Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBLAD

jaargang 51 APRIL 2013

Missie volbracht! T.L. Osborn 1923 -2013

T.L. Osborn: aardse reis voorbij • Het is tijd voor massawonderen ! • Hierin ligt onze kracht!


Wereldevangelisten thuis

Wij moeten verder!

Op één hand kun je ze tellen: de grote evangelisten die God in de jaren ’50 riep om de wereld te beëvangeliseren. T.L. Osborn was onder hen een van de grootste! In 1958 was hij voor Nederland Gods man, op Gods tijd, op Gods plaats. T.L. Osborn bracht met zijn boodschap over redding, genezing en bevrijding een ‘Holland Wonder Opwekking’ teweeg, waarvan de naschokken in onze dagen nog altijd voelbaar zijn. John T.L. Maasbach was namens ons allen aanwezig op de indrukwekkende gedenkdienst die in de ‘Christ Chapel’ van de Oral Roberts University werd gehouden. Hem werd door de familie Osborn gevraagd om enkele woorden te zeggen ter nagedachtenis aan de grote ‘Holland Wonder’ campagne in 1958 op het Malieveld in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen. In dit nummer van Nieuw Leven een uitgebreide saluut aan deze grote dienstknecht van God. Nu deze evangelisten thuis zijn (op een na, die bijna thuis is) wordt er weer een bladzijde in de geschiedenis omgeslagen en vindt er opnieuw een verschuiving in de tijd plaats, die ons weer dichter bij de wederkomst van Christus brengt. Zij zijn er niet meer; wij moeten verder! De boodschap van Gods liefde en kracht blijft dezelfde: Jezus redt, bevrijdt, verlost en geneest! En dat is precies wat wij doen en – zo de Here wil en wij leven – zullen blijven doen. Niet alleen, maar met de hulp van vele trouwe vrijwilligers en vaste medewerkers, ondersteund door de liefde, gebeden en offers van vele vrienden en geloofspartners. Zonder hen zouden wij nooit in staat zijn om zo’n groot werk te verrichten. Mocht u nog geen partner met ons zijn in de verspreiding van het evangelie, word er dan een! Ga hiervoor naar www.maasbach.nl, bel: 070-3635929, of e-mail: info@maasbach.com info@maasbach.com. In dit nummer nemen wij u mee naar het hart van het zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending: ‘ZIELEN WINNEN’! Nog even dit! De laatste tijd hoor je in de politiek steeds meer geluiden om de vrije christelijke hoogtijdagen, zoals 2e Paasdag en 2e Pinksterdag, af te schaffen en daarvoor in de plaats vrije dagen voor andere godsdiensten in te ruimen. Wij kunnen deze redenatie van politieke leiders helemaal volgen, wanneer we bedenken dat steeds meer christenen op deze dagen alles doen, behalve naar Gods huis gaan om het Paas- en Pinksterfeest te gedenken en te vieren. Als de christenen deze dagen niet meer serieus nemen, waarom zou de wereld dat dan wél doen? Daarom is het van groot belang om tijdens deze hoogtijdagen op te gaan naar Gods huis. Zie voor deze speciale feesten de advertenties in dit blad. Kom en vier het met ons mee! Te beginnen op de 2e Paasdag in de Gouwekerk te Gouda. Wij hopen u daar te mogen ontmoeten! In geloof en liefde,

2

NIEUW LEVEN | MAART 2013


BEMOEDIGING

Inhoud April 4 8 10 14 26 28 42 46 47

De Boodschap Het is tijd voor massawonderen!

Gebed Bid dit gebed met mij mee

Getuigenissen Wat God door hun geloof heeft gedaan.

Special T.L. Osborn: Aardse reis voorbij

Bijbelhuis.nl Familieboekwinkel

Oproep tot actie

Heb respect voor God Het is beter niet te zeggen dat u iets zult doen, dan het wél te zeggen en het daarna niet te doen. Als u een vader of moeder bent, hebt u uw kind vast geleerd om respect te hebben. Respect voor anderen, maar zeker ook voor u als ouder. Een ouder leert het kind te gehoorzamen. Als het kind ongehoorzaam is, dan heeft het eigenlijk geen respect voor de ouder. Als we dit principe op onszelf en God toepassen, dan is het belangrijk dat we Gods Woord goed bestuderen, ons houden aan de geboden en leren van de verhalen en gelijkenissen, zodat we weten wat we moeten doen om gehoorzaam te zijn aan God. Als we ons aan Gods Woord

Help mij zielen winnen

houden, hebben we respect voor de hemelse Vader.

POiNT!

Het moment dat u uw hart aan Jezus hebt gegeven,

Make a POiNT! Visie 20:20 - Random

Kids All Kids 1st

hebt u een verbond met God gesloten. Hij zorgt voor u, is dicht bij u en houdt van u; en u gehoorzaamt Zijn geboden en doet wat Zijn Woord u leert. Maak elke dag opnieuw de beslissing: ‘Here, ik wil U gehoorzaam zijn en heb grote respect voor U!’

Vraag & Antwoord ‘Hoe word ik een zielenwinner?'

Regina

COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden, Trudy Wijnhof Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Christy van Dalen, Alissa Hathie-Maasbach, Godelieve Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

3


BOODSCHAP |

Het is tijd voor

massawo Een van Gods wonderlijkste eigenschappen is dat, wanneer er een groot wonder nodig is, God daar op een grootse manier aan werkt. In de Bijbel zien we dat massawonderen een telkens terugkerend werk van de levende God is. Het is vandaag tijd voor massawonderen!

‘Zij brachten zieken mee en mensen die boze geesten in zich hadde 4

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


onderen! methode van handoplegging op de zieken eigenlijk heel gelimiteerd. De man van God kan immers maar op één persoon tegelijk zijn hand leggen en een gebed doen voor genezing. Het betekent ook dat men naar de dienstknecht van God moet komen voor

De grote nood van ziekte Vandaag staan we oog in oog met de grootste nood in de geschiedenis van de mens, namelijk de zonde in de ziel van de mens. Er zijn vele verschillende

handoplegging. Maar helaas zijn velen niet in staat om naar de kerk te komen en voor zich te laten bidden.

Gods antwoord: massawonderen

soorten van zonden, waaruit de mens zichzelf niet kan

Gods kracht is net zo groot als Zijn liefde. Als Gods liefde

bevrijden. Daarnaast is er de grote nood van ziekte.

zo groot is om miljoenen mensen in één keer te redden,

Vele mensen lijden aan allerlei ziekten en kwalen.

dan is Zijn genezende kracht even groot om miljoenen

Hoewel de wetenschap grote doorbraken heeft geboekt

mensen in één keer te genezen. En als God in staat is

en doktoren ontzettend hun best doen om mensen

om één, vijf of tien mensen te genezen, dan kan Hij ook

te helpen, schreeuwen er nog altijd massa’s mensen

honderd, duizend, tienduizend, honderdduizend, of zelfs

in ons Nederland om hulp en roepen: ‘Genees mij!’

een miljoen mensen in één keer genezen. Efeziërs 3:20

Ten opzichte van deze honderdduizenden mensen

zegt immers: ‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit

die vandaag genezing nodig hebben, is de Bijbelse

kunnen bidden of beseffen.’

en. Allemaal werden zij genezen.’ — Handelingen 5:16 NIEUW LEVEN | APRIL 2013

5


BOODSCHAP |

‘Gods kracht is n Zijn liefde en in in één keer te g Als God van plan is om iets buitengewoons te doen,

en duwt het water van de Rode Zee opzij, waardoor

dan begint Hij altijd voorbereidingen te treffen in het

er een droog pad in het midden van de zee ontstaat.

denken van de mens door een bepaalde verwachting

Zo brengt God twee miljoen mensen door de Rode

in het hart te leggen. Vele christenen hebben

Zee heen naar de overkant. Vervolgens lezen we

vandaag het gevoel dat er iets groots, wonderbaars,

dat het leger van Egypte hen achternagaat. En als zij

buitengewoons en geweldigs staat te gebeuren, wat

halverwege zijn, laat God de zee weer terugstromen

God vandaag in Nederland wil doen. Er gebeuren

naar zijn plaats, en alle Egyptenaren komen om in het

tegenwoordig ontzettend veel nare dingen in de

water. Verder in de woestijn doet God nog een groot

wereld. Oorlogen; hongersnoden; dodelijke ziekten;

wonder. Hij voorziet twee miljoen mensen elke dag in

geweld; zinloos geweld; dood; verderf; haat, enz.

brood uit de hemel en in water uit de rots. Dit is wat ik

Het is tijd dat de levende God op het toneel in

noem: een massawonder.

