Page 1

QUADERN D’ORIENTACIÓ

           

CURS 2011 - 2012

http://mestreacasa.gva.es/web/orienta

Batxillerat

           

Cicles Formatius

Altres estudis

Què pots  fer...  després    de  4t  d’ESO?  

                   (Seminari  de  Psicopedagogs  del  Camp  de  Morvedre)     Enric Ariño Lola Carril Loli Soriano Ferran Morant

Paco Falcó Mercedes Martínez María Sánchez Cristina Santa Cruz Mábel Villaescusa

Juan Tornero Mari Carmen Sanz María Josep Esteve Ana Cerezuela

                                               

Ajuntament de   Sagunt   Regidoria    d’Educació  


ÍNDEX

1. Tu decideixes 2. Estructura sistema educatiu 3. Criteris de Promoció en 4° ESO i obtenció de Títol. I DESPRÉS DE L’ESO ..... QUÈ? 4. Batxillerats. - Assignatures - Assignatures

1er Batxiller. 2n Batxiller

5. Prova d’accés a la universitat - Nous Graus i la seua vinculació a les modalitats de batxillerat. 6. La Formació Professional: Els Cicles Formatius . Accés als Cicles de Grau Superior i passe a la universitat 7. Programes de qualificació professional inicial (PQPI). 8. Ensenyances de règim especial: - Arts i oficis - Ensenyança musical, dansa i art dramàtic. - Escola oficial d’idiomes 9. Educació de persones adultes (EPA) 10. Tallers de formació i inserció laboral. - Escola taller, casa d’oficis, taller ocupacional. 11. Altres estudis amb titulacions diverses. - Forces armades, Guàrdia civil. Policia nacional. 12. Beques - Requisits 13. Període de sol·licitud i matricula 14. Altres informacions d’interès. Pàgines Web. 15. Oferta formativa a la nostra comarca.

–2– http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


Aquest Quadern d’Orientació que et presentem, l’hem elaborat amb l’objectiu de poder ajudar-te en les pròximes decisions educatives que hauràs de prendre, molt importants per a la teua vida futura. Llegeix-lo amb cura, comenta’l amb els teus pares i consulta els dubtes amb el teu tutor/a o amb l’orientador/a del Centre. Et trobes en una etapa educativa anomenada Educació Secundària Obligatòria (ESO) i quasi finalitzant el curs .... Ara, per tant, és un bon moment per a recordar-te algunes qüestions referides a l’etapa en la qual estàs immers i, també, informar-te d’una sèrie de possibilitats que s’obrin al teu pròxim futur.

1. TU DECIDEIXES Som conscients que et posem en un compromís dient-te que “TU DECIDEIXES”, però això és justament el que et demanem: que prengues decisions i que sigues TU el motor de la teua vida. La presa de decisions és el moment en el qual una persona opta entre diverses alternatives o camins. Sense cap mena de dubte és un moment difícil perquè mai no tindrem les idees totalment clares, així mateix és ben difícil controlar tots els elements de judici necessaris per elegir sense por d’equivocar-se... És per això que et suggerim els passos següents:

1. Pregunta’t: “Què m’agradaria fer en un futur?” 2. Informa’t de les possibilitats de realitzar-ho, i de les alternatives que se’t presenten 3. Preveu les conseqüències, tant acadèmiques com laborals, de la teua elecció: - Accés als estudis - Durada i dificultats - Eixides professionals - Aspectes econòmics - Mercat de treball 4. Compara les dades obtingudes al punt anterior amb les teues característiques personals: - Motivació - Capacitats - Interessos 5. Decideix-te

Per a aclarir les teues idees, fes servir l’esquema següent del Sistema Educatiu, tracta de localitzar on et trobes i a on pots arribar acadèmicament.

–3– http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


2. EL SISTEMA EDUCATIU

–4– http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


3. CRITERIS DE PROMOCIÓ I OBTENCIÓ DEL TÍTOL PER OBTINDRE EL TÍTOL DE GRADUAT EN l'ESO a) L’alumnat que supere totes les matèries en el mes de juny, obtindrà el títol de Graduat en ESO. b) Els alumnes amb alguna assignatura suspesa en qualsevol curs de l'etapa, tindran l'opció de fer un examen a setembre, després del qual la Junta Avaluadora decidirà:

Atorgar el títol de Graduat en ESO a l'alumne que haja superat totes les matèries.

Repetiran aquells alumnes que no hagen superat més de dos matèries en qualsevol curs de l'etapa,

L’equip docent assessorat pel departament d’orientació podrà proposar per a l'obtenció del Títol a aquells alumnes amb una o dues matèries i excepcionalment amb tres no superades al llarg de l'etapa. Es ponderaran de manera especial Valencià , Castellà i Matemàtiques, matèries instrumentals bàsiques. L'alumnat haurà de tindre clar que és l’equip docent qui determina que, per exemple, amb dos, o tres assignatures pendents i davant de la mateixa Junta, un alumne podrà obtindre el títol de graduat en l'ESO i un altre no perquè es tindrà en compte l'actitud de l'alumne, la voluntat d'abandó, el nivell de les assignatures instrumentals.

L’alumnat d´ESO que no obtinga el títol rebrà un certificat d’escolaritat en què consten els anys cursats.

Si no tens el curs aprovat, podràs fer:

Podràs repetir

• • •

Si no estàs repetint 4t Si estàs repetint 4t i no ho has fet en ningun altre curs d´ ESO Si estàs repetint 4t i si els teus professors/es et proposen entrar en el PDC.

Si ja estàs repetint 4t i compleixes 17 – 18 anys en l’any natural que acaba el curs. En aquest cas tens les següents ALTERNATIVES:

No podràs repetir

-Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà - Per a majors de 17 anys. - Es realitzen en Juny i Setembre

Programes de Qualificació Professional Inicial

E.S.O. per adults

-Per a després treballar. - Accedir a un Cicle de Grau Mitjà. - Obtindre el Graduat en ESO

- Per a majors de 18 anys -També amb 16-17 anys i contracte de treball

Prova lliure per a obtindre el Graduat en ESO - Per a majors de 18 anys - Es realitzen en Juny i Setembre

–5– http://mestreacasa.gva.es/web/orienta

Escola taller

Prova extraordinària anual

- Per a després treballar.

