Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBLAD

jaargan g 52 M E I 2014

Boodschap Het verhaal van Esther Moederdag Special Regina Maasbach Geloofslessen Willy Maasbach: ‘De Here is mijn Herder’

Mama Maasbach

moeder, oma, overgrootmoeder !


VOORWOORD VOORWOORD

Belangrijke gedenkdagen! Denk aan 4 en 5 mei! De Dodenherdenking vindt jaarlijks plaats op 4 mei, met onder andere twee minuten stilte om 20.00 uur. Een dag later, op 5 mei, wordt de bevrijding van de Duitse bezetting (1940-1945) gevierd. Nadat het volk van Israël aan de overkant van de Jordaan was aangekomen, zei God tegen Jozua: ‘Zij moeten die stenen op de oever brengen en opstapelen als een gedenkteken op de plaats waar u vannacht uw kamp opslaat.’ Wanneer Jozua Gods opdracht uitvoert, zegt hij: ‘Wij zullen die stenen gebruiken om een gedenkteken op te richten. En als onze kinderen later vragen: ‘Waarvoor dient dat gedenkteken?’ kunt u hun vertellen: ‘Dat is om ons eraan te herinneren dat de Jordaan ophield met stromen toen de ark van het verbond de rivier overstak.’ Het gedenkteken zal een voortdurende herinnering zijn aan dit verbazingwekkende wonder’ (Jozua 4:6-7). Daarom is het goed om 4 en 5 mei als gedenkdagen te hebben en te houden, zodat nieuwe generaties zullen weten wat er is gebeurd en wat nooit meer mag gebeuren!

Denk aan Moederdag! Naast de liefde van God, is de moederliefde voor haar kind waarschijnlijk wel de grootste liefde die er op aarde bestaat. Daarom willen wij op deze Moederdag alle mama’s bedanken! Wij willen graag dat zij weten dat de vele offers die zij gebracht hebben ter wille van hun kind of kinderen, het verschil hebben gemaakt. En hoezeer zij gewaardeerd worden voor alle waarheden en lessen die zij in ons leven hebben geplant. Dat wij hun liefde en wijsheid waarderen en dat we nooit zijn gekomen waar we nu zijn, ware het niet door hun hulp en bemoedigingen. Alle mama’s, oma’s, tantes, en alle vrouwen die kinderen grootbrengen, verdienen op deze Moederdag een waardering en een dikke kus!

Denk aan mama Maasbachs verjaardag! Volgende maand, op 29 juni, wordt mama Maasbach 87 jaar! Vele dingen zijn haar in het leven niet bespaard gebleven. Als jonge vrouw maakte zij de nare gevolgen van de Tweede Wereldoorlog mee. Als moeder van 8 kinderen heeft zij de uitdagingen ondervonden en aangenomen van het opvoeden van de kinderen, ook tijdens de moeilijke kinderjaren. Ze verloor haar oudste zoon, John-Henry, aan een ziekte. Hij was pas 2 jaar! Ze weet wat het is om geen geld te hebben voor boodschappen en om de rekeningen te kunnen betalen. Als echtgenote van mijn vader, de bekende Evangelist Johan Maasbach, en als medeoprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending, heeft zij menigmaal oog in oog gestaan met onze aartsvijand, de boze. Hoe vaak heeft hij er niet alles aan gedaan om haar onderuit te halen, om zo het plan van God voor haar leven te ondermijnen. Maar door de kracht van Jezus Christus en haar volharding is het hem niet gelukt! Na meer dan 60 jaar in de bediening, terwijl zij met beide benen in het gewone leven staat, kunnen we alleen maar zeggen: ‘Bedankt mam en alvast van harte gefeliciteerd! Dat u al de jaren mag vervullen die de Here u geeft, en dat u mag genieten van het zien dat al uw kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen de Here dienen. God is trouw en een Waarmaker van Zijn Woord!’

In geloof en liefde,

David & Regina


BEMOEDIGING BEMOEDIGING

Inhoud 04 14 20 26 30 34 38 46 47

De Boodschap Esther opnieuw verteld

Mission Nieuws Congo & Pakistan

Inspiratie 'De Here is mijn Herder' Willy Maasbach

Bijbelhuis Familieboekwinkel

POiNT! Make a POiNT!

Moederdag special ‘U bent nooit alleen’ Regina Maasbach

Autobiografie Johan Maasbach (deel 21)

Kids

Heer, ik geef het over aan U; ik laat het los Deze Moederdag hoop ik u te kunnen bemoedigen met een handeling van geloof die Jochebed, de moeder van Mozes, deed. In die tijd gaf farao de opdracht om alle baby jongetjes te doden (lees Exodus 1). De Here gaf haar het geweldige idee om een biezen mandje te maken. Hier was haar handeling van geloof: het mandje te maken, het te brengen naar de rivier en het daar los te laten. In onze ogen lijkt het alsof Jochebed met deze handeling haar kind overgaf aan de dood. Maar ze had een groot geloof en vertrouwen op God en gaf het juist over in de handen van de Here. En God zorgde ervoor dat Mozes in leven bleef.

‘Loslaten.’ Ik hoop dat dit voor u een bemoediging is wanneer u een handeling van geloof doet. Ga niet af op wat u hoort en ziet, maar handel juist naar uw geloof en vertrouwen in God. God is groot en machtig. Hij zal voorzien!

All Kids 1st

Vraag & Antwoord ‘Waarom ging Jezus terug naar de hemel?’

Regina

COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Christy van Dalen, Alissa Hathie-Maasbach, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach.

NIEUW LEVEN | MEI 2014

3


BOODSCHAP

De Fascinerende Bijbelverhalen! David Maasbach vertelt opnieuw de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. Hij doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn en waaraan u en het hele gezin veel plezier zal beleven! Deze keer het verhaal van Esther.

ESTHER

O PNIEUW VERTELD DOOR DAVID M A ASBACH

‘Daarna zal ik, ondanks het verbod, naar de koning gaan. Als ik dan moet sterven, dan zij het zo.’ Esther 4:16

4

NIEUW LEVEN | MEI 2014


Koninklijk feest Ongeveer 3000 jaar geleden regeerde koning Ahasveros over het rijk van de Meden en Perzen. Het Perzische rijk was een gigantisch groot rijk, dat reikte van India tot Ethiopië. Het was vergelijkbaar met het Europese rijk, maar dan nog veel groter. Het bestond uit maar liefst 127 landen. Om zijn rijkdom, macht en pracht en praal te tonen, kondigde koning Ahasveros een onvoorstelbaar groot feest aan in zijn paleis, dat wel een half jaar zou duren. Uit alle delen van zijn rijk kwamen gasten. De commissarissen van de koning, de burgemeesters, de wethouders, de regering: alle hooggeplaatsten waren aanwezig. Iedereen werd uitgenodigd voor dat prachtige feest. Toen de festiviteiten bijna ten einde waren, gaf koning Ahasveros een apart feest voor alle mannelijke leden van zijn hofhouding. Tegelijkertijd gaf, koningin Wasti, een feest voor de vrouwen in het paleis. Op de laatste dag van het feest beval de koning koningin Wasti te halen, zodat alle gasten haar schoonheid konden bewonderen. De Bijbel zegt namelijk dat zij een bijzonder mooie vrouw was. Maar toen men het bevel van de koning aan koningin Wasti overbracht, weigerde zij te komen. Dat was in die tijd ‘not done’. De koning had een groot probleem en vroeg zijn adviseurs om raad. Zij zeiden dat koningin Wasti zich niet alleen tegenover hem had misdragen, maar ook tegenover alle regeringsleiders. Ze stelden voor om koningin Wasti als voorbeeld te stellen door haar uit het paleis te verbannen en op zoek te gaan naar een nieuwe koningin. Dit was goed in de ogen van de koning. Hij liet een brief uitgaan naar alle 127 landen in zijn rijk. Elk land moest de knapste meisjes bij elkaar brengen, waaruit de koning uiteindelijk zijn vrouw zou kiezen.


BOODSCHAP

‘OP ADVIES VAN MORDECHAI HAD ESTHER NIEMAND VERTELD DAT ZIJ EEN JODIN WAS.’

Esther tot koningin gekroond In Susa woonde een heel knap meisje, Hadassa genaamd. Haar Perzische naam was Esther. Zij was een Jodin en woonde bij haar oudere neef, Mordechai. Na de dood van haar ouders, had hij haar als dochter aangenomen. Als gevolg van het koninklijke besluit werd ook Esther, samen met vele andere meisjes, naar de harem van de koning gebracht. Op advies van Mordechai had Esther niemand verteld dat zij een Jodin was. Haar pleegvader kwam elke dag naar de voorhof van de harem om te informeren hoe het met Esther ging. Koning Ahasveros hield meer van Esther dan van alle andere meisjes en kroonde haar tot de nieuwe koningin.

6

NIEUW LEVEN | MEI 2014


Haman, de jodenhater Korte tijd daarna benoemde koning Ahasveros Haman, de Agagiet, tot eerste minister. Hij was, na de koning, de machtigste man van het rijk. Iedereen boog wanneer Haman passeerde, behalve Mordechai. Hij weigerde voor iemand anders te buigen dan alleen de levende God. Dit maakte Haman woedend. Toen hij erachter kwam dat Mordechai een Jood was, haatte hij niet alleen Mordechai, maar het hele Joodse volk. Hij wilde zelfs alle Joden in Ahasveros’ rijk uitroeien. Haman benaderde de koning over deze kwestie. ‘Koning, er is een volk in uw rijk dat zijn eigen wetten heeft en weigert uw wetten te gehoorzamen. Het is een gevaarlijk volk. Als u het goedvindt, geef dan bevel dat zij worden uitgeroeid.’ De koning vond dit een goed idee en gaf zijn zegelring aan Haman. Haman liet een brief opstellen met het bevel dat alle Joden in het hele rijk zouden worden uitgeroeid op de dertiende dag van de twaalfde maand van het volgende jaar. Deze dag was door het lot (‘poer’) uitgekozen.

NIEUW LEVEN | MEI 2014

7


BOODSCHAP

‘IK ZAL, ONDANKS HET VERBOD, NAAR DE KONING GAAN. KOM IK OM, DAN KOM IK OM.’ ‘Kom ik om, dan kom ik om’

Koningin Esther gaat naar de koning

Toen Mordechai van dit bevel hoorde,

Het moment brak aan dat koningin Esther naar

scheurde hij zijn kleren en was in zak en as. In

koning Ahasveros ging. Meteen verwelkomde

alle gewesten waar het besluit van de koning

hij haar en reikte haar zijn gouden scepter.

bekend was geworden, verkeerden de Joden in

De koning vroeg: ‘Wat is er, koningin Esther?

diepe rouw. Toen Esther dit vernam, stuurde zij

Kan ik iets voor je doen? Al is het de helft van

een dienaar naar Mordechai om te vragen wat

mijn koninkrijk, ik zou het je geven.’ Esther

er aan de hand was. Mordechai legde het hele

antwoordde: ‘Ik heb een grote wens en

verhaal uit. Ook vertelde hij haar dat Haman

wil u en Haman graag uitnodigen voor een

erachter zat, en dat zij naar de koning moest

diner vanavond.’ Nadat de koning en Haman

gaan om hem om genade te smeken voor haar

die avond hadden deelgenomen aan de

volk. Hij zei: ‘Als jij nu blijft zwijgen, zullen de

feestmaaltijd, zei Esther tegen de koning: ‘Mijn

Joden wel op een andere manier gered worden.

verzoek is dat u en Haman morgenavond weer

Maar jij en je familie zullen omkomen. En wie

naar een diner komen dat ik voor u klaarmaak.

weet of jij niet juist met het oog hierop in het

Dan zal ik u mijn wens bekendmaken.’ De

paleis bent terechtgekomen?’ In die tijd stond

koning stemde hiermee in.

er de doodstraf op als je ongevraagd naar de koning ging. Tenzij de koning zijn scepter uit-

Haman liep fluitend het paleis uit. Maar toen

reikte, wat betekende dat je vrijstelling had.

hij Mordechai bij de poort zag zitten, zonder

Ondanks dat Esther al 30 dagen niet bij de

voor hem te buigen, sloeg zijn humeur in één

koning was geroepen, stemde ze ermee in om

klap om. Thuis begon hij over zichzelf op te

naar de koning te gaan. Ze liet alle Joden in Susa

scheppen tegenover zijn vrouw en vrienden.

drie dagen lang vasten, en vastte zelf ook. Ze

Hij was immers de op één na machtigste man

zei: ‘Daarna zal ik, ondanks het verbod, naar de

van het rijk geworden. ‘Maar toch’, voegde hij

koning gaan. Kom ik om, dan kom ik om.’

er somber aan toe, ‘valt dit alles in het niet als ik die Jood Mordechai bij de poort zie zitten.’ Hamans vrouw, Zeres, en zijn vrienden gaven hem de raad een twintig meter hoge galg te maken. ‘Vraag de koning morgenochtend of Mordechai daaraan mag worden opgehangen’, zeiden zij. Haman vond dit een prachtig plan en liet onmiddellijk een galg maken.

