Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBL AD

jaargang 50 JUNI 2012

Liefde &een

gelukkig gezin

• 4 onmisbare pijlers voor het christelijk gezin • 60 jaar JMWZ • Autobiografie Evangelist Johan Maasbach


Doe iets!

David is een van de grootste Godsmannen die vermeld worden in de grote geloofsgalerij van Hebreeën 11. God gebruikte David op een geweldige manier. Maar David was niet meer dan een eenvoudige schaapsherder toen hij nog jong was. Hoe zou hij ooit iets groots bereiken? Een van de bekendste voorvallen in het leven van David was toen hij de grote reus Goliath versloeg. Maar dat had hij nooit kunnen doen als hij niet eerst in zijn leven de leeuw en de beer had verslagen. Met andere woorden: hij had al enige ervaring en oefening achter de rug voor hij de reus Goliath te pakken nam. Vandaag proberen zo veel christenen en kerkleiders reuzen te doden voordat ze eerst geleerd hebben om de leeuwen en beren in hun eigen leven te onderwerpen. In de geschiedenis van David en Goliath zien we dat de reus spotte met God en Zijn leger. Toen David arriveerde, vroeg hij

4

zich af: waarom doet niemand iets? Ze vonden David brutaal en opschepperig. ‘Wie denkt die knul wel dat hij is?’ Maar David wist genoeg; hij wist wie de levende God was! WIE DE ONMOGELIJKHEDEN VAN HET LEVEN DURFT TE OVERWINNEN, ZAL ALTIJD MOEDIGER ZIJN DAN ZIJ DIE NIETS DOEN EN ALLEEN MAAR OVER HUN PROBLEMEN PRATEN! Veel mensen zullen u beschuldigen van grootspraak. Maar onthoud dat u geen woord hoeft te zeggen om uzelf te rechtvaardigen. Dat deed David ook niet! Hij pakte gewoon het probleem aan en ging over tot actie. Hij bewees dat de reus verslagen kon worden. Hij zei: ‘Als niemand anders hem aanpakt, dan doe ik het!’ David wist hoe het was wanneer Gods kracht en zalving door hem heen stroomde. Hij was al met een leeuw en beer in gevecht geweest om de schaapjes te beschermen. We zullen nooit succesvolle christenen en kerkleiders zijn als we de leeuwen en de beren in ons leven negeren en er met een bocht omheen lopen. De leeuwen en beren zijn de problemen die u omringen tijdens het opgroeien in uw gees-

8

telijke wandel en bediening. Waar zijn vandaag de mensen die net zo in Gods kracht wandelen en handelen als David, Gideon, Samgar, Simson en vele anderen? Waar is de kracht van God? Is die kracht uitgestorven? Nee, natuurlijk niet! Gods kracht is vandaag nog altijd beschikbaar. Die kracht komt voort uit een Goddelijke wandel in de Heilige Geest. Die kracht kan in ons leven tot uiting komen. Gods kinderen hebben vandaag Gods kracht nodig. Het is onze taak om in de kracht van de Heilige Geest te wandelen en de wereld te laten zien dat Hij een realiteit is, dat Hij de wereld liefheeft en dat Hij niet wil dat er iemand verloren gaat, maar dat iedereen gered wordt. Laten wij dan vandaag de kracht van God tonen, zodat van ons gezegd kan worden: ‘Omdat zij op God vertrouwden, hebben zij koninkrijken onderworpen en rechtvaardig geregeerd en kregen zij wat God hun had beloofd. Zij hebben de muil van leeuwen toegesloten. Het vuur had geen vat op hen en zij zijn aan het zwaard ontsnapt. Toen zij zwak waren, hebben zij kracht gekregen. In de oorlog waren zij zo sterk dat hele vijandelijke legers de aftocht moesten blazen’ (Hebreeën 11:33-34).

2

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

34


4

BEMOEDIGING

Inhoud

juni 4

8 10 16 18 24 30 34 46 47

De boodschap Liefde, verkering en een christelijk gezin Gebed, Op de cover Postbusbriefjes, tv-gids Mission Nieuws Zwitserland & Italië NL God Loves You Lees de laatste updates

'Geef niet op'

60 jaar JMWZ! Long-time medewerkers aan het woord

‘Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet

(Lees ook verder op pag. 28 en 42)

— Romeinen 12:12

Bijbelhuis.nl Familieboekwinkel

Als we de eerste regel van dit vers lezen, zal er een blij en

op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden.’

nieuwsgierig gevoel in u opkomen, want het zegt ons dat God iets geweldigs voor u gaat doen! Als we verder lezen,

POiNT! Make a POiNT!

komt er nog wel een soort waarschuwing achteraan dat we vol moeten houden en moeten blijven bidden tot het moment dat de Here het ons geeft.

Autobiografie Johan Maasbach (deel 5)

Het kan zijn dat u op dit moment door een moeilijke periode heen gaat. Lieve lezer, laat mij u alstublieft bemoedigen om

Kids All Kids 1st

elke dag, en zelfs elk moment (hetzij in gedachten), te bidden zoals de Bijbel ons dit leert. Geloof in Zijn kracht. Zijn kracht die u dagelijks sterker zal maken en waarmee u uit uw dal zult

Vraag & Antwoord 'Hoe kan ik mijn vijanden liefhebben?'

COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van

wandelen richting de bergtop! En, zoals Gods Woord zegt, mag u uitzien naar iets geweldigs dat God voor u gaat doen!

Regina

der Heijden, Trudy Wijnhof Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Arthur Arts, Pieter, Celina en David Borsje, Christy van Dalen , Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

3


Liefde,

&

verkering

een christelijk gezin DOOR DAVID MAASBACH

Liefde is een van de mooiste emoties van de mens. Hoe vaak wordt er niet gesproken of geschreven over het fenomeen liefde? Maar wat is nu echte liefde? En hoe ziet een christelijk gezin eruit?


LIEFDE, VERKERING & EEN CHRISTELIJK GEZIN | DE BOODSCHAP

‘Mannen, heb uw vrouw lief! Vrouwen, HEB UW man lief!’ ‘En wat de mannen betreft: u moet voorzichtig met

Echte liefde

uw vrouw omgaan. U weet dat zij zwakker is dan

In slechts zes verzen geeft God in Zijn Woord een

u. Geef haar de eer die haar toekomt, omdat God

uitleg van echte liefde. Dit lezen we in Efeziërs 5:25-

haar net als u het eeuwige leven geeft. Anders zal

30: ‘Mannen, geef uw vrouw dezelfde liefde als Christus

er een belemmering in uw gebedsleven optreden.

aan zijn Gemeente gaf, toen Hij Zich volledig voor haar

Als wij dit alles samenvatten, betekent dit dat allen

opofferde. Christus zonderde zijn Gemeente voor Zich-

één van hart en ziel moeten zijn. Leef met elkaar

zelf af. Zijn woord was als een bad dat haar reinigde. Hij

mee en houd van elkaar.’ — 1 Petrus 3:7-8

wilde dat de Gemeente stralend voor Hem zou staan, volmaakt, zonder vlek of rimpel. Zij moest heilig en zuiver zijn. Zo moeten ook de mannen hun vrouw liefhebben en

De absolute informatiebron

verzorgen als hun eigen lichaam. Want als de man zijn

Psychologen, onderwijzers, dichters, dominees,

vrouw liefheeft, heeft hij ook zichzelf lief. Geen mens haat

predikanten, priester: allemaal proberen zij een uitleg

zijn eigen lichaam, maar verzorgt en voedt het, zoals ook

te geven van wat nu echte liefde is. Maar de enige

Christus zorgt voor de Gemeente, zijn lichaam, waarvan

echte omschrijving van liefde is te vinden in het Boek

wij deel uitmaken.’

der boeken, de Bijbel. Gods Woord geeft een antwoord op alle moeilijke levensvragen van de mens,

Dit antwoord is duidelijk. ‘Mannen, heb uw vrouw

ook in onze dagen. Het is jammer dat veel christenen

lief!’ En dan geldt ook: ‘Vrouwen, heb uw man lief!’

alles en iedereen raadplegen, behalve de absolute

Dit is een beschrijving van echte liefde die resulteert

informatiebron: de Bijbel.

in een gelukkig huwelijk en in een christelijk gezin, waarop je de zegen van God mag verwachten.

‘Leef met elkaar mee en houd van elkaar.’ — 1 Petrus 3:7-8 NIEUW LEVEN | JUNI 2012

5


DE BOODSCHAP | LIEFDE, VERKERING & EEN CHRISTELIJK GEZIN

‘HET GEZIN DAT samen bidt, blijft samen.’ God zegt hier twee belangrijke dingen. Ten eerste:

enigen met een niet-christen. Men kan het wel doen,

iedere man houdt meer van zichzelf dan van wie dan

maar het zal niet werken. Er zal nooit een goede com-

ook. Ten tweede: de liefde waarover hier gesproken

municatie zijn; er zal nooit echte fellowship zijn; er kan

wordt, sluit direct een aantal dingen uit, zoals ego-

geen eenheid zijn; er kan geen overeenstemming zijn.

isme, hebzucht, eigen baat en inhaligheid. Mannen,

Integendeel, er zal altijd onenigheid zijn, vooral als het

dit betekent dat u de tekortkomingen van uw vrouw

aankomt op de opvoeding van de kinderen. Het feit

verdraagt; dat u haar de ruimte geeft om fouten te

dat je zo veel van elkaar houdt, geeft je geen recht om

maken; dat u goed voor haar zorgt; dat u veel opoffert

God ongehoorzaam te zijn en een ongelijk juk aan te

voor haar plezier; dat u haar goed beschermt. Met an-

gaan. Als God zegt dat het niet werkt, kun je het ook

dere woorden: haar liefhebben zoals u uzelf liefhebt.

niet laten werken. Dit is geen optie; dit is een gebod.

En voor de vrouwen is het vice versa.

Vier draagmuren Een onchristelijke levenspartner

Zoals een huis uit vier opgetrokken muren bestaat,

Jongeren worstelen vaak met de gedachte om ver-

zijn er ook vier draagmuren voor een christelijk gezin.

kering te nemen met een onchristelijke partner. De

6

Bijbel geeft echter een overduidelijk antwoord. God

➊ Discipline

zegt in 2 Korinthiërs 6:14-15: ‘Verbind u niet met men-

Zonder deze muur staat het gezin bloot aan allerlei

sen die niet van de Here houden. Wat hebben recht en

verleidingen van de wereld en van boze machten. De

slecht met elkaar te maken? Of licht en donker? Wat voor

denkwereld van de wereld is: ‘Niks moet, alles mag.’

overeenkomst is er tussen Christus en de duivel? En wat

Maar de denkwereld van Jezus is discipline. De Bij-

voor gemeenschappelijks heeft een gelovige met iemand

bel leert ons dat als kinderen hun eigen beslissingen

die niets van Christus wil weten?’ Zoals het tegelijkertijd

nemen, ze onbedacht en dwaas handelen. Spreuken

aanbidden van God en de afgrond onmogelijk is, zo is

22:15 zegt: ‘Onbezonnenheid is kenmerkend voor de

het ook onmogelijk voor een christen om zich te ver-

jeugd, alleen straf kan iemand daarvan bevrijden.’ Lieve

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


LIEFDE, VERKERING & EEN CHRISTELIJK GEZIN | DE BOODSCHAP

ouders, daarom is het belangrijk dat u uw kinderen

gezin dichter bij elkaar brengen dan het gebed. Gebed

corrigeert en disciplineert, zodat zij de goede kant op

is niet alleen de ademhaling van een christen, maar

gaan. U kunt uw kinderen op veel manieren discipli-

ook van een christelijk gezin.

neren: vroeger naar bed, mobieltje inleveren, geen televisie, geen internet enz.