- Per a majors de 18 anys. Amb menys de 5 matèries suspenses. - Es podrà presentar durant els dos anys següents.

- Reps un salari a partir del 6º mes


4. EL BATXILLERAT QUÈ ÉS? La finalitat del Batxillerat, com la de tota l’educació en general, és contribuir a formar persones capaces de desenvolupar-se amb autonomia progressiva tant en l’àmbit públic com en el privat. El currículum s’articula en matèries de diferent tipus: comuns, pròpies de modalitat i optatives. L’elecció de les diferents matèries de modalitat et proporcionarà una formació especialitzada, i et prepararà i orientarà cap a estudis posteriors o cap a l’activitat professional. Això et permet una pluralitat d’itineraris formatius en funció dels teus interessos personals . COM S’ACCEDEIX? Podran accedir als estudis de Batxillerat els qui estiguen en possessió del títol de graduat en Educació Secundària Obligatòria. EIXIDES Una vegada aprovat el segon curs en la seua totalitat s’obté el Títol de Batxillerat. Amb aquest títol pots accedir a: 1.- Estudis Universitaris, després de superar la prova d’aptitud que organitza la Universitat. 2.- Formació Professional de Grau Superior. 3.- Graus i estudis superiors d’ensenyaments artístics, després de la superació d’una prova específica. MODALITATS i ASSIGNATURES DE BATXILLERAT Els nous plans d’estudis definits per la LOE t’ofereixen TRES modalitats de Batxillerat: • De Ciències i Tecnologia: Està dirigit a l'alumnat interessat en les ciències empíriques, les matemàtiques i els estudis relacionats amb els continguts cientificosanitaris • D´Humanitats i Ciències Socials: va dirigida a l'alumnat interessat en les humanitats (Literatura, Llengua, Filosofia, Art....) i les ciències socials i/o les econòmiques (Geografia, Història, Economia....). • D’ Arts ( Arts Plàstiques i Escèniques): Està dirigida a aquells alumnes vinculats o interessats en la pintura, l´escultura, el disseny i en general en tot allò que s'ha relacionat amb les arts plàstiques, així com ensenyaments artístic com la música i la dansa L'elecció de la modalitat està en funció a la carrera universitària que vulgues realitzar, per això has de conèixer com és la Prova d'Accés a la Universitat i les ponderacions dels diferents Graus. MODALITATS

DE BATXILLERAT

BRANQUES DE CONEIXEMENT ENSENYAMENTS DE GRAU

ARTS

ARTS I HUMANITATS

HUMANITATS I CC SOCIALS

CIÈNCIES SOCIALS I JURÍDIQUES

CIÈNCIES I TECNOLOGIA

• • •

CIÈNCIES CIÈNCIES DE LA SALUT ENGINYERIA I ARQUITECTURA

• •

Plàstiques, Imatge i disseny Escèniques, Música i Dansa

–6– http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


Criteris per a la promoció  Es promocionarà al segon curs quan s’hagen superat totes les matèries cursades o es tinga avaluació negativa en dos matèries com a màxim.  Qui promocione al segon curs sense haver superat totes les matèries haurà de matricular-se de les matèries (pendents) del curs anterior.  L’alumnat podrà realitzar una prova extraordinària de les matèries que no s´hagen superat, en el mes de setembre. Permanència d’un any més en el mateix curs L’alumnat que no promocione al segon curs haurà de romandre un any més en primer, i l´haurà de cursar novament, en la seua totalitat si el nombre de matèries amb avaluació negativa és superior a quatre. Qui no promocione a segon curs i tinga avaluació negativa en tres o en quatre matèries podran optar per:  Repetir el primer curs en la seua totalitat.  Excepcionalment, el centre podrà disposar que l’alumnat curse de nou la totalitat de les matèries de primer, si bé en les matèries cursades i aprovades tindran la possibilitat de millorar la qualificació obtinguda, sempre que la nova qualificació supere l’anterior. Els alumnes i les alumnes que estiguen en condicions de promocionar al segon curs podran optar també per repetir el curs en la seua totalitat, renunciant a les matèries aprovades en els termes que determine la conselleria competent en matèria d’educació. L’alumnat menor d’edat haurà de comptar amb l’autorització dels seus pares o tutors per a esta decisió de repetició del curs sencer. En qualsevol cas, l’any acadèmic cursat li comptarà als efectes del còmput per a la permanència en el batxillerat en règim ordinari diürn. També podran acollir-se a esta norma els alumnes i les alumnes als quals els queden matèries pendents en el segon curs del batxillerat. Els alumnes i les alumnes que al terme del segon curs tingueren avaluació negativa en algunes matèries podran matricular-se sense necessitat de cursar novament les superades. La permanència en el batxillerat ocupant un lloc escolar en règim ordinari diürn serà de quatre anys, com a màxim. Els alumnes que hagen esgotat el límit de permanència en l´etapa en règim ordinari diürn, podran seguir els ensenyaments de batxillerat en règim nocturn o a distància, sense límit de convocatòries. Títol de Batxiller Per a obtindre el títol de Batxiller serà necessària l’avaluació positiva en totes les matèries dels dos cursos del batxillerat. L’alumnat que finalitze l’ensenyament professionals de música i dansa obtindrà el títol de Batxiller si supera les matèries comunes del batxillerat i els dos últims cursos dels ensenyaments professionals de música o dansa.