8

NIEUW LEVEN | MEI 2014


Mordechai wordt geëerd Die nacht kon koning Ahasveros niet slapen. Hij liet een dienaar komen om hem voor te lezen uit de geschiedenisboeken van zijn koninkrijk. Hij las het verhaal dat twee poortwachters van het paleis een samenzwering hadden gesmeed om de koning om te brengen. Mordechai had deze samenzwering ontmaskerd en wist dit plan te verijdelen. De koning vroeg vervolgens aan zijn dienaren: ‘Wat voor beloning hebben wij Mordechai hiervoor gegeven?’ Waarop zij zeiden: ‘Hij heeft nooit iets gekregen.’ De koning vroeg zich af wie hem hierin advies kon geven. Juist op dat moment kwam Haman het paleis binnenlopen om de koning te vragen of hij Mordechai aan de galg mocht ophangen. De koning beval Haman binnen te komen en vroeg: ‘Wat kan ik doen voor iemand aan wie ik graag eer wil bewijzen?’ Haman dacht: ‘Aan wie anders zou de koning eer willen bewijzen dan aan mij?’ Daarom antwoordde hij: ‘Als ik u was, zou ik zo’n man een koninklijke mantel omdoen. Laat hem op een koninklijk paard zitten, en een van de hooggeplaatste hofleden moet hem door de stad leiden en voor hem uitroepen: ‘Dit is de man aan wie de koning eer wil bewijzen!’’ De koning vond dit een prachtig idee en zei: ‘Haal snel de mantel en het paard. Doe precies wat u hebt voorgesteld bij de Jood Mordechai.’ Haman kreeg haast een hartverzakking, maar was gehoorzaam. Na afloop van dit eerbetoon haastte Haman zich diep vernederd naar huis. Toen hij dit vertelde aan zijn vrouw en vrienden, zeiden ze: ‘Als Mordechai een Jood is, lukken je plannen tegen hem nooit.’

NIEUW LEVEN | MEI 2014

9


BOODSCHAP

Haman door Esther ontmaskerd ’s Avonds zaten koning Ahasveros en Haman aan bij het diner bij Esther. Tijdens de maaltijd vroeg de koning opnieuw: ‘Wat is je wens, koningin Esther? Ik zal het je geven, zelfs al is het de helft van mijn koninkrijk!’ Esther antwoordde: ‘Er is iemand in het paleis, die een complot heeft gesmeed om mij en mijn hele volk uit te roeien.’ De koning wist nog steeds niet dat Esther een Jodin was en kon het niet geloven. ‘Waar heb je het over?’ vroeg de koning verbaasd. ‘Wie durft het in zijn hoofd te halen jou iets aan te doen?’ Toen draaide Esther zich naar Haman en zei: ‘Daar zit de schurk! Haman is de vijand die ons bedreigt!’ Woedend sprong de koning van tafel op. Haman trok lijkbleek weg en pleitte voor zijn leven bij koningin Esther, door op haar rustbed neer te vallen. ‘Wat?’ bulderde de koning. ‘Durf je ook nog de koningin in mijn paleis, onder mijn ogen aan te randen?’ Vervolgens zei een dienaar: ‘Haman heeft bij zijn huis een galg van twintig meter hoog opgericht om Mordechai aan op te hangen, de man die uw leven heeft gered.’ ‘Hang Haman daaraan op’, beval de koning. Zo viel Haman in de kuil die hij zelf gegraven had.

10

NIEUW LEVEN | MEI 2014


‘KONINGIN ESTHER REDDE HAAR VOLK,

OMDAT ZE NIET BANG WAS HAAR LEVEN PRIJS TE GEVEN.’

De overwinning van de Joden

Toen eenmaal de dag aanbrak dat de

Nu was er nog één probleem: de wet van Meden

kunnen vermoorden, werden de rollen

en Perzen die Haman had uitgevaardigd. Deze

omgedraaid. De Joden mobiliseerden zich

wet was onherroepelijk. Koning Ahasveros

tegen de aanvallers, en er werd een grote

schonk alle bezittingen van Haman aan koningin

overwinning behaald!

vijanden van de Joden hoopten hen te

Esther en stelde Mordechai aan in de plaats van Haman. Ook kreeg hij de koninklijke zegelring om zijn vinger. Esther pleitte opnieuw bij de

Poerimfeest

koning voor haar volk, waarna Mordechai in

Dit verhaal lijkt misschien een sprookje, maar

naam van de koning een brief mocht opstellen

het is waar gebeurd. Koningin Esther redde

naar alle 127 landen van het rijk. Dit besluit

haar volk, omdat ze niet bang was haar leven

gaf de Joden in alle steden toestemming zich

prijs te geven. Maar God gaf haar het leven

te verenigen voor hun verdediging. De Joden

terug. Zij deed iets groots voor God, waarna

kregen de opdracht die dag klaar te staan om

God iets groots voor haar deed. Dat is de

zich op hun vijanden te wreken. In elke stad

reden dat Joden vandaag, 3000 jaar later,

en elk gewest waar het koninklijk besluit werd

nog altijd het Poerimfeest en de verjaardag

bekendgemaakt, juichten de Joden van blijd-

van koningin Esther vieren, en gedenken hoe

schap en vierden feest.

God Zijn volk heeft bewaard voor uitroeiing.

NIEUW LEVEN | MEI 2014

11


BOODSCHAP

GEBED Handeling van geloof God wil ook een ommekeer brengen in uw situatie, als u een handeling van geloof durft te doen, net als Esther en Mordechai. God kan u in één moment uit uw moeilijkheden en problemen halen. Om u te helpen een handeling van geloof te doen, mag u uw hand op de mijne leggen en het gebed mee bidden.

‘Vader, ik dank U voor Uw liefde en genade. Ik geloof dat U vandaag dezelfde God van wonderen bent. Bij U zijn alle dingen mogelijk. Ik doe op dit moment een handeling van geloof. Dank U dat U voor uitkomst zult zorgen in mijn situatie. Laat nu Uw reddende, genezende, bevrijdende en verlossende kracht uitgaan. U bent een goede en trouwe God, machtig om oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of beseffen. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Stel hier uw geloof Stel hier uw in werking geloof in werking puntvan

contact

12 12

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013 NIEUW LEVEN | MEI 2014


Schrijf mij Een groot deel van mijn bediening besteed ik aan het terugschrijven en bemoedigen van mensen die mij hun nood schrijven. Ook u kunt mij schrijven als u een nood hebt voor uzelf of een ander. U kunt mij alles schrijven, want uw brief wordt vertrouwelijk behandeld. Ik beloof voor uw nood te bidden en ook terug te schrijven. Mijn gebeden worden 24 uur per dag gedragen door het Global Prayer Network (www.gpnetwork.com). Schrijf naar: DAVID MAASBACH | POSTBUS 44 | 2501 CA DEN HAAG | HOLLAND | E-MAIL: INFO@MAASBACH.NL ‘Verwacht goede dingen van God. Jezus is gekomen, zodat u leven hebt en overvloed!’ Schrijf mij ook onmiddellijk als God een wonder voor u heeft gedaan, zodat we God daarvoor kunnen danken.

David Maasbach

> Meer van deze boodschap? Bestel dan de dvd met de boodschap Esther. Verkrijgbaar bij het Bijbelhuis.nl | € 4,95 | BESTELNUMMER: DVD201013

> Volg de serie van de Fascinerende Bijbelverhalen ook op de televisie! Elke zondag om 09.00 uur op SBS6 (zie achterpagina voor meer info)

mijn paasg ift

HEBT U UW PAASGIFT AL OVERGEMAAKT? Als u het zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending een warm hart toedraagt, dan kunt u hieraan uiting geven door uw speciale paasgift te geven, zodat wij door kunnen gaan met de wereldwijde verspreiding van het evangelie. Wees een geloofspartner met mij door gebed en financiële steun! Hartelijk dank!

MAAK UW PAASGIFT OVER OP: ING rekeningnummer: NL25 INGB 0000 004420 of Deutsche Bank rekeningnummer: NL08 DEUT 0513 7242 73 Ten name van: Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag, onder vermelding van: ‘Paasgift 2014’


MISSION NIEUWS

BId voor de studenten in congo!

14

NIEUW LEVEN | MEI 2014


Congo

Al voor tientallen jaren mogen wij actief zending bedrijven in Congo, het grote land in het hart van Afrika. Afgelopen jaar mochten wij, in samenwerking met de zendingsorganisatie E.F.A.I. (Eglise Foi Audacieuse Internationale), het Zoë Bijbel College in Kinshasa starten.

Studenten in Kinshasa ‘De eerste diploma-uitreiking was een groot feest. Inmiddels zitten we alweer midden in het tweede schooljaar. Het is geen gemakkelijk land en er zijn vele uitdagingen, maar door Gods genade gaat het werk vooruit. Er zijn ook wel eens tegenslagen. Zo werd de toegang tot het land niet gegeven aan vier Braziliaanse leraren, die wij hadden uitgezonden. Zij moesten met hetzelfde vliegtuig weer terug naar huis. Het gaat niet altijd allemaal zonder slag of stoot. Ik vond het zo jammer voor de studenten dat zij het onderwijs van de Braziliaanse pastors moesten missen, maar zoals altijd in Gods Koninkrijk: het werk gaat door! Op dit moment hebben wij een leraar uit Rome uitgezonden naar Kinshasa. Zo de Here wil, zullen wij in juli weer een diploma-uitreiking hebben.’

John T.L. Maasbach International Missions Director

> Enkele geslaagde studenten van afgelopen jaar: In totaal ontvingen maar liefst 167 studenten hun diploma! NIEUW LEVEN | MEI 2014

15


MISSION NIEUWS

1989

1995

UIT HET ARCHIEF

Kinshasa, Congo Er zijn door de jaren heen verschillende campagnes georganiseerd in Congo (voormalig Zaïre). Eerst met Evangelist Johan Maasbach in de jaren '80, later met David en John T.L. Maasbach. In deze Mission Nieuws kijken we terug op de afgelopen campagnes en blikken we vooruit op de komende campagne.

G

edenkwaardig was de campagne met David en John T.L. Maasbach in 1995: ‘Kinshasa Explosie’. In het Kamanyola Stadion kwamen avond na avond tienduizenden mensen bijeen om deze massa-campagne bij te wonen. Onder de zalving van Gods Geest werd de blijde boodschap gebracht dat Jezus Christus vandaag dezelfde machtige Bevrijder is. Alleen al op de eerste avond gaven 18.000 mensen hun hart aan Jezus! 7.000 voorgangers ontvingen onderwijs, werden gezalfd met olie en kregen de autobiografie van Johan Maasbach: Waarom ik Christus predik. Ontelbare wonderen van genezing en bevrijding vonden plaats. Velen getuigden op het podium van het wonder dat ze hadden ontvangen. Genezingen van kanker, tbc, rugpijnen, zware hoofdpijnen, oorpijnen vanaf de geboorte; kreupelen konden weer lopen, een blindgeboren meisje kon voor het eerst zien, doven gingen horen, mensen werden bevrijd van boze machten, enz. enz. Het was een geweldige explosie van Gods liefde.

> Massa’s mensen ontvingen redding, genezing, verlossing en bevrijding van God.

16

NIEUW LEVEN | MEI 2014

> Het Kamanyola Stadion, met een capaciteit van 80.000 mensen, was het decor van ‘Kin-Explo’ in 1995.

David Maasbach predikte de boodschap van het evangelie met vrijmoedigheid.


2014 Over Congo De Democratische Republiek Congo is gelegen in centraal Afrika. Congo is wel 60 keer groter dan Nederland. De hoofdstad is Kinshasa en de officiële taal is Frans. Het land telt ongeveer 70 miljoen inwoners. > Een openluchtsamenkomst in Kinshasa met John T.L. Maasbach in 1995.

> Evangelist Johan Maasbach tijdens een van zijn campagnes in Congo (1989)

CAMPAGNE 2014 > Deze kreupele jongen werd wonderbaar genezen tijdens ‘Kin-Explo’.

In juli van dit jaar zullen we D.V. weer een campagne houden in Kinshasa. John T.L. Maasbach zal enkele avonden Gods Woord prediken aan de massa's mensen. Bid voor de coördinator, Apostel Tambu Lukoki, en een ieder die betrokken is bij deze campagne. Bid dat Gods Woord mag uitgaan met kracht en vele mensenlevens zal veranderen. Congo is een moeilijk en gevaarlijk land. Het is kostbaar om daar

te komen en te werken. Gods kinderen wachten op ons om hen te helpen. In Zijn kracht en genade zullen we gaan. Congo is een land met enorme contrasten en noden. Men is altijd in tweestrijd en er is veel onrust (burgeroorlogen en conflicten). Bid dat God Zijn kinderen zal beschermen voor het kwaad.

> Campagne Kinshasa, Congo: 11 t/m 13 juli

WAT KUNT U DOEN? Steun het zendingswerk in Congo door middel van uw liefdegaven en gebeden, zodat we door kunnen gaan met dit belangrijke werk. Uw gaven en gebeden zijn hard nodig. Geef met een ruim hart. ING Betaalrekeningnummer: NL25 INGB 0000 004420, t.n.v.: Stichting Johan Maasbach Wereldzending, o.v.v.: ‘Zending Congo’. Hartelijk dank!

NIEUW LEVEN | MEI 2014

17


MISSION NIEUWS

Pakistan: Hongerig naar Gods Woord Een belangrijk onderdeel van de jaarlijkse conferentie die onlangs plaatsvond in Lahore, Pakistan, zijn de seminars overdag. Er waren wel 2000 voorgangers, leiders en kerkwerkers vanuit verschillende delen van Pakistan aanwezig om de lessen bij te wonen.

E

en van de manieren waarop wij onze broeders en zusters kunnen zegenen in Pakistan is het bemoedigen en opbouwen door middel van de onderwijzing in Gods Woord. We hebben al vele jaren een hele fijne samenwerking met de FGA (Full Gospel Assemblies of Pakistan). Zij hebben goede Bijbelleraren en een diepe liefde en bewogenheid voor hun landgenoten. Samen bidden we altijd vurig voor Pakistan, de regeringsleiders en verschillende situaties die een wonder van God nodig hebben. Wij mogen hen helpen door mee te werken aan de jaarlijkse conferentie.

18

NIEUW LEVEN | MEI 2014

‘God heeft velen diep aangeraakt met Zijn liefde en kracht.’ Opbouwende seminars Een belangrijk onderdeel van de conferentie zijn de seminars overdag. Van de ochtend tot eind van de middag zijn er lessen over allerlei onderwerpen. Pastor Simon van Dalen sprak verschillende uren over de Heilige Geest. Daar kun je zo veel moois over onderwijzen. Maar wat het mooist is, is dat Hij vandaag in ons wil leven en door ons wil spreken en werken. Er is een diepe honger en een

groot verlangen naar de inwoning van de Heilige Geest en naar de vrucht en gaven van de Geest. God heeft velen diep aangeraakt met Zijn liefde en kracht. Dr. Samuel Abu Jabar was uit Jordanië gekomen om ook een aantal lessen te geven. Ook waren er verschillende lokale sprekers, waaronder de zeer gewaardeerde Liaquat Qaiser. Er waren wel 2000 voorgangers, leiders en kerkwerkers vanuit verschillende delen van Pakistan die de lessen volgden.


Velen luisterden aandachtig naar het onderwijs tijdens de seminars.

Pastor Simon van Dalen gaf een studie over de Heilige Geest en Liaquat Qaiser vertaalde.

Speciale bijeenkomsten Naast de seminars, de jeugdconferentie en kinderdiensten, waren er vijf avonden speciale bijeenkomsten waar John T.L. Maasbach mocht spreken. Hij deelde over: De naam boven alle naam; God is aan onze zijde; God, onze beste Schuilplaats; God breekt iedere ketting, en De Koninklijke naam die ons vrijmaakt. Velen hebben vergeving, genezing, bemoediging en versterking van God ontvangen.

LAHORE

INDIA

Wist u dat..? Pakistan ongeveer 190 miljoen inwoners heeft • 95% van de bevolking de islam aanhangt • Men er Urdu spreekt, en in hogere kringen Engels •

WAT KUNT U DOEN? Laten we God alle eer geven en blijven bidden voor Pakistan, onze broeders en zusters daar en het werk van de Heer dat wij daar samen met de FGA mogen doen. Ook kunt u het zendingswerk in Pakistan steunen door middel van uw liefdegaven. ING Betaalrekeningnummer: NL25 INGB 0000 004420, t.n.v.: Stichting Johan Maasbach Wereldzending, o.v.v.: ‘Zending Pakistan’. Hartelijk dank!

NIEUW LEVEN | MEI 2014

19


STUDIE

Geloofs lessen van de oude leermeesters Met opmerkingen van David Maasbach

lezer, Lieve lezer,

De levens en bedieningen van de oude leermeesters hebben een grote impact gehad op niet alleen mijn leven, maar ook op dat van mijn vader, Evangelist Johan Maasbach, mijn broer, John T.L., en nu ook op dat van onze kinderen, de nieuwe generatie. Stuk voor stuk zijn al onze oude leermeesters mannen en vrouwen geweest van geloof, gebed en het Woord van God. Ze zijn een grote inspiratiebron voor ons geweest en daarom doet het mij genoegen om in de komende nummers van Nieuw Leven de geloofslessen van deze steunpilaren in Gods Koninkrijk aan u door te geven, met bijschriften van mijn hand. Het is mijn gebed dat hun geloofslessen ook u zullen inspireren in uw allerheiligst geloof.

20

NIEUW LEVEN | MEI 2014


Willy Maasbach

‘De Here is mijn Herder’

David was een man van geloof, die getrouw was in de dienst van de Here en die naar Gods hart en in Zijn Geest handelde. Daarom noemde de Here hem: ‘een man naar Mijn hart’. In dit artikel duiken we dieper in Psalm 23, een van de bekendste psalmen van David.

Vers 1: ‘De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets.’ Het is een persoonlijke belijdenis, een

niet alleen onze ziekten, maar ook onze zwakheden gedragen heeft. Waarom zouden wij er dus nog langer mee rondlopen?

alleen als Verlosser aangenomen, maar ook als

➋ Het ontbreekt ons niet aan geloof

Heer en Leidsman? Erkent u Hem als Degene

Misschien zegt u: ‘Ik kan geen geloof

die gezag over uw leven heeft, die u bewaart,

opbrengen.’ Dat probeert satan u wijs te

die u leidt als een Herder? Golgotha heeft het

maken. God heeft ieder van ons een mate

mogelijk voor ons gemaakt om die relatie met

van geloof gegeven. Zelfs als wij geloof zo

God te hebben. De Bijbel zegt ons dat God een

klein als een mosterdzaad hebben, is niets

goede, liefhebbende God is, die het ons aan

onmogelijk voor ons, zegt Mattheüs 17:20.

niets zal laten ontbreken.

Geloof dat!

persoonlijke relatie. David zegt: ‘MIJN Herder.’ Is Jezus ook uw Herder? Hebt u Hem niet

➊ Het ontbreekt ons niet aan kracht in onze zwakheid

➌ Het ontbreekt ons niet aan liefde

Misschien zegt u: ‘Ik ben te zwak om die kracht te ontvangen’ Vergeet dan niet dat Mattheüs 8:17 zegt dat de Here Jezus

aan liefde, want ik kan niet vergeven

Misschien zegt u: ‘Het ontbreekt mij wel wat ze mij aangedaan hebben.’ Er staat echter in Romeinen 5:5 dat de liefde van

Over Willy Maasbach Willy Maasbach is de medeoprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Als echtgenote van de bekende evangelist, wijlen Johan Maasbach, heeft God haar machtig gebruikt. Na meer dan 60 jaar in de bediening, is ze nog steeds een vrouw van geloof en gebed. Een geweldig getuigenis is dat haar hele nageslacht, al haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, de Here liefhebben en dienen.

Over Charles Finney

NIEUW LEVEN | MEI 2014

21


STUDIE

`Jezus werd door Zijn offer op Golgotha onze goede Herder. ` God door de Heilige Geest in ons hart is uitgestort. De Here, die in u woont, wil u helpen die persoon te vergeven. Dan zal het u ook niet ontbreken aan liefde om anderen te bemoedigen. Als wij dat geloven, dan kunnen wij Hem danken voor de voorziening in alles wat wij nodig hebben. Laten wij dus onze ogen op Hem gericht houden en geopende oren hebben, opdat wij Zijn stem kunnen horen en onze gedachten vullen met Hem, Jezus Christus, het Woord van God. Dan zal ons hart vol geloof zijn, en ons vertrouwen in Hem zal ons in de rust brengen.

12

Zegeningen vo or de s chapen

( Psalm

23 )

➊ De Here is hun Herder (vers 1) ➋ Zij hebben alles wat zij nodig hebben (vers 1) ➌ Zij rusten uit in groene weiden (vers 2) ➍ Zij worden de weg gewezen langs rustige wateren (vers 2)

➎ Zij worden verfrist in hun innerlijk (vers 3) ➏ Zij worden geleid op de weg waar Gods recht geldt (vers 3)

Vers 2: ‘Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij voert mij aan rustige wateren. Hij verkwikt mijn ziel.’

➐ Zij worden niet bang als ze door een donker dal moeten, omdat God altijd heel dicht bij hen is (vers 4)

➑ Zij hebben de staf van de Herder, die hen beschermt en de hele weg begeleidt (vers 4)

➒ Zij zitten in de tegenwoordigheid van hun vijanden aan een feestelijke tafel met een overvloed aan voedsel (vers 5)

De Here zorgt ervoor dat Zijn schapen op plaatsen zijn waar wij in alle rust kunnen grazen en hun dorst kunnen lessen. Grazige

zij overgoten zijn (vers 5)

11 Zij hebben een beker die niet alleen

weiden spreekt van overvloed aan voedsel.

overvloeit van heerlijke wijn, maar ook van de

Jezus zegt in Johannes 6:35: ‘Ik ben het brood

zegeningen van God (vers 5)

dat leven geeft. Wie bij Mij komt, zal nooit meer

12 Zij mogen erop vertrouwen dat zij:

honger krijgen.’ Hij zal ons voor eeuwig tot

A) in dit leven Gods goedheid, liefde en trouw

verzadiging zijn. In het Woord is een overvloed

mogen ervaren; B) in het leven hierna voor

aan voedsel. Eet er dagelijks van om uw ziel te voeden, net zoals u dagelijks uw lichaam voedt. Dan zult u ‘sterk zijn in de Here en in de sterkte van Zijn macht’ (Efeziërs 6:10). Hebt u dorst

22

➓ Zij ruiken heerlijk door de parfum waarmee

NIEUW LEVEN | MEI 2014

eeuwig mogen wonen in Gods huis (vers 6)


naar het water dat leven geeft? Verlangt u er

Jezus werd door Zijn offer op Golgotha onze

steeds naar de zalving van de Heilige Geest te

goede Herder. Na drie dagen stond Hij op uit

ervaren? Stop niet met vragen tot het binnen

de dood en Hij zit nu als onze Hogepriester

in u begint te stromen, tot u de gave van de

aan de rechterhand van de Vader in de hemel,

Heilige Geest ontvangt, zodat u dienstbaar

waar Hij altijd leeft om voor ons te pleiten (zie

kunt zijn in het Koninkrijk van God. Jezus wil

Hebreeën 7:25). Als Hij komt op de wolken om

ons in de rust brengen. Een herder zal immers

ons te halen, komt Hij als onze Opperherder. In

altijd de schapen beschermen tegen de wilde

1 Petrus 5:4 staat: ‘Dan zal de Opperherder u

dieren. Met gevaar voor eigen leven versloeg

voor altijd laten delen in zijn heerlijkheid en eer.’

David een leeuw en een beer om zijn schapen te redden. Jezus heeft Zijn leven voor de schapen gegeven om ze te beschermen tegen de machten van de boze. Wij moeten zelf ook strijdbaar zijn, en weerstand bieden aan de duivel, zodat hij van ons zal wegvluchten.

Vers 3: ‘Hij leidt mij in de rechte sporen om Zijns naams wil.’ Hij is de Herder, wij zijn Zijn schapen. Dat

Da vids

3 - vo udi g

verlangen

(Psalm

27:4 )

➊ Om zijn hele leven in het huis van de Heer te blijven

➋ Om de lieflijkheid van de Heer

betekent dat wij gewillig moeten zijn om ons door Hem te laten leiden. Laten wij achter Hem aan gaan. Wij moeten bereid zijn in Zijn voetstappen te wandelen, ook al betekent dat lijden en zelfverloochening. Laat onze blik steeds gericht zijn op Hem, die de Leidsman en Voleinder is van ons geloof. Het is wonderbaar als je de betekenis gaat

te mogen zien

ontdekken van de grote ‘IK BEN’. Jezus

➌ Om steeds meer in de tempel

zei: ‘IK BEN de Weg, de Waarheid en het

over de Heer te mogen leren

Leven’ (Johannes 14:6). Hij is de weg die tot het eeuwige leven leidt. Is het u weleens overkomen dat u afweek van het rechte pad? NIEUW LEVEN | MEI 2014

23


STUDIE

`Het dal van

Da vids

3 - vo udi g

vertro u wen

( Psalm

27: 1

)

➊ De Here is mijn licht ➋ De Here is mijn Redder ➌ De Here is mijn levenskracht

beproeving is

nodig voor onze

geestelijke groei..` Lieve lezers, het dal van beproeving is nodig voor onze geestelijke groei. Geloofslessen kunnen ons pijn, verdriet of teleurstelling

De Here zal ons bewaren door Zijn Woord. De

brengen, maar tegelijkertijd is de Here bezig

Bijbel zegt duidelijk in Psalm 119:105 dat Zijn

de vrucht van de Heilige Geest in ons te

Woord een lamp voor onze voet is en een licht

bewerken, waardoor het karakter van Jezus

op ons pad. Als we in dat licht blijven wandelen,

in ons gevormd wordt.

zullen wij niet afwijken van de goede weg.

Vers 4: ‘Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad, want U bent bij mij.’

Vers 4: ‘Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.’ Soms hebben wij de tuchtiging van de Meester nodig. In Spreuken 1:7 staat: ‘De basis van alle kennis is het eerbiedig ontzag voor de Here. Alleen dwazen schatten Gods lessen en wijsheid niet op

24

We leven in zo’n duistere tijd dat we geen

hun waarde.’ Wij moeten wel beseffen dat als

ogenblik zonder het Woord van God kunnen

God de stok voor ons gebruikt, Hij dat alleen

leven. We hoeven echter niet te vrezen, want

doet omdat Hij ons liefheeft. De Here wil ons

Jezus is niet alleen bij ons; Hij woont met Zijn

brengen tot het punt waar wij een gebroken

Geest in ons. Het dal van diepe duisternis

hart en een verslagen geest hebben, waarin

is verre van prettig, maar als wij daar onder

Hij Zijn heerlijkheid kan openbaren. De staf

toelating van God in terechtkomen, zijn het

spreekt van het kruis van Christus, waar het

niet de slechtste tijden voor het kind van God.

verlossingswerk is volbracht. Wat een troost

Je gaat beseffen dat je volkomen afhankelijk

voor mensen die geen raad weten met hun

van Hem bent en voelt je dan ertoe gedreven

nood; voor mensen die worstelen met een

om Hem met je hele hart te gaan zoeken. Je

geest van ziekte of gebondenheid. Bij dat kruis

relatie met de Here wordt erdoor verdiept. In

mogen wij alles afleggen wat ons bezwaart,

het Oude Testament staat over koning Uzzia

en ons verblijden in Hem die alles voor ons

dat hij veel vijanden te overwinnen had. Maar

volbracht heeft! Dan zullen wij weten: God zal

zolang hij de Here zocht en naar Hem luisterde,

alle dingen doen medewerken ten goede voor

maakte God zijn weg voorspoedig.

hen die Hem liefhebben.

NIEUW LEVEN | MEI 2014


DA VIDS

15 - VO UDI G

GETUI GENIS (PSALM

26)

➊ Ik wandel in onschuld (vers 1) ➋ Ik vertrouw op de Here (vers 1) ➌ Ik raak niet uit evenwicht (vers 1) ➍ Ik heb Uw goedheid en liefde voor ogen (vers 3)

Vers 5: ‘U richt voor mij een maaltijd aan voor de ogen van wie mij benauwen. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.’ Wij mogen eten en drinken en verzadigd worden met het goede van God. De tegenstanders zullen zien hoe God ons zegent. De olie van de Heilige Geest vervult

➎ Ik wandel in Uw waarheid (vers 3) ➏ Ik zoek geen contact met slechte mensen (vers 4)

➐ Ik mijd huichelaars (vers 4) ➑ Ik ga niet om met misdadigers (vers 5) ➒ Ik bemoei mij nooit met goddelozen (vers 5) ➓ Ik kom graag bij Uw altaar (vers 6) 11 Ik zing uit volle borst om God te loven (vers 7)

12 Ik vertel over Uw wonderen (vers 7) 13 Ik houd veel van Uw huis (vers 8) 14 Ik wandel op het rechte pad (vers 12) 15 Ik prijs de Heer in de samenkomsten (vers 12)

ons hele wezen, zodat onze beker overvloeit van vreugde. Wij kunnen de Here prijzen, loven en danken! Hoe wonderbaar is het in Zijn tegenwoordigheid te zijn, Hem alle eer te geven en te ervaren dat er niets van onszelf

Het is heerlijk om in Zijn huis te verblijven. Laat

overblijft. Dit alleen vervult ons hele wezen

ons nu samen belijden: ‘Heer, U bent ook mijn

met aanbidding van Hem die het zo waard is:

Herder. U hebt gezegd door de mond van Uw

Jezus, onze liefdevolle Heer.

dienstknecht, koning David, dat het mij aan niets zal ontbreken. Ik geloof het, Here, en ik dank U

Vers 6: ‘Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven; ik zal in het huis van de Here verblijven tot in lengte van dagen.’

ervoor. U bent goed! Halleluja! Amen.’

Overwinnend Leven Het boek Overwinnend Leven door Willy Maasbach is verkrijgbaar bij Bijbelhuis.nl (zolang de voorraad strekt). ISBN: 9789064421679 | € 4,95

NIEUW LEVEN | MEI 2014

25


BIJBELHUIS

Voor de hele familie! Home

Boeken

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

Engels

Een Gebed Voor Iedere Dag David Maasbach

Nieuw!

Dit boekje helpt u om dagelijks contact te maken met de levende

God door middel van de gebeden die erin staan. Uw gebedsleven zal

veranderen wanneer u de vreugde gaat ervaren van de resultaten die uw dagelijkse gebeden zullen voortbrengen. Een gebed voor iedere dag is simpel, eenvoudig, voor iedereen en doet wonderen!

‘Bid en jullie zullen ontvangen. Dat zal jullie grote vreugde geven.’ Johannes 16:24

ISBN: 978 90 6442 2010

€ 9,95

Preken van David Maasbach D E

DAVID MAASBACH - IEDERE ZONDAG OM 09.00 UUR OP SBS6

F A S C I N EDAVID R E MAASBACH N D E B- IEDERE I J B ZONDAG E L V EOM R 09.00 H AUUR L EOPNSBS6

D E

F A S C I N E DAVID R E N D E B- IEDERE I J B E L V E OM R 09.00 H A UUR L E OP N SBS6 MAASBACH ZONDAG

D E

F A S C I N EDAVID R E MAASBACH N D E -BIEDERE I J BZONDAG E L V OM E R09.00 H AUUR L OP E N SBS6

In de Bijbel, in 1 en 2 Koningen, lezen we het verhaal van Elisa. Toen de grote profeet Elia hem zijn mantel toewierp, liet Elisa alles achter en ging met Elia mee als zijn helper. God had Elisa geroepen als zijn opvolger. Bij het heengaan van Elia, vroeg Elisa om een dubbel deel van de geest van Elia. Hij kreeg waar hij om gevraagd had en God gebruikte hem op een machtige wijze. We lezen over verschillende wonderen die God door de bediening van Elisa heeft gedaan. Zo werd Naäman, de opperbevelhebber van het Syrische leger, van melaatsheid genezen. Bij een weduwe uit Sunem hield de olie niet op met stromen, totdat alle kruiken gevuld waren. Ook wekte hij een jongen op uit de dood. Elisa was zo vol van de Heilige Geest, dat er zelfs na zijn dood nog kracht zat in zijn botten. Want toen een overleden man in aanraking kwam met de beenderen van Elisa, kwam hij weer tot leven enPNIEUW sprong overeind! VERTELD

Nieuw!

Antwoorden op levensvragen! Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

MOZES

O

Samenzang: ‘Schijn Sterker’ van Maasbach Worship (album: ‘Nieuwe Hoop’)

Antwoorden op levensvragen! Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

SIMSON

O

Samenzang: ‘U Heer’ van Maasbach Worship (album: ‘Nieuwe Hoop’)

Antwoorden op levensvragen! Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

O

ELIA

Samenzang: ‘Everflowing Spring’ van The Blessing Singers (album: Recorded Live At Capitol)

Antwoorden op levensvragen! Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

DVD_FB_Mozes.indd 1

Johan Maasbach Wereldzending Apeldoornselaan 2 2573 LM Den Haag T 070 346 97 29 E info@bijbelhuis.nl W www.bijbelhuis.nl www.maasbach.nl

Beeldformaat: breedbeeld 16:9 Regiocode: 2 (PAL) Audio type: Stereo Taal: Nederlands Ondertiteling: samenzang & Bijbelteksten in het Nederlands

Johan Maasbach Wereldzending Apeldoornselaan 2 2573 LM Den Haag T 070 346 97 29 E info@bijbelhuis.nl W www.bijbelhuis.nl www.maasbach.nl

D AV I D M A A S B A C H DVD_FB_Simson.indd 1

07-03-14 09:25

Beeldformaat: breedbeeld 16:9 Regiocode: 2 (PAL) Audio type: Stereo Taal: Nederlands Ondertiteling: samenzang & Bijbelteksten in het Nederlands

Johan Maasbach Wereldzending Apeldoornselaan 2 2573 LM Den Haag T 070 346 97 29 E info@bijbelhuis.nl W www.bijbelhuis.nl www.maasbach.nl

D AV I D M A A S B A C H DVD_FB_Elia.indd 1

20-03-14 13:18

Beeldformaat: breedbeeld 16:9 Regiocode: 2 (PAL) Audio type: Stereo Taal: Nederlands Ondertiteling: samenzang & Bijbelteksten in het Nederlands

Johan Maasbach Wereldzending Apeldoornselaan 2 2573 LM Den Haag T 070 346 97 29 E info@bijbelhuis.nl W www.bijbelhuis.nl www.maasbach.nl

D AV I D M A A S B A C H DVD_FB_Elisa.indd 1

25-03-14 11:25

F A S C I N E R E N D E

B I J B E L V E R H A L E N

per stuk

4,95

ELISA

O PNIEUW VERTELD

David Maasbach

Opnieuw verteld: De fascinerende Bijbelverhalen David Maasbach vertelt opnieuw de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. Hij doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn en waaraan u en het hele gezin veel plezier zal beleven. De verhalen worden omlijst met prachtige muziek en beelden. Ze voeren u mee naar nieuwe diepten van de wereld waarin ze gebeurden en van daaruit naar de wereld waarin u nu leeft!

Beeldformaat: breedbeeld 16:9 Regiocode: 2 (PAL) Audio type: Stereo Taal: Nederlands Ondertiteling: samenzang & Bijbelteksten in het Nederlands

David Maasbach

Opnieuw verteld: De fascinerende Bijbelverhalen David Maasbach vertelt opnieuw de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. Hij doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn en waaraan u en het hele gezin veel plezier zal beleven. De verhalen worden omlijst met prachtige muziek en beelden. Ze voeren u mee naar nieuwe diepten van de wereld waarin ze gebeurden en van daaruit naar de wereld waarin u nu leeft!

David Maasbach

Opnieuw verteld: De fascinerende Bijbelverhalen David Maasbach vertelt opnieuw de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. Hij doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn en waaraan u en het hele gezin veel plezier zal beleven. De verhalen worden omlijst met prachtige muziek en beelden. Ze voeren u mee naar nieuwe diepten van de wereld waarin ze gebeurden en van daaruit naar de wereld waarin u nu leeft!

David Maasbach

Opnieuw verteld: De fascinerende Bijbelverhalen David Maasbach vertelt opnieuw de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. Hij doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn en waaraan u en het hele gezin veel plezier zal beleven. De verhalen worden omlijst met prachtige muziek en beelden. Ze voeren u mee naar nieuwe diepten van de wereld waarin ze gebeurden en van daaruit naar de wereld waarin u nu leeft!

D E

ELISA — DAVID MAASBACH

Boodschap Elisa

In de Bijbel, in 1 en 2 Koningen, lezen we het verhaal van de grote profeet Elia. In 1 Koningen 17 lezen we het bekende verhaal van de weduwe van Sarefat. Er was hongersnood in het land en God zei tegen Elia dat hij naar het dorp Sarefat moest gaan, waar een weduwe hem zou verzorgen. Toen hij haar ontmoette, bleek dat ze nog maar een handvol meel en een klein bodempje olie had voor haar en haar zoon. Maar in het geloof bakte ze eerst een brood voor Elia. En hoeveel zij ook gebruikten, er was steeds genoeg meel in de pot en olie in de kruik! Daarna lezen we over de strijd met de Baälpriesters op de berg Karmel. In totaal verzamelden zich daar 850 afgodenpriesters. Elia zei tegen hen: ‘Hoelang blijft u nog op twee gedachten hinken? Als de Here uw God is, volg Hem dan. Maar als Baäl god is, moet u die volgen!’ De god die PNIEUW VERTELD zou antwoorden met vuur, was de ware God.

ELIA — DAVID MAASBACH

Boodschap Elia

In de Bijbel, in Richteren 16, lezen we het verhaal van Simson en Delila. Het is het tragische verhaal van een gevallen held. In die tijd werd het volk van Israël onderdrukt door de Filistijnen. Simson was vanaf zijn geboorte apart gezet voor God en zou een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht van de Filistijnen. Simsons haren mochten niet geknipt worden, want door zijn haren had God hem speciale kracht gekregen. Vele keren versloeg hij de Filistijnen. Hij doodde een leeuw met zijn blote handen en versloeg duizend Filistijnen met een ezelskaak. Op een dag werd Simson verliefd op de Filistijnse vrouw Delila. Steeds smeekte zij hem het geheim van zijn kracht te vertellen. Beetje bij beetje begon Simson toe te geven, totdat hij zijn hele hart bij haar uitstortte en haar zijn geheim vertelde. Zijn haar werd afgeknipt en, zonder dat VERTELD hij het doorhad, verliet dePNIEUW kracht van de Here Simson.

SIMSON — DAVID MAASBACH

Boodschap Simson

In de Bijbel, in de eerste boeken van het Oude Testament, lezen we het verhaal van Mozes. Mozes wordt ook wel de ‘zachtmoedigste man op aarde’ genoemd. In die tijd leefde het volk van Israël in slavernij in Egypte. Mozes werd door God geroepen om naar de farao te gaan en het volk van God te bevrijden. Omdat de farao weigerde het volk te laten gaan, trof God de Egyptenaren met allerlei plagen, zoals: muggen, veepest, duisternis en als laatste de dood van alle eerstgeborenen. Uiteindelijk kregen de Israëlieten toestemming om Egypte te verlaten. Op machtige wijze leidde God hen door de Rode Zee, waarna Mozes hen door de woestijn leidde, op weg naar het beloofde land. God deed allerlei wonderen en op de berg Sinaï ontving Mozes de Tien Geboden. De Here sprak heel vertrouwelijk met Mozes, zoals vrienden dat doen. Hij vond genade in Gods ogen en God beschouwde hem als Zijn vriend.

MOZES — DAVID MAASBACH

Boodschap Mozes

D AV I D M A A S B A C H 01-04-14 11:28

De fascinerende Bijbelverhalen opnieuw verteld door David Maasbach vanuit The Blessing Bijbel. ➊ Mozes Mozes werd door God gebruikt om het volk uit Egypte te bevrijden. DVD101113 ➋ Simson Het tragische verhaal van de gevallen held Simson, die verliefd werd op Delila. DVD291213 ➌ Elia De grote profeet Elia werd machtig door God gebruikt. DVD190114 ➍ Elisa God deed vele wonderen door de bediening van Elisa de opvolger van de profeet Elia. DVD020214 * Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Het Bijbelhuis Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag Tel: 070-3469729 E-mail: info@bijbelhuis.nl Website: www.bijbelhuis.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 u. zaterdag: 9.00 - 17.00 u.

26

NIEUW LEVEN | MEI 2014


Ga online www.bijbelhuis.nl CD/DVD

David Maasbach

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

Ik lief jou (incl. blik en ansichtkaarten) Door Wilma Veen

AAN

rader

Ik lief jou is een boek vol kunst vanuit het hart. Met haar unieke schilderijen, teksten en tekeningen geeft kunstenares Wilma Veen op kleurrijke wijze uitdrukking aan de liefde. Iedere pagina is een nieuwe ontdekking. Ik lief jou is een bijzonder geschenk voor een ander of voor jezelf. ISBN: 978 90 6353 6381 | € 17,95

Inspirerend

De Christenreis Door John Bunyan Een bijzonder boek met voorbeelden over onze pelgrimsreis als christen. ISBN: 978 90 8186 2059 | € 12,50

Kids

Gods stem horen Door Hanneke van Dam Waarom het van levensbelang is dat wij Gods stem verstaan. ISBN: 978 90 5999 0678 | € 13,50

Dvd: The Book of Daniel Een indrukwekkende verfilming van het boek Daniël uit de Bijbel. ISBN: 978 94 9100 1673 | € 14,99

Mijn mooie gebedenboekje De aardige gebeden in dit boekje maken kleine kinderen op een leuke manier vertrouwd met het bidden. Met zijn prachtige illustraties versierd met glitter en eenvoudige, meestal rijmende teksten, zal dit gebedenboekje al snel een favoriet zijn voor het slapengaan. ISBN: 978 14 0754 2539 | € 6,99

NIEUW LEVEN | MEI 2014

27


S T I C H T I N G

J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

PINKSTER

FAMILIEDAG met: david & regina maasbach • the blessing worship band • john t.l. maasbach • christ for the nations (USA)

Maandag 9 juni | Diensten: 10.30 & 14.00 uur | Gouwekerk, Hoge Gouwe 41, Gouda | Maasbach.nl

De Bijbel in begrijpelijke taal!

Pinksterfamiliedag2014-A5.indd 2

The Blessing Bijbel zal u een rijkdom aan geestelijk begrip en inzicht brengen, doordat het u, vanwege de moderne taal, nog beter laat zien en begrijpen waar het in de Bijbel allemaal om gaat. Deze versie is geen letterlijke vertaling van de Statenvertaling, maar men heeft de tekst grondig gecontroleerd vanuit de grondtekst (het originele Hebreeuws, Aramees en Grieks). Daarmee zegt The Blessing Bijbel precies wat de Schrijver zegt, maar dan vertaald naar de taal van vandaag. Op deze unieke manier vindt Gods Woord ook vandaag zijn weg naar de harten van weer een nieuwe generatie! uw naam hier

Het Boek / Quote-editie | € 49,00

Kies voor gratis naam imprint op uw Bijbel!

10-04-14 14:05


HEMEL vaartsdag

vaartsdag

met: david & regina maasbach • the blessing worship band • john t.l. maasbach • the blessing youth choir met: david & regina maasbach • the blessing worship band • john t.l. maasbach • the blessing youth choir

Donderdag 29 mei | Diensten 10.30 & 14.00 uur | Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, Utrecht | Maasbach.nl Donderdag 29 mei | Diensten 10.30 & 14.00 uur | Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, Utrecht | Maasbach.nl Hemelvaartsdag2014-A5.indd 2

Word nu abonnee!

10-04-14 14:06

Hemelvaartsdag2014-A5.indd 2

voor maar

€10

per jaar!

10-04-14 14:06

MET GRATIS BOEK!

Ook via www.maasbach.nl Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

ACTIE! Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het

boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95) Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover (info@maasbach.nl).

gKt ©ä¬±™ îj ³À² ³‰ðð‰äçîçÔ ÿÔ ÏÔ

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: gKt ©ä¬±™ îj ³À² ³‰ðð‰äçîçÔ ÿÔ ÏÔ

Achternaam: Adres:

Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

Rekeningnummer: (IBAN) Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 90 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

Handtekening:


POINT!

MAKE A

DOOR JOHN & GODELIEF

PO NT

Wat als Jezus zondag bij jo geduldig bent. Ik weet dat u geen slechte mensen kunt verdragen; u hebt die zogenaamde apostelen als leugenaars aan de kaak gesteld. Ik weet dat u Mij dwars door alles heen trouw bent gebleven; u hebt het niet opgegeven.’ Geweldig als jij en ik

'ZOU JEZUS ONS COMPLIMENTEREN?' mogen ervaren dat Hij dit nu tegen ons zegt. Hij zegt hier dat er kinderen van God zijn die de at zou Hij zeggen en

waarheid liefhebben, zoeken en vasthouden.

doen? Hoe zou Hij

Zij moeten niets hebben van mensen die doen

reageren op hoe jij

alsof zij namens God spreken, maar wat zij

denkt, praat en leeft?

zeggen, klopt niet met Gods Woord, de Bijbel.

Er staat dat Jezus

Maar zij brengen het heel listig (waarschijnlijk

iedere keer wist

denken zij dat het echt woorden van God zijn).

wat er in de mensen omging. Hij wist wat zij

Maar Jezus voegt er iets aan toe in vers 4-7:

dachten, al hielden zij

‘Toch heb Ik één ding op u tegen. U houdt niet

hun mond of zeiden zij

meer zo veel van Mij als in het begin. Denk er aan

iets anders. Hij kende hun hart en gedachten.

hoe diep u bent gevallen. Keer daarvan terug en

Hij weet wat wij bespreken met anderen en

doe weer dezelfde dingen als vroeger. Anders zal

wat we bedoelen. Hij weet ook hoe wij praten

Ik uw lamp wegnemen. Het is wel goed dat u de

en wat wij uiteindelijk doen. Leven wij om God

verderfelijke praktijken van de Nikolaïeten haat,

groot te maken, of leven wij alleen voor onszelf?

want Ik haat ze ook. Als u oren hebt, luister dan

Zoeken wij God of de schatten van deze wereld?

naar wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie

Zijn wij een getuigenis van Jezus die in en door

overwint, zal Ik te eten geven van de levensboom

ons leeft, of niet? Zou Jezus ons complimenteren,

die in de tuin van God staat.

bemoedigen of een standje geven? Het is een oproep om terug te keren naar de

30

In Openbaring lezen wij wat Hij zegt tegen Zijn

eerste liefde. Allemaal goede werken, maar

gemeenten. Hij zegt bijvoorbeeld in Openbaring

zonder de liefde betekent het toch niet veel

2:2-3: ‘Ik weet dat u veel goed doet, hard werkt en

voor God. Lees het hoofdstuk 1 Korinthiërs

NIEUW LEVEN | MEI 2014


ou in de kerk zou spreken? 13 om dit beter te begrijpen. Een duidelijke

volhouden, zullen wij bij Hem en met Hem zijn

terechtwijzing, maar gegeven met een lieflijke

en mogen eten van de levensboom. Geweldig!

uitnodiging om weer terug te komen in de juiste hartsgesteldheid.

Lees Openbaring 2 en 3, en ontdek dat Jezus nog veel meer te zeggen heeft tegen ons. En als

Hij geeft nog een compliment dat zij de

je zondag in de kerk zit, doe dan eens je ogen

verkeerde praktijken van de Nikolaïeten haten.

dicht en luister naar de preek, niet alsof je naar

Er zijn een aantal gedachten wat dat kon zijn.

een gewoon mens luistert. Nee, dat God door

Maar de meesten denken een vleselijk en zondig

de mond van de spreker tot jou spreekt! Want

leven in de kerk, bedekt door een leer van valse

Jezus bezoekt ons altijd als wij samenkomen

genade en liefde.

in Zijn naam en Hij spreekt vandaag net zo duidelijk als toen Hij Zelf in het vlees op

Jezus eindigt met een geweldige belofte en

aarde wandelde. Open dus je oren en hart en

aanmoediging. Als wij luisteren, doorzetten en

antwoord met: ‘Ja, Heer!’

WACHT NIET, GEEF JE NÚ OP!

Data: 23 juni t/m 11 juli 2014 Plaats: Den Haag MAASBACHS OPLEIDING VOOR E VA N G E L I S AT I E , G E M E E N T E - O P B O U W & ZENDINGSWERK

• Keuze uit één, twee of drie weken • Keuze uit het volgen van alleen theorielessen of theorie- en praktijklessen. • Optie voor accommodatie en maaltijden.

Meer info? info@oogsttijd.nl | oogsttijd.nl | maasbach.nl


HET

N I E UW

JAAR S gala

De avond begon met een spectaculaire openingsact, met zang van Micha en Andrew en dans van Norval en Maynard.

Op zaterdag 25 januari werd het POiNT! Nieuwjaarsgala gehouden in The Blessing Utrecht. Iedereen zag er prachtig uit en er was een gezellige sfeer!

John T.L. MAASBACH bracht een bijzondere boodschap over de ketens die God in Nederland wil verbreken. Daarna was er een speciale tijd van gebed.

32

Natuurlijk werden er na afloop veel foto’s geschoten! NIEUW LEVEN | MEI 2014


POINT!

Er WAREN verschillende spelletjes, waarbij er prijzen te winnen waren.

De verjaardag van John T.L. MAASBACH werd gevierd met een onverwacht dansoptreden van ALLE youth managers :)

aan het eind WAS ER een receptie met uitgebreid buffet!

n ext

event


MOEDERDAGSPECIAL DOOR REGINA MAASBACH


SPECIAL

U bent niet alleen! Misschien voelt u zich als moeder wel eens eenzaam en onrustig door de zorgen van het dagelijks leven. Regina Maasbach, moeder van drie kinderen, heeft in deze Moederdag Special een bijzondere boodschap voor u: u bent niet alleen!

‘Hij laat u nooit alleen en Hij laat u nooit los.’

‘M

ijn man David en ik

Nu hebben David en ik het voorrecht om elke

zeggen vaak tegen

morgen hetzelfde te doen. We lezen een stukje

elkaar: ‘We zijn niet

uit de Bijbel of Davids dagboek en bidden dan

alleen!’ Onlangs las

samen, hand in hand, voor ons gezin, onze

ik in de Bijbel: ‘Vele

familie, het zendingswerk, de gemeenten,

zorgen en problemen

alle noden van onze geloofspartners en de

kunnen de gelovige treffen, maar de HERE zal altijd

alledaagse dingen. Ik weet echter ook wat het

voor uitredding zorgen’ (Psalm 34:20).

betekent om alleen te zijn. In de bediening van het evangelie kennen we allemaal onze

Hier vertelt God ons heel duidelijk dat Hij

eenzame momenten. Zeker als vrienden,

zelfs in de vele zorgen en problemen heel dicht

familieleden, broeders en/of zusters je verlaten.

bij ons is en zal zorgen voor uitredding. Nee,

Maar als ik even stop met alles waar ik mee

we zijn niet alleen; God is overal en altijd met

bezig ben en nadenk, dan realiseer ik mij telkens

ons! In onze huiskamer hangt een schilderij

weer dat God ons zo veel dingen heeft gegeven

met een man en een vrouw, hand in hand met

om die plaats van leegte op te vullen en dat

de Bijbel op hun schoot, samen biddend, en de

gevoel van eenzaamheid in ons weg te nemen.

tekst: ‘Als twee van u het hier op aarde eens zijn over iets dat u Mijn hemelse Vader vraagt, zal Hij het voor u doen. Want als twee of drie mensen bij

Ten eerste:

We hebben Jezus

elkaar zijn omdat zij bij Mij horen, ben Ik bij hen’

Jezus heeft gezegd: ‘Ik ben altijd bij u, tot het

(Mattheüs 18:19).

einde van de tijd’ (Mattheüs 28:20). NIEUW LEVEN | MEI 2014

35


Ten tweede:

We hebben de Heilige Geest Jezus heeft gezegd: ‘Ik zal de Vader bidden of Hij een Helper wil sturen die altijd bij jullie zal blijven. Dat is de Heilige Geest, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij Hem niet kan zien en dus ook niet kent. Jullie kennen Hem wel omdat Hij bij jullie blijft en in jullie zal wonen’ (Johannes 14:16-17).

Ten derde:

We hebben de Bijbel In de Bijbel, het Woord van God, geeft God al Zijn waarheden dat wij een leven kunnen leiden van overvloed en overwinning. Dat we Hem kunnen leren kennen door Jezus Christus, die de Weg, de Waarheid en het Leven is. En dat God zal voorzien in al onze noden!

De kracht van een rijk gebedsleven Als vrouw en moeder weet ik hoe de dagelijkse dingen je van streek kunnen maken. Het is zo makkelijk om nerveus te worden en je vanbinnen onrustig te voelen wanneer je kind later thuis komt dan afgesproken. Of iets raakt stuk, zoals de wasmachine of de droger. Je bent te laat voor een afspraak; je krijgt een naar telefoontje of slecht nieuws van de dokter. Je man heeft problemen op zijn werk; er zijn meer rekeningen dan geld. Iemand heeft iets gezegd wat je heel veel pijn doet; je hebt hoofdpijn of rugpijn. Je kunt niet slapen, omdat je zit te tobben en je zorgen maakt. Enz. Enz. Enz. Daarom ben ik zo ontzettend dankbaar en blij met een rijk gebedsleven en, als het maar even kan, samen met David. God heeft namelijk gezegd dat het gebed van een rechtvaardige veel vermag, omdat Hij er kracht aan geeft. Gebed, daar bloei ik van op! Het richt mijn ogen op Jezus en het doet mij de nood van de mensen om mij heen zien. Gebed is een direct contact hebben met de Vader in de hemel, die Zich ontfermt en bekommert over al Zijn kinderen hier op aarde. Bent u niet blij dat ook u met al uw noden en zorgen tot de Vader in de hemel kan gaan in gebed?

36

NIEUW LEVEN | MEI 2014


SPECIAL

‘Gebed, daar bloei ik van op! Het richt mijn ogen op Jezus.’

M

ama Maasbach,

te wandelen. U bent niet alleen! Jezus is heel

Davids moeder, is

dicht bij u! David zegt altijd: ‘Hij is dichterbij dan

echt een vrouw van

uw handen en voeten!’

gebed en volgens haar behoort gebed

Ik ben er ook geweest. Alles lijkt in dat dal zo uit-

een belangrijke

zichtloos; het voelt zo eenzaam en alleen. Maar ik

plaats in het leven van al Gods kinderen in te

had Jezus en Zijn Woord dat Hij mij niet alleen of

nemen. Vooral het bidden in de Geest. Je kunt

los zou laten. Ik had de Heilige Geest en de Bijbel,

alleen maar in de Geest bidden als je gedoopt

waaraan ik mij vastklampte. Samen met Jezus

bent met de Heilige Geest. Elke christen hoort

ben ik weer uit het dal gewandeld. Hij leidde mij

zich daarnaar uit te strekken. Ik kan het u van

aan Zijn hand en ik liet Hem niet los. Nu kan ik

harte aanbevelen, want elke keer als ik in de

anderen bemoedigen die ook door een dal van

Geest bid, dan laat God een machtige rivier

diepe duisternis gaan.

van Zijn liefde door mij heen stromen. Dat ook onze kinderen mogen leren bidden. Nu zij

Hoop voor vandaag en morgen

wat groter en zelfstandiger zijn, hebben zij ook

Als u bidt, dan bent u niet alleen! Er is een

een persoonlijk gebedsleven waarin zij met al

Goddelijk Iemand heel dicht bij u, die u volkomen

hun zorgen en problemen tot God mogen en

kunt vertrouwen. Hij laat u nooit alleen en Hij laat

kunnen gaan. En God Zelf zal tot hen spreken

u nooit los. Bidden betekent hoop voor vandaag,

en hen antwoorden!

hoop voor morgen, en hoop voor de rest van uw

verkwikt mij telkens weer. Wij hebben gelukkig

Een dal van diepe duisternis

leven hier op aarde. We kijken onze vijanden recht in de ogen en zeggen: ‘In de naam van Jezus, laat los, verdwijn en kom niet meer terug!’

Misschien gaat u nu zelf door een crisis en een dal van diepe duisternis. De dagen zijn moeilijk

Ik wil graag dat u weet dat wij altijd voor u bidden.

en de nachten zijn lang en eenzaam. Je hebt zo

Heb goede moed, wees niet bang en laat niet los.

je best gedaan, maar het lukt maar niet om er

U komt er weer uit, want u bent niet alleen!

weer bovenop te komen. Het is niet toevallig dat ik dit geschreven heb, en ook niet dat u dit leest. Nee, het is Gods bedoeling en Gods wil om hand in hand, samen met u weer uit het dal

Regina NIEUW LEVEN | MEI 2014

37


AUTOBIOGRAFIE

De autobiograďŹ e van Johan Maasbach De bekende evangelist Johan Maasbach (1918-1997) is de oprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en heeft wereldwijd miljoenen mensen bereikt met het evangelie. In een aantal delen brengen wij u zijn geloofsopbouwende autobiograďŹ e. Deze maand deel 21. 38

NIEUW LEVEN | MEI 2014

21


‘De liefde Gods drong ons, want om de massa te bereiken moeten we alle beschikbare middelen gebruiken.’ Eigen Capitol Televisie Netwerk Studio Ondanks de nog dichte deuren die ons verhinderden om zelf zendtijd te bemachtigen, gingen we toch aan het werk om in een van de bijgebouwen van ons kantoor een plaats in te richten die als studio zou kunnen fungeren, waar banden konden worden gemonteerd en gedupliceerd. Voor we namelijk geschikte en professionele programma’s kunnen maken voor tv-uitzendingen, zijn er heel veel voorbereidingen nodig. De opnamen

onze voet op het water te zetten, zodat wij over

zelf worden gedaan door een team; er zijn

de Jordaan het beloofde land in bezit konden

bijvoorbeeld mensen nodig voor de camera’s,

nemen. De liefde Gods drong ons echter,

de belichting, het geluid enz. Daarna moet

want om de massa te bereiken moeten we alle

zo’n band worden gemonteerd, en van titels,

beschikbare middelen gebruiken. Radio, tv,

achtergrondmuziek en commentaar worden

video en film zijn momenteel het meest geschikt

voorzien. Een volgende stap was de aanschaf

om aan Jezus’ opdracht: ‘U zult Mijn getuigen zijn …

van het materiaal dat nodig is om een studio

tot aan het uiterste van de aarde.’

volledig te kunnen inrichten. Het was een zaak van veel gebed en een stap in het geloof,

Dit Jordaanwonder is geschied. Het was een

toen er een aanbod kwam dat ons in de

complete gebedsverhoring. Partners, overal

gelegenheid stelde om moderne televisie- en

vandaan, stonden aan onze zijde om deze

videoapparatuur aan te schaffen. De kosten

geloofsstap voor de zaak van Gods Koninkrijk

waren – inclusief een geheel ingerichte

tot een goed einde te brengen. De complete

videowagen waarmee we op locatie konden

mobiele reportagewagen kwam in ons bezit.

filmen – erg hoog, namelijk ruim een miljoen

Niet alleen in Den Haag, maar overal in het

gulden. We noemden het ‘Gods Jordaanwonder

land konden we opnamen maken. Het was

Televisiestudio, omdat het voor ons, net als met

voor ons een heerlijk moment toen de sleutels

Jozua en het volk Israël, een geloofsstap was om

van de wagen werden overhandigd, maar nog

NIEUW LEVEN | MEI 2014

39


AUTOBIOGRAFIE

➤ Johan Maasbach maakte gebruik van de modernste middelen om de massa te bereiken met het evangelie

veel heerlijker was het moment toen we de

versterken. Als onze geloofsbeproevingen

sleutels ophieven voor de troon van God en

achter de rug zijn, zien we vaak het waarom.

alle apparatuur toewijdden aan Zijn dienst.

De meeste christenen ontvangen niet wat God

Sindsdien is onze studio steeds professioneler

voor hen bereid heeft, ze missen wat Hij hun

geworden. Alle apparaten zijn van uitstekende

geven wil, omdat ze falen als ze de beproevingen

kwaliteit. Een grotere wagen werd aangeschaft.

moeten doorstaan. De oorzaak hiervan is vaak

Deuren zijn inmiddels opengegaan voor

dat ze de weg van verachting, vernedering

plaatselijke tv-uitzendingen. We zien ernaar

en verguizing niet willen gaan. We moeten zo

uit dat ook de deuren open zullen gaan voor

ver komen als Mozes was. ‘Hij vond het lijden

uitzendingen op internationaal niveau. Wat

voor Christus meer waard dan al de rijkdom van

is het geweldig dat we gebruik mogen maken

Egypte, want hij verwachtte dat God hem daarvoor

van de techniek. Zo veel slechte beelden vullen

zou belonen’ (Hebreeën 11:26). Ook Mozes en

de huiskamers. Wij willen ons bezighouden

andere mannen Gods moesten lange tijd in

met het goede, blijde nieuws en willen het zo

de school van beproeving blijven, voordat

aantrekkelijk mogelijk maken, opdat de mens

God hun de grote taak kon toevertrouwen.

gefascineerd en gegrepen wordt door Gods

Ook Mozes was, net als al die anderen, een

liefde en genade.

geloofsman, die God op Zijn Woord nam en nooit twijfelde, maar geloofde: ‘Bij God is

Bolwerken tegen zonde en satans macht

40

geen ding onmogelijk.’ Toen ik voor besprekingen van een

De leiding van de Heilige Geest en de

campagne op Sicilië, Rome aandeed, en

persoonlijke bemoeienis van de almachtige

daar mijn Amerikaanse vriend, Rev. John

God in het leven van Zijn kinderen, zijn

McTernan ontmoette, juist op de dag dat

wonderbare dingen. Hoe duidelijk zien wij

hem de sleutels overhandigd werden van

dit in het leven van Abraham, Mozes, Jozef,

het prachtige Marconi-theater (1500

Daniël en vele anderen. De Bijbel zegt ons

zitplaatsen), had ik er helemaal geen idee van

hoe God elk van hen gereedmaakte voor een

dat de Here mijn weg daarheen geleid had

speciale taak en hoe de beproevingen in hun

om mijn geloof te versterken voor hetgeen

leven gezonden werden om hun geestelijk

Hij mij later wilde toevertrouwen. Toen ik

weerstandsvermogen te testen en te

twee maanden later op mijn kantoor was,

NIEUW LEVEN | MEI 2014


‘Ik kon echter niet anders dan geloven dat God deze reus in mijn hand zou geven.’

werd ik opgebeld door een makelaar, die zei dat

in mijn ogen als een Goliath. Ik kon echter niet

hij voor mij iets te koop had. Op de vraag wat

anders dan geloven dat God deze reus in mijn

het was, kreeg ik als antwoord: ‘Een bioscoop!’

hand zou geven.

Ik vroeg hem naar de prijs en die was niet ver van een miljoen gulden. Ik moest meteen

Wij weten uit de Bijbel dat God kleine dingen

denken aan het Marconi-theater en zei tegen

gebruikt om grote dingen te doen. In een van

de makelaar dat ik het gebouw, ondanks de

de dagelijkse bidstonden die wij met onze

prijs, wilde zien. Wij gingen samen naar het

gebedsgroep hadden, gaf God de prijs voor dit

Capitol Theater aan de Loosduinsekade 222

mooie theater in mijn hart. Ik hield hieraan ook

in Den Haag. Dit grote gebouw is reeds op een

steeds vast tegenover de onderhandelaars en de

kilometer afstand zichtbaar en staat op een

eigenares, een Jodin. Zij was niet te bewegen dit

kruising van zeven wegen. Toen ik binnenkwam,

gebouw af te staan voor de prijs die God in mijn

ervoer ik direct de tegenwoordigheid

hart had gegeven. Geruime tijd hoorde ik niets

van God en ik kon niet anders denken

meer van haar. Totdat ik op een dag plotseling

dan: ‘Als wij deze plaats niet innemen

werd opgebeld en mij werd gevraagd of ik de

voor Gods glorie, dan zal de wereld

volgende dag reeds op een accountantskantoor

hem zeer zeker voor haar doeleinden

kon komen, waar ook de eigenares en haar

blijven gebruiken.’ In mijn verbeelding

zoon aanwezig zouden zijn, voor het tekenen

zag ik zondaren aan Jezus’ voeten

van het voorlopig koopcontract. Er werd mij

komen en zieken genezing ontvangen,

gevraagd op welke wijze ik de som geld op tafel

in plaats van de lage soort films waar

zou kunnen leggen. Hoewel het zeer ongewoon

deze bioscoop om bekend stond.

was, deed ik het voorstel dat de Here in mijn

Toen ik weer buiten was en het

hart had gegeven. Het was juist in een tijd dat

enorme gebouw bekeek, was het

hypotheken zeer schaars op de geldmarkt te verkrijgen waren, en een bioscoop was in die tijd geen gewild project voor hypotheken. Op het moment van de aankoop hadden wij geen geld beschikbaar, daar elke cent geïnvesteerd was in het zendingswerk. Ik zal nooit vergeten hoe het geld dat nodig was voor de aanbetalingssom op de laatste dag binnenkwam. De Here gaf ook in mijn hart op welke wijze ik een gedeelte van NIEUW LEVEN | MEI 2014

41


‘Zelfs tot in de kleinste details zagen we de machtige leiding van Gods Geest.’ dit gebouw moest financieren. Er zijn 1.000

het nemen van uw beslissing en leer de stap met

fauteuils in het gebouw en ik vroeg voor elke

God te doen. Vergeet nooit: God is groot. Hij is

fauteuil iemand die een stoel à f 300,- voor haar

groot en ‘bij machte oneindig veel meer te doen

of zijn rekening wilde nemen. God zegende

dan wij bidden of beseffen’ (Efeziërs 3:20).

dit rijkelijk, want velen besloten een of meer stoelen te financieren. De stoel wordt nooit het eigendom van diegene die ervoor betaald

God zorgt voor ons

heeft, maar wordt beschikbaar gesteld voor de

Het was een heel karwei om deze bioscoop

redding van zielen! Ik vroeg de mensen om te

in een huis van gebed te veranderen. Maar

bidden voor redding en genezing van diegenen

wij vertrouwden op het Woord van God dat

die op hun stoel zouden plaatsnemen. Nu wil dit

zegt: ‘Wees in geen ding bezorgd.’ Zelfs tot

natuurlijk niet zeggen dat God, omdat Hij het

in de kleinste details zagen we de machtige

voor ons mogelijk maakte het Capitol Theater

leiding van Gods Geest. Ik moest bijvoorbeeld

voor een vrij lage prijs aan te kopen, daarmee

neonverlichting hebben om de mensen te

bedoelt dat Zijn dienstknechten álles goedkoop

laten zien waartoe dit grote, zielenwinnende

zullen krijgen. Sommige christenen menen dat

centrum diende. Zij moesten weten dat dit

een transactie alleen van God kan zijn als de

gebouw nu een ander doel had. Een dergelijke

verkoper de prijs laat zakken. Dit is niet altijd

installatie is kostbaar en ik bad de Here om

het geval. Wij moeten ons ook hierin te allen

mij te helpen aan de juiste firma. Terwijl ik

tijde laten leiden door de Heilige Geest. Toen ik bijvoorbeeld ons kantoorgebouw wilde kopen, weigerde de eigenaar ook maar een cent in de prijs omlaag te gaan. Ik was hierover wel teleurgesteld, want ik had een veel lagere prijs in gedachten. Ik had echter al lang geleerd dat, als iets werkelijk van God is en de eigenaar wil niet in prijs omlaag gaan, je in je geloof omhoog moet gaan, anders zul je missen hetgeen God je geven wil. Verkopers hebben het recht hun bezitting vast te houden tot ze het voor de juiste prijs kunnen verkopen. Wacht dus niet te lang met

42

NIEUW LEVEN | MEI 2014


➤ De samenkomsten in het Capitol Evangelie Centrum werden goed bezocht.

nog bad, rinkelde de telefoon. Het was de

Dan denk ik eraan hoe ik voor het buffet in

hoofdvertegenwoordiger van een van de

Capitol een 500-tal kopjes en schoteltjes nodig

grootste neonfirma’s in Nederland. Hij zei:

had. Het verhaal klinkt haast ongelooflijk, maar

‘Broeder Maasbach, u kent mij niet, maar ik

het is waar. Toen ik erover nadacht waar we

ben sinds enkele maanden een trouw luisteraar

deze goed en voordelig zouden kunnen kopen,

van uw uitzendingen over Radio Luxemburg.

kwam er een man naar me toe. Ik had hem

Ik hoorde wat u zei over Capitol en ik dacht

niet eerder ontmoet. Hij kwam namens zijn

dat u misschien wel advies nodig had voor de

zuster een pakje kleren brengen. Dit had hij

neonverlichting. Kan ik u van dienst zijn?’ Ik

reeds afgegeven aan een van de medewerkers,

vroeg hem direct te komen en een offerte te

maar toevallig begroette ik hem en begon een

maken. Dit deed hij. Toen ik hem vroeg of hij mij

kort gesprek. Toen ik hem vroeg wat voor

de scherpste prijs had gegeven, keek hij mij aan

werk hij deed, zei hij: ‘Ik verkoop snackbars.’

en zei: ‘Broeder Maasbach, ik heb het op mijn

Ik wist niet wat ik hoorde en ik vroeg hem of

knieën gecalculeerd en ben zo laag gegaan als ik

hij dan misschien een goed adres wist waar

maar enigszins verantwoorden kan tegenover

ik 500 kopjes, schoteltjes en lepeltjes kon

mijn firma. U kunt ook mijn provisie aftrekken.

bestellen. Hij zei: ‘Laat dit maar aan mij over.

Ik zal proberen er nog iets af te krijgen en zal

Ik zal hier wel voor zorgen.’ In diezelfde week

zorgen voor een gemakkelijke betalingsregeling

kwam hij, broeder Van der Bent, een paar

die u zelf mag voorstellen.’ Ik wist dat God deze

kisten bezorgen met 500 kopjes en schoteltjes

man, broeder Jagtenberg, had gezonden en dat

van hotelporselein plus lepeltjes, met de

ik niet verder hoefde te informeren. Hij was

mededeling: ‘Broeder Maasbach, ik had een

blij dat hij dit mocht doen voor de Here en de

geldbedrag gespaard voor de Here. Ik wist niet

uitbreiding van Zijn Koninkrijk. Het was wel heel

wat ermee te doen, maar nu weet ik waarvoor

bijzonder dat dit, hoewel hij vele jaren bij deze

de Heer wil dat ik het geld besteed.’ Hij lachte

firma had gewerkt, zijn laatste opdracht was.

even en zei: ‘De duivel probeerde nog een

Kort daarna nam de Here hem tot Zich in Zijn

spelletje te spelen. Toen ik naar de lepeltjes

heerlijkheid. Vlak voor zijn heengaan heb ik hem

vroeg, kon ik goedkope krijgen, maar ook

nog ontmoet. Hij greep mijn hand en vertelde

roestvrijstalen. Ik dacht: ‘Een geschenk van

mij dat hij zo blij was dit te hebben mogen doen

500 kopjes is toch wel voldoende, laat ik die

voor de dienst van de Here.

goedkope lepeltjes er maar bij geven’, maar

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | MEI 2014

43


AUTOBIOGRAFIE

‘Mijn God weet alles. Hij kent ook uw zorgen, problemen en noden.’ tegelijkertijd dacht ik: ‘Waarom zal ik de Here

aan de twee koperstukjes van de arme weduwe.

iets goedkoops geven? Waarom geef ik Hem

Ons geven heeft effect op heel ons inkomen en

niet het beste?’

heel ons leven. Het is een grote list van de duivel om de mensen wijs te maken dat men in het

Wel heel bijzonder was de voorziening van

evangeliewerk niet over de financiën moet praten.

de offerzakjes. Om onder het zingen van één

44

lied in één keer het offer op te halen, waren

Dat de Here bemoeienis wil hebben met een

25 à 30 zakjes nodig. Ik zat met het probleem:

neoninstallatie, kopjes en kerkenzakjes, is zeker

waar halen wij deze vandaan of hoe zullen

geweldig, maar het wonder van de souvenirs

wij ze maken? Ik vroeg een medewerker naar

was wel zeer bijzonder. Geruime tijd was ik

een houtdraaier te gaan, het benodigde te

bezig met de gedachte wat ik zou geven tijdens

laten maken en enige zusters te vragen om

de opening van het Capitol Evangelie Centrum.

fluwelen zakjes te naaien. Ik dacht dat dit de

Het is niet eenvoudig om iets van blijvende

goedkoopste en eenvoudigste manier zou zijn.

waarde te vinden dat toch financieel haalbaar

Deze medewerker merkte echter laconiek op

is. Het was op een donderdagavond dat ik tegen

dat er in Gouda een broeder grossier was in

mijn medewerkers zei: ‘Willen jullie eens bidden

collectezakjes. Ik had in heel mijn leven niet

voor wat wij zullen geven bij de opening?’

gehoord dat deze mensen bestonden. Eén

De volgende dag, na de vrijdagavonddienst

telefoontje zorgde ervoor dat hij twee dagen

in Hotel Krasnapolsky in Amsterdam, kwam

later kwam met een grote doos monsters van

er een man naar mij toe die zich voorstelde

allerlei soorten kerkenzakjes. Ik kreeg ze mooi

als de heer Blok. Hij wilde mij onder andere

en vakkundig gemaakt uit de eerste hand. Ik

graag spreken over de Engelse liederen die hij

had geen problemen met de betaling, want het

over de radio hoorde. Na ons gesprek zei hij:

totale bedrag voor deze 30 kerkenzakjes dat hij

‘Meneer Maasbach, nu heb ik nog één vraag: ik

kreeg, deed hij terug in het kerkenzakje! Wat

ben grossier in souvenirs en mijn vrouw en ik

mij zo diep trof, was dat mijn Vader in de hemel

hebben het er al een paar keer over gehad dat u

zelfs bemoeienis had met kerkenzakjes. Ik vraag

misschien interesse zou hebben om iets aan de

mij af of christenen zich wel bewust zijn hoe

mensen te geven met het oog op de opening van

belangrijk hun offers zijn in Gods ogen. Zoals u

het Capitol.’ Weer kon ik mijn oren haast niet

zich herinnert, besteedde Jezus zelfs aandacht

geloven. Het is altijd nog beter zaken te doen

NIEUW LEVEN | MEI 2014


➤ De Amerikaanse Evangelist T.L. Osborn was aanwezig bij de feestelijke opening van het Capitol Evangelie Centrum in 1966.

met een grossier dan met een winkelier. Ik vroeg

een leuke herinnering voor onze gasten die van

hem terstond of hij al iets in zijn gedachten

buiten komen.

had. ‘Jazeker’, zei hij toen, ‘een zilveren lepeltje.’ Hieraan had ik in de verste verte niet gedacht.

Is God niet groot? Hij, de almachtige God, die

Hij zei: ‘Dan kunnen we aan de bovenkant een

het onmetelijk heelal schiep, die de zon, de maan

afbeelding van het Capitol Evangelie Centrum

en de sterren, de prachtige bomen en bloemen,

maken.’ Ook zei hij: ‘Broeder Maasbach, ik kom

de vogels in de lucht en de vissen in de oceaan

hiermee niet omdat ik wil verdienen, maar ik wil

maakte, deze grote God houdt Zich bezig met

dit doen voor de Here en dacht dat ik op deze

souvenirs, zoals theelepeltjes, en zendt een man

wijze misschien het beste een investering kon

met de nodige kopjes en schoteltjes. Mijn God

maken voor het werk des Heren. Er is een vorm

weet alles. Hij kent ook uw zorgen, problemen

voor nodig, die ongeveer f 300,- kost, en dat wil

en noden. Iemand zei eens tegen mij: ‘Maasbach,

ik eraan bijdragen. Dan wil ik nog proberen of de

wat ben je toch kinderlijk.’ Maar dat is juist het

fabriek u een speciale prijs wil geven.’ Hoe lieflijk

grote probleem bij zo velen: ze zijn niet als een

van de Here om een man op mijn weg te sturen

kind, kinderlijk. Wat mij aangaat, de grote en

die mij hielp aan een souvenir, en dat voor een

almachtige God, die de winden en de oceanen

prijs die beneden de inkoopprijs lag. Toen ik

gebiedt, Hij is mijn Vader. Hij heeft het nooit

de man vroeg waarom hij juist een lepeltje had

te druk om naar mijn gebed te luisteren. Mijn

uitgekozen, vertelde hij mij: ‘Ik ben meer dan 20

God en Vader, Hij weet alles, niets is te groot

jaar in de souvenirbusiness en door alle jaren

of te klein. Hij zorgt voor ons. Hij is ervan op

heen is het lepeltje het meest gewilde artikel.’

de hoogte! Laat ik het nogmaals zeggen: God

Wij hebben nu lepeltjes, niet alleen met het

is groot! Het is wonderbaar om wedergeboren

gebouw Capitol erop, maar in het schelpje staat

te zijn en een zoon of dochter van Hem te zijn.

gegraveerd: ‘Jezus redt’. Dit is zeer exclusief.

Zoals een vader zijn kind leert, zo wil God u leren

Ook de sleutelhangers die we lieten maken,

... totdat u het werkelijk zult weten: niets ... niets ...

zijn voor velen een geliefd souvenir en tevens

niets is onmogelijk bij God voor u die gelooft!

Volgende maand het laatste deel van de autobiografie van Johan Maasbach.


KIDS

LENTE! Het is lente! Als ik ’s ochtends wakker word, hoor ik de vogels fluiten en er beginnen bloemetjes langs de weg te groeien.

Luister jij ook naar hoe de vogels fluiten? Soms vraag ik me af hoe de vogels hun eten krijgen. Ze kunnen natuurlijk niet koken! God zegt in de Bijbel dat Hij ervoor zorgt dat de vogels eten krijgen. Wist jij dat God jou veel belangrijker vindt dan de vogels? Als Hij ervoor zorgt dat de vogels eten hebben, dan zorgt God zeker ook voor jou! Heb jij wel eens naar de bloemen gekeken? Ze zijn zo mooi! God heeft de bloemen gemaakt. Hij heeft ervoor gezorgd dat de bloemen er prachtig uitzien. God belooft dat Hij ook voor jou zal zorgen. Hij vindt jou nog veel en veel belangrijker dan de bloemen. God houdt ontzettend veel van jou! De vogels en de bloemen herinneren ons eraan dat we ons nooit zorgen hoeven te maken. God zorgt voor ons en God geeft altijd het beste. Als jij God het allerbelangrijkste vindt in jouw leven, dan zal God je alles geven wat je nodig hebt! Lieve God, dank U wel dat U van mij houdt!

Dank U dat U precies weet wat ik nodig heb.

Ik wil U het allerbelangrijkste maken in mijn leven. Ik vertrouw op U. Amen!

Lees het verhaal van de vogels en de bloemen terug in de Bijbel! Mattheüs 6:25 t/m 30.

Christy

allkids1st@maasbach.com

Maak je eigen vogel snackzak! 1

Knip de kop en de pootjes van de vogel uit.

2

Neem een doorzichtige boterhamzak en vul die met iets lekkers!

3

Plak de kop met plakband bovenaan de zak.

4

Plak de pootjes onderaan de zak.

5

Plak met plakband wat gekleurde veren achterop de zak en laat de veren aan de zijkant uitsteken.


VRAAG & ANTWOORD

INFO

KIDS

KIDS

‘Waarom ging Jezus terug naar de hemel?’

U bent van harte welkom! AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. BREDA: Wijkcentrum De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2. Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

Vraag: Met Hemelvaart gedenken we dat Jezus terugging naar Zijn Vader in de hemel. Waarom moest dit gebeuren?

DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.15 u. *Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2). DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst

Antwoord: Nadat Jezus met Pasen was opgestaan uit de dood, was Hij nog veertig dagen op aarde voordat Hij terugging naar Zijn Vader in de hemel. Jezus zei: ‘Het is beter voor jullie dat Ik wegga, anders kan mijn Helper niet bij jullie komen. Als Ik wegga, stuur Ik Hem naar jullie toe’ (Johannes 16:7). De Helper waarover Jezus hier spreekt, is de Heilige Geest. Jezus ging terug naar de hemel, zodat Hij ons Zijn Geest kon geven. Het is dus beter voor ons dat Jezus niet op aarde is gebleven. God is nu niet alleen bij ons, maar Hij woont in ons door Zijn Geest. Verder zei Jezus: ‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld’ (Handelingen 1:8). Deze belofte ging tien dagen na Jezus’ hemelvaart in vervulling, op de Pinksterdag (lees Handelingen 2). De Heilige Geest is ook vandaag voor alle christenen onmisbaar!

Heeft u gebed nodig?

10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u.

In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 52e jaargang no. 05, mei 2014 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereldzending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending: Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Bank: ING betaalrekening nr. NL25 INGB 0000 004420 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank, Den Haag, NL08 DEUT 0513 7242 73 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax: +3170-3107111 • Capitol World Travel - +31703469473 • E-mail: info@maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl • Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

KANTOREN: De Johan Maasbach Wereldzending heeft kantoren gevestigd in de volgende landen: België, India, Indonesië, Brazilië, USA en Zwitserland. Meer informatie? Bel met ons hoofdkantoor: 070-3635929.

Telehulp

U kunt alles vinden op:

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 9.30 - 12.30 uur & 13.00 - 17.00 uur

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

05

www.maasbach.nl Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


Spreuken 31:10-31 uit The Blessing Bijbel Een wijze vrouw

10 Wie is zo gelukkig een goede vrouw te vinden? Zij is immers veel meer

waard dan de duurste edelstenen? 11 Haar man vertrouwt volledig op haar en het zal hem aan niets ontbreken. 12 Zij benadeelt hem nooit, doet haar

hele leven goed. 13 Ze zoekt wol en vlas, die ze met rappe handen verwerkt. 14 Zoals een koopman zijn handelsschepen uitzendt, zorgt zij dat zij over al het nodige beschikt, ook al moet dat van ver komen. 15 In de vroege

morgen, wanneer het nog donker is, staat zij op en zorgt dat haar gezin en het personeel kunnen eten. 16 Als zij haar zinnen heeft gezet op een bepaalde akker, krijgt zij hem ook, met wat zij verdient plant ze een wijngaard.

17 Vlijtig gaat zij aan het werk, zij is met opgestroopte mouwen aan de slag. 18 Zij merkt dat haar werk vruchten afwerpt en het is dan ook vaak nacht

voordat zij gaat slapen. 19 Snel schieten haar handen over haar spinnewiel,

vaardig schikken zij het vlas. 20 Ze staat altijd klaar om een noodlijdende te

Uitzendingen Mei

helpen, iedereen kan op haar hulp rekenen. 21 Zij maakt zich geen zorgen

ZONDAG 4 MEI

kleding gezorgd. 22 Zij maakt voor zichzelf prachtige tapijten en draagt kleren van �ijn linnen en prachtig gekleurde stoffen. 23 Haar man is een gezien �iguur

ZONDAG 11 MEI

land. 24 Zij maakt linnen kleding en verkoopt die en levert gordels aan de

ZONDAG 18 MEI

om haar gezin wanneer de winter komt, want zij heeft voor mooie en warme op de plaatsen, waar recht wordt gesproken en is een van de leiders van het

Thema: Ezra

Thema: Nehemia

koopman. 25 Kracht en waardigheid stralen van haar af en zij ziet elke nieuwe

Thema: Sadrach, Mesach en Abednego

wil om goed te doen. 27 Zij weet precies wat in haar huishouding gebeurt en

ZONDAG 25 MEI

dag met vertrouwen tegemoet. 26 Uit haar woorden spreekt wijsheid en de

op luiheid zul je haar niet betrappen. 28 Haar kinderen kijken tegen haar op

en haar man prijst zich gelukkig en zegt: 29 ‘Er zijn veel goede vrouwen, maar

Thema: Nicodemus & De vrouw bij de put

jij overtreft ze allemaal!’ 30 Uiterlijke schoonheid is bedrieglijk en verdwijnt, maar een vrouw die ontzag heeft voor de Here, verdient bewondering en lof. 31 Haar goede

daden zullen haar eer en erkenning opleveren, zelfs van hooggeplaatste mensen.

De Bijbel in begrijpelijke taal! Het Boek / Quote-editie € 49,00

Elke zondag 09.00 uur op SBS6

Nieuw Leven Magazine - mei 2014  

Geloofsopbouwende maandblad | Mama Maasbach, moeder, oma, overgrootmoeder!