Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

jaargang 50 JULI 2012

MAANDBL AD ZOMEREDITIE

geluk

opzoeknaar

• De intelligente dwaas • Echte rust & vrede in je hart • Wat we kunnen doen door geloof


VOORWOORD

2

NIEUW LEVEN | JULI 2012


BEMOEDIGING

Inhoud

juli 4 8 10

De boodschap De intelligente dwaas

12 14 16 18 20

Postbusbriefjes, tv-gids

Ommekeer Ex-drugsverslaafde Robel Kaleiti

over u aan anderen vertelt. Een collega die elke keer weer

22 23

Kids All Kids 1st

Maar de Bijbeltekst is duidelijk en daarom moeten we dat

Gebed, Op de cover Inspiratie De kracht van positief bidden

Special Geloof & bewijzen Bijbelhuis.nl Familieboekwinkel POiNT! Make a POiNT!

Laat het wraakgevoel niet winnen ‘Neem nooit wraak, vrienden! Laat dat maar aan God over, want Hij heeft gezegd: Mij komt de wraak toe, Ik bepaal de straf voor alle zonden.’ – Romeinen 12:19 U kent vast wel dat gevoel: wraak; terugpakken! Uw man of vrouw praat altijd kleinerend tegen u. Buren die elke keer weer irritatie opwekken. Een familielid die leugens pijnlijke opmerkingen maakt. Elke keer maakt het u boos, en wilt u soms best even de persoon terugpakken.

gevoel van wraak niet laten winnen! Haal elke keer diep adem, ga even iets doen wat uw gedachten afleiden en

Vraag & Antwoord 'Moeten wij onze 'tienden' aan God geven?'

begin een aanbiddingslied te zingen. Het gevoel van wraak zal dan echt afnemen en Gods liefde voor u zal u vullen. Laat het maar aan God over. Zeg tegen Hem: ‘Heer, ik geef het aan U. Dank U dat U voor mij zorgt.’

COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden, Trudy Wijnhof Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Arthur Arts, Christy van Dalen,

Regina

Alissa Hathie, Robel Kaleiti, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John-Henry Maasbach, John T.L. Maasbach, Micha Maasbach, Regina Maasbach

NIEUW LEVEN | JULI 2012

3


dwaas

De intelligente

DOOR DAVID MAASBACH

Jezus vertelt ons een gelijkenis over een rijke man die zo’n grote

oogst had dat zijn schuren te klein waren. Terwijl deze intelligente man zijn toekomst aan het plannen is, noemt God hem een ‘dwaas’.

4

NIEUW LEVEN | JULI 2012


DE BOODSCHAP |

‘JE BENT EEN dwaas ALS JE je ziel VERWAARLOOST’ ‘Verzamel op aarde geen kostbaarheden, want die

Een ijverige en hardwerkende man

vergaan of worden gestolen. U kunt beter kost-

Zijn rijkdom was niet de reden dat God hem een

baarheden in de hemel verzamelen, waar ze nooit

‘dwaas’ noemde. Het is op zichzelf niet verkeerd

zullen vergaan of worden gestolen.’

om rijk te zijn. God kijkt niet met minachting

— Mattheüs 6:19-20

naar degenen die hun rijkdom, hun vermogen, in eerlijkheid hebben verdiend. Maar wanneer het geld de plaats van God inneemt, wordt rijkdom

De gelijkenis van de rijke dwaas

het obstakel om de hemel binnen te gaan. Daarom

‘Een rijk man had heel vruchtbaar land en de oogst was

zegt Jezus: ‘Je kunt zeggen dat het voor een kameel

zo groot dat die niet in de schuren kon. De man vroeg

gemakkelijker is om door het oog van een naald te gaan

zich af waar hij alles moest laten. Ineens wist hij het. Ik

dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen

breek mijn schuren af en zet er grotere voor in de plaats,

te gaan!’ (Mattheüs 19:24). Naast rijkdom kunnen

zei hij. Dan heb ik ruimte genoeg om alles op te slaan. Als

er ook andere ‘afgoden’ in ons leven zijn die ons

het klaar is, zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt voor jaren

tegenhouden om de hemel binnen te gaan.

genoeg. Rust eens lekker uit, eet, drink en geniet. Maar God zei tegen hem: Dwaas! Vannacht zult u sterven.

Verder laat Jezus ons in deze gelijkenis zien dat

En wie krijgt nu alles wat u achterlaat? Zo gaat het met

we niet met iemand te maken hebben die lui is.

iemand die altijd maar meer wil hebben, maar in Gods

Integendeel! Het was een ijverige, hardwerkende

ogen een armoedzaaier is’ (Lucas 12:16-21).

man. Het was een man die bij de tijd was en nadacht

‘Verzamel op aarde geen kostbaarheden.’ — Mattheüs 6:19 NIEUW LEVEN | JULI 2012

5


‘De ene mens VERGEET GOD EN denkt aan zichzelf; de ander vergeet zichzelf en denkt aan God.’ over zijn zaken en over zijn toekomst. Ook was hij

treffen voor de ziel in de eeuwigheid. Er komt een

ambitieus en verlangend om succesvol te zijn. Ik

dag dat je álle voorzieningen die je voor het lichaam

geloof dat dit allemaal goede karaktereigenschappen

hebt klaargemaakt, zult moeten achterlaten. De

zijn. Verder was hij een eerbiedwaardige burger en

Bijbel leert ons dat je dan als een levende ziel voor de

genoot hij een goede reputatie in de maatschappij. Hij

Schepper komt te staan. Je bent een dwaas als je je

was een goede, oprechte, eerlijke man. Toch noemt

ziel verwaarloost.

God hem ‘dwaas’. Wat was hiervan nu de reden?

➊ Hij verwaarloosde zijn ziel

6

➋ Hij verwaarloosde God Hij dacht dat alles wat hij bezat, zijn eigendom was.

Hij zei tegen zijn ziel: ‘Je hebt voor jaren genoeg. Rust

Hij zei: ‘Ik breek mijn schuren af en zet er grotere voor

eens lekker uit, eet, drink en geniet.’ Dit kun je tegen

in de plaats.’ In het Oude Testament lees ik over een

je lichaam zeggen, maar niet tegen je ziel! Voor die

andere man met hetzelfde luxeprobleem. Maar David

man was lichaam en ziel één. Veel mensen vergeten

had een ander hart. Hij zei: ‘Hoe kan ik iets voor de

vandaag dat de mens niet alleen uit een lichaam

HERE terugdoen? Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan!’

bestaat, maar ook uit een ziel en geest. De ziel

(Psalm 116:12). Wat een verschil. De ene mens denkt

kun je niet voeden met de dingen waarmee je het

alleen maar aan zichzelf; de ander vergeet zichzelf

lichaam tevreden stelt. De ziel is een wezen dat voor

en denkt aan God. Laat God u geen ‘dwaas’ noemen

eeuwig leeft, een eeuwige persoonlijkheid. Als je

omdat u Hem verwaarloosd hebt, of misschien zelfs

dat vergeet, vergeet je ook om voorbereidingen te

vergeten bent.

NIEUW LEVEN | JULI 2012


DE BOODSCHAP |

➌ Hij verwaarloosde de eeuwigheid

ervaring van een kind van God. Voor een christen is

De man dacht bewust na over zijn toekomst. Op

het elke dag vreugde. Of je nu veel of weinig bezit: je

zichzelf kan dit geen kwaad. Het probleem was dat

bent blij en je vindt je blijdschap in Jezus. Die vreugde

zijn toekomst alleen maar bestond uit de jaren die

en blijdschap zijn niet tijdelijk, maar blijven voor

hij op aarde zou doorbrengen, terwijl hij slechts

eeuwig.

enkele jaren gescheiden was van de eeuwigheid. Al zijn tijd, energie, kracht, geld en bezittingen waren

Ten slotte leert Jezus ons: ‘Verzamel op aarde geen

gefocust op slechts enkele jaren ten opzichte van de

kostbaarheden, want die vergaan of worden gestolen. U

eeuwigheid. Altijd was hij bezig om een gelukkig leven

kunt beter kostbaarheden in de hemel verzamelen, waar

op aarde op te bouwen. Zo leven ook veel mensen

ze nooit zullen vergaan of worden gestolen’ (Mattheüs

vandaag. Hun geluk ligt altijd ergens in de toekomst.

6:19-20). Laten we niet als deze intelligente dwaas

Ze zijn altijd op zoek naar vrede; altijd op zoek naar

zijn, maar net als David zeggen: ‘Hoe kan ik iets voor de

rust; altijd op zoek naar geluk. Nooit heeft deze man

HERE terugdoen? Hij heeft zoveel goeds voor mij gedaan!’

het punt van vreugde bereikt waarop hij kon gaan genieten van het leven, omdat hem ook die enkele

Bid het gebed op pagina 8.

jaren ontnomen werden. Zo zal het altijd gaan met de mens die zonder Christus leeft. Hoe anders is de

Meer horen van deze boodschap? Bestel dan de dvd!

Met verder: Een gesprek met Piet van Ommeren, werkzaam als zakenman in de bouwsector, die door een moeilijke tijd heen ging door de economische crisis • Muziek van The Blessing Worship Band.

€ 4,95

BESTELNUMMER: DVD150511

Schrijf mij Schrijf mij uw nood waar u zo mee zit, of die van een ander, zodat ik met de gebedsgroep dagelijks voor u kan bidden en wonderen van God mag verwachten. Schrijf mij ook als u een wonder van God hebt ontvangen, zodat wij God daarvoor kunnen danken. Uw brieven en e-mails bemoedigen mij. Ik zal u persoonlijk terugschrijven. Schrijf mij vandaag nog! Ten slotte wil ik graag dat u weet dat ik u liefheb met de liefde van de Heer. In geloof en liefde,

David Maasbach POSTBUS 44 | 2501 CA DEN HAAG | HOLLAND | E-MAIL: INFO@MAASBACH.NL NIEUW LEVEN | JULI 2012

7


aanden in de m s ugustu juli & a géén t sdiens gebed

Gebedsdienst

Elke laatste donderdag van de maand 11.00 -12.30 uur

Eerstvolgende gebedsdienst: donderdag 27 sept. Kom Apeldoornselaan 2, 2573 LM, Den Haag Gelegenheid tot aansluitende lunch voor slechts 4,- p.p.

Gebed

voor uw nood of die van een ander

Op de cover

Bid met mij mee... voor vergeving & genezing ‘Dank U, Vader, dat ik tot U mag gaan met al mijn zonden en al mijn tekortkomingen. Uw Woord zegt dat U, als wij onze zonden belijden, al onze ongerechtigheid vergeeft (Psalm 103:3). ‘Want’, zegt U, ‘zo ver het oosten is van het westen, zo

voor mijn ziekten. Ik dank U voor alle zegeningen die ik mag

Micha (18), Alissa (21) & John-Henry (18) Maasbach

ontvangen in Jezus. Ik loof en prijs Uw grote naam. Amen!’

Woonplaats: Den Haag

ver heeft U onze overtredingen van ons gedaan’ (vers 12). Ook zegt U dat U al onze ziekten geneest (vers 3). Ik dank U dat U mij volkomen wilt genezen naar geest, ziel en lichaam, want Jezus heeft niet alleen voor al mijn zonden betaald, maar ook

voor uitredding uit alle nood

Alissa, Micha en John-Henry komen al hun hele leven in The Blessing. Alissa is getrouwd

‘Vader in de hemel, ik kom tot U met al mijn problemen. Ik

met Jonathan Hathie en werkt fulltime op het

voel me zo ellendig. Dank U dat ik mijn hart mag uitstorten

zendingskantoor op de afdeling ‘Events’. Onder

bij U. Ik wil zo graag een nieuw begin maken. Vader, op dit

leiding van John T.L. Maasbach, organiseert ze

moment geef ik al mijn zorgen en problemen aan U. Uw

de bijeenkomsten op de christelijke hoogtijda-

Woord zegt: ‘Geef al uw zorgen en problemen over aan God,

gen en evenementen. Micha en John-Henry

want Hij houdt van u en zorgt voor u’ (1 Petrus 5:7). Neem ze

hebben beiden hun school afgerond en komen

van mij over en vul mij met Uw rust en vrede. Help mij, leid

in september ook fulltime op het kantoor van de

mij en geef mij wijsheid. De boze heeft geen recht op mij,

Johan Maasbach Wereldzending werken. Micha

want ik ben gekocht en betaald met het bloed van Jezus.

en John-Henry zijn allebei betrokken in zang

Dank U dat ik vandaag mag geloven dat U mij zult uitredden

en muziek. Zo zitten ze in MAP (Make a POiNT!

uit alle nood. Amen!’

Band), die de worship verzorgt tijdens de POiNT! activiteiten, en The Blessing Singers. Daarnaast schrijft Micha ook zelf worship liederen. Alle drie hebben ze maar één verlangen: God met hun hele hart dienen!

8

NIEUW LEVEN | JULI 2012


SBS 6

Postbusbriefjes Schrijf ons

- Deze postbusbriefjes zijn met toestemming geplaatst -

Blij met uitzendingen ‘Ik ben erg blij met de uitzendingen op SBS 6. Ze raken me heel diep in mijn hart. Uw bemoedigende boodschappen hebben mijn ziel weer vrijgemaakt. Ik dank u voor het maandblad Nieuw Leven en lees ook vaak uit uw dagboek Iedere dag met God – deel 2.’ — Dhr. R.d.H. te Tilburg

Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

TV-GIDS

juli

ZONDAG 1 JULI THEMA: Wees radicaal

Gezegend door de uitzendingen ‘Ik word heel erg gezegend door het programma en ben ervan overtuigd dat velen

ZONDAG 8 JULI THEMA: Twee paar ogen

ook gezegend zijn door de wekelijkse uitzendingen. Ga zo door!’ — Mevr. L.C. te Rotterdam

ZONDAG 15 JULI THEMA: Wij en de reuzen

Dank aan gebedslijn

ZONDAG 22 JULI THEMA: De dag komt!

‘Ongeveer anderhalf jaar geleden heb ik uw gebedslijn opgebeld, omdat ik regelmatig een blaasontsteking had. Ik had daarvoor een antibioticumkuur van 5 dagen gehad, maar was niet genezen. Men bad voor mij en sindsdien heb ik nooit meer een

ZONDAG 29 JULI THEMA: De onverwoestbare Bijbel

blaasontsteking gehad. Hartelijk dank voor uw gebed.’ — Mevr. J.C. te Noordwijk

Hyvesbericht:

‘Ik heb vanmorgen weer naar uw dienst gekeken. Ik kijk elke zondagmorgen. Van uw prediking kreeg ik weer helemaal kippenvel.’ Joke – zondag, 21:29

Volg David Maasbach ook op Hyves, Twitter en Facebook!

Elke zondag 09.00 uur op SBS 6

BRIEVEN, E-MAILS, FAXEN, TELEFOONTJES... Bent u dankbaar of hebt u een getuigenis? Schrijf ons! Postbus 44, 2501 CA, Den Haag, Holland.

Antwoorden op levensvragen!


INSPIRATIE |

DE KRACHT

VAN POSITIEF

BIDDEN DOOR WILLY MAASBACH

Bidden neemt in de Bijbel een belangrijke plaats in en dit hoort ook zo te zijn in het leven van een christen. Ontdek de kracht van positief bidden. 10 10

NIEUW NIEUW LEVEN LEVEN| |JULI FEBRUARI 2012 2012


| INSPIRATIE

Verschillende soorten gebed Wat is bidden eigenlijk? Bidden is niet alleen maar vragen. Het brengt ons in gemeenschap met God. Er zijn verschillende soorten van gebed. Zo is er het zondaarsgebed dat, gebeden met een oprecht hart, altijd verhoord wordt door God. Belangrijk is ook het positieve gebed van hen die Jezus al als hun Redder hebben aangenomen. Maar nooit zal iemand positief kunnen bidden, als hij of zij niet weet of hetgeen waarom hij bidt, Gods wil is. En om Gods wil te kennen, moeten we de Bijbel lezen. De Bijbel is Gods wilsbe-

‘Een gelovig gebed hoeft geen lang gebed te zijn.’

schikking, Zijn testament.

Gebed voor genezing

bevestigt Zijn Woord, door Zijn Geest die in ons

Toen het volk Israël Egypte verlaten had, maakte

woont. Een gelovig gebed hoeft geen lang gebed te

God Zijn wil bekend wat betreft de gezondheid van

zijn. Toen koning Asa in 2 Kronieken 14:11 in grote

hun lichaam. Hij gaf de belofte: ‘Ik, de HERE, ben uw

nood was, bad hij een kort gebed van 45 woorden:

Heelmeester’, onder de voorwaarde dat men Hem zou

‘Och HERE, het is voor U eenvoudig ons te helpen. Help

dienen. Als deze belofte gold voor het Oude Testa-

ons, HERE, onze God. Wij vertrouwen erop dat U ons

ment, dan geldt zij zeker voor het Nieuwe Testament,

redt en in uw naam gaan wij deze enorme overmacht

dat van zo veel betere dingen spreekt dan het Oude.

te lijf. Laat niet toe dat gewone stervelingen proberen

Om positief om genezing te kunnen bidden, zult u

iets tegen U te ondernemen.’ Het gebed was kort,

zeker moeten weten of dit Gods wil is. Als u geen

ernstig, persoonlijk, vertrouwend en positief. Koning

zekerheid hebt aangaande de wil van God, zal er altijd

Asa erkende Gods kracht en hij dacht aan Gods

ruimte zijn voor twijfel. En twijfel is de vijand van

eer. En zijn gebed werd volkomen beantwoord! In

ons geloof. We hebben geloof nodig om van God te

2 Kronieken 14:12-15 lezen wij dat de vijand totaal

ontvangen. Hebreeën 11:6 zegt: ‘Als iemand niet gelooft,

verslagen werd.

kan God niet tevreden over hem zijn.’ De profeet Elia had door het geloof in Gods Woord Toen een melaatse in Mattheüs 8 tot Jezus kwam, zei

de overwinning in zijn hart. Hij bad een kort, positief

hij: ‘Als U het wilt, kunt U mij genezen.’ De man had geen

gebed: ‘O HERE, God van Abraham, Isaak en Israël,

twijfel dat Jezus bij machte was hem te genezen van

laat vandaag zien dat U de God van Israël bent en ik uw

een ongeneeslijke ziekte. De man zei: ‘U kunt het, als

dienaar ben, laat zien dat ik dit alles op Uw bevel heb

U het wilt.’ En Jezus antwoordde: ‘Ik wil het. Word weer

gedaan! O HERE, geef mij antwoord. Verhoor mijn gebed,

gezond.’

zodat deze mensen zullen erkennen dat U God bent en dat U hen tot U Zelf terugbrengt’ (1 Koningen 18:3637). Toen daalde het vuur op het offer neer, en Elia

Het gelovige gebed

rekende af met de vijand.

Ons geloof is gebaseerd op Gods Woord en God is geen man, dat Hij zou liegen. Wij geloven dus in

Geliefde lezers, heb geloof in God. Lees de Bijbel,

gezondheid, kracht in zwakheid, uitkomst voor onze

geloof de Bijbel en doe wat de Bijbel zegt, en u zult

persoonlijke noden, omdat de Bijbel het zegt. En God

een overwinnaar zijn!

NIEUWNIEUW LEVENLEVEN | FEBRUARI | JULI2012 2012

11 11


Voor de hele familie! Home

Boeken

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

NIEUW!

u r o o v l a Specia p o t 4 2 d r e e t c e l e s ge t e m k j i l e d j i t s l e t i t . d v d s i rat

G

Engels


Ga online www.bijbelhuis.nl CD/DVD

David Maasbach

lees tip!

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

365x liefdestalen Dagboek voor 2 Door Gary Chapman

Wil je de vijf liefdestalen in praktijk leren brengen, om samen met je partner je relatie te versterken? Met dit dagboek krijgen jullie handreikingen om dichter naar elkaar toe te groeien. Je leert elkaar je liefde te tonen op een manier die overkomt. Elke overdenking bestaat uit een Bijbeltekst, een praktische boodschap en een gebed. ISBN 9789063536398 | € 22,50

zomerleestips zomer leestips leestips... ➋ Het beste voor je kind Door Gary Smalley & John Trent

➌ Filmpjes bij de Prentenbijbel (DVD) Voor kinderen van 4-7 jaar

Een praktisch boek over het effect van ze-

Het beste wat je je kind kunt geven is on-

10 animatiefilmpjes bij verhalen uit de

geningen en vloeken in het (christen)leven.

voorwaardelijke liefde. Dit boek laat zien

Prentenbijbel, met o.a.: De eerste mensen,

Er is een heerlijke weg van bevrijding!

hoe het Bijbelse beeld van de zegen je kan

ISBN 9789075226973 | € 9,95

helpen. ISBN 9789033819766 | € 18,95

David verslaat de reus en Jezus wordt geboren. ISBN 9789089120496 | € 8,95

Ik bestel:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

➊ Zegen & vloek Door Willem J. Ouweneel


SPECIAL |

Geloof & bewijzen

DOOR JOHAN MAASBACH

God is een God van wonderen. De Bijbel, het Woord van God, staat vol met de bewijzen van Zijn kracht. Gelooft u dat God ook vandaag nog wonderen kan doen? 14

NIEUW LEVEN | JULI 2012


‘HET WOORD GELOVEN IS HET WOORD GEHOORZAMEN.’ Zonder wonderen geen evangelie

gen aanwezig was. Hij geneest terwijl de zieken niet

‘U zult nooit in Mij geloven als u geen duidelijke bewijzen

tot Hem kunnen komen. Hij geneest terwijl er nog

en wonderen ziet’ (Johannes 4:48). Jezus beschuldigt

geen enkel teken voor ons zichtbaar is. Hij geneest als

hier niemand, maar stelt eenvoudig een feit vast, een

wij slechts Zijn Woord geloven en het blijven geloven.

principe. De mensen geloven niet in Hem als ze geen

Het Woord geloven is het Woord gehoorzamen.

zichtbare bewijzen zien van Zijn bovennatuurlijke

Het Woord gehoorzamen is het Woord geloven.

realiteit en levende kracht. Hij verwacht niet van ons

Het Woord geloven brengt de genezing. Het Woord

dat we in Hem zouden geloven zonder de bewijzen

geneest. Psalm 107:20 zegt: ‘Hij zond Zijn woord uit,

van Zijn kracht. Johannes 10:37-38 zegt immers: ‘Als

genas hen.’ Wat een belangrijke les is dit ook weer

Ik niet dezelfde wonderen doe als mijn Vader, hoeft u Mij

voor vandaag: het Woord horen, geloven en doen.

niet te geloven. Maar als Ik dat wél doe en u gelooft Mij

We moeten onszelf daarin oefenen.

nog niet, geloof dan in de dingen die Ik doe!’ Johannes 14:11 zegt: ‘Geloof toch dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is. De dingen die Ik doe, zijn het bewijs daar-

Geloof in wonderen

van.’ Zonder de wonderen zouden ook wij niet in Hem

Hopeloze zaken en toestanden kunnen alleen

geloofd hebben. Zonder de wonderen zou er geen

door een wonder opgelost worden. Een wonder is

evangelie geweest zijn om in te geloven.

iets wat de wetenschap niet kan verklaren, omdat het bovennatuurlijk is. Maar men kan het ook niet ontkennen, want wonderen zijn er. God is een God

