Page 1

dossi erp ubl i ci d a d


Queeselp and arai d ?

ElPandaRai desunat r avesí aconunf i nsol i dar i oqueat r avi esa Mar r uecos,par t i endodesdeMadr i dcondest i noal aspl ayasde Essaoui r a. Lover dader ament ei nt er esant eesqueal ol ar godeest aset apas sehaceent r egademat er i alescol arydepor t i voenl ospobl ados, yaquel af i nal i daddeest aavent ur aesayudarenunpr oyect ode col abor aci óneneldesar r ol l oescol ardel azonaporelquet r anscur r e l acar r er a,si endoobl i gat or i opar at odosl ospar t i ci pant eselhacer ent r egade20Kgdemat er i alescol arydepor t i vo.

Elvehí cul ot i enequeserunPanda/ Mar bel l adeSeatoFi at , el egi dopordi f er ent esr azones,si endodel amási mpor t ant esu f i abi l i dad, mecáni casenci l l ayr obust ez…


P orquel aorgani zaci on prop onees t osCoches ?

•Aut omóvi lquehamar cadounaépoca •Buenpr eci oenelmer cadodevehí cul osusados •Capaci dadpar aci r cul arporpi st asycami nos •Fi abi l i dad •Robust ez •Mant eni mi ent oeconómi co •Mecáni casenci l l a •Faci l i daddeencont r arpi ezasenl osaut odesguaces Cent r ándosel aor gani zaci ónenunsol ot i povehí cul o,l ospar t i ci pant es di sponendemásvent aj asent odosl osaspect os,i ncl ui doell ogí st i co yeldepor t i vo,per mi t i éndol essent i r semásr espal dadosant el a posi bi l i daddesuf r i runaaver í ayqueot r oequi popuedabr i ndar l es suayuda,yaseaconunr epuest ooconsusconoci mi ent osmecáni cos.

• Además,esbast ant el l amat i voverunbuennúmer odePandascon di f er ent escol or esydecor aci onesr ecor r i endol aspi st asdeMar r uecos, asícomol abaj adaysubi daporEspaña,ayudándonosadi f undi rnuest r o mensaj esol i dar i o. El Pandat i enel asapt i t udesnecesar i aspar apasarporsi t i osi ni magi nabl es; Laor gani zaci óndi señal aset apasenf unci óndel ascapaci dadesdel os Pandas,deest emodo,si el cocheder econoci mi ent osescapazdepasar , nohayexcusa,t odosest ánobl i gadosapasar ! !!


Dond e ,cuando? • Nohaynadat ancer caquenost r asl adeaunl ugart andi f er ent e! Esunaf or mar esumi dadedescr i bi rMar r uecos,unpaí sdegr andes cont r ast es,dondet endr emosl aposi bi l i daddeconocerl al eyendadel desi er t oydescubr i rapar ent ement el aausenci adevi da,l oquenos pr ovocar aunami st er i osaf asci naci óndondel anadaseconver t i r áen t odo. ElAt l asyelgr ansurMar r uecos,dondeseconcent r andesi er t oygr an cant i daddeespaci osi l i mi t adossonpar t edeli t i ner ar i oenPandar ai d. Lal l egadaser áelenl aspl ayasdeEssaoui r adondeser eal i zar al a ul t i maet apaporl aor i l l adel apl ayacomogr anf i naldef i est a. Lasal i dayver i f i caci onesser ánenpl enocor azónMadr i d,mas concr et ament eenelest adi oSant i agoBer nabeueldí a8deMar zo, apar t i rdeesemoment ol osequi pospar t i ci pant essedi r i gi r ánhast a Al geci r asporcar r et er apar aembar carhaci aÁf r i ca,dondecomi enza r eal ment el aver dader aavent ur a.Elt r ayect oexact odel aedi ci ónes secr et o,sol oseconocer áell ugardesal i dayl l egada.Losl ugar esde vi vaquesoi t i ner ar i osquéser ánt omados,asícomol asci udadesque sevi si t ar anval or ansecr et ohast aeldí adel asal i da.