–7– http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


BATXILLERAT ( DECRET 102/2008, ORDRE 19,juny 2009) PRIMER CURS Matèries Comunes (total: 16 hores/setmana ó 18 hores/setmana amb Religió) • Valencià: Llengua i Literatura I 3 h. • Castellà: Llengua i Literatura I 3 h. • Filosofia i Ciutadania 2 h. • Llengua Estrangera I 3 h. • Ciències per al Món Contemporani 2 h. • Educació Física 2 h. • Religió (**) 2 h. • Tutoria 1 h. Matèries de Modalitat (tres o quatre matèries: 4 hores cada una/setmana. 12 hores/setmana.) Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències i Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials Tecnologia Via d’Arts Plàstiques, Imatge i Via d’Arts Escèniques, Música Disseny i Dansa • Dibuix Artístic I (*) • Anatomia Aplicada • Matemàtiques I (*) • Llatí I (*) • Dibuix Tècnic I (*) • Anàlisi Musical I (*) • Física i Química (*) • Grec I (*) • Volum • Arts Escèniques • Biologia y Geologia (*) • Història del Món Contemporani • Cultura Audiovisual • Cultura Audiovisual • Dibuix Tècnic I (*) • Matemàtiques Aplicades a les C. Socials I • Tecnologia Industrial I (*) (*) • Economia Matèries Optatives (una matèria: 4 hores/setmana) • Francès I (Segona Llengua Estrangera I) • Fonaments Lèxics de les Ciències i de la Tècnica • Tecnologies de la Informació i la Comunicació I (Informàtica I) • Anglés Pràctic • Geografia i Història de la Comunitat Valenciana • Valencià: Llengua i imatge • Economia de la Comunitat Valenciana • Castellá: Llenguatge i documentació • Fonaments de Dret • Psicopedagogia • Patrimoni musical a la Comunitat Valenciana Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències i Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials • Estètica de les arts Tecnologia • Antropologia • Matemàtiques de la forma • Mètodes científics • Informàtica per a les arts • Ciència dels materials Total hores 1er Batxillerat: 32 hores ó 34 hores (amb Religió) Els alumnes hauran de cursar les sis matèries comunes, tres matèries de modalitat i una optativa. La matèria optativa pot ser del grup de les matèries de modalitat o del grup de matèries optatives i, si les possibilitats organitzatives dels centres ho permetien, també pot ser una matèria d’una modalitat o via diferent a la elegida. Els alumnes hauran de tindre en compte a l’hora de l’elecció de les matèries de modalitat que hi ha una sèrie de matèries que en tenen una de corresponent en segon i que, per a cursar esta matèria de segon, és necessari haver cursat prèviament la de primer, ja que estes matèries de segon requereixen coneixements inclosos en la corresponent de primer. La matèria de Religió (**) es opcional per als alumnes, però d’oferta obligada per als centres. La tutoria és obligatòria.


• • • • • •

• • • • • • •

BATXILLERAT ( DECRET 102/2008, ORDRE 19,juny 2009) SEGON CURS Matèries Comunes • Valencià: Llengua i Literatura II 3 h. • Castellà: Llengua i Literatura II 3 h. • Llengua Estrangera II 3 h. • Història de Espanya 3 h. • Història de la Filosofia 3 h. • Tutoria 1 h. Matèries de Modalitat (tres matèries: 4 hores cada una/setmana.) Modalitat d’Arts Modalitat de Ciències i Tecnologia Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials Via d’Arts Plàstiques, Via d’Arts Escèniques, Imatge i Disseny Música i Dansa Dibuix Artístic II (*) • Història de la Música i • Matemàtiques II (*) • Llatí II (*) Dibuix Tècnic II (*) de la Dansa • Física (*) • Grec II (*) Història de l’Art • Anàlisi Musical II (*) • Química (*) • Història de l’Art Disseny • Història de l’Art • Biologia (*) • Geografia Literatura Universal • Literatura Universal • Dibuix Tècnic II (*) • Literatura Universal Tècniques d’Expre• Llenguatge i Pràctica • Tecnologia Industrial II (*) • Matemàtiques Aplicades a les C. ssió Graficoplàstica Musical • Ciències de la Terra i Mediambientals Socials II (*) • Electrotècnia • Economia de l’Empresa Matèries Optatives (una matèria: 4 hores/setmana) Francès II (Segona Llengua Estrangera II) • Tecnologies de la Informació i la Comunicació II (Informàtica II) Educació fisicoesportives i salut • Castellá: Habilitats comunicatives Valenciá. Habilitats comunicatives Anglés pràctic per a les arts • Geologia (*) • Sociologia Volum II (*) • Física aplicada • Anglés pràctic per a les ciències socials Tallers artístics • Biologia Humana • Fonaments de direcció d’empresa Ampliació dels sistemes de representació gràfics i • Anglés pràctic per a les ciències i la tecn • Referents clàssics de les tècnics • Tècniques laboratori fisicoquimiques manifestacions culturals modernes Total hores 2n Batxillerat: 32 hores

La matèria optativa podrà ser una matèria optativa específica de la modalitat elegida, una matèria optativa comuna a totes les modalitats o també podrà ser una matèria de modalitat, ja siga de la modalitat i via elegida per l’alumne o per l’alumna, o d’una modalitat i via diferent. La tutoria és de caràcter obligatori per als alumnes i les alumnes de segon curs. L’alumnat haurà de considerar que en segon curs hi ha una sèrie de matèries incompatibles a l’efecte d’avaluació si no s’han superat les corresponents matèries de primer curs. Les matèries assenyalades amb un asterisc en este annex són les que en tenen una corresponent en primer amb continguts totalment o parcialment progressius. Quan un alumne o una alumna es matricule en una matèria de segon curs incompatible a l’efecte d’avaluació amb alguna matèria de primer curs no superada, haurà de matricular-se de la matèria de primer corresponent. L’avaluació de la matèria de segon curs estarà condicionada a la prèvia superació de la matèria de primer.


5. LA PROVA D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT (PAU) En juny del 2010 entraren en vigor les noves proves d’accés a la universitat (PAU), que regulen les condicions per a l'accés als ensenyaments universitaris oficials de Grau i els procediments d'admissió a les universitats públiques espanyoles.

– 10 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


L´ estructura de la PAU és la següent: Es compon d’una fase general i una fase específica: Fase general : és obligatòria i determina si l’alumne/a pot accedir o no a la Universitat. Consta de 5 exàmens: Castellà, Valencià, Història o Filosofia, Idioma estranger i una assignatura de modalitat a triar per l’alumne/a. La qualificació d’esta fase és la mitjana dels 5 exàmens (QFG). Si esta nota supera el 4 s’aplica la següent formula per obtindre la nota d’accés a la Universitat (NAU)

NAU= 60% de batxiller + el 40% del (QFG) (QFG= qualificació de la fase general) Per aprovar la NAU has de traure un 5 com a mínim. Esta nota té una validesa indefinida. Fase específica : és voluntària i permet millorar la nota de la fase general (NAU). L’alumne es podrà examinar de les matèries de modalitat que desitge, amb un màxim de 4 (les haja estudiat o no), excepte la triada en la part general. Sols comptarà si obtens un 5 com a mínim en l’examen de cada matèria. Estes matèries de modalitat ponderen de forma diferent segons el quadre de ponderacions. (a1, a2) El seu valor pot ser de 0, 0’1, 0’2 segons la seua vinculació a cada carrera universitària. Per tant , poden diferir segons la carrera i la Comunitat Autònoma. Per obtindre la nota d’accés a una determinada titulació s’aplica la següent formula:

PAU = NAU + a1* M1 + a2* M2

S’agafaran les dues millors notes de la fase especifica que donen la puntuació més alta. Esta part especifica sols val per a dos cursos acadèmics. Els estudiants podran presentar-se en properes convocatòries per a millorar la qualificació de la fase general o de qualsevol de les matèries de la fase específica Els /les alumnes que hagen cursat el CFGS i vagen la universitat se’ls aplicarà la següent formula

PAU de FP = Nota mitja del cicle + a1* M1 + a2* M2 I poden realitzar la Fase Específica, amb els mateixos exàmens i ponderacions que els alumnes de Batxillerat. La vinculació entre la família FP i la branca universitària sols donarà prioritat en cas d’empat, molt difícil ja que les notes són amb mil·lèsimes.

GENERAL

ESPECÍFICA

Obligatòria Valora maduresa i destreses bàsiques Matèries comunes: 4 • Comentari Castellà • Comentari Valencià • Hª d'Espanya / Hª de la Filosofia, triar 1 per l'estudiant • Llengua estrangera: Anglès, Francès, Alemany, Italià, Portuguès, a triar 1

Opcional Valora coneixements i capacitats

Matèria de Modalitat: 1 triada per l'estudiant Validesa: indefinida La qualificació de la fase general serà la mitjana aritmètica de les qualificacions de tots els exercicis

Àmbits disciplinaris concrets relacionats amb els estudis. Matèries de Modalitat triades per l'estudiant: cada estudiant es podrà examinar de qualsevol de les matèries de modalitat de segon de batxillerat, diferent de la matèria triada en la fase general. (Màxim 4 matèries) S´ indicarà en la sol·licitud d'inscripció les matèries de què s'examina. Validesa: dos cursos Es considera superada la matèria quan s'obtinga una qualificació igual o superior a 5

– 11 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


– 12 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


– 13 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


6. LA FORMACIÓ PROFESSIONAL L'estructura adoptada per als títols Professionals, i el seu procés d'elaboració, obeeix a la finalitat bàsica d'aconseguir les capacitats que permeten exercir i realitzar "rols" i situacions de treball necessaris en l'ocupació. Els ensenyaments del Cicle Formatiu s'organitzen en Mòduls Professionals, la finalitat de les quals és la de proporcionar a l’alumnat la competència professional característica de cada títol. Els mòduls poden estar associats a una unitat de competència (els més específics) o a diverses d'estes unitats (els denominats de "base o transversals"). Als ensenyaments del Cicle Formatiu s'inclou també un mòdul de Formació i Orientació Laboral que facilita el coneixement d'aspectes generals del món del treball; i un mòdul de Formació en Centres de Treball (pràctiques) que es desenvolupa en l'àmbit productiu. Els Cicles formatius s'organitzen en Famílies Professionals, però cada un d'ells té uns continguts específics. Al finalitzar s'obté la titulació de Tècnic en la professió corresponent, que permet la inserció al mercat de treball. Igualment aquest títol permet l'accés al primer curs de Batxillerat. Per a aquells alumnes que obtinguen el títol de Tècnic en un cicle formatiu de grau mitjà, podran accedir mitjançant la prova d'accés a un cicle formatiu de grau superior de la mateixa família, sempre que siguen majors de 18 anys. •

Duració dels cicles formatius de Grau Mitjà.

La duració d'estos cicles és de 1.300 a 2.000 hores de formació que engloba les hores lectives destinades a la formació al centre educatiu i així com les hores destinades a la formació pràctica en centres de treball. •

Condicions d'accés.

Per a accedir als cicles formatius de Grau Mitjà és necessari complir algun dels següents requisits: a) Accés directe: Graduats en Educació Secundària Obligatòria.. b) Accés mitjançant una prova, amb 17 anys complits l'any natural. La prova als cicles formatius de grau mitjà, comuna a tots ells, constarà únicament d'una part general dividida en dos apartats A i B : - L'apartat A inclourà la comprensió i expressió de textos escrits amb propietat i coneixements de Ciències Socials, Geografia i Història. - A l'apartat B es proposarà la resolució d'exercicis de Matemàtiques al costat d'altres coneixements de Tecnologia i Ciències de la Naturalesa. Per accedir al Grau superior a) Accés directe: Títol de Batxiller o equivalents. b) Accés a través d´una prova. Condicions: tindre 19 anys d’edat complits abans del 31 de desembre de l’any en curs, 18 anys si és de la mateixa família professional. i superar la corresponent prova. – 14 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


FAMÍLIA PROFESSIONAL ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES

GRAU MITJÀ (TÈCNIC)

CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR (TÈCNIC SUPERIOR)

Conducció d'Activitats Físicoesportives Animació d'Activitats Físiques i Esportives en el Medi Natural

ADMINIS-TRACIÓ I Gestió Administrativa GESTIÓ T Producció Agroecològica T Producció Agropecuària AGRÀRIA T Jardineria i Floristeria Treballs Forestals i de Conservació del Medi Natural Enquadernació i Manipulats de Paper i Cartó ARTS GRÀFIQUES Impressió en Arts Gràfiques Preimpressió en Arts Gràfiques COMERÇ I MÀRQUETING

Comerç

EDIFICACIÓ I OBRA CIVIL

Acabats de Construcció Obres de Construcció

Administració i Finances Secretariat Gestió i Organització d’Empreses Agropecuàries Gestió i Organització dels Recursos Naturals i Paisatgístics Disseny i Producció Editorial Producció en Indústries d'Arts Gràfiques Comerç Internacional Gestió Comercial i Màrqueting Gestió del Transport Servicis al Consumidor Desenvolupament de Projectes Urbanístics i Operacions Topogràfiques Projectes d`edificació Desenvolupament i Aplicació de Projectes de Construcció Realització i Plans d'Obra

