Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBLAD

jaarga ng 5 1 D E C E MB E R 2 0 1 3

kerstfeest! Het feest van blijdschap

Het ware kerstverhaal • Kerstgedachte: Is er plaats voor Jezus? • Hartverwarmende getuigenissen


KERSTGROETEN

Onze gedachten voor u tijdens dit kerstfeest!

W

ij denken aan Maria, een jong meisje,

voor uw leven. Dat dit een geweldig kerst-wonder-feest voor

nog altijd maagd, en wat zij door geloof in

u mag worden, want God is machtig oneindig veel meer te

haar eentje tot stand heeft gebracht. Ze

doen dan wij kunnen bidden of beseffen. Alles wat God van

kon zich nog geen voorstelling maken van

ons vraagt, is dat wij Hem, net als Maria, gehoorzaam zullen

de baby en hoe Hij zou opgroeien tot een man. Ze kon alleen

zijn. Want in gehoorzaamheid liggen alle zegeningen van God

maar in haar hart voelen dat de levende God tot haar sprak en

die wij met anderen kunnen delen. Net als Maria, die ons Jezus

wilde dat zij Zijn Kind zou dragen en ter wereld zou brengen.

gaf! ‘‘Goed,’ zei Maria, ‘de Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik

Gebaseerd op onze eigen geloofservaringen, weten we dat dit

hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd.’’ – Lucas 1:38

heel erg moeilijk voor haar moet zijn geweest. ‘Kan ik dit wel volbrengen? Wat zullen de mensen wel niet zeggen? Hoe moet

Voor u ligt het nieuwe, superdikke kerstmagazine! Boordevol

het allemaal tot stand komen?’

geloofsopbouwende boodschappen, artikelen, getuigenissen, foto’s, verhalen, advertenties, posters enz. voor jong en oud en

Zo leven wij eigenlijk ook met het zendingswerk van de

de hele familie. Geef het eens door aan een ander en vraag hun

Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Wij zijn er echter

vrijmoedig of ze ook Nieuw Leven willen ontvangen. Je weet

van overtuigd dat God wil dat Zijn boodschap zal uitgaan

maar nooit!

naar deze wereld in nood. Als wij blijven samenstemmen en -werken, ook in het nieuwe jaar dat voor ons ligt, zal God

We willen u hierbij heel hartelijk danken voor al uw liefde, hulp en

meewerken en ons helpen het doel te bereiken dat Hij ons

steun en wensen u fijne en gezegende kerstdagen toe.

gegeven heeft. Wij zien met groot verlangen uit naar dit kerstfeest en naar alles wat de Here God in het nieuwe jaar zal

In geloof en liefde,

doen. Wij wensen u het allerbeste van God toe tijdens deze kerstmaand en wij bidden dat u de tegenwoordigheid van Jezus Christus heel dicht bij u mag voelen, en ook Zijn leiding

2

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

David & Regina


BEMOEDIGING

Inhoud 4 9 10 18 22 26 32 34 38 60 63

4

De Boodschap Het ware kerstverhaal

Gebed Bid met mij mee

Kerstverhaal De herdersknaap van Bethlehem

Kerstgedachte Is er plaats voor Jezus?

Bijbelhuis.nl Familieboekwinkel

POiNT! Make a POiNT!

Kerstdiensten Vier het Kerstfeest met ons!

Kerstinspiratie Zo uit mijn hart

Getuigenissen Feest!

38

Kids All Kids 1st

Vraag & Antwoord ‘Waarom is Kerstfeest een feest van blijdschap?

COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Christy van Dalen, Alissa Hathie-Maasbach, Syntiche Jacquart, Andrew Maasbach, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach. NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

3


BOODSCHAP

Het ware

kerstverhaal DOOR DAVID MAASBACH

Opnieuw staat het kerstfeest voor de deur. Miljoenen mensen over de hele wereld zullen rondom de kerstboom of aan een heerlijke maaltijd zitten. De kerstperiode is een tijd van vele festiviteiten en de commerciĂŤle wereld doet goede zaken. Maar hoeveel mensen zullen daadwerkelijk stilstaan bij de ware betekenis van het kerstverhaal? 4

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


Hemels bezoek Maria begaf zich op weg naar huis in Nazareth, in het gezelschap van de andere meisjes die hun diensttijd in de tempel beëindigd hadden. In haar slaapkamer bad zij tot God en smeekte of de Messias spoedig mocht komen en of haar gebed daartoe mocht bijdragen. Opeens straalde er een stroom van licht op haar neer. In dat licht daalde een schitterende engel voor haar neer. Het was de machtige en grote aartsengel Gabriël. Hij zei: ‘Ik wens u vrede toe! U bent een gelukkige vrouw. De Here zij met u!’ Maria richtte haar gesluierde gezicht een klein beetje naar hem toe, maar hield nederig haar ogen naar de grond van de kamer gericht en vroeg zich af wat de engel bedoelde. Gabriël ging verder en zei: ‘Wees niet bang, Maria, want God heeft besloten u heel bijzonder te zegenen. U zult zwanger worden en een zoon krijgen, die u de naam Jezus moet geven. Hij zal een groot man zijn en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God, de Here, zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal voor altijd over het volk Israël regeren en aan zijn regering zal geen einde komen.’ Maria keerde zich nu geheel naar hem toe, tilde haar sluier ietsjes op en zei: ‘Maar hoe kan ik een kind krijgen? Ik ben nog maagd.’ De engel antwoordde: ‘De Heilige Geest zal over u komen. U zult zwanger worden door de kracht van God. Daarom zal uw Kind heilig zijn en de Zoon van God worden genoemd. Ik heb nog meer nieuws. Het is over uw oude tante Elisabeth. U weet dat zij geen kinderen kon krijgen, maar nu verwacht zij een zoon. Zij is al in haar zesde maand. Voor God is niets onmogelijk. Wat Hij zegt, gebeurt.’ Nu hief Maria haar sluier helemaal op en zei: ‘De Here mag met mij doen wat Hij wil. Ik hoop dat het zo zal gaan als u mij hebt gezegd.’ Een stroom van licht vulde de kamer en de hemel scheen open. Een baan van licht boven de engel had zijn uitgangspunt in een zee van licht in de hemel. Dit licht omstraalde Maria zozeer, dat zij door en door verlicht leek. Er was niets donkers meer in NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

5


BOODSCHAP

‘Zij zal een zoon krijgen

Want Hij zal Zijn vol haar te bekennen; haar hele wezen straalde licht uit.

trappelen van blijdschap. Jij hebt geloofd dat God

Iets wat men slechts kan aanbidden en nooit kan

zou doen wat Hij zei. Wat een geluk!’

begrijpen of uitspreken. Daarop verdween Gabriël en de lichtstroom trok zich terug naar de hemel.

Onder deze laatste woorden leidde zij Maria

Maria bleef achter, geheel in zichzelf verzonken.

naar het kamertje dat voor haar was ingericht en

Het was alsof zij de menswording van de beloofde

nodigde haar uit om te gaan zitten en te rusten van

Verlosser kende en Hem als een kleine, menselijke

de vermoeiende reis. Daar liet Maria de arm van

gestalte, reeds gevormd met vingertjes, al in haar

Elisabeth los en zei: ‘Ik prijs de Here met mijn hele

binnenste aanwezig voelde en aanbad.

hart! Ik kan mijn blijdschap niet op! God, mijn Redder, heeft aan mij gedacht. En ik ben maar een gewone

Op bezoek bij Elisabeth

vrouw. Nu zullen de mensen altijd en overal zeggen dat ik bevoorrecht ben, want de machtige, heilige God heeft

Toen Maria wist dat zij in verwachting was,

grote dingen voor mij gedaan. Hij is altijd goed voor

verlangde zij er vurig naar om bij haar tante

mensen, die ontzag voor Hem hebben. Hij heeft laten

Elisabeth op bezoek te gaan, om haar te vergezellen

zien hoe groot en machtig Hij is. Hij heeft hoogmoedige

bij haar zwangerschap. Elisabeth had inmiddels

mensen in verwarring gebracht en vorsten van hun

het voorgevoel dat haar nicht Maria haar kwam

troon gestoten. Maar gewone mensen zijn door Hem

bezoeken. In een droom had zij vernomen dat een

op een voetstuk gezet. Hij heeft hongerigen overladen

meisje uit haar geslacht de moeder van de beloofde

met het goede en rijken met lege handen weggestuurd.

Messias was geworden. Meteen dacht zij aan Maria

Hij heeft zijn knecht Israël geholpen. Hij is zijn belofte

en verlangde ernaar om haar te ontmoeten. In

niet vergeten, want Hij had Abraham en zijn kinderen

de geest had zij haar al op weg gezien om haar te

beloofd altijd goed voor hen te zijn.’ – Lucas 1:46-55

bezoeken en ze wachtte gespannen de dag af dat

het oog kreeg, snelden zij op elkaar af en begroetten

Voorbereidingen op Jezus’ geboorte

elkaar met een innige omhelzing, waarbij Elisabeth

Maria bleef drie maanden bij Elisabeth. Na de

door de Geest bezield uitriep: ‘Jij bent de meest

geboorte van Johannes ging Maria terug naar

gezegende vrouw van de hele wereld en jouw kind

Nazareth. Toen Jozef haar zag, merkte hij dat ze

draagt Gods zegen. Wat een eer dat de moeder van mijn

zwanger was. Hierdoor werd hij door een storm van

Here bij mij op bezoek komt. Want toen je binnenkwam

zorgen en twijfels overvallen, want de boodschap

en ik je stem hoorde, begon het kind in mijn buik te

van de engel was voor hem totaal onbekend.

Maria komen zou. Opeens stond zij op, toen zij haar in de verte zag aankomen. Toen ook Maria haar in

6

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


n die u Jezus moet noemen. Dat betekent ‘God redt’. olk redden van de zonden.’

Maria had in alle nederigheid Gods geheim voor

Maria begon met allerlei voorbereidingen voor de

zichzelf bewaard en nu hield ook Jozef zijn onrust,

geboorte van haar kindje. Zij naaide en borduurde

achterdocht, twijfel en onzekerheid voor Maria

tapijten en maakte windsels en doeken gereed. Er

verborgen. Hij kwam tot het pijnlijke besluit om

werd gezorgd voor een flinke voorraad. Verder

Maria stilletjes te verlaten. Terwijl Jozef zich op zijn

maakte zij met andere vrouwen dekens en doeken,

plan beraamde, verscheen hem in een droom een

zoals dat gewoon was voor de bevalling. Omdat

engel die hem het grote geheim van de menswording

zij dacht dat de bevalling thuis zou plaatsvinden

van God openbaarde en zei: ‘Jozef, zoon van David, u

en alle vrienden en familie bij die gelegenheid een

kunt gerust uw vrouw Maria bij u in huis nemen. Zij is

bezoek zouden komen brengen, werd alles zo rijk en

in verwachting door de Heilige Geest. Zij zal een zoon

overvloedig mogelijk in gereedheid gebracht. Hiertoe

krijgen die u Jezus moet noemen. Dat betekent ‘God

behoorden ook de prachtige dekens en tapijten.

redt’. Want Hij zal Zijn volk redden van de zonden.’ NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

7


BOODSCHAP

De geboorte van Jezus

vonden Maria en Jozef en zagen het kind! Het lag in een

Ongeveer vier weken voor de geboorte van Jezus,

voerbak. Nadat zij het hadden gezien, gingen de herders

‘gaf de Romeinse keizer Augustus bevel dat in zijn hele

overal vertellen wat er was gebeurd en wat de engel

rijk een volkstelling moest worden gehouden. Quirinius

over het kind had gezegd. Ieder die hun verhaal hoorde,

was toen gouverneur van Syrië. Iedereen moest naar

was verbaasd. Maria nam deze dingen stil in zich op

de stad of het dorp van zijn voorouders gaan om

en dacht er veel over na. Later gingen de herders weer

zich te laten inschrijven. En omdat Jozef van David

terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor

afstamde, moest hij naar Bethlehem in Judea, want

wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals

daar had David vroeger gewoond. Samen met Maria,

de engel had verteld.’ – Lucas 2:1-20

zijn zwangere vrouw, verliet hij Nazareth in Galilea om zich te laten inschrijven. Toen zij in Bethlehem waren, wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en

De ware betekenis van kerst

legde hem in een voerbak, want in de herberg van het

Het ware kerstfeest is een tijd van geestelijke

dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen

wedergeboorte, het oprecht onderzoeken van je

vinden. Die nacht kwam een engel van God bij enkele

hart en het vragen aan de Vader in de hemel om

herders die buiten in het veld overnachtten en op wacht

ons meer naar het evenbeeld van Zijn Zoon Jezus

zaten bij hun kudde. Door de verschijning van de engel

te maken. Het ware kerstfeest is een tijd om na te

werd de omgeving in een helder licht gezet. De herders

denken over de naam die God aan Zijn Zoon gaf.

beefden van angst, maar de engel stelde hen gerust.

‘Zij zal een zoon krijgen die u Jezus moet noemen. Dat

‘Wees niet bang,’ zei hij, ‘want ik breng u het mooiste

betekent ‘God redt’. Want Hij zal Zijn volk redden van

nieuws dat u ooit hebt gehoord. Het is groot nieuws

de zonden’ (Mattheüs 1:21). Het ware kerstfeest

voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder

is een tijd van bezinning, om op een zeker moment

geboren: Christus, de Here. Ik zal u vertellen hoe u Hem

je van alles en iedereen in je binnenkamer terug te

kunt herkennen: het kind ligt in doeken gewikkeld in

trekken om alleen met Jezus te zijn en met Hem te

een voerbak.’ Plotseling kwam bij de engel een menigte

praten. Het ware kerstfeest is een tijd om God te

andere engelen die God loofden. Een hemels leger was

danken voor Zijn goedheid, liefde en genade. Laat

het. ‘Ere zij God in de hoge,’ zongen zij. ‘Vrede op aarde

dit het kerstfeest zijn dat u het ware kerstfeest

bij de mensen die naar zijn wil leven.’ Zodra de engelen

zult vieren en neem Jezus – als u dat nog niet

naar de hemel waren teruggekeerd, zeiden de herders

hebt gedaan – vandaag nog aan als uw Redder en

tegen elkaar: ‘Kom! We gaan vlug naar Bethlehem.

Verlosser. Hij zal uw hart vullen met Zijn liefde,

Nu de Here ons dit verteld heeft, moeten wij zien

blijdschap en vrede.

moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter

wat daar gebeurd is.’ Zij liepen snel naar het stadje,

8

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


Bid met mij mee Vader in de hemel, ik dank U voor deze kersttijd, waarin

wij gedenken dat Jezus werd geboren. Hij verliet Zijn hemelse heerlijkheid bij U en kwam naar deze aarde om ons te verlossen van onze zonden. Als een misdadiger werd Hij aan het kruis gespijkerd, zodat ook ik vergeving kon ontvangen. Daarom open ik mijn hart voor U en wil U toelaten in mijn leven. Reinig mij van alle zonden en maak mij tot Uw kind. Dank U dat ik nu Uw vrede en blijdschap in mijn hart en leven zal ervaren. Ik wil ook in deze tijd in het bijzonder bidden voor de vervolgde christenen, waarvan velen de kersttijd in gevangenissen moeten doorbrengen. Wees hen in het bijzonder nabij, Here. Ook wil ik voor Uw volk IsraĂŤl bidden. Bescherm hen en bewaar hen door Uw sterke hand. U komt alle eer en lof toe.

Amen!


KERSTVERHAAL

DE herdersknaap VAN Bethlehem DOOR ROEL DIJKSTRA

De gebeurtenis die voor altijd zijn leven veranderde...

10

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


H

Toen ze beiden uit het gezicht waren, kwam een jongen voorzichtig langs de muur dichter bij de poort. Hij keek telkens om zich heen, alsof hij bang was om ontdekt te worden. ‘Ze is weg,’ mompelde hij, toen hij voorbij de Romeinse schildwacht door de duistere poortopening langs de slingerende witte weg probeerde te kijken. Hij zag er slordig uit; zijn voeten waren stoffig en vuil, zijn gitzwarte haren hingen ongekamd af tot op zijn schouders en zijn kleren waren hier en daar gescheurd. Toch floot hij een vrolijk wijsje en keek onbezorgd rond, toen

et was veel

hij zich overtuigd had dat hem geen gevaar meer

drukker dan anders op het kleine, ronde plein voor

dreigde. Maar langzamerhand kreeg zijn gezicht

de poort van Bethlehem. De zon had reeds haar

een peinzende uitdrukking en hij staakte zijn gefluit.

hoogste punt bereikt en het was erg warm. Uit een

‘Ik geloof dat zowat iedereen een hekel aan me

van de nauwe straten die op het plein uitkwamen,

krijgt,’ zei hij zacht voor zich uit. ‘Maar het kan me

kwam een vrouw met een waterkruik op het hoofd,

niet schelen wat ze doen. Misschien heb ik het er

op weg naar de bron, even buiten de stadspoort.

ook wel naar gemaakt.’ ‘Hé, David, wat sta je daar

Zij had zeker haast, want er kwam een ontevreden

te kijken? Je ziet er net uit of je zowat alles verloren

trek op haar gezicht, toen een ezel, beladen met

hebt,’ klonk een vrolijke stem. Een jonge herder stak

enkele zware pakken, haar de weg versperde.

het plein over in de richting van de stad. Verrast

‘Ga je op dit uur naar de bron?’ vroeg een andere

keerde de jongen zich om. Hij liep op de herder toe.

vrouw, die een ogenblik zat te rusten op een lage,

‘Ze heeft me weggejaagd,’ zei hij dan zacht, zodat

stenen bank. ‘O, dat heb ik te danken aan de jongen,

alleen de herder het horen kon. ‘Ze sloeg me weer

die ik uit medelijden in mijn huis opgenomen heb.

en zei dat ik lui was. Toen werd ik kwaad en schopte

Toen ik hem vanmorgen straf gaf, omdat hij weer

de waterkruik om. Dat maakte haar razend en ze

niets uitvoerde, smeet hij de waterkruik omver en

stuurde me weg. Voorgoed.’ ‘Kom, kom, zo’n vaart

zodoende had ik geen water meer en moet het nu al

zal het niet lopen,’ zei de herder. ‘Als zij iets zegt,

gaan halen. Maar ik heb hem gezegd dat hij in mijn

meent zij het. Dat verzeker ik je. En ik ga niet terug

huis niet meer hoeft te komen. Hij groeit op voor

om morgen weer de deur uitgejaagd te worden.’ ‘Ja,

galg en rad, dat is de zuivere waarheid.’ ‘Het is ook

dan wordt het anders,’ zei de herder ernstig. ‘Zeg,

wel erg, als je geen vader of moeder meer hebt om

Sam, luister eens. Kan ik niet bij jullie blijven? Doe

voor je te zorgen. Hij moet zich wel erg eenzaam

eens een goed woordje voor me bij de oude Jozua.

voelen,’ zei de andere vrouw. Ze dacht eraan hoe

Als hij het goedvindt, hebben de anderen er vast

de vrouw de jongen waarschijnlijk alleen maar in

niets tegen. Wil je het? Ik zal heus goed mijn best

huis had gehaald, omdat hij sterk was en goed kon

doen…’ ‘Ik wil het wel voor je vragen. Maar het is niet

werken. ‘Als je denkt dat hij dankbaarheid toont,

gemakkelijk, David.’ ‘Mag ik straks al komen?’ vroeg

omdat ik hem van de straat opgeraapt heb, heb je

de jongen gretig. Hij lette niet eens op wat de herder

het mis,’ was het antwoord. ‘Maar kom, ik ga water

hem zei. ‘Vannacht zijn we buiten in het veld, om de

halen, anders kom ik niet klaar.’ ‘Ja, ik ga ook weer

wacht te houden. En de nachten zijn koud.’ ‘Dan zal

eens verder.’ En de beide vrouwen verwijderden

ik hout rapen voor het vuur. Mag het dan?’ ‘Mij best,

zich; de een ging door de poort en de ander liep een

maar ik kan je niet beloven dat je blijven mag. Daar

smalle straat in, waar ze stilstond voor een uitstalling.

moet ik eerst met de anderen over praten.’

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

11


KERSTVERHAAL

‘In de oude heilige boeken is ons de Messias beloofd,

D

e herder ging

blijven.’ De jongen wilde iets zeggen, maar sprong dan plotseling vlug opzij. Hij zag een vrouw met een kruik op het hoofd dichterbij komen en drukte zich in een kleine nis tegen de muur. Hij kon het gesprek dat nu volgde, duidelijk verstaan. ‘Jullie komen zeker van ver, dat je zo stoffig bent,’ zei de vrouw, terwijl ze de reizigers van het hoofd tot de voeten opnam en daarbij zag, dat ze niet tot de rijken behoorden. ‘Wij

verder en de jongen wilde juist de poort doorgaan,

komen uit Nazareth en hebben dagenlang gereisd

toen langs de weg een man en een vrouw naderden.

om ons hier te laten inschrijven,’ antwoordde de

Ze liepen heel langzaam en de vrouw scheen erg

man. ‘Ja, ja, die daar,’ zei de vrouw en ze knikte in de

vermoeid. Toen de vrouw de bank zag, liep zij

richting van de schildwacht, die roerloos als uit steen

erheen en viel er doodvermoeid op neer. De man

gehouwen in de poort stond, ‘hebben al heel wat

boog zich naar haar over, zei iets op zachte toon en

ellende over ons gebracht. Het wordt tijd dat ze uit

ging toen verder de stad in. De jongen keek naar de

het land gejaagd worden.’ ‘Het zou niet zo vreselijk

vermoeide vrouw, die met half gesloten ogen tegen

erg zijn,’ antwoordde de man, ‘als we maar een plaats

de muur geleund zat. Ze hadden zeker een lange

konden vinden om de nacht door te brengen. Ik heb

reis achter de rug. Hij kreeg een gevoel, alsof hij

overal gevraagd, maar niemand had iets,’ en hij keek

haar zou moeten helpen, maar hij durfde niet tegen

de vrouw hoopvol aan. Zou zij iets weten? ‘Ja, het is

haar te spreken. Plotseling rende hij weg, ging een

vol vreemdelingen en dat komt door die ellendige

deur binnen, die op het plein uitkwam, en keerde

volkstelling. Anders zou er plaats genoeg zijn. Vraag

even later terug met een aarden kom, die bijna tot

hem,’ en ze wees naar de schildwacht, ‘want eigenlijk

aan de rand met fris water gevuld was. ‘Een beetje

is het toch zijn schuld dat jullie op het ogenblik hier

drinken zal je goed doen,’ zei hij wat verlegen tegen

zijn.’ Het moest blijkbaar een grapje verbeelden,

de vrouw. Zij knikte hem dankbaar toe en dronk

want ze lachte, terwijl ze enigszins gehaast haar

gretig van het water. De jongen nam de kom weer

weg vervolgde.

op en bracht die terug naar het huis, waar hij die

12

geleend had. Toen hij terugkeerde, zag hij dat de

‘Geen plaats,’ zei de vrouw treurig tegen de man.

man uit de stad weer gekomen was. ‘Er is nergens

‘Wat een teleurstelling na zo’n lange reis. En het

plaats voor ons,’ zei de man. ‘De herberg is overvol

kind…’ Maar nu kwam de jongen uit zijn schuilkoek

en ik heb niemand kunnen vinden die ook maar

tevoorschijn en zei: ‘Ik weet nog wel een plekje.

een klein plekje had.’ ‘Maar we moeten toch ergens

Het is niet mooi en niemand zou er willen zijn, maar

onderdak vinden,’ zei de vrouw en haar stem klonk

het is er wel droog en warm.’ ‘Wijs ons de plaats

wanhopig. ‘We kunnen niet de hele nacht buiten

en dan kunnen wij verder zien.’ Het was de man,

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


n van ons volk, die ons verlossen zal.' die de jongen het antwoord gaf. ‘Het is de stal,’ zei

zich in zijn mantel wikkelde en ging zitten. Rondom

de jongen langzaam. ‘De schapen zijn vannacht

was het stil. Alleen kwam over de heuvels de koude

buiten en er ligt stro.’ Hij ging hen voor, de poort uit

nachtwind, die zacht zingend over de vlakke streek

langs de schildwacht, die onverschillig voor zich uit

en in de duistere verte geruisloos verdween. De

staarde. Het ging hem ook niet aan. De lage deur van

herders begonnen te eten. De jongen had niets,

de stal kraakte piepend open en ze stonden in het

maar de anderen gaven hem wat van hun brood,

schemerduister. De jongen vlijde wat stro in een hoek

nadat Samuël ermee begonnen was. ‘Het was

neer en de vrouw ging erop zitten. Ze glimlachte.

vandaag erg druk bij de poort,’ zei Samuël. ‘Dat zal

‘Wat is het hier koel. Vannacht zal het hier warm zijn,

wel zo,’ antwoordde een ander. ‘En dat alles door die

als de wind over de vlakte waait,’ zei ze dan. ‘Er is

ellendige volkstelling. Van heinde en verre komen

water in de kruik en hier is ook nog een kleine lamp,’

de mensen, of het hun schikt of niet. Ze worden

zei de jongen en hij wees naar een plek aan de muur,

doodeenvoudig gedwongen. De herberg is nog nooit

waar een klein onooglijk lampje hing. ‘Ik dank je,’ zei

zo vol geweest.’ De jongen dacht aan de twee, die

de man en de jongen kreeg een kleur van plezier.

er geen plaats meer konden vinden en die nu in de

Zijn hart was licht en blij, en vrolijk ging hij op zoek

stal waren. Maar hij zei niets, omdat hij verreweg de

naar takken voor het wachtvuur dat die nacht zou

jongste was. ‘Wanneer zal er een einde komen aan

branden, want het zou wel koud worden als de zon

de heerschappij van dat vreemde volk? We zitten

een paar uur onder was. En hoewel hij bedacht dat

er al zo lang op te wachten en iedereen heeft er de

hij geen mantel had om zich in te wikkelen en bij het

mond van vol.’ Het was een jonge herder, die dit zei

vuur te slapen, kon deze gedachte toch niets van zijn

en zijn stem klonk bitter en ongelovig. ‘Zo moet je

plezier doven.

niet spreken,’ zei een ander. ‘Als de Messias komt, en dat is ons lang geleden beloofd, dan krijgt geen

De eerste sterren verschenen aan de bleekblauwe

enkele Romein meer een kans en zal ons volk weer

hemel, toen de jongen vuur sloeg en de vonken

zijn als in de dagen van David.’

aanblies tot een aarzelend vlammetje, dat langzaamaan groter werd. Een ijle rook steeg

Het was een poosje stil en men kon alleen het

omhoog, terwijl in de verte het geblaat van schapen

zachte knetteren van het vuur horen. Geen schaap

klonk en de stemmen van de herders, die dichterbij

bewoog zich. Het scheen of alles rustte. Zelfs de

kwamen. Een van hen droeg een lam op zijn

roofdieren leken de kudde met rust te laten. ‘Dat

schouders. Het moederschaap liep vlak achter hem

zal een prachtige tijd zijn,’ zei Samuël dromerig.

en blaatte verheugd, toen hij het lam voorzichtig

‘Een groot volk, dat machtig is en bekend door de

op de grond zette. De herders kwamen nu op het

hele wereld. Het moet heerlijk zijn om daartoe te

vuur toe. ‘Je hebt goed voor ons gezorgd, David,’

behoren. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe dat

zei Samuël, de jonge herder, opgewekt, terwijl hij

zal zijn, als de Messias op de troon van David zal NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

13


KERSTVERHAAL

zitten, nadat hij al zijn vijanden verslagen heeft.’ De

De stem van de oude herder was heel zacht, toen hij

jongen luisterde met grote aandacht. Hij had graag

eindelijk begon te praten, als was hij bang de stilte,

wat willen vragen, maar hij durfde niet en zweeg. Hij

die zo zeldzaam is op deze wereld, te verstoren. ‘In

dacht: Van die Messias zou ik wel een soldaat willen

de oude heilige boeken van ons volk,’ begon hij, ‘is

zijn en met hem vechten in vreemde landen. Dan

ons de Messias beloofd, die ons zal verlossen. Hij

zou ik nog eens veel van de wereld kunnen zien. Het

zal ons geluk brengen, maar niet het geluk dat jullie

zou nog heel wat anders zijn, dan herdersknaap te

verwachten en waarvan alle mensen spreken. Zie

blijven in de buurt van Bethlehem. Ik zou misschien

je, het komt in de wereld altijd aan op macht en

wel over zee varen en aan verre stranden de banier

geweld, doch die twee brengen nooit het volmaakte

van onze Koning planten.

geluk. Dat vind je alleen maar, als je bereid bent om anderen te dienen. Wanneer je altijd de eerste

Hij werd opgeschrikt uit zijn gedachten, doordat

wilt zijn, zul je moeten blijven vechten, maar als je

een herder plotseling naar de oudste uit de kring

tevreden bent met de minste plaats, ontvang je een

toeboog en zacht vroeg: ‘Wat denk jij van dit alles,

vrede, die niemand je kan ontnemen. Ik geloof niet

Jozua? Je hebt gehoord wat de anderen zeiden

in een Messias die met macht en geweld komt, maar

en jij bent de oudste en dus de verstandigste van

veel eerder in Hem, die ons de vrede in ons hart

ons allemaal. Je weet het meest van de heilige

zal geven zonder geweld. En dat is oneindig veel

boeken, want de geleerden hebben je daar vaak

meer waard dan een koning op de troon van David,

uit voorgelezen. Zou je ons niet wat kunnen

die regeert met het zwaard en al onze vijanden

vertellen?’ Zij schikten allen dichter bij het vuur

verjaagt.’

en de jongen legde er nog wat hout op, want het werd kouder. Hij huiverde in zijn dunne kleren. Toen de vlammen hoger opsloegen, stak hij een ogenblik zijn bruine handen naar hun warmte uit. Samuël zag het. ‘Kom maar hier,’ zei hij goedig en sloeg een slip van zijn mantel om de schouders van de jongen. ‘Ik zal jullie dadelijk iets zeggen,’ zei de oude herder met het verweerde gezicht en zijn gebogen rug, waarover de stormen van het leven heengegaan waren. ‘Maar wees eerst eens stil en luister, want het is een vreemde nacht. Ik heb het nooit meegemaakt, dat het wild gedierte niet op

14

N

iemand

roof uittrok.’ De anderen keken een beetje verbaasd

antwoordde toen de oude herder gesproken had.

en plotseling voelden allen hoe stil het was. Boven

Misschien waren enkelen teleurgesteld door zijn

hun hoofden straalden de sterren in hun eeuwige

woorden, maar uit eerbied voor het geloof van de

pracht. Het was hun of alles de adem inhield en geen

oude Jozua, spraken zij niet. Ieder zat vervuld van

enkel geluid verstoorde de diepe stilte, die rondom

zijn eigen gedachten bij het flikkerend schijnsel van

hen was. De heuvelachtige vlakte om hen heen

het kleine wachtvuur. En toen… ineens was daar een

had niets geheimzinnigs meer, zoals zo dikwijls in

stralend licht, helderder nog dan het licht van de

andere nachten, en het scheen hun of deze uren een

zon. En uit het licht trad een blinkende gestalte naar

wonder van God waren.

voren, die zijn armen over hen ophief. Zij bedekten

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


‘En toen... ineens was daar een stralend licht, helderder nog dan het licht van de zon.’


KERSTVERHAAL

‘Dit Kind heeft ieder lief, d verlaten is en eigenlijk geen Voor hen kwam Hij op hun gezicht met hun mantel, omdat zij vreesden

Onder zijn woorden waren ook de anderen

voor de man in het blinkende kleed. Maar klaar en

opgestaan en drongen dicht om hem heen, opdat zij

duidelijk klonk zijn stem: ‘Weest niet bevreesd…’

geen woorden zouden missen. De oude Jozua stond

En het werd rustig in hun bange harten. ‘Want zie,’

vlak tegenover hem en zijn gezicht straalde van

ging de stem voort, ‘ik verkondig u grote blijdschap,

vreugde. Bijna plechtig klonken zijn woorden: ‘Deze

die heel het volk zal ten deel vallen: U is heden de

nacht is heilig, want de belofte, eeuwen geleden

Heiland geboren, namelijk Christus, de Here, in

gedaan, is vervuld. Het Kind is geboren om vreugde

de stad van David. En dit zij u het teken: Gij zult

te brengen aan alle mensen, die in Gods grote liefde

een kind vinden in doeken gewikkeld en liggende

geloven en willen leven zoals Hij het van ons vraagt.

in een kribbe.’ Zij sloegen voorzichtig de ogen op

De Verlosser is gekomen en Zijn rijk zal over de

om te zien wat er geschiedde en hun ogen werden

gehele wereld zijn.’

groot van verbazing, want zij zagen hoe de gestalte terugtrad, maar niet in het duister, want een nieuw

Hij keerde zich plotseling om en liep snel in de

licht werd ergens in de hoge luchten geboren en

richting van de stad. Achter hem kwamen de

het vervulde de ganse hemel. Toen klonk daar een

anderen en verbaasden zich erover dat de oude

wondere melodie, die aanzwol tot een machtig koor

herder nog zo snel voor hen uit kon gaan. Hij keek

van miljoenen stemmen, die zongen ter ere van

niet op of terzijde van het pad, maar spoedde

het nieuwgeboren kind: ‘Ere zij God in den hoge,

zich voort, recht naar het doel. De jongen liep

en vrede op aarde bij mensen des welbehagens.’

achteraan. In zijn hart was een vreemd gevoel; hij

Het licht verminderde tot een zachte glans, die

wist niet of hij blij of bedroefd moest zijn, maar

wegstierf in de verre oneindigheid. Zij vonden

hij kon niet achterblijven. Er was een wonderlijke

zichzelf en de anderen terug bij het kleine vuur,

drang in hem om mee te gaan naar de plaats waar

dat opnieuw rood gloeide in de duistere nacht vol

het kind geboren was. Eenmaal keek hij om en zag

sterren. Ineens stond de jongen op en zei, terwijl

het schijnsel van het uitgaande vuur, dat zij zojuist

hij in de richting van de slapende stad wees: ‘Laten

verlaten hadden. Hoewel hij gemakkelijk de anderen

wij heengaan naar de stal. Het is alles waar wat wij

kon bijhouden, omdat hij gewoon was te rennen

hoorden. Vanmiddag gingen een doodmoede man

over de wijde vlakte rond de stad, raakte hij toch

en vrouw door de poort om nachtverblijf te zoeken.

achter en nog meer naarmate zij dichter bij het doel

Maar er was voor hen nergens plaats. Toen heb ik ze

van hun tocht kwamen.

de stal gewezen.’

16

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


die eenzaam en n raad meer weet. p aarde..'

T

oen hij de stal als een

toen de man de deur achter hen sloot, zag hij de knaap daar staan in het schijnsel van de kleine lamp. ‘Kom maar mee,’ zei hij en nam de jongen bij de hand. Bedeesd naderde hij nu met gebogen hoofd de kribbe. ‘Wil je het kind niet zien?’ vroeg de vrouw vriendelijk. De jongen hief zijn gezicht op en keek haar aan. Hij zag dat ze hem herkende, toen zij zijn hand nam en hem naar zich toetrok. ‘Ik dank je voor wat je voor ons gedaan hebt. En zie nu eens naar het kind.’ Haar stem klonk als zachte muziek. Nog aarzelde de jongen. ‘Het is Gods kind,’ zei hij fluisterend. ‘De engelen hebben het verteld

duistere schim in de nacht voor zich zag rijzen, bleef

en de oude Jozua... Maar ik hoor eigenlijk niet bij de

hij een ogenblik staan en zag hoe de oude herder op

herders. Ik heb geen thuis en niemand heeft iets met

de deur tikte met zijn staf. Even later ging de deur

mij op. Ik zwerf maar zo’n beetje rond. Misschien

open en een flauw schijnsel van het oude lampje aan

heb ik het er ook wel naar gemaakt.’ ‘Dit Kind heeft

de muur kwam aarzelend naar buiten. Hij zag hoe

ieder lief, die eenzaam en verlaten is en eigenlijk

de herders zich een voor een bukten en naar binnen

geen raad meer weet. Voor hen kwam Hij op aarde,’

gingen door de lage opening. Hij weifelde nog,

zei de vrouw zacht en dringend.

maar op het laatste ogenblik liep hij snel vooruit en

Toen liet de jongen haar hand los en knielde neer

ging naar binnen, waarna hij de deur voorzichtig

bij de kribbe, waarin het kind lag. Het sloeg de

dichtdeed, om de nachtelijke kou buiten te sluiten.

ogen op en keek naar de knaap, die daar eerbiedig

In het beschermende duister vlak bij de deur bleef

neergeknield lag. En terwijl het kind hem aankeek,

hij staan. De anderen waren wat verder naar voren

vergat de jongen alles om zich heen. Hij zag niet

gelopen en hij zag hoe ze neerknielden bij de kribbe.

meer het flikkerende licht van het lampje en de

Daarin lag zeker het kind. Hij herinnerde zich de

duistere schaduwen in de lage stal, want zijn ogen

woorden: ‘En gij zult een kind vinden, liggende in

schouwden in een wondere wereld, waarin Gods

een kribbe.’ Hij staarde naar de moeder, die met

eeuwige licht straalt, omdat hij op dit ogenblik klaar

een glimlach in de kribbe keek, en dan ving zijn

en duidelijk wist dat Zijn liefde oneindig groter is

oor alleen maar de klanken van de woorden die de

dan de duisternis van de wereld, die door de komst

anderen spraken. Zij stonden weer op en liepen

van dit kind volkomen overwonnen was… Even later

langzaam naar de deur, die krakend openging. Zij

stond hij buiten in de duistere, koude nacht, maar

merkten niet dat hij daar nog steeds stond. Maar

zijn hart was licht van blijdschap.

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

17


KERSTGEDACHTE

Is er plaats voor DOOR WILLY MAASBACH

Toen ik het kerstverhaal opnieuw las in de Bijbel, werd mijn aandacht getrokken naar de volgende tekst: ‘En zij baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg’ (Lucas 2:7).

18

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


r Jezus?

Een vermoeiende tocht Als ik hier wat meer over nadenk, kan ik het mij voorstellen hoe Jozef en Maria – moe, dorstig en hongerig van de lange reis van Nazareth naar Bethlehem – eindelijk aankomen. Het was geen plezierreisje! Keizer Augustus had een bevel uitgevaardigd dat iedereen zich moest laten inschrijven in de plaats waar hij of zij vandaan kwam. Met een ezel, waaraan ze enkele zakken met spullen hingen en waarop de hoogzwangere Maria kon zitten, maakten ze de tocht naar Bethlehem. Het was een hobbelige, ruwe, vermoeiende tocht. Eindelijk komen ze aan. Maria kan het nog maar net volhouden. Ze is zó moe en verlangt naar een warm, zacht bed. Jozef klopt aan bij de eerste herberg die hij ziet. ‘Vol’, krijgt hij te horen. Hij heeft goede hoop en gaat naar de volgende herberg. ‘Vol’, krijgt hij weer te horen. Maria voelt krampen en begrijpt dat haar tijd gekomen is. Het zal niet lang meer duren voordat de Baby geboren wordt. ‘Jozef, schiet alsjeblieft op’, smeekt ze. Jozef haast zich en bonkt wanhopig op de volgende deur. ‘Alstublieft, meneer!’ smeekt hij, ‘mijn vrouw…’ ‘Sorry, het is echt helemaal vol.’ Jozef ziet een traan over de wangen van Maria rollen en bidt zachtjes: ‘Heer, alstublieft, help ons!’ Er is nog één herberg. Hij klopt aan, de herbergier doet open. Voordat hij ook maar iets kan zeggen, smeekt Jozef: ‘Alstublieft, mijn vrouw… haar tijd is gekomen, ze moet echt een plek hebben.’ De herbergier ziet dat het ernst is en neemt ze mee naar iets wat op een schuur lijkt. Als ze er binnenlopen, komt de stank Jozef tegemoet. Een schaapje blaat. Een paar kippen scharrelen rond. Een geit mekkert. De herbergier hangt de lamp op een haak en laat hen achter in de koude, vochtige, donkere stal.

De geboorte Het is in die nacht dat de Koning der koningen, de Zoon van de Allerhoogste God, geboren wordt. Jozef wikkelt de pasgeboren Baby in doeken en legt Hem in een kribbe, waarin hij hooi gelegd heeft. Maria rust uit van de zware reis en nacht. Ze zien niet dat de hemel juicht en een menigte engelen aan eenvoudige herders verschijnt, zeggende: ‘Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.’ Wijze mannen zien een


KERSTGEDACHTE

‘God houdt van u en Hij wil niets liever dan tijd met u doorbrengen.’ ster in het Oosten en begrijpen dat de Koning van

Dáár is wel tijd voor. Eigenlijk zeggen ze hetzelfde

de Joden geboren is en volgen de ster, omdat ze het

als ongelovigen: ‘Vol! Geen tijd!’

Kind willen aanbidden. Maar er is ook een ander geluid. Machten van de

Maak tijd voor Jezus!

hel die sidderen en het uitschreeuwen van angst en

Daarom wil ik vandaag tegen een ieder zeggen:

woede. De boze koning Herodes die zich bedreigd

laat dit bij ons niet zo zijn. We moeten tijd máken.

voelt en uit angst alle jongetjes onder de twee jaar

Uiteindelijk draait het allemaal om onze relatie

laat vermoorden. God beschermt het Kind echter en

met de Here Jezus. Het is zeer belangrijk dat we

waarschuwt Jozef in een droom, die met Maria en

daarin willen investeren: onze tijd, onze energie,

het Kind naar Egypte vlucht. Als Herodes gestorven

onze liefde. Laten we veranderingen maken in ons

is, laat God dit weten in een droom aan Jozef, die

leven, zodat we elke dag tijd in gebed en het Woord

terugreist naar Israël en zich vestigt in Nazareth.

doorbrengen met onze Heer en Heiland. In die binnenkamer is het dat God tot je hart spreekt en je

‘Vol! Geen plaats! Geen tijd!’

bemoedigt, je helpt, je kracht geeft, je corrigeert, je

Lieve lezers, ik werd er zo bij bepaald dat velen

wereld. Het is de plek waar we ‘gevuld worden door

vandaag geen tijd of plek hebben in hun leven voor

Hem’ om uit te delen aan anderen.

leiding en richting geeft. Het is de plek waar we ook voorbede doen door te bidden voor de nood in deze

Jezus. We weten dat de wereld zegt: ‘Vol! Geen

20

plaats!’ Mensen hebben het te druk, geloven niet,

Als God aanklopt bij ons, doen we dan open? Nemen

wijzen Hem af, denken Hem niet nodig te hebben of

we tijd om met Hem te praten? Gaan we even met

willen gewoon hun eigen weg gaan. Maar wat ik zo

Hem zitten om te luisteren? Of laten we de deur

enorm droevig vind, is dat vele christenen eigenlijk

dicht, of doen we hem open om alleen maar snel te

óók geen plek meer hebben voor Jezus. Hun leven

zeggen: ‘Vol! Geen tijd! Geen plek!’ God houdt van

is zo vol van andere dingen, dat ze geen tijd hebben

u en Hij wil niets liever dan tijd met u doorbrengen.

om met de Zoon van God door te brengen in gebed,

Laat dit kerstfeest een feest zijn waarbij u werkelijk

Bijbel lezen en dienen. Altijd gaat de telefoon –

geniet van het zijn bij Jezus door Hem te danken,

tegenwoordig mobieltjes – of het drukke gezin vergt

te loven en te prijzen en alles met Hem te delen. Hij

alle tijd, de baan, maar ook uitjes, televisie kijken en

wacht op u! Ik wens u allen een gezegend kerstfeest

computeren, waaraan vele uren worden besteed.

toe en een voorspoedig nieuw jaar!

Willy Maasbach NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


D E

S P E C TA C U L A I R E

N I E U W E

M U S I C A L

MAASBACHRADIO.COM

(gratis)

M A A S B A C H ’ S ®

M M X I I I

music station luister ook naar kerstmuziek!

VR 20 DEC 2013 - ZA 21 DEC 2013 C A P I T O L

T H E A T E R

D E N

TICKETPRIJS: €15,00

H A A G

boek uw tickets online www.maasbachmusicals.nl

Vanaf 1 december is het Kerst op de radio!

liever bellen of meer info? het bijbelhuis | 0703635929

message station

C A P I TO L THE HAGUE Johan Maasbach World Mission • Apeldoornselaan 2, Den Haag, Nederland m u s i c a l s @ m a a s b a c h . c o m • w w w. m a a s b a c h m u s i c a l s . n l

nu ook boodschappen met kerstthema


BIJBELHUIS VOORWOORD

Het is Kerst bij het Home

Boeken

Kerst

shop

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

Engels

De vergeten wonderen uit de Bijbel • De wonderen van Christus

6 verschillende delen verkrijgbaar

• De wonderen van het Oude Testament • De gelijkenissen van Christus • De grote helden • De Heilige Geest • Geloof, genezing & Punt van contact

€ 9,95 p.s. Preken van David Maasbach per stuk

4,95 De boodschappen van David Maasbach zijn altijd positief en geven richting en tips voor een beter en gelukkiger leven.

➊ Maria’s verhaal Maria’s verhaal is een van de best bewaarde verhalen van het westelijk halfrond. DVD310812 ➋ Jezus, de onveranderlijke Veranderaar Jezus’ eerste wonder laat zien dat Hij de grote, onveranderlijke Veranderaar is. DVD090513-2 ➌ Toen kwam Jezus Jezus’ komst bracht weer hoop in het leven van de discipelen. DVD140713 ➍ Een leider naar Gods hart – deel 1 en 2 Het spannende verhaal van Saul, David en Absalom. DVD070713


CD/DVD

David Maasbach

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

actieprijs

2,50

Speciale kerstactie! Cd: Blessed Christmas

Het Waarom Kerst?-geschenk van dit jaar is een kerstalbum met de mooiste kerstsongs van Hillsong. De sfeervolle, klassieke kerst-cd is een waardevol cadeau om te geven aan uw niet-christelijke buren en vrienden. Met o.a. de liederen: Hark the herald angels sing, Joy to the world, Emmanuel en O holy night. ISBN 9789069341781 | â‚Ź 2,50

cadeau

tip

De mooiste kerstgeschenken Dagboek Iedere Dag met God 3 verschillende volumes verkrijgbaar

â‚Ź 18,95 p.s.

Het Bijbelhuis Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag Tel: 070-3469729 E-mail: info@bijbelhuis.nl Website: www.bijbelhuis.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 u. zaterdag: 9.00 - 17.00 u.


BIJBELHUIS VOORWOORD

cadeau

Strijd in je denken voor jongeren

tip

Door Joyce Meyer Dit boek biedt een eerlijke kijk op de zaken waarmee jongeren vandaag worden geconfronteerd – druk van vrienden, verwachtingen voor de toekomst, het verlangen naar onafhankelijkheid. Joyce Meyer geeft je de munitie die je nodig hebt om de strijd aan te gaan. ISBN 9789068230536 | € 13,95

Voor jong & oud...

Dvd: Er was eens een stal Een hartverwarmende

65 gebeden voor uw kind Door Mike Shreve

familieanimatiefilm voor

Een gebedenboek voor

Een echtpaar naar Gods hart Door Jim & Elizabeth George

jong en oud.

ouders met 65 Bijbelse

Ontdek hoe je samen kunt

columns en opdrachten.

ISBN DVDGMI1330 |

beloften.

leven als een echtpaar

ISBN 9789033817007

ISBN 9789490489113

naar Gods hart.

| € 14,95

| € 9,95

ISBN 9789077669778

€ 4,95

Inspire Door Marloes Gersen Een doe-boek vol creatieve ideeën, verdiepende

| € 15,95

24

Ga online www.bijbelhuis.nl

NIEUW LEVEN | NOVEMBER 2013


cadeau

Kerstverhalen

tip

Door Max Lucado Max Lucado weet als geen ander het mysterie van kerst en de majesteit van God te belichten: hoe God op aarde kwam, waarom Hij op aarde kwam en hoeveel Hij van mensen houdt. Bij het lezen van de hartverwarmende verhalen word je ontvankelijk voor wat de komst van Christus heeft betekend voor de wereld en voor jou persoonlijk. ISBN 9789029708937 | € 14,95

Kerst Cd’s Christmas: A season of hope Don Moen

Cd+dvd: Maasbach Christmas LIVE Celebration

KERST = FEEST Een cd vol vrolijke

Hope for all the world Phillips, Craig & Dean

kerstliedjes voor kinderen.

Met o.a. de liederen: It’s

Met o.a. de liederen: Joy, Holy Lamb of God, O come let

Live kerstconcert met

ISBN GMI1264

Christmas, O come all

bekende kerstliederen in

| € 4,95

ye faithful en God rest ye

us adore Him en Mary, did you

verrassende uitvoeringen.

merry gentlemen. ISBN

know?. ISBN 878207009627

ISBN 9789064421068

736211607799 | € 13,95

| € 14,95

| € 14,95

Ik bestel:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

* Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.


POINT! VOORWOORD

MAKE A

POINT

DOOR JOHN T.L. MAASBACH

Mijn ontmoeting met God k heb altijd wel het gevoel gehad

alsof elke cel in mijn lichaam schoongemaakt

dat er een God is. Als kleine jongen

werd. Ik wist dat de Bijbel zegt dat het

ging ik met mijn ouders naar

bloed van Jezus reinigt van alle zonden, en

de kerk en daar heb ik de beste

nu maakte ik dat mee. Ik dacht dat ik best

ervaringen en momenten van mijn

een aardige, nette jongen was, maar op dat

leven meegemaakt. Ik zag daar

moment besefte ik, door de overtuiging

mannen en vrouwen spreken in de ‘naam

van de Heilige Geest, dat ik net zo zondig

van Jezus’ en als zij dit deden, dan was daar

en verloren was als de ergste zondaar. Ik

zo’n bijzondere sfeer. Dingen gebeurden

was net zo goed op weg naar de hel als zij

die menselijk gezien onmogelijk zijn (we

en er was niets wat ik daaraan kon doen en

noemen dat ‘wonderen’). Ik heb gezien

niemand hier op aarde die mij kon redden.

hoe mensen binnenkwamen en hoe ze

Ik was verloren en zou de eeuwigheid in de

weggingen na een ontmoeting met God.

hel doorbrengen. Maar ik werd helemaal

Hoop, blijdschap en vrede was op hun

schoongewassen van alle zonden. Alles wat

gezicht te zien en je merkte dat zij ‘iets’

ik verkeerd had gezegd en gedaan; alles

bijzonders hadden ontvangen.

wat ik had moeten doen, maar niet had gedaan; alle zonden en vloeken van mijn

Er kwamen doven en slechthorenden, en

voorouders… Alles was weg! Alle schuld

dan deden de Godsmannen hun vinger in

en alle straf had Iemand voor mij betaald:

het dove oor en spraken een eenvoudig

Jezus, Gods Zoon. Hij stierf voor mij aan het

gebed uit: ‘Vader, in de naam van Jezus,

kruis en droeg daar alle straf. Ik was ineens

genees dit dove oor en jij macht van satan,

‘onschuldig’ en in plaats van naar de hel, was

laat los in Jezus’ naam!’ Als zij hun vinger

ik vanaf dat moment op weg naar de hemel!

uit het oor haalden, kon de persoon horen. Kreupelen lieten hun krukken vallen en renden op en neer op het podium. Soms

Die ontmoeting met God heeft nog steeds een diepe impact op mij. Elke dag (echt

konden de mensen door de kracht van

waar!) dank ik God dat Hij mij gered heeft

God niet op hun benen blijven staan. Zij

en dat ik niet bang hoef te zijn voor die

vielen en lagen minuten lang of soms

verschrikkelijke straf. Het heeft mij een

wel een half uur op de grond met tranen

diepe liefde gegeven voor mensen die Jezus

of juist een grote glimlach op hun gezicht. Ik hoorde mensen in ‘tongen’ spreken;

nog niet kennen. Deze ervaring heeft mij naar 80 landen gebracht om de mensen

dat is een hemelse taal, zegt de Bijbel in 1

daar te vertellen wie Jezus is en wat Hij

Korinthiërs 14:2.

voor ons gedaan heeft. Mail ons als jij ook een ontmoeting met God hebt gehad. We

26

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

Dit wilde ik ook! Op een nacht werd ik

willen graag jouw verhaal horen. Heb je

wakker en het voelde alsof God mij een

God nog niet ontmoet? Zoek Hem dan. Hij is

douche aan de binnenkant gaf. Het was

verlangend jou te ontmoeten!


Het jaar 2013 is al weer bijna voorbij. Wat heb jij het afgelopen jaar gedaan om anderen te bereiken met het evangelie? Heb jij jouw leeftijdsgenoten al over Jezus verteld? 2014 kan een nieuwe start voor jou betekenen. Maak een nieuwe toewijding en laat het komende jaar een geweldig jaar worden in jouw persoonlijke

In het 365-pakket zitten 365 folders met 5 verschillende titels Zo heb je voor elke dag van het jaar één folder die je aan iemand kunt geven. Er zijn verschillende manieren om 365 aan te pakken:

➊ Je geeft elke dag aan iemand 1 folder. ➋ 1 keer per week deel je 7 folders uit. ➌ 1 keer per maand deel je 30/31 folders uit. ➍ Of je deelt in 1 keer alle folders uit. (Afhankelijk van waar je ze uitdeelt, kan het binnen 2 uur.)

evangelisatie. Stel jezelf een nieuw doel. Laat 2014 het jaar zijn dat jij iets gaat doen, waardoor jij ziet dat God echt bestaat. Maak een beslissing en … ga het doen!

TIP 1: Bid voordat je gaat dat iedere folder in handen zal komen van de juiste persoon, en dat als die persoon het leest, hij/zij aangeraakt zal worden door het Woord, de Geest en de liefde van God.

Visie 20:20 – 365 en Random zijn handige tools die je hierbij willen helpen.

TIP 2: Ga naar pointyouth.com en schrijf in 2 zinnen jouw ervaring op (eventueel met een foto) om anderen te bemoedigen ook mee te doen.

Vraag jouw 365-pakket

aan via info@pointyouth.com voor slechts €25,-

inclusief rugzak.! Visie 20:20 Random is speciaal voor jongeren. Random betekent: willekeurig. De POiNT! Youth app bepaalt namelijk jouw bestemming! Dit heb je nodig om een Random-actie te kunnen houden:

➊ Een Random Team ➋ De POiNT! Youth App ➌ Een Random Pakket (Voor Jou!’s of Visie 20:20 brochures en een GOD LOVES YOU!-vlag) Ga naar jouw Random City, deel de flyers uit en vertel de mensen over Jezus. Plant de vlag en bid voor die plaats. Vergeet niet om een foto of leuk filmpje te maken en mail het – samen met jouw verslagje – naar events@maasbach.com.

Website: www.pointyouth.com

Download DE app: Point Youth

Zij zijn al geweest en plannen inmiddels hun derde Random-actie! En jij?

Follow us on Twitter: @point_youth

Like us on Facebook: POiNTYouth


POINT! VOORWOORD

MAKE A

POINT

DOOR GODELIEF MAASBACH

Mijn ontmoeting met God k ben katholiek opgevoed en ook al

ook boekjes over allerlei onderwerpen. Ik kon

geloofde ik dat God echt bestaat, heb

er niet genoeg van krijgen.

ik pas op 14-jarige leeftijd een echte, persoonlijke ontmoeting met Jezus

Ik verlangde naar de vervulling met de Heilige

gehad. Ik was in een samenkomst in

Geest, maar hoe? Thuis hadden wij stapels met

het Capitol Evangelie Centrum en vanaf het

bladen Nieuw Leven. Ik sloeg de tijdschriften

moment dat ik naar binnen liep tot ik naar

open op de pagina’s waar het gebed stond voor

huis ging, voelde ik van alles door me heen

‘de vervulling met de Heilige Geest’. Elke dag

gaan. Blijdschap, tranen, warmte, liefde; het

bad ik die gebeden hardop. Ik verlangde er zo

is niet in woorden te omschrijven. Dit gevoel

naar. Tijdens het pinksterweekend kwam zuster

wilde ik nooit meer missen. Ik ging naar de

Willy Maasbach op de jeugddienst en zij kwam

zondagmorgendienst, zondagavonddienst,

om speciaal te bidden voor de vervulling met de

bidstond, jeugddienst en wat er maar was.

Heilige Geest. Ik stak mijn hand op, maar ze liep

Zoals de Bijbel leert, heb ik me laten dopen,

verder. Ik dacht: ‘Oh, ze heeft me niet gezien.

werd ik vervuld met de Heilige Geest en ging

Dan is dit zeker nog niet mijn moment.’ Maar ze

steeds meer dienen. Van buffet tot boekentafel,

kwam terug en vroeg me of ik wilde dat zij voor

jeugdkoor, dramagroep en vrijwilligerswerk op

me bad. Ze legde mij de handen op en ik werd

het zendingskantoor in Den Haag. Ondertussen

vervuld met de Heilige Geest. Wat een waterval

zat ik op de havo en dat ging verder goed.

van nieuwe tongen! Het is moeilijk uit te leggen. Als je het niet hebt, dan kun je niet beseffen wat

Voor mij was God zo dichtbij. Vanaf het moment

het is. Maar zodra je kunt spreken in nieuwe

dat ik mijn hart voor Hem opende en Hem vroeg

tongen, kun je en wil je nooit meer zonder. Het is

erin te wonen, hoorde ik Hem spreken en leidde

een onmisbare kracht in je leven.

Hij mij op zo veel verschillende manieren. Hij zorgde voor mij met de kleinste dingen, hoe jong

Aan het begin van mijn examenjaar sprak God

ik ook was (niet alleen in leeftijd, maar ook in de

duidelijk: ‘Ik wil dat je voor Mij komt werken.’

Here).

Ik had een hele toekomst voor mezelf gepland. Studeren, werken, in een mooi appartement woOp een zondagmorgen had ik een vreselijke blaar in mijn mond. Ik kon niet zin-

naar zuster Willy Maasbach en vertelde haar

op mijn wang, en weg was de blaar.

dat God gesproken had. Zij gaf ander advies dan

Tijdens een bidstond, terwijl we op

ik dacht. Ze zei dat ik mijn diploma moest halen

de knieën waren, kreeg ik een gezicht

en dan komen werken. Ik dacht: ‘Het moet nu,

van een herder die een schaapje in zijn

meteen.’ We mogen dankbaar zijn voor leiders

armen droeg. De Here liet mij zien dat Hij

en leidsters die ons voorgaan in de dingen van

mij zo droeg en voor mij zorgde. Ik had geen

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

de Here. Maar God had een ander plan. Ik ging

gen. Ik bad simpel en legde mijn hand

Bijbelkennis en las veel uit de Bijbel, maar

28

nen, goed verdienen en geven voor het werk van

Gods Koninkrijk. Ik haalde mijn diploma en ben fulltime voor Hem komen werken.


P O i N T !

P R E S E N T E E R T

HET

NIEUW

JAARS gala

Z A T H E

2 5

j A n U A R I

B L E S S I N G

2 0 1 4

U T R E C H T

• -

1 9 . 3 0 ’ T

U U R

G O Y L A A N

1 2 9


POINT! VOORWOORD

Merr

MAKE A

POINT

JOUW ONTMOETING MET GOD! Een leven van een kind van God kan niet zonder ontmoetingen met Jezus. Hoe kan je een relatie met iemand hebben zonder contact? God is er altijd. Wij bepalen hoeveel tijd we nemen om Hem te ontmoeten. Maar zonder persoonlijk contact bloedt de relatie dood. En dan heb je niets meer. Vaak wordt het omgedraaid en wachten we tot God ons komt opzoeken. Ik heb geleerd en ervaren dat elke keer wanneer je God zoekt, Hij er is en niet andersom. Wil je meer van God ontvangen, dan moet je meer tijd met Hem besteden. Zo eenvoudig is het.

Jeconia (22) ‘2013 was voor mij een geweldig jaar met veel

HOE INVESTEER JE MEER IN

nieuwe uitdagingen en projecten waarbij

JE TIJD MET GOD?

ik vaak dacht: ‘Hoe gaan we deze deadline

LEES zelf Zijn Woord (en opbouwende

halen?!’ God heeft er altijd voor gezorgd

christelijke boeken). De ‘Vergeten wonderen

dat we de projecten op tijd afkregen. Vaak

boekjes’ van David Maasbach zijn heel

komen we in situaties waarbij we denken

gemakkelijk te lezen en je leert er veel van.

dat we het niet gaan halen of niet kunnen.

PRAAT met God (vertel Hem wat je voelt,

Denk aan studie, projecten, klusjes, werk, het

wat je denkt, wat je verlangt). LUISTER naar

schoonmaken van je kamer…  Maar als we

christelijke muziek (ook naar de woorden en

God bij onze situaties betrekken, dan zal Hij

de boodschap erin). Bezoek de DIENSTEN

er altijd voor zorgen dat: 1) het op tijd afkomt,

(zorg dat je geen dienst mist) en luister goed

2) het ’t beste zal zijn, en 3) we kunnen leven

naar de preken (God spreekt zo vaak door

in Zijn rust en vrede (GEEN STRESS)! Werken

de preek persoonlijk tot ons). En vergeet niet

op het kantoor van de Johan Maasbach

Hem te DANKEN voor wat je hebt, voor alle

Wereldzending is echt een zegen. Ik doe niet

goede dingen in je leven. Hoe meer tijd je met

alleen werk dat ik leuk vind, maar het is ook

Hem doorbrengt, hoe beter je Zijn stem gaat

mijn passie en het beste is dat het voor de

verstaan. Schrijf ons als jij iets bijzonders hebt

Here is. Werken voor de Here geeft de meeste

meegemaakt. Wij vinden het altijd fijn om te

voldoening! Voor het nieuwe jaar verwacht ik

horen hoe jonge mensen een ontmoeting

nog veel meer projecten (God knows what I’m

met Hem hebben gehad.

saying ). Dat we de mensen zullen bereiken met het evangelie van Jezus Christus, met de

BELANGRIJKE TIP: 24 uur per dag MUZIEK en PREKEN op www.maasbachradio.com

30

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

beste middelen die ons ter beschikking staan.’


rry Christmas!

Micha (20) ‘Ik ben super blij te mogen zeggen dat ik nu een jaartje voor de Heer mag werken bij de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Ik heb zo veel nieuwe dingen mogen leren en mijn passie, muziek, mogen gebruiken voor Hem. Ik herinner mij nog goed de eerste week

Andrew (18)

dat ik hier kwam werken. Ik was zo blij en enthousiast, dat ik erover begon te zingen.

‘2013 wordt door veel mensen als een

Super snel ontstond er een lied: ‘So happy’.

ongeluksjaar gezien. Voor mij is 2013 echter het

Elke keer als we dit lied op POiNT! zingen,

beste jaar tot nu toe geweest! Ik heb namelijk

wordt mijn hart gevuld met Zijn liefde. Het

mijn vwo-diploma gehaald en ben in oktober

is zo goed om liederen te hebben die ons

fulltime op het kantoor van de Johan Maasbach

herinneren aan de mooie momenten met

Wereldzending komen werken. Ik heb al zo

de Heer. De tijden van intimiteit met Hem

lang als ik me kan herinneren verlangd om

zijn zo kostbaar! Ik wil je aanmoedigen

fulltime voor de Heer te werken en eindelijk

meer met God te praten. Hij is namelijk

is het zover! Ik ben zo benieuwd wat God

altijd daar, klaar om een gesprek met je

allemaal voor mij heeft klaarliggen. Ik dank

te voeren en je blij te maken, zodat we

de Heer dat ik deze mogelijkheid krijg om zo

allemaal ‘so happy’ zijn!’

voor Hem te werken. En daarbovenop is het bij zo’n geweldig groot zendingswerk. Thank You, Lord! Voor het nieuwe jaar heeft God al heel veel inspiratie gegeven om nieuwe musicals te ontwikkelen. Dit is het gebied waarmee ik me bezig mag houden. Ik zie uit naar vele jongeren die zich zullen inzetten met zang, dans, acteren, techniek en alles wat erbij komt kijken om via de musicals de mensen te bereiken.’ NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

31


U bent hartelijk welkom op het KERSTFEEST IN THE BLESSING CHURCHES! Amsterdam

Den Haag

Gouda

Vlaardingen

Zondag 22 december 10.30 uur Samenkomst Kids Christmas (0 t/m 11 jaar) Dinsdag 24 december 20.00 uur Worship the King! Christmas Eve Celebration Woensdag 25 december 11.45-12.45 uur Brunch 13.00-14.30 uur The Blessing Familie Kerstfeest Zondag 5 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Dinsdag 10 december 12.00 uur Diamonds Christmas Celebration (60+) Vrijdag 13 december 19.30 uur Seasons Christmas Celebration (30 t/m 55) Zaterdag 14 december 19.00 uur POiNT! Christmas Celebration (jongeren) Dinsdag 24 december 20.00 uur Kerstavonddienst Woensdag 25 december 10.30 uur The Blessing Familie Kerstfeest Zondag 5 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Zaterdag 14 december 19.30 uur POiNT! Christmas Celebration Dinsdag 24 december 20.00 uur Kerstavonddienst Woensdag 25 december 10.30 uur The Blessing Familie Kerstfeest Zondag 5 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Dinsdag 24 december 20.00 uur Kerstavonddienst Woensdag 25 december 10.30 uur The Blessing Familie Kerstfeest (met musical) Zondag 5 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Breda Dinsdag 17 december 11.00 uur Kerstseniorenlunch Dinsdag 24 december 20.00 uur Kerstzangavond Woensdag 25 december 10.30 uur The Blessing Familie Kerstfeest (met musical) Zondag 5 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Dordrecht Dinsdag 24 december 20.00 uur Kerstavonddienst Woensdag 25 december 11.00 uur The Blessing Familie Kerstfeest (aansluitend kerstbuffet) Zondag 5 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

(Kijk voor adressen op pagina 63 of maasbach.nl)

Utrecht Woensdag 18 december 11.45 uur Senioren Kerstviering Zaterdag 21 december 18.00 uur POiNT! Kerstviering Dinsdag 24 december 20.00 uur Kerstavonddienst Woensdag 25 december 15.00 uur The Blessing Familie Kerstfeest Zondag 5 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Zwolle Dinsdag 24 december 20.00 uur Kerstavonddienst Woensdag 25 december 12.00 uur The Blessing Familie Kerstfeest (aansluitend kerstmaaltijd) Zondag 5 januari 10.30 uur Nieuwjaarsviering

Iedereen is van harte welkom!


Geweldig Kerstkado! Nu verkrijgbaar

MESSAGE

STATION The Blessing Family Message Station

De Bijbel in begrijpelijke taal!

uw naam hier

‘ON DEMAND’ ONLINE RADIO STATION! 24 UUR PER DAG PREKEN BELUISTEREN. • Gemakkelijk een eigen playlist maken

• Op onderwerp/spreker/ bijbeltekst zoeken The Blessing Bijbel zal u een rijkdom aan geestelijk begrip en inzicht brengen, doordat het u, vanwege de moderne taal, nog beter laat zien en begrijpen waar het in de Bijbel allemaal om gaat. Deze versie is geen letterlijke vertaling van de Statenvertaling, maar men heeft de tekst grondig gecontroleerd vanuit de grondtekst (het originele

• Delen via social media

• MP3 gratis downloaden

• Geschreven versie gratis downloaden

• Doneren & nog veel meer!

Hebreeuws, Aramees en Grieks). Daarmee zegt The Blessing Bijbel precies wat de Schrijver zegt, maar dan vertaald naar de taal van vandaag. Op deze unieke manier vindt Gods Woord ook vandaag zijn weg naar de harten van weer een nieuwe generatie!

luister nu online via

Het Boek / Quote-editie | € 49,00 MAASBACHRADIO.COM

(gratis)


INSPIRATIE

Zo uit mijn hart DOOR REGINA MAASBACH

34

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


L

ieve lezers,

ik dit oplossen? Wat moet ik wel en wat moet ik niet zeggen en doen?’ Door ervaring heb ik mogen leren dat het dan beter is om in de armen van Jezus te vluchten, dan je in de armen van mensen te werpen. Wat mij altijd weer de overwinning geeft, is om Gods Woord, de Bijbel, te raadplegen. Daar lees ik dat Hij een Wonderbare Raadgever is en dat versterkt mij. Dan vind ik een mooie Psalm, zoals Psalm 18, waarin ik lees: ‘U zorgt ervoor dat mijn lamp blijft branden. U, HERE, mijn God, bent het Licht in de duisternis. Samen met U durf ik een leger tegemoet te treden. Ja, met mijn God kan ik over muren springen. De weg van

terwijl ik dit schrijf, waait de wind buiten, zijn de

God is een volmaakte weg, het woord van de HERE is

wegen nog nat van de regen en is de lucht grauw. Als

zuiver als goud. God beschermt ieder die zijn heil bij

ik ’s morgens vroeg naar buiten kijk, zie ik mensen in

Hem zoekt’ (vers 29-31). De hele Psalm is trouwens

weer en wind naar school of naar het werk fietsen.

bemoedigend! En terwijl ik het lees, is het alsof mijn

David en ik hebben zojuist samen gebeden, zoals we dit

nood steeds kleiner wordt. Ik voel alsof God tegen

altijd doen, voordat we naar het werk gaan. Ik geniet

mij zegt: ‘Regina, alles komt goed! Vertrouw op Mij!’

nog even van een hete kop thee, terwijl er kerstmuziek op de achtergrond aanstaat. Het is even een momentje voor mezelf. Ik kijk naar de kerstboom die we elk jaar

Machtige God

al vroeg opzetten, omdat we dit gezellig vinden. De

Wanneer David het nieuws kijkt, omdat hij op de

lichtjes in de boom schijnen in de schemerige kamer,

hoogte wil blijven van wat er in de wereld gebeurt,

de oudroze kerstballen glanzen en er brandt een kaars

moet ik eerlijk zeggen dat ik niet graag meekijk. Er

op tafel. Ik denk eraan hoe dankbaar en gezegend

is zo veel ellende in de wereld, zo ontzettend veel

ik ben. Door alle stormen van het leven heen, is

geweld, zo veel leed, dat ik er somber van word als

God altijd getrouw geweest. Hij heeft ons geholpen

ik hier steeds over hoor. Het is niet dat ik mijn

met onze kinderen en, door de genade van God,

ogen ervoor sluit, want ik wéét dat we in de tijd

hebben zij hun issues – waar elk jong persoon mee

leven waarover Jezus gesproken heeft, in onder

moet dealen – overwonnen en dienen ze de Here. We

andere Mattheüs 24, waarin alles steeds erger

geloven dat God het werk dat Hij begonnen is in hen te

wordt. Tot het moment dat God zegt: ‘Genoeg!’

doen, ook zal afmaken. En trouwens, dit doet Hij in ons

en Jezus komt om ons gelovigen, Zijn Gemeente,

allemaal, als we Hem dienen.

tot Zich te nemen.

Wonderbare Raadgever

‘Machtige God’ heet Hij! Het geeft mij rust te weten

Wanneer ik dit schrijf, schiet mij een tekst te binnen,

Daarom hoef ik niet bang te zijn, wat er ook gebeurt!

die geschreven staat in Jesaja 9:5: ‘Want een Kind is ons

Ik ben geborgen in Zijn hand. Hij zal Zijn kinderen

geboren, een Zoon werd ons gegeven en de heerschappij

niet verloren laten gaan, maar ze veilig bewaren,

zal op Zijn schouders rusten. Dit zullen zijn koninklijke titels

zelfs tot in de dood! Ik denk hierbij direct aan onze

zijn: Wonderbare Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader,

broeders en zusters in landen waar christenen

Vredevorst.’

vervolgd worden. Zij hebben onze gebeden nodig! Ik

dat uiteindelijk God Degene is die ALLE macht heeft!

denk aan die kerken waar bommen zijn gegooid en Lieve lezers, met deze tekst wil ik u vandaag graag

vele christenen zijn omgekomen. Ik geloof dat God in

bemoedigen. Ik weet niet hoe het met u is, maar ik

de hemel alle tranen van hun ogen afwist. Ze zijn op

heb als vrouw en moeder weleens momenten dat ik

een plaats waar geen rouw, geen verdriet, geen pijn,

denk: ‘Heer, ik weet niet wat ik doen moet. Hoe moet

geen ziekte meer is. God is machtig en Hij zal zeker

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

35


INSPIRATIE

‘Vrede komt als de Vredevorst, Jezus, je hart binnenkomt.’ nog een appeltje schillen met degenen die dit op hun

leven te leiden. Ik ben zo dankbaar dat ik God ‘Papa’

geweten hebben, als ze zich niet bekeren van hun

mag noemen. Hij is mijn Papa, die voor mij zorgt zoals

zonden. Hij is machtig en zal Zijn macht laten zien!

niemand dit kan. Hij is werkelijk mijn eeuwige Vader!

Eeuwige Vader

Vredevorst

Mijn lievelingsnaam voor God is ‘Vader’. Alles wat ik

Bent u ook bezorgd als u hoort over al die oorlogen

hierbij voel, kan ik niet in woorden uitdrukken . God

die gebeuren of dreigen te gebeuren? Jezus heeft dit

is mijn Vader! Kent u Hem ook en hebt u al uw leven

voorspeld in Mattheüs 24. Toch kan het ons

aan Hem gegeven? Dan is Hij ook uw Vader! Want

beangstigen, omdat je bijvoorbeeld denkt aan de

Johannes 1:12 zegt: ‘Allen die Hem wel aanvaard heb-

toekomst van je kinderen, of aan je eigen toekomst.

ben en geloven in zijn Naam, heeft Hij het recht gegeven

Toen Jezus geboren was in Bethlehem, verschenen

kinderen van God te worden.’ Hij is mijn Vader VOOR

er engelen aan de herders en ze zongen: ‘Ere zij God

ALTIJD, want Hij is een EEUWIGE VADER. Misschien

in de hoge, VREDE op aarde bij de mensen die naar

hebt u geen vader; hij is altijd een vader op afstand

Zijn wil leven’ (Lucas 1:14). Er zijn mensen die dit

geweest, of hij is al overleden. Het kan ook zijn dat

niet begrijpen. Ze zeggen dat het raar is om zoiets

u pijnlijke herinneringen hebt aan uw vader; u hebt

te zeggen, omdat er geen vrede op aarde is, maar

geen goede relatie met hem en daarom is het moeilijk

oorlog en geweld. Ze begrijpen het niet en denken

voor u om te bedenken dat God wél echt van u houdt.

dat een ‘Vredevorst’ iemand moet zijn die in één keer

U mag God vragen om u te laten begrijpen dat Hij

een einde maakt aan alle ruzies in de wereld.

een goede Vader is, die u liefheeft zoals u bent. Maar vrede begint in je eigen hart. Vrede komt

36

Weet u, het is vandaag meer dan ooit zo ontzet-

als de Vredevorst, Jezus, je hart binnenkomt.

tend belangrijk om gedoopt te zijn in de Heilige

Vrede op aarde is gekomen toen Christus, de

Geest. Want de Heilige Geest openbaart (laat zien)

Vredevorst, op aarde werd geboren. 33 jaar later

wie God is. De Heilige Geest kan ons diep vanbin-

stierf Hij voor onze zonden, onze ziekten, ons

nen aanraken en de wonden genezen die wij in het

verdriet en onze zwakheden. Door te geloven in

leven hebben opgelopen. De Bijbel noemt de Heilige

Hem en vergeving te ontvangen van alle verkeerde

Geest ‘de Trooster’. Hij troost zoals niemand dit kan

dingen die we gedacht en gedaan hebben, komt de

en wijst ons de weg (en gaat met ons samen die weg)

Vredevorst ons leven binnen. Hij reinigt ons hele

tot de volle waarheid, die ons volkomen vrijmaakt

binnenste. We worden, zoals de Bijbel zegt, een

van alles wat in de weg staat om een gezond en blij

‘nieuwe schepping’. Het oude leven is weg en er is

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


een nieuw leven gekomen. Hierdoor veranderen

uitdragen aan de wereld. We kunnen voldoening

mensen! Ze worden jongens en meisjes, mannen en

vinden, als we God toestaan ons als een kanaal van

vrouwen, die willen gaan leven zoals God dit graag

Zijn liefde te gebruiken. Misschien door een oude

wil. Slechte gewoonten worden overwonnen. Waar

buurvrouw te helpen; op andermans kinderen

haat is, komt liefde. Waar bitterheid is, komt vrede.

te passen; voor een zieke vriendin te koken; het

De profeet Jesaja, die lang geleden gezegd heeft dat

kerkgebouw schoon te maken, of een andere taak

Jezus ‘Vredevorst’ genoemd zal worden, spreekt

te doen in de kerk. Elke vrouw is gezegend met

enkele prachtige woorden in hoofdstuk 61: ‘Aan

minstens één talent. En als ik naar onze zusters

allen die in Israël rouwen, geeft Hij schoonheid in plaats

kijk in The Blessing gemeenten, zie ik dat vrouwen

van as, vreugde in plaats van rouw, lof in plaats van

vaak vele talenten hebben! Wij hebben elkaar nodig,

neerslachtigheid’ (vers 3).

zusters! Hoe jong of oud we ook zijn. Laten we een zegen zijn voor elkaar en voor de gemeente waarin

God maakt nog steeds gebroken harten heel, lieve

wij dienen. We moeten ons niet laten tegenhouden

lezers. Hij is nog altijd onze Vredevorst! Hij is, zegt

door moeilijkheden. We moeten niet opgeven. Als

Jesaja 61:1, de Brenger van goed nieuws aan mensen

het waait en stormt in ons leven, mogen we ons

die lijden en worden onderdrukt. Hij is gestuurd door

verblijden en versterken door het vaste feit dat

God om mensen met gebroken harten te troosten,

het Kind is geboren, en Zijn naam is: ‘Wonderbare

voor gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die

Raadgever, Machtige God, Eeuwige Vader, Vredevorst.’

opgesloten zitten, te bevrijden! De Vader gelooft in u, wie u ook bent. Vertrouwt u

Wij hebben elkaar nodig

Hem ook? Hij geeft uw leven waarde en heeft er

Ik kijk naar mijn breiwerkje en de honderden

zegent Hij u!

een doel mee. Begin gewoon te doen wat u kunt, en terwijl u anderen zegent met uw talenten,

kraaltjes die op tafel staan. Ik maak namelijk Bijbeltasjes en armbandjes, en de opbrengst is

Ik wens u een liefdevol, warm en blij kerstfeest toe!

voor de verbreiding van het evangelie. Weet u,

Uw zuster in Christus,

ik geniet als ik hiermee bezig ben! Ik ben zo blij dat God door eenvoudige vrouwen, zoals ik, wil werken om ze te gebruiken met wat ze hebben en kunnen doen voor Hem. Samen kunnen wij als vrouwen sterk zijn en een positieve boodschap

Regina


GETUIGENIS

John-Henry Maasbach

Anton van der Heijden

Simon van Dalen

Gerie van der Dussen

Godelief Maasbach

Mitchell Bruin

Rakesh Gangaram Panday

Solange Jackson

Emmy van der Heijden

John T.L. Maasbach

Sinclair van Dalen

Hannie Ko

Eric EzechiĂŤls

Michelle van Dalen

Jesselyn Maasbach

Alissa Hathie

Cobi van Dalen

Bart Reedijk

Febe Gangaram Panday

Nidia Martis

Het ontbreekt ons aan ruimte voor

maar allemaal wensen zij u


Andre van der Dussen

Tim Wijnhof

Gina van der Dussen

Christy van Dalen

Henny Prins

Gerard den Hollander

Rebekka van Loenen

Elly Lo

Martin Hooglugt

Michael Vleggeert

Micha Maasbach

Jeconia Maasbach

Helen van Dalen

Mark Witte

Danielle Bruin

Willy Maasbach

Gerrie EzechiĂŤls

Ferry Keijser

Andrew Maasbach

Patrick Bruin

Bets Neutel

Irene van der Heijden

Melanie Nieuwendam

Humphrey Jackson

Marga Hooglugt

het getuigenis van elke medewerker, een gezegend Kerstfeest toe!

Veel liefs, David & Regina


GETUIGENIS

‘God heeft mij uit een diep dal getrokken.’

‘V

orig jaar september zat ik niet

lekker in mijn vel en het werd van kwaad tot erger. Ruim twee maanden daarvoor was mijn achillespees afgescheurd. Ik

raakte in een diepe depressie. Ik sliep ’s nachts maar een paar uurtjes, doordat ik piekerde over allerlei dingen en pijn had in mijn been. Ook had ik het vaak erg benauwd, alsof er iets zwaars op mijn borst drukte. Het was zo erg dat ik het liefst de hele dag in bed bleef, ver weg van de mensen. Ik kon de hele dag wel huilen om alles. Ik kon zelfs niet meer blij zijn, terwijl ik zo veel had om blij en dankbaar voor te zijn. Een geweldige man, lieve kinderen en vrienden om me heen. Soms kwam het in mijn gedachten om een fles wijn te drinken om me maar even weer ‘blij’ te voelen en te kunnen lachen. Maar ik wist ook dat dat niet de oplossing was. Maar gelukkig heeft de Here me een goede man gegeven. Hij wees hij me steeds op de goedheid van God en Zijn liefde voor mij. Hij bad en streed met me wanneer ik het moeilijk had. Daarnaast regelde hij ook het hele huishouden en zorgde voor de kinderen. Ook heb ik lieve vriendinnen, die me steeds bemoedigden om door te gaan. Op een dag kwam David Maasbach in mijn kantoortje en vroeg hoe het met me ging. Ik vertelde hem hoe erg het was. Hij bad met me en bestrafte elke macht van depressiviteit. Vanaf dat gebed, dat punt van contact, heeft de Here me verlost van die last en druk op mijn borst en ben ik ’s nachts niet meer benauwd geweest. De Here is goed en getrouw! God heeft me met Zijn liefde en genade uit een diep, donker dal getrokken. Hij heeft mijn tranen gezien. Hij wist waar ik doorheen ging en heeft mij nooit losgelaten. Door onze moeilijke tijd heen mogen we weten dat Hij een God van wonderen is, die alle wonden uit het verleden heelt. Ik mag meer dan overwinnaar zijn met God in mijn leven!’

40

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

Gina van der Dussen (45) werkt als receptioniste en coördineert daarnaast Seasons (30 t/m 55 jaar)


‘Als ik op mijn God vertrouw, komen er dingen tot stand.’

‘G

od heeft mij nog nooit in de steek gelaten. Keer op keer bewijst Hij aan mij dat er niemand is zoals Hij. Hij is zo groot en goed en vol van liefde

en genade. Hoe dom is dan eigenlijk de mens als die het zelf allemaal probeert te regelen… Ik dus, want ik was zo. Volkomen bewust van mijn eigen onkunde, probeerde ik toch alle touwtjes in handen te houden. Als ik de situatie zelf maar in de hand had, dan was ik mijn angst voor de toekomst de baas. Maar in werkelijkheid kan de mens niets doen aan de situaties waar hij of zij in belandt. God daarentegen, heeft ALLE macht. Ik heb zo veel bewondering voor Maria, de moeder van Jezus. Haar hele leven stond op z’n kop, echt waar! De situatie waarin zij belandde, was op zijn zachtst gezegd ‘overwhelming’. Ineens was zij zwanger (door de Heilige Geest) en haar huwelijksplannen kwamen in gevaar. Ze had de touwtjes zelf niet meer in handen, maar God had ingegrepen in haar leven. Voor mij klonk zoiets best beangstigend, maar God heeft mij een grote les geleerd. In Jesaja 55:8 zegt God: ‘Want Mijn gedachten zijn niet uw gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE. Want zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn Mijn wegen hoger dan uw wegen en Mijn gedachten dan uw gedachten.’ Als ik op mijzelf vertrouw, kom ik echt helemaal nergens. Maar als ik op mijn God vertrouw… dan komen er dingen tot stand. GOEDE dingen, want God weet precies wat Hij doet. Ik ben mijn God zo dankbaar; Hij heeft mij nog nooit

Christy van Dalen (22) Werkt op de afdeling: Kinderwerk All Kids 1st

ofte nimmer in de steek gelaten. En wat Hij voor mij doet, doet Hij ook voor u!’

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

41


GETUIGENIS

‘Jezus is Iemand die er werkelijk altijd is.’

‘D

enkend aan Jozef en Maria, die een lange reis maakten van het dorpje Nazareth naar Bethlehem, dacht ik eraan dat ik mijn leven ook ervaar als een reis. Een lange

tocht met obstakels, gevaren, regen en stormen. Maar ook heerlijke zonneschijn, windstilte, kabbelend water en een prachtig uitzicht. Die reis begon toen ik als klein kind Jezus in mijn leven en hart toeliet. De verhalen die mijn ouders uit de Bijbel vertelden en de liefde van Jezus die zij in hun leven lieten zien, brachten mij in een relatie met God, aan wie ik alles kwijt kan, die mij helpt en zekerheid geeft. In mijn jeugdjaren maakte ik echter enkele slechte keuzes, waardoor mijn levensreis een verkeerde richting insloeg. God zij dank heb ik een biddende moeder en had ik een sterke, alerte vader, waardoor ik uiteindelijk weer in het rechte spoor kwam. Het was een beslissend keerpunt, waarop ik de hand van God naar beneden voelde komen om mij te redden. God vergaf mij, door Jezus, die voor onze zonden aan het kruis stierf en weer opstond uit de dood. Nooit heb ik meer terug verlangd naar het oude, zinloze leven! Mijn levensreis ging verder. In 1991 trouwde ik met Patrick, de liefste man van de wereld. Samen met onze kinderen – die ook deze reis met dezelfde bestemming wilden maken – ‘reizen’ we verder. Jezus is onze Leidsman en de Bijbel onze Gids. God is onze Vader en de Heilige Geest onze kracht, Trooster en Helper. Een diepere blijdschap, tevredenheid en dankbaarheid heeft onze harten vervuld. We zijn een gelukkig gezin. Jezus is in ons huis niet slechts een bezoeker, maar Iemand die er werkelijk altijd is. Als je Jezus vraagt om in je hart te komen, dan ga je op reis. God heeft geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. Laat je niet afschrikken door storm, regen en wind. Jezus is aan boord! Verwacht alles van Hem en houd je vast aan Gods genade. Ik wens u een gezegend kerstfeest toe!’

42

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

Daniëlle Bruin-Maasbach (49) werkt op de afdeling: Tienerwerk van The Blessing Den Haag en doet daarnaast vele andere werkzaamheden


‘God is een goede God en weet wat we nodig hebben.’

‘O

p een dag was het alsof de Heer tot mij sprak: ‘Denk je dat Ik niet voor je kan zorgen?’ In mijn hart wist ik dat Hij voor mij zorgt en dat ik nooit

bevreesd hoef te zijn. Een paar jaar geleden werd er een oproep gedaan om lid te worden van de Helden van David. Dat is natuurlijk best wel een bedrag per maand. In het begin ging ik nadenken over wat ik allemaal niet meer zou kunnen. Bijvoorbeeld: zakgeld, vakantie, nieuwe kleding enz. Hoe zou ik dat moeten betalen? Eigenlijk wist ik het niet. Toch had ik het wel in mijn hart om donateur van de Helden van David te worden. Het is toch belangrijker dat de tv-uitzendingen op SBS6 door kunnen gaan en dat zielen gewonnen worden. Ik besloot om gewoon mee te doen. Ik deed mijn best om wat geld te besparen door een abonnement van telefoon en internet op te zeggen. Op de dag dat ik mijn internetmodem opstuurde, mocht ik een mooie lcd-tv uitpakken, die ik van iemand had gekregen. Ik voelde namelijk nooit om geld uit te geven aan een televisie. Ook kwam een droom van me uit dat ik een mooie ‘roadtrip’ door Amerika mocht maken. En inmiddels ben ik al weer twee keer naar Israël geweest. Op een dag kwam ik thuis van vakantie en dacht ik: ‘Ik heb nu echt geen geld meer over.’ Op dat moment lag er een envelop van de gemeente Den Haag in mijn brievenbus, waarop stond dat ik recht op geld had. Er zijn nog meer momenten geweest waarop ik vanuit onverwachte hoek gezegend word. God is een goede God en weet wat we

Gerard den Hollander (41)

nodig hebben. Hij geeft boven bidden en bedenken!’

werkt op de afdeling: Financiële administratie

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

43


GETUIGENIS

Gedicht: ’t Is echt waar! ’t Is al weer lang geleden dat ik tot bekering kwam. Ik geloofde al dat Jezus ook mijn zonden op Zich nam. Echter, het was meer een zaak van het verstand dan van het hart. Ik voelde mezelf geen zondaar die bekering nodig had. Het was Gods Geest die mij moest overtuigen Dat ook ik, als ieder ander, mijn hoofd moest buigen. Dat ik niet beter was dan ieder ander zondig mens. En zong toen stilletjes, maar intens: ‘Neem mijn leven, laat het, Heer Toegewijd zijn tot Uw eer!’ Een grote vreugde en vrede vulde mij, het was machtig. De vogels floten mooier, het gras was groener, alles was prachtig. Ik zag de wereld anders dan ooit tevoren. En besefte nog niet dat ik was wederomgeboren. Er was nog iets wat ik niet begrijpen kon. Als ik bad, sprak ik in een taal die ik niet zelf verzon. Ik dacht: dat doe ik zelf, maar vergat erbij op te merken Dat Gods Geest door de mens moet werken. Ik heb sinds die voor mij geweldige dag Nooit meer getwijfeld aan wat God vermag. Ik geloof in een God van wonderen en tekenen. Voorheen probeerde ik ze te verklaren aan hen die ik tot de ongelovigen rekende. Daarom, hooggeleerde theologen De reden waarom velen van u niet in wonderen kunt geloven Ligt dus hierin dat u niet bent wederomgeboren. Leer van Nikodemus, opdat ook u tot Hem kunt behoren. Speld de mensen niet langer meer iets op de mouw. U weet wat Jezus zegt van mensen die zijn lauw.

Gerie van der Dussen (75)

Spreek het Woord, geloof het Woord en handel ernaar.

werkt op de afdeling Redactie, waar o.a.

U zult zien dat het werkt, het is echt waar!

de boeken van onze eigen uitgeverij tot stand komen


GETUIGENIS

‘Weten dat je geliefd bent door God, maakt je tot een ander persoon.’

‘G

od heeft ons laten zien hoe groot Zijn liefde voor ons is, door Zijn enige Zoon de wereld in te sturen. Door Hem wilde God ons nieuw leven geven. De liefde waarover het

hier gaat, is niet onze liefde voor God, maar Zijn liefde voor ons.’ – 1 Johannes 4:9 ‘Wat ben ik dankbaar dat God mij éérst heeft liefgehad. Het gaat niet om mijn liefde voor Hem, maar Zijn liefde voor mij. Niet ik die Hem zocht, maar Hij die mij zocht. Door genade heb ik al op jonge leeftijd Gods liefde in mijn leven mogen ervaren en bewust voor Hem gekozen. Ik heb nog nooit spijt gehad van die beslissing! Als je eenmaal Zijn liefde hebt ervaren, kun je niet langer hetzelfde blijven. De wetenschap dat je geliefd en gekend bent door God, de Schepper van hemel en aarde, maakt je tot een ander persoon. Daarom wil ik Hem mijn leven lang dienen en al mijn tijd en energie geven om mensen te bereiken met het evangelie. Ik voel me enorm bevoorrecht dat ik fulltime op het zendingskantoor mag werken en mag dienen in The Blessing. Dagelijks ervaar ik Zijn zegeningen door alleen al verbonden te zijn aan het wereldwijde zendingswerk van de Johan Maasbach Wereldzending. Het is duidelijk dat dit geen werk van mensen is, maar van de levende God!

Irene van der Heijden (23) werkt op de afdeling Redactie, waar o.a. gewerkt wordt aan het blad Nieuw Leven

De geweldige boodschap van het evangelie moet verteld worden. Ontelbare mensen leven in duisternis en hebben nog nooit over Jezus gehoord. De mensen moeten weten dat God een God van liefde is en van hen houdt. Wij zijn door God geroepen om overal een getuige van Hem te zijn. Laten we tijdens dit kerstfeest de mensen vertellen van het ware Licht, Jezus Christus!’

46

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


‘God verlangt er zo naar om een Vader voor hen te zijn.’

‘O

nlangs was ik met mijn kleinkind buiten aan het wandelen. Ineens zag ik een van mijn buren. Dat was een verrassing, want hij heeft

een ernstige ziekte. Ik vroeg me af of hij mij nog zou herkennen, maar na goed kijken en een beetje hulp, wist hij toch wie ik was. We kennen elkaar al zo’n 40 jaar. Vroeger kwam hij vaak op ons zendingskantoor en kende hij iedereen bij voornaam. Je zou denken dat hij God als Vader zou kennen. Maar helaas heeft hij nooit de keuze gemaakt om Jezus in zijn hart uit te nodigen. Velen van onze medewerkers hebben hem over de liefde van Christus verteld. Al vond hij het mooi en uitte hij waardering, nooit nam hij die stap om Jezus te volgen. Met moeite stond hij op zijn benen en zijn stem klonk rauw en hees door de ziekte. Mijn hart ging naar hem uit en ik had medelijden met deze man, die zo leed. Opeens kwam er vrijmoedigheid in mij naar boven. Ik had weinig tijd, want hij kon haast niet blijven staan. Ik moedigde hem aan om nog vrede en blijdschap te vinden en Jezus aan te nemen in zijn hart. Er is namelijk geen grotere blijdschap dan wanneer we vrede met God krijgen. Binnenkort zal deze man zijn Schepper ontmoeten en waar zal hij dan zijn? Ik moest hem nog eenmaal vragen en vroeg of ik het geweldigste gebed dat er bestaat, het zondaarsgebed, mocht bidden met hem, en hij zei ‘ja’. Aan de ene kant was ik verdrietig omdat hij al die jaren gewacht heeft, maar aan de andere kant was ik zo blij dat ik met hem kon bidden. Het heeft me weer geleerd om opmerkzaam te zijn. We mogen nooit denken: ‘Ach, ik heb het al zo vaak verteld.’ God ziet iedere man, iedere vrouw, elke jongen en elk meisje, en Hij verlangt er zo naar om een Vader voor hen te zijn. Laten we niet onverschillig of nonchalant worden, maar steeds de mensen met liefde over onze Heer en Heiland vertellen. Wie weet komt dat moment!’

Helen van DalenMaasbach (56) werkt als receptioniste


‘Er stroomde zo ongelooflijk veel liefde bij mij naar binnen.’

‘V

anaf mijn geboorte ben ik opgegroeid in een christelijk gezin. De Bijbelverhalen werden mij met de paplepel ingegoten. Als kind genoot ik er altijd van

om naar de kerk te gaan. Tijdens mijn tienerjaren kwam daar een verandering in. Ik zag mijn vrienden uitgaan en was er wel nieuwsgierig naar. Toen ik eenmaal begon te studeren, besloot ik ook uit te gaan. In het begin beviel het me prima en ik had het echt gezellig. Maar ik voelde me nooit helemaal happy, omdat ik wist dat ik zo niet opgevoed was. Ondertussen bleef ik wel gewoon naar de kerk gaan, maar ik was een hypocriet in de kerk. Op een avond ging ik samen met mijn oom naar een concert van Rebecca St. James. Die avond kwamen we vroeg aan. Ik zat in mijn eentje op de tribune en begon te bidden. Ik vroeg God om vergeving, en daarnaast om twee dingen: 1) Ik wilde weten dat Hij echt bestaat, en 2) Ik wilde weten dat Hij van mij persoonlijk houdt. Halverwege het concert was er een moment dat Rebecca St. James iets uit de Bijbel ging lezen. Ik herinner me niets meer van wat ze las, maar op dat moment was het alsof de hemel openging en er stroomde zo ongelooflijk veel liefde bij mij naar binnen; dat had ik nog nooit zo ervaren! Ik werd er werkelijk helemaal mee vervuld. Ik lachte en huilde tegelijk. Mijn oom vroeg verbaasd: ‘Wat is er met jou aan de hand?’ Ik kon alleen maar zeggen: ‘Voel je dat dan niet? Het is zo geweldig!’ Die avond heeft mijn leven compleet veranderd. God gaf op een geweldige manier antwoord op mijn twee vragen. Sindsdien is er geen twijfel in mij of God

Mark Witte (34)

bestaat en of Hij van mij persoonlijk houdt. Hij Zelf heeft

werkt op de afdeling: Zoë Bijbel

Zich aan mij bewezen. Sinds dat moment leeft er een

College / Oogsttijd Bijbelschool

verlangen in mij dat alle mensen ditzelfde mogen ervaren

Kerk: The Blessing Genève

in hun leven. Dat zij ook die liefde mogen ontdekken en mogen ervaren dat God oneindig veel van hen houdt.’

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

47


GETUIGENIS

‘Ik kreeg het verlangen om God meer te leren kennen.’

‘H

et is al weer ruim 45 jaar geleden dat God, zoals Hij zo vaak doet, een bijzonder middel gebruikte om mij dichter bij Hem te brengen. Als enig kind ben ik opgegroeid

in een hervormd gezin. Ik ging dus keurig naar de kerk en zondagsschool. Maar dat niet alleen. Ik was lid van de padvinderij, die een groot deel van mijn kinder- en tienerleeftijd in beslag zou nemen. Daar zette God een van Zijn instrumenten in om Zijn getuige te zijn. Een van de leiding bleek namelijk (voor mij achteraf) een wedergeboren christen te zijn en stuurde erop aan om de hele groep, in plaats van naar een gewoon padvinderskamp, naar een ander kamp te brengen van ‘De Jonge Koeriers’, later ‘In de Ruimte’ in Soest. Daar werden we direct geconfronteerd met het pure evangelie, met alles wat er te beleven was. Net zoals bij anderen, was het hoogtepunt voor mij bij het kampvuur, om na het spannende verhaal je hart te openen voor God. Dus gaf ik mijn hart aan Jezus. Het is die broeder twee jaar gelukt om ons naar dat kamp te sturen. Daarna ‘mocht’ dat niet meer. Maar het zaad was gezaaid en ik ging tot mijn zestiende ieder jaar naar Soest. Anders gezegd: de padvinder had het pad gevonden! Ik kreeg het verlangen om God méér te leren kennen en om daar naar de Bijbelschool te gaan. Ondertussen ging ik vanaf mijn twaalfde, op advies van mijn moeder, naar het Capitol Evangelie Centrum in Den Haag, omdat er voor mij niet zo veel meer was in de hervormde kerk. Na de driejarige Bijbelschool gevolgd te hebben, kwam ik terug in Capitol als mijn thuisgemeente, om God te dienen op de plaats waar ik geplant was en, zoals het Woord zegt: ‘Te doen

Martin Hooglugt (55)

wat je hand vindt om te doen.’ En dat heb ik in de afgelopen

werkt op de afdeling Duplicatie,

jaren op verschillende manieren mogen doen, van muziek tot

waar o.a. de cd’s en dvd’s

drama, van zendingsreizen tot Bijbelstudies, enz. Vanaf 1984

van David Maasbach worden gedupliceerd

ben ik getrouwd met Marga. Ik ben God zeer dankbaar dat we samen ons leven met Zijn werk mogen invullen, door op het kantoor van de Johan Maasbach Wereldzending te werken in Zijn dienst.’

48

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


‘Ik wil zien hoe Nederland wonderen zal ontvangen.’

‘I

nmiddels mag ik al vijf jaar bij de Stichting Johan Maasbach Wereldzending werken. Tijdens de laatste jaren van mijn studie was dit in mijn hart uitgegroeid tot mijn droombaan. Het was mijn grootste verlangen geworden

om met mijn leven deel uit te mogen maken van dit werk: om mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Ik wist niet hoe, want ik durfde eigenlijk niet te denken dat God mij zo’n bijzonder plekje zou geven, en dat ik op zo’n manier zou kunnen meewerken in dit grote zendingswerk. Mijn hart is helemaal verpand aan dit werk en de visie die God eens aan Johan Maasbach gaf. We hebben dit jaar als zendingswerk veel mogen doen. Het is altijd ‘busy’ hier en daar hou ik van! Constant zijn we bezig met projecten die het evangelie naar buiten brengen en de mensen op een of andere manier dichter bij God brengen. Van alle projecten en nieuwe dingen die we hebben mogen ondernemen, hebben de projecten Visie 20:20 en Punt van contact een bijzondere plek in mijn hart. Het zijn eyeopeners en tools om uit te gaan in de wereld met het evangelie van Jezus. Punt van contact helpt mensen hun geloof in werking te stellen, zodat ze een wonder van Jezus kunnen ontvangen. Ik wil uitgaan en zien hoe Nederland wonderen zal ontvangen en op z’n kop zal staan! Ook Visie 20:20 is zo belangrijk. ‘Jezus gepresenteerd op de juiste manier heeft de grootste aantrekkingskracht op de mens.’ Als de mensen nu eens zouden inzien hoe gebroken ze zijn en dat ze een Redder nodig hebben.

Melanie Nieuwendam (28) werkt op de afdeling Lay-out, waar

Kerst is voor mij hoop. Het herinnert mij eraan dat Jezus

o.a. de vormgeving van Nieuw Leven

kwam om met ons mensen te zijn en ons te redden. Wat

tot stand komt

een blijdschap voor degenen die beseffen dat ze Hem nodig hebben en Hem willen aannemen! Wij die Hem al kennen, moeten hen zoeken met passie, net zoals God hen zoekt, en hen bij Jezus brengen.’

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

49


GETUIGENIS

‘Zingen voor God heeft helende kracht voor de ziel.’

‘S

inds ik mij kan herinneren ben ik altijd met mijn ouders meegegaan naar de kerk. Als klein meisje heb ik de verhalen uit de Bijbel mogen horen en leren. De kerk was nooit saai voor mij, maar juist

een heerlijk groot huis waar ik me thuis voelde. Voor ons gezin was geloven in God geen traditie, wat alleen op zondagen plaatsvond, maar een dagelijkse levensstijl. Ook thuis stond God altijd centraal in ons gezin. Toen mijn broer en ik nog maar een paar jaar oud waren, leerden we elke dag te bidden voor het slapengaan. Samen met onze moeder knielden we dan naast ons bed en leerden we met God te praten. Voor het slapengaan zong mijn moeder altijd mooie liedjes over de liefde van Jezus. Daarna konden we altijd heerlijk slapen! Ik heb geleerd dat je altijd heerlijk kunt slapen als je je zorgen aan God kunt geven. Maar ik weet ook hoe het kan zijn als je geen zin meer hebt in een nieuwe dag, met nieuwe keuzes, verantwoordelijkheden en zorgen. Mensen kunnen je veel verdriet aandoen en je teleurstellen. Als geliefden of vrienden je verlaten, terwijl je ze alles had toevertrouwd. Toen mijn hart zo gebroken was en ik mij zo voelde, kon ik vele avonden niet slapen van zorgen en verdriet. Het enige wat ik kon doen, was praten met God. Ik vertelde Hem alles waar ik aan dacht, wat mij dwarszat, mijn verdriet en zorgen. Na het praten met God wist ik maar één ding te doen om tot rust te komen: zingen over de liefde van Jezus en dat Hij altijd voor mij zou zorgen, ook al had ik het antwoord voor de toekomst nog niet. Die liedjes van vroeger zorgden ervoor dat ik mijn zorgen aan Jezus kon geven. Beetje bij beetje kwam ik tot rust. Ik heb toen geleerd dat zingen voor God helende kracht heeft

Michelle van Dalen (28) werkt op de afdeling: Zoë Bijbel College / Oogsttijd Bijbelschool

voor de ziel. Gods liefde kan je uitredden en je tot een nieuw persoon maken, zoals Hij ook met mij heeft gedaan. Ik wens u een hele gezegende kerst en nieuw jaar toe. Ook als u alleen bent deze dagen, weet dat God uw gebeden hoort en uw zorgen wil dragen, zoals Hij ook voor mij heeft gedaan!’

50

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


‘God hoorde mij en Hij nam mijn angst weg.’

‘T

oen ik 16 jaar was, moest ik naar de fysiotherapeut. Toen ik op klaarlichte dag terugliep naar huis, kwam er opeens een jongen naast me lopen. Ik vermoedde niets en

hij liep weer weg. Toen ik in mijn eigen straat liep, stak ik net over en liep hij opeens weer naast mij. Midden op straat greep hij mijn iPod, die ik in mijn hand had. Hij stopte hem in zijn zak, pakte vervolgens zijn pistool en richtte het op mij. Toen hij dit deed, was ik natuurlijk erg geschokt. Ik wist niet meer wat ik moest doen. Hij zei tegen mij dat ik gewoon weg moest lopen alsof het niet gebeurd was. Maar ik was zo geschokt en verstijfd op dat moment, dat ik niets deed en niets zei. Toen laadde hij zijn wapen voor mijn gezicht en zei weer tegen mij dat ik weg moest lopen, maar weer deed en zei ik niets. Daarna liep hij zelf weg en aan het eind van de straat zwaaide hij nog met zijn pistool en schreeuwde naar mij dat ik weg moest lopen. Daarna belde ik snel de politie en vertelde wat er gebeurd was. Nadat dit gebeurd was, durfde ik niet meer alleen over straat te lopen, omdat ik wist dat het zo weer kon gebeuren. Maar natuurlijk moest ik wel, want ik zat op school en ging naar voetbal. Op dat moment besefte ik ook dat je leven in één klap voorbij kan zijn, want voor hetzelfde geld had die jongen op mij kunnen schieten. Niemand weet wanneer je leven over kan zijn. Daarom moeten we altijd klaar zijn om naar de Here te gaan. Ik voelde na deze gebeurtenis veel angst,

Mitchell Bruin (19)

maar in Psalm 107 lezen we meerdere keren: ‘Maar toen zij

werkt op de afdeling:

in hun benauwdheid tot de Here riepen, redde Hij hen uit hun

Financiële administratie

angsten.’ En: ‘… Hij leidde hen uit hun angsten.’ God redt en verlost ons niet alleen uit onze angsten; Hij helpt ons ook om erdoorheen te gaan. Ik begon God te zoeken om mij te verlossen van mijn angst. God hoorde mij en Hij nam mijn angst weg, waarvoor ik Hem nog steeds dankbaar ben. Laten we dus naar God toegaan en tot Hem roepen, want Hij verhoort onze gebeden.’

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

51


GETUIGENIS

‘We baden met haar en ze vroeg Jezus om in haar hart te komen.’

‘O

nlangs was ik in een overdekt winkelcentrum en zat met mijn jongste zoon op een bankje te wachten op mijn vrouw en schoonzus, toen er een oude

vrouw naast ons ging zitten. Ze at een ijsje en ik vroeg alleen maar: ‘Is het ijsje lekker?’ Zo kregen we een gesprekje en ik vertelde haar dat ze eens moest kijken naar de uitzending van David Maasbach op SBS6. Ze vertelde mij dat ze altijd keek. Ze was 84 jaar en alleen en het programma vond ze fijn. Inmiddels was mijn vrouw erbij gekomen. Ze vond het prachtig om ‘de zus van’ te ontmoeten. De oude vrouw opende zich en zei dat ze angst had voor de dood. Mijn vrouw vertelde haar dat als ze Jezus in haar hart toeliet, ze niet bang hoefde te zijn. Later kwam ook mijn schoonzus erbij en ook zij mengde zich in het gesprek. Ten slotte vroegen we haar of we met haar mochten bidden. Ze wilde dit graag en heel eenvoudig baden we met haar en vroeg ze Jezus om in haar hart te komen. De oude vrouw was zo dankbaar en blij dat enkele mensen tijd hadden genomen om naar haar nood te luisteren en met haar te praten. Dit gebeurde zomaar op een zaterdagmiddag. Hoe belangrijk is het om tijd te nemen om een praatje te maken met mensen in onze omgeving. God zag de nood van deze vrouw en ook haar oprechte wil om in Hem te geloven, en regelde een ontmoeting. Ik geloof dat God ons veel meer van dit soort ontmoetingen wil geven. Ook besef ik ten volle hoe belangrijk het is dat de uitzendingen van David Maasbach blijven doorgaan. We nemen het misschien als vanzelfsprekend en beseffen niet hoe enorm

Patrick Bruin (42)

veel mensen kijken naar dit programma. Ik vind het nog altijd

werkt op de Video-afdeling,

een heel groot voorrecht om hieraan deel te mogen hebben. Ik werk na al die jaren nog altijd met plezier aan dit programma, omdat ik begrijp dat het mensenlevens verandert.’ God zegene u en een fijne kerst toegewenst!’

52

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

waar o.a. gewerkt wordt aan de tv-uitzendingen voor SBS6


‘God liet mij zien dat ik waardevol ben in Zijn ogen.’

‘I

k ben opgegroeid in een liefdevol, christelijk gezin. Ik was een spontaan, jong meisje en op de basisschool had ik vanaf de eerste dag al vrienden en vriendinnen. In groep 6 van de basisschool veranderde

er echter iets in mijn schoolsituatie. Mijn klasgenoten begonnen mij te pesten. Dit begon klein, maar werd alleen maar erger. Ik trok mezelf terug en werd een stil en verlegen meisje. Ik durfde niet meer te zeggen waarvoor ik stond. Toen ik naar de middelbare school ging, zag ik uit naar een nieuwe klas met nieuwe klasgenoten. Maar in deze klas werd ik opnieuw gepest. Er waren dagen dat ik helemaal geen zin meer had om naar school te gaan. Ik werd een meeloper en probeerde te praten en te doen zoals zij. Maar dit maakte niet dat ik geliefd was bij mijn klasgenoten. Alles wat ik probeerde om er bij te horen, mislukte. Ik voelde me waardeloos, niet geliefd. Mijn ouders gaven echter de moed niet op. Elke ochtend, voordat ik naar school ging, baden ze met mij en vroegen we God of Hij een wonder kon doen, zodat dit pesten zou ophouden. Dit gaf moed om toch elke dag weer op mijn fiets te stappen. Toen ik naar de derde klas van de havo zou gaan, besloot mijn school dat het zo niet langer kon. Ik mocht zelf een klas kiezen waarin ik dat jaar wilde zijn. Ik kwam in een klas waar ik vriendinnen kreeg. God had een wonder gedaan in mijn leven en veranderde in één moment de hele situatie! Hij maakte dat ik nieuwe vriendinnen kreeg en een nieuwe klas, waarin ik mijzelf mocht zijn. Langzaam begon ik weer van mezelf te houden. God liet mij zien dat ik waardevol ben in Zijn ogen, dat Hij van mij houdt! Hij gaf zelfs Zijn eigen Zoon voor mij! Dit wil God ook voor u doen. Hij kan uw situatie in één keer veranderen. Als u uw leven in Zijn handen legt en vertrouwt op Hem, zal Hij met u zijn en u helpen in elke moeilijke situatie.’

Rebekka van Loenen (20) werkt op de Video-afdeling, waar o.a. gewerkt wordt aan de tvuitzendingen voor SBS6

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

53


GETUIGENIS

‘God heeft mij geholpen en alle pijn bij mij weggenomen.’

‘I

k ben in de kerk opgegroeid, waardoor ik altijd al wist dat er een grote en machtige God is, die de mensen wil redden, helpen en verlossen. Ik had op 5-jarige leeftijd Jezus al geaccepteerd als mijn persoonlijke Redder en Verlosser

en Hij woonde in mijn hart. Hij is de Schepper van hemel en aarde, die een persoonlijke relatie met ieder mens wil hebben. Ondanks dat ik ben opgegroeid als christen, is mijn jeugd erg moeilijk geweest. Op zeer jonge leeftijd heb ik te maken gehad met huiselijk geweld, gezinsproblemen en ruzies, de scheiding van mijn ouders, armoede, een nieuwe (stief-)vader, enz. Ondanks al deze dingen, geloofde ik altijd dat God met mij was en met mij meevoelde. Hij was mijn beste Vriend. Hoewel mijn tienerjaren erg moeilijk waren en ik onder andere last had van boosheid en een minderwaardigheidscomplex, zie ik achteraf heel duidelijk dat God toch alles in Zijn hand had en een doel en plan had voor mij. Ik zat met veel dingen en moest nog een hoop dingen verwerken van vroeger. God is dé Persoon geweest die mij heeft geholpen en mijn hart heeft genezen. Alle wonden uit het verleden heeft Hij weggenomen. Ik heb een hele periode van strijd en worstelen met mijzelf gehad en God heeft mij geholpen en alle pijn weggenomen. Mijn gebroken hart en alle dingen eromheen heb ik in gebed aan Hem gegeven. Hierdoor heb ik mogen ervaren dat mijn God leeft en dat geen probleem te moeilijk is voor Hem. Hij kan je diep vanbinnen genezen en weer herstellen wat kapot is gegaan. Op die plek waar geen dokter of psychiater kan komen, kan mijn God komen

Rakesh Gangaram Panday (32) werkt op de afdeling Bouw en maakt daarnaast decorstukken voor de Maasbach musicals

met Zijn genezende hand! Hierdoor heb ik ook mensen kunnen vergeven en ben ik een gelukkig mens zonder haat, bitterheid of wroeging in mijn hart. Misschien heb je helemaal geen problemen en maak je het juist goed. Toch wil God Zichzelf aan jou laten zien. Je mag Hem hierom vragen en Hij zal het doen. Zo is God en daarom dien ik Hem en leef ik voor Hem. Hij geeft je een nieuw leven!’

54

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


‘Het was God die mij vastgreep en mij uit die duisternis trok.’

‘Z

elfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want God is bij mij; Zijn Woord en Zijn Geest, die vertroosten mij.’ – Psalm 23:4

‘Als 11-jarige jongen vertrok ik samen met mijn grootouders vanuit Indonesië naar Nederland. Toen ik nog in Indonesië woonde, ging ik met mijn oma altijd mee naar de pinksterkerk. Ik vond dat erg fijn. Op een dag fietste ik vanuit het centrum van Breda naar huis en werd onderweg door een grote vrachtwagen geschept. Mijn fiets kwam onder de vrachtwagen terecht en was total loss. Ikzelf werd wonder boven wonder weggeworpen en had geen letsel. Mijn oma zei direct: ‘Dat heeft God gedaan.’ Jaren daarna leerde ik mijn vrouw kennen en tevens moeder van dochter Petra. Tijdens de zwangerschap werd zij ernstig ziek en overleed een paar maanden na de bevalling aan de gevolgen van de ziekte. Ik kwam door deze tragedie in grote geestelijke nood. Ik ben boos op God geworden en werd opstandig. Ik keerde God de rug toe en ben mijn eigen weg gegaan, wat uiteindelijk een leven werd vol van ellende, uitzichtloosheid en diepe duisternis. Alles wat ik ondernam, was tot mislukken gedoemd. Ik zocht mijn heil in de drank. Maar het was de Here die mijn nood gezien heeft en mij, in Zijn grote liefde, naar Zich toetrok, mij vastgreep en mij uit die verschrikkelijke duisternis trok. Ik heb mijn hart

Ferdinand Keijser (69)

toen weer voor God geopend en Hem weer in mijn hart

werkt als receptionist en helpt

toegelaten. Dit alles gebeurde in 1985.

daarnaast in de keuken

In 2010 moest ik voor onderzoek naar het ziekenhuis. Er werd een gat geconstateerd in mijn aorta. De situatie was levensbedreigend en ik werd onmiddellijk geopereerd. Ik ben God dankbaar voor het wonder dat Hij heeft gedaan, waardoor ik nu kan zeggen: ‘Ik ben volkomen genezen.’ Ik prijs God voor Zijn genade aan mij betoond.’

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

55


GETUIGENIS

‘Ik heb Jezus op een persoonlijkere manier leren kennen.’

‘V

ier jaar geleden kreeg ik een verlangen om een nog diepere relatie met Jezus te hebben. Ik mocht behulpzaam zijn in de gemeente en dat deed ik met

vreugde en dankbaarheid. Maar in dat bezig zijn komt soms de relatie met de Here Jezus Zelf op een wat lager pitje. Ik had het verlangen naar een diepere relatie, maar wist door alle drukte niet hoe ik dat moest doen. Ik vroeg aan de Here Zelf om iets te doen, waardoor ik Hem beter kon leren kennen. Twee dagen later raakte ik op de snelweg betrokken bij een kettingbotsing van negen auto’s. Ik leek in eerste instantie niets te mankeren, maar de volgende dag voelde ik me al een stuk zieker en onderzoek bij de dokter wees uit dat ik symptomen had van een whiplash. Door de pijn in mijn spieren en de hoofdpijn heb ik een maand lang vrijwel de hele dag en nacht op bed gelegen. Vaak had ik net genoeg energie om de trap af te gaan en buiten op een ligbank te gaan liggen, en ’s avonds strompelde ik weer naar mijn bed. Ik moest mijn opleiding stilzetten en ook de taken die ik in de gemeente deed. Mijn leven stond een tijd lang stil. Ik had boos kunnen worden op de situatie en op God, maar in die tijd heb ik juist heel veel momenten met de Here kunnen doorbrengen. Door in gebed te zijn, met de Here te praten, muziek te luisteren en boeken te lezen waar ik anders nooit tijd voor had, kreeg ik de kans Hem beter te leren kennen. Het herstel duurde een tijdje, maar ik ben er weer bovenop gekomen. Sommige mensen zeiden tegen me: ‘Wat erg dat je dit hebt meegemaakt.’ Maar als ik terugkijk op die periode, kan ik met eerlijkheid zeggen

Tim Wijnhof (26)

dat ik dankbaar ben voor die tijd omdat ik, juist door alle

werkt op de Video-afdeling, waar o.a. gewerkt

omstandigheden, Jezus op een persoonlijkere manier heb

wordt aan de tv-uitzendingen voor SBS6

leren kennen, zoals ik Hem nooit eerder heb leren kennen. Breng tijd met Hem door, ook al moet u er dingen voor opzij zetten. U zult heerlijke momenten met Hem hebben en Hij zal op een bijzondere manier tot U spreken.’

56

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


‘Hij vergeet je nooit en houdt Zijn beloften.’

‘I

k ben opgegroeid in een christelijk gezin. Elke week ging ik samen met mijn ouders en zusje trouw naar de samenkomsten in The Blessing Den Haag. Op de zondagsschool heb ik Jezus aangenomen in mijn hart. Daar heb ik vroeg

mogen leren over de Bijbelse principes. Ik had het altijd naar mijn zin en de kerk was echt mijn tweede thuis. Vanaf mijn tienerjaren leerde ik steeds meer van de Bijbel en werd mijn relatie met Jezus dieper. Ik heb toen ook echt zelf de keuze gemaakt om, los van mijn ouders, God te dienen en heb mij op 14-jarige leeftijd laten dopen. Doordat ik steeds meer Zijn onvoorwaardelijke liefde mocht ervaren, kreeg ik meer vertrouwen om mijn leven aan Hem te geven en het verlangen om Hem te volgen. Ik wist nog niet precies wat en hoe, maar ik voelde wel een roeping op mijn leven. Wat ik wel wist, is dat ik, net als onze voorgangers en de familie Maasbach – later samen met mijn toekomstige partner – de Heer wilde dienen. Het maakte niet uit wat ik moest doen. Er zijn altijd omstandigheden die je van de weg van de Heer willen afhouden, maar wanneer je dicht bij God blijft en leeft volgens Zijn geboden, dan zal Hij je leiden in Zijn plan voor je leven en Zijn zegen zal met je zijn. Ik heb mogen ervaren dat God mijn oprechte verlangen heeft gezien en betrokken wil zijn bij alle gebieden van mijn leven. Wanneer hetgeen je verlangt naar Zijn wil is, zal Hij dit bevestigen. Dat vind ik elke keer weer bijzonder. Hij vergeet je nooit en houdt Zijn beloften! Voor negen jaar mag ik nu – zes jaar samen met mijn man Rakesh – fulltime voor de Heer werken. Ik ben dankbaar dat we dit mogen doen en heb geen spijt van mijn keuze. Het is niet altijd gemakkelijk, want problemen en moeilijkheden zijn er ook op onze weg, maar God is onze toevlucht (Psalm 46), met Hem Zijn we meer dan overwinnaars (Romeinen 8),

Febe Gangaram Panday (32) werkt op de afdeling Secretariaat, waar o.a. de correspondentie wordt verzorgd

Hij heeft en zal ons nooit verlaten! (Hebreeën 13).’

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

57


KIDS KIDS

Kerstfeest!

E

en prachtige ster stond aan de hemel. De ster was niet zoals andere sterren. De ster was bijzonder mooi. Zoals deze ster was er geen andere in de hemel. De ster moest iets heel belangrijks doen. De ster had een opdracht. Weet jij wat de opdracht was?

In Mattheüs hoofdstuk twee lezen we over drie hele wijze mannen. Ze keken vaak naar de sterren. Op een avond zagen ze die prachtige ster. Ze wisten dat het iets betekende. Ze pakten hun spullen in en volgden de ster. De ster zou de wijze mannen naar een bijzondere plek brengen. Na een lange reis stond de ster stil. ‘Is dit waar we moeten zijn?’ Vroegen de wijzen zich af. Het was maar een klein huisje. De drie mannen gingen naar binnen. Daar vonden ze het prachtigste wat ze ooit gezien hadden... het was baby Jezus. De wijzen hadden cadeaus voor Jezus meegenomen: goud, wierook en mirre. Het was een prachtige avond en de ster bleef boven de stal schijnen. De ster had de wijzen geholpen om naar Jezus te gaan!

Christy

58

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013


Hallo, ik ben Tara. Ik ben vijf jaar.

Ik ben met Kerst heel blij, want dan ga ik naar

de kerk om te zingen voor Jezus. Wij hebben thuis een kerstboom om ons huis te versieren en het

gezellig te maken. Jezus werd geboren, omdat Hij

dan iedereen kan beschermen. Hij werd geboren in

een stal, daar was een voederbak. Hij is ook geboren,

omdat Hij iedereen kan genezen en je blij kan maken. Ik wil dat iedereen blij is met Kerst!

Heb jij ook iets leuks te vertellen? Stuur een mailtje naar: allkids1st@maasbach.com

Maak je eigen kerstboomslinger! ➊ ➋ ➌ Zo doe ➍ Knip zo veel mogelijk sterren van papier. Kleur de sterren in.

Leg de sterren in een rij op tafel, met de gekleurde kant naar beneden.

je dat:

Plak het lint aan de sterren, zodat je een lange slinger krijgt.

Vrolijk Kerstfeest! NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

59


KIDS KIDS

Kerst

BoRDspel

Ga

tw ee sta ppe n ter u g.

Gooi nog

een keer.

START 60

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

Je Je cad b zu ea ent T sv u er v je ug erg oor st e ar na te t. ar n.

Drink wat chocoladem elk. Beurt overslaan.


Het ijs is gl ad! Ga vier stappen ter ug.

God wijst je de w eg! Tw ee stappen voor uit.

Knip de dobbelsteen uit en plak de korte randjes vast met lijm. Kies een

Gooi nog een keer!

gekleurde ster en speel het spel! Wie is er als eerste bij de stal?

Je be nt je sjaal verlor en. Ga ee n stap terug .

e bij d Ga op ers herd een Sla . k e er. bezo t ov beur

M a sl ak e e Dr ie erit en je st vo ap ! or p uit en .

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2013

61


Mijn Kerstgift Maak uw kerstgift vandaag nog over! De Stichting Johan Maasbach Wereldzending houdt zich al meer dan 60 jaar bezig om mensen te vertellen van Gods liefde. Dit doen wij in woord en daad! Als u het zendingswerk een warm hart toedraagt, dan kunt u hieraan uiting geven door uw speciale kerstgift te geven, zodat wij door kunnen gaan met de verspreiding van het evangelie wereldwijd. Wees een geloofspartner met ons door uw gebed en financiële steun en beëindig dit jaar beslist niet zonder zeker te weten dat u alles gedaan hebt wat in uw vermogen lag om ons te helpen het evangelie te verkondigen.

Maak uw kerstgift over op: ING rekeningnummer 4420 of ABN-AMRO bankrekeningnummer 51.37.24.273 Ten name van: Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag Onder vermelding van: ‘Kerstgift 2013’

Hartelijk dank!

Kerstgroeten,

David Maasbach


INFO KIDS

KIDS

‘Waarom is kerst een feest van blijdschap?’

U bent van harte welkom! AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. BREDA: Wijkcentrum De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2. Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.15 u.

Vraag:

*Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2). DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u.

Kerst wordt vaak een feest van

Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u.

blijdschap genoemd. Waarom?

GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

Antwoord:

UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst

De kerstboodschap is een melding van

10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

grote blijdschap voor alle mensen. De

VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag:

engel zei tot de herders in het veld: ‘Ik

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth

verkondig u grote blijdschap. Het is groot

meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u.

nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus,

In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

de Here’ (Lucas 2:10-11). De ware betekenis van het kerstfeest is dat God Zijn grote liefde aan ons mensen heeft bewezen door Zijn enige Zoon, Jezus Christus, naar deze wereld te sturen. In Johannes 3:16 staat: ‘Want God

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 51e jaargang no. 12, december 2013 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereldzending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

heeft zoveel liefde voor de wereld dat Hij CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending:

zijn enige Zoon heeft gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.’

Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. NL25 INGB 0000 004420 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank, Den Haag, NL08 DEUT 0513 7242 73 • Het Bijbelhuis

God heeft het beste wat Hij had, Zijn

+3170-3469729 / Fax: +3170-3107111 • Capitol World Travel - +31703469473 • E-mail: info@maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl

eigen Zoon, aan ons mensen gegeven.

• Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax:

Jezus is Gods gift aan deze wereld.

+3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website:

Maakt u dat niet heel erg blij? Het grootste cadeau dat de mens ooit kan

www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

ontvangen, is Jezus. God houdt van u! Dat is de blijde boodschap van het

KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen • Kredietbank

evangelie. De vraag is: is de blijdschap

Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent

van het ware kerstfeest al in uw hart?

CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 India: Social Welfare Centre,

05‘Jati Margo’ 05• Johan Maasbach World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Chennai (Madras) Indonesië: Yayasan P.O. Box 1067, Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100 • Bairro Xaxim Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 10.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


IMMANUËL - GOD MET ONS God met ons! Deze zekerheid Blijft als een ster ons pad bestralen. Zó kunnen wij in‘t donkerste uur Toch steeds de juiste koers bepalen! God met ons! ’t Is voor ons de rots, Die in de branding van ons leven De felste storm trotseren kan En… steun en veiligheid wil geven! God met ons! ’t Schenkt ons wond’re moed Als eigen kunnen ’t gaat begeven En ’t eerlijk pogen is gestrand, Geen enk’le houvast is gebleven! God met ons! ’t Houdt ons op de been Als and’ren in hun vriendschap falen En wij, verslagen en bezeerd Met bloedend hart ’t gelag betalen. God met ons! ’t Leert ons af te zien

Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

TV-GIDS

december ZONDAG 1 DECEMBER Kies voor goede vrienden in je leven ZONDAG 8 DECEMBER Vergeven maakt je vrij ZONDAG 15 DECEMBER Elke dag is vrijdag ZONDAG 22 DECEMBER Kerstspecial met David Maasbach en anderen WOENSDAG 25 DECEMBER Kerstspecial met David Maasbach en anderen DONDERDAG 26 DECEMBER Kerstspecial met David Maasbach en anderen ZONDAG 29 DECEMBER Oud & Nieuw-special met David Maasbach en anderen

Van wat de mens ons heeft te geven. Geluk, dat blijft en nooit ontvalt Ligt enkel in Gods trouw verweven. God met ons! ’t Maakt de toekomst licht; ’t Doet ons geloven in de zegen. Hij houdt ons vast, wij zijn van Hem! In Christus kunnen wij er tegen!

Door T. van der Roest - Kleinmeijer

Elke zondag 09.00 uur op SBS6

Nieuw Leven Magazine - december 2013  
Nieuw Leven Magazine - december 2013  

Geloofsopbouwende maandblad | Kerstfeest! Het feest van blijdschap