• Gr andesdosi sdeavent ur ayacci oneshumani t ar i asadesar r ol l arsonpar t e del oquePandaRai dt i enepr epar adopar aqueseadi f í ci l deol vi dar ¡ Est amosl i st ospar apar t i ci par !


L aacci onsol i d a ri a • Col abor areneldesar r ol l oescol art ambi énesunobj et i voenelPanda Rai d,ent endemosquel aeducaci ónesi mpor t ant epar aelcr eci mi ent o económi coyj uegaunpapelcr uci alenl asoci al i zaci óndel osj óvenes, puesl espr opor ci onal aopor t uni daddeadqui r i rl asact i t udes,l as habi l i dadesyl ascompet enci asquesenecesi t anenelmer cadodel t r abaj o. Connuest r opasoporMar r uecosnopr et endemosot r acosaque apor t arnuest r ogr ani t odear ena.Laf i nal i dadesescol ar i zarelmayor númer odeni ñosposi bl e.Porel l o,l ospar t i ci pant esdonar an25Kg. demat er i alescol arporequi po,enunaacci ónt ot al ment et r anspar ent e; el l ossonl osencar gadosdeconsegui relmat er i al ,t r anspor t ar l oen susPandasydonar l oenl at er cer aet apadelr ai denunaescuel a si t uadaenelsurdeMar r uecos.Lavol unt addel a" Asoci aci ónPanda Rai dporeldesar r ol l oyl aescol ar i zaci ónenelsurdeMar r uecos"es cubr i rl ascar enci asdel asescuel asmar r oquí esenest eár ea,sobr e unpr ogr amadenecesi dadesdesar r ol l adoenconj unt oconuna asoci aci ónl ocal .Pr oponemoscumpl i rconl ossi gui ent es abast eci mi ent osescol ar es: Mochi l as,Est uches,mat er i aldi dáct i co,gomas,l ápi ces,pi nt ur as, i nst r ument osdegeomet r í a,cuader nos,cal cul ador as,et c.


Queprep a raci onti ene elveh i cul o? Lapr epar aci ónesl i br eacondi ci óndequeelmot oryeldi ámet r ode l al l ant aseandeor i gen.Lasúni casmodi f i caci onesquet i enenpor obj et omej or arl ar esi st enci adelPandasonaut or i zadas,acondi ci ón dequel asnor masdesegur i dadexi gi dasporelCódi godel a ci r cul aci ónseanr espet adas. Nuest r oequi pohaopt adopordesmont art odoelvehí cul oyasí r epasarpi ezaapi ezapar ai nt ent arasegur arent odol oposi bl eel buenf i ndel aavent ur a.Ademassehadot adodeal gunasmedi das masdesegur i dadydet odoelequi pami ent odenavegaci ón. Losneumát i cos,l osbaj osdelmot or ,cubr ecár t er ,deposi t ode combust i bl e,cuent aki l ómet r osyelvel ocí met r osonpi ezasque t ambi ensehanr epasadoaconci enci at alcomoexi gel a or gani zaci on Todosest osaspect osser ánr evi sadosenl asver i f i caci onest écni cas yadmi ni st r at i vas.Consi der andoeli ncumpl i mi ent odel asmi smasl a pr ohi bi ci ónat omarl asal i da. pa ndar a i d

141

141


yl aprep a raci ones te ti ca d elveh i cul o?

Aquíesdondesuempr esasepuedevermasbenef i ci ada,yaquel os vehí cul ost i enenqueseri magi nat i vossobr el adecor aci óndel os mi smos;sepr emi al acr eat i vi dadyl aor i gi nal i daddel osequi pos. ElPandamásor i gi nalomej ordecor adosel eot or gar aunaayudaen l ai nscr i pci óndelsi gui ent eaño,esposi bl equeelvehí cul opar t i ci pe enmasdeunaedi ci ónbenef i ci ándoseent oncesdedobl epubl i ci dad. Tengaencuent aquenuest r ovehí cul ovaahacerunos6000km ent r e car r et er asEspañol asyMar r oquí es,si endoademásmuyat r act i va par al agent el aconcent r aci óndeest oscochesenMadr i deldí ade l apar t i da( Apar cami ent odeSant i agoBer nabeuenpl enocor azón deMadr i d)comol abaj adadeMadr i daAl geci r aspuest oqueser á unacar avanadeal r ededorde150vehí cul osdecor adosypr epar ados, dondet uempr esapuedei rpubl i ci t ada.


