Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBLAD

jaarga ng 5 1 FE B R UA R I 2 0 1 4

De Bijbelverhalen Opnieuw verteld Studie Geloofslessen van de oude leermeesters Het verhaal van Ram Ramsoebhag

Fascinerend!

de verhalen uit The Blessing Bijbel


VOORWOORD VOORWOORD

Slechts één ding! Toen Jezus bijna 2000 jaar geleden deze wereld achter Zich liet, gaf Hij Zijn discipelen ÉÉN belangrijke opdracht, namelijk: WERELDEVANGELISATIE! Hij zei zoiets als: ‘Luister, Ik ga jullie verlaten en zal een tijd lang weg zijn voordat Ik weer terugkom. En terwijl Ik weg ben, geef ik jullie één belangrijke opdracht, en dat is: ‘Geef Mijn evangelie door aan alle mensen in de hele wereld! Zorg dat IEDEREEN het hoort!’ Dat waren de instructies van Jezus aan Zijn discipelen. Dat was het BELANGRIJKSTE wat zij moesten doen, en zij begrepen Hem volkomen. Maar laten we nu eens eerlijk naar de Kerk kijken en ons afvragen: Wat heeft de Kerk nu eigenlijk gedaan gedurende de afwezigheid van Jezus Christus? Hebben wij Zijn opdracht uitgevoerd en zijn wij gehoorzaam geweest aan wat Hij ons heeft opgedragen? Als we eerlijk zijn, heeft de Kerk heel veel goede dingen tot stand gebracht, maar net dat ENE niet! Jezus heeft ons niet de opdracht gegeven om universiteiten te bouwen. Ook niet om ziekenhuizen te bouwen of ouden van dagen huizen, zelfs geen kerkgebouwen. En toch hebben wij al deze goede dingen tot stand gebracht. Maar dat ENE DING dat Hij ons verteld heeft om te doen, hebben we nagelaten. We hebben niet Zijn opdracht uitgevoerd en zijn Hem niet gehoorzaam geweest om de hele wereld te beëvangeliseren met Zijn evangelie. Stel dat iemand de loodgieter belt om de verstopte gootsteen te ontstoppen. Maar wanneer hij thuiskomt, ziet hij de loodgieter bezig met een verfkwast in zijn hand om de kozijnen te verven. Verwacht die persoon niet dat de loodgieter bezig is met datgene wat hem is opgedragen? Kan de loodgieter de man tevreden stellen met het antwoord dat hij het hard nodig vond dat het huis ook een likje verf kreeg? Nee, natuurlijk niet! Laten we daarom gehoorzaam zijn en – naast al het goeds wat we doen – gehoorzaam zijn aan die ENE belangrijke opdracht van Jezus Christus. Zijn evangelie brengen aan alle mensen in de hele wereld! Hebt u er weleens over nagedacht om er zelf op uit te gaan om deze opdracht te vervullen? Hebt u weleens uw geld geplant in het wereldwijde zendingswerk, zodat u anderen in uw plaats eropuit stuurt om de opdracht van Jezus te vervullen? Brengt u ons die gaan, telkens weer in uw gebeden tot God? Welk deel hebt u bijgedragen in de wereldwijde verspreiding van het evangelie? Bent u gehoorzaam geweest aan Zijn opdracht? Hebt u gedaan wat u kon om hen die zich nog in duisternis bevinden en ten dode zijn opgeschreven, te redden? Laten we niet tevreden zijn met alleen ons gezin, familie, stad of land, maar laten we gehoorzaam zijn aan de opdracht van Jezus: ‘Trek de wereld in, en vertel aan de hele schepping het goede nieuws over Mij’ (Marcus 16:15). U kunt de fascinerende Bijbelverhalen gebruiken die de komende maanden in Nieuw Leven staan om uw opdracht uit te voeren. Of ga eens naar visie-2020.nl. Wij helpen u graag! Hoe het ook zij en wat u ook allemaal voor goeds doet, vergeet slechts dat ENE DING niet!

