Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBLAD

jaarga ng 52 MA A R T 2 01 4

ESTHER

DE VERLOREN ZOON

ADAM & EVA

JA誰RUS

De Fascinerende Bijbelverhalen!

OPNIEUW VERTELD

PAULUS

DE KANANESE VROUW

STEFANUS

DE BLOEDVLOEIENDE VROUW


VOORWOORD VOORWOORD

Helemaal opnieuw beginnen! Er is een belangrijke reden waarom wij ontzettend blij zijn met het nieuwe groene boek: The Blessing Bijbel, en de daarmee gepaard gaande fascinerende Bijbelverhalen. En dat is dat wij voelen dat we in een tijd leven waarin de mensen zo ver van de levende God af leven, dat we helemaal opnieuw moeten beginnen om deze nieuwe generatie Gods normen, waarden, principes en wetten bij te brengen, omdat ze hiermee totaal onbekend zijn. Natuurlijk was het even slikken toen de Here ons dit liet zien, maar nu we er eenmaal mee begonnen zijn, begrijpen we heel goed waarom we helemaal opnieuw moeten beginnen. Velen van ons kregen in hun opvoeding de Bijbelverhalen met de paplepel ingegoten. Maar de generatie van vandaag weet helemaal niets van de Bijbel. Uitdrukkingen zoals: ‘Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden’, zijn hen totaal vreemd. Alle woorden en uitdrukkingen die voor ons christenen zo gewoon zijn, klinken hun heel raar in de oren. Zij begrijpen totaal niet waar je het over hebt! Het is soms moeilijk om aan christenen uit te leggen dat de boodschap die wij elke zondagmorgen op SBS6 uitdragen, heel eenvoudig moet zijn en blijven, zodat iedereen het kan begrijpen. Wij verkeren daar niet onder mensen van de EO of Family7 Family7, maar onder de ‘god-lozen’! Pal voor of na ons kan er ineens een programma komen dat zich inlaat met het occulte, of iets dergelijks. Daar hebben wij geen enkele grip op. Dat hoeft ook niet, want dat is onze zaak niet. Onze zaak is dat wij, net als Jezus, op de marktpleinen het goede nieuws over Hem verkondigen, aan iedereen die het maar horen wil, dat men het met de levende God in orde kan maken. En dat is precies wat wij doen! Maar aangezien het om mensen gaat die niets van God of gebod weten, moet je dit op een wijze doen zoals Jezus dat deed. Hij sprak zo heel eenvoudig over het gras, de bloemen, het verloren schaap enz. The Blessing Bijbel helpt ons hierin. Het is Gods Woord in begrijpelijke taal! En de fascinerende Bijbelverhalen die we daarin lezen, kunnen we zo vertellen aan onze kinderen en anderen die niets over God weten. Op SBS6 omlijsten we de verhalen ook nog eens met beeld en muziek, waardoor het nog duidelijker en fascinerender wordt voor hen die luisteren en kijken. Op deze manier bidden wij dat Gods Woord opnieuw mag gaan leven in het hart van een nieuwe generatie, waardoor zij God leren kennen en Zijn grote liefde voor hen zullen ervaren. Want God houdt van alle mensen en wil niet dat er iemand verloren gaat. Dit zien we ook heel duidelijk in het verhaal van Noach. Jezus vertelt ons dat wij vandaag leven in een zelfde soort tijd als Noach. Hoe het toen was, leest u in het volgende verhaal. Hier volgt het voor ons aloude en bekende verhaal over Noach en zijn gezin. Opnieuw verteld en door onze redactie omlijst met mooie Bijbelplaten. Een genot voor iedereen en het hele gezin om te lezen! In geloof en liefde,

2

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

David & Regina


BEMOEDIGING BEMOEDIGING

Inhoud 4 14 18 24 26 32 38 46 47

De Boodschap Noach opnieuw verteld

SBS6 Postbusbriefjes Mission Nieuws Cuba & India

Bijbelhuis Familieboekwinkel

Een handeling van geloof ‘Noach vertrouwde op God. Toen God hem voor de toekomst waarschuwde, geloofde Noach Hem, hoewel niets erop wees dat er een grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden.’ — Hebreeën 11:7

Inspiratie De autoriteit van een gelovige

POiNT! Make a POiNT! Reportage MAP Band USA

Autobiografie Johan Maasbach (deel 19)

Kids

Noach was een man met een groot geloof in de almachtige God. Hij gaf zijn leven en dat van zijn gezin in gehoorzaamheid aan God en bouwde de ark als een handeling van zijn geloof. Als God iets aan ons vraagt om te doen of te veranderen in ons leven, wees dan, net als Noach, gehoorzaam en doe wat de Here van u vraagt, ook al is het een handeling in geloof! God vraagt het aan u, omdat Hij van u houdt. Hij heeft een plan voor uw leven dat groter is, Hij heeft voorzieningen die beter zijn, Hij geeft bescherming die groter is.

All Kids 1st Vertrouw op God en Hij zal uw leven leiden!

Vraag & Antwoord ‘Waarom grijpt God niet in?’

Regina

COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Christy van Dalen, Alissa Hathie-Maasbach, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach.

NIEUW LEVEN | MAART 2014

3


BOODSCHAP

De Fascinerende Bijbelverhalen! David Maasbach vertelt opnieuw de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. Hij doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn en waaraan u en het hele gezin veel plezier zal beleven! Deze keer het verhaal van Noach.

NOACH O PNIEUW VERTELD DOOR DAVID M A ASBACH

4

NIEUW LEVEN | MAART 2014


‘De Here bekeek met afkeer het zondige gedrag van de mensen. Van al hun voornemens zag Hij dat de opzet boos was.’ Genesis 6:5

Gods woorden tot Noach

ogen. Ik wil dat je een grote ark gaat bouwen.’

De Bijbel zegt dat de Here met afkeer keek

deze enorme boot. Hij moest gemaakt worden

naar het zondige gedrag van de mensen.

van acaciahout en de volgende afmetingen

Hij zag dat de opzet van al hun voornemens

hebben: 150 meter lang, 25 meter breed en

boos was en kreeg er zelfs spijt van dat Hij de

15 meter hoog. Hij moest drie verdiepingen

mens had geschapen. Daarom besloot hij alle

hebben: een benedendek, middendek en

mensen en dieren uit te roeien. Noach was

bovendek. Een halve meter onder het plafond

echter de enige rechtvaardige en oprechte

moest een lichtsluis komen, en aan de zijkant

man op aarde. Hij leefde in nauwe verbonden-

een deur. De ark moest uit verschillende com-

heid met God. Noach had drie zonen: Sem,

partimenten bestaan. Noach moest er van alle

Cham en Jafet. Toen Noach ongeveer 500

dieren een paar nemen, een mannetje en een

jaar oud was, sprak God tot hem: ‘Noach, het

vrouwtje, en in de ark brengen. Van sommige

berouwt Mij dat Ik de mens heb gemaakt. De

dieren moest hij extra dieren meenemen als

mens is zo slecht geworden. Alles wat ze doen

voedsel en om te offeren. God zei verder: ‘Ik zal

en bedenken, is boos en slecht. Jij bent de

een enorme watervloed over de aarde laten gaan

enige rechtvaardige man op deze aardbodem,

die alle levende wezens zal doden. Iedereen en

die Mij gehoorzaamt, dient en liefheeft. Ik heb

alles zal sterven. Maar met u sluit Ik een verbond:

besloten om een einde te maken aan de mens-

u zult veilig in het schip zijn met uw vrouw, uw

heid. Maar jij hebt genade gevonden in Mijn

zonen en hun vrouwen’ (Genesis 6:17-18).

God gaf Noach instructies over de bouw van

NIEUW LEVEN | MAART 2014

5


BOODSCHAP

Bouwen en prediken Noach volgde alle aanwijzingen van God op en begon met bouwen. Ondertussen predikte en waarschuwde hij de mensen. Hij zei: ‘Mensen, er komt een grote vloed over de aarde en er zal aan alles een einde komen. Maar … God heeft een uitweg gegeven. Ik ben bezig met een ark, een grote boot. Iedereen die aan het einde wil ontkomen, mag straks de ark binnengaan.’ Hij bouwde en hij predikte. Dat bouwen ging niet zoals vandaag, met elektrische hijskranen en zagen. Nee, hij moest het bos in en bomen omkappen om aan hout te komen. Met paard en wagen werden de boomstammen vervoerd en vervolgens tot hout bewerkt. Van buiten moest de ark met pek besmeerd worden, zodat deze waterdicht zou zijn. Noach bouwde en predikte, honderd jaar lang. Maar niemand wilde het geloven, niemand wilde naar hem luisteren. Ze lachten Noach uit. Hij was een oude man, maar nog vol van kracht, bouwend aan een enorm schip, terwijl het nog nooit geregend had op aarde. De Bijbel vertelt ons dat God elke morgen een dauw over de aarde bracht. De mensen hadden dus nog nooit regen gezien. Ze bespotten Noach. Ouders moeten tegen hun kinderen hebben gezegd: ‘Bij die Noach en zijn familie moet je vandaan blijven, want die vent is helemaal gek. Hij zit ergens een boot te bouwen, omdat hij denkt dat er een einde aan de wereld gaat komen.’

6

NIEUW LEVEN | MAART 2014


'NOACH BOUWDE EN PREDIKTE, HONDERD JAAR LANG. MAAR NIEMAND WILDE HET GELOVEN.' Zo hebben velen van die ouders hun kinderen, een

vertrouwen maakte het ongeloof van de wereld zichtbaar

hele generatie lang, bij Noach vandaan gehouden.

en door dat vertrouwen werd Hij een van hen die voor

Maar Noach ging door met bouwen, want hij geloofde

God rechtvaardig zijn.’

wat God tot hem had gesproken. In Hebreeën 11:7 lezen we over Noach: ‘Noach vertrouwde op God.

De ark kwam tot stand en de dag brak aan waarop

Toen God hem voor de toekomst waarschuwde,

God tegen Noach zei: ‘Ga met uw familie aan boord

geloofde Noach Hem, hoewel niets erop wees dat er een

van de ark.’ Noach was gehoorzaam en ging, samen

grote overstroming zou komen. Hij deed wat God hem

met zijn gezin en de dieren, de ark binnen. En toen,

opdroeg en bouwde een ark om zijn gezin te redden. Zijn

lezen we in de Bijbel, sloot God de toegang tot de ark.

NIEUW LEVEN | MAART 2014

7


BOODSCHAP

De zondvloed Het duurde nog zeven dagen voordat de eerste regendruppels vielen. Maar toen begon het te druppelen. De mensen keken elkaar verbaasd aan. Dit hadden ze nog nooit meegemaakt. ‘Wat is dit nou? Er komt water uit de hemel!’ zeiden ze tegen elkaar. Het was niet zomaar een regenbuitje. Het begon te stortregenen; het kwam met bakken uit de hemel. En niet alleen dat: het water kwam van boven, maar ook van beneden. De Bijbel zegt dat de ondergrondse watermassa’s werden opengebroken. Veertig dagen en nachten regende het, regende het en regende het. Het water kwam hoger en hoger. Toen werden de mensen wakker en begonnen te vluchten. Het werd realiteit wat God door Noach had gezegd. De mensen raakten in paniek en vluchtten de daken op, de heuvels en de bergen in. Maar het water steeg tot zelfs zeven meter boven de hoogste bergtoppen. Iedereen op aarde, al het levend wezen, kwam om. Behalve degenen die God gehoorzaam waren geweest en in de ark waren. Veilig zat Noach met zijn gezin in de ark, precies zoals God had gezegd.

8

NIEUW LEVEN | MAART 2014


'VEILIG ZAT NOACH MET ZIJN GEZIN IN DE ARK, PRECIES ZOALS GOD HAD GEZEGD.'

150 dagen lang dreef de ark op de wateren van

probeerde Noach het nog eens. Toen kwam de duif

de wereldzee. Toen begon het water langzaam

terug met een olijftakje in zijn snavel. Zo wist Noach

te zakken. De ark kwam vast te zitten op de berg

dat het water bijna weg was. Na een week liet hij de

Ararat. Drie maanden later kwamen ook de andere

duif nog een keer los, en nu kwam deze niet meer

bergtoppen boven het zakkende water uit. Na nog

terug. Noach opende de deur van de ark en zag dat

eens veertig dagen opende Noach het raam en

het water was gezakt. Er gingen nog acht weken

liet een raaf los. Deze vloog heen en weer, totdat

voorbij voordat de aarde helemaal droog was. Toen

de aarde droog was. Daarna liet Noach een duif

zei God: ‘Noach, jij en je gezin en alle dieren mogen

los, maar deze vond nergens een plek om neer te

de ark verlaten. Het is voorbij. Bevolk de aarde

strijken en vloog terug naar de ark. Een week later

weer en wees vruchtbaar.’

NIEUW LEVEN | MAART 2014

9


O LIEF; HIJ WIL NIET DAT DE MENS VERLOREN GAAT.'

Maak het vandaag in orde met God De boodschap van vandaag is hetzelfde als in de tijd van Noach. Er zijn mensen die mij uitlachen, als ik zeg: ‘Er komt een einde aan deze wereld zoals die nu is, aan de slechtheid van de mens, die steeds meer zijn eigen weg wil gaan. Maar … er is een Ark, Jezus Christus. Kom toch nu in de Ark, want de lucht wordt al grauw. Er komt een oordeelsdag, een dag dat God zal afrekenen met alle slechtheid en goddeloosheid van de mens.’ De realiteit is dat deze dag zal aanbreken. Vandaag is de deur nog wagenwijd open. Je kunt er zo binnengaan. ‘God zegt: ‘Op het goede moment verhoorde Ik uw gebed, op de dag van redding kwam Ik u te hulp.’ Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding’ (2 Korinthiërs 6:2). Maak het daarom vandaag nog in orde met God!

NIEUW LEVEN | MAART 2014

11


O LIEF; HIJ WIL NIET DAT DE MENS VERLOREN GAAT.'

Maak het vandaag in orde met God De boodschap van vandaag is hetzelfde als in de tijd van Noach. Er zijn mensen die mij uitlachen, als ik zeg: ‘Er komt een einde aan deze wereld zoals die nu is, aan de slechtheid van de mens, die steeds meer zijn eigen weg wil gaan. Maar … er is een Ark, Jezus Christus. Kom toch nu in de Ark, want de lucht wordt al grauw. Er komt een oordeelsdag, een dag dat God zal afrekenen met alle slechtheid en goddeloosheid van de mens.’ De realiteit is dat deze dag zal aanbreken. Vandaag is de deur nog wagenwijd open. Je kunt er zo binnengaan. ‘God zegt: ‘Op het goede moment verhoorde Ik uw gebed, op de dag van redding kwam Ik u te hulp.’ Dat goede moment is nu aangebroken en het is nu ook die dag van redding’ (2 Korinthiërs 6:2). Maak het daarom vandaag nog in orde met God!

NIEUW LEVEN | MAART 2014

11


BOODSCHAP

GEBED Bid met mij mee Vandaag is het de dag dat u het in orde kunt maken met God. Als u dit graag wilt, dan wil ik een punt van contact met u maken. Om u te helpen, strek ik mijn hand naar u uit, en u mag een geloofshandeling doen door uw hand op mijn hand te leggen en het gebed mee te bidden.

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote, onpeilbare liefde en genade, dat U Uw enige Zoon hebt gezonden naar deze aarde, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik vraag vergeving van al mijn zonden. Ik heb er spijt van. Ik open mijn hart voor U en vraag U: kom in mijn hart. Ik neem Uw vergeving aan. Dank U dat ik het vandaag met U in orde mag maken. Ik geloof dat ik nu Uw kind ben en eeuwig leven heb ontvangen. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen

Stel hier uw geloof in werking Stel hier uw geloof in werking puntvan

contact

12 12

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013 NIEUW LEVEN | MAART 2014


Schrijf mij Een groot deel van mijn bediening besteed ik aan het terugschrijven en bemoedigen van mensen die mij hun nood schrijven. Ook u kunt mij schrijven als u een nood hebt voor uzelf of een ander. U kunt mij alles schrijven, want uw brief wordt vertrouwelijk behandeld. Ik beloof voor uw nood te bidden en ook terug te schrijven. Mijn gebeden worden 24 uur per dag gedragen door het Global Prayer Network (www.gpnetwork.com). Schrijf naar: DAVID MAASBACH | POSTBUS 44 | 2501 CA DEN HAAG | HOLLAND | E-MAIL: INFO@MAASBACH.NL ‘Verwacht goede dingen van God. Jezus is gekomen, zodat u leven hebt en overvloed!’ Schrijf mij ook onmiddellijk als God een wonder voor u heeft gedaan, zodat we God daarvoor kunnen danken.

David Maasbach

> Meer van deze boodschap? Bestel dan de dvd met de boodschap Noach. Verkrijgbaar bij het Bijbelhuis.nl | € 4,95 | BESTELNUMMER: DVD171113

> Volg de serie van de Fascinerende Bijbelverhalen ook op de televisie! Elke zondag om 09.00 uur op SBS6 (zie achterpagina voor meer info)

De Bijbel in begrijpelijke taal! The Blessing Bijbel zal u een rijkdom aan geestelijk begrip en inzicht brengen, doordat het u, vanwege de moderne taal, nog beter laat zien en begrijpen waar het in de Bijbel allemaal om gaat. Deze versie is geen letterlijke vertaling van de Statenvertaling, maar men heeft de tekst grondig gecontroleerd vanuit de grondtekst (het originele Hebreeuws, Aramees en Grieks). Daarmee zegt The Blessing Bijbel precies wat de Schrijver zegt, maar dan vertaald naar de taal van vandaag. Op deze unieke manier vindt Gods Woord ook vandaag zijn weg naar de harten van weer een nieuwe generatie! uw naam hier

Het Boek / Quote-editie | € 49,00

Kies voor naam imprint op uw Bijbel!


SBS6 Pos

- Deze postbusbriefjes zijn met toestemming geplaatst -

Duidelijk en makkelijk te begrijpen ‘De boodschappen van de nieuwe serie: De fascinerende Bijbelverhalen komen zeer duidelijk en makkelijk te begrijpen over voor de niet-gelovigen, die deze serie ook volgen. Prachtig hoor!’ - Mevr. B.V. uit Paramaribo, Suriname

Dankbaar voor boodschappen ‘Elke zondag kijk ik graag naar uw programma. Ook lees ik dagelijks in uw dagboek Iedere dag met God. Uw woorden op zondag en hetgeen ik in de boeken lees, geven mij veel kracht, blijheid en wijsheid. Ik dank u voor uw boodschappen op zondag.

Bemoedigd

Ik ben gelovig opgevoed, maar sinds ik op zondag naar u luister, wordt

‘Ik groei geestelijk door uw wekelijkse uitzendingen op tv. Ook lees ik

mijn geloof steeds sterker. Ik bid dat

uw dagboeken. Het is de Heilige Geest die tot mij spreekt voor die dag,

u nog lang door mag en kan gaan

want die overdenking geeft mij altijd een bemoediging om door te gaan!

met de uitzendingen en al uw andere

Dank daarvoor!’ – Dhr. R.H. uit Leiden

zendingswerk.’ – Mevr. J.v.M. te Zuidland

Blij met tv-uitzendingen 'We ontvangen veel zegen door uw programma’s op SBS6, met de inspirerende toespraken en verwijzing naar Bijbelteksten. We zijn er heel blij mee, iedere zondagmorgen. Weet dat we ontzettend dankbaar zijn met jullie programma’s en gezin en dat we het doorgeven.' - Dhr. en Mevr. P.H.M. uit Castricum 14

NIEUW LEVEN | MAART 2014


ostbusbriefjes Heerlijk begin van de zondag

Duidelijke taal

‘De afwisseling in uw programma met

uitzending. Wat goed dat u zo’n

het thema van die dag maakt het een

duidelijke taal spreekt over wat er

heerlijk begin van de zondag. Ik ben

in deze wereld gebeurt. Het is voor

opgegroeid zonder geloof, maar bij de

iedereen begrijpbaar. Ik put heel veel

Maasbach kerk voel ik mij goed, tijd

kracht en sterkte uit uw woord. Ik

voor overdenkingen en het brengt mij

hoop dat u het Woord van God nog

rust in deze woelige tijd waarin

vele jaren mag laten horen. Ik heb er

wij leven.’ - Mevr. S.K. uit Amstelveen

heel veel aan.’ - Mevr. H.L. uit Putten

‘Iedere zondag luister ik naar uw

Opkikker ‘Ik kijk naar jullie programma en zie hoe geweldig jullie je best doen.Ik krijg er wel een opkikker van. Super wat jullie doen! Ik kijk ernaar uit om jullie positieve programma weer te zien op zondag!’ – Mevr. A.B. uit Tilburg

> Kijk naar David Maasbach: Elke zondag om 09.00 uur op SBS6.

Meer van de boodschap zien? Ga naar maasbach.nl en klik op 'uitzendingen'. Volg ons!

Twitter, Facebook, Instagram, Google+ BRIEVEN, E-MAILS, FAXEN, TELEFOONTJES... Bent u dankbaar of hebt u een getuigenis, schrijf ons! Postbus 44, 2501 CA, Den Haag, Holland.

NIEUW LEVEN | MAART 2014

15


S T I C H T I N G

PAAS J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

FAMILIEDAG U komt toch ook?

maandag 21 april (2e Paasdag) ochtendbijeenkomst 10.30 uur middagbijeenkomst 14.00 uur

David & Regina Maasbach John T.L. Maasbach • The Blessing Worship Band e.a.

Gouwekerk | Hoge Gouwe 41 | Gouda


HEMEL

vaartsdag ADV Doopdienst

met: david & regina maasbach • the blessing worship band • john t.l. maasbach • the blessing youth choir

Donderdag 29 mei | Diensten 10.30 & 14.00 uur | Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, Utrecht | Maasbach.nl

Word nu abonnee!

Hemelvaartsdag-A5.indd 1

voor maar

€10

per jaar!

Ook via www.maasbach.nl

14-02-14 11:37

MET GRATIS BOEK!

Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

ACTIE! Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het

boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95) Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover (info@maasbach.nl).

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: *Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam: Adres:

Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

Rekeningnummer: (IBAN) Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 90 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Handtekening:


MISSION NIEUWS

Bijbelschool Cuba Wat een kracht van God in Cuba! Wat een werking van de Heilige Geest onder de gelovigen en ook niet-gelovigen. Ik werd er stil van om te zien hoe God Zijn werk deed. Iets wat een mens niet zelf had kunnen doen of ook maar verzinnen!

‘We waren geestelijk ondervoed, maa

‘E

lke dienst begon met zeer toegewijde zang. De Cubaanse christenen zingen niet zomaar de tekst van een lied, maar met krachtige stem prijzen ze de Here. Elk lied spreekt van een overtuigend verlangen en een toewijding aan hun persoonlijke Redder. De Bijbelschool begon om 8.00 uur ’s ochtends met gebed, maar om 7.45 uur waren

18

NIEUW LEVEN | MAART 2014


ar zijn nu weer gezond.’ de meesten er al om in gebed te roepen tot de Here. In elke les was de honger naar de Waarheid van Gods Woord erg groot. Ze dronken het dorstig in. Sommigen hadden zelfs hun baby of klein kind bij zich tijdens de lessen, want ze wilden geen moment missen.

en gaven het juiste voedsel voor de behoeftige zielen. Eigenlijk bestond de groep studenten uitsluitend uit voorgangers en leiders van kerken, onder anderen hele jonge echtparen (19 en 24 jaar), die net begonnen waren om een gemeente te leiden in hun dorp of gehucht.

Het was bijzonder om te merken hoe God een uitstekende Architect is. Alle lessen sloten op elkaar aan

Open voor het evangelie Cuba is rijk aan groene flora en fauna, prachtige palmen en

heuvels en bergen. Je hebt er zelfs de nationale palmboom. Het voornaamste vervoermiddel dat ik heb gezien, is paard en wagen en natuurlijk de oldtimers in allerlei kleuren. De harten van de Cubanen staan open voor het evangelie. Wanneer je hun vertelt over de liefde van Jezus en wat Hij voor hen heeft gedaan, nemen ze dankbaar Zijn redding aan en bidden het zondaarsgebed. Het mooie is dat NIEUW LEVEN | MAART 2014

19


MISSION NIEUWS

Plaatsen werden genoteerd waar de studenten arbeiden voor de Here.

De studenten kregen van de Johan Maasbach Wereldzending elke dag twee maaltijden. Het was tevens een tijd van gezellige fellowship. Typisch Cubaans straatbeeld.

je dan ook echt een verandering in hun leven kunt zien. Ze leven niet langer voor zichzelf, maar voor Jezus, volgen hun Heiland en Heer en willen maar één ding: anderen over Jezus vertellen en hen tot Zijn discipelen maken!

‘We zagen hoe hele gezinnen verkwikt, verfrist en geestelijk bijgetankt werden.’

De meeste studenten verbleven bij gemeenteleden van de kerk in Santa Clara, waar de intensieve Oogsttijd Bijbelschool van twee weken werd gehouden.

Tekenen en wonderen Naast de lessen overdag, was er elke avond een speciale dienst. Het enthousiasme was zo groot, doordat God tekenen en wonderen deed, dat de dienst steeds zeker een uur uitliep. Er waren studenten die met hun hele familie waren gekomen om de Bijbelschool te volgen en onderwijs te ontvangen. Naarmate de dagen verstreken, zagen we hoe hele gezinnen verkwikt, verfrist en geestelijk bijgetankt werden. Dit kan ik ook zeggen van de voorgangers die ons hielpen om de Bijbelschool

20

NIEUW LEVEN | MAART 2014

In de lessen waren vele momenten van toewijding en overgave.

te houden. Pastor Victor Hugo Lopez uit Colombia en Pastor Rafael Carrazana, de lokale voorganger van de kerk in Cumanayagua, Cuba. Hij is een voorganger met passie voor elke ziel. Samen met zijn vrouw Damaris, zijn zij volledig

toegewijd aan het werk van de Here in Cumanayagua. Ik mocht daar verschillende keren spreken. In elke dienst of gelegenheid waar de kinderen van God bij elkaar kwamen, was er een verlangen om zich aan God over te geven. Dit begon al in


De studenten kregen kleine kaartjes met bemoedigende teksten.

De studenten stonden in gebed op de bres voor het hele land Cuba.

Het spandoek voor de Bijbelschool. (Van links naar rechts: Rafael Carranza, Victor Hugo Lopez en Damaris Carranza)

blijdschap onder alle studenten. Een van de studenten, een voorganger, kwam naar mij toe en zei: ‘Het wordt weer tijd om het infuus met extra geestelijke voeding eruit te halen. We waren geestelijk ondervoed, maar zijn nu weer gezond!’ Wat een bemoediging dat ze weer helemaal verkwikt waren!

De kerk in Cienfuegos.

Boven dromen, bidden en beseffen

de voordienst tijdens de worship en aanbidding. God was in elke dienst zo krachtig aan het werk, dat redding en bevrijding normaal waren in elke samenkomst en ook op de Bijbelschool. Ook hebben we hele mooie persoonlijke getuigenissen gehoord.

Overvloedige blijdschap U begrijpt dat de diploma-uitreiking een groot feest was. Niemand had haast of ging eerder weg, ook al waren er meer dan 120 studenten!

Deze eindsamenkomst hebben we beëindigd met op de bres te staan voor het hele land Cuba. Op grote vellen papier werden de provincies geschreven, met vele grote en kleine woonplaatsen erop. Tezamen met alle studenten en leraren hebben we het uitgeroepen naar de God van hoop en redding om Cuba aan te raken met Zijn liefde, en de christenen die er al zijn, nog meer te bekrachtigen met de Heilige Geest om Zijn getuige te zijn. Er waren overwinningskreten en er was overvloedige

Deze twee intensieve weken van Oogsttijd en de vele geweldige samenkomsten zijn alleen mogelijk geweest door de gebeden en de offers van de trouwe broeders en zusters in Nederland. Ja, u hebt er een aandeel in dat deze eenvoudige voorgangers en leiders in Cuba weer moed hebben om door te gaan en het evangelie te brengen op plaatsen waar wij niet kunnen komen. God heeft werkelijk gedaan boven wat wij hadden kunnen dromen, bedenken en beseffen. Ja, zelfs meer dan waarvoor wij hadden gebeden!’ HELEN VAN DALEN-MAASBACH DOCENT OOGSTTIJD BIJBELSCHOLEN

NIEUW LEVEN | MAART 2014

21


MISSION NIEUWS

Drie Bijbelscholen afgerond in India De Oogsttijd Bijbelscholen in India volgen elkaar in snel tempo op. Onlangs zijn er weer drie Bijbelscholen afgerond, waarbij Pastor Simon van Dalen de diploma’s mocht uitreiken. ‘Het is geweldig om te zien hoe de studenten met een zeer groot verlangen de lessen hebben gevolgd.’

‘A

ssam, een prachtige staat in het noordoosten van India, staat bekend om zijn vele theeplantages. De kleurrijke kleding van de vrouwen die op de plantages de theeblaadjes aan het plukken zijn, steekt schitterend af tegen de groene theestruiken. Dit is het gebied waar we, samen met Pastor Kingsly Lazarus, onze coördinator in India, mochten zijn voor de diploma-uitreiking van drie van onze Oogsttijd Bijbelscholen. Het is geweldig om te mogen zien hoe de studenten drie

22

NIEUW LEVEN | MAART 2014

maanden lang met een zeer groot verlangen de lessen hebben gevolgd. Vaak moeten ze er ver voor reizen en er veel voor opgeven, maar in hun hart is een groot verlangen om meer van Gods Woord te mogen leren.

Een afsluiting en nieuwe uitdaging Deze keer hadden wij drie scholen in de gebieden bij het district East Karbi Anglong: Solonijan, JorhatMariani en Goalpara. Elke school telde 50 studenten, van jong tot oud. Het was een bijzonder feest om Gods Woord te delen,

Vrouwen aan het werk op een theeplantage in Gualpara.

de certificaten uit te reiken en voor hen te bidden. De diplomauitreiking was voor de studenten een geweldig hoogtepunt. Een afsluiting van drie maanden hard studeren, en tegelijkertijd het begin van een nieuwe uitdaging


‘Levens worden tijdens deze scholen aangeraakt en velen ontvangen een roeping voor hun leven.’

De geslaagde studenten met hun diploma.

om, in gehoorzaamheid aan Gods stem en roeping voor hun leven, de volgende stappen te zetten en uit te delen wat ze ontvangen hebben. Levens worden tijdens deze scholen aangeraakt en velen ontvangen een roeping voor hun leven. Velen geven daar vervolg aan door in hun eigen omgeving samenkomsten te houden. Zo bereiken ze hun dorp met de liefde van God.

Ons verlangen voor India De Stichting Johan Maasbach Wereldzending en u, als onze partners, hebben het mogelijk gemaakt dat alle kosten hiervoor gedragen konden worden. Met deze scholen mogen wij een rijke schat van het Woord van God

aan de studenten meegeven. Studenten die op hun beurt die rijkdom weer zullen delen met hun omgeving. Wij zijn bijzonder blij en dankbaar dat dit zaad van Gods liefde zich verder zal verspreiden. Laten wij met elkaar slechts één verlangen hebben: dat we door onze gebeden en liefde voor India in dit komende jaar nog meer dan ooit tevoren de mensen en het land mogen zegenen, onder andere door de Oogsttijd Bijbelsscholen. Dat hun leven verrijkt en opgebouwd mag worden door het Woord van God in hen, en Gods liefde hun leven en hun omgeving mag aanraken.’ SIMON VAN DALEN DOCENT OOGSTTIJD BIJBELSCHOLEN

WAT KUNT U DOEN? Door de Oogsttijd Bijbelscholen in India en Cuba worden vele mensenlevens aangeraakt en veranderd. Door Gods genade en uw hulp en gebeden zullen wij doorgaan. Bid voor de docenten en studenten en geef met een ruim hart. Maak uw gift over op ING rekeningnummer: NL25 INGB 0000 004420, ten name van: Stichting Johan Maasbach Wereldzending, onder vermelding van: ‘Oogsttijd Bijbelscholen’.

NIEUW LEVEN | MAART 2014

23


BIJBELHUIS

Voor de hele familie! Home

Boeken

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

Engels

SERIE De vergeten wonderen uit de Bijbel

€ 9,95 per stuk

• De wonderen van Christus

• De grote helden

• De wonderen van het

• De Heilige Geest

Oude Testament

• Geloof, genezing

• De gelijkenissen van Christus

& punt van contact

Preken van David Maasbach Nieuw!

per stuk

4,95

De fascinerende Bijbelverhalen opnieuw verteld door David Maasbach vanuit The Blessing Bijbel. ➊ Jaïrus, de bloedvloeiende vrouw en de vier melaatsen Alle drie namen een moedige beslissing. DVD061013 ➋ Bartimeüs en de verloren zoon Het verhaal van de blinde Bartimeüs en de gelijkenis van de verloren zoon. DVD290913 ➌ Esther Het verhaal van de moedige Esther, die haar leven op het spel zette voor haar volk. DVD201013 ➍ Naäman en de Kananese vrouw Het verhaal van de opperbevelhebber Naäman en de Kananese vrouw. DVD131013 * Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Het Bijbelhuis Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag Tel: 070-3469729 E-mail: info@bijbelhuis.nl Website: www.bijbelhuis.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 u. zaterdag: 9.00 - 17.00 u.

24

NIEUW LEVEN | MAART 2014


Ga online www.bijbelhuis.nl CD/DVD

cadeau

Tip!

David Maasbach

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

Gebedenboek voor ouders: 65 beloften van God voor uw kind Door Mike Shreve Dit gebedenboek voor ouders behandelt het hele spectrum van Gods beloften voor uw kind. In heldere bewoordingen worden 65 Bijbelse beloften kort toegelicht, gevolgd door een gebed waarin u aanspraak maakt op de specifieke belofte. Daarnaast is het een dagboek met de dagelijkse bemoediging die iedere ouder nodig heeft. ISBN: 9789490489113 | € 9,95

Inspirerend

Jozef – Een man van integriteit & vergeving Door Charles R. Swindoll Jozefs standvastige geloof bracht hem uiteindelijk grote eer en roem. ISBN: 9789064421600 | € 19,95

Kids

David – Een man van passie & bestemming Door Charles R. Swindoll Davids buitengewone leven laat ons een blijvende erfenis van geloof achter. ISBN: 9789064421563 | € 19,95

Esther – Een vrouw van kracht & waardigheid Door Charles R. Swindoll Esthers verhaal toont ons godvruchtige eigenschappen, zoals moed en kracht. ISBN: 9789064421570 | € 19,95

De Bijbel in 365 verhalen Door Mary Joslin (Een verhaal voor elke dag van het jaar) Een Bijbel met een verhaal en een gebed voor elke dag van het jaar. Deze rijk geïllustreerde uitgave bevat een schat aan verhalen uit het Oude en Nieuwe Testament. Ze zijn geschreven in een begrijpelijke taal voor kinderen. Een bijzonder boek voor elk gezin met kinderen vanaf 8 jaar. ISBN: 9789033831508 | € 24,95

NIEUW LEVEN | MAART 2014

25


STUDIE

Geloofs lessen van de oude leermeesters Met opmerkingen van David Maasbach

Lieve lezer,

Hoewel ik de oude leermeesters nooit zelf ontmoet heb, hebben hun leven en bediening een grote impact gehad op niet alleen mijn leven, maar ook op dat van mijn vader, Evangelist Johan Maasbach, mijn broer, John T.L., en nu ook op dat van onze kinderen, de nieuwe generatie. Stuk voor stuk zijn al onze oude leermeesters mannen en vrouwen geweest van geloof, gebed en het Woord van God. Ze zijn een grote inspiratiebron voor ons geweest en daarom doet het mij genoegen om in de komende nummers van Nieuw Leven de geloofslessen van deze steunpilaren in Gods Koninkrijk aan u door te geven, met bijschriften van mijn hand. Het is mijn gebed dat hun geloofslessen ook u zullen inspireren in uw allerheiligst geloof.

26

NIEUW LEVEN | MAART 2014


T.L. Osborn

De autoriteit van de gelovige God heeft iedere gelovige macht en autoriteit gegeven om in Zijn naam te handelen. Veel christenen beseffen hun positie in Christus niet en leiden niet het overwinnende leven dat God voor hen bedoeld heeft. Ontdek de autoriteit die u als kind van God hebt gekregen en laat u door God gebruiken.

De bediening van gezag

Hij sprak als iemand met gezag’ (Lucas 4:32). Wat

‘Op een dag riep Jezus de twaalf bij elkaar. Hij gaf

zamen en de bediening te vervullen, zoals Hij die

hun macht en gezag om boze geesten uit te drijven

bevolen heeft.

een uitdaging is het om Zijn woorden te gehoor-

en ziekten te genezen. De leerlingen gingen de dorpen langs. Ze vertelden overal het goede nieuws en genazen de zieken.’ — Lucas 9:1,6

Dezelfde macht en autoriteit

‘Hij wees een vaste groep van twaalf leerlingen aan

In Marcus 16:17-18 zegt Jezus: ‘De mensen

die hij apostelen, gezanten, noemde. Die zou Hij

die het geloven, zullen hieraan te herkennen zijn:

erop uitsturen om de mensen Gods plan bekend te

zij zullen in mijn naam boze geesten verjagen, zij

maken. Zij zouden macht krijgen boze geesten te

zullen in nieuwe talen spreken, zij zullen slangen

verjagen.’ — Marcus 3:14-15

kunnen vastpakken, en als zij iets giftigs drinken, zal hun dat geen kwaad doen, zij zullen zieke

De gelovige die let op de werkelijkheid van Jezus’

mensen de handen opleggen en genezen.’

woorden, zal bijna versteld komen te staan. Hoe duidelijk en hoe krachtig waren Zijn woorden!

De gelovige heeft vandaag dezelfde macht

‘Zij waren verbaasd over wat Hij hun leerde, want

en autoriteit die de gelovige toen had, als

Over T.L. Osborn De Amerikaanse evangelist Tommy Lee Osborn (1923-2013) heeft het evangelie gepredikt in meer dan 80 landen wereldwijd. Onder zijn bediening hebben ontelbare mensen redding en genezing ontvangen. Na enkele grote campagnes te hebben gehouden in Zuid-Amerika, Azië en Afrika, kwam Osborn in 1958 naar Nederland. De campagnes op het Malieveld in Den Haag en het Bodenterrein in Groningen brachten een grote opwekking in Nederland teweeg. Daarnaast heeft hij veel geloofsopbouwende boeken geschreven, die vertaald zijn in 132 talen.

NIEUW LEVEN | MAART 2014

27


STUDIE

`Begin vandaag te handelen

in Jezus' naam, in Zijn plaats.` hij deze maar wil gebruiken. Petrus sprak in Handelingen 3 de volgende woorden tot de verlamde man: ‘Kijk ons aan! Geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u.’ Het was niet hun eigen kracht, maar de kracht van de opgestane Jezus, die het wonder deed. Maar die kracht was IN Petrus en deze kracht is beloofd aan IEDERE gelovige (zie Handelingen 2:39). Wij kunnen dezelfde macht en hetzelfde gezag hebben als Petrus had. IEDERE gelovige kan dezelfde dingen doen die gelovigen toen deden, door te handelen naar Jezus’ woorden van opdracht, zoals ook zij er toen naar handelden. Vervuld van deze kracht, kunnen wij ook zeggen: ‘Wat ik heb, geef ik u’, en we zien de zieken en kreupelen herstellen. Misschien zegt u: ‘Ik ben zo zwak en zo gering.’ Dat is juist het soort mensen dat God wil gebruiken. Mozes zei dat (Exodus 3:11, 4:1,10), Jesaja zei dat (Jesaja 6:5), Jeremia zei dat (Jeremia 1:6). Dit geeft God de

Feiten over uw positie in Christus:

➊ Eeuwig leven is VAN U (Johannes 3:16; Romeinen 6:23)

➋ Christus droeg UW zonden, zodat u gered mag zijn (1 Petrus 2:24)

➌ Goddelijke genezing is VOOR U (Exodus 15:26, 23:25; Jesaja 53:5)

➍ Christus droeg UW ziekten, zodat U genezen mag zijn (Mattheüs 8:17)

➎ God belooft in al UW behoeften te voorzien (Psalm 37:25; Filippenzen 4:19)

➏ U hebt gezag over alle boze machten (Lucas 10:19; Marcus 16:17)

gelegenheid om ‘wat voor de wereld dwaas is,

U hebt het recht te bidden en het

uit te kiezen om hen die zichzelf zo wijs vinden,

antwoord te ontvangen

terecht te wijzen’ (1 Korinthiërs 1:27). Dit biedt de juiste omstandigheden, waarin u kunt zeggen: Ik kan van mijzelf niets doen’, want Jezus zei: ‘Zonder Mij kunnen jullie niets doen’

28

NIEUW LEVEN | MAART 2014

(Johannes 14:13-14; Marcus 11:24; Mattheüs 7:7-11)


(Johannes 15:5). ‘Want als ik zwak ben, ben ik pas sterk’ (2 Korinthiërs 12:10). ‘Laten de zwakken dapper en sterk zijn’ (Joël 3:10). ‘Gods kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid’ (2 Korinthiërs 12:9). Toen de oude profeten zwak waren, hebben zij kracht gekregen

Wij hebben de opdracht gekregen Christus te

(Hebreeën 11:34). Hoe zwakker u zich van

vertegenwoordigen in dit leven. Wij moeten de

uzelf voelt, hoe sterker u bent in God. Dit

werken van Jezus doen, wij moeten Zijn geloof

feit, bewezen door zo veel Bijbelteksten,

openbaren, wij moeten Zijn liefde openbaren

komt niet overeen met onze vijf natuurlijke

en wij moeten zelfs de woorden van de Vader

zintuigen. Maar wij moeten inzien dat wij

spreken, die Jezus ons gaf om te spreken

wandelen ‘door geloof en niet door het zien’ (2

(Johannes 17:7,14). Wij hebben de opdracht

Korinthiërs 5:7) en dat geloof ‘de zekerheid is

gekregen om Christus te vertegenwoordigen

van de dingen die men hoopt, en het bewijs van de

op ieder gebied in deze wereld, precies zoals

dingen die men niet ziet’ (Hebreeën 11:1).

Jezus de Vader vertegenwoordigde in deze wereld. Jezus was het voorbeeld van een

Het geheim voor opwekking

Zoon van God, maar de apostel Paulus zegt:

Wanneer de Kerk ervan kan worden overtuigd

echt kunnen aanspreken met Vader. U bent dus

dat ze kan doen wat God zegt dat ze kan doen,

niet langer slaven, maar Gods eigen kinderen. Als

en dat ze is wat God zegt dat ze is, dan zal

zijn kinderen hebt u recht op alles wat Hij bezit’

een nieuwe opwekking, zoals in de tijd van de

(Galaten 4:6-7). Het is nu onze taak om ons als

eerste gemeente, onvermijdelijk het gevolg

een ‘kind van God’ te gedragen. Laten wij onze

zijn. In het grootste gebed van Jezus voor

plaats innemen en ons gedragen als ‘vertegen-

ons, het hogepriesterlijk gebed, zei Jezus: ‘Ik

woordigers van Christus’ (2 Korinthiers 5:20).

stuur hen de wereld in, zoals U Mij de wereld hebt

Wat een geweldig voorrecht om een zoon of

ingestuurd’ (Johannes 17:18).

dochter van God te zijn!

‘Omdat wij zijn kinderen zijn, heeft God de Geest van zijn Zoon in ons hart gegeven, zodat wij God

NIEUW LEVEN | MAART 2014

29


STUDIE

`Wij hebben altijd de

overwinning, als wij

Gods Woord geloven!`

Tekenen die de gelovigen volgen:

➊ Boze geesten verjagen (Marcus 16:17; Lucas 10:19; Mattheüs 10:8)

➋ Nieuwe talen spreken (Marcus 16:17; Handelingen 2:4; 1 Korinthiërs 12-14)

Het gezag van Jezus’ naam ‘Daarom heeft God Hem de hoogste plaats en de allerhoogste titel gegeven, zodat in de naam van Jezus iedereen in de hemel, op aarde en onder de aarde zijn knieën zal buigen’ (Filippenzen 2:9-10). Alle wezens in alle drie werelden worden gedwongen te buigen voor die allesoverheersende, almachtige naam van Jezus. En Jezus zei dat wij in Zijn naam de werken konden doen die Hij gedaan had. Zijn woorden waren: ‘Luister goed, wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik. Zelfs nog grotere, want Ik ga naar de Vader’ (Johannes 14:12). Wat een kracht hebben wij tot onze beschikking, wanneer wij dit geloven en handelen met dit gezag!

30

Slangen kunnen vastpakken (Marcus 16:18; Lucas 10:19; Handelingen 28:1-5)

➍ Immuun voor vergif (Marcus 16:18; Lucas 10:19; Psalm 91)

➎ Zieke mensen genezen (Marcus 16:18; Mattheüs 10:1-8; Johannes 14:12)

P S:

Het wil niet zeggen dat de gelovigen die deze dingen niet kunnen doen, geen andere voordelen van Gods zegeningen kunnen ontvangen.

U kunt een overwinnaar zijn

wat u niet kunt, in wat u wél kunt doen volgens

Als Jezus gezegd heeft: ‘Op zieken zullen zij de

Zijn Woord. Filippenzen 4:13 zegt: ‘Ik ben in

handen leggen en zij zullen gezond worden’, dan

staat alles te doen door Christus, die mij daarvoor

zal precies datgene gebeuren wanneer u uw

de kracht geeft.’ Leer te geloven dat u alles kunt

handen op de zieken legt en verwacht dat God

doen wat God gezegd heeft dat u kunt doen.

Zijn Woord houdt. Verander uw getuigenis van

Geloof dat u alles bent wat God gezegd heeft

NIEUW LEVEN | MAART 2014


dat u bent. ‘Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning!’ (Romeinen 8:37). Wij zijn overwinnaars! Wij hebben altijd de overwinning, als wij Gods Woord geloven (zie 2 Korinthiërs 2:14).

Eenvoudige mensen zoals u en ik

Het geheim van kracht A) Je kunt het niet ontvangen, totdat het je gegeven is (Johannes 3:27)

B) Als het je gegeven is, hoef je het alleen maar aan te nemen in geloof (Romeinen 8:25)

Als God met Mozes was, dan zal Hij met ons zijn. Wanneer Hij beloofde met Jozua te zijn, dan bedoelde Hij dat Hij met ons zou zijn.

God wil ú gebruiken

Mozes, Daniël, David, Elia, Petrus en Paulus

God is bezig ons wakker te maken en ons

waren gemaakt van dezelfde stof als wij zijn

de ogen te openen voor het feit dat wij de

gemaakt. Het waren maar eenvoudige mensen,

wereld tegemoet moeten treden en haar nood

zoals u en ik. De grote mannen van geloof,

VANDAAG moeten lenigen, zoals Petrus deed

zoals D.L. Moody, Charles Finney, F.B. Meyer,

in zijn dagen. Dit is onze dag van bediening.

Smith Wigglesworth en vele anderen, waren

Stroop uw mouwen op, gelovige, ga uit en

maar eenvoudige mensen zoals wij. Het enige

maak alle volken tot Zijn discipelen. Maak de

verschil was dat zij zichzelf geheel overgaven

gevangenen vrij. Open de blinde ogen, open de

aan God, Zijn woorden geloofden en daarnaar

dove oren en verbreek de banden van ziekte.

handelden. U kunt meer van God bezitten,

De wereld is afhankelijk van u. Deze kracht is

wanneer God meer van u kan bezitten. God

aan u gegeven. Begin vandaag te handelen in

heeft altijd mensen gebruikt, die zich volkomen

Jezus’ naam, in Zijn plaats. God wil ú gebruiken.

aan Hem overgaven. Hij wil u gebruiken naar

Als u Zijn Woord wil gehoorzamen en doen,

de mate van uw toewijding aan Hem.

zullen alle dingen mogelijk voor u zijn! NIEUW LEVEN | MAART 2014

31


POINT!

MAKE A

POINT

DOOR JOHN & GODELIEF

POiNT Summercamp is the place to be! POiNT! Camp is een hele speciale tijd

mee op een andere plaats en een ander

voor velen. Het is zelfs hun favoriete

moment. We hebben heel veel getuige-

tijd van het jaar. 200 christenjongeren

nissen dat jongeren op kamp een echte

voor een midweek samen, met leuke

bekering en wedergeboorte hebben

fellowship, sport, spel, allerlei activitei-

meegemaakt, gedoopt zijn in de Heilige

ten en veel muziek. De worship wordt

Geest, bevrijd zijn van allerlei dingen die

verzorgd door de MAP Band. Maar

hun gebonden hielden, en een woord,

waarom de meesten jaar na jaar terug-

richting en een aanraking van God heb-

komen, is de geweldige tegenwoordig-

ben ontvangen. Als je verlangend bent

heid van God. Er zijn momenten waarop

naar meer van God in je leven, neem

God ons bezoekt, en die maak je niet

dan vandaag nog contact met ons op.

Kamp is van maandag 21 t/m vrijdag 25 juli. Het thema zal zijn: ‘The Dessert’. We maken gebruik van de accommodatie De Zonnewende in Sint-Michielsgestel, in de Brabantse bossen. De kosten zijn 145,- euro p.p. all-in (exclusief vervoer naar en van kamp). Info: www.pointyouth.com en cwt@maasbach.com.

Jeugdzendingsreis naar Genève Tijdens de wereldberoemde Fêtes

kunnen hebben. Natuurlijk gaan

de Genève zullen wij D.V. met een

we ook genieten van het prachtige

groep jongeren de boodschap van

vuurwerk! Daarnaast zullen we een

Gods liefde overbrengen aan de vele

samenkomst hebben in The Blessing

duizenden bezoekers. Een ‘interna-

Geneva. Zou jij mee willen gaan?

tionale boodschap’ aan een inter-

Stuur dan een mailtje naar info@

nationaal publiek. Iedereen die met

pointyouth.com en schrijf waarom

deze reis mee wil gaan, zal moeten

wij jou zouden moeten meenemen,

meewerken met zang, dans, straat-

waarom je mee wilt en wat jij zou

theater, geluid enz., zodat we succes

kunnen doen in de groep.

Van maandag 4 t/m maandag 11 augustus, onder leiding van John en Godelief Maasbach, in samenwerking met The Blessing Geneva (Zwitserland). Leeftijd: 16 t/m 35 jaar, kosten: 599,- euro p.p. Informatie en opgeven via: www.pointyouth.com en cwt@maasbach.com.

32

NIEUW LEVEN | MAART 2014


MAP BAND in the USA

Begin dit jaar was MAP on tour door USA! Ze bezochten verschillende plaatsen: Los Angeles, Nashville en Dallas. ‘Elke plaats was een plaats van zegen. Elke keer anders, maar, zoals we

God kennen, elke keer weer bijzonder. Door de zang en muziek van de MAP Band en door het Woord en gebed van John T.L. Maasbach zijn vele levens aangeraakt.

LOS ANGELES, CALIFONRNIE

LOS ANGELES

dat enthousiasme op zijn teams over

de kerk van Phil en Melanie Roberts

De start was een driedaagse

te brengen. Ze hadden er zo naar

(kleindochter van Johan en Willy

conferentie bij Pastor Fred Rodriquez

uitgezien dat we kwamen en we

Maasbach). Ze vierden het 75-jarig

in Lake Elsinore, Californië. Na zijn

voelden ons zo welkom. Het waren

bestaan van hun gemeente (zij zijn er

bezoek in Nederland tijdens de 5

drie gezegende avonden. De mensen

nu voor drie jaar voorgangers). Het

dagen met David Maasbach & friends in

waren verlangend om van God te

thema was: ‘The Big Party’, en dat

2012 is de voorganger zo aangeraakt

ontvangen en God heeft hen zeker

hebben we inderdaad gehad, met

door de gastvrijheid van The Blessing,

niet teleurgesteld. Op zondagmorgen

zingen, dansen, springen en God

dat hij er alles aan had gedaan om

mocht MAP de worship verzorgen in

groot maken.


POINT!

DALLAS, TEXAS Gateway Een andere bestemming was: Dallas, Texas. Die dag hebben we een werk mogen bekijken dat ons heel erg heeft bemoedigd: Gateway. In de middag hebben we ontmoetingen gehad met Mary Zook (University Gateway), Roberto Quintana (Worship Department Gateway), LaMar Boschman (schrijver van het boek De wedergeboorte van muziek) en Klaus Kuehn (worship zanger). Het was een inspirerende dag.

De volgende ochtend mocht MAP

'HET WAS EEN FANTASTISCHE AVOND! DE WORSHIP WAS ERG KRACHTIG!'

de worship leiden bij de Bijbelschool

Christ for the Nations Institute in Dallas, Texas

Christ for the Nations Christ For The Nations. (Hier hebben ook John T.L. Maasbach, Sinclair van Dalen en Jesselyn Maasbach op school gezeten). Die school heeft zo’n 2000 studenten uit de hele wereld. Deze afsluiting was onvergetelijk. Om zo’n grote menigte te mogen leiden in lofprijs en aanbidding en te bemoedigen met een kort woord was onbeschrijflijk. (Ruim een uur lang!) Wat een enthousiasme om God te volgen was daar aanwezig. We kunnen niet anders dan God dankbaar zijn voor deze reis en alles wat Hij heeft gedaan en wat Hij zeker nog zal doen, want er is goed zaad gezaaid dat zeker zal opgroeien op Gods tijd, op Gods plaats.

34

NIEUW LEVEN | MAART 2014

MICHA MAASBACH: Hoewel de studenten geen lied kenden, ze vanaf de eerste zin al hard mee. Er werd gesprongen, gedanst, gezongen en er was een sfeer van aanbidding. Het was een geweldige plek om deze onvergetelijke reis mee af te sluiten.’


Na de worshipdienst, werden er wat albums van MAP uitgedeeld in het publiek.

NASHVILLE, TENNESSEE McGregor familie Ook brachten we een bezoek aan Nashville. We werden heel hartelijk ontvangen door de McGregor familie. Dat voelde echt als thuis. Het bijzondere was dat alle zeven broers er waren (zelfs de broer die in Zuid-Afrika woont

MICHA MAASBACH: De vrijheid en overwinningssfeer was zo overweldigend! Vanaf het moment dat we binnenkwamen voor de soundcheck, was er zo’n tegenwoordigheid van de Heer. Echt heerlijk! Het voelde alsof je in een van The Blessing kerken was. De worship was powerful en de boodschap raakte de mensenharten.

was er met zijn vrouw, en ook de enige zus hebben we voor het eerst ontmoet). Op dinsdagavond mochten we een dienst hebben in de kerk van Manuel McGregor. Wat een aanwezigheid van God was daar al vanaf de soundcheck. Het was een heerlijke plaats om te zijn. De mensen waren enorm open en zo verlangend om God te loven, te prijzen en te ontvangen van Zijn Woord en liefde. Het was een knaldienst! NIEUW LEVEN | MAART 2014

35


S T I C H T I N G

J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

PINKSTER

FAMILIEDAG met: david & regina maasbach • the blessing worship band • john t.l. maasbach • christ for the nations (USA)

Maandag 9 juni | Diensten: 10.30 & 14.00 uur | Gouwekerk, Hoge Gouwe 41, Gouda | Maasbach.nl

Hemelvaartsdag-A5.indd 3

14-02-14 11:46

‘ON DEMAND’ ONLINE RADIO- STATION! 24 UUR PER DAG PREKEN BELUISTEREN.

MESSAGE

STATION

• Gemakkelijk een eigen playlist maken • Op onderwerp/spreker/Bijbeltekst zoeken ADV .... • Delen via social media • MP3 gratis downloaden • Geschreven versie gratis downloaden • Doneren & nog veel meer!

The Blessing Family Message Station luister nu online via maasbachradio.com


Help mee de wereld te bereiken met 33 cent per dag.

www.33centperdag.nl Zet alvast in uw agenda!

5 DAGEN MET DAVID MAASBACH & FRIENDS WOENSDAG 22 T/M ZONDAG 26 OKTOBER 2014 met seminars, diensten en nog veel meer!

De visie voor effect ieve evangelisatie

www.visie-2020.nl


AUTOBIOGRAFIE

De autobiograďŹ e van Johan Maasbach De bekende evangelist Johan Maasbach (1918-1997) is de oprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en heeft wereldwijd miljoenen mensen bereikt met het evangelie. In een aantal delen brengen wij u zijn geloofsopbouwende autobiograďŹ e. Deze maand deel 19. 38

NIEUW LEVEN | MAART 2014

19


‘Ik heb vaak gezegd: ‘Als ik nog een leven had, zou ik het geven voor India.’ India

Gelegenheid ontbreekt om gehoor te geven aan

Het zou een boek op zichzelf vergen, als ik over

alle uitnodigingen die ik uit India ontvang om

alle campagnes zou schrijven. Het zou echter niet

over te komen en hen te helpen. De nood daar

goed zijn als ik de massale campagne verzweeg

ligt zwaar op mijn hart. Ik heb vaak gezegd: ‘Als

die ik had in India, in het kleine plaatsje Kariam-

ik nog een leven had, zou ik het geven voor India.’

plave in de staat Kerala, waar meer dan 15.000

Hoewel ik niet altijd zelf kan gaan, ben ik blij het

mensen op de laatste samenkomst aanwezig wa-

zendingswerk in dat grote, arme land te kunnen

ren. Van kilometers ver waren de mensen geko-

steunen met financiële bijdragen. Sinds die eerste

men. Vaak kwam men met het hele gezin, waarbij

campagne ben ik er nog vele malen geweest voor

dan al het keukengerei werd meegenomen en

het houden van samenkomsten in grote zalen en

veelal alle schamele bezittingen. Men ging niet

gebouwen, en van grote openluchtcampagnes,

naar huis voordat de campagne afgelopen was.

waar duizenden zielen aan de voeten van Jezus

Tijdens deze dagen bleven ze op het veld waar

kwamen en gered werden en zeer velen genezing

de samenkomsten werden gehouden en kookten

van God ontvingen van allerlei ziekten en kwalen.

daar op een open houtvuur in een grote rijstpot hun rijst met kerrie. Ik zal nooit vergeten hoe moeilijk ik het op een

Kindertehuis in Madras (Chennai)

van die avonden had. Terwijl ik een speciale gene-

Tijdens een van mijn evangelisatiecampagnes

zingsboodschap bracht, leek het of alle duivels uit

in India, bezocht ik enkele weeshuizen. Wat ik

de hel op mij afkwamen. Het Woord bracht ech-

daar zag, heeft me diep getroffen. In een grote

ter het geloof op een hoog peil en nog nooit heb

kamer met vuile, geverfde muren, zag ik kleine

ik zo veel mensen horen getuigen dat zij genezing

kinderen slapen op een koude, cementen vloer

hadden ontvangen van allerlei ziekten en kwalen. Zulke ervaringen zijn telkens weer het bewijs dat ook predikers niet moeten afgaan op hun gevoel, maar slechts het Woord van God moeten brengen, waarvan geschreven staat: ‘Alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend’ (Jesaja 55:11).


AUTOBIOGRAFIE

➤ Met de kinderen van ons kindertehuis ‘Social Welfare Centre’in Chennai, India

zonder enige vloerbedekking. Ze hadden geen

raadde me aan het eens te bekijken. Hij vertelde

bedjes of matrassen, geen kussens of lakens.

me dat het geheel uit twee bungalows bestond.

De wc had geen stromend water, maar was

Als je het in Holland over een bungalow hebt,

een gat in de grond. De wasgelegenheid voor

dan denk je direct aan een eensgezinswoning.

de vele kinderen was één koudwaterkraan.

De plaats leek me dus veel te klein en ik deed

Hun handdoeken bestonden uit wat vodden.

dan ook geen moeite om er heen te gaan. Omdat

Hetgeen ik zag, bedroefde mijn hart en ik

ik echter maar niet kon slagen in het vinden van

riep tot God. Daar ik zelf vader ben van

een geschikte plaats, besloot ik toch maar eens

acht kinderen, was ik zeer bewogen over de

een kijkje te gaan nemen. Maar toen ik er kwam

erbarmelijke toestand van deze kleintjes, die

en de grote, riante Indiase bungalow zag, was ik

de liefhebbende zorg van vader en moeder

uiterst verbaasd. Onmiddellijk wist ik: ‘Dit is de

missen. Al hun maaltijden bestonden uit een

plaats!’ Het was uitstekend geschikt voor het

bordje rijst met kerrie, zonder afwisseling of

doel dat ik in gedachten had. Hoe vaak is onze

verandering. Hun enige kleren waren twee

visie niet ruim genoeg. Hoe moeilijk moet het

dunne kledingstukjes. Ik zag geen speelgoed,

zijn voor God, onze hemelse Vader, onze visie en

geen poppen, geen kleine autootjes om mee

ons geloof groot genoeg te maken voor hetgeen

te spelen. Alleen maar diepe armoede. Ik

Hij door ons wil doen. Er waren drie grote

zag dit alles met mijn eigen ogen. Ik riep uit:

huizen – villa’s – met een groot stuk grond erbij,

‘Geliefde Heer, geef mij een kindertehuis

waarop eventueel een vierde huis zou kunnen

in een van deze steden, zodat ik het als een

staan. Het geheel is omgeven door een vrij hoge

voorbeeld kan stellen.’ In Holland hebben wij

muur en een mooie poort geeft toegang tot het

modelboerderijen. Mensen uit allerlei landen

mooie erf. Zeventig kokospalmen, tientallen

komen deze bezichtigen en ervan leren. Zó

verschillende bananenbomen en nog andere

wilde ik een modelweeshuis hebben.

vruchtbomen groeien er. Ik wilde eigenlijk het laatste gebouw met de extra grond erbij kopen,

40

In Madras ging ik eropuit om een geschikte

maar de eigenares wilde, om te beginnen, alleen

plaats te zoeken. Hoewel ik mijn oog had laten

het tweede huis verkopen. Omdat ik het laatste

vallen op een paar mooie gebouwen, had ik

pand beslist wilde hebben, moest ik overgaan

toch geen vrijmoedigheid om een beslissing

tot de koop van twee huizen, en ik heb er nooit

te nemen. Een makelaar wist iets voor me en

spijt van gehad. Binnen een jaar was ook het

NIEUW LEVEN | MAART 2014


‘Onmiddellijk wist ik: ‘Dit is de plaats!’ Het was uitstekend geschikt voor het

doel dat ik in gedachten had.’

derde huis, gelegen aan de weg, te koop. Nu

mogen brengen, waarbij tienduizenden mensen

is het hele complex ons eigendom! Drie grote

tot Jezus zijn gekomen!

villa’s, gebouwd door de directeur van een Deze rijke vader had de drie prachtige huizen

Een bewogen zendingsreis rondom de wereld

laten bouwen voor zijn zonen. Alle vertrekken

Reeds lange tijd geleden had men mij gevraagd

hebben tegelvloeren, verscheidene kamers

om een campagne te houden in Paramaribo,

zijn voorzien van airconditioning en in iedere

Suriname. Leo Hendrickx, die een

kamer is een ventilator aangebracht voor koele

fulltime medewerker was, ging erheen als

lucht. Ook is er een grote, mooie moestuin bij.

campagnemanager om alle voorbereidingen te

Iedere keer als ik er kom, kan ik het haast niet

treffen. Voor deze campagne werd het grootste

geloven dat God mij zo’n wonderlijk paradijs

theater van Paramaribo afgehuurd, het ‘Empire

voor de kinderen heeft gegeven. Het is gelegen

Theater’, en voor de laatste twee dagen het

naast de beroemde AVM Film Studio’s. Onnodig

grote stadion. Folders en raambiljetten waren

te zeggen dat ons kindertehuis voor velen een

reeds gedrukt en verspreid, advertenties

eersteklas voorbeeld is van hoe een weeshuis

geplaatst en over verschillende radiostations

moet zijn. Medewerkers en personeel zijn

was de campagne bekendgemaakt, toen ik vlak

mensen afkomstig uit India. God is werkelijk

voor mijn vertrek telefonisch uit Paramaribo

goed voor ons geweest, en vanzelfsprekend is

de mededeling kreeg van Leo Hendrickx, dat

ook uw hulp en steun altijd welkom. God zegent

de autoriteiten mij niet zouden toelaten. Daar

altijd speciaal degene, die zich ontfermt over

ik reeds geboekt en na Paramaribo een grote

ellendigen (zie Spreuken 14:21).

campagne zou houden op het eiland Grenada,

van de grootste filmmaatschappijen van India.

ook in West-Indië, en er totaal geen officiële Het zou te veel plaats nemen om iets te

reden kon zijn om mij niet toe te laten, vertrok

vertellen over alle landen waar ik, door de

ik toch naar Paramaribo om vandaar naar

genade en de kracht van de Here, intussen

Grenada te gaan.

campagnes heb gehouden. Het zijn er vele geweest. God heeft het echter mogelijk

Ik zal mijn ontvangst in Paramaribo nooit

gemaakt dat ik op alle continenten, in zo’n 50-

vergeten. Toen de douanebeambte in mijn

tal landen, van de Faroër-eilanden tot Brazilië,

paspoort keek en mijn naam zag staan, verslikte

van Wit-Rusland tot Taiwan, het evangelie heb

hij zich haast en vroeg mij twee keer: ‘Bent u NIEUW LEVEN | MAART 2014

41


AUTOBIOGRAFIE

‘Als man van God twijfel ik er echter nooit aan dat ‘alle dingen

medewerken ten goede voor hen, die God liefhebben.’ meneer Maasbach zelf?’ ‘Zoals u ziet op de

plan was om te vertrekken. Het nam nogal wat

foto in het paspoort, ben ik het zelf’, zei ik. Hij

tijd in beslag en het KLM vliegtuig moest nog

vroeg mij in een kamertje apart te wachten.

steeds aan de grond blijven. De directeur van

Tegelijkertijd kreeg het KLM toestel bericht

het KLM kantoor ter plaatse was inmiddels ook

niet te vertrekken. Een hoge ambtenaar van

gekomen, daar hij de verantwoording draagt

de immigratiedienst kwam naar mij toe om te

voor zijn passagiers. Ik had er geen belang bij

vertellen dat ik niet mocht landen en dat ik met

om naar Willemstad te gaan. Ik wilde alleen

hetzelfde vliegtuig weer moest vertrekken. Ik

naar de plaats van bestemming die mijn ticket

vroeg hem naar de reden daarvan, maar ik kreeg

aangaf, maar het leek wel of ik in hun ogen

als enig antwoord dat de gouverneur het niet

het gevaarlijkste individu was dat er op twee

toestond. De volgende bestemming van het

benen rondliep. Er werd heel wat heen en

vliegtuig was Willemstad op Curaçao. Daar mijn

weer gebeld naar de commissaris van politie

kaartje Paramaribo-Grenada aangaf, voelde ik

en naar andere autoriteiten, maar evangelist

er weinig voor om naar een plaats te gaan die

Maasbach, die reeds jarenlang elke zondag om

geheel uit de richting lag. Daar ik in Nederland

één uur in Paramaribo over de radio spreekt,

een schoon strafregister heb en een eerbaar

mocht beslist niet in eigen persoon blijven om

staatsburger ben, wilde ik toen graag de reden

evangelisatiediensten te houden. Als het me

weten. Het antwoord zijn de autoriteiten tot nog

nu nog alleen verboden was een campagne

toe schuldig gebleven. Het is een internationaal

te houden, dan had ik daarvoor begrip gehad,

gebruik dat de passagier, die niet verder naar de

maar dat men mij verbood een – toen nog –

plaats van bestemming kan vertrekken, omdat

overzees Rijksdeel te bezoeken, waar vrijheid

er geen directe verbinding is, blijft overnachten

van godsdienst is en waar iedere toerist

op kosten van de luchtvaartmaatschappij.

toestemming krijgt om te landen, was voor mij

Daar het reeds laat in de avond was, verzocht

een raadsel.

ik dus te mogen blijven overnachten, om de

42

volgende dag via Trinidad naar Grenada te

Daar men zag dat ik niet van plan was om te

kunnen vliegen. Maar ook dit werd beslist niet

vertrekken, kwamen er twee gewapende

toegestaan. Ik vertelde hun dat ik niet van

officieren van de immigratiedienst, die mij

NIEUW LEVEN | MAART 2014


➤ Massa-evangelisatiecampagnes over de hele wereld.

vertelden dat zij opdracht hadden mij het

ontvangen hoe God hem zegende en nabij

land uit te zetten, zo niet goedschiks dan

was in zijn eerste, hoewel noodgedwongen

kwaadschiks. Zij vertelden mij dat zij hun plicht

campagne. Het was ook de laatste die hij ooit

kwamen doen, maar dat het ze zeer zou spijten

zou houden, want kort daarna nam de Here

als ik weerstand zou bieden. Ik vertelde ze weer

hem tot Zich. Wij zullen deze geliefde broeder

hetzelfde verhaal. Mijn reisdoel was Grenada

nooit vergeten en het werk dat hij voor onze

en niet Willemstad. Toen ze mij echter bij mijn

Stichting heeft gedaan. Enkele jaren later

kraag vatten, voelde ik dat het geen zin had me

kreeg ik van de autoriteiten van Suriname wel

langer te verzetten. Ik vond het verschrikkelijk

vergunning om te landen en stond men mij toe

jammer dat er niemand was die een foto kon

daar opwekkingssamenkomsten te houden.

maken, want het was de moeite waard geweest om te zien hoe ik als een misdadiger het land een achtergrond, en achteraf bleek dat de

Onze gelegenheden zijn Gods gelegenheden

voornaamste reden voor de weigering was: het

Bij aankomst in Willemstad werd ik reeds

opleggen van handen en het bidden voor zieken.

door de douane en de immigratieautoriteiten

Ik voelde geen leiding van Gods Geest om

opgewacht, met de mededeling dat ik slechts

hierover een actie te gaan voeren, zelfs niet om

één week kon blijven en dat ik steeds moest

er enige tijd aan te verspillen. Het was met mij

rapporteren waar mijn verblijfplaats was met

uiteindelijk nog niet zo gesteld als met Paulus en

alle eventuele veranderingen. Daarbij kreeg

Silas, die gegeseld en in de gevangenis geworpen

ik de speciale mededeling dat ik daar geen

werden. Ik begreep dat hier zeer zeker

samenkomsten mocht houden. Ik was dit dan

misverstanden in het spel moesten zijn. Als man

ook niet van plan, maar bezocht daarom wel de

van God twijfel ik er echter nooit aan dat ‘alle

samenkomsten van de ‘Church of God’, waar

dingen – ook dit voorval – medewerken ten goede

ik een gezalfde boodschap van Christus mocht

voor hen, die God liefhebben’ (Romeinen 8:28).

brengen en de gemeente tot zegen mocht zijn.

werd uitgezet. Vanzelfsprekend had dit alles

Daar ik best wat vrije tijd kon gebruiken om Mijn campagneleider, Leo Hendrickx, nam

mijn stapels correspondentie af te werken, had

met succes mijn plaats in als spreker tijdens

ik het voornemen om dit rustig in Willemstad

de campagne. Wij hebben vele berichten

te doen, maar hoe wonderbaar is het dat men

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | MAART 2014

43


AUTOBIOGRAFIE

‘Door de HERE worden de

schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij welgevallen heeft’ (Psalm 37:23). zich als dienstknecht van God onder de leiding

dat ik erheen moest gaan. Toen ik arriveerde,

van Zijn Geest kan stellen. Toen ik daar twee

vroeg de man van de immigratiedienst mij of

dagen was, bepaalde de Heilige Geest mij er

ik een plaats geboekt had voor een hotel of

heel duidelijk bij om terstond naar Port of Spain

pension. Als ik dat eventueel niet had gedaan,

in Trinidad te vertrekken. Ik was in mijn hotel

kon ik beter doorvliegen, daar elk hotel en

en het was ongeveer acht uur in de morgen

pension overvol was en er nergens meer

toen ik informeerde wanneer het vliegtuig

plaats te vinden was, omdat het grote carnaval

daarheen vertrok. De mededeling was: negen

begonnen was. Ook zouden alle kantoren van

uur. In grote haast bestelde ik een taxi en liet

de gemeente en van de vliegtuigmaatschappijen

naar het vliegveld opbellen dat ik zou meegaan.

om 12 uur gesloten zijn. Hoe wonderbaar is

Een ieder die een beetje met het luchtvervoer

het wanneer je met de Here wandelt. Op de

op de hoogte is, begrijpt dat deze tijd erg kort

vraag of ik al een plaats besproken had, gaf ik als

was, maar meer dan ooit tevoren voelde ik de

antwoord dat ik een goede Vriend had in Port

drang van Gods Geest om dit te doen. Ik vond

of Spain en dat deze zeker voor een plaatsje

zelfs geen tijd om enkele gemaakte afspraken af

voor mij zou zorgen. Ik kreeg daarop prompt

te zeggen en kon dat nog net telefonisch op het

het stempel in mijn paspoort en mocht landen.

vliegveld doen.

Misschien begrijpt u al dat mijn goede Vriend Jezus was, die altijd met mij gaat en die overal

Toen ik om negen uur precies van Willemstad

is, waar ik ook kom of ga: in New York, Bombay,

opsteeg met het vliegtuig op weg naar Port of

Jakarta, Sydney of Reykjavik. Het is heerlijk te

Spain, slaakte ik een zucht van verlichting. Ik

weten: Hij is overal!

wist dat ik op de weg van de Here was. Ik had mijn bagage bij een bank neergezet en

44

Er zijn zo in het leven van Gods dienstknechten

liep even een paar keer op en neer om met

momenten waarvan je weet dat God een

mijn Vriend te spreken en te overleggen. Dit

speciale bedoeling heeft met je leven en je een

was stellig niet de eerste keer dat ik met mijn

grote zegen zal missen, als je niet op Zijn stem

Vriend in conversatie was om Zijn weg te

zou ingaan. Het wonderlijke was dat ik in Port of

verstaan en te vragen wat Hij wilde dat ik zou

Spain geen enkele relatie had en dat ik toch wist

doen. Hoe wonderbaar is het dat er juist op

NIEUW LEVEN | MAART 2014


➤ De Amerikaanse evangelist T.L. Osborn en Johan Maasbach waren goede vrienden. Meerdere malen bracht T.L. Osborn een bezoek aan het zendingskantoor in Nederland.

zulke momenten zo’n diepe vrede in je hart is

twee zendelingen vertrokken waren en hij een

en dat je in het geheel niet ongerust hoeft te

geheel lege flat had, waar ik zo mijn intrek in

zijn, want je weet: de Here gaat iets doen. Toen

kon nemen. Ik zei dat ik daar heel graag gebruik

ik daar zo liep, kwam er plotseling een man

van wilde maken. Nog geen 10 minuten later

regelrecht op mij toegelopen en hij vroeg mij

arriveerde evangelist T.L. Osborn met zijn

op de man af: ‘Are you a servant of the Lord?’

vrouw. Het eerste wat hij mij vroeg toen hij mij

(Bent u een dienstknecht van de Here?) Even

zag, was: ‘What are you doing here, Dutchman?’

schrok ik, omdat mijn gedachten teruggingen

(Wat doe jij hier, Hollander?) Ik vertelde hem

naar Paramaribo en Willemstad en wat ik

dat ik op weg was naar Grenada en ook wat mijn

daar beleefd had, maar ik kon niet anders dan

ervaringen waren en hoe de Here mij geleid had

‘Yes’ zeggen. Nauwelijks had ik dit gezegd, of

naar Port of Spain. Ik zal nooit de tekst vergeten

hij zei in het Engels: ‘Ik dacht al dat ik mij niet

die hij toen citeerde: ‘Door de HERE worden de

vergiste, want toen ik u zag lopen, zei ik tegen

schreden van de man bevestigd, aan wiens weg Hij

mijn vrouw: Ik ken die man.’ Hij had mij een keer

welgevallen heeft’ (Psalm 37:23).

ontmoet op de Universiteit van Oral Roberts, in Tulsa, Oklahoma (USA). Hij was die ontmoeting

Ik vond het een voorrecht om de eerste

niet vergeten. Ook vertelde hij mij wat hij daar

dagen van de campagne mee te maken en ik

op het vliegveld deed. Hij was namelijk een

mocht ook ooggetuige zijn van wonderlijke

zendeling uit San Fernando (ongeveer 60 km

genezingen. Ik heb nooit spijt gehad van

daarvandaan), en hij vertelde dat hij stond te

de dingen die mij zijn overkomen, want de

wachten op de bekende Amerikaanse evangelist

Here deed alles medewerken ten goede. Het

T.L. Osborn, die elk ogenblik kon arriveren. Toen

scheen dat de Here deze campagne wilde

ik dit hoorde, wist ik meteen waarom God mij

gebruiken om mij te onderrichten. Wij hebben

naar Port of Spain had geleid. Meteen vroeg

zo weinig leermeesters en voorbeelden van

Rev. Witlow mij of ik misschien gelegenheid

geloofsmannen.

had om mee te gaan, daar er de dag daarvoor

Volgende maand gaan we verder met deel 20 van de autobiografie van Johan Maasbach. Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | MAART 2014

45


KIDS

elofte b s d ! Go

Heb jij wel eens een regenboog gezien? Een regenboog zie je wanneer het regent, maar de zon toch schijnt. Weet jij wat de regenboog betekent? Noach had de opdracht van God gekregen om een hele grote boot te bouwen, een ark. God zou de hele wereld overstromen met water, maar Noach en zijn familie zouden veilig zijn in de ark. God beloofde later aan Noach dat Hij nooit meer de hele aarde zou laten overstromen. Noach zag een prachtige boog aan de hemel. De boog had allerlei kleuren! God zei tegen Noach: ‘Ik heb die regenboog gemaakt. Elke keer als Ik de regenboog zie, dan zal Ik denken aan Mijn belofte.’ De regenboog is een belofte. Niet alleen aan Noach, maar ook aan jou! God houdt van jou en Hij denkt aan je. Denk jij ook aan God? Doe jij dingen die God blij maken, of juist dingen die God verdrietig maken? Ik hou ervan om God blij te maken! Want daar word ik zelf ook heel erg blij van.

Christy

allkids1st@maasbach.com

opdracht! Trek een streep van de zin naar de juiste smiley!

Kies de blije smiley als je denkt dat God er blij van wordt en kies de verdrietige smiley als je denkt dat God er niet blij van wordt.

1 1) Iemand anders helpen

7

Een grote mond geven

2

Zingen voor Jezus

8

Dansen in de kerk

3

Goed je best doen

9

Goed luisteren

4

Liegen

10

Gemeen zijn

5

Pesten

11

Voor iemand bidden

6

Meer in de Bijbel lezen

12

Praten met God

Goed gedaan!

Jemuel en Janina uit The

Blessing Dordrecht hebben een foto gestuurd van hun muur van ijs, waar je over kon lezen in het vorige Nieuw Leven nummer. Hartstikke goed gedaan!


VRAAG & ANTWOORD

INFO

KIDS

KIDS

U bent van harte welkom!

‘Waarom grijpt God niet in?’

AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.15 u.

Vraag:

BREDA: Wijkcentrum De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2. Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag:

Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u.

Dagelijks hoor je van zo veel ellende in deze wereld. Als God een God van liefde is, waarom grijpt Hij dan niet in?

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.15 u. *Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2). DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u.

Antwoord: Het is waar dat er vreselijke dingen in de wereld gebeuren. Maar deze dingen moeten gebeuren, omdat de Bijbel het allemaal voorspeld heeft. In Mattheüs 24 lezen we de woorden van Jezus: ‘Over de hele wereld zullen volken tegen elkaar strijden. Er zullen hongersnoden en aardbevingen zijn. Maar dat is allemaal nog slechts het begin van de ellende ... Het kwaad zal hand over hand toenemen, zodat de liefde van de meeste mensen zal verkoelen.’ De boze is degene die steelt, doodt en vernietigt (Johannes 10:10). Als God uiteindelijk niet zou ingrijpen, dan zouden de mensen elkaar vernietigen! Als de tijd rijp is, zal God beslist een einde maken aan al het onrecht. Maar juist omdat Hij een God van liefde en genade is, geeft Hij de mensen nog de kans om zich te bekeren. 2 Petrus 3:8-9 zegt: ‘Sommigen denken dat Hij treuzelt, maar dat is niet zo. Hij wacht alleen met het vervullen van zijn belofte, omdat Hij zoveel geduld heeft. Hij wil niet dat er iemand verloren gaat, maar dat alle mensen tot bekering komen.’

GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u.

In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 52e jaargang no. 03, maart 2014 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereldzending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending: Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. NL25 INGB 0000 004420 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank, Den Haag, NL08 DEUT 0513 7242 73 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax: +3170-3107111 • Capitol World Travel - +31703469473 • E-mail: info@maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl • Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending - p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen • Kredietbank

Laten we vandaag zo veel mogelijk mensen vertellen van Gods liefde en bidden voor de geweldig grote nood in deze wereld.

Rek. 419304491112 - Balen, België • Engeland: Johan Maasbach World Mission - P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. • Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 • India: Social Welfare Centre,

05 ‘Jati Margo’ 05Johan Maasbach World Mission - 10 Arcot Road, 600093 Chennai (Madras) • Indonesië: Yayasan P.O. Box 1067, Semarang 50010 • Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100 - Bairro Xaxim Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795 • Zwitserland: Johan Maasbach World Mission - 17 Rue Ferrier, CH-1202 Genève

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 9.30 - 12.30 uur & 13.00 - 17.00 uur

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


Psalm 138 uit The Blessing Bijbel 1 Met mijn hele hart zal ik U prijzen en roemen.

Ik daag de machtigen uit en zing psalmen voor U.

2 In uw heilige tempel wil ik op mijn knieën gaan

en uw naam eren om uw goedheid, liefde en trouw.

Want U hebt tot eer van uw naam al uw beloften ingelost. 3 Toen ik U aanriep, hebt U mij antwoord gegeven.

U gaf mij nieuwe moed en kracht om verder te gaan.

4 Here, eenmaal zullen alle koningen van deze aarde U prijzen, wanneer zij hebben gehoord wat U zegt.

5 Zij zullen liederen zingen over alles wat de Here doet, want zijn macht en majesteit zijn onmetelijk groot. 6 De Here is hoog verheven en ziet vol liefde neer op ieder die zich van zijn kleinheid bewust is. Maar trotse mensen wil Hij niet kennen.

7 Wanneer ik in grote moeite en zorgen verkeer, houdt U mij vast. U houdt de woede van mijn

vijanden bij mij weg en bevrijdt mij door uw kracht. 8 De Here zal ervoor zorgen dat alles goed voor

mij a�loopt. Here, uw goedheid en liefde zijn eeuwig. Laat het werk dat U bent begonnen, niet halverwege ophouden.

Uitzendingen Maart ZONDAG 2 MAART

Thema: Jozef ZONDAG 9 MAART

Thema: Mozes ZONDAG 16 MAART

Thema: Jozua ZONDAG 23 MAART

Thema: Simson en Delila ZONDAG 30 MAART

Thema: Elia

Elke zondag 09.00 uur op SBS6

De Bijbel in begrijpelijke taal! Het Boek / Quote-editie € 49,00

Nieuw Leven Magazine - maart 2014  

Geloofsopbouwende maandblad | De Fascinerende Bijbelverhalen!