•como puedeayudarnos? Tenemosdi f er ent es maner aspar apodercol abor arconnosot r os; •Apor t andoayudaenf or mademat er i alescol ar ,cadaequi podebede t r anspor t arcomomí ni mo25ki l osqueseent r egar anenl osl ugar espor l osquel acar r er adi scur r e. •Apor t andomat er i all ogí st i copar al osvehí cul os:l onecesar i opar a par t i ci parcomor uedas,r epuest os,Gasol i naet c. . . . •Sier esunaempr esaosabesdeal gunaquequi er aesponsor i zar nos, puedeshacert uapor t aci óneconómi ca:Somosconsci ent esdel a si t uaci ónact ual ,poresol ami ni macant i dadquepuedasapor t arser á bi enveni dahast acompl et arelpr esupuest o. •Hemoscr eadol af i gur adel“ Ami goSol i dar i o”queporunadonaci ón mi ni mapuedeapar ecersunombr eennuest r ocoche. Cual qui erayudaser ábi enr eci bi da,nodudesenponer t eencont act o connosot r os Lacol abor aci ónf i nanci er aconst i t uyeunadel asnecesi dadesmás gr andesdef i nanci aci ón.Acambi o,ust edobt i eneunapubl i ci dad pegadasobr eelcocheporunadur aci óndeunaño,ysul ogot i poser á t ambi énvi si bl eenbl ogs,r edessoci al es,cami set asymer chandi si ng delequi po,anunci os,ví deos,t el evi si onesypr ensaescr i t al ocal , pr ovi nci alycomar calyenelcur sodenuest r asact i vi dadesvi ncul adas alPandar ai d2014. Al ol ar godelaño,elFi atPandapr esent aunsopor t epubl i ci t ar i o excel ent eyor i gi nalqueper mi t i r áhacerci r cul arsui magensobr el os cami nosespañol esymar r oquí es.


col aboraci ond e empresas ?

Par apoderdesar r ol l arest aavent ur anecesi t amosunpr esupuest o, el cualof r ecemosal asempr esasquequi er ancol abor arconnosot r os l asdi st i nt asvent aj asdepat r oci ni o. •Elvehi cul oi r anr ot ul adoaunsol ocol orconsul ogot i podeempr esa enl asecci óncont r at ada.

•SuLogot i poi r ai ncl ui doenl ar opaof i ci aldelequi podur ant el a pr esent aci ónenmedi osydur ant el acar r er a.


present aci ond elequi p o?

Par apoderdaraconocernuest r aavent ur ayasí npoderdarmás publ i ci dadal oscol abor ador es, elequi por eal i zar aunevent ode pr esent aci ónal osmedi osgr áf i cosyescr i t os. •SuLogot i poi r ai ncl ui doenelPht ocal lof i ci aldelequi podur ant el a pr esent aci ónenmedi osydur ant el acar r er aalt er mi nnodecadaet apa dondesei ncl ui r aunvi deor esumen.


Webexcl usi v ad elequi p o . . .


red essoci al es . . .


queeselami go sol i d a ri o?


repercusi onenmedi os . . .

PandaRai d2014cadaañovacoj i endomásr eper cusi ónmedi at i ca porsusi ngul armaner adecompet i rysuf acet amássol i dar i a. Poresol osmedi ost ant onaci onal escomopr ovi nci al esyl ocal es muest r anuni nt er esespeci alenest acar r er a. Ledej amosundossi eranexoconl ar eper cusi óndeest osañosat r as.

Dossier completo nomada  
Dossier completo nomada  
Advertisement