Nederland en de wereld verschijnt. Het is tijd voor massawonderen! Als we hiervoor gaan bidden en geloven, dan zal God het ons zeker geven.

Massa-uittocht uit Egypte

6

Massawonder van vijf broden en twee vissen In het Nieuwe Testament lezen we over een massa mensen die Jezus volgde tot aan het meer van Galilea.

Neem nu het massawonder van de massa-uittocht

Toen Jezus klaar was met spreken en bidden voor de

van twee miljoen mensen uit het land Egypte. God

zieken, zei Hij tegen Zijn discipelen: ‘Geef de mensen

bevrijdde het volk van Israël uit de slavernij en leidde

te eten.’ Het was immers al avond geworden en de

hen richting het beloofde land Kanaän door slechts

mensen hadden trek. De discipelen zeiden: ‘Maar

één man, Mozes genaamd. God bewoog hen door

Heer, we hebben geen eten en er is hier niets te

de woestijn heen naar de Rode Zee. Daar werden

verkrijgen.’ Toch gaat een van de discipelen, Andreas

ze volledig ingesloten: het leger van Egypte achter

genaamd, onder het volk kijken of er wat eten te

zich, de Rode Zee vóór zich, hoge bergen links en

vinden is. Dan vindt hij een kleine jongen

rechts van hen. Ze konden geen kant op. Dan doet

met een lunchpakketje met vijf broodjes en twee

God weer een groot wonder. God blaast met de wind

visjes. Vergeleken bij de mensenmassa was dit niets.

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


net zo groot als n staat miljoenen genezen!’ Maar Andreas bracht het jongetje bij Jezus en hij gaf

‘Het aantal gelovigen bleef groeien. Talloze mannen en

Hem zijn lunchpakketje. Jezus nam die vijf broodjes

vrouwen gingen in de Here geloven. De mensen droegen de

en twee visjes, hief Zijn ogen naar de hemel, zei er

zieken naar buiten en legden hen neer op veldbedden en

een dankzegging over en brak het. De mensen gingen

matrassen, zij hoopten dat als Petrus voorbijkwam, in elk

zitten en de discipelen gaven hun te eten. Mattheüs

geval zijn schaduw op hen zou vallen. Ook uit de omliggende

14:20 zegt: ‘Iedereen kon zoveel eten als hij wilde.

plaatsen kwamen velen naar Jeruzalem. Zij brachten zieken

Er bleef zelfs nog over: twaalf manden vol. En er waren

mee en mensen die boze geesten in zich hadden. Allemaal

maar liefst vijfduizend mannen, dus vrouwen en kinderen

werden zij genezen.’ Allemaal werden ze genezen door de

niet meegerekend.’ Menselijkerwijs was dit onmogelijk,

schaduw van Petrus. Wat een wonderbaar iets!

maar geloof ziet voorbij de onmogelijkheden. Dit is

Dit is wat ik noem: een massawonder.

wat ik noem: een massawonder.

Massawonder van de schaduw van Petrus

‘Holland Wonder’ 1958

Het hele Bijbelboek Handelingen staat vol met

1958 met wijlen Evangelist T.L. Osborn op het Malieveld

wonderen. We zien Gods kracht door de eerste

in Den Haag en op het Bodenterrein in Groningen.

christenen heen stromen. Aan het hoofd van de lijst

Mijn vader, wijlen Evangelist Johan Maasbach, was

met wonderwerkers in het Nieuwe Testament stond

zijn vertaler. Duizenden mensen werden in één keer

de apostel Petrus. Het nieuws van de wonderen

genezen. God deed grote massawonderen. Dit is wat

die hij deed in Jezus’ naam, verspreidde zich als een

ik noem: Gods man, op Gods tijd, op Gods plaats. Deze

lopend vuurtje door de hele omgeving. De mensen

massawonderen brachten een kettingreactie op gang,

kwamen van heinde en verre om op de plaats te zijn

waarvan de natrillingen vandaag, 55 jaar na dato, nog

waar Petrus was. Zij brachten zo veel zieken, dat

altijd hier en daar te voelen zijn in Nederland.

Petrus nooit in staat zou zijn om op al die mensen afzonderlijk de handen te leggen en te bidden voor genezing. Handelingen 5:14-15 vertelt ons daarover:

Neem nu de grote ‘Holland Wonder’ campagne in


BOODSCHAP |

Massawonderen vandaag Vandaag is er weer zo’n moment aangebroken, waarin God een geestelijke kettingreactie op gang brengt in ons land om massawonderen te doen. Massawonderen van redding, genezing, verlossing en bevrijding. U hoeft niet naar het Malieveld te komen, zoals 55 jaar geleden. God komt vandaag naar ú toe, onder andere nu door mij heen, daar waar u bent. Het is belangrijk dat er een bewustwording in ons Nederland zal plaatsvinden dat Jezus leeft en dat Hij dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). En Hij geneest, verlost en bevrijdt vandaag nog altijd. Hebt u vandaag een wonder van God nodig? Maak dan een punt van contact door uw hand op mijn hand te leggen en uw geloof in werking te stellen.

GEBED GEBED

‘Here, U bent een God van massawonderen. U deed het in de Bijbeldagen, en ‘Here Jezus, ik vraag U nu U doet het ook vandaag. dat als mijn gebedspartner Ik vraag U, Here, als mijn mijn hand aanraakt, mijn gebedspartner zijn of hand mag dienen als haar hand op de mijne een verlengstuk van Uw legt als punt van contact, hand. Help ons om U aan laat Uw kracht uitgaan. te raken zoals die vrouw, Uw kracht van genezing, die in geloof de zoom van Uw kracht van bevrijding, uw kleed aanraakte en Uw kracht van verlossing. volkomen gezond werd. O machtige God, doe Ik vraag U, Here Jezus, vandaag het massawonder om de persoon die mijn in ons Nederland. Here hand aanraakt, volkomen Jezus, U bent dezelfde, te genezen en ik vraag U gisteren, vandaag en tot in om tegemoet te komen eeuwigheid. Ik dank U dat U aan alle noden die mijn het wonder zult doen voor gebedspartner heeft. Ik een ieder die zijn of haar vraag dit in de naam van geloof in werking stelt. Jezus Christus. Amen!’ In Jezus’ naam. Amen!’

Stel hier uw Stel in hier uw geloof werking geloof in werking punt van

contact

8

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


Schrijf mij

Een groot deel van mijn bediening besteed ik aan het terugschrijven en bemoedigen van mensen die mij hun nood schrijven. Ook u kunt mij schrijven als u een nood hebt voor uzelf of een ander. U kunt mij alles schrijven, want uw brief wordt vertrouwelijk behandeld. Ik beloof voor uw nood te bidden en ook terug te schrijven. Mijn gebeden worden 24 uur per dag gedragen door het Global Prayer Network (www.gpnetwork.com). Schrijf naar: DAVID MAASBACH | POSTBUS 44 | 2501 CA DEN HAAG | HOLLAND | E-MAIL: INFO@MAASBACH.NL

‘Verwacht goede dingen van God. Jezus is gekomen, zodat u leven hebt en overvloed!’

Schrijf mij ook onmiddellijk als God een wonder voor u heeft gedaan, zodat we God daarvoor kunnen danken. David Maasbach

> Méér van deze boodschap? Het is tijd voor massawonderen Bestel dan de dvd met de boodschap Het is tijd voor massawonderen! (in de serie van Punt van Contact). Verkrijgbaar bij het Bijbelhuis.nl BESTELNUMMER: DVD130113 | € 4,95 D AV I D M A A S B A C H

Een middag met David Maasbach Zondag 21 april Drachten | 15.00 u. Het zal een fijne middag worden met veel zang en muziek en een bemoedigende boodschap. Mis het niet! De toegang is vrij. Schouwburg De Lawei (Burg. Wuiteweg 24, 9203 KL Drachten)

ga naar:

Hoop u te ontmoeten!

nlgodlovesyou.nl

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

9


Wat God door

GETUIGENISSEN |

gel

Lees wat God doet en laat Hem ook u zegenen, zoals Hij bij vele anderen heeft gedaan!