De natuurlijke weg voor genezing

van wonderen. Het hele reddingsplan voor de mens

In Johannes 4 lezen we dat een hoge ambtenaar bij

is een wonder. De wedergeboorte is een wonder. De

Jezus kwam voor zijn doodzieke zoon. ‘De man bleef

schepping is een wonder. Niet in wonderen geloven

aandringen: Here, kom toch mee! Anders sterft mijn

betekent: niet in God geloven. In God geloven be-

kind nog! Ga maar naar huis, zei Jezus. Uw zoon blijft

tekent: in wonderen geloven. Een kerkgenootschap

leven. De man geloofde Hem en ging op weg naar huis’

dat niet meer in wonderen van redding, genezing en

(Johannes 4:49-50). Het geloof in het Woord brengt

bevrijding gelooft, heeft de wereld weinig te bieden

het wonder en een mens die daarop handelt, bewijst

voor de nood waarin zij verkeert. Het waren juist de

zijn geloof. De hoge ambtenaar werd een evangelist.

wonderen en de kracht van de Heilige Geest die de

Zijn hele familie kwam tot het geloof door dit wonder

Kerk deed bloeien en groeien.

(zie Johannes 4:53). Zonder het bovennatuurlijke heeft het geloof geen basis, geen leven. De grote

Gezegend is de man en vrouw die zich vastklemt aan

God wordt dan als een mens: hulpeloos. Maar voor

het Woord van God. Ondanks het falen van mensen

God zijn wonderen de natuurlijke weg voor genezing.

en kerken is God getrouw, rechtvaardig en machtig

Gods enige weg in omstandigheden waar geen na-

om te helpen. Geloof vandaag in een wonder van

tuurlijke uitweg is, zijn Zijn wonderen. Jezus genas de

God in uw situatie!

zoon van de hoge ambtenaar terwijl Hij niet bij de jonNIEUW LEVEN | JULI 2012

15


POINT! | MAKE A POINT

g n i d d i b Aan ‘Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan doen, door de Geest die Waarheid schenkt. De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden.’ – Johannes 4:23 Wat is aanbidding?

Aanbidding is een relatie met God

Het Griekse woord voor aanbidding is ‘proskuneo’. Een

God verlangt ernaar dat wij Hem aanbidden. Johannes

van de betekenissen van dit woord is ‘terugkussen’.

4:23 zegt: ‘Maar er komt een tijd, en die is er nu al, dat

Aanbidding betekent eigenlijk: de liefde die wij van God

iedereen die de Vader echt wil aanbidden, dat overal kan

hebben gekregen aan Hem teruggeven. Jeremia 31:3b

doen, door de Geest die Waarheid schenkt. De Vader zoekt

zegt: ‘Ik heb van je (vul je eigen naam maar in) gehouden

mensen die Hem zo aanbidden.’ Wat betekent dit eigenlijk:

met een eeuwige liefde, liefdevol heb Ik je naar Mij toege-

‘door de Geest die Waarheid schenkt’? Waarheid is:

trokken.’

eerlijkheid en openheid (naar God toe). Alles wat je hebt en bent voor God neerleggen. Niets verbergen. Gewoon komen zoals je bent. God elke dag van je leven dienen, met

Hoe kunnen we God aanbidden?

een oprecht en dankbaar hart.

In de Bijbel staan zo veel voorbeelden van mensen die God aanbidden. Eén koning in de Bijbel staat bekend als

Aanbidding doen of voelen?

iemand die God veel aanbidt: koning David. Hij heeft veel

Wij zijn gemaakt om God te aanbidden. Aanbidding is een

Psalmen geschreven. Een psalm is een ‘hymne’ of een

keuze en gaat niet vanzelf. Als je van Hem houdt, ga je

loflied. We kunnen dus een lied zingen om God te aanbid-

dat uiten, hoe jij je ook voelt, hoe de situatie ook is. Om-

den, wat wij ook in de diensten doen. Maar je hoeft niet te

standigheden veranderen, maar God blijft Dezelfde! We

wachten met God te aanbidden tot je in de kerk bent; je

hebben allemaal wel eens dagen dat alles niet helemaal

mag Hem elke dag aanbidden. In Psalm 95:1 staat: ‘Kom,

loopt zoals we willen. Hoe reageren wij als we het moeilijk

laten wij lofliederen zingen tot eer van de HERE, laten wij

hebben? Hoe wij ons ook voelen, God wil dat wij Hem toch

Hem loven, want Hij is de rots van onze redding.’

aanbidden, zodat Hij ons terug kan antwoorden met Zijn liefde. Als wij God aanbidden in onze nood, dan gebeurt er wat!

Waarom aanbidden wij God? David legt dit aan ons uit in Psalm 95:3-5: ‘De HERE is een machtige God, de grote Koning. Er is niemand zoals Hij. Hij beheerst de diepten van deze schepping en reikt met zijn hand tot aan de toppen van de bergen. De zee en het land zijn van Hem, want Hij heeft beide gemaakt.’

16

NIEUW LEVEN | JULI 2012

John & Godelie ve


LEEG

Robel Kaleiti (32) was vroeger zwaar drugsverslaafd. Toen hij in de gevangenis belandde, begon hij de Bijbel te lezen en had een ontmoeting met Jezus.

18

NIEUW LEVEN | JULI 2012


| OMMEKEER

‘IK HAD ALTIJD EEN GTE IN MIJN HART.’ Een vechtersbaas

komen van de drugs. Op een gegeven moment had hij een hele nacht gebruikt en een overdosis drugs gesnoven. ‘In

Geboren in Eritrea, Afrika, groeide Robel op in een niet-

die overdosis daalde ik ergens af. Het was donker. Ik voelde

christelijk gezin. Zijn ouders gingen wel af en toe naar de

een ontzettende angst in mij. Ik zag Jezus aan het kruis.

kerk, maar van een echte relatie met God was geen sprake.

Mijn eerste gedachte was: wat doet Hij hier? Ik werd wakker

Robel had zelf wel een bepaald geloof opgebouwd dat er

in een andere kamer, niet wetende dat ik daar lag. De zon

een God bestond. Als zevenjarige jongen kwam hij met zijn

scheen; ik hoorde de vogels fluiten. Ik dacht: ik moet hier niet

ouders naar Nederland. In die jaren was hij de enige donkere

meer mee verdergaan.’ Hij ging op zijn knieën en riep God

jongen op school en werd vaak gepest. Hij liet zich echter niet

aan. Vanaf dat moment heeft God hem steeds geholpen.

zomaar wegpesten. Hij was een echte vechtersbaas en deed

‘Ik kreeg rust en vrede in mijn hart.’

waar hij zelf zin in had. ‘Ik voelde me als kind niet gelukkig. Ik miste altijd wel iets in mijn leven. Ik had altijd een leegte in

Twee vrienden die hij van het uitgaansleven kende, waren

mijn hart.’

ook christen geworden. Hij belde hen op en ging met hen mee naar de kerk. Sindsdien is zijn leven in een stroomver-

De drugswereld

snelling geraakt. Op het moment dat Robel zich liet dopen door onderdompeling, kwam er een complete verandering

Door het uitgaansleven en de vrienden om hem heen, rolde

in zijn leven. ‘Ik ging het water in en kwam eruit, en alles was

hij langzaam het criminele circuit in. Na eerst drugs verkocht

weg.’ Daarna heeft hij nooit meer drugs gebruikt. Hij heeft

te hebben, ging hij in een later stadium zelf ook cocaïne

zelfs geen ontwenningsverschijnselen gehad en nooit meer

snuiven. ‘Het geeft je het gevoel dat je de hele wereld aan-

de drang naar drugs gevoeld. ‘Het is echt een wonder. Er was

kunt. Als het spul eenmaal is uitgewerkt, dan moet je gewoon

een bepaalde liefde in mij. Ik was helemaal veranderd.’

meer gebruiken.’ Door de criminele zaken die hij deed, voorzag hij in zijn eigen drugs en begon hij steeds meer te gebruiken.

Sindsdien… Sindsdien bezoekt Robel de diensten van The Blessing Utrecht

In de gevangenis

en dient hij de Heer. Nu gaat hij mee op zendingsreizen over de hele wereld, zoals Brazilië en Pakistan, om mensen over

Na tien jaar in de criminaliteit te hebben gezeten, kwam

Gods liefde te vertellen. ‘God is de enige weg naar vrijheid.

Robel in de gevangenis terecht. Hij had voor zichzelf de af-

Ik ben erg dankbaar dat ik Jezus mag kennen.’

spraak gemaakt: ‘Als ik vast kom te zitten, dan ga ik de Bijbel lezen.’ Tijdens zijn gevangenschap begon de Bijbel écht voor hem te worden. De dingen die hij las, gebeurden. God begon tot hem te spreken. ‘Hij was een schild voor mij in de gevangenis. Hij zorgde voor mij.’

De ommekeer Na zijn vrijlating kwam hij weer in zijn slechte gewoonten terecht. Hij raakte opnieuw verslaafd en kon maar niet los-


‘DE CONTOUREN WORDEN AL ZICHTBAAR’ ////


/////////// START: VRIjDAG 12 OKToBER 2012


KIDS |

WIN DE D! J I R T S D E W

an! zijn best geda had zo goed ij H . oe us zo hard m as Paulus w rom had Paul aa W n. te ge niet ge slapen en zelfs g? Hij had niet ge en jullie het no er gew kt? Wet te om iedereen s wat hij kon le al ed de ij Jezus. H maar dat armee eens, anderen over en was het da re Paulus vertelde de ie t ie N houdt. en. God van hen hem zou help vertellen dat wist dat God us ul Pa g. er niet vond Paulus door ar. Hij moest as hij in geva w k aa V ! op is, terwijl us gaf nooit de gevangen beurde, Paul kwam zelfs in j hi Wat er ook ge s en en er e rivi zeggen: ‘Jezu en, door wild zoeken om te op n se en m de woestijn he f an! Hij blee rds had geda al?’ hij niks verkee u! Ken je Hem houdt van jo ij dit doen! k graag dat w oo il w ij H n dit deed en , zodat andere fijn dat Paulus rtelt over Hem ve God vond het zo en he je en om je eng, dat een beet g dat jij iedere God wil graa schien vind je is M . en nn ed! Als je God Jezus leren ke bij Paulus de t ook de Here da ij H s al t zo n je helpen, ne . God zal je ee maar God wil strijd komen de t ui ed go je gt, zal ggen: om hulp vraa Paulus kan ze dat je net als zo , en ak m winnaar

TIP!

Neem je vriendje of vriendinnetje een keertje mee naar de kerk!

Zoek de medailles !

Zoek de medailles die bij elkaar horen en trek een lijn van de ene naar de andere.

eer gestreden rd voor mijn H ha en ng la b ‘Ik he en!’ trouw geblev en ben ik Hem en door alles he k) 4:7 (Het Boe 2 Timotheüs naar voor Wees een win God en win ! de wedstrijd

Christy 2 Timotheüs 4:7

?

Prijsvraag:

Met Hemelvaartsdag in The Blessing Utrecht heb je ook over Paulus

?

gehoord. Weet jij nog wat de prijs was die Paulus van God kreeg? Stuur je

Prijsvraag: Met Hemelvaartsdag in The Blessing Utrecht heb je ook over Paulus gehoord. Weet jijen nog wat de leuke prijs! antwoord naar allkids1st@maasbach.com win een prijs was die Paulus van God kreeg? Stuur je antwoord naar allkids1st@maasbach.com en win een leuke prijs!


| VRAAG & ANTWOORD KIDS

KIDS

‘Moeten wij onze ‘tienden’ aan God geven?’

U bent van harte welkom! AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. BREDA: Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Vrijdag: Evangelisatiedienst (elke 2e en 4e vrijdag van de maand) 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.30 u.

Vraag:

*Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2).

Wat denkt u van het geven van onze

DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u.

‘tienden’ aan God? Is dit verplicht?

Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag:

Antwoord:

Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

De Bijbel zegt: ‘Breng het hele tiende deel

UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst

naar de voorraadkamer, zodat er voldoende

10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

voedsel zal zijn in mijn tempel. Probeer het

VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag:

toch eens, dan zult u zien dat Ik de vensters

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

van de hemel zal openen en een stroom van zegen over u zal uitstorten’ (Maleachi 3:10). Jezus leert ons echter om niet alleen onze

ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

‘tienden’ te geven, maar ook ons hart. Hij wil dat we alles geven wat we hebben. Mensen die geven omdat het volgens de Bijbel verplicht is, zullen het er niet altijd makkelijk mee hebben. Degenen die uit geloof geven, die zullen overhouden en steeds meer gaan

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 50e jaargang no. 07, juli 2012 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereldzending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België)! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

geven. Het Goddelijke principe om van God te ontvangen is altijd éérst geven. ‘Geef en u

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending:

zult iets terugkrijgen, meer dan overvloedig zult

Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. 4420

u ervoor terugkrijgen. Met de maat waarmee

t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank,

u meet, zult ook u gemeten worden’ (Lucas

Den Haag, Rek. 51.37.24.273 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax:

6:38). ‘Geef het Koninkrijk van God en het

+3170-3107111 • Capitol World Travel - +3170-3469473 • E-mail: info@

doen van zijn wil de hoogste plaats in uw leven. Al het andere (eten, drinken, kleding enz.) zal u dan geschonken worden’ (Mattheüs 6:33).

maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl • Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

Echte christenen die hebben ervaren dat het beter is te geven dan te ontvangen, zullen met blijdschap aan God geven.

KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen • Kredietbank Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 U.S.A.: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 315, Endicott N.Y. 13761 India: Social Welfare Centre, Johan Maasbach

05• P.O. Box 05 World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Madras (Chennai) Indonesië: Yayasan ‘Jati Margo’ 1067,

Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100 • Bairro Xaxim Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 Filipijnen: 3rd Floor Philcomspec Center 155 Road 3, Project 6 • 1100 Quezon City Metro Manilla • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 10.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


DOOP vreugdefeest

ZONDAG 2 SEPT. |15.00 UUR THE BLESSING DEN HAAG (CAPITOL EVANGELIE CENTRUM) LOOSDUINSEKADE 222 Meer info over de doop? Bel 070-3635929

Word nu abonnee!

48 voor PAGINA’S maar

€10

per jaar!

MET GRATIS BOEK!

Ook via www.maasbach.nl Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: *Schrijf in blokletters s.v.p.

Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95)

Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

Handtekening:

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam:

ACTIE!

ING Betaalrekening:

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover.

Bankrekening:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Nieuw Leven Magazine - juli 2012  

Geloofsopbouwende maandblad | Opzoek naar geluk

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you