Page 1

Título da actividade: getting to know you Nivel educativo:A2 Recursos necesarios: Unha copia do exercicio para cada alumno Contidos: Personal information Procedementos: Esta é unha actividade que os alumnos poden facer o primeiro día de clase para coñecerse e ó mesmo tempo practicar como preguntar e responder a preguntas sobre información persoal. Os alumnos traballarán en parellas. O alumno A entrevistará ó compañeiro para completar o cadro con información personal. Unha vez completado, será ó alumno B o que entreviste ó seu compañeiro. Unha vez rematada esta parte, os alumnos da clase non se presentarán eles mesmos, senón que cada alumno presentará ó alumno que entrevistou dando toda a información da que dispón. Terá que empregar por tanto verbos en terceira persoa.

GETTING TO KNOW YOU 1.-Take it in turns to interview your partner and to write down his/ her answers on the following form.

FIRST NAME(S): _________________ SURNAME: _______________________ NATIONALITY: _________________ ADDRESS: __________________________________ AGE: ___________

PHONE NUMBER: _______________________

E-MAIL ADDRESS: ___________________________ LANGUAGES: _______________________________

2.- When you have both finished, take it in turns to tell the rest of classmates about the person you have interviewed!

Getting to know you  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you