‘Ik heb acht keer zoveel teruggekregen!’ The Blessing Pact werkt! ‘Toen ik besloot mijn geloof in werking te stellen en mijn Blessing Pact met God aan te gaan, heb ik binnen vijf dagen mijn wonder ontvangen! Het is niet de eerste keer, want ik leef al jaren op Gods beloften en Hij voorziet mij en mijn twee zoons telkens weer! Een WAO-uitkering is al voor tien jaar mijn inkomen en de laatste anderhalf jaar werd het financieel moeilijker toen mijn jongens, naast hun studie, zonder werk kwamen te zitten. Dus heb ik anderhalf jaar lang geen tienden kunnen geven. Ik bid en elke maand doet God Zijn deel! Deze maand heb ik voor het eerst weer in compleet geloof in God, mijn Voorziener, mijn tiende gegeven. En God heeft een wonder gedaan, want ik heb acht keer zoveel teruggekregen door God via een elektriciteitsbedrijf! De hele dag en vandaag nog steeds heb ik God dansend geprezen met lofzang. Alle eer komt Hem toe in Jezus’ naam. The Blessing Pact met God werkt!’ — J.J. te U.

‘Jezus Christus was, is en blijft voor 10

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


r hun

eloof heeft gedaan! Bevrijd door het punt van contact! ‘Ik heb net gekeken naar uw uitzending met het thema: 'God is vóór ons!' Aan het einde van het programma heb ik mijn hand uitgestrekt naar uw hand, zoals u dat aan ons vroeg. Toen u aan het bidden was, ben ik bevrijd van een boze macht. Ik herkende dit, omdat ik het eerder heb meegemaakt! Het was niet eng en daarna voelde ik me ontspannen en heb gehuild. God is een God van wonderen en een God

punt van

contact

van genezing. Hij is groot en goed en ik hou van Hem.’ — W.d.B. te A.

‘Ik merk dat wat ik geef, ik in veelvoud weer terugkrijg.’ The Blessing Pact werkt! ‘Toen ik het boekje van The Blessing Pact ontving, hoefde ik er niet lang over na te denken om deze stap te zetten. Ik doe nu al bijna vier maanden mee aan The Blessing Pact en ik merk dat wat ik geef, ik in veelvoud weer terugkrijg. Ik bid God al een tijdje om mijn baan te behouden en ook die van mijn man en dochter, omdat er de laatste tijd zo veel mensen hun baan verliezen. Ik werk al vijf jaar als parttime interieurverzorgster (acht uur per week). Begin dit jaar vroeg mijn manager mij of ik van acht naar twaalf uur per week wil gaan. God is goed! Ik kijk nu anderhalf jaar naar uw dienst op SBS6 en ik zie een verandering in mijn leven en in mijn gezin. Ik ben zo blij om de zegen die ik van God ontvang via u.’ — E.A.K. te B.

or altijd Dezelfde.’ — Hebreeën 13:8 NIEUW LEVEN | APRIL 2013

11


GETUIGENISSEN |

Het punt van contact werkt! ‘In mei vorig jaar ben ik in de sportschool van de lopende band gevallen, met als gevolg een gebroken bovenarm. Heel pijnlijk en lastig. Na zes weken was de breuk genezen, maar de pijn bleef, ondanks fysiotherapie en behandeling van een osteopaat. Ik heb een half jaar lang met pijnstillers geleefd. Tot onlangs op een zondagavond. Ik las een gebed

punt van

contact

voor genezing in het Nieuw Leven magazine en heb de stap in geloof gezet. Om half elf ’s avonds zei ik tegen de Here Jezus: ‘U zegt in Uw Woord dat U mijn Geneesheer bent.’ In diezelfde nacht heeft God mij volkomen van alle pijn bevrijd! Wat een wonder!’ — H.M. te W.

‘Jezus is een Waarmaker van Zijn Woord!’ Het punt van contact werkt! ‘Ik had pijn in mijn rechterschouder, nek en rechterknie na een val met de fiets. Toen u aan het einde van uw uitzending uw hand uitstrekte voor genezing en bad in Jezus’ naam, legde ik ook mijn hand op uw hand tegen de tv. En echt, de pijnen waren weg, zowel in mijn nek en schouders, als in mijn knie. Vandaag liep ik goed naar de winkel, niet meer mank door de pijn in mijn knie. Prijs de heilige en Goddelijke naam van Jezus. Het is zo’n lekker en bevrijdend gevoel in mijn lichaam. Jezus stelt je nooit teleur, Hij is een Waarmaker van Zijn Woord!’ — B.M. te H.

12

The Blessing Pact werkt!

Het punt van contact werkt!

‘The Blessing Pact werkt echt! Het moment dat ik in

‘Enkele uitzendingen geleden deed u een oproep om bij

The Blessing Pact ben gestapt, heb ik financiële verandering

een probleem of ziekte je hand op het tv-scherm te leggen.

gezien. Het hele gezin is op reis gegaan! Iets wat bijna

Ondanks dat ik het nut er niet van inzag in het verleden, heb

onmogelijk leek, is binnen een maand werkelijkheid

ik dit nu eens gedaan in geloof. Nu, enkele weken later, weet

geworden! God is echt heel goed!’

ik mij los van de gebondenheid. Waarvoor de Heer alle eer.’

— S.D. uit Suriname

— A.v.M. te C.

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


De visie voor effect ieve evangelisat ie

www.visie-2020.nl

Ga mee naar IsraĂŤl Woensdag 9 t/m vrijdag 18 oktober 2013

De Stichting Johan Maasbach Wereldzending nodigt u uit voor een onvergetelijke tiendaagse groepsreis naar IsraĂŤl. Mis deze unieke kans niet en geef u vandaag nog op! Met ide tour uitgebre .a.: door o an , Meer v Jeruzalem e Dode Ze Tiberias, r e e en nog m

Reisleiders: Simon en Helen van Dalen

MEER INFO: Capitol World Travel T 070-3469473 | E cwt@maasbach.com NIEUW LEVEN | APRIL 2013

13


SPECIAL | T.L. OSBORN

Aardse r

EVANGELIST T.L Tommy Lee (TL) Osborn 23 december 1923 - 14 februari 2013 Mijn zeer geliefde vader, Evangelist T.L. Osborn, wereldwijd bekend als ‘De Vader van het Evangelie’, is op donderdag 14 februari jl. zijn eeuwige rustplaats ingegaan. Hij heeft geen pijn geleden en was niet ziek. De Here liet hem simpelweg zijn laatste adem uitblazen. Omringd door liefde en in het bijzijn van zijn familie, stapte mijn vader door de sluier van de eeuwigheid. Nu is hij in de tegenwoordigheid van Jezus, die hij 77 jaar lang trouw gediend heeft, nadat hij op zijn 12e tot bekering kwam. Hoe lieflijk moet het weerzien geweest zijn met zijn geliefde Daisy, 53 jaar lang zijn echtgenote en mijn dierbare moeder, drie van hun kinderen, een kleindochter en een achterkleindochter, en een feestvierende menigte van gelovigen die gered zijn door de 65 jaar lange wereldwijde bediening van mijn vader. Hij was in zijn 90e levensjaar, na op 23 december jl. zijn 89e verjaardag te zijn gepasseerd. T.L. Osborns aardse reis is voorbij; zijn bestemde taak is voltooid. Hij heeft de woorden van zijn Meester gehoord: ‘… Wèl gedaan, gij goede en getrouwe slaaf … ga in tot het feest van uw heer’ (Mattheüs 25:21). Verheug u samen met onze familie en mij in dit prachtige leven! Vier met ons de miljoenen zielen die gered zijn van de dood en tot nieuw leven zijn gekomen door de opgestane Jezus Christus, die Dezelfde is, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid (Hebreeën 13:8). En laat ons met volharding de wedloop lopen die vóór ons ligt, en daarbij ons oog alleen gericht zijn op Jezus, de Leidsman en Voleinder van het geloof (Hebreeën 12:1-2).

LaDonna C. Osborn

14

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


reis

L.OSBORN voorbij

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

15


SPECIAL | T.L. OSBORN

HOLLAND WON

T.L. Osborn in Nederland In augustus 1958 vond de massale Osborn-campagne plaats in Den Haag (Malieveld) en Groningen (Bodenterrein). Het was een opwekking zoals Nederland nog nooit had beleefd en die ons land op zijn geestelijke grondvesten deed schudden. God gebruikte hiervoor de Amerikaanse evangelist T.L. Osborn, met aan zijn zijde zijn vertaler Johan Maasbach. Evangelist T.L. Osborn predikte de eenvoudige boodschap van redding en genezing door Jezus Christus. De belangstelling nam met iedere samenkomst toe tot wel 100.000 mensen in een enkele dienst. Tien dagen ging het zo door. Gods Geest was machtig aan het werk. Ontelbare mensen kwamen tot bekering. Velen ontvingen genezing en de grootste wonderen vonden plaats. Ook na de campagne was in heel Nederland de geest van opwekking nog lang bezig. Een grote kernexplosie was op het Malieveld tot ontplofďŹ ng gebracht, maar de wolk daarvan bleef nog jaren lang over ons land hangen. Met als gevolg dat tientallen Pinkster- en Volle Evangelie gemeenten in de daarop volgende periode zijn ontstaan.