Sistemes Electrònics i automatitzats Instal·lacions Elèctriques i Automàtiques ELECTRICITAT I Desenvolupament de Productes Electrònics Instal·lacions de Telecomunicacions ELECTRÒNICA Instal·lacions Electrotècniques Sistemes de Telecomunicació i Informàtics Energies renovables Eficiència Energètica Energia Solar Tèrmica

ENERGIA I AIGUA

FABRICACIÓ MECÀNICA

Joieria Mecanitzat Soldadura i Caldereria Tractaments Superficials i Tèrmics

Disseny de fabricació mecànica Construccions Metàl·liques Òptica i Protèsica Ocular Programació de la Producció en Fabricació Mecànica Producció per Mecanitzat

Fabricació a Mida i Instal·lació de FUSTA, MOBLE I Fusteria i Moble Desenvolupament de Productes en Fusteria i Moble Fabricació Industrial de Fusteria i Moble Producció de Fusta i Moble SURO Fusteria i moble Agències de Viatges i gestió d’events Cuina i gastronomia Gestió d'Allotjaments Turístics HOTELERIA I Servicis en Restauració Animació Turística TURISME Direcció de cuina Direcció de serveis de Restauració Caracterització IMATGE Assessoria d'Imatge Personal Estètica Personal Decorativa PERSONAL Estètica Perruqueria Imatge Producció d'Audiovisuals, Ràdio i Espectacles IMATGE I SO Laboratori d'Imatge Realització d'Audiovisuals i Espectacles So

– 15 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ (TÈCNIC) GRAU SUPERIOR (TÈCNIC SUPERIOR) Olis d'Oliva i Vins Indústria Alimentària Elaboració de productes alimenticis. Processos i qualitat en la industria INDÚSTRIES Escorxador,Carnisseria,xarcuteria ALIMENTÀRIES alimentaria Forn, Rebosteria i Confiteria Vitivinicultura

FAMÍLIA PROFESSIONAL

INFORMÀTICA i Sistemes Microinformàtics i Xarxes COMU- NICACIONS Instal·lació i Manteniment Electromecànic de Maquinària i Conducció de Línies INSTAL·LACIÓ I Instal·lacions frigorífiques climatització MANTENIMENT Instal·lacions de producció de calor Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Fred, Climatització i Producció de Calor Busseig de Profunditat Mitjana MARITIMOPES- Operació, Control i Manteniment de QUERA Màquines i Instal·lacions del Vaixell Pesca i Transport Marítim QUÍMICA

SANITAT

Laboratori Operacions de Transformació de Plàstics i Cautxú

Cures Auxiliars d'Infermeria Emergències Sanitàries Farmàcia i Parafarmàcia

SERVICIS SOCIOCULAtenció Sociosanitària TURALS I A LA COMUNITAT Calçat i Marroquineria Confecció i Moda TÈXTIL, Operacions d'Ennobliment Tèxtil CONFECCIÓ I Producció de Filatura i Teixidura de PELL Calada Producció de Teixits de Punt TRANSPORT I MANTE-NIMENT Carrosseria DE VEHICLES Electromecànica de Vehicles

Administració de Sist. Informàtics en xarxa Desenvolupament d'Aplicacions Multiplataforma Desenvolupament d’ aplicacions Webs Desenvolupament de Projectes d'Instal·lacions Tèrmiques i de Fluids Manteniment d'Equip Industrial Manteniment i Muntatge d'Instal·lacions d'Edifici i Procés Prevenció de Riscos Professionals Navegació, Pesca i Transport Marítim Supervisió i Control de Màquines i Instal·lacions del Vaixell Laboratori d'Anàlisi i Control de Qualitat Plàstics i Cautxú Química Ambiental Anatomia Patològica i Citologia Audiologia Protèsica Dietètica Documentació Sanitària Higiene Bucodental Imatge per al Diagnòstic Laboratori de Diagnòstic Clínic Ortoprotèsica Pròtesis Dentals Radioteràpia Salut Ambiental Animació Sociocultural Educació Infantil Integració Social Interpretació de la Llengua de Signes Patronatge i disseny de Moda Processos de Confecció Industrial Processos d’Ennobliment Tèxtil Processos Tèxtils de Filatura i Teixidura de Calada Processos Tèxtils de Teixidura de Punt Disseny i producció Automoció Manteniment Aeromecànic Manteniment d'Aviònica

Operacions de Fabricació de Productes Desenvolupament i Fabricació de Productes Ceràmics Ceràmics VIDRE I CERÀMICA Fabricació i Transformació de Productes de vidre Operacions de Fabricació de Vidre i Transformats

– 16 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


VINCULACIÓ ENTRE LES BRANQUES DE CONEIXEMENT I FAMÍLIES PROFESSIONALS Família professional

Branques de coneixement

Administració i Gestió/ Administració. Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Comerç i Màrqueting.

Hostaleria i Turisme. Imatge i So/ Comunicació,Imatge i So. Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Agrària/ Activitats Agràries. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So/ Comunicació,Imatge i So. Indústries Extractives. Indústries Alimentàries. Informàtica i Comunicacions/Informàtica.

Instal·lació i Manteniment, Servicis a la Producció. Fusta, Moble i Suro/ Fusta i Moble. Activitats Marítim-Pesqueres. Química. Sanitat. Transport i Manteniment de Vehicles. Manteniment de Vehicles Autopropulsats. Tèxtil, Confecció i Pell. Vidre i Ceràmica

Agrària/ Activitats Agràries. Activitats Físiques i Esportives. Imatge Personal. Indústries Alimentàries.

Química. Sanitat. Seguretat i Medi Ambient. Serveis Socioculturals i a la Comunitat.

Administració i Gestió/ Administració. Activitats Físiques i Esportives. Arts Gràfiques. Comerç i Màrqueting. Hostaleria i Turisme.

Imatge Personal. Imatge i So/ Comunicació,Imatge i So. Seguretat i Medi Ambient. Servies Socioculturals i a la Comunitat.

Agrària/ Activitats Agràries. Arts Gràfiques. Arts i Artesanies. Edificació i Obra Civil. Electricitat i Electrònica. Energia i Aigua. Fabricació Mecànica. Imatge i So/ Comunicació,Imatge i So. Indústries Alimentàries. Indústries Extractives. Informàtica i

Comunicacions/Informàtica. Instal·lació i Manteniment/ Manteniment Servicis a la Producció. Fusta, Moble i Suro/ Fusta i Moble. Activitats Marítim-Pesqueres. Química. Transport i Manteniment de Vehicles/ Manteniment de Vehicles Autopropulsats. Tèxtil, Confecció i Pell. Vidre i Ceràmica.

– 17 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta

Arts I Humanitats

Ciències

Ciències De la Salut

Ciències Socials I Jurídiques

Enginyeria arquitectura


7. PROGRAMES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL (PQPI) QUÉ SÓN? Accions formatives bàsiques que capaciten per a l’exercici qualificat d’una professió, l’accés a l’ocupació i/o la reincorporació al sistema educatiu. DESTINATARIS Joves entre 16 i 21 anys que corren el risc d'abandonar l'ensenyament reglat sense haver aconseguit els objectius de l'Educació Secundària Obligatòria. Per als programes de la modalitat aula i aula polivalent, l´ edat pot ser de 15 anys per a aquells alumnes que hagen cursat segon d’ESO, i no estiguen en condicions de promocionar a tercer, hagen repetit ja una vegada a l´ESO i voluntàriament decidisquen la seua incorporació. FINALITATS • Obtindre, almenys, una qualificació de nivell 1 del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. • Completar la formació bàsica per a possibilitar la superació de la prova d'accés als Cicles Formatius de Grau Mitjà, o si és el cas, l'obtenció del títol de Graduat en E.S.O. MODALITATS: AULES DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL Està dirigida a joves ja escolaritzats que desitgen deixar d’estudiar i obtindre una qualificació professional. S’imparteix en centres docents autoritzats i la seua durada és de dos cursos. El seu currículum, a més dels mòduls específics i els de caràcter general, inclou també continguts per obtindre el títol de ESO. TALLERS DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL Modalitat dirigida a joves escolaritzats o que ja han deixat de ser-ho. S’imparteix en ajuntaments i centres docents. La seua durada és d’un curs escolar. En acabar, l’alumnat que desitge l’obtenció del títol de graduat en E.S.O., podrà fer-ho matriculant-se en un centre de Formació de Persones Adultes. ESTRUCTURA CURRICULAR Primer nivell  Mòduls específics: qualificacions de nivell 1 del Catàleg de Qualificacions Professionals.  Mòduls formatius de caràcter general organitzats per àmbits i que inclouen Formació i Orientació Laboral; Prevenció de Riscos Laborals; i altres mòduls optatius. Segon nivell  Mòduls dirigits a l’obtenció del títol de Graduat en ESO: Àmbit de Comunicació; Àmbit Social; Àmbit Científic-matemàtic i també mòduls complementaris . PROMOCIÓ, CERTIFICACIÓ I POSSIBLE OBTENCIÓ DEL TÍTOL DE GRADUAT EN EDUCACIÓ SECUNDARIA OBLIGATÒRIA L’ alumnat que supere el primer nivell d’un Programa de Qualificació Professional Inicial obtindrà una certificació acadèmica que tindrà els efectes d’acreditació de les competències professionals adquirides. Aquesta certificació acadèmica dóna dret:  A l’ expedició, acreditació de les competències professionals adquirides.  A la convalidació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.  A l’accés al segon nivell. La superació de tots els mòduls voluntaris donarà dret al títol de Graduat en ESO i els mòduls i/o àmbits superats donaran lloc a la convalidació de l’apartat corresponent a la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà. – 18 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


8. ENSENYAMENTS DE RÈGIM ESPECIAL ARTS APLICADES I OFICIS ARTÍSTICS Estos ensenyaments aborden l'aprenentatge dels oficis artístics tradicionals, en connexió amb el nostre patrimoni artístic i cultural i estan dirigits a qualificar els futurs professionals dels diversos camps de les arts •

Cicles formatius d'Arts Plàstiques i Disseny de Grau Mitjà

Condicions d'accés - Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària. - Superar una prova d'accés especifica - Podran accedir al grau mitjà d'estes ensenyaments els aspirants que superen la prova de maduresa establida a l'efecte, així com la prova d'accés específica de caràcter general, i reunisquen alguna de les següents condicions: - Tindre complits 18 anys en el mateix any natural. - Acreditar, almenys, un any d'experiència laboral. ENSENYAMENTS MUSICALS, ART DRAMÀTIC I DANSA Tenen com a finalitat proporcionar a l’alumnat una formació artística de qualitat i garantir la qualificació dels futurs professionals de la música, la dansa i l'art de dramatització. •

Ensenyaments de Música i Dansa

Comprenen tres graus: 1. Grau Elemental: Quatre cursos de duració. 2. Grau Mitjà: Comprén tres cicles de dos anys cada un 3. Grau Superior: La seua duració dependrà en cada cas, de l'especialitat que s'estudie. •

Ensenyances d'Art Dramàtic.

Les ensenyances d'Art Dramàtic tenen com a finalitat la formació tècnica, humanística i artística de qualitat que capaciten els/les alumnes per a l'exercici de les diverses professions pròpies d'esta disciplina. Comprenen un sol cicle de Grau Superior. Per a accedir és necessari tindre el títol de Batxiller i superar una prova específica de maduresa, coneixement i aptituds. ENSENYANCES ESPORTIVES Tenen com a finalitat preparar l'alumnat per a l'activitat professional en relació amb una modalitat o especialitat. S'estructuren en dos graus: grau mitjà i grau superior. De la mateixa forma que els cicles formatius. Per accedir al grau mitjà és necessari el títol de Graduat en ESO. Per accedir al grau superior és necessari el títol de Batxiller i el de Tècnic esportiu, en la modalitat o especialitat corresponent. En determinades especialitats o modalitats, a més és requisit necessari la superació d'una prova. També poden accedir als graus mitjà i superior, els que superen una prova d'accés. En la Comunitat Valenciana, s’imparteixen actualment les ensenyaments esportives de Futbol i Futbol Sala, en els seus corresponents títols de Tècnic Esportiu i Tècnic Esportiu Superior. Estos títols es cursen en: IFP Superior número 2, de Xest – 19 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


ESCOLES OFICIALS D'IDIOMES Les Escoles Oficials d'Idiomes són institucions de titularitat pública, ofereixen un ensenyament d'idiomes públic no universitari. S’hi pot estudiar quan tens 16 anys. Si és un idioma diferent del de l’ESO s´hi pot fer si tens 14 anys complits. L'ensenyament s'organitza en tres cicles de dos anys de durada cadascun d’ells: a) Nivell Bàsic. b) Nivell intermedi c) Nivell avançat Modalitats d'Ensenyament Oficial presencial: l'alumne assisteix regularment a classe Lliure: només dóna dret a la realització de les proves per a l'obtenció dels certificats (En esta cas has de matricular-te prèviament en el període establert) Es fan exàmens de convalidació per tal de poder accedir directament al nivell que un estudiant té La matrícula serà de Juliol a setembre (consultar en cada secretaria). Hi ha preinscripció en idiomes de màxima demanda.

9. EDUCACIÓ DE PERSONES ADULTES (EPA) Es pot traure el títol de Graduat en Secundària en els centres EPA, fent el curs corresponent, la durada sol ser d’un curs escolar. Els requisits pera matricular-se són: tindre 18 anys complits a finals de l’any o bé 16 o 17 si es té un contracte laboral de formació. Els centres de formació de persones adultes són centres públics que contemplen en la seua oferta formativa, entre altres, la preparació de la prova d’accés a cicles formatius i la prova per obtenir el títol de Graduat en Educació Secundaria Si tens més de 18 anys i et queden menys de 5 matèries suspeses després d’abandonar l’institut, pots apuntar-te al teu centre per fer un examen i obtindre el títol de graduat. També et pots presentar a les proves lliures que es realitzen en juny i octubre. El requisit és tindre 18 anys en desembre. La matrícula es realitza en les direccions territorials d’educació, uns mesos abans de les proves. També es pot fer educació a distància ,per als estudis de batxillerat i Universitaris. En aquest segon cas hi ha una seu de la UNED a Sagunt amb diverses carreres universitàries. INFORMACIÓ: Centre Públic de Persones Adultes Miguel Hernández. El Port de Sagunt C/ Dolores Ibarruri, S/N Telèfon: 962 67 08 45

10. FORMACIÓ PROFESSIONAL OCUPACIONAL La formació professional ocupacional forma part de les polítiques actives d'ocupació dels Estats membres de la Unió Europea. L’aprofitament dels cursos et conduirà a l'obtenció d'un Certificat de Professionalitat. Poden accedir-hi tots els treballadors i treballadores desocupats majors de 16 anys i inscrits a les oficines d'ocupació que necessiten adquirir o perfeccionar la seua qualificació – 20 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


ESCOLES TALLER, CASES D'OFICI I TALLERS D'OCUPACIÓ, TFIL I TFC Qui pot incorporar-se a estos programes? • Per a les Escoles taller i Cases d'Ofici: desocupats/des joves menors de 25 anys, inscrits a l'oficina d'ocupació. • Per als Tallers d'Ocupació: desocupats de 25 anys o més, inscrits en oficines d’ocupació • TFILs van adreçats a persones amb risc d’exclusió social • TFC són tallers semblants al PQPI finançats per la conselleria de treball. Funcionament: La durada de les Escoles Taller és de dos anys com a màxim i d’un any les Cases d’Ofici. Els primers sis mesos els alumnes-treballadors perceben una beca i la resta de temps tenen un contracte de formació remunerat, amb un sou corresponent al 75% del salari mínim interprofessional vigent. Al finalitzar el programa, els alumnes-treballadors perceben un certificat en el qual es fa constar la durada en hores, així com la formació teòric pràctica i els mòduls formatius cursats.

11. ALTRES ESTUDIS I PROFESSIONS. •

Militars d'ocupació (Compromís temporal) A) Categoria de tropa i marineria professional B) Militars de complement

Guàrdia Civil A) Escala Bàsica de Caporals i Guàrdies B) Escala superior d’oficials

Policia Nacional A) Escala bàsica de policies B) Escala superior d’inspector

Bombers

• Aviació Civil A València hi ha una escola privada i homologada de pilots professionals (AIRMED) a l'aeroport de València (Manises), i es pot obtindre informació telefònica en el 961523195. Els requisits d'ingrés són tindre 17 anys complits, batxiller o similar i passar un reconeixement mèdic. També es poden cursar estudis d'Auxiliar de vol en este centre, cal tindre el títol de Graduat Escolar i 18 anys . • •

Gemmologia, Relacions Públiques, Investigador Privat, Etc. Cursos de Màrqueting, Pastisseria i Forner, Monitor Esportiu, Comptabilitat, Doblatge, Interpretació, Animador Juvenil, Informàtica, Comerç, Etc.

12. BEQUES. Per a obtindre una beca, ajuda a l'estudi o complements de formació per a la inserció laboral serà necessari complir els requisits de caràcter acadèmic i econòmic fixats en la pròpia convocatòria. Resum dels principals tipus de beques i ajudes • Batxillerat • Formació Professional Cicles formatius de Grau Mitjà i de Grau Superior. • Curs d'accés per a majors de 25 anys, impartit per la UNED. • Estudis universitaris (grau i màster) i altres estudis superiors. (llibres, matrícula, mobilitat, salari..) – 21 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta


• •

Quan es cursen estudis universitaris fora de la seua Comunitat Autònoma o altre país. Altres estudis (Ensenyaments d'Arts Aplicades i Oficis Artístics, Música i Dansa, Idiomes).

Requisits necessaris i calendari. Solen publicar-se al BOE en el mes de juny de cada any. Les sol·licituds s'admeten al mes de juliol i agost per als alumnes que han aprovat al juny i fins a final de setembre per als que es presenten a exàmens de setembre. El impresos en les últimes convocatòries es podien adquirir en qualsevol estanc. Les sol·licituds s'han de presentar, ja plenes, al centre docent on l'alumne vol cursar els seus estudis.

13. PRESENTACIÓ D’ INSTÀNCIES I MATRICULA Tot el procés de sol·licitud de places està regulat per la Conselleria que dóna un calendari per a fer tots els tràmits. Bàsicament hi ha dues parts, primer es presenta la sol·licitud de plaça al centre on vols anar, hi cal ordenar la preferència de modalitat i centre (per a FP hi ha un model d’instància diferent). En juny quan es donen les notes, cas d’aprovar, cal presentar a l’IES els documents que donarà el centre (certificat, nota mitjana, consell orientador, i cas de ser necessari nota mitjana 3r plàstica), després ja es formalitza la matrícula. Els suspesos, després de les notes de setembre i en condicions de passar, presentaran a l’IES els mateixos papers que s’han comentat en juny i després formalitzaran la matrícula. El període de presentació de sol·licituds sol ser la primera setmana de juny

14. ALTRES INFORMACIONS D’INTERÉS Per a més informació pots consultar el següents telèfons: Departament d’educació de l’Ajuntament de Sagunt 96 265 58 93 Direcció territorial d’educació 96 386 60 00 Conselleria d’Educació 96 386 65 00 A més pots consultar els següents llocs que t’informaran d’altres recursos formatius i generals: • Departament de promoció econòmica 96 265 58 86 • Escola permanent d’adults 96 267 08 45 PÀGINES WEB: Informació PQPI : http://www.edu.gva.es/eva/val/fp_pcpi.htm Informació sobre FP: - sobre les proves d’accés: http://www.edu.gva.es/eva/val/fp.htm - sobre els diferents cicles i orientació: http://www.quieroser.net/principal.php Universitats públiques valencianes U.de València www.uv.es U. Politècnica de València www.upv.es U. Jaume I de Castelló www.uji.es U. d’Alacant www.ua.es Universitat Miguel Hernández (Elx) www.umh.es Universitats privades U. Cardenal Herrera CEU www.uch.ceu.es

U. Catòlica de València

Beques: http://www.educacion.es/educacion/becas-y-ayudas.html Bolonia secundaría: http://www.boloniaensecundaria.es

– 22 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta

www.ucv.es


15. OFERTA FORMATIVA DESPRÉS DE L’ESO AL CAMP DE MORVEDRE 2012 AMB GRADUAT ESO BATXILLERAT IES Clot del Moro**: Humanitats i CC SS; Ciències i tec; Arts (també nocturn) IES Camp de Morvedre: Humanitats i CC SS; Ciències i tecnologia IES Jorge Juan: Humanitats i CC SS; Ciències i tecnologia IES Eduardo Merello: Humanitats i CC SS; Ciències i tecnologia IES Maria Moliner** Humanitats i CC SS; Ciències i tecnologia IES La Vall de Segó: Humanitats i CC SS; Ciències i tecnologia IES Adventistes: Humanitats i CC SS; Ciències i tecnologia IES. Almenara: Humanitats i CC SS; Ciències i tecnologia CICLES FORMATIUS GRAU MITJÀ IES Eduardo Merello + Instal·lacions elèctriques i automàtiques + Instal·lacions de telecomunicacions + Mecanitzat + Instal·lació i manteniment electromecànic de maquinaria i conducció de línies

AMB BATXILLERAT CICLES FORMATIUS GRAU SUPERIOR IES Eduardo Merello + Sistemes de regulació i control automàtic + Programació de producció en fabricació mecànica + Manteniment d’equips industrials IES Jorge Juan + Animació d’activitats físiques i esportives + Administració i finances + Gestió comercial i marketing + Documentació sanitària + Laboratori de diagnòstic clínic IES Camp de Morvedre + Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma + Desenvolupament d’aplicacions Web (es poden estudiar també en formà semi presencial)

IES Jorge Juan + Gestió administrativa + Comerç + Electromecànica de vehicles automòbils +.Cures auxiliar d’infermeria + Farmàcia i para farmàcia + Activitats fisicoespotives en el medi natural

IES Puçol +Tècnic Sup en Educació Infantil

IES Camp de Morvedre + Tècnic Sistemes microinformàtics i xarxes (es pot estudiar també en forma semi presencial)

** En primer és oferta plurilingüe

* Pendent d’aprovació per conselleria

Cicles formatius prop de Sagunt Virgen de la Cruz (Puçol) + Cuina i gastronomia + Serveis en restauració. + Forn, Rebosteria i Pastisseria.

SENSE GRADUAT ESO PQPI en IES IES Jaume I Fontaneria i aire condicionat (Aula) IES Camp de Morvedre Informàtica (Taller) IES Clot del Moro Electrotècnia i electrificació (Aula) IES E. Merello Electrotecnia i telecomunicació (Taller) IES Jorge Juan Administració i gestió (Aula) IES Maria Moliner Serveis administratius i generals (Aula) IES Vall de Segó Informàtica (Aula) CEE Sant Cristòfol Fusteria (discapacitats) Ceràmica (discapacitats) Fora de l’àmbit escolar PQPI (+16 anys ) Ajuntament de Sagunt:* Jardineria Cambrer Ajuntament Quartell: * Perruqueria Ajuntament Puçol:* Jardineria i vivers (per discapacitats) Escola taller (+16) Ajuntament de Sagunt (fins 12- 2012) Obrer, Fuster, Fusteria metàl·lica Ajuntament de Quartell* Obrer; Fuster; manteniment mediambiental Ajuntament de Puçol* Turisme (Informador turístic, Cuina, Alberg TFC Ajuntament de Sagunt* climatització Ajuntament de Puçol* Jardineria TFIL Ajuntament de Sagunt* Atenció sociosanitaria Operador de carnisseria. Manteniment (per discapacitats.) Ajuntament de Puçol* Manteniment

ALTRES OFERTES AL CAMP DE MORVEDRE - EPA (Sagunt i Almenara): GES (amb 18 anys , amb contracte des dels 16 o 17 anys) Accés CFGS; Accés universitat, idiomes, informàtica. - UNED: Majors 25 anys, Graduat en: Dret, ADE, Psicologia, Educador social, Informàtica, Tecnologia de informació. - Escola oficial d’idiomes: anglés , francés, valencià, italià, alemany, angles a distancia. - Conservatori: Piano, flauta, clarinet, saxo, violi, cant, trompeta, violoncel, trombó, percussió, oboè, viol, trompa, dolçaina. - Escoles de música de nivell elemental. Hi ha diverses a la comarca. - Acadèmies: perruqueria, informàtica, dibuix, oposicions, idiomes També fan cursos de formació (+16): - Servef - Fundació valenciana per l’ocupació - Promoció econòmica( Ajuntament de Sagunt) - Forem (CCOO) - Formació (UGT)

– 23 – http://mestreacasa.gva.es/web/orienta

Quadern d'Orientació  

Quardern d'Orientació per a 4t d'ESO. Curs 2011-2012. Seminari de Psicopedagogs del Camp de Morvedre