2

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

David & Regina


BEMOEDIGING BEMOEDIGING

Inhoud 4 14 20 26 28 32 38 46 47

De Boodschap Adam & Eva opnieuw verteld

Mission Nieuws Reportage: 5 dagen met David Maasbach

Inspiratie Geloofslessen: De kracht van Jezus’ bloed

Jezus geneest, vergeeft en maakt levend ‘Eén woord van U is genoeg om mijn knecht te genezen.’ — Lucas 7:7b

Bijbelhuis Familieboekwinkel

POiNT! Make a POiNT! Random News

Getuigenis Het verhaal van Ram Ramsoebhag

Autobiografie Johan Maasbach (deel 18)

Kids

De Here is zo’n goede en lieve Vader, die er altijd voor ons is. Vaak weten we dit wel en zeggen we het ook. Maar lieve lezer, vergeet niet om dit altijd vast te houden, wat er ook gebeurt. Blijf dit altijd geloven en belijden, ook wanneer er moeilijke tijden zijn! Heb geloof en houd uw geloof in Hem vast, dat Hij echt geneest, vergeeft en levend maakt! Eén woord van de Vader is genoeg voor uw wonder! Bouw uw geloof op door Lucas 7 in zijn geheel te lezen. Jezus heeft toen vele wonderen gedaan. En weet: Hij is onveranderd. Hebreeën 13:8 zegt: ‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ Wat Hij toen voor anderen heeft gedaan, wil Hij nu ook voor u doen. Wees gehoorzaam aan Zijn Woord, en leg uw leven in Zijn hand.

All Kids 1st Heb geloof in God!

Vraag & Antwoord ‘Kan een mens zichzelf redden?’

Regina

COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Mark Bastiaans, Christy van Dalen, Ivar Hanaseth, Lisa Hanaseth, Tara Hanaseth, Alissa Hathie-Maasbach, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach. NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

3


BOODSCHAP

De Fascinerende Bijbelverhalen! David Maasbach vertelt opnieuw de fascinerende Bijbelverhalen uit The Blessing Bijbel. Hij doet dit op een unieke en levendige manier, waardoor ze gemakkelijker te begrijpen zijn en waaraan u en het hele gezin veel plezier zal beleven! Als eerste het verhaal van Adam en Eva en de schepping.

Adam & Eva en de schepping

O PNIEUW VERTELD DOOR DAVID M A ASBACH ‘In het begin was het Woord en het Woord was bij God, en het Woord was God.’ Johannes 1:1

4

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


Het allereerste begin De Bijbel zegt dat er in het begin alleen God was: God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Dat is heel moeilijk voor ons mensen te bevatten. Genesis 1:1 vertelt ons: ‘In het begin maakte God de hemelen

denken dat hij zo geweldig was en kreeg het

en de aarde.’ Ook schiep de levende God

verlangen om zelf aanbeden te worden en als

miljarden soorten engelen, waarvan we er

God te zijn. Hij dacht bij zichzelf: ‘Ik ga mijn

enkele grote bij naam kennen. Denk aan de

troon aan die van God gelijkstellen’ (zie Jesaja

aartsengelen Michaël en Gabriël, die tot

14:13-14). Er kwamen gedachten in zijn hart

Maria kwam en vertelde dat ze zwanger zou

om een coup te plegen en op listige manier

worden. Denk ook aan Lucifer, dat betekent:

begon hij bij de andere engelen te lobbyen.

‘Lichtdrager’. Hij was volgens de Bijbel de

Hij zei dingen als: ‘Luister eens, wij moeten

mooiste engel. God had hem ontzettend

altijd maar alles doen wat God zegt. Voel jij

mooi geschapen. Er was geen engel zoals hij.

je ook niet zo gebonden aan allerlei regels en

Hij maakte de mooiste aanbiddingsmuziek

wetten van God? Als ik de baas zou zijn, zou

en bracht de engelen in aanbidding tot de

ik dat toch anders doen. Ik zou meer vrijheid

levende God, die op de grote, witte troon

willen invoeren, want waarom zouden we ons

zat. En dan vertelt de Bijbel dat er ergens

altijd moeten onderwerpen aan die ene God?’

onrecht, ofwel kwaad in het hart van Lucifer

Zo begon het kwaad zich onder de engelen te

kwam. De Bijbel zegt over Lucifer: ‘U was

verspreiden. Vervolgens kwam het moment

volmaakt in alles wat u deed, vanaf de dag

dat Lucifer opstond tegen de levende God.