Honderdduizenden mensen bezochten de Malieveld campagne

T.L. Osborn bezocht Nederland ook nog op andere momenten:

16

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

1966

1968

De feestelijke opening van het Capitol Evangelie Centrum in Den Haag.

De aanschaf van het hoofdkantoor van de Johan Maasbach Wereldzending aan de Apeldoornselaan 2 in Den Haag.


NDER1958 Evangelist T.L. Osborn met vertaler Evangelist Johan Maasbach

Getuigenissen van genezing

Deze vrouw had 15 jaar lang een hernia en kon eerst niet staan. Ze werd volkomen genezen.

1998 De heropening van het zendingskantoor na een grondige renovatie.

Holland Wonder op dvd Een bijzondere, boeiende en gezalfde documentaire over de krachtige opwekking op het Malieveld in Den Haag en die zich over heel Nederland verspreid heeft. Verkrijgbaar bij het Bijbelhuis.nl

Prijs: â‚Ź4,95. Bestelnummer: Dvd1958

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

17


redding, wonderen en hoop

WONDEREN &

SPECIAL | T.L. OSBORN

Toonaangevend

Meer dan een halve eeuw lang verkondigden T.L. en Daisy Osborn samen het evangelie aan miljoenen mensen in 74 landen. (Daisy overleed in mei 1995.) Hun inspanningen voor wereldevangelisatie zijn werkelijk toonaangevend

geweest. Het aantal toehoorders bij hun campagnes liep uiteen van 20.000 tot meer dan 300.000 per samenkomst. Wereldwijd verkondigden ze het goede nieuws dat Jezus Christus dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig en dat Hij nog steeds geneest. Overal bevestigde God Zijn Woord met wonderen en tekenen. Samen met hun dochter, LaDonna Osborn, hebben ze waarschijnlijk meer zielen tot Christus geleid en zijn ze getuige geweest van meer geweldige genezingswonderen, dan enig andere familie in de geschiedenis.

Het erfgoed van redding, wonderen en hoop De bediening van T.L. en Daisy Osborn heeft een ongekende impact op de wereld. Getrouwd op 17- en 18-jarige leeftijd, waren ze zendelingen in India op hun 20e en 21e. Ze worden gezien als een van de grootste zielenwinnaars van deze eeuw. Hun bediening werd gekenmerkt door ontelbare wonderen die God tijdens campagnes deed. Allerlei wonderen van genezing vonden plaats: lammen liepen, doven hoorden, en blinden zagen. In 1949 stichtten ze Osborn Ministries International, een

Wonderen!

Het zicht van deze blinde vrouw werd volkomen hersteld door een wonder! NIEUW LEVEN | APRIL 2013

18

wereldevangelisatie en zendingswerkorganisatie.

T.L. en Daisy Osborn te midden van krukken en wandelstokken.

Vier jaar lang was deze man melaats, maar tijdens de campagne werd hij volledig genezen!


& TEKENEN Harold Khan uit Trinidad: ‘Een van zijn benen was 12,7 cm korter dan het andere. Door een wonder werd hij ogenblikkelijk genezen!

Levensdoel Hun levensdoel: ‘Om het evangelie van Jezus Christus uit te dragen en te verspreiden aan alle mensen over de hele wereld.’ Hun motto: ‘Eén Weg – Jezus; Eén taak – Evangelisatie.’ Hun uitgangspunt: ‘De hoogste prioriteit van de Kerk is wereldevangelisatie.’

Deze verlamde vrouw hoorde het evangelie, geloofde, en ontving genezing.

Een dove man volkomen genezen!

Deze vrouw heeft haar kruk niet meer nodig! NIEUW LEVEN | APRIL 2013

19


redding, wonderen en hoop SPECIAL | T.L. OSBORN

MISSIE VOLBR Evangelisatiegereedschappen

Door de jaren heen hebben T.L. en Daisy Osborn heel wat boeken geschreven en lectuur verspreid. Met honderden tonnen literatuur hebben ze vele christelijke werkers wereldwijd mogen voorzien in allerlei zielenwinnende gereedschappen. T.L. Osborns klassieker, Geneest de zieken, is sinds 1951 een geloofsopbouwende bestseller geweest, met een oplage van Deze vrouw uit Kampala, Oeganda, werd genezen van totale blindheid en leest voor uit het Nieuwe Testament!

meer dan een miljoen. Hun 510 pagina’s tellende autobiografie, genaamd The Gospel According to T.L. & Daisy (Het Evangelie Volgens T.L. & Daisy), met 610 foto’s, vertelt hun verhaal. Hun literatuur is gepubliceerd in 132 talen en dialecten. Ook zijn hun Bijbelstudies verschenen in bijna 80 talen.

Over de hele wereld: NYERI, KENIA

20

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

BATANGAS, FILIPIJNEN


RACHT T.L. Osborn met de krukken van degenen die op wonderbaalrijke wijze genezen zijn: ‘Jezus uit de Bijbel is onveranderd. Hij richt degenen op die gevallen zijn, vergeeft zondaren en geneest de kreupelen!’

Twaalf jaar lang was deze vrouw kreupel en niet in staat te lopen. Ze werd op haar bed de campagne binnengedragen en ogenblikkelijk genezen!

MONTERREY, MEXICO

BENIN CITY, NIGERIA

KAMPALA, OEGANDA

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

21


SPECIAL | T.L. OSBORN

ga HET FEEST

LaDonna Osborn LaDonna’s erfenis is uniek. Als dochter van het bekende zendelingsechtpaar, is ze sinds haar kindertijd volledig betrokken geweest in de verspreiding van het evangelie wereldwijd. Momenteel is ze vice-president van Osborn Ministries International, de zendingsorganisatie die in 1949 door haar ouders werd opgericht. Ook geeft ze leiding aan het Women’s International Network en de International Gospel Fellowship,, die bestaat uit meer dan 60 bedieningen van 700 kerken, in meer dan 30 landen wereldwijd. Haar thuisgemeente, de International Gospel Center, is gevestigd in Tulsa, Oklahoma (USA). Ze is een geliefd spreekster op massa-evangelisatiecampagnes en leiderschaps- en vrouwenconferenties. Daarnaast houdt ze zich bezig met het geven van Bijbelstudies, lezingen en seminars. Ze is een inspirerend voorbeeld voor zowel mannen als vrouwen, op elk gebied van kerkelijke bediening en christelijk leiderschap. Door haar bediening hebben honderden mannen en vrouwen hun plaats in het Koninkrijk van God gevonden en zijn nu actief in effectieve bediening. Haar twee zoons, Tommy en Donald O’Dell, volgen in de voetsporen van hun moeder en grootouders.

22

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


aat door! Tommy O’Dell

Op 19-jarige leeftijd hielden Tommy Ray en zijn Nederlandse vrouw Elisabeth al massacampagnes en concerten in Afrika en ZuidAmerika, terwijl ze rhythm-and-bluesmuziek combineerden met de evangelieboodschap. Nu, na 30 jaar later, heeft Tommy het goede nieuws letterlijk verkondigd en gezongen aan miljoenen in meer dan 80 landen, vooral de meest ellendige en onbereikte gebieden van de wereld. Zowel in binnen- en buitenland drukt de bediening van Tommy de liefde en wonderwerkende kracht van Christus uit. Hetzij in Amerika onder gelovigen, of op een platform onder ongelovigen, het evangelie van Jezus wordt op een duidelijke en creatieve manier gebracht, met wonderen en veranderde levens als resultaat.

Donald O’Dell Al meer dan 20 jaar heeft Donald wereldwijd, het evangelie van Jezus Christus gepredikt, met tekenen en wonderen als gevolg. Als oprichter van World Harvest, Inc. (Wereldoogst) en kleinzoon van T.L. en Daisy Osborn, heeft Donald een grote passie voor de Kerk. Als een licht te midden van een duistere wereld, biedt hij de mensen hoop in Jezus Christus. Op een praktische en frisse manier deelt hij Gods liefde en wil voor alle mensen, zowel in Amerika als daarbuiten. Donald heeft zich toegewijd aan evangelisatie en discipelschap en is ervan overtuigd dat men in de Kerk een overvloedig leven in Jezus Christus kan vinden.