➋ Het goede voorbeeld geven

➍ Redding Redding is de basis, het fundament van elk christelijk gezin. Hoe religieus een gezin ook mag zijn, zonder

Het meeste wat wij in ons leven leren, leren wij uit

redding kun je niet eens spreken van een christelijk

voorbeelden. Dat begint al als klein kind, dat papa en

gezin.

mama probeert na te doen. Kinderen kopiëren. Elk kind is een product van papa en mama. Mensen met

Discipline, een goed voorbeeld, gebed en redding

goede manieren hebben het thuis geleerd. Spreuken

zijn essentiële draagmuren voor een christelijk gezin.

22:6 zegt: ‘Leer een kind al vroeg wat hij moet weten,

Maar bovenal dat u elkaar liefhebt als uzelf. ‘Aan de

dan zal hij later daarnaar leven.’

onderlinge liefde zullen de mensen zien dat jullie Mijn leerlingen zijn’ (Johannes 13:35).

➌ Gebed Het gezin dat samen bidt, blijft samen. Veel onder-

> Bid het gebed op pagina 8.

linge ruzies en gezinsproblemen worden in en door het gebed vanzelf opgelost. Niets kan een christelijk

Meer horen van deze boodschap? Bestel dan de dvd!

Met verder: Een documentaire van het Zomerkamp 2011 • Muziek van The Blessing Worship Band.

€ 4,95

BESTELNUMMER: DVD190611

Schrijf mij Schrijf mij uw nood waar u zo mee zit, of die van een ander, zodat ik met de gebedsgroep dagelijks voor u kan bidden en wonderen van God mag verwachten. Schrijf mij ook als u een wonder van God hebt ontvangen, zodat wij God daarvoor kunnen danken. Uw brieven en e-mails bemoedigen mij. Ik zal u persoonlijk terugschrijven. Schrijf mij vandaag nog! Ten slotte wil ik graag dat u weet dat ik u liefheb met de liefde van de Heer. In geloof en liefde,

David Maasbach POSTBUS 44 | 2501 CA DEN HAAG | HOLLAND | E-MAIL: INFO@MAASBACH.NL NIEUW LEVEN | JUNI 2012

7


Gebedsdienst

Elke laatste donderdag van de maand: Donderdag 28 juni (11.00-12.30) Apeldoornselaan 2, 2573 LM, Den Haag

oor Kom v of od uw no een n die va er! d n a

Gelegenheid tot aansluitende lunch voor slechts 4,-

Gebed

Op de cover

Bid met mij mee... voor vergeving

‘Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon, Jezus Christus. Ik dank U dat U niemand weigert die tot U komt, maar dat U een ieder, dus ook mij, wilt aannemen, redden, bevrijden en genezen. Ik vraag U om vergeving voor alles wat ik verkeerd heb gedaan en gezegd. Ik weet uit Uw Woord dat, hoe groot mijn zonden ook zijn, U mij in genade wilt aannemen. Ik dank U dat Jezus voor al mijn zonden heeft betaald aan het kruis van Golgotha en daar in mijn plaats stierf. Ik weet ook dat Hij weer is opgestaan uit de dood en dat Hij leeft tot in eeuwigheid. Dank U,

Pieter (42), Celina (33) en David (3) Borsje Kerk: The Blessing Den Haag Getrouwd sinds: 25 juli 2008

Vader, dat ik nu Uw kind mag zijn en later voor eeuwig bij U mag zijn. Amen!’

In het dagelijks leven werkt Pieter als Managing Director Europe voor een Chinese Papierfabriek. Zijn vrouw Celina is een toegewijde huisvrouw

voor uitkomst

en zwanger van hun tweede zoon. In The Blessing

‘Here God, U hebt gezegd dat ik U mag aanroepen in mijn

het sanitair. Pieter over liefde in het gezin: ‘Het

nood en dat U altijd gereed bent om mij te helpen uit al mijn

is belangrijk om meer te geven dan te nemen.

problemen. Here, ik kom vandaag tot U met mijn zorgen en

Net als Christus je eigen wil opgeven.’ Wat

problemen. Ik zie geen uitkomst meer, maar ik dank U dat

waardeert Celina aan haar man? ‘Hoe hij in huis

bij U alle dingen mogelijk zijn. U bent de Almachtige God

zijn best doet om te helpen, zijn enorme honger

en nog steeds een God van wonderen. Voorzie in al mijn

naar Gods Woord, hoe hij God wil volgen en het

behoeften naar Uw grote rijkdom. Ik vertrouw op U. Ik

Woord als echtgenoot en vader in de praktijk

geloof in Uw beloften dat U mij nooit in de steek zult laten.

toepast.’ Wie God voor hen is? Pieter: ‘God is

Ik dank U, Here, voor de verhoring van mijn gebed. Ik loof

alles: degene die tijd en plaats verbindt. Hij gaat

en prijs Uw naam grote naam. Amen!’

ons denkvermogen te boven.’ Celina: ‘Hij is mijn

Den Haag zijn ze beiden actief bij de garderobe en

Toevlucht, Rots, Geneesheer, en geeft mij rust en vrede in mijn dagelijks leven.’

8

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


SBS 6

Postbusbriefjes Schrijf ons

- Deze postbusbriefjes zijn met toestemming geplaatst -

Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

Heerlijke Paasfamiliedag Hij is mij meer dan genoeg, wat een prachtig lied. ik werd ermee wakker op de derde paasdag. Het is nu gegrift in mijn hart. Zo is het immers: waar wij mensen ook doorheen gaan, Hij wil heel speciaal, ons meer dan genoeg zijn! Dank jullie wel voor deze heerlijke feestdag in Gouda, waar ieder door woord en Geest opgebouwd werd om standvastig te blijven in ons allerheiligst geloof.’ Mevr. L.H. te Soest

Bijzondere uitzendingen ‘Dank aan de Heer voor de bijzondere uitzendingen bij SBS 6 op de zondagmorgen. En dat Hij u en uw familie gebruikt om zo vele zielen te bereiken, bekeerd of onbekeerd.’ Mevr. E.B. te Huis ter Heide

Bedankt voor de doop ‘Gisteren, de dag dat u me heeft gedoopt door onderdompeling, is één van de gelukkigste dagen uit mijn leven geweest! Ik wilde u bedanken voor de doop, maar ook

TV-GIDS

juni

ZONDAG 3 JUNI THEMA: De mens in opstand ZONDAG 10 JUNI THEMA: De verloren zoon ZONDAG 17 JUNI THEMA: Hemel en hel ZONDAG 24 JUNI THEMA: Waarheid en vrijheid

voor de prachtige preken die mij zo gevormd hebben de afgelopen drie jaar. Uw preken hebben mij geraakt door de oprechtheid en dat u op een begrijpelijke manier spreekt.’ Dhr. A.v.B.

Hyvesbericht:

‘Goedemorgen David, ik kijk heel vaak naar uw uitzending. Het mooie gebed dat u gisteren tijdens de uitzending uitsprak, gaf mij weer moed om door te gaan.’ Shirley – maandag, 06:14 Volg David Maasbach ook op Hyves, Twitter en Facebook!

Elke zondag 09.00 uur op SBS 6

BRIEVEN, E-MAILS, FAXEN, TELEFOONTJES... Bent u dankbaar of hebt u een getuigenis, schrijf ons! Postbus 44, 2501 CA, Den Haag, Holland.

Antwoorden op levensvragen!


MISSION NIEUWS |

Italie & Zwitserland

9-daagse zendingsreis Onlangs is een groep van elf personen op zendingsreis geweest naar Italië en Zwitserland. In verschillende plaatsen werden er speciale evangelisatiediensten gehouden, zoals in Saltio, Sesto Calende (Italië), Lugano, Taverne, Caslano en Genève (Zwitserland).

‘Blijf elkaar dus bemoedigen en versterken.’ – 1 Thessalonicenzen 5:11


'Elke dienst was bijzonder.' ‘Het was een geweldige reis! Pastor Antonio Fante en zijn vrouw Ignatia heetten ons hartelijk welkom en we hebben een hele week heerlijk met hen samengewerkt. We hebben bijna elke dag gefolderd en elke avond hadden we een dienst in de lokale gemeente. Overal werden we zeer gastvrij ontvangen en geweldig verzorgd. Elke dienst was bijzonder. Het is mooi om te ervaren dat God op elke plaats werkt door Zijn Geest. De worship, getuigenissen, het dansen en de liederen waren elke avond weer bijzonder. Mensen werden geraakt door Gods liefde en elke avond kwamen velen naar voren na de prediking en de uitnodiging. Sommigen voor redding anderen voor genezing, herstel en vertroosting, en weer anderen om de Heilige Geest te ontvangen. De dankbaarheid van de lokale pastors en gemeenteleden was zeer groot voor wat God deed door onze groep heen. Het is altijd weer een enorm voorrecht en een zegen om God aan het werk te mogen zien. En wat een zegen om er deel van uit te maken. Deze reis was niet alleen voor de gemeenten tot zegen, maar zeker ook voor ons als deelnemers! Vanuit het Italiaans sprekende gedeelte van Zwitserland vertrokken we, na afscheid genomen te hebben van pastor Antonio en zijn vrouw, richting Genève. Daar eindigde onze reis op zondag 6 mei in The Blessing Geneva. Wat een heerlijke dienst hadden we daar! Gods Geest werkte machtig en Zijn liefde vulde de harten opnieuw. Na de nodige foto’s gemaakt te hebben en een lekkere lunch, vertrokken we weer huiswaarts, dankbaar voor alles wat God gedaan heeft.’ PASTOR MARK WITTE reisleider en voorganger The Blessing Geneva


MISSION NIEUWS | ITALIË & ZWITSERLAND

'Wat mij betreft is dit een jaarlijks terugkerend evenement!' ‘Ook voor ons was het een week van rijke zegeningen. Elke

wil ook Evangelist John T.L. Maasbach bedanken dat hij in

samenkomst had momenten van echte en oprechte aanbid-

ons gelooft. Ik ben ervan overtuigd dat onze samenwerking

ding. We waren erg ontroerd door de getuigenissen van

alleen maar zal toenemen. Ook ben ik erg enthousiast over

enkelen van de groep, van de liederen van Bart Govers, en

de start van het Zoë Bijbel College, dat D.V. zal beginnen

de predikingen van Pastor Mark Witte. In elke kerk was er

in januari 2013. Glorie aan onze God voor Zijn liefde en

een speciale sfeer, die antwoord gaf op de behoeften van

Zijn barmhartigheid, die ons heeft geroepen om te werken

de plaatselijke kerk. De voorgangers van de kerken waren

in Zijn Koninkrijk. God zegene u allen en het werk van de

erg ontroerd en opgewonden over deze groep. Persoonlijk

Stichting Johan Maasbach Wereldzending.’

was ik ook blij de groep in onze regio te mogen ontvangen. Met hun eenvoud, nederigheid en toewijding toonden ze het hart van God. Dit is te danken aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Wat mij betreft is dit een jaarlijks terugkerend evenement en voor herhaling vatbaar. Ik

PASTOR ANTONIO & IGNATIA FANTE

voorganger en plaatselijk organisator in Lugano, Zwitserland

Links: Prediking in de gemeente in Lugano. Een volle zaal en een geweldige werking van Gods Geest. Rechts: Flyeren in Zwitserland: 'Een stap verder!'

12

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


Reacties: Enkele deelnemers over de zendingsreis:

Melisa Dundas

Karel Bogaard ‘Het was weer een prachti-

Irene van der Heijden

Bart Govers

‘Het was een onbeschrijflijk mooie reis. Gods

ge reis waar de kracht van

‘Het was SUPER! Alle dien-

mensen kwamen vol

zalving, leiding en kracht

God duidelijk aanwezig

sten waren erg bijzonder.

verwachting naar de

was iedere dag met ons.

was. Velen kwamen naar

Het is geweldig om te zien

samenkomsten om een

Ook heeft Hij Zijn onvoor-

voren op de uitnodiging

hoe God aan het werk is

ontmoeting te hebben met

waardelijke liefde door de

om een ontmoeting met

in Italië en Zwitserland en

God. Het was een groot

groep heen geopenbaard.

de Here te hebben. Hij

hoe Hij door de groep heen

voorrecht om samen met

Mensen waren zo aange-

was in ons midden, en

werkte als kanalen van

andere gelovigen Hem te

raakt door het woord dat

velen werden aangeraakt.

Zijn liefde. Vele mensen

aanbidden en levens te

ze huilend en vol overgave

Deze reis, waarbij wij tot

zijn aangeraakt en hebben

zien veranderen.’

naar het altaar kwamen. Ik

ondersteuning van de

van God ontvangen. Deze

ging mee op zendingsreis

gemeenten mochten zijn,

reis heeft mij een grotere

om anderen te zegenen,

was indrukwekkend.’

passie gegeven om God te

maar uiteindelijk werd

‘Het was geweldig! De

dienen.’

ik zelf dubbel gezegend. De grootste les die ik heb geleerd tijdens deze reis is: ‘Wanneer je met een toegewijd hart Gods werk doet, dan zal Hij je altijd tegemoet komen met Zijn kracht en alles ten goede laten meewerken.’'

Vol overgave strekken mensen zich uit naar de vervulling met de Heilige Geest.

NIEUW LEVEN |JUNI 2012

13


Nederland

'Nederland, God Loves You!' Ook in Nederland wordt er veel werk verzet om het evangelie te vertellen. Met de NL, God Loves You!-middagen in verschillende plaatsen in ons land mogen we de boodschap van liefde, hoop en redding brengen.

De speciale middagen met David Maasbach, die alleen via SBS 6 worden aangekondigd, trekken steeds volle zalen en er is een geweldige respons. Vele mensen gaan op de uitnodiging in om hun hart aan Jezus te geven. In een tijd dat er steeds meer kerken worden gesloten, hebben de mensen toch een honger naar God en een verlangen om Hem te ontmoeten. Deze boodschap mag niet stoppen, want Nederland moet weten dat God een God van liefde is en van de mensen houdt. Steun ons en help ons het evangelie van Jezus te blijven verkondigen in Nederland en daarbuiten! Geef een eenmalige gift of steun ons maandelijks met een vast bedrag (kijk op maasbach.nl). U kunt uw gift overmaken op ING Betaalrekeningnummer 4420, ten name van: Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag. Hartelijk dank!

90% SBS 6 kijkers ‘De trend is dat in elke samenkomst ruim 90 procent van de mensen trouw naar SBS 6 kijkt, waarvan ruim 75 procent nog nooit in een samenkomst van Maasbach is geweest, waarvan de helft niet naar de kerk gaat.'

14

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


'De middag in Arnhem was erg bijzonder. Er waren ongeveer 350 bezoekers. 66 mensen gingen op de uitnodiging in voor wedergeboorte. Ongeveer 30 kinderen hebben bij All Kids 1st hun hart aan Jezus gegeven!'

LEEUWARDEN HOOGEZAND

> Sinds de start in 2008 hebben we al heel wat plekken in ZWOLLE

Nederland mogen AMSTERDAM

bezoeken

LEIDEN

UTRECHT

DEN HAAG

GOUDA

ARNHEM

VLAARDINGEN SCHIEDAM

DORDRECHT DEN BOSCH

BREDA GOES

MAASTRICHT

> Een volle zaal in Arnhem in het Post Theater.

Reacties: Bezoekers over 'Een middag met David Maasbach':

Arnhem

Dordrecht

Dordrecht

Vlaardingen

‘Het was top! We kijken

‘David Maasbach spreekt

‘We hebben er zeker van

‘Het was hartstikke leuk,

elke zondag. Het zijn altijd

eenvoudig. Iedereen be-

genoten. Het is twintig mi-

hartstikke fijn. Perfecte

heel goeie preken. Ze blij-

grijpt het. Zelfs kinderen

nuten rijden van hier naar

muziek. Goed woord.

ven goed hangen en zijn

kunnen het begrijpen en

Rotterdam, maar ik vind

Leuke mensen. Ik heb het

toepasbaar in het leven.

ik ook. Het is voor mij een

het de moeite waard. Het

naar mijn zin gehad.’

Het was een duidelijke

nieuw begin. De bood-

is alsof David Maasbach

boodschap. Klip en klaar.'

schap doet je wat.’

niet predikt, maar hij geeft levenslessen. Dat vind ik belangrijk.’

NIEUW LEVEN |JUNI 2012

15


Het hele land door!

nieuws Echte liefde Wat is échte liefde? Menselijke liefde is beperkt, maar Gods liefde is de ware liefde. Het grootste bewijs van Gods liefde is dat Hij Zoon Jezus Christus voor ons gaf. God houdt van u met een oneindige liefde! Romeinen 5:8 zegt: ‘God heeft ons zijn grote liefde getoond door Christus te sturen en Hem voor ons te laten sterven toen wij nog schuldige zondaars waren.’ We zien ernaar uit om u deze maand te ontmoeten. — David & Regina

Een middag met David Maasbach: De afgelopen maanden brachten we een bezoek aan o.a. Vlaardingen, Dordrecht en Arnhem. Een aantal reacties:

‘Het was schitterend. Een mooie boodschap. Het was echt mooi.’

Hoop u te ontmoeten!

‘Ik vind David Maasbach een eerlijke, Bijbelgetrouwe man. Hij wijst altijd naar Jezus en trekt de

Deze maand: Zondag 10 juni Roermond | 15.00 u.

eer niet naar zichzelf toe. Dat vind ik heel bijzonder.’ ‘Het was weer typisch David. Duidelijk. Heel duidelijk. Kort en krachtig.’

Het zal een fijne middag worden met veel zang en muziek en een bemoedigende boodschap. Mis het

‘Het was heel goed. Ik heb genoten.

niet! De toegang is vrij.

David Maasbach moet vaker naar Arnhem komen.’

Locatie: Royal Theater, Hamstraat 7a

16

Bezoek ook www.nlgodlovesyou.nl voor meer info NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2012


Zoë Bijbel College 2012-2013

Bijbelkennis is voor u beschikbaar! • Volg in 6 maanden het Zoë Bijbel College met persoonlijke begeleiding en speciaal ontwikkeld lesmateriaal.

• Te volgen in Den Haag en Hoogezand.

slechts

• De kosten zijn € 75,-, inclusief certificaat bij goede afronding. • Volg de avondbijbelschool, of volg de cursus schriftelijk (€ 65,-).

€9,95

Schrijf u vandaag nog in! De cursus start in september

Vraag de brochure aan: mail naar zoecollege@maasbach.com of bel 070-3635929

De vergeten wonderen uit de Bijbel De Grote Helden

David en John T.L. Maasbach nemen u in dit boek mee naar de grote helden uit de Bijbel!

The Blessing Singers LIVE recorded in Capitol

TRACKS:

Don’t Cry | Victory | Going To Another Level | Worship Medley | Ever-flowing Spring | Hold On | All To You I Owe | I Surrender All | My Life, My Love, My All | Well Done |

Nu verkrijgbaar! NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2012

17


60JAAR! JMWZ

De Stichting Johan Maasbach Wereldzending bestaat dit jaar

60 jaar! In deze special komen enkele ‘long-time’medewerkers aan het woord die al jaren aan het zendingswerk verbonden zijn.

Johan & Willy Maasbach

werden door God gekozen als oprichters van het wereldwijde zendingswerk. In 1952 startten ze met het houden van evangelisatiediensten in Gouda.

KUNT U IETS VERTELLEN OVER HET ONTSTAAN

zien dat God vele gebeden beantwoordt. Hij doet wat Hij

VAN HET ZENDINGSWERK?

beloofd heeft. Ik kan gelukkig nog naar de diensten gaan en

Wij begonnen het zendingswerk in een tijd, na de oorlog,

vind het fijn om contact te hebben met broeders en zusters

toen Nederland nog steeds bezig was om het land op te

die de gemeente bezoeken. Ook neem ik dagelijks thuis de

bouwen. Huizen waren schaars. God had ons gezonden naar

tijd om te bidden voor alle nood en natuurlijk ook voor mijn

Gouda, waar we terecht kwamen op een koude, vochtige

nageslacht.

zolderverdieping. Aan de ene kant was het een moeilijke tijd vanwege de omstandigheden, maar aan de andere kant

HOE KIJKT U TERUG OP AL DIE JAREN?

werden er deuren geopend om het evangelie te brengen

Met grote dankbaarheid! Door de jaren heen heb ik vele

aan de mensen. Gouda was een stad met kerken die aan de

wonderen mogen zien gebeuren. Na het heengaan van mijn

zware kant zijn. Wij streden een strijd om daar doorheen te

man, sprak God tot mij dat Hij nog steeds met mij was en

breken. Maar God was altijd met ons en heeft ons op een

mij niet zou begeven en verlaten. Ik ben blij om te zien hoe

wonderbaarlijke wijze geleid. We begonnen in een klein

het werk bloeit en dat het niet opgehouden is toen mijn

kerkje in het centrum van Gouda. In het begin kwamen er

man door de Heer was thuisgehaald. God is goed; Hij is nog

weinig mensen. Wij moesten echt bidden en vasten om tot

steeds dezelfde en er zijn nog vele zielen die bereikt moeten

een doorbraak te komen. Daarom was ik zo blij dat de Here

worden. Dat is de opdracht die God ons gegeven heeft en

ons de kracht van Zijn Geest had gegeven om te kunnen

waarvoor wij ons al die jaren hebben ingezet, en ook nu nog

volharden. Mijn man bleef het Woord van redding, genezing

altijd inzetten.

en bevrijding onvermoeid prediken. De gemeente ging groeien, want mensen kwamen tot geloof, werden genezen

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEN EN NU?

en bevrijd. God opende vele andere deuren in Nederland

In de beginjaren was het vooral ‘ploegen in harde grond’.

en in het buitenland om het evangelie van Jezus Christus te

Er was enorm veel tegenstand die wij moesten overwinnen

prediken. Vooral na de grote Osborn-campagne! Maar het

in de kracht van God. Daarentegen hebben we ook mogen

hele verhaal, hoe God ons riep in Zijn dienst en hoe het werk

zien dat bij de Heer alles mogelijk was (en is!). Hij Zelf kon

zich uitbreidde, kunt u lezen in de autobiografie van mijn

opwekking geven, daar waar het zo onmogelijk leek. Dit

man: Waarom ik Christus predik.

gaf een grote vreugde en versterking in ons geloof om uit te zien naar de machtige daden van God. Nu mogen we

18

HOE BENT U VANDAAG NOG ACTIEF

vele vruchten zien van het ploegen in de beginjaren. De

BINNEN HET WERK?

tijd van nu geeft echter ook weer nieuwe uitdagingen, die

Ik ben nu 85 jaar en voel me ontzettend dankbaar dat ik nog

mijn kinderen alleen door het geloof en in de kracht van de

betrokken mag zijn bij het zendingswerk, door de bediening

Heilige Geest kunnen overwinnen. Zij gaan weer verder en

van voorbede. Wekelijks kom ik samen met broeders en

het is wonderbaar om ook nu de geweldige dingen te zien

zusters om te bidden voor de grote nood die er is. En ik mag

die God doet.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2012


CHINA VOOR CHRISTUS | 60| JAAR INSPIRATIE JMWZ

‘ Door de jaren heen heb ik vele wonderen zien gebeuren.’ Willy Maasbach (85) NIEUW LEVEN | JUNI 2012

19


60JAAR! JMWZ

Long-time medewerkers aan het woord!

Roberto Wijnhof (59)

kwam zich in 1972 als 19-jarige jongeman aanmelden als

medewerker. Na in de bouwploeg en de drukkerij te hebben gewerkt, is hij nu werkzaam op de afdeling Global Prayer Network.

HOELANG BENT U AL WERKZAAM BIJ DE

God is geweest door al die jaren heen. Het is niet altijd

JOHAN MAASBACH WERELDZENDING?

even gemakkelijk geweest. Vele keren is het werk ook

Wat een geweldig feest is het om het 60-jarig bestaan

aangevallen. Maar God heeft het werk veilig door al die

mee te kunnen vieren. Ikzelf mag door genade al 40 jaar

stormen heen geloodst en we mogen terugzien op de ge-

meewerken aan de grote opdracht waar de Stichting al

weldige oogst van zielen die we toen, maar ook nu weer,

60 jaar voor staat en dat is nog steeds: zielen winnen!

mogen binnenhalen. Het werk is een werk van geloof. Dat

In die 40 jaar is er veel gebeurd. Ik weet nog dat ik me

heb ik in al die jaren mogen ervaren. Als voorganger van

als 19-jarige kwam aanmelden als medewerker. Maar

de gemeente Gouda mag ik dit, samen met mijn gezin,

in die tijd waren er zo veel mensen die graag voor de

in praktijk brengen. God heeft ons laten zien dat door

Heer wilden werken, dat je op een wachtlijst kwam te

geloof in Hem, echt ook alles mogelijk is! Wat zijn er niet

staan en dus geduldig moest afwachten wanneer er een

ontelbare wonderen gebeurd in die 60 jaar.

plaatsje vrijkwam. Ik ben blij op de school gezeten te hebben bij Johan Maasbach en nu weer bij zijn zoon, David

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEN EN NU?

Maasbach. In die tijd leerde hij ons de Bijbelse principes,

In de beginjaren was het heel veel pionierswerk

waarvan ik vandaag nog steeds enorm veel profijt heb.

door Johan en Willy Maasbach. Nu mogen wij op dat fundament verder bouwen. Ik denk dat de afhankelijk-

WAT ZIJN UW WERKZAAMHEDEN?

heid naar God toe niet is veranderd, maar door de nieuwe

Ik begon in de bouwploeg te werken. Niet altijd met de

technieken, en dan met name de televisie-uitzendingen,

makkelijkste medearbeiders. Je leerde om nederig te zijn,

is het mogelijk meer mensen in één keer te bereiken. We

niet te zeuren en gewoon door te gaan. Het ging namelijk

merken dat steeds meer mensen reageren op de bood-

niet om jouw persoontje, maar er moest gewoon werk uit

schap van het evangelie, zeker in momenten van crisis.

je handen komen! Ik kan wel zeggen dat er in al die jaren heel veel werk is verzet. Daarna kwam ik in de drukkerij

HOE ZIET U DE TOEKOMST TEGEMOET?

te werken, die we toen in eigen beheer hadden. Wat is er

Eén ding is zeker: Jezus is nog steeds het antwoord op al

van daaruit in al die jaren enorm veel drukwerk de wereld

onze noden. Daarom zal deze boodschap meer dan ooit

ingegaan. Tegenwoordig mag ik voor de afdeling Global

moeten blijven klinken in deze wereld. De oogst is enorm

Prayer Network arbeiden. Er zijn zo veel mensen over de

groot en zal steeds groter worden. Daarom zullen we met

hele wereld die gebed nodig hebben. Deze voorbeden

elkaar ons best moeten doen om deze boodschap van

sturen we dan weer door aan onze gebedspartners in 81

redding, genezing, verlossing en herstel de wereld in te

verschillende landen. Het is mooi om te zien hoe gebed

sturen. Maar dat is niet mogelijk zonder uw steun. Hoe

ons als christenen samenbindt.

donkerder het om ons heen lijkt te worden, des te helderder zal het Licht van Jezus Christus gaan schijnen. Hij

HOE KIJKT U TERUG OP AL DIE JAREN? Ik ben heel dankbaar dat ik mocht zien hoe getrouw

20

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2012

alleen is het antwoord op alle noden.


CHINA VOOR CHRISTUS | 60| JAAR INSPIRATIE JMWZ

‘Je leerde om nederig te zijn, niet te zeuren en gewoon door te gaan.’ NIEUW LEVEN | JUNI 2012

21


‘Niets was ons te veel. We waren blij dat we het voor de Heer mochten doen.’ 22

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


| |60 60JAAR JAAR JMWZ

60JAAR! JMWZ

Long-time medewerkers aan het woord!

Laurina Wijnhof (85)

werkt al bijna 50 jaar bij de Johan Maasbach Wereldzending. Koffie en thee verzorgen, receptioniste, diner verzorgen, gebedslijn: allemaal werkzaamheden die ze binnen het zendingswerk heeft mogen verrichten.

HOELANG BENT U AL WERKZAAM BIJ DE JOHAN

HOE KIJKT U TERUG OP AL DIE JAREN?

MAASBACH WERELDZENDING?

Door de drukte van diensten en campagnes in het hele

Ongeveer 49 jaar. Ik ben op een bijzondere wijze bij

land werd er dag en nacht gewerkt. Niets was ons te

de Johan Maasbach Wereldzending terechtgekomen.

veel. We waren blij en dankbaar dat we het voor de

Na mijn bekering tijdens een campagne van broeder

Heer mochten doen. Het was best spannend te zien

Johan Maasbach, bezocht ik de diensten van de

hoe het werk groeide.

JMWZ. Mijn man was niet geïnteresseerd, maar liet mij en de kinderen geheel vrij. Op een moment dat hij

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEN EN NU?

zijn beroep als architect begon uit te oefenen, moest

Toen hadden we niet al de moderne apparaten die we

hij eerst een grote opdracht uitvoeren voordat er

nu hebben. We moesten roeien met de riemen die we

financiën binnenkwamen. Dus hadden we geen geld

hadden. Nog een groot verschil is dat het leven toen

voor ons onderhoud. Ik besloot om te vragen of ik in

nog veilig was en je je vrij kon bewegen. De kerken

dienst mocht komen bij het zendingswerk van de Johan

waren nog vol. Dit is door de jaren heen wel veranderd.

Maasbach Wereldzending. Sindsdien ben ik nooit meer weggegaan.

HOE ZIET U DE TOEKOMST TEGEMOET? Ik zie de toekomst enthousiast tegemoet. Het werk

WAT ZIJN UW WERKZAAMHEDEN GEWEEST?

breidt zich aan alle kanten uit en ik zie dat de Here

Ik begon met het zorgen voor de interne broeders en

alle middelen geeft om Zijn Woord uit te dragen in de

zusters en de gasten te voorzien van koffie en thee.

gehele wereld en dat Hij Zijn zegen eraan verbindt.

Ook heb ik als receptioniste gewerkt. Daarna heb ik

Mijn verlangen is om nog heel veel jaren mee te mogen

21 jaar lang voor intern personeel en bejaarden uit

arbeiden. Het is mijn gebed dat het werk zich mag

ons bejaardencentrum het diner mogen verzorgen

uitbreiden tot eer en glorie van Zijn naam. Want het is

voor ongeveer 80 à 90 personen. Ik heb vervolgens op

alles Zijn werk. ‘En dit is allemaal nog maar het begin’,

verschillende afdelingen mogen helpen. Na korte tijd

zou Johan Maasbach zeggen. Dat is wat wij geloven. We

verzocht David Maasbach mij om de gebedslijn over te

gaan vol enthousiasme door met de opdracht die God

nemen. Ik vond het eerst eng om te doen, maar ik wilde

ons heeft gegeven, met het bouwen aan Zijn Koninkrijk.

gehoorzaam zijn. Al vlug wist ik dat dit mijn plaats was.

Ik bouw mijn geloof alleen op Hem en zal dan nooit

Dit werk mag ik ook vandaag nog door genade doen.

beschaamd worden. Bouwt u mee?

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

23


Voor de hele familie! Home

Boeken

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

2-in-1 voor maar

12,95 Tips voor een gelukkig huwelijk!

Preken van David Maasbach Nieuw!

per stuk

4,95

De boodschappen van David Maasbach zijn altijd positief en geven richting en tips voor een beter en gelukkiger leven.

➊ Geniet van je levensreis Op welke manier bent u van plan om op uw bestemming te komen? DVD290112 ➋ Weet wat je moet negeren Verdoe niet uw tijd en energie om bij critici uw gelijk te behalen. DVD120212 ➌ Overwin je teleurstellingen Ziet u het even niet meer zitten? DVD040312-2 ➍ Onverwachte turbulentie Hoe ga je ermee om en wat is de sleutel om er weer uit te komen? DVD110312

* Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Het Bijbelhuis Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag Tel: 070-3469729 E-mail: info@bijbelhuis.nl Website: www.bijbelhuis.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 u. zaterdag: 9.00 - 17.00 u.

Engels


Ga online www.bijbelhuis.nl CD/DVD

David Maasbach

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

Als het vuur ontbrandt

lees tip!

De opwekking in Azusa Street (Incl. 100 jaar Pinksteren in Nederland) Door Roberts Liardon De Azusa Street Opwekking was een monumentaal ogenblik in de geschiedenis. Het vuur dat viel op Azusa, breidde zich uit over de aarde en zet vandaag nog steeds de Kerk in vuur en vlam. Wie waren de mannen en vrouwen die zich toewijdden aan deze bijzondere nieuwe geestelijke ervaring? ISBN 9789077476062 € 7,50 OP = OP

Kijken & lezen ➊ Terug naar de schuilplaats (DVD) Deze film brengt het waargebeurde

➋ Brieven uit de gevangenis Door Corrie ten Boom

➌ De vreemdeling op de weg

verhaal rondom het studentenverzet in

De brieven die Corrie schreef tijdens

naar Emmaüs Door John R. Cross

Haarlem tijdens de Tweede Wereldoorlog

haar gevangenschap laten zien dat geen

Wie was Jezus? Wat was Zijn boodschap?

op indringende wijze in beeld.

cel te duister is voor de liefde van God.

In dit boek wordt het grote thema van de

V7294 € 14,99

ISBN 9789059990166 € 9,95

Bijbel overzichtelijk en helder uitgelegd.

Ik bestel:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

ISBN 9789077669549 € 15,00


60 JAAR JMWZ |

‘ We zullen nog sneller dan ooit tevoren moeten werken en de mensen bereiken.’ 26

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2012


CHINA VOOR CHRISTUS | INSPIRATIE

60JAAR! JMWZ

Long-time medewerkers aan het woord!

Simon van Dalen (57) werkt nu bijna 40 jaar op het zendingskantoor. Hij geeft leiding

aan de Financiële administratie en is, samen met zijn vrouw Helen voorganger van The Blessing Amsterdam.

HOELANG BENT U AL WERKZAAM BIJ DE JOHAN

middelen die ons ter beschikking staan. De wereld is door

MAASBACH WERELDZENDING?

alle moderne communicatiemiddelen ‘kleiner’ en sneller

Ik ben sinds juli 1973 werkzaam op het zendingskantoor.

geworden. Daar waar de Stichting Johan Maasbach Wereldzending in de beginjaren een pionier was om de

WAT ZIJN UW WERKZAAMHEDEN GEWEEST ?

toenmalige moderne middelen te gebruiken voor het ver-

Leidinggevend aan de Financiële administratie en Pastor

spreiden van de blijde boodschap, zo gebruiken wij nu nog

van The Blessing Amsterdam (Calvariekerk).

meer dan ooit tevoren de nieuwe middelen van deze tijd in ons zendingswerk om Christus te prediken. Dit vraagt

HOE KIJKT U TERUG OP AL DIE JAREN?

van ons vandaag een nog grotere aanpassing, flexibiliteit en

Elk jaar was een zeer rijk jaar aan de goedheid en trouw

alertheid. We zullen nog sneller dan ooit tevoren moeten

van de Here. Hij heeft mij persoonlijk, mijn gezin, en ook

werken en de mensen bereiken. Dit brengt ook met zich

ons wereldwijde zendingswerk nooit in de steek gelaten.

mee dat wij daarin moeten investeren, ook op financieel

Altijd weer was Zijn machtige hand en voorziening daar.

gebied. Door de jaren heen heeft de Here er ons, soms

Dat heeft gemaakt dat het rijke jaren van zegen, vreugde

door grote geloofsstappen te doen, doorheen geholpen en

en blijdschap zijn geweest. Jaren waarin we elk jaar meer

hierin voorzien..

mensen mochten bereiken met het evangelie van Jezus Christus. Velen kwamen tot bekering en daaruit zijn

HOE ZIET U DE TOEKOMST TEGEMOET?

machtige, nieuwe dingen voor God geboren. De visie van

God is een God van trouw. Als wij getrouw aan Hem

ons werk is altijd geweest nummer 1: de wereld vertellen

blijven, zal Hij altijd voor ons zorgen. Psalm 18:26 zegt:

dat God ieder mens liefheeft en dat Jezus Christus voor

‘Jegens de getrouwe toont Gij U getrouw, jegens de onberis-

een ieder gestorven is aan het kruis van Golgotha, de

pelijke toont Gij U onberispelijk.’ De toekomst is dan ook

dood overwonnen heeft en ons eeuwig leven in Hem

een zekere toekomst in Christus Jezus, ook voor ons

geschonken heeft. Vele mensen zonder hoop en aan het

wereldwijde zendingswerk. Als wij getrouw blijven aan de

einde van hun levensgeluk hebben door de vele activiteiten

opdracht, mogen wij weten dat Hij met ons is. Het is dan

van het zendingswerk de Here leren kennen. Het is genade

ook het verlangen van mijn hart om in de jaren die voor

van God geweest dat ik daar een klein aandeel in heb

ons liggen, nog meer dan ooit tevoren, gehoorzaam te zijn

mogen hebben in al deze jaren die achter ons liggen.

aan de roepstem van Jezus Christus en met alles wat in ons is en alles wat de Here ons heeft toevertrouwd, bezig

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEN EN NU?

te zijn met die ene opdracht: ‘Gaat heen in de gehele wereld,

Het was al in het hart van Evangelist Johan Maasbach,

verkondigt het evangelie aan de ganse schepping’ (Marcus

en zo is het ook in het hart van David Maasbach, om zo

16:15). Met en door de getrouwheid van u als onze partner

veel mogelijk mensen te bereiken met het evangelie van

in deze opdracht, willen wij aan God gehoorzaam zijn.

Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd, met de beste

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

27


60INSPIRATIE JAAR JMWZ | CHINA | VOOR CHRISTUS

‘Ik kan niet anders getuigen daN daT de Heer altijd heeft voorzien.’ 28

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2012


CHINA VOOR CHRISTUS | INSPIRATIE

60JAAR! JMWZ

Long-time medewerkers aan het woord!

Cobi van Dalen (67)

werkt ruim 48 jaar fulltime bij de Johan Maasbach Wereldzending. Al snel had ze haar plek gevonden binnen het zendingswerk: op de boekhouding, waar ze tot op de dag van vandaag werkzaam is.

HOELANG BENT U AL WERKZAAM BIJ DE JOHAN

David en John T.L. Maasbach met hun gezinnen en vele

MAASBACH WERELDZENDING?

medewerkers.

Na de Osborn-campagne in 1958 kwam ik tot bekering in een van de eerste samenkomsten die Evangelist

HOE KIJKT U TERUG OP AL DIE JAREN?

Johan Maasbach begon in Dordrecht. Inmiddels ben ik

Terugkijkend ben ik dankbaar voor al de zegeningen en

ruim 48 jaar fulltime werkzaam bij de Johan Maasbach

wonderen in het werk die de Heer heeft gegeven, niet

Wereldzending.

alleen in Nederland, maar wereldwijd.

WAT ZIJN UW WERKZAAMHEDEN?

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEN EN NU?

De eerste dag dat ik binnenkwam, werd ik in Het

Laat ik het zo zeggen: de visie van het werk is nog steeds

Bijbelhuis geplaatst, maar binnen enkele weken zat ik op

dezelfde en God is nog steeds dezelfde. Alleen toen be-

de boekhouding en moest ik ervoor gaan zorgen dat alle

gonnen we te pionieren met de middelen van toen, en

rekeningen betaald werden. Daarnaast heb ik in verschil-

nu mogen we verdergaan met de moderne middelen

lende gemeenten van de Johan Maasbach Wereldzending

van deze tijd die God ons ter beschikking stelt. Maar nog

mogen dienen en doe het momenteel in Dordrecht. Op

steeds in geloof en vertrouwen en door de kracht van

dit moment ben ik nog steeds werkzaam op de plaats

Zijn Geest.

waar ik begonnen ben op kantoor: de boekhouding. Ik kan niet anders getuigen dat dan de Heer altijd heeft voor-

HOE ZIET U DE TOEKOMST TEGEMOET?

zien. Vaak door moeilijke tijden heen en misschien voor

Ook voor de toekomst is Hij dezelfde en geloven we dat

ons menselijk gevoel wel eens een beetje te laat, maar

we nog meer zullen gaan doen dan ooit tevoren en deuren

Zijn klok loopt altijd op tijd en Hij voorzag daardoor altijd

zal openen om in deze dagen wereldwijd de mensen te

op het juiste moment. Hiermee werd ook steeds weer

bereiken met de blijde boodschap. Ik zie ernaar uit, ik

bevestigd dat de Johan Maasbach Wereldzending geen

ben enthousiast, en weet dat de Here Zijn werk en Zijn

werk van mensen is, maar een werk van God, waarvoor

kinderen nooit zal verlaten.

Hij 60 jaar geleden Johan en Willy Maasbach riep en nu

NIEUWNIEUW LEVENLEVEN | FEBRUARI | JUNI 2012 2012

29


POINT! | MAKE A POINT

> Mijn hulp is van de HEERE, Die hemel en aarde gemaakt heeft. – Psalm 121:2 Deze maand willen wij jullie aanmoedigen om met je

te sterven aan het kruis. De dood en opstanding van Jezus

problemen naar God te gaan. Misschien heb je het

geeft ons de toegang om bij God te komen. Jezus nam

moeilijk op dit moment en zit je met een paar dingen die

onze schuld weg en door Hem hebben wij vergeving van

je niet weet op te lossen. Het kunnen allerlei dingen zijn.

zonden. Dit is zo geweldig! Al begrijp je het niet helemaal,

Je voelt je niet lekker in je lichaam, of je bent heel erg

ga het geloven en uitspreken. Open je hart voor Hem en

ziek. Of misschien heb je veel verdriet of ben je heel erg

vraag Hem in je leven te komen. God maakt alle dingen

boos. Misschien ben je eenzaam door familieproblemen

nieuw!

of problemen van vrienden. Of je hebt gehoord dat je niet geslaagd bent. Misschien ben je wel geslaagd, maar

> Weet dat God jou wil helpen

weet je niet wat je met je leven moet doen, of je kunt

Sommigen weten niet of God hen wel wil helpen. Mis-

geen baan of kamer vinden. Veel jongeren hebben al zo

schien is het voor anderen en niet voor mij, denken zij.

veel zorgen en voelen zich niet gelukkig.

Misschien verdien ik het niet of is mijn probleem te moeilijk. Zulke gedachten zijn niet van God. Ik lees in de Bijbel

> Wat het ook mag zijn, weet dat God jou kan helpen

dat iedere keer als een mens bij God komt, Hij ernaar

Wij hebben geen kleine God! Hij heeft de hemel en de

verlangt om hen te helpen. Als het op ‘verdienen’ aan-

aarde gemaakt. Hij is zo veel groter dan wij kunnen be-

komt, zou niemand iets krijgen. God geeft ons genade, dat

denken. Hij is niet beperkt door de omstandigheden. Hij

betekent: niet verdiend, toch gekregen! Waarom? Omdat

is machtig en doet grote wonderen. Begin te lezen wat Hij

Hij van ons houdt. Kun jij liefde uitleggen? Nee, het gaat

voor anderen gedaan heeft en ga geloven wat Hij zegt in

boven je verstand. God wil jou helpen. Geloof het!

Zijn Woord, namelijk dat Hij dezelfde is, ook voor jou!

> Vraag Hem jou te helpen > Weet dat God jou hoort en naar jou luistert

Blijf niet ver weg van God, maar roep Hem aan. Je hebt

Hij woont hoog in de hemel, maar ook in het hart van de

Hem nodig. Wees niet bang. Geef niet op als je niet direct

nederige. Hij is niet ver weg, maar overal. En Hij hoort

resultaat ziet. Zoek Hem met heel je hart en Hij zal Zich

ieder gebed. Hij kent al onze gedachten en Hij luistert

laten vinden, en als je Hem vindt … vind je het Leven!

naar ons als wij tot Hem roepen. Ik heb nog nooit een voicemail gekregen toen ik begon te bidden. Hij heeft nog

Wij zien naar jou uit in Hoogezand bij POiNT! Connect

nooit gezegd: ‘Ik heb geen tijd of zin om met jou te praten.’

en daar willen wij ook met jou bidden. Ik weet zeker

Hij verlangt ernaar dat wij Hem zoeken en met Hem gaan

dat wij wonderen zullen meemaken.

praten. Hij zal antwoorden!

> Weet dat God van jou houdt Waarom twijfelen wij nog aan Zijn liefde voor ons? Hij heeft het al bewezen toen Hij Zijn Zoon gaf om voor ons

30

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

John & Godelie ve


POINT! | WHERE YOUTH MEET

KLAAR VOOR Deze maand gaat de Oogsttijd Impact School van start. De studenten zijn er klaar voor! Wat verwachten ze ervan?

‘Mijn motivatie om

Alwin (27)

Christopher (16)

Dennis (30)

Michaéla (18)

Oogsttijd te volgen begon vorig jaar in september toen ik de Oogsttijd Plus Week volgde. Dit

was een geweldige ervaring en

sindsdien heb ik het

verlangen gehad om

Johan (40) Esther (31)

Kendelin (16)

Justyna (22)

mij aan te melden voor de Oogsttijd

Impact School, en om een periode

apart te zetten voor God.’

Robel (32) Sahira (43)

�’Mijn verlangen is om te weten wat ik

Samuel (17)

‘Ik wil dat God Zijn plan voor mijn leven

bekendmaakt, zodat ik niet de verkeerde keuzes

nodig heb voor een succesvolle carrière en

zal maken. Dat Hij me laat zien wie ik ben en wat

Ik wil erachter komen hoe God mij meer

Oogsttijd een betere relatie met God krijgen.’

een succesvol huwelijk en christelijk leven.

ik verder met m’n leven moet doen. Ook wil ik door

CLASS OF 2

zou willen gebruiken.’�

32

Gosia (21)

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


? T R A T S E D R

POINT! | WHERE YOUTH MEET

‘Ik heb al zo lang het verlangen om aan Oogsttijd mee te doen. Ik ben

blij dat er een Bijbelschool als deze bestaat. Met Oogsttijd wil ik God nog

beter leren kennen en meer van en over Hem leren. Alles wat ik kan doen om dichter bij Hem te komen wil ik doen. Oogsttijd is hier perfect voor.’

Rachna (24)

John-Henry (18)

Kimberley (20)

Micha (18)

Ro-Angely (19)

Stephen (22)

‘Mijn verlangen is dat ik een

John (34)

Melanie (26)

Shelly (17)

Rachid (22)

Mitchell (17)

Sharon (33)

aanraking van God zal hebben als

‘Mijn grootste motivatie om Oogsttijd te doen

nemen en doen wat Hij wil. Dat mijn

geloof opvoeden en een goed voorbeeld zijn.’

nooit tevoren. Dat Hij mijn leven zal relatie met God zal groeien naar

2012! een dieper niveau.’

1 juni t/m 13 juli

is voor mijn gezin. Ik wil mijn kinderen in het


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

De autobiografie van Johan Maasbach De bekende evangelist Johan Maasbach (1918-1997) is de oprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en heeft wereldwijd miljoenen mensen bereikt met het evangelie. In een aantal delen brengen wij u zijn geloofsopbouwende autobiografie. Deze maand deel 5. 34

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

5


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

‘Is het mogelijk dat God je eerst iets geeft, om het later weer van je af te nemen? Strijd

Een juiste beslissing

De oorlog duurde voort. Natuurlijk waren mijn

‘De HERE heeft gegeven, de HERE heeft genomen, de

gedachten veel bij mijn verloofde, mijn familie en

naam des HEREN zij geloofd’ (Job 1:21). Dit is een

het Nederlandse volk, want ik had gehoord van de

tekst die iedere Godsman en iedere Godsvrouw kent

slechte toestanden in Holland en hoe duizenden

en zelf zal ondervinden. Dit schijnt nodig te zijn tot

mensen stierven van de honger. Het was in die tijd

vervolmaking van ons geloofsleven en onze wandel

alsof God mij verborg in Zijn tent, zoals we lezen in

met Hem. Ook dit heb ik meermalen mogen ervaren.

Psalm 91:9-11: ‘Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.

Ik was nog steeds op reis, en deze laatste reis duurde

De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld; geen

wel heel erg lang, daar de oorlog mij verhinderde

onheil zal u treffen, en geen plaag zal uw tent naderen;

terug te keren. Op een keer vroeg een vriend mij of

want Hij zal aangaande u Zijn engelen gebieden, dat zij u

mijn verloofde ook zo over het geloof dacht als ik, ‘en’,

behoeden op al uw wegen.’

vroeg hij, ‘is ze bereid om dezelfde weg te gaan, die God wil dat jij zult gaan?’ Ik kon

Ik werkte naast een Amerikaan, een Jood, wiens

daar niet zo ineens een positief antwoord

eigen zoon aan het front in Europa vocht en ik, als

op geven, want ik had daar nog nooit

Hollander, nam eigenlijk de plaats in van zijn zoon.

zo diep over nagedacht. Vroeger zou ik

Ik woonde in een land van overvloed en werkte in een

op die vraag op hetzelfde moment een

van de drukste restaurants van Brooklyn, maar op

positief antwoord hebben gegeven,

Thanksgiving Day (dit is een Amerikaanse feestdag

maar nu niet. Mijn leven was, doordat

waarop men in het bijzonder dankt voor de oogst)

ik in aanraking was gekomen met de

vastte ik. Bijna iedereen eet dan traditiegetrouw een

pinksterbeweging, geheel veranderd

‘turkey dinner’ (kalkoendiner). Ik vastte ook tijdens

en mijn geloofsleven was verdiept. Ik

de kerstdagen. Als iedereen lekker aan het eten

voerde een innerlijke strijd.

was, vastte ik en bad tot de Here mijn God, voor ons land en volk. Op mijn knieën riep ik tot God om Zijn

Mijn vriend had gezegd: ‘Als je ver-

genade te betonen aan mijn geliefden thuis in het

loofde zich niet volkomen aan Hem

verre Holland.

heeft overgegeven, net als jij, zul je

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

35


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

‘Ik nam de grote en moeilijke beslissing om haar te schrijven, en de verloving te verbreken. Het kostte mij strijd en tranen.’ God nooit geheel voor honderd procent kunnen die-

slechts uitdelers zijn van de goede dingen die God ons

nen, maar je zult, als je met haar trouwt, een blok aan

heeft toevertrouwd.

je been hebben, dat je er zelf aan gebonden hebt.’ Ik begreep dat ik mijn meisje nooit helemaal gelukkig

36

Mijn probleem was dat ik zonder twijfel geloofde dat

zou kunnen maken. Ik kende haar te goed en ik

God haar aan mij gegeven had als mijn toekomstige

wist dat ze niet die prijs zou kunnen betalen als de

vrouw. Vele vragen rezen in mij op. Is het mogelijk dat

Here mij geheel voor Hem en voor Zijn dienst wilde

God je eerst iets geeft, om het later weer van je af te

gebruiken. Dus bad ik de Here ernstig en ging ervoor

nemen? Laat Hij je eerst van iets of iemand houden

vasten. Het gebeurde dikwijls dat ik gedurende drie

om het dan weer af te nemen? Gelukkig hebben wij

dagen helemaal niet at of dronk. En als ik vastte

er in de Bijbel voorbeelden van dat de goede God

tijdens mijn werk, dan dronk ik hoogstens een klein

inderdaad zoiets doet. Ik denk aan Abraham en Izaäk

beetje water of thee. Zo ook nu weer. Maar de Here

in Genesis 22, aan de Sunamitische en haar zoon in 2

gaf mij in dit geval geen antwoord dan alleen door

Koningen 4, en aan Jaïrus en zijn dochter in Marcus

Zijn Woord. Ik moest hierin zélf beslissen op grond

5. Inderdaad, God kan je van iets of iemand laten

van Zijn Woord, de Bijbel. God sprak tot mij door de

houden, het je geven en het dan weer terugvragen

tekst die mij later bij een andere gelegenheid ook zo

of -nemen. Hij wil ons de les leren dat Hij de Vader,

geholpen heeft. We kunnen hem vinden in Marcus

de Schepper is, dat Hij op de troon zit. Hij neemt

10:29-30: ‘Voorwaar, Ik zeg u, er is niemand, die huis

niet iets van ons weg om ons armer te maken, maar

of broeders of zusters of moeder of vader of kinderen of

Hij beproeft ons om te zien hoeveel Hij aan ons kan

akkers heeft prijsgegeven om Mij en om het evangelie, of

toevertrouwen. We zijn zo gauw geneigd om alles

hij ontvangt honderdvoudig terug: nu, in deze tijd, huizen

tot ons eigendom te rekenen, terwijl de aarde met

en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers

haar volheid aan Hem toebehoort. Wij vergeten zo

met vervolgingen, en in de toekomende eeuw het eeuwige

vaak dat wij slechts dienaren zijn van Christus; dat we

leven.’

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

Ik nam de grote en voor mij moeilijke beslissing om

Hoe velen, door God geroepen mannen en vrouwen,

haar te schrijven, de dingen uiteen te zetten en de

zijn er niet, die gehandicapt zijn in de vervulling van

verloving te verbreken. Ik zal dit nooit vergeten. Het

hun roeping, en die moeten lijden in het vlees, omdat

kostte mij strijd en tranen. Wat een respect kreeg ik

ze niet op de Here hebben willen wachten, of omdat

nu voor Abraham, die zijn liefste, zijn enige, niet aan

ze de prijs van zelfverloochening niet wilden betalen,

God heeft willen onthouden. Wat een waardering

of omdat ze medelijden hadden met het vlees. Iedere

kreeg ik voor de Vader, die voor ons, arme zondaren,

door Gods Geest vervulde christen weet dat we nooit

Zijn liefste, Zijn enige, niet heeft willen sparen

gelukkig kunnen zijn en volle vrede kunnen hebben, als

(Johannes 3:16). Hoe vaak moest ik daarna op de

we niet onze roeping van God kunnen vervullen. Hoe

knieën om van Hem kracht te ontvangen. Wat vocht

droevig als deze gehinderd moet worden door een

de duivel mij aan, door me in het oor te fluisteren dat

verkeerde levenspartner.

het niet eerlijk was tegenover haar. Ze had reeds zo lang op me gewacht en was mij door de oorlog heen

Er zijn christenen die vóór hun bekering reeds hun

en tijdens al mijn lange reizen trouw gebleven.

levensgezellin gekozen hadden. Deze kunnen alleen maar jaloers zijn als ze in het leven van anderen zien

De duivel zal altijd proberen medelijden op te

hoe goed en mooi het had kunnen zijn als ze de Weg,

wekken met het vlees. Plotseling wil hij niemands

de Waarheid en het Leven eerder hadden ontmoet.

gevoel kwetsen. Maar waarachtig geloof weet

Wat ben ik God dankbaar voor de vrouw die Hij mij

dat het waar is wat er staat in 1 Samuël 15:22:

heeft gegeven, met wie ik ongestoord mijn roeping aan

‘Gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter

Hem kan vervullen. Hoe belangrijk is het voor jonge

dan het vette der rammen.’

christenen dat ze de juiste levenspartner van Hem verwachten en ontvangen.

De vraag zal bij u oprijzen: ‘Broeder Maasbach, hebt u nooit spijt gehad van uw besluit?’ Mijn antwoord is:

Ook nam ik toen aanstonds de beslissing om de keuze

‘Nooit, nee, nooit!’ Ik ben er nog altijd dankbaar voor,

nu over te laten aan Hem, die de harten kent. Hij weet

al zou ik niet graag een tweede keer zo’n strijd willen

immers welk maaksel wij zijn en Hij kent ons verlangen.

doormaken.

Zal onze goede Vader ook daarin geen uitkomst en

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

37


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

‘Ik vond het grappig en dankte de Heer ervoor dat Hij een dronken zeeman had gebruikt om voor mij een nieuw kostuum te kopen.’ leiding geven door Zijn Heilige Geest? Ja, zeker, Hij zal

gebeurde zelfs dat ik voor een paar nieuwe schoenen

het doen. Maar willen wij op Hem wachten en de prijs

moest bidden, omdat elke cent die ik verdiende,

betalen? Jezus zei in Marcus 8:34-35: ‘Indien iemand

wegging voor de zending. Sinds een paar jaar had ik

achter Mij wil komen, die verloochene zichzelf en neme

ook geen nieuw kostuum gekocht. Toch zag ik er altijd

zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn leven zal

keurig uit. Ik wist namelijk een goed adres waar ik

willen behouden, die zal het verliezen; maar ieder die zijn

voor 5 tot 10 dollar zeer goede, tweedehandse

leven verliezen zal om Mijnentwil en om des evangelies

kostuums kon kopen. Niemand vermoedde natuurlijk

wil, die zal het behouden.’

dat ik in andermans kleding liep, maar zodoende kon

Wat geloof vermag

ik meer investeren in het werk des Heren. Ik vond het een voorrecht om dit te doen.

Een goede vriend van mij, met wie ik veel contact had

38

en die mij veel geestelijk inzicht had gegeven, was niet

Zo herinner ik mij dat ik eens voor een reis een nieuw

in de gelegenheid voor zichzelf en zijn groot gezin – hij

kostuum nodig had. Nu was er op dat schip een

had zeven kinderen – een auto te kopen. Ik besloot

zeeman, die tijdens een dronken bui een prachtig en

dan ook, daar ik meende dat nu de tijd er rijp voor

duur kostuum had gekocht. Maar toen hij de volgende

was, dit zelf te doen. Maar ik had geen geld, daar ik

dag wakker werd en weer nuchter was, ontdekte hij

sinds twee jaar bijna mijn gehele inkomen besteedde

dat het één decimeter te groot was en hij deed het

aan het ondersteunen van een zendingsfamilie. Het

aan mij over voor 12 dollar. Het zat me als gegoten,

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

omdat de man een hoofd kleiner was dan ik. Ik vond

de auto van mijn keuze, een grote achtpersoons

het grappig en dankte de Heer ervoor dat Hij een

Packard Super 8, twee jaar oud. Het was een pracht

dronken zeeman had gebruikt om voor mij een nieuw

van een wagen en in prima staat!

kostuum te kopen. We werden het eens over de prijs van 125 dollar. Er zullen mensen zijn die nooit zullen begrijpen wat

Daarop zei de man: ‘Komt u maar mee om te betalen.’

het is om voor een paar schoenen te moeten bidden,

Tweedehandse auto’s kon je toen alleen maar contant

of voor andere kleding. Men heeft geld en kan on-

kopen. Ik vertelde hem dat ik de auto nodig had om

bekommerd kopen wat men zelf wil. Wat ben ik God

de kinderen van mijn vriend naar de kerk te brengen

dankbaar dat Hij Zelf mij hierin leidde. Want naast

en dat ik de volgende week 25 dollar zou brengen,

degenen die alles kunnen kopen wat ze zelf willen, zijn

de wagen zou laten staan en hem dan pas zou mee-

er miljoenen mensen die dat niet kunnen. Het zijn juist

nemen als ik het hele bedrag betaald had. De man

diegenen, die ik wil begrijpen en met wie ik wil delen

keek me aan alsof hij het overal om zich heen hoorde

in de omstandigheden, waarin zij leven. Ik geloof dat

donderen. Ik bad echter tot de Here en ik kon niets

dit ook de bedoeling van Christus is (Psalm 41:2;

anders dan geloven dat ik die wagen zou krijgen. De

Spreuken 4:2; 29:7; Galaten 2:10).

man zei zoiets van: ‘Dat doen we nooit en ik heb er ook nog nooit van gehoord.’ Ik zei hem dat het voor

Ik wil nu terugkomen op die eerste auto die ik zou

mij toch de enige manier was om hem te kopen. Het

kopen. Ik had maar één dollar en 25 cent op zak,

duurde niet lang of er stond met grote letters op de

maar ik geloofde dat God mij een auto wilde geven.

voorruit ‘Sold’ (Verkocht). Ik werkte die week extra

Dus ging ik eropuit om er een te kopen. Toen ik bij de

hard, maakte veel overuren en kon mijn eerste 25

plaats kwam waar zo’n kleine honderd tweedehandse

dollar betalen. Nooit zal ik het moment vergeten dat

auto’s stonden, kwam de verkoper naar me toe en

ik het restant van het bedrag betaalde en de grote

vroeg me hoeveel ik besteden wilde. Ik vertelde hem

slee ging halen, waarvan ik zonder twijfel geloofde dat

dat dit geheel afhing van de auto en dat het geen

de Here mij die gegeven had.

probleem was. Ik bekeek ze allemaal en zag plotseling

In september gaan we verder met deel 6 van de autobiografie van Johan Maasbach.

Lees de hele autobiografie van Johan Maasbach in één adem uit. ‘Waarom ik Christus predik’, verkrijgbaar voor maar € 7,05 bij Bijbelhuis.nl.

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | JUNI 2012

39


60 JAAR JMWZ |

60JAAR! JMWZ

Long-time medewerkers aan het woord!

Gert van Nieuwenhuizen (78) voelde 40 jaar geleden de roeping om fulltime het evangelie in te gaan.

Na voorganger te zijn geweest in Dordrecht, heeft hij het Zoë Bijbel College mogen helpen opbouwen.

HOELANG BENT U AL VERBONDEN AAN DE JOHAN

het werk zich zo zou uitbreiden? Daar sta ik iedere keer

MAASBACH WERELDZENDING?

weer versteld van. De groei zit er nog steeds in. Ik ben

Vanaf 1967 bezocht ik al de gemeente Capitol in Den

benieuwd wat de Here nog meer gaat doen, als ik het mag

Haag. Ondanks dat mijn vrouw en ik in Zuid-Afrika tot

meemaken. Dit is allemaal nog maar het begin. De Here

bekering waren gekomen in een pinkstergemeente,

wil nog veel meer doen. De hele familie Maasbach is daar

hadden we nog weinig kennis van de pinkstergemeenten

vol van en in dat spoor gaan we verder.

in Nederland. Mijn vrouw en ik waren zoekende naar een goede gemeente, totdat we in Capitol kwamen. Meteen

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEN EN NU?

wisten we: ‘Dit is het waar we naar gezocht hebben.’ In

Ik denk dat het nu wat professioneler is, omdat we veel

1972 – nu dus 40 jaar geleden – voelde ik de roeping om

meer ervaring hebben. Maar de bewogenheid die Johan

voltijds het evangelie in te gaan en kwam ik fulltime op het

en Willy Maasbach hadden, is er nog altijd. Die is alleen

zendingskantoor werken. Sinds die dag heb ik het werk

nog maar sterker geworden. Ik denk dat het belangrijk is

alleen maar zien groeien.

dat we de compassie en bewogenheid voor het verlorene vasthouden en niet in een routine terechtkomen. De

WAT ZIJN UW WERKZAAMHEDEN GEWEEST?

Stichting komt altijd met nieuwe ideeën, nieuwe manieren

Ik ben begonnen in de boekwinkel Het Bijbelhuis, waarvan

en methoden om het evangelie te verkondigen. Het geeft

we drie vestigingen hadden: in Den Haag, Dordrecht

een geweldig bevredigend gevoel dat David en John T.L.

en Schiedam. Vanaf 1975 begon ik de bidstonden in

Maasbach in hetzelfde spoor van hun ouders verdergaan.

Dordrecht te leiden. Door genade zijn mijn vrouw en ik 27 jaar lang voorgangers geweest van de gemeente in

HOE ZIET U DE TOEKOMST TEGEMOET?

Dordrecht. Door een Godswonder kwamen we later

Als we naar de wereld kijken, ziet het er niet goed uit.

in het bezit van de Torenschoolkerk te Dordrecht, die

Maar als ik zie wat de Here wereldwijd allemaal doet, dan

in 1991 officieel geopend werd. Door genade heb ik

zeg ik: God is machtig. God gaat door met Zijn werk, in

vervolgens het Zoë Bijbel College mogen helpen opbou-

alle tijden, door alle problemen heen. God heeft een doel

wen. Wat in 1984 begon als een zomerbijbelschool, werd

en dat doel zal tot stand komen, zolang wij maar met Hem

in 1996 voortgezet als avondcursus. Dit heeft zich door

meewerken. Het zijn niet onze eigen talenten of bekwaam-

de jaren heen enorm uitgebreid.

heden, of de gunsten van degenen die boven ons staan. Uiteindelijk komt het allemaal van de Heer. Mijn leven is

HOE KIJKT U TERUG OP AL DIE JAREN?

in Zijn hand en ik kan alleen maar zeggen: God is goed!

Ik ben blij dat de Here het zo heeft geleid dat ik hier heb

Zoals God zegt in Filippenzen 3:16: ‘Hetgeen wij bereikt

mogen werken en dat ik in contact ben gekomen met

hebben, in dat spoor dan ook verder!’

Johan Maasbach. Ik kan alleen maar zeggen dat de Here ons rijkelijk heeft gezegend. Wie had ooit gedacht dat

40

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


| 60 JAAR JMWZ

‘God gaat door met Zijn werk, in alle tijden, door alle problemen heen.’ NIEUW LEVEN | JUNI 2012

41


60 INSPIRATIE JAAR JMWZ | CHINA | VOOR CHRISTUS

‘Een hele nieuwe generatie staat weer klaar om het ‘stokje’ over te nemen.’

42

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


CHINA VOOR CHRISTUS | INSPIRATIE

60JAAR! JMWZ

Long-time medewerkers aan het woord!

Gerie van der Dussen (73)

was de eerste fulltime medewerker van het zendingwerk. Tot op de dag van vandaag is ze werkzaam op de afdeling Redactie.

HOELANG BENT U AL WERKZAAM BIJ DE JOHAN

sommigen wensten: nu zal het schip van de Johan Maasbach

MAASBACH WERELDZENDING?

Wereldzending wel ten onder gaan, heeft de Here altijd

Na de grote Osborn-campagne in 1958 – dus nu 54 jaar

uitkomst gegeven.

geleden – kwam ik voltijds in dienst bij Johan Maasbach. Vóór die tijd had ik al ontslag genomen bij mijn werkgever,

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEN EN NU?

omdat we ervoeren dat er iets geweldigs stond te gebeuren.

Het verschil ligt wel hierin dat we vroeger veel meer tegen-

En dat gebeurde er ook. Nederland schudde geestelijk op

stand hadden van godsdienstige mensen. ‘Pinksteren’ was

zijn grondvesten. Na deze campagne hield Johan Maasbach,

voor velen een ‘vies’ woord. Nu merk je dat de kerkmensen

die toen voorganger was van een Pinksterkerk in Gouda,

veel opener zijn en beseffen dat we elkaar nodig hebben

die ook ik bezocht, overal door heel Nederland – en in vele

in deze eindtijd. Het verschil ligt ook hierin dat velen van-

landen daarbuiten – campagnes. In Nederland werden

daag niet meer geloven in God. Dat was vroeger toch wel

vele grote zalen, schouwburgen en concertgebouwen

anders. Ik bid God dat er nog een opwekking zal komen in

afgehuurd, die duizenden bezoekers trokken. Campagnes

ons landje. Helaas gebeurt het pas vaak als mensen in grote

moesten worden georganiseerd, drukwerk moest worden

nood komen te zitten. In de oorlog stroomden de kerken vol.

gefabriceerd, advertenties gezet. Vele brieven werden

Nederland, o Nederland, de tranen stromen me vaak over

beantwoord. Gemeenten werden gesticht en nazorg

de wangen als ik denk aan je onbekeerlijkheid, terwijl in vele

verricht. Enz. Enz. Mijn werk was overdag op kantoor. ’s

landen grote opwekkingen zijn en dagelijks kerken gesticht

Avonds en in het weekend naar de vele samenkomsten.

worden om de massa’s bekeerlingen op te vangen.

Later werd mijn werk op kantoor voornamelijk redactioneel (boeken, tijdschriften, traktaten enz.).

HOE ZIET U DE TOEKOMST TEGEMOET? Wat de toekomst betreft, geloof ik dat God ons werk nog

WAT ZIJN UW WERKZAAMHEDEN ?

gebruiken zal om velen tot inspiratie te zijn. Dat was en is

Momenteel doe ik nog iets op de afdeling Redactie. Ik vind

ook de wens van de familie Maasbach. Een hele nieuwe

het heerlijk om nog een beetje bruikbaar te zijn. Ik ben ervan

generatie staat weer klaar om het ‘stokje’ over te nemen.

overtuigd dat we moeten werken zolang het dag is, want de

Dat is ook het leuke van het ouder worden: met drie gene-

nacht komt wanneer niemand meer werken kan.

raties samen te werken of te hebben samengewerkt. Het is in mijn ogen dan ook een groot wonder dat alle nazaten de

HOE KIJKT U TERUG OP AL DIE JAREN?

Here niet alleen dienen, maar er ook zonder uitzondering

We hebben met z’n allen grote hoogtepunten en ook diepte-

voor kiezen om na hun opleiding zich geheel ten dienste te

punten gekend. Het gekke is dat ik me, ook tijdens die diep-

stellen voor de verbreiding van het evangelie wereldwijd. Ik

tepunten, heel happy heb gevoeld. Ik dacht: als de Here, de

geloof dan ook dat alles nog maar een begin is geweest van

Landman, vindt dat er gesnoeid moet worden, dan heeft Hij

wat de Here wil en zal doen. Ik wil eindigen met Psalm 2:8:

nog veel met ons voor. De Landman doet dat alleen als Hij

‘Vraag Mij en Ik zal volken geven tot uw erfdeel, de einden der

nog iets in die boom ziet, opdat hij meer vrucht zal dragen. Ik

aarde tot uw bezit.’

ben ook getuige geweest van vele wonderen, ook op financieel gebied. Hoewel soms mensen dachten en helaas ook NIEUW LEVEN | JUNI 2012

43


60 60 INSPIRATIE JAAR JAAR JMWZ JMWZ | CHINA | | VOOR CHRISTUS

‘Johan Maasbach hield ons altijd voor: ‘dit alles is nog maar het begin!’’ 44

NIEUW LEVEN | JUNI 2012


CHINA VOOR CHRISTUS | INSPIRATIE

60JAAR! JMWZ

Long-time medewerkers aan het woord!

Fred de Bruijn (61)

is dit jaar 40 jaar verbonden aan de Johan Maasbach Wereldzending. Zijn werkzaamheden zijn door de jaren heen heel gevarieerd geweest: van jeugdleider tot zangleider, en van pastor tot oudste.

HOELANG BENT U AL VERBONDEN AAN DE JOHAN

WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN TOEN EN NU?

MAASBACH WERELDZENDING?

Het was een voorrecht om Johan Maasbach persoonlijk

Sinds 1972 bezoeken mijn vrouw Jettie en ik de samen-

ontmoet te hebben. Zijn passie en bewogenheid voor

komsten van de Johan Maasbach Wereldzending. Mijn

wereldevangelisatie was zo groot. Het is geweldig

eerste bezoek was in Krasnapolsky in Amsterdam in mijn

om te zien dat in deze tijd, onder de leiding van David

bekeringstijd. In 1973 zijn wij gedoopt door onderdompe-

Maasbach, het werk zich zo heeft uitgebreid. Samen met

ling in het Capitol Evangelie Centrum en in 1974 getrouwd

zijn broer John heeft hij onder Gods leiding het werk in

in de JMWZ-gemeente te Utrecht. We hadden toen nog

een geweldige stroomversnelling gebracht. De Oogsttijd

geen eigen gebouw. Dus dit jaar zijn we 40 jaar verbonden

Bijbelscholen over heel de wereld, de zendingsposten,

aan de Johan Maasbach Wereldzending.

zendingsreizen, nieuwe gemeenten, musicals en, als een van de hoogtepunten, de tv-uitzendingen op SBS 6, geven

WAT ZIJN UW WERKZAAMHEDEN?

aan dat het bruist van leven bij de Stichting.

Mijn werkzaamheden zijn in de loop der jaren heel gevarieerd geweest: jeugdleider, zangleider, oudste in de

HOE ZIET U DE TOEKOMST TEGEMOET?

Immanuelkerk in Utrecht, pastor in Breda bijna 7 jaar, in

Johan Maasbach hield ons altijd voor: ‘En dit alles is nog

Leiden 10 jaar, daarna bijna 2 jaar in Zwolle als pastor-

maar het begin!’ Hij had gelijk: ook nu is dit nog maar

coach, en sinds februari jl. pastor van The Blessing Utrecht.

een begin van alles wat nog gaat komen. Meer dan ooit

Dus na 20 jaar zijn we weer terug in Utrecht. Daarnaast

is het belangrijk om met de beste middelen, in de kortst

mocht ik meerdere jaren lesgeven op het Zoë Bijbel

mogelijke tijd, zo veel mogelijk mensen te bereiken met

College in Den Haag, Hoogezand en Venlo. In juni begint

het evangelie. De toekomst voor de wereld lijkt somber:

de Oogsttijd Impact School weer. Ik vind het steeds heel

de wereld zucht onder haar lasten; de financiële crisis; het

bijzonder om ook daar onderwijs te mogen geven.

wereldterrorisme; het wereldwijde seksueel misbruik; de misleiding door het loslaten van de christelijke waarden

HOE KIJKT U TERUG OP AL DIE JAREN?

en normen, maar de komst van Jezus Christus komt

Op de eerste plaats zijn mijn vrouw en ik heel erg dankbaar

steeds dichterbij. Er is hoop voor de toekomst! Nederland

dat wij met onze 6 kinderen mochten opgroeien onder

kan een lichtbaken zijn voor Europa als we doorgaan

de vlag van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending.

met de grote opdracht die Jezus ons gaf, nadat Hij Zijn

In die 40 jaar hebben we het werk van de Stichting zien

werk had volbracht op aarde: ‘Ga dan heen, onderwijs

groeien, steeds getrouw aan haar opdracht en met een

al de volken, hen dopend in de Naam van de Vader en van

stabiele, Bijbelgetrouwe boodschap. Wij zijn dankbaar dat

de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat Ik u

we door al de jaren heen mee mochten werken aan die

geboden heb, in acht te nemen’ (Mattheüs 28:19). Wij zijn

opdracht. Het heeft ons een rijk gezegend leven gegeven

positieve geloofsoptimisten samen met alle medewerkers

tot op de dag van vandaag.

van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Onze verwachting is dat nog veel mensen tot geloof zullen komen in de komende tijd.


Johan Maasbac h Wereldzending

l e i j k k a e t e m n! s De profeet Elia

had honger. Waar moest

hij zijn eten vandaan halen in dit droge land? God zei: ‘Je

moet naar een vrouw toegaan, Elia. Ze woont in Sarefat. Vraag haar maar of zij een lekker stuk

voor je heeft.’ Elia deed wat God zei. Hij ging

naar de vrouw toe die God had aangewezen. ‘Kun je een stuk

De vrouw schrok. ‘Elia, ik zou heel graag haast niks meer om

voor mij halen?’

voor u willen meenemen, maar ik heb

van te bakken! Ik heb meel en olie nodig, maar ik heb van allebei nog

maar een klein beetje.’ De vrouw keek verdrietig naar Elia. ‘Ik heb zelfs niet genoeg eten voor mijn zoon en mijzelf. Ik kan nog maar één keer

bakken, en dan hebben we niets meer!’

Maar Elia zei tegen de vrouw: ‘Je hoeft je geen zorgen te maken; God zorgt voor jou. Maak van het laatste beetje meel en olie

voor mij. God zal ervoor zorgen dat het meel en de olie niet op zullen

raken, maar dat er altijd genoeg zal zijn.’

De vrouw deed wat Elia had gezegd. Ze bakte nog steeds genoeg meel en olie om

voor hem. Elia had gelijk! Er was

voor zichzelf en haar zoon te bakken.

De vrouw en haar zoon hadden vanaf nu altijd genoeg eten. God zorgde voor hen! God houdt zo veel van ons dat Hij altijd voor ons zorgt. God wil dat wij ook voor anderen zorgen. Wees lief voor elkaar. Daar wordt God zo blij van!

Christy

allkids1st@maasbach.com

koekjes

KLEUR in!

bakken!

Kleur deze cupcake op je allermooist in!

(Vraag a ltijd een volwasse om je te ne helpen m et de ov en!)

Wil jij iets liefs voor een ander Bak een pa doen? ar lekkere koekjes en deel

Recept: 20 gra m suik

ze uit!

er • 40 gra m boter • 60 gram b Kneed alle loem s door elk aar en ge bruik vorm extra leuk pjes om je te maken koekjes ! De koekje s moeten een oven va 30 minute n 140 grad n in en.

MAAK EEN LEUK E FOTO VAN JE KO STUUR HET OP. DA EKJES EN N KEER MISSCHIEN STAAN ZE DE VOLGENDE OP DEZE BLADZIJ DE!


| VRAAG & ANTWOORD KIDS

KIDS

U bent van harte welkom!

‘Hoe kan ik mijn vijanden liefhebben?’

AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. BREDA: Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Vrijdag: Evangelisatiedienst (elke 2e en 4e vrijdag van de maand) 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.30 u.

Vraag: De Bijbel zegt dat wij onze naaste moeten liefhebben als onszelf en zelfs van onze

*Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2). DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u.

vijanden moeten houden. Hoe doe ik dit?

GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

Antwoord:

UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst

Het is heel makkelijk om degenen lief te

10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

hebben die jou liefhebben, om vriendelijk

VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag:

te zijn voor degenen die vriendelijk tegen

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

jou zijn. Maar Jezus zegt in Mattheüs 5:4344,46: ‘U hebt gehoord dat er gezegd is: Heb uw naaste lief en haat uw vijanden. Maar Ik zeg: Houd ook van uw vijanden! En bid voor

ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

wie u vervolgen! … Als u alleen maar houdt van mensen die ook van u houden, krijgt u geen beloning. Dat doen zelfs bedriegers.’ Bij het liefhebben van onze vijanden speelt vergeving een belangrijke rol. Jezus leert

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 50e jaargang no. 06, juni 2012 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereld Zending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

ons hoe belangrijk het is dat wij elkaar vergeven: ‘Want als u de mensen vergeeft wat

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending:

zij verkeerd hebben gedaan, zal uw hemelse

Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. 4420

Vader ook u vergeven wat u verkeerd hebt

t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank,

gedaan. Maar als u hen niet vergeeft, zal uw

Den Haag, Rek. 51.37.24.273 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax:

hemelse Vader ook u niet vergeven’ (Mattheüs

+3170-3107111 • Capitol World Travel - +3170-3469473 • E-mail: info@

6:14-15).

maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl • Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com

God wil u helpen om uw vijanden lief te hebben met Zijn Goddelijke liefde. Als u

* Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

Gods vergeving aanneemt door het offer van Zijn Zoon Jezus, zal Hij u ook helpen om vergevingsgezind te zijn. Onthoud dat Jezus voor ons stierf toen wij nog zondaren en vijanden van Hem waren.

KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen • Kredietbank Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 U.S.A.: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 315, Endicott N.Y. 13761 India: Social Welfare Centre, Johan Maasbach

05• P.O. Box 05 World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Madras (Chennai) Indonesië: Yayasan ‘Jati Margo’ 1067,

Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100 • Bairro Xaxim Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 Filipijnen: 3rd Floor Philcomspec Center 155 Road 3, Project 6 • 1100 Quezon City Metro Manilla • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 10.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


Word nu abonnee! voor maar

€10

per jaar!

MET GRATIS BOEK!

Ook via www.maasbach.nl Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: *Schrijf in blokletters s.v.p.

Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95)

Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

Handtekening:

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam:

ACTIE!

ING Betaalrekening:

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover.

Bankrekening:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Nieuw Leven Magazine - juni 2012  

Geloofsopbouwende maandblad | Liefde & een gelukkig gezin

Nieuw Leven Magazine - juni 2012  

Geloofsopbouwende maandblad | Liefde & een gelukkig gezin

Advertisement