Page 14

maito

Arjen johtaminen –

hyviä käytäntöjä ja kasvua yhdessä Kun yrityskoko kasvaa, arjen henkilöstöjohtaminen korostuu. Keskeistä on ymmärtää kokonaisuus sekä ottaa ja jakaa vastuuta.

Kuvat : Ella K ar ttimo

K

ahdeksan pohjoispohjalaista yli 100 lehmän maitotilaa testasi vuoden ajan pienryhmissä ja omassa arjessaan viikkosuunnitelmia, parannustauluja ja muita johtamistyökaluja. Syyskuussa MaitoManageri-hankkeen loppuseminaarissa Kalajoella oli yhteenvedon aika: missä ja miksi onnistuttiin, missä ja miksi ei. Pilottitilat yhteistyökumppaneineen vierailivat alkuvuodesta Tanskassa ja osallistuivat paikallisten maitotilojen töihin. Tuliaisina oli uusia johtamistyökaluja ja toimintatapoja, joista tilat keräsivät vuoden varrella kokemuksia pienryhmissä ja omilla tiloillaan. ”Porukassa on harjoiteltu viikkosuunnitelman tekemistä, parannustaulun käyttöä ja arvovirran tunnistamista sekä esitelty aikaansaatuja työohjeita. Käytäntöjen testaus yhdessä madaltaa kynnystä kokeilla ja omaksua uusia toimintatapoja, kertoo talousasiantuntija ja hankevastaava Heta Jauhiainen ProAgria Oulun MaitoManageri-hankkeesta. Aluksi yritykset määrittelivät vahvuutensa, kehittämiskohteensa ja tavoitteensa. Näihin asioihin palattiin pilotoinnin päättyessä.

Katso Arvovirtakuvaus-video:

Katso Taulupalaveri-video (viikkosuunnitelma + parannustaulu):

14 14 maaviesti maaviesti3/2016 3/2016

Panelistit vasemmalta Hannu Kemoff, Jouni Pitkäranta, Markku Ollila, Jukka Ojantakanen, Marko Puhto ja Henna Mero sekä puheenjohtaja Virpi Huotari. ku Ollila S-Pankista muistutti, että ennakointia on myös se, että ottaa ongelmatilanteissa rahoittajaan yhteyttä ajoissa. ”Asia jää monesti viime tinkaan. Pankilla on omat byrokratiansa, eivätkä päätökset synny hetkessä.” Jo toimivien ja suunnitteilla olevien robottinavetoiden työajan käytön tehostamiseen paneutunut 4dBarn Oy etsii pullonkauloja ja pureutuu navetan työrutiineihin. ”Robottilypsy valitaan usein työajan säästämiseksi. Työajan Kahdeksan pohjoispohjalaisen maitotilan ja MaitoManageri-hankkeen käytössä voi kuitenkin olla paljon asiantuntijoiden vuoden kestänyt yhteinen matka huipentui loppuse- parannettavaa tai navetan olosuhminaariin Kalajoella. teet rajoittaa tuotantoa, arkkitehti miettiä toimintatapojaan, sanoi Jouni Pitkäranta kertoi. ”Selkeinä hyötyinä yritykset pimaitotilayrittäjä Hannu Kemoff Maitotilayrittäjä Jukka Ojantativät hallinnan tunnetta, vapaaTervolasta. kanen muistutti, että maitotilayritaikaa ja verkostoitumista. Vas”On sukellettava tuotantoprotäjän pitää suhtautua työhönsä tuuta oli annettu ja otettu, hyviä sesseihin. Esimerkiksi arvovirtakuammattimaisesti. Hallittuun tilakäytäntöjä jaettu ja kasvettu yhvaus kertoo hyvin, paljonko hukokonaisuuteen ei kuulu kaaos. dessä. Ymmärrettiin, että erilaisia kataan turhaa aikaa ja panoksia. ”Kun yrityksen visiot ovat selihmisiä tulee johtaa eri tavoilla. Parhaat tanskalaiset maitotilat villä, toiminta kestää myös vaihKehitys näkyi myös parempina seuraavat suorituskykymittareita televat ajat. tuotoslukuina.” ja pohtivat yhdessä asioita paranPaneelin puheenjohtaja, palvetamistaulujen äärellä, sanoi pallupäällikkö Virpi Huotari ProAgria Katse tulevaisuuteen veluryhmäpäällikkö Henna Mero Oulusta tiivisti keskustelun. Suurten maitotilojen tulevia johProAgria Keskusten liitosta. ”Olemme ja onnistumme yhdestamistarpeita pohdittiin KalajoProAgrian ja Valion kehittämä sä samalla oppimisen polulla.” en asiantuntijapaneelissa, joka ProAgria Oulun hallinnoiman löysi epävarmasta muutosten suorituskykymittari tulee käyttöön ensi vuonna. MaitoManageri-hankkeen kumpajasta oppimisen ja parantamiOsuuskunta Pohjolan Maidon paneita ovat olleet Osuuskunta sen paikkoja. ”Tämä on mielenkiintoista ja toimitusjohtaja Marko Puhto pai- Pohjolan Maito ja ProAgria Maahaasteellista aikaa. Kun ajatte- notti suunnitelmallisuuden ja en- talouden Laskentakeskus. Hanketlee, että kriisi on mahdollisuus nakoinnin merkitystä etenkin aika- ta on rahoittanut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan Maaja virheen löytäminen huvia, on na, jolloin huteihin ei ole varaa. Maatilarahoituspäällikkö Markseuturahastosta. helpompaa kehittää yritystään ja

Profile for ProAgria Oulu

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Maaviesti 3/2016  

ProAgria Oulun, Kainuun ja Lapin asiakaslehti

Profile for maaviesti
Advertisement