dat u werd geschapen tot op het moment dat

God weet alle dingen, ziet alle dingen en hoort

het kwaad in u werd aangetroffen’ (Ezechiël

alle dingen. De Bijbel vertelt ons dat God korte

28:15). Dat was eigenlijk het eerste moment

metten maakte met Lucifer en hem met een

dat er een valse toon, een wanklank kwam

derde van de engelen uit de hemel gooide. En

in de hele schepping. Het moment dat deze

zijn naam, Lucifer, veranderde in satan. Dit

engel hoogmoed in zijn hart toeliet vanwege

betekent letterlijk: ‘tegenstander’. Lucifer werd

zijn schoonheid, kwam er kwaad in het

de tegenstander van God, met alle gevallen

universum. Lucifer begon van zichzelf te

engelen aan zijn zij.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

5


BOODSCHAP

De schepping van de mens Vervolgens vertelt de Bijbel ons: ‘De aarde was woest en leeg en over de watermassa lag een diepe duisternis. Maar de Geest van God zweefde boven de watermassa’ (Genesis 1:2). Uit alle sterren en planeten van het universum koos God de planeet Aarde uit om die gereed te maken voor de schepping van de mens. Daar moest God veel voor doen! Hij schiep licht en warmte, maakte de hemelen en de wateren, bracht scheiding tussen de zee en het land, maakte de bomen, de planten en de dieren. Ook maakte Hij een dampkring om de aarde heen, waardoor er zuurstof ontstond. En toen zei God: ‘Laat Ons mensen maken’, waarna Hij de mens uit het stof van de aarde creëerde. De mens is zo’n uniek wezen, dat hij de kroon op Zijn schepping is. Ik sta soms weleens versteld hoe ingewikkeld en ingenieus de levende God ons mensen heeft geschapen. Een atheïst, ofwel een mens die niet in God gelooft, moet ontzettend veel geloof hebben om te beweren dat het allemaal uit een oerslijmpje is ontstaan. Dan kun je toch beter eenvoudig aannemen wat de Bijbel zegt, dat God het allemaal heeft gemaakt? God plaatste de mens in een prachtige hof, met allerlei geboomte met heerlijke vruchten. Maar de eerste mens, Adam, had geen partner hier op aarde om mee te communiceren. Dus zei God: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal iemand maken die bij hem past, aan hem gelijkwaardig.’ God deed een diepe slaap over Adam komen en maakte uit zijn rib de vrouw, Eva.

6

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


'EN TOEN ZEI GOD: LAAT ONS MENSEN MAKEN.'

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

7


BOODSCHAP

De zondeval God had tegen Adam en Eva gezegd: ‘Je mag van alle bomen in de hof eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want als je daarvan eet, zul je zeker sterven.’ Adam en Eva waren gehoorzaam en hadden ontzag voor God. Elke dag, in de avondkoelte, wandelde en praatte God met de mens. Er was een geweldige harmonie; alles was perfect. De Bijbel zegt: ‘En God zag dat het allemaal goed was.’ Dat wat God schept, is altijd goed. Hij creëert perfecte dingen. Maar op een gegeven moment begon ook satan weer een rol te spelen. Satan was zo tegen de levende God, vooral nadat God korte metten met hem had gemaakt en hem uit de hemel had gegooid. Satan haatte God en alles wat Hij schiep, dus ook de mens. Op het moment dat Eva bij de boom van de kennis van goed en kwaad rondhing, kwam satan op het toneel in de vorm van een slang. De Bijbel zegt dat de vrucht er prachtig uitzag en Eva bleef er maar naar kijken en begon ernaar te verlangen. Op een zeker moment begon de duivel tot haar te praten, zoals hij dat vandaag ook nog doet. Het praten met de mens en het in twijfel brengen van wat God gezegd heeft in Zijn Woord, de Bijbel, is een van zijn meest succesvolle tactieken, die hij in de geschiedenis van de mens heeft gebruikt. Hij zei tegen Eva: ‘God heeft jullie zeker wel verboden van de bomen in de hof te eten, hè?’

8

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


Het duurde niet lang of Eva at van de verboden vrucht, en ze gaf ook Adam ervan. Het ongelooflijke gebeurde. Adam en Eva, de eerste mensen, waren ongehoorzaam aan God. Wat stierf er toen? Was het hun lichaam? Nee, want Adam en Eva hebben daarna nog lang geleefd en kinderen voortgebracht. Was het hun ziel, ofwel hetgeen waarmee je denkt en beslissingen maakt? Nee, want ook dat leefde voort. Ze konden denken, eten, praten enz. Het was hun geest, het communicatiemiddel dat zij met God hadden, dat stierf. Op het moment dat zij van die vrucht aten, stierf hun geest en was er geen communicatie met God meer mogelijk.

'EVA MAAKTE DE FOUT DOOR MET HEM IN DISCUSSIE TE GAAN.' Toen dat gebeurde, werden ze heel erg bang voor God. Dit gevoel hadden ze nog nooit eerder gevoeld. Angst is een verschrikkelijk iets. Ze werden bang voor hun Schepper en verborgen zich. Zoals altijd kwam God in de avondkoelte en zocht Adam en Eva. Hij riep: ‘Adam, waar ben je?’ Heel voorzichtig kwam Adam tevoorschijn. ‘Ik ben bang’, erkende hij. De duivel wist precies wat God had gezegd, maar

‘Waarom ben je bang, Adam? Heb je soms gegeten

Eva maakte de fout door met hem in discussie te

van de vrucht waarvan Ik heb gezegd dat je niet

gaan. Eva antwoordde: ‘Wij mogen van alle bomen

mocht eten?’ ‘Ja, maar het is Eva. Zij gaf mij van die

eten, behalve van die in het midden van de hof. Wij

vrucht en daarom heb ik gegeten’, antwoordde

mogen hem zelfs niet aanraken, want dan zullen

Adam. Wij mensen zijn altijd goed geweest in het

wij sterven.’ Toen begon satan twijfel te zaaien en

afschuiven van de schuld op iemand anders. Eva zei

zei: ‘Dat is niet helemaal waar! Jullie zullen niet

vervolgens: ‘Het is de slang, die mij heeft doen eten

sterven! God zegt dat alleen omdat Hij weet dat

van de verboden vrucht.’ En voor het eerst sprak

jullie aan Hem gelijk zullen zijn als je daarvan eet.

God iets over satan uit en zei: ‘Er komt een dag dat Ik

Je ogen zullen opengaan en net als God, zul je

een Redder in de wereld zal brengen, die jou de kop

het onderscheid kennen tussen goed en kwaad.’

zal vermorzelen en zal verslaan.’

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

9


BOODSCHAP

Het volmaakte plan van God Hoewel het nog lang heeft geduurd voordat die Redder kwam, was dat juist het volmaakte plan van God. Hij wist dat Adam en Eva door hun ongehoorzaamheid tot de gevallen mens zouden behoren, en had al een plan om de mens weer bij Hem terug te brengen. Adam en Eva hadden vijgenbladeren genomen om hun naaktheid te bedekken. Want toen zij zondigden, zagen ze plotseling dat zij naakt waren en ze schaamden zich ervoor. Schaamte en vrees gaan altijd samen met de zonde. Maar hun plan om hun naaktheid met vijgenbladeren te bedekken, mislukte. Angst en vrees voor de levende God zit namelijk vanbinnen; in je hart, je denken en je geweten. Maar God had de mens zo lief, dat Hij Adam en Eva hielp. God heeft de mens altijd liefgehad en heeft de mens nog steeds lief vandaag. Hij slachtte een dier en gebruikte zijn vellen om hun naaktheid te bedekken. Daar vloeide dus voor het eerst bloed voor de zonde van de mens. De Bijbel zegt dat er bloed moet vloeien voordat de mens vergeving van zonden kan ontvangen. ‘Als er geen bloed vloeit, worden de zonden niet vergeven’ (Hebreeën 9:22).

10

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


'MET VEEL PIJN IN ZIJN HART, ZOND GOD ADAM EN EVA WEG UIT DIE PRACHTIGE HOF.'

De geschiedenis van de mens Het kwaad groeide door en verspreidde zich als een ziektekiem onder de mensenkinderen. De geschiedenis van de mens is er altijd een geweest van moord, haat, nijd, oorlog, zinloos geweld en bloedvloeien. De eerste zonen van Adam en Eva waren Kaïn en Abel. De Bijbel vertelt ons hoe Kaïn, door jaloezie gedreven, zijn broertje Abel doodsloeg. Jezus zegt over de satan: ‘Hij is al sinds het begin een moordenaar en heeft altijd buiten de waarheid gestaan, want de waarheid is hem vreemd. Hij kan alleen maar liegen, hij is de bron van de leugen’ (Johannes 8:44). Maar Jezus heeft ook gezegd: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Ik ben de enige weg tot de Vader’ (Johannes 14:6). De boze is altijd een mensenmoordenaar geweest. Als er mensen vermoord worden, dan heeft dat altijd te maken met het kwaad. Dit is nooit veranderd in de geschiedenis van de mens. Door de zonde van Adam en Eva kon het niet meer zijn zoals het was. Met veel pijn in Zijn hart, zond God Adam en Eva weg uit die prachtige hof. Nu moesten ze het zelf gaan doen in het leven. Als we het boek Genesis lezen en vandaag rondkijken om ons heen en het nieuws horen, dan zien we wat wij mensen van het leven gemaakt hebben.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

11


BOODSCHAP

Het reddingsplan van God God wist het allemaal en had gezegd: ‘Op een dag komt er een Redder, die de mensen zal verlossen van hun zonde en de macht van de dood, de macht van de boze.’ En zo werd tijdens het kerstfeest Gods Zoon, Jezus Christus, geboren. Men noemt Hem de ‘Redder van de wereld’, want Hij kwam om de mensen te redden van hun zonden. Maar dat ging niet zomaar; daar moest heel wat voor gedaan worden. Er moest opnieuw bloed vloeien, net als in de hof van Eden. Het was het bloed van Gods eigen Zoon. Niet om de zonden te bedekken, maar om de zonden van de mens weg te nemen. De Bijbel zegt over Jezus: ‘Hij trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem’ (Handelingen 10:38). En toen, op 33-jarige leeftijd, spijkerde men Hem aan het kruis. De boze dacht: ‘Ik heb Hem!’ Maar dit was een ‘krijgslist’ van God. Want in de dood van Gods Zoon ligt het eeuwige leven voor ons mensen. Het is door Jezus’ bloed dat God ons mensen kan redden van onze zonden. Daarmee kan God ons de zonden wegnemen en ons rechtvaardigen voor Hem, en alles weer herstellen zoals het was in de hof van Eden.

12

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


Het maakt niet uit wie u bent, waar u bent, of wat u in uw leven hebt gedaan. Misschien hebt u enorme fouten gemaakt. God kan u vergeven. U kunt het vandaag weer in orde maken met de levende God. De God die genadig is, barmhartig, vol van goedertierenheid, en die heel graag vergeeft. Als u vandaag vergeving van God wilt ontvangen, open dan uw hart en vraag vergeving aan God. Om u te helpen, strek ik mijn hand naar u uit. Als handeling van geloof mag u uw hand op de mijne leggen en het gebed met mij meebidden.

GEBED Bid met mij mee

‘Vader in de hemel, ik dank U voor Uw grote, onpeilbare liefde en genade, dat U Uw enige Zoon hebt gezonden naar deze aarde, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Ik vraag vergeving van al mijn zonden. Ik heb er spijt van. Ik open mijn hart voor U en vraag U: kom in mijn hart. Ik neem Uw vergeving aan. Dank U dat ik het vandaag met U in orde mag maken. Ik geloof dat ik nu Uw kind ben en eeuwig leven heb ontvangen. In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’

Stel hier uw geloof in werking Stel hier uw geloof in werking punt van

contact

13

NIEUW LEVENî| FEBRUARI 2013 NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

13


MISSION NIEUWS

5 Dagen met David M

De conferentie van afgelopen oktober was door Gods genade een groot succes. Hoogtepunten waren de seminars, de avonddiensten, de lancering van het nieuwe radiostation, en de opname van de nieuwe Maasbach Worship Live.

14

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


Maasbach & Friends

SEMINARS

hebt gemist. Zo kan de zegen van de

Van het eerste tot het laatste seminar

conferentie doorwerken.

was er een geweldige sfeer. Opbouwende en bemoedigende woorden van God,

Johann, Gershon en Manuel McGregor

gesproken door binnen- en buitenlandse

behoren inmiddels tot de bekende

sprekers. In totaal waren er 24 seminars

gastsprekers. Zij brengen altijd een

over verschillende onderwerpen.

hele beweging op gang en weten het

Bijvoorbeeld: Met hart en ziel Gods hart

Woord met leven over te brengen.

najagen, Genezing en herstel van hartzeer,

Naast het lesgeven, zongen zij tijdens de

Karakterontwikkeling, Verantwoord

avonddiensten. Hun muziek heeft altijd

internet- en multimediagebruik, en Een

iets van hun Zuid-Afrikaanse afkomst

sterke kerk door sterke huwelijken, gezinnen

in zich, en daar kun je niet altijd stil naar

en families. Deze zijn allemaal op cd te

luisteren. Een beetje bewegen op de

bestellen via het Bijbelhuis.nl, mocht

Afrikaanse klanken hoort er zeker bij.

u er een willen naluisteren of als u ze

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

15


MISSION NIEUWS

Maasbach Worship De worship van Maasbach Worship bracht ons een stukje hemel op aarde. De nieuwe liederen hebben een geweldige boodschap en, zoals de Bijbel leert, troont God op de lofzangen van Zijn kinderen. Terwijl wij Hem groot maken en aanbidden, komt Hij in ons midden en ervaar je de zegen hiervan.

avonddiensten De avondboodschappen gingen over de eeuwige en ontzagwekkend grote liefde van God. Wij zijn geliefd door de Heer! Wat heerlijk om je hiervan bewust te zijn en dit te mogen ervaren. God giet op geweldige wijze Zijn liefde uit in onze dagen.

16

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


Lancering radio De lancering van het nieuwe internet radiostation, The Blessing Family Message Station, waar je 24 uur per dag naar prediking kunt luisteren, bracht groot enthousiasme. Zo waren er nog meer nieuwe dingen die tijdens de conferentie van start zijn gegaan. We danken God hiervoor en geven Hem de eer.

We zien uit naar de conferentie die wij D.V. dit jaar zullen hebben van woensdag 22 t/m zondag 26 oktober. Houd deze data alvast vrij!

Volgende hoogtijdag: Paasfamiliedag 21 april 2014


S T I C H T I N G

PAAS J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

FAMILIEDAG U komt toch ook?

maandag 21 april (2e Paasdag) ochtendbijeenkomst 10.30 uur middagbijeenkomst 14.00 uur

David & Regina Maasbach John T.L. Maasbach • The Blessing Worship Band e.a.

Gouwekerk | Hoge Gouwe 41 | Gouda


DOOP vreugdefeest!

ZONDAG 2 MAART | 15.00 UUR

ADV Doopdienst

THE BLESSING DEN HAAG (CAPITOL EVANGELIE CENTRUM)

Meer info over de doop? Bel 070-3635929

De Bijbel in begrijpelijke taal! The Blessing Bijbel zal u een rijkdom aan geestelijk begrip en inzicht brengen, doordat het u, vanwege de moderne taal, nog beter laat zien en begrijpen waar het in de Bijbel allemaal om gaat. Deze versie is geen letterlijke vertaling van de Statenvertaling, maar men heeft de tekst grondig gecontroleerd vanuit de grondtekst (het originele Hebreeuws, Aramees en Grieks). Daarmee zegt The Blessing Bijbel precies wat de Schrijver zegt, maar dan vertaald naar de taal van vandaag. Op deze unieke manier vindt Gods Woord ook vandaag zijn weg naar de harten van weer een nieuwe generatie! uw naam hier

Het Boek / Quote-editie | â‚Ź 49,00

Kies voor naam imprint op uw Bijbel!


STUDIE

Geloofs lessen van de oude leermeesters Met opmerkingen van David Maasbach

Lieve lezer,

Hoewel ik de oude leermeesters nooit zelf ontmoet heb, hebben hun leven en bediening een grote impact gehad op niet alleen mijn leven, maar ook op dat van mijn vader, Evangelist Johan Maasbach, mijn broer, John T.L., en nu ook op dat van onze kinderen, de nieuwe generatie. Stuk voor stuk zijn al onze oude leermeesters mannen en vrouwen geweest van geloof, gebed en het Woord van God. Ze zijn een grote inspiratiebron voor ons geweest en daarom doet het mij genoegen om in de komende nummers van Nieuw Leven de geloofslessen van deze steunpilaren in Gods Koninkrijk aan u door te geven, met bijschriften van mijn hand. Het is mijn gebed dat hun geloofslessen ook u zullen inspireren in uw allerheiligst geloof.

20

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


Andrew Murray

De kracht van Jezus’ bloed Christenen kunnen nooit genoeg weten over het bloed van Jezus. Niemand kan vrijmoedig tot God naderen, of een relatie met Hem hebben, zonder de onmisbare en krachtige werking van het bloed van Christus. Ontdek de vele zegeningen die het bloed van Jezus ons geeft.

Geen grotere kracht ‘U weet toch wat een geweldige losprijs God heeft betaald om u vrij te kopen van het lege bestaan dat u, net als uw voorouders, leidde. U bent niet vrijgekocht met iets dat vergaat, zoals zilver en goud, maar met het kostbare bloed van een volmaakt en vlekkeloos lam: het bloed van Christus.’ – 1 Petrus 1:18-19

Waarom het bloed? Waarom heeft het bloed van Jezus zo’n enorme kracht? Leviticus 17:11 zegt: ‘Want de ziel van het vlees zit in het bloed en Ik heb u het bloed gegeven om op het altaar te sprenkelen als verzoening voor uw zielen, het is het bloed dat voor de ziel verzoening doet.’

➊ Omdat de ziel of

Het bloed van Jezus heeft in Gods Woord

het leven in het bloed is

een unieke plaats. Door de hele Bijbel heen,

Het onsterfelijke leven van de mens is on-

zowel in het Oude als het Nieuwe Testament,

eindig meer waard dan het leven van een

staat het bloed centraal. Er is in de hemel en

dier. Daarom is zijn bloed meer waard dan

op aarde geen kracht zo groot als die van het

het bloed van duizenden schapen of ossen.

bloed van Christus. Er ligt zo veel meer opge-

Wat is dan wel niet de waarde of kracht van

sloten in dat bloed dan alleen verlossing. De

het bloed van Jezus? Dat bloed woonde in

Bijbel spreekt onder andere over verzoening,

de heilige ziel van de Zoon van God. Het

reiniging, heiliging, vereniging met God, en

eeuwige leven, het leven van de Godheid

overwinning over de satan door het bloed.

werd door dat bloed gedragen. In Zijn bloed ligt de oneindige kracht van God Zelf.

Andrew Murray Andrew Murray (1828-1917) werd in Zuid-Afrika geboren in een gezin van een Schotse zendeling. Zijn theologische opleiding kreeg hij in Schotland en Nederland. Op twintigjarige leeftijd keerde hij terug naar Zuid-Afrika, waar hij werd aangesteld als predikant in de gereformeerde kerk. Nadat hij vervuld werd met de Heilige Geest, begonnen er tal van boeken uit zijn pen te vloeien, die ook vandaag nog veel gelezen en bestudeerd worden.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

21


STUDIE

➋ Omdat het bloed

van God op het altaar tot verzoening is gegeven

De dood is de straf op de zonde. In het Oude Testament werden de zonden van de mens op een dier gelegd, waardoor zijn zonden werden bedekt. Maar dat was alles slechts een schaduwbeeld van het ware offer van Jezus Christus. In heilige gehoorzaamheid aan de Vader, stortte Hij Zijn leven uit in de dood. Daardoor werd de straf gedragen, aan de wet voldaan, en de Vader geëerd. Daardoor heeft dat bloed de zonde verzoend en krachteloos gemaakt. En het bloed van Jezus, dat in zichzelf al krachtig was, heeft nu de bijzondere kracht gekregen om de zonde uit te delgen en weg

`God biedt ons de volkomen

kwijtschelding aan van al

onze zonde en schuld.`

te nemen. Het heeft de kracht om de hemel voor de zondaar te openen, de zondige ziel te reinigen en te heiligen.

De zegeningen van het bloed: Jezus betaalde de volle prijs (Marcus 15:15-24)

➊ Verzoening ‘God heeft Christus Jezus gegeven als verzoeningsoffer.’ – Romeinen 3:25 De verzoening door het bloed is wel de

Aan alles hangt een prijskaartje. Jezus

eerste en belangrijkste zegening, waaruit

koos ervoor om de volle prijs voor uw

alle andere voortvloeien. God biedt ons

zonden te betalen door het lijden te

de volkomen kwijtschelding aan van al

dragen. Maar ook de spot, de hoon, de

onze zonde en schuld. Omdat de zonde

vernedering en ten slotte de dood aan

verzoend is, kunnen wij nu met Hem

het kruis. Dit alles deed Hij omdat Hij u

verzoend worden. 2 Korinthiërs 5:19-

waardevol vindt om voor te sterven.

20 zegt: ‘Door Christus herstelde God zijn

Hij gaf Zijn kostbare leven voor u, zodat

relatie met de wereld, Hij rekende de mensen

u kunt leven zoals Hij.

hun zonden niet meer toe, maar wiste ze uit … Wij smeken u namens Christus: laat u met God verzoenen.’

22

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


➋ Reiniging ‘Maar als wij in het licht van God leven, zoals Hijzelf in het licht is, dan zijn wij één met elkaar en wast het bloed van zijn Zoon Jezus ons schoon van al onze zonden.’ – 1 Johannes 1:7

Met reiniging wordt niet de vergeving van schuld bedoeld. De reiniging van zonde wijst op de bevrijding van de inwendige besmetting en onreinheid, die

Tegenover `de genade` staat `de wet` 7 dingen die de wet niet voor u kan doen:

de zonde in ons binnenste veroorzaakt. Reiniging wordt in het hart bewerkt en volgt op de vergeving. Koning David bad in de bekende boetpsalm: ‘Wilt U met hysop de zonde van mij afwassen, dan zal ik helemaal schoon zijn. Als U mij wast, ben ik witter dan sneeuw … Geeft U mij een zuiver hart, mijn God, en een nieuwe geest die mij innerlijk standvastig maakt’ (Psalm 51:9,12). Hebreeën 9:14 zegt: ‘Hoeveel te meer zal het bloed van Christus ons hart en leven veranderen. Hij, die Zelf zonder zonden is, heeft door de hulp van de eeuwige Geest Zich gewillig aan God overgegeven

➊ Rechtvaardigen (Handelingen 13:38-39)

➋ Redden van de zonde en de dood (Romeinen 8:2)

➌ Redden van de veroordeling (Romeinen 8:1-4)

➍ De Heilige Geest geven (Galaten 3:2)

➎ Geloof geven (Galaten 3:12)

➏ Genade geven (Galaten 5:4)

om voor onze zonden te sterven. Daardoor

➐ Volmaakt maken

wordt ons geweten gezuiverd van daden die

(Hebreeën 7:19)

tot de dood leiden en kunnen wij de levende God dienen.’ NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

23


STUDIE

`Heiligheid betekent

simpelweg:

gelijkvormigheid aan God.`

15 redenen waarom Jezus kwam

➊ Om de mensen te redden van hun zonden en ons eeuwig leven te geven (Mattheüs 1:21; Romeinen 6:23)

➋ Om de wet te vervullen (Mattheüs 5:17)

➌ Om zondaren te roepen tot bekering (Mattheüs 9:13)

➍ Om scheiding te brengen (Mattheüs 10:34-36)

➎ Om rust te brengen voor de ziel (Mattheüs 10:28-30)

➏ Om leven in de gemeente te geven (Efeziërs 5:26)

➌ Heiliging ‘Daarom is Jezus een vreselijke dood gestorven, om ons door Zijn bloed voor God te heiligen.’ – Hebreeën 13:12

➐ Om ons vrij te maken van alle ongerechtigheid (Titus 2:14)

➑ Om het verlorene te zoeken en te redden (Lucas 19:10)

➒ Om een nieuw verbond te maken Heiliging lijkt misschien op de reiniging door het bloed, maar er is een groot verschil. De reiniging ziet meer op het oude leven en de zonde die moet worden weggenomen. De heiliging ziet op het nieuwe leven en wat uit God daarin gelegd moet worden. De reiniging van

➓ Om door Zijn offer de zonde weg te nemen (Hebreeën 9:26)

11 Om Zijn leven te geven als losprijs voor velen (Mattheüs 20:28)

12 Om deze wereld te redden

zonde is slechts de voorbereiding. De

(Johannes 3:16)

heiliging, de verbintenis met God, is de

13 Om ons te bevrijden van de boze

eigenlijke volle zegen die het bloed ons

(Galaten 1:4)

brengt. 1 Petrus 1:5 zegt: ‘Wees heilig in alles wat u doet, want de Here die u heeft geroepen om zijn kind te worden, is heilig.’ Heiligheid betekent simpelweg:

14 Om leven te geven en overvloed (Johannes 10:10)

15 Om onze kwalen op Zich te nemen en

gelijkvormigheid aan God. Hiervoor zijn

onze ziekten te dragen

twee dingen van belang: afzondering om

(Mattheüs 8:17; Jesaja 53:4-5)

Zijn eigendom en tot Zijn dienst te zijn, en een persoonlijke toewijding.

24

(Mattheüs 26:28)

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


➍ Vereniging met God

Toen Jezus stierf aan het kruis, leek

‘Omdat Jezus zijn leven en zijn bloed voor

had gezegevierd. Maar prijs God: Jezus

ons heeft gegeven, broeders en zusters,

stond op uit de dood! De schijnbare

mogen wij bij God komen. Omdat Hij Zich

overwinning bleek voor de boze de

voor ons heeft opgeofferd, is er voor ons een

vreselijkste nederlaag te zijn. Door

nieuwe weg naar het leven gekomen.’

de Levensvorst te laten doden, liet hij

– Hebreeën 10:19-20

Degene binnen die de poorten van

het alsof de macht van de duisternis

zijn rijk kon openbreken. Satan is een Jezus heeft door Zijn bloed de hemel

overwonnen vijand, en met Jezus zijn wij

voor ons geopend. Wij hebben nu het

meer dan overwinnaars! Hebreeën 2:14

voorrecht om het Heiligdom – dat is Gods

zegt: ‘Door de dood heeft Hij de duivel, die

tegenwoordigheid – binnen te gaan en

de macht over de dood had, machteloos

daar te wonen. De vereniging met God

gemaakt.’ En in 1 Korinthiërs 15:57 staat:

is het doel van Jezus’ verlossingswerk.

‘God zij dank! Hij geeft ons, door onze Here

Hebreeën 10:22 zegt: ‘Laten wij daarom

Jezus Christus, de overwinning over de

naar God gaan met een oprecht hart en het

zonde en de dood.’

vaste vertrouwen dat Hij ons zal ontvangen. Want ons hart is met het bloed van Christus besprenkeld, waardoