Page 1

ΠΑ Ρ Τ Υ σ τ ο mabakita


Κά θ ε π ά ρ τ υ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι: ­ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο π α ιχ ν ίδ ι γ ια τ α π α ιδ ιά σ τ ο ν π α ιδ ό τ ο π ο ­ Ε π ίβ λ ε ψ η τ ω ν π α ιδ ιώ ν σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ π α ιδ ό τ ο π ο υ α π ό ε κ π α ιδ ε υ μ έ ν ο π ρ ο σ ω π ικ ό ­ Χ υ μ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ α π α ιδ ιά ­ Κα φ έ ή Α ν α ψ υ κ τ ικ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Πια τ έ λ α μ ε κ έ ικ κ α ι κ ο υ λ ο υ ρ ά κ ια γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Σ τ ο λ ισ μ ό ς τ ο υ χ ώ ρ ο υ μ ε γ ιρ λ ά ν τ ε ς κ α ι μ π α λ ό ν ια ­ Σ έ ρ β ις τ ο ύ ρ τ α ς σ ε γ υ ά λ ιν α π ια τ ά κ ια

Ρ ω τ ή σ τ ε μ α ς α κ ό μ η γ ια : ­ Θε α τ ρ ικ ό π α ιχ ν ίδ ι ­ Face painting ­ Κλ ό ο υ ν ­ Τα χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ό

Ε π ιλ ο γ ή 3 Ε π ιλ ο γ ή 2 Ε π ιλ ο γ ή 1

Ε π ίσ η ς μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ε π ιλ έ ξ ε τ ε γ ια φ α γ η τ ό : ­ Τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Λ ο υ κ α ν ικ ο π ιτ ά κ ι ­ Ζ α μ π ο ν ο τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Μ πό μ πα

­ Μ π ιφ τ ε κ ά κ ι ( 2 τ μ χ ) ­ Πίτ σ α Ζ α μ π ό ν Τ υ ρ ί Ντ ο μ ά τ α ( * 8 )

­ Κα λ α μ ά κ ι Χ ο ιρ ιν ό ­ Σ ο υ φ λ έ Μ α κ α ρ ο ν ιώ ν ( * 1 2 ή * 3 0 ) ­ Κο τ ο μ π ο υ κ ιέ ς

­ Ό λ α μ α ς τ α φ α γ η τ ά τ α ε τ ο ιμ ά ζ ο υ μ ε α λ λ ά κ α ι τ α μ α γ ε ιρ ε ύ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο υ ζ ίν α μ α ς , η ο π ο ία π λ η ρ ο ί ό λ ε ς τ ις α π α ρ α ίτ η τ ε ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς . ­ Τ α υ λ ικ ά π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ά κ α ι π ρ ο σ ε γ μ έ ν α κ α ι τ α κ ρ ε α τ ικ ά ε ίν α ι φ ρ έ σ κ α . Τ ο λ ά δ ι π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ό π α ρ θ έ ν ο κ ρ η τ ικ ό ε λ α ιό λ α δ ο . ­ Γ ια τ ο φ α γ η τ ό π ο υ θ α ε π ιλ έ ξ ε τ ε η χ ρ έ ω σ η γ ίν ε τ α ι β ά σ ε ι τ ω ν α τ ό μ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν δ η λ ω θ ε ί.


Πά ρ τ υ γ ια κ α φ έ Έ ν α Πά ρ τ υ σ τ ο ο π ο ίο ο ι κ α λ ε σ μ έ ν ο ι σ α ς θ α π ε ρ ά σ ο υ ν ε υ χ ά ρ ισ τ ε ς ώ ρ ε ς α π ο λ α μ β ά ν ο ν τ α ς τ ο ν κ α φ έ τους ή ό ,τ ι ά λ λ ο ε π ιλ έ ξ ο υ ν , σ υ ν ο δ ε υ ό μ ε ν ο α π ό τ ο χ ε ιρ ο π ο ίη τ ο κ έ ικ μ α ς κ α ι β ο υ τ ή μ α τ α . ε ν ώ τ α π α ιδ ιά θ α π α ίζ ο υ ν μ ε α σ φ ά λ ε ια σ τ ο ν π α ιδ ό τ ο π ο .

Υ π ο λ ο γ ίσ τ ε : γ ια 2 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 3 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 4 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 5 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 6 0 Ά τ ο μ α ...

90 135 180 225 270

ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ


Κά θ ε π ά ρ τ υ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι: ­ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο π α ιχ ν ίδ ι γ ια τ α π α ιδ ιά σ τ ο ν π α ιδ ό τ ο π ο ­ Ε π ίβ λ ε ψ η τ ω ν π α ιδ ιώ ν σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ π α ιδ ό τ ο π ο υ α π ό ε κ π α ιδ ε υ μ έ ν ο π ρ ο σ ω π ικ ό ­ Χ υ μ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ α π α ιδ ιά ­ Κα φ έ ή Α ν α ψ υ κ τ ικ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Πια τ έ λ α μ ε κ έ ικ κ α ι κ ο υ λ ο υ ρ ά κ ια γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Σ τ ο λ ισ μ ό ς τ ο υ χ ώ ρ ο υ μ ε γ ιρ λ ά ν τ ε ς κ α ι μ π α λ ό ν ια ­ Σ έ ρ β ις τ ο ύ ρ τ α ς σ ε γ υ ά λ ιν α π ια τ ά κ ια

Ρ ω τ ή σ τ ε μ α ς α κ ό μ η γ ια : ­ Θε α τ ρ ικ ό π α ιχ ν ίδ ι ­ Face painting ­ Κλ ό ο υ ν ­ Τα χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ό

Ε π ιλ ο γ ή 3 Ε π ιλ ο γ ή 2 Ε π ιλ ο γ ή 1

Ε π ίσ η ς μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ε π ιλ έ ξ ε τ ε γ ια φ α γ η τ ό : ­ Τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Λ ο υ κ α ν ικ ο π ιτ ά κ ι ­ Ζ α μ π ο ν ο τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Μ πό μ πα

­ Μ π ιφ τ ε κ ά κ ι ( 2 τ μ χ ) ­ Πίτ σ α Ζ α μ π ό ν Τ υ ρ ί Ντ ο μ ά τ α ( * 8 )

­ Κα λ α μ ά κ ι Χ ο ιρ ιν ό ­ Σ ο υ φ λ έ Μ α κ α ρ ο ν ιώ ν ( * 1 2 ή * 3 0 ) ­ Κο τ ο μ π ο υ κ ιέ ς

­ Ό λ α μ α ς τ α φ α γ η τ ά τ α ε τ ο ιμ ά ζ ο υ μ ε α λ λ ά κ α ι τ α μ α γ ε ιρ ε ύ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο υ ζ ίν α μ α ς , η ο π ο ία π λ η ρ ο ί ό λ ε ς τ ις α π α ρ α ίτ η τ ε ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς . ­ Τ α υ λ ικ ά π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ά κ α ι π ρ ο σ ε γ μ έ ν α κ α ι τ α κ ρ ε α τ ικ ά ε ίν α ι φ ρ έ σ κ α . Τ ο λ ά δ ι π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ό π α ρ θ έ ν ο κ ρ η τ ικ ό ε λ α ιό λ α δ ο . ­ Γ ια τ ο φ α γ η τ ό π ο υ θ α ε π ιλ έ ξ ε τ ε η χ ρ έ ω σ η γ ίν ε τ α ι β ά σ ε ι τ ω ν α τ ό μ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν δ η λ ω θ ε ί.


Πά ρ τ υ μ ε Πίτ σ α Ε κ τ ό ς α π ό τ ο α ρ χ ικ ό ρ ό φ η μ α , ε ν τ υ π ω σ ιά σ τ ε τ ο υ ς κ α λ ε σ μ έ ν ο υ ς σ α ς μ ε τ η ν χ ε ιρ ο π ο ίη τ η π ίτ σ α μ α ς . Η π ίτ σ α ε ιν α ι τ ω ν ο κ τ ώ κ ο μ μ α τ ιώ ν κ α ι π ε ρ ιέ χ ε ι Ζ α μ π ό ν τ υ ρ ί κ α ι φ ρ έ σ κ ια ν τ ο μ ά τ α κ α ι τ ο κ ό σ τ ο ς τ η ς ε ίν α ι 7 ε υ ρ ώ . Μ π ο ρ ε ίτ ε ν α υ π ο λ ο γ ίσ ε τ ε π ε ρ ίπ ο υ 2 ­3 κ ο μ μ ά τ ια σ τ ο κ ά θ ε ά τ ο μ ο ή τ ρ ε ις π ίτ σ ε ς α ν ά 1 0 ά τ ο μ α .

Μ π ο ρ ε ίτ ε ν α π ρ ο σ θ έ σ ε τ ε σ ε κ ά π ο ιε ς ή σ ε ό λ ε ς τ ις π ίτ σ ε ς ε π ιπ λ έ ο ν υ λ ικ ά ό π ω ς : Ε λ ιέ ς , Μ π έ ικ ο ν , Πιπ ε ρ ιά ή κ α ι Μ α ν ιτ ά ρ ια , δ ια φ ο ρ ο π ο ιώ ν τ α ς έ τ σ ι τ ο μ ε ν ο ύ τ ω ν μ ε γ ά λ ω ν α π ό τ α μ ικ ρ ά π α ιδ ιά . Γ ια κ ά θ ε ε π ιπ λ έ ο ν υ λ ικ ό τ ο κ ό σ τ ο ς ε ίν α ι 0 ,5 0 λ ε π τ ά γ ια κ ά θ ε π ίτ σ α .

Υ π ο λ ο γ ίσ τ ε * : γ ια 2 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 3 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 4 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 5 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 6 0 Ά τ ο μ α ...

132 198 264 330 396

ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ

Οι τ ιμ έ ς ε ίν α ι ε ν δ ε ικ τ ικ έ ς . Πε ίτ ε μ α ς τ ι έ χ ε τ ε ε π ιλ έ ξ ε ι κ α ι θ α σ α ς υ π ο λ ο γ ίσ ο υ μ ε α κ ρ ιβ ώ ς τ ο κ ό σ τ ο ς τ ο υ πά ρ τ υ σ α ς .

Ακόμη:

Ε μ π λ ο υ τ ίσ τ ε τ ο φ α γ η τ ό σ α ς μ ε ν ό σ τ ιμ ε ς σ α λ ά τ ε ς . Οι σ α λ ά τ ε ς ε ίν α ι ε π ο χ ή ς κ α ι σ ε ρ β ίρ ο ν τ α ι σ ε μ π ο λ τ ω ν έ ξ ι ατ ό μ ω ν . Τ ο κ ό σ τ ο ς τ ο υ ς ε ίν α ι 1 5 ε υ ρ ώ η μ ία .


Κά θ ε π ά ρ τ υ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι: ­ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο π α ιχ ν ίδ ι γ ια τ α π α ιδ ιά σ τ ο ν π α ιδ ό τ ο π ο ­ Ε π ίβ λ ε ψ η τ ω ν π α ιδ ιώ ν σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ π α ιδ ό τ ο π ο υ α π ό ε κ π α ιδ ε υ μ έ ν ο π ρ ο σ ω π ικ ό ­ Χ υ μ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ α π α ιδ ιά ­ Κα φ έ ή Α ν α ψ υ κ τ ικ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Πια τ έ λ α μ ε κ έ ικ κ α ι κ ο υ λ ο υ ρ ά κ ια γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Σ τ ο λ ισ μ ό ς τ ο υ χ ώ ρ ο υ μ ε γ ιρ λ ά ν τ ε ς κ α ι μ π α λ ό ν ια ­ Σ έ ρ β ις τ ο ύ ρ τ α ς σ ε γ υ ά λ ιν α π ια τ ά κ ια

Ρ ω τ ή σ τ ε μ α ς α κ ό μ η γ ια : ­ Θε α τ ρ ικ ό π α ιχ ν ίδ ι ­ Face painting ­ Κλ ό ο υ ν ­ Τα χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ό

Ε π ιλ ο γ ή 3 Ε π ιλ ο γ ή 2 Ε π ιλ ο γ ή 1

Ε π ίσ η ς μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ε π ιλ έ ξ ε τ ε γ ια φ α γ η τ ό : ­ Τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Λ ο υ κ α ν ικ ο π ιτ ά κ ι ­ Ζ α μ π ο ν ο τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Μ πό μ πα

­ Μ π ιφ τ ε κ ά κ ι ( 2 τ μ χ ) ­ Πίτ σ α Ζ α μ π ό ν Τ υ ρ ί Ντ ο μ ά τ α ( * 8 )

­ Κα λ α μ ά κ ι Χ ο ιρ ιν ό ­ Σ ο υ φ λ έ Μ α κ α ρ ο ν ιώ ν ( * 1 2 ή * 3 0 ) ­ Κο τ ο μ π ο υ κ ιέ ς

­ Ό λ α μ α ς τ α φ α γ η τ ά τ α ε τ ο ιμ ά ζ ο υ μ ε α λ λ ά κ α ι τ α μ α γ ε ιρ ε ύ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο υ ζ ίν α μ α ς , η ο π ο ία π λ η ρ ο ί ό λ ε ς τ ις α π α ρ α ίτ η τ ε ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς . ­ Τ α υ λ ικ ά π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ά κ α ι π ρ ο σ ε γ μ έ ν α κ α ι τ α κ ρ ε α τ ικ ά ε ίν α ι φ ρ έ σ κ α . Τ ο λ ά δ ι π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ό π α ρ θ έ ν ο κ ρ η τ ικ ό ε λ α ιό λ α δ ο . ­ Γ ια τ ο φ α γ η τ ό π ο υ θ α ε π ιλ έ ξ ε τ ε η χ ρ έ ω σ η γ ίν ε τ α ι β ά σ ε ι τ ω ν α τ ό μ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν δ η λ ω θ ε ί.


Πά ρ τ υ μ ε Φ α γ η τ ό Πα ιδ ικ ό Μ ε ν ο ύ

Έ ν α α π λ ό ε λ α φ ρ ύ μ ε ν ο ύ , τ ο ο π ο ίο π ρ ο τ ε ίν ο υ μ ε γ ια τ α π α ιδ ιά . Ε κ τ ό ς α π ό τ ο π α ιχ ν ίδ ι κ α ι τ ο χ υ μ ό ( π ο υ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε τ α ι) δ ια λ έ ξ τ ε α π ο έ ν α σ υ ν δ υ α σ μ ό φ α γ η τ ώ ν ό π ω ς ε ίν α ι ο π α ρ α κ ά τ ω : Πρ ο τ ε ιν ό μ ε ν ο ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς φ α γ η τ ο ύ : ­ 3 κ ο μ μ ά τ ια α π ό τ η ν ε π ιλ ο γ ή 1 ­ 1 κ ο μ μ ά τ ι α π ό τ η ν ε π ιλ ο γ ή 2

Μπορείτε βέβαια να κάνετε τους δικούς σας συνδιασμούς. Ρωτήστε μας να σας βοηθήσουμε.

Υ π ο λ ο γ ίσ τ ε * : γ ια 2 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 3 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 4 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 5 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 6 0 Ά τ ο μ α ...

170 255 340 425 510

ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ

Οι τ ιμ έ ς ε ίν α ι ε ν δ ε ικ τ ικ έ ς . Πε ίτ ε μ α ς τ ι έ χ ε τ ε ε π ιλ έ ξ ε ι κ α ι θ α σ α ς υ π ο λ ο γ ίσ ο υ μ ε α κ ρ ιβ ώ ς τ ο κ ό σ τ ο ς τ ο υ πά ρ τ υ σ α ς .

Ακόμη:

Ε μ π λ ο υ τ ίσ τ ε τ ο φ α γ η τ ό σ α ς μ ε ν ό σ τ ιμ ε ς σ α λ ά τ ε ς . Οι σ α λ ά τ ε ς ε ίν α ι ε π ο χ ή ς κ α ι σ ε ρ β ίρ ο ν τ α ι σ ε μ π ο λ τ ω ν έ ξ ι ατ ό μ ω ν . Τ ο κ ό σ τ ο ς τ ο υ ς ε ίν α ι 1 5 ε υ ρ ώ η μ ία .


Κά θ ε π ά ρ τ υ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι: ­ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο π α ιχ ν ίδ ι γ ια τ α π α ιδ ιά σ τ ο ν π α ιδ ό τ ο π ο ­ Ε π ίβ λ ε ψ η τ ω ν π α ιδ ιώ ν σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ π α ιδ ό τ ο π ο υ α π ό ε κ π α ιδ ε υ μ έ ν ο π ρ ο σ ω π ικ ό ­ Χ υ μ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ α π α ιδ ιά ­ Κα φ έ ή Α ν α ψ υ κ τ ικ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Πια τ έ λ α μ ε κ έ ικ κ α ι κ ο υ λ ο υ ρ ά κ ια γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Σ τ ο λ ισ μ ό ς τ ο υ χ ώ ρ ο υ μ ε γ ιρ λ ά ν τ ε ς κ α ι μ π α λ ό ν ια ­ Σ έ ρ β ις τ ο ύ ρ τ α ς σ ε γ υ ά λ ιν α π ια τ ά κ ια

Ρ ω τ ή σ τ ε μ α ς α κ ό μ η γ ια : ­ Θε α τ ρ ικ ό π α ιχ ν ίδ ι ­ Face painting ­ Κλ ό ο υ ν ­ Τα χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ό

Ε π ιλ ο γ ή 3 Ε π ιλ ο γ ή 2 Ε π ιλ ο γ ή 1

Ε π ίσ η ς μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ε π ιλ έ ξ ε τ ε γ ια φ α γ η τ ό : ­ Τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Λ ο υ κ α ν ικ ο π ιτ ά κ ι ­ Ζ α μ π ο ν ο τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Μ πό μ πα

­ Μ π ιφ τ ε κ ά κ ι ( 2 τ μ χ ) ­ Πίτ σ α Ζ α μ π ό ν Τ υ ρ ί Ντ ο μ ά τ α ( * 8 )

­ Κα λ α μ ά κ ι Χ ο ιρ ιν ό ­ Σ ο υ φ λ έ Μ α κ α ρ ο ν ιώ ν ( * 1 2 ή * 3 0 ) ­ Κο τ ο μ π ο υ κ ιέ ς

­ Ό λ α μ α ς τ α φ α γ η τ ά τ α ε τ ο ιμ ά ζ ο υ μ ε α λ λ ά κ α ι τ α μ α γ ε ιρ ε ύ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο υ ζ ίν α μ α ς , η ο π ο ία π λ η ρ ο ί ό λ ε ς τ ις α π α ρ α ίτ η τ ε ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς . ­ Τ α υ λ ικ ά π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ά κ α ι π ρ ο σ ε γ μ έ ν α κ α ι τ α κ ρ ε α τ ικ ά ε ίν α ι φ ρ έ σ κ α . Τ ο λ ά δ ι π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ό π α ρ θ έ ν ο κ ρ η τ ικ ό ε λ α ιό λ α δ ο . ­ Γ ια τ ο φ α γ η τ ό π ο υ θ α ε π ιλ έ ξ ε τ ε η χ ρ έ ω σ η γ ίν ε τ α ι β ά σ ε ι τ ω ν α τ ό μ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν δ η λ ω θ ε ί.


Πά ρ τ υ μ ε Φ α γ η τ ό

Έ ν α π λ ή ρ ε ς μ ε ν ο ύ μ ε κ α φ έ ή ό τ ι ά λ λ ο θ έ λ ε τ ε α ρ χ ικ ά κ α ι κ α τ ό π ιν φαγ η τ ό . Ε π ιλ έ ξ τ ε έ ν α σ υ ν δ υ α σ μ ό φ α γ η τ ώ ν γ ια μ ικ ρ ο ύ ς κ α ι μ ε γ ά λ ο υ ς , ε ίτ ε δ ια φ ο ρ ε τ ικ ό μ ε ν ο ύ γ ια τ ο υ ς μ ικ ρ ο ύ ς κ α ι γ ια τ ο υ ς μ ε γ ά λ ο υ ς .

Έ ν α ς π ρ ο τ ε ιν ό μ ε ν ο ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς φ α γ η τ ώ ν θ α μ π ο ρ ο ύ σ ε ν α ε ίν α ι ο πα ρ α κ ά τ ω : Πρ ο τ ε ιν ό μ ε ν ο ς σ υ ν δ υ α σ μ ό ς φ α γ η τ ο ύ : ­ 2 κ ο μ μ ά τ ια α π ό τ η ν ε π ιλ ο γ ή 1 ­ 1 κ ο μ μ ά τ ι α π ό τ η ν ε π ιλ ο γ ή 2 ­ 1 κ ο μ μ ά τ ι α π ό τ η ν ε π ιλ ο γ ή 3

Υ π ο λ ο γ ίσ τ ε * : γ ια 2 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 3 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 4 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 5 0 Ά τ ο μ α ... γ ια 6 0 Ά τ ο μ α ...

190 285 380 475 570

ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ ευρώ

Οι τ ιμ έ ς ε ίν α ι ε ν δ ε ικ τ ικ έ ς . Πε ίτ ε μ α ς τ ι έ χ ε τ ε ε π ιλ έ ξ ε ι κ α ι θ α σ α ς υ π ο λ ο γ ίσ ο υ μ ε α κ ρ ιβ ώ ς τ ο κ ό σ τ ο ς τ ο υ πά ρ τ υ σ α ς .

Ακόμη:

Ε μ π λ ο υ τ ίσ τ ε τ ο φ α γ η τ ό σ α ς μ ε ν ό σ τ ιμ ε ς σ α λ ά τ ε ς . Οι σ α λ ά τ ε ς ε ίν α ι ε π ο χ ή ς κ α ι σ ε ρ β ίρ ο ν τ α ι σ ε μ π ο λ τ ω ν έ ξ ι ατ ό μ ω ν . Τ ο κ ό σ τ ο ς τ ο υ ς ε ίν α ι 1 5 ε υ ρ ώ η μ ία .


Κά θ ε π ά ρ τ υ π ε ρ ιλ α μ β ά ν ε ι: ­ Ε λ ε ύ θ ε ρ ο π α ιχ ν ίδ ι γ ια τ α π α ιδ ιά σ τ ο ν π α ιδ ό τ ο π ο ­ Ε π ίβ λ ε ψ η τ ω ν π α ιδ ιώ ν σ τ ο χ ώ ρ ο τ ο υ π α ιδ ό τ ο π ο υ α π ό ε κ π α ιδ ε υ μ έ ν ο π ρ ο σ ω π ικ ό ­ Χ υ μ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ α π α ιδ ιά ­ Κα φ έ ή Α ν α ψ υ κ τ ικ ό κ α ι ε μ φ ια λ ω μ έ ν ο ν ε ρ ό γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Πια τ έ λ α μ ε κ έ ικ κ α ι κ ο υ λ ο υ ρ ά κ ια γ ια τ ο υ ς σ υ ν ο δ ο ύ ς τ ω ν π α ιδ ιώ ν ­ Σ τ ο λ ισ μ ό ς τ ο υ χ ώ ρ ο υ μ ε γ ιρ λ ά ν τ ε ς κ α ι μ π α λ ό ν ια ­ Σ έ ρ β ις τ ο ύ ρ τ α ς σ ε γ υ ά λ ιν α π ια τ ά κ ια

Ρ ω τ ή σ τ ε μ α ς α κ ό μ η γ ια : ­ Θε α τ ρ ικ ό π α ιχ ν ίδ ι ­ Face painting ­ Κλ ό ο υ ν ­ Τα χ υ δ α κ τ υ λ ο υ ρ γ ό

Ε π ιλ ο γ ή 3 Ε π ιλ ο γ ή 2 Ε π ιλ ο γ ή 1

Ε π ίσ η ς μ π ο ρ ε ίτ ε ν α ε π ιλ έ ξ ε τ ε γ ια φ α γ η τ ό : ­ Τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Λ ο υ κ α ν ικ ο π ιτ ά κ ι ­ Ζ α μ π ο ν ο τ υ ρ ο π ιτ ά κ ι ­ Μ πό μ πα

­ Μ π ιφ τ ε κ ά κ ι ( 2 τ μ χ ) ­ Πίτ σ α Ζ α μ π ό ν Τ υ ρ ί Ντ ο μ ά τ α ( * 8 )

­ Κα λ α μ ά κ ι Χ ο ιρ ιν ό ­ Σ ο υ φ λ έ Μ α κ α ρ ο ν ιώ ν ( * 1 2 ή * 3 0 ) ­ Κο τ ο μ π ο υ κ ιέ ς

­ Ό λ α μ α ς τ α φ α γ η τ ά τ α ε τ ο ιμ ά ζ ο υ μ ε α λ λ ά κ α ι τ α μ α γ ε ιρ ε ύ ο υ μ ε σ τ η ν κ ο υ ζ ίν α μ α ς , η ο π ο ία π λ η ρ ο ί ό λ ε ς τ ις α π α ρ α ίτ η τ ε ς π ρ ο δ ια γ ρ α φ έ ς . ­ Τ α υ λ ικ ά π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ά κ α ι π ρ ο σ ε γ μ έ ν α κ α ι τ α κ ρ ε α τ ικ ά ε ίν α ι φ ρ έ σ κ α . Τ ο λ ά δ ι π ο υ χ ρ η σ ιμ ο π ο ιο ύ μ ε ε ίν α ι α γ ν ό π α ρ θ έ ν ο κ ρ η τ ικ ό ε λ α ιό λ α δ ο . ­ Γ ια τ ο φ α γ η τ ό π ο υ θ α ε π ιλ έ ξ ε τ ε η χ ρ έ ω σ η γ ίν ε τ α ι β ά σ ε ι τ ω ν α τ ό μ ω ν π ο υ έ χ ο υ ν δ η λ ω θ ε ί.


Ά λ λ ε ς ιδ έ ε ς Ε π ιλ έ ξ τ ε φ α γ η τ ό μ ε ό π ο ιο σ υ ν δ υ α σ μ ό θ έ λ ε τ ε .

Σ κ ε φ τ ε ίτ ε φ α γ η τ ά π ο υ ε ν δ ε χ ο μ έ ν ω ς δ ε ν έ χ ο υ μ ε σ υ μ π ε ρ ιλ ά β ε ι σ τ ο ν κ ατ άλ ο γ ό μ ας . Ε ίμ α σ τ ε σ τ η δ ιά θ ε σ ή σ α ς ν α σ α ς β ο η θ ή σ ο υ μ ε ν α φ τ ιά ξ ε τ ε τ ο π ά ρ τ υ σ α ς ό π ω ς ε σ ε ίς θ έ λ ε τ ε .

Ε π ικ ο ιν ω ν ή σ τ ε μ α ζ ί μ α ς : email: info@mabakita.gr Τη λ : 2 7 4 3 3 0 0 3 6 5 Κιν : 6 9 4 4 8 4 8 5 7 4


http://facebook.com/mabakita

http://mabakita.blogspot.com

http://twitter.com/mabakita

http://bit.ly/mabakitapinterest Μελίσσι Ξυλοκάστρου Τηλ. 2743 300 365 www.mabakita.gr

mabakita party menu  
mabakita party menu  

Δείτε εδώ τον κατάλογο για πάρτυ στο mabakita

Advertisement