De Boodschap die werkt! van T.L. Osborn Dit is de boodschap die miljoenen mensen wereldwijd redding, genezing en bevrijding heeft gebracht. Ontdek dat het evangelie vandaag nog steeds werkt! Verkrijgbaar bij het Bijbelhuis.nl Prijs: € 11,35 | Bestelnummer: 9789064420665

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

23


maasbach presenteert

Word nu abonnee! voor maar

€10

per jaar!

MET GRATIS BOEK!

Ook via www.maasbach.nl Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: *Schrijf in blokletters s.v.p.

Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95)

Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

Handtekening:

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam:

ACTIE!

ING Betaalrekening:

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover.

Bankrekening:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.


Voor de hele familie! Home

Boeken

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

THE BLESSING PACT

werkt!

Stap vandaag in The Blessing Pact! Leer over de formule waarin God kan voorzien in al uw noden en u kan zegenen. Vraag vandaag nog het GRATIS boekje aan via het Bijbelhuis.nl of bel: 070-3469729

of ga wonderen direct uit naar theblessingpact.nl ➤ De vergeten de Bijbel — De wonderen van Christus.

ISBN 9789064421075

Preken van David Maasbach Nieuw!

Het is tijd voor massawonderen

Houd het touw vast

7 geweldige ervaringen met God

D AV I D M A A S B A C H

D AV I D M A A S B A C H

per stuk

4,95

De verloren bijl

D AV I D M A A S B A C H

D AV I D M A A S B A C H

De boodschappen van David Maasbach zijn altijd positief en geven richting en tips voor een beter en gelukkiger leven.

➊ Het is tijd voor massawonderen God werkt altijd op een grootse manier aan grote wonderen. DVD130113 ➋ De verloren bijl God wil datgene wat we verloren hebben, aan ons teruggeven. DVD270113 ➌ Houd het touw vast Als u het touw blijft vasthouden, zal God het wonder doen. DVD030213 ➍ 7 geweldige ervaringen met God Volg Jezus in Zijn 7 geweldige ervaringen met God. DVD170213 * Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Het Bijbelhuis Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag Tel: 070-3469729 E-mail: info@bijbelhuis.nl Website: www.bijbelhuis.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 u. zaterdag: 9.00 - 17.00 u.

Engels


Ga online www.bijbelhuis.nl CD/DVD

David Maasbach

Lees

tip!

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

Portret van Jezus 90 dagen met de Ene Door Beth Moore Portret van Jezus is een heel bijzonder dagboek. Het is als een ontdekkingsreis van 90 dagen, waarin je al Bijbellezend en overdenkend steeds dichter bij Jezus komt. Als het jouw verlangen is om, net als Maria, te zitten aan de voeten van Jezus en Hem steeds beter te leren kennen, dan is dit dagboek echt iets voor jou. ISBN 9789063535506 Van € 24,95 voor € 7,50!

Koopjes! Dvd: No greater love Krijgt de eerste liefde van

Te gekke liefde Door Francis Chan

De Heilige Geest is meer dan een kracht.

Jeff en Heather een tweede kans?

God wil dat we een hartstochtelijke liefdes-

Hij is een Goddelijke Persoon die ons helpt

ISBN 9789491001048

relatie met Hem aangaan, zodat we Zijn te

te leven zoals God het bedoeld heeft.

Van 14,95 voor € 7,50!

gekke liefde werkelijk ervaren.

ISBN 9789063534622

ISBN 9789063535759

Van € 4,95 voor € 2,50!

Van € 15,95 voor € 6,95!

Ik bestel:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Verlangend naar Uw Geest Door Randy Hurst


Oproep tot actie

ZIEL

OPROEP TOT ACTIE |

WINN 28

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


LEN

NEN

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

29


Oproep tot actie OPROEP TOT ACTIE |

HIERIN LIGT O De levende God heeft mij en de familie Maasbach door alle jaren heen

bevoorrecht met vele geweldige en gezalfde bedieningen om Nederland en deze wereld te bereiken met Gods liefde en genade. Omdat de meeste mensen vandaag niet naar de kerk gaan, gaan wij met het evangelie naar hen toe. Daarom zei Jezus: ‘Ga de stad uit. Ga de wegen en de paden op en zoek nog meer mensen. Doe je uiterste best om ze hierheen te brengen.’ — Lucas 14:23 Dit kan ik niet alleen, maar u ook niet! Samen zijn we verantwoordelijk om het evangelie te verspreiden. We kunnen dit alleen als geloofspartners tezamen doen. Hierin ligt onze kracht! God heeft ons een aantal bedieningen gegeven waarin wij ons als een groep van partners tezamen kunnen uitstrekken naar de mensen in nood en hen die de levende God nog niet kennen. Door de jaren heen hebben deze bedieningen de test doorstaan en bewezen te werken. We gebruiken dus niet een of ander nieuw plan dat nog niet de test doorstaan heeft en wellicht door de jaren heen wel weer zal verdwijnen. De bedieningen die God ons heeft gegeven, hebben in de praktijk bewezen te werken en hebben al voor vele jaren miljoenen mensen over de hele wereld gered, bevrijd, verlost en genezen.

30

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


ONZE KRACHT ! We hebben elkaar nodig ! Denk voor een moment even wat het betekent

verdedigen en zullen dat ook niet doen. Wij hebben

als u en ik onze harten, onze visie, onze liefde voor

een hemelse advocaat die voor ons zal spreken als

het verlorene en ons geloof als zielenwinnende

dat nodig is. Vroeg of laat zal iedereen voor de grote

geloofspartners verenigen. We hebben gezien hoe

IK BEN verantwoording moeten afleggen van zijn en

God door deze bedieningen hele families heeft gered!

haar handel en wandel, doen en laten. Wat de familie

Hoe kinderen hun ouders tot geloof in Christus

Maasbach betreft, kan ik alleen maar zeggen: wij hebben

hebben geleid! Hoe velen genezing van God hebben

ons leven gegeven in de dienst van de Heer en willen dat

ontvangen! Dit zijn slechts voorbeelden van wat God

ook graag de rest van ons leven doen. Hetzelfde kan ik

vandaag door onze bediening heen doet.

zeggen van onze zeer getrouwe medewerkers.

‘We kunnen dit alleen als geloofspartners tezamen doen.’

We leven vandaag in een turbulente en zeer snel veranderende wereld waarin het uitermate belangrijk is dat wij voorwaarts gaan met het bevrijdende, reddende en genezende evangelie van Jezus Christus. Wanneer we kijken naar landen als India met 1.200.000.000 inwoners, China met 1.350.000.000 inwoners, Afrika,

Velen van onze vrienden en partners die door hun

Rusland enz. is er nog zo ontzettend veel te doen. Velen

getrouwe financiële offers hebben bijgedragen en

lijden gebrek, maar hun grootste gebrek is een tekort

voor ons hebben gebeden, hebben mij persoonlijk

aan het Brood des Levens!

verteld hoe hun hulp en steun hen heeft verblijd met een vreugde die alle verstand te boven gaat. Anderen

Om het grootste aantal mensen te bereiken met het

hebben mij hetzelfde verteld in hun schrijven aan mij.

evangelie van Jezus Christus, in de kortst mogelijke tijd,

En ik kan u verzekeren uit het diepst van mijn hart

met de beste middelen die ons ter beschikking staan,

dat de familie Maasbach door alles heen hun grootste

heeft God ons bevoorrecht met vele geweldige en

blijdschap vindt in het winnen van zielen voor Jezus.

gezalfde bedieningen. En het zijn juist de uitzonderlijke resultaten in onze bediening die ons anders maken.

Ik kan begrijpen dat er altijd mensen zullen zijn die anders over ons denken en schrijven, maar die zullen er altijd zijn en blijven. Wij kunnen ons daartegen niet

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

31


Oproep tot actie OPROEP TOT ACTIE |

Deze instrumenten hee

Televisie

Radio

Met de wekelijkse tv-uitzendingen op SBS6 komt de

De uplifting music en quotes van ons non-stop online

boodschap van het reddende evangelie duizenden

radiostation The Blessing Family Music Station klinken

huiskamers binnen, in Nederland en daarbuiten. Er zijn er

wereldwijd in meer dan 40 landen en velen worden erdoor

die gered worden, genezing ontvangen, bevrijd worden

gezegend. D.V. zullen we met Pinksteren online gaan met de

en hun weg terugvinden tot God. Voor velen zijn deze

24 uur prekenzender: The Blessing Family Message Station.

uitzendingen onmisbaar geworden.

‘SA MEN V ER A N T Global Prayer Network

Zomerkampen

Gebed neemt een belangrijke plaats in binnen het

Jaarlijks worden er zomerkampen georganiseerd voor

zendingswerk. Ons wereldwijde gebedsnetwerk Global Prayer

kinderen en jongeren, met een speciaal programma op

Network (GPN) heeft partners in 81 landen, met inkomend en

het niveau van hun leeftijd. Deze zomerkampen zijn niet

uitgaand gebedsverkeer (voorbeden en gebedsverhoringen).

alleen van maatschappelijk belang; ze zijn ook de plek waar

Steeds mogen we ervaren dat gebed de meest onmogelijke

kinderen en jongeren in vrijheid hun geloofsovertuiging

situaties verandert.

met elkaar kunnen delen.

32

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


eft God ons gegeven!

NL, God Loves You!

The Blessing

David Maasbach reist het land door om de boodschap van

Een van de doelen van The Blessing Churches is om gezonde

redding, vergeving en genezing te brengen. Velen gaan op

en oogstende kerken en bedieningen te planten in de minst

de uitnodiging in voor wedergeboorte. De bezoekers zijn

geëvangeliseerde gebieden. Met kerken in Nederland

bijna allemaal trouwe kijkers van de SBS6-uitzendingen,

en wereldwijd, zoals in Brazilië, India, Filipijnen en

van wie velen nog nooit in een kerk zijn geweest.

Zwitserland, is The Blessing een snel groeiende familie.

Bijbelscholen

All Kids 1st

We bieden Bijbels onderwijs in de vorm van het Zoë Bijbel

Kinderen zijn de toekomst. Het kinderwerk All Kidst 1st

College en Oogsttijd Bijbelscholen, onze opleiding voor

doet er alles aan om de nieuwe generatie te bereiken en hen

evangelisatie, gemeente-opbouw en zendingswerk. Beide

te helpen voor Jezus te leven. Met een speciaal programma

scholen breiden zich wereldwijd enorm uit. Studenten

op hun niveau, hebben de kinderen de tijd van hun leven.

T WOORDEL I JK ’ ➧

worden toegerust om Gods opdracht te volbrengen en vervolgens uitgezonden. NIEUW LEVEN | APRIL 2013

33


Oproep tot actie OPROEP TOT ACTIE |

‘Nederland en de werel

Kindertehuizen

Lectuur

In onze kindertehuizen in Chennai, India, en Semarang,

Door de jaren heen is er heel wat lectuur met de boodschap

Indonesië, en het Oasis Charity Association in Curitiba,

van het evangelie gedrukt en verspreid. Door middel van deze

Brazilië, zetten we ons in voor kansarme kinderen om

‘evangelisatiegereedschappen’ is het voor iedere christen

hen een goede toekomst te geven. Te midden van hun

mogelijk om de boodschap van Jezus Christus uit te dragen.

nood, geven we hun nieuwe hoop in Jezus.

‘NIE T A L L EEN, M POiNT!

Musicals

Het jongerenwerk POiNT! heeft als hoofddoel om jongeren

Musicals zijn vandaag een van de modernste middelen om

te bereiken, hen te helpen hun hart aan Jezus te geven en

de massa te bereiken. De prachtige verhalen van de Bijbel

een ontmoeting met God te hebben. Tijdens de POiNT!

worden tot leven gebracht door zang, muziek, dans en toneel.

Connect dagen werkt God altijd op een bijzondere manier

Deze tak van het zendingswerk breidt zich razendsnel uit en

en hebben jongeren een geweldige tijd.

elke voorstelling trekt overvolle zalen.

34

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


ld bereiken met Gods liefde!’

Maasbach Worship

Correspondentie

Een belangrijk onderdeel van het zendingswerk is de

Velen geven gehoor aan de oproep van David Maasbach

muziekbediening, genaamd Maasbach Worship. Door middel

om hun nood te schrijven. Jaarlijks komen er duizenden

van zelfgeschreven liederen brengen we jong en oud bij elkaar.

brieven en e-mails binnen uit alle delen van de wereld met

Velen worden opgebouwd door de muziek van The Blessing

verzoeken tot voorbede. Zij ontvangen een persoonlijke

Worship Band en de Maasbach Worship Live cd’s en dvd’s.

brief of e-mail terug met een bemoediging.

M A AR SA MEN’➧ Telehulp

Campagnes

Telehulp is 24 uur per dag bereikbaar voor een korte

Evangelist John T.L. Maasbach reist de hele wereld over om

bemoediging en gebed van David Maasbach. Jaarlijks

het evangelie te prediken. De drijfveer ‘Jezus te laten zien

bellen er circa 12.000 mensen naar Telehulp. Zij

door de kracht van God’ heeft hem al naar vele tientallen

ontvangen nieuwe hoop en moed om door te gaan.

landen gebracht. Overal bevestigt God Zijn Woord en komen mensen tot het geloof. NIEUW LEVEN | APRIL 2013

35


Oproep tot actie OPROEP TOT ACTIE |

‘Uitstrekken naar hen

Gespreks- en gebedslijn

Uitgeverij

Via de gespreks- en gebedslijn worden jaarlijks circa

Bij onze eigen Uitgeverij Gazon zijn talloze geloofsopbouwende

3.000 mensen bemoedigd door middel van een

boeken verschenen, zoals de dagboeken Iedere dag met God, de

persoonlijk gesprek of gebed. Vaak horen we de

serie De vergeten wonderen uit de Bijbel, Wereldschokkende

getuigenissen van de wonderen die God heeft gedaan

gebeurtenissen, en Waarom wij Christus moeten blijven prediken.

als gevolg van de gebeden.

Deze boeken helpen mensen Gods stem te verstaan.

‘GOD HEEFT ONS Het Bijbelhuis

Nieuw Leven & Voor Jou!

In familieboekwinkel Het Bijbelhuis kunt u terecht voor

Het geloofsopbouwende maandblad Nieuw Leven is al meer dan 50

Bijbels, inspirerende boeken, opbouwende muziek, mooie

jaar veel mensen in Nederland tot zegen. De artikelen bemoedigen

wenskaarten en vele leuke cadeauartikelen. Ook is er de

en inspireren mensen in hun geloof. Daarnaast verschijnt een

mogelijkheid om via de webshop bijbelhuis.nl te bestellen.

aantal keren per jaar het evangelisatiemagazine Voor Jou!.

36

NIEUW LEVEN | APRIL 2013


n die God nog niet kennen!’

Zendingskantoren

Hoogtijdagen

Het zendingswerk is wereldwijd actief in vele verschil-

Met Pasen, Hemelvaart en Pinksteren en andere

lenden landen. Met zendingsposten in Brazilië, Colombia,

evenementen komen honderden mensen, uit verschillende

Filipijnen, India en Indonesië breidt het werk zich overal

plaatsen van ons land, bijeen om God te ontmoeten en

uit. We zijn God dankbaar voor de vele partners die Hij ons

Hem groot te maken. Het is altijd een groot feest!

heeft gegeven om het evangelie wereldwijd te verkondigen.

BEIDEN NODIG’ ➧ Cd’s en dvd’s

Doopdiensten

Er zijn in totaal meer dan 1.000 preken van David

Waar mensen tot het geloof in Jezus komen, is er

Maasbach verschenen op cd en dvd. Van elke uitzending

ook het verlangen om gedoopt te worden door

op SBS6 is een dvd te bestellen. Ook zijn er enkele series

onderdompeling. Ongeveer twee keer per jaar vindt er een

verschenen, waaronder: Lifestyle, Op zoek naar God, De

Doopvreugdefeest plaats, met tientallen dopelingen.

vlammende Kerk, The Blessing Pact en Punt van contact. NIEUW LEVEN | APRIL 2013

37


Oproep tot actie OPROEP TOT ACTIE |

Zanggroepen

Visie 20:20

De Johan Maasbach Wereldzending heeft verschillende

Het doel van Visie 20:20 is christenen inspireren om het

zang- en muziekgroepen: de MAP Band (onderdeel van

evangelie buiten de kerk met mensen te delen. Visie 20:20 stelt

POiNT!), The Blessing Singers en The Blessing Choir. Hun

verschillende evangelisatiegereedschappen beschikbaar om

levendige zang en muziek binden mensen samen en

mensen op weg te helpen. Zo is er het Visie 20:20 – 365 pakket,

brengen hen dichter bij het hart van aanbidding.

met 365 evangelisatiebrochures, voor elke dag één.

Jaarlijkse conferentie: Inspirerende dagen met David Maasbach & friends / World 4 Christ

Zendingsfabriek Johan Maasbach Wereldzending

De jaarlijkse conferentiedagen in Den Haag met gasten

vrijwilligers. Allen hebben ze één doel: ‘Het grootste aantal

uit binnen- en buitenland zijn altijd erg inspirerend,

mensen bereiken met het evangelie van Jezus Christus, in

verkwikkend en geloofsopbouwend. God spreekt,

de korst mogelijke tijd, met de beste middelen die ons ter

doet wonderen en geeft overwinning en doorbraak.

beschikking staan.’

De opwekkingsdiensten met John T.L. Maasbach zijn levensveranderend en zeer bemoedigend.

38

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

Op het zendingskantoor van de Johan Maasbach Wereldzending werken tientallen getrouwe medewerkers en


Samen als partners...

ZIELEN ➧

WINNEN!

Het zijn deze geweldige en gezalfde bedieningen die God als een instrument in onze handen heeft gegeven om Nederland en de wereld te bereiken met de blijde boodschap van Gods liefde, genade en kracht! Ik geloof met mijn hele hart in deze instrumenten, omdat ze

David. Dit doen wij met grote vreugde en blijdschap, omdat

door de jaren heen beproefd en bewezen zijn. Ze werken

we weten dat het meehelpt zielen te winnen en we weten dat

allemaal! Ik heb mijn leven in dienst van de Heer gesteld

God ons ervoor zegent.

en dat hebben mijn vrouw en kinderen ook gedaan! Ook mijn broer John T.L., zijn vrouw en kinderen, en ook onze

Ook u wil ik vragen om deel te nemen – als u dat nog niet

zeer getrouwe medewerkers. De familie Maasbach en alle

doet – door een vaste maandelijkse bijdrage te leveren voor

medewerkers zijn stuk voor stuk ook financiële partners in

het winnen van zielen. Dit is zo belangrijk dat ik een speciaal

het winnen van zielen! Ook wij geven van onze bescheiden

gebed hiervoor tot de levende God wil doen. Dit gebed zal ik

inkomsten aan het werk des Heren. Vanaf het begin hebben

ook tot God uitspreken voor allen die al hun vaste bijdragen

wij allemaal deel aan de Bende van Gideon of de Helden van

leveren. En ook voor hen die dit vroeger deden, maar om de NIEUW LEVEN | APRIL 2013

39


Oproep tot actie OPROEP TOT ACTIE |

➧Samen

als partners...

ZIELEN WINNEN

Doe uw deel ! Ik doe een of andere reden hiermee gestopt zijn.

Ten tweede!

Het gebed zal bestaan uit drie delen:

Zal ik bidden dat God u lichamelijk zal zegenen met een

Ten eerste! Zal ik bidden dat God u voorspoedig zal maken in uw werk, uw zaken en uw beroep. Ik geloof dat

goede gezondheid en u kracht zal geven om Hem nog beter te dienen en u voor Hem in te zetten. Ook zal ik Hem vragen om ook uw familie te zegenen.

God u meer dan overvloedig wil zegenen. Door uw

Ten derde!

maandelijkse vaste bijdragen zegent u Gods werk en

Zal ik bidden dat God u geestelijk zal zegenen en u heel

zal God u zegenen. God zegt immers: ‘Al zegende zal

dicht aan Zijn hart te houden. En dat uw hulp en steun

Ik u zegenen, en wat u zaait zal u oogsten.’ Ik zal ook

om zielen te winnen u veel genoegdoening in uw ziel zal

bidden dat God uw gaven aan u zal teruggeven uit

geven. Alleen al het feit dat God u gebruikt om mee te

onverwachte middelen of door een speciale financiële

helpen de grote oogst van zielen binnen te brengen, geeft

zegen. Ik zal dit gebed vrijmoedig voor u tot God

blijdschap en vreugde in uw hart!

bidden, omdat ik geloof dat God u overvloedig wil zegenen bovenop uw gewone inkomsten, omdat u

Wat ik heel graag wil, is dat u zich realiseert dat door

meehelpt met het winnen van zielen.

uw maandelijkse vaste bijdragen wij samen partners zijn in het winnen van zielen. Zielen winnen kan ik niet alleen, maar u ook niet! Samen zijn we verantwoordelijk


het mijne ! om het evangelie te verspreiden. We kunnen dit

Hoe graag zou ik willen, terwijl ik dit schrijf, om even

alleen als geloofspartners tezamen doen. Hierin ligt

persoonlijk bij u langs te gaan en met u te zitten om

onze kracht! We hebben elkaar nodig! Ofwel: God

van aangezicht tot aangezicht met u te spreken.

heeft ons beiden nodig! Laten we er dan allebei op

Gelukkig weet ik dat er geen afstand is in liefde, geloof

toezien dat een ieder zijn en haar deel getrouw doet

en gebed en ik geloof dat als u dit leest, u op de een of

en de persoonlijke verantwoordelijkheid nakomt ten

andere manier door de Geest van God mag ervaren

opzichte van de ziel van de mens.

dat wij partners zijn in dienst van God. Ik geloof dat God tot uw hart spreekt om mij te helpen met het

Ik leid het werk des Heren omdat God mij gezegd

winnen van zielen! Schrijf mij daarom alstublieft

heeft om dit te doen, en omdat Hij mij hiervoor heeft

vandaag nog en laat iets van u horen. Ik zal voor u

aangesteld. Dit is met Pasen precies 20 jaar geleden.

bidden, God zal horen en ons beiden zegenen.

Mijn leven is niet van mijzelf. Het behoort zelfs niet toe aan mijn vrouw, kinderen en familieleden. Het

In geloof en liefde,

behoort geheel toe aan de levende God! Ik heb mijn leven gegeven – dat is alles wat ik heb – en ik heb het vrijwillig aan Hem gegeven. Alles wat ik u vraag, is uw vaste financiële bijdragen, zodat we met de geweldige en gezalfde instrumenten die God ons gegeven heeft, eropuit kunnen gaan om zielen te winnen.

vriendenvanmaasbach.nl

debendevangideon.nl

deheldenvandavid.nl

€ 10 per maand

€ 50 per maand

€ 100 per maand


POINT! | WHERE YOUTH MEET

MAKE A PO NT! Voor het eerst zullen wij een hele speciale Jeugd-Pinksterbijeenkomst hebben. We hopen dat jullie allemaal zullen komen voor dit bijzondere evenement. Regelmatig praten Godelief en ik er met elkaar over hoe belangrijk het is voor ons is om ‘vol te zijn van God’. Je trekt het en redt het in het leven niet als je niet ‘vol bent

Kom naar POiNT! PinksterFest en laat God jou

met God’. En je haalt het ook niet als je niet verbonden

een (nieuwe) invulling in jouw leven geven. Ja,

blijft met God en Zijn voortdurende stroom van Zichzelf

Hij vult jou met Hemzelf! Hij geeft niet iets van

in jouw leven. Het is als een wastafel die je vult met water

Zijn kracht en liefde zonder Zichzelf te geven.

in de badkamer. Stel dat je die vult en je wast je met zeep

Hij komt in jou en als je Hem hebt, dan heb je

in dat water. Doe je dan de stop erin en was jij je iedere

kracht en liefde in overvloed!

dag met het water dat er al in zit? Nee, dat zou toch niet schoon zijn! Maar als je de kraan uitzet en de stop eruit

We hebben een bijzonder programma. MAP zal

trekt, dan loopt het water weg en heb je niets meer. Zo

optreden en uit de USA komt een groep (28 personen) van

leven veel jonge christenen. Ze worden één keer gevuld

de Bijbelschool Christ for the Nations. Jesselyn Maasbach

met God en doen dan de kraan dicht. Of het water dat ze

zat er op school in 2007. En ik ben er ook een jaar geweest in

hebben is heel oud, of ze zijn het water al weer kwijt. Maar

1985. Ik ben de jongste student geweest die ze ooit hadden

er moet een voortdurende stroom zijn van God in jouw

(ik was 15 jaar). Mis deze avond niet!

leven. De stop uit de gootsteen en de kraan aan! Dan is de wasbak altijd vol en het water altijd fris en vers.

- John T.L. & Godelief

Christ for the Nations Institute (CFNI) De Bijbelschool Christ for the Nations Institute (CFNI) bestaat sinds 1970 en telt jaarlijks 200 internationale studenten. Met 44 Bijbelscholen over de hele wereld, hebben ze in totaal bijna 40.000 studenten wereldwijd opgeleid. John T.L. Maasbach studeerde in 1985 af als jongste student van de Bijbelschool. Veel bekende worshippers van Gateway Worship (onderdeel van Gateway Church, gevestigd in Southlake, Texas) zijn afgestudeerd aan CFNI, waaronder de bekende worshipleader en songwriter Kari Jobe. Wekelijks leiden ze met hun muziekbediening meer dan 20.000 mensen in aanbidding. Hun liederen worden in kerken over de hele wereld gezongen.

Hey POiNT YOuth Holland! We zien ernaar uit om jullie te bezoeken

tijdens onze Europa-tour! De visie van Christ for the Nations voor Nederland is een impact te hebben op Nederland met het evangelie, terwijl we samenwerken met de lokale gemeente. Onze passie is dat jongeren onderwijs, kracht en bemoediging krijgen in hun bediening, en dat ze hun identiteit en autoriteit in Jezus zullen ontdekken. Het is ons verlangen om Europa redding, bevrijding en genezing te brengen. We verwachten dan ook dat het een speciale avond zal worden, die je niet mag missen! Tot volgende maand! - Lawik Joundi, CFNI

42

NIEUW LEVEN | MAART 2013


POINT! | WHERE YOUTH MEET

Kies willekeurig e Wat is het?

Visie 20:20 Random is een onderdeel van Visie 20:20, speciaal voor jongeren. ‘Random’ betekent: willekeurig. Je bepaalt namelijk niet zelf waar je naartoe gaat…

Wat heb je nodig? • • •

Een landkaart van Nederland Een dartpijl Het Random Pakket.

Hoe doe je mee?

1 2 3 44

Kies één of meerdere personen uit met wie je deze actie wilt doen.

K I E S

I W I L L E K E U R

Gooi een dartpijl op de landkaart van Nederland. De dartpijl geeft jouw bestemming aan.

Vraag je Random Pakket gratis aan via www.bijbelhuis.nl. (Als het pakket opgestuurd moet worden zijn de verzendkosten €2,25).

NIEUW LEVEN | APRIL 2013

4

Ga naar die plaats met de auto, het openbaar vervoer of op de fiets.


een plaats en ga!

I G

8 E E N

P L A A T S

5

E N

G A

7 6

Schrijf in een paar zinnen jouw ervaring op en mail het – samen met de foto of het filmpje – naar events@maasbach.com.

Maak een foto bij de vlag of maak een leuk filmpje.

Plant de vlag op een leuke plek en bid voor die plaats.

Deel de flyers uit en vertel de mensen daar over Jezus. NIEUW LEVEN | APRIL 2013

45


KIDS |

JONA! Heb jij wel eens verstoppertje gespeeld? Misschien had je wel een hele goeie verstopplek waar niemand je kon vinden! In de Bijbel lezen we over iemand die zich ook wilde verstoppen… Op een dag zei God tegen Jona: ‘Jona, Ik wil graag dat je naar Ninevé gaat om de mensen die daar wonen te vertellen dat ze Mij nodig hebben en niet zonder God kunnen leven.’ Maar Jona wilde helemaal niet naar Ninevé! Jona stapte op een boot en probeerde zich te verstoppen voor God. Toen Jona met de boot op zee was, kwam er een grote storm! ‘Oh nee, we verdrinken!’ zeiden de mannen op de boot. ‘Deze storm komt door mij’, zei Jona. ‘Ik probeerde mij voor God te verstoppen.’ De mannen gooiden Jona in het water. Denk je dat God Jona liet verdrinken? Natuurlijk niet! God stuurde een hele grote vis naar Jona toe en… HAP! Jona zat in de buik van de vis. Ik denk dat het er heel donker was en ook wel een beetje stonk! Jona begon te bidden. Hij zei tegen God: ‘Sorry dat ik mij voor U probeerde te verstoppen.’ En na drie dagen spuugde de vis Jona uit op het strand. Toen hoorde Jona weer de stem van God: ‘Jona, ik wil graag dat je naar Ninevé gaat.’ ‘Oké God’, zei Jona. ‘Ik zal gaan!’ Jona dacht dat hij zich kon verstoppen voor God, maar toch was God bij hem. Dat is niet eng, maar juist heel erg fijn! Wat er ook gebeurt en waar je ook heen gaat… God wil altijd bij jou zijn!

Christy

allkids1st@maasbach.com

Maak Jona in de grote vis! DIT HEB JE NODIG: twee kartonnen bordjes – lijm – stoepkrijt – zwarte stift. Eén bord is het lichaam van de vis. Van het andere bord maak je de staart en de vinnen.

1. Knip de staart uit zoals op het voorbeeld. Plak die aan de rechterkant van het lichaam. 2. Knip ook de vinnen uit. Plak één van de vinnen bovenaan het lichaam en één onderaan. 3. Maak schubben op het lichaam met lijm. 4. Maak een oog op de vis met een grote druppel lijm. 5. Laat de lijm goed drogen. 6. Kleur met stoepkrijt over de lijm heen en tussen de lijmranden door. 7. Teken met een zwarte stift Jona op de achterkant van het bord. 8. Hang de vis voor het raam, en je kan Jona in de buik zien zitten! 46 46

NIEUW NIEUWLEVEN LEVEN | APRIL | SEPTEMBER 2013 2011


| VRAAG & ANTWOORD | VRAAG & ANTWOORD KIDS

KIDS

U bent van harte welkom!

Hoe word ik een zielenwinnaar?

AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. BREDA: Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31. Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Vrijdag: Bijbelstudie (elke 2e en 4e vrijdag van de maand) 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u.

Vraag:

DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.15 u.

Hoe kan ik meehelpen met het winnen

*Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2).

van zielen?

DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u.

Antwoord:

GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag:

De Here Jezus heeft alle christenen de opdracht

Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

gegeven om een zielenwinnaar te zijn. De taak

UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven). Zondag: Eredienst

van evangelisatie is niet alleen weggelegd voor

10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

de evangelist of de voorganger, maar voor alle

VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag:

gelovigen. Jezus zei: ‘Trek de wereld in en vertel

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

aan de hele schepping het goede nieuws over Mij’ (Marcus 16:15). We kunnen allemaal, in onze eigen omgeving, een getuige en een licht van Jezus Christus zijn. God heeft ons de Heilige

ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

Geest gegeven om ons daarbij te helpen. ‘Als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 51e jaargang no. 4, april 2013

wereld’ (Handelingen 1:8).

Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereldzending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Visie 20:20 stelt allerlei ‘evangelisatie-

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending:

gereedschappen’, zoals brochures, boeken

Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +3170-

Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

3635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. 4420

en dvd’s, beschikbaar om u te helpen een

t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank,

zielenwinnaar te worden. Zo is er de E.H.B.E.

Den Haag, Rek. 51.37.24.273 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax:

(Eerste Hulp Bij Evangelisatie)-box, die u op weg

+3170-3107111 • Capitol World Travel - +3170-3469473 • E-mail: info@

helpt om het evangelie in uw eigen omgeving te verspreiden. Ook is er het Visie 20:20 – 365 pakket, met 365 evangelisatiebrochures, voor elke dag één. Op deze eenvoudige manier bent

maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl • Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

u dagelijks bezig met het winnen van zielen voor Gods Koninkrijk. Bestel uw pakket via www. visie-2020.nl en ga vandaag nog aan de slag!

KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen • Kredietbank Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 India: Social Welfare Centre, Johan Maasbach World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Chennai (Madras) Indonesië:

05• Bairro Xaxim 05 Yayasan ‘Jati Margo’ • P.O. Box 1067, Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100 Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 Filipijnen: 3rd Floor Philcomspec Center 155 Road 3, Project 6 • 1100 Quezon City - Metro Manilla • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 10.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

TV-GIDS

april

ZONDAG 7 APRIL THEMA: Nieuwe hoop ZONDAG 14 APRIL THEMA: De ketting van God ZONDAG 21 APRIL THEMA: De wetenschap van geloof

Hoop is de sleutel om telkens weer op een nieuwe manier naar he t leven te kijken.

ZONDAG 28 APRIL THEMA: De kracht van positief geloof

Daar om moe ten wij vas thouden aan deze sleutel. Daar om moe ten wij vas thouden aan JEZUS! We zijn er g blij om me t jullie ons gloednieuwe wor ship album te delen: Nieuwe Hoop. Een album waarin veel te vinden is voor een ieder die God lie fhee f t! Bent u hongerig naar meer van Hem? Geloo f t u in de naam van Jezus, waarin nog altijd k r ach t is voor genezing, verlossing en bevrijding, voor uzelf, maar misschien ook voor uw vrienden o f familieleden? U zult me t dit album Gods aanwezigheid er var en, waar u ook ben t . God is altijd he t Middelpunt en de Br on van alle inspir atie. L aten we nie t langer wach ten om als één familie God te aanbidden!

Elke zondag 09.00 uur op SBS6 Antwoorden op levensvragen!

Nieuw Leven Magazine - april 2013  

Geloofsopbouwende maandblad | Missie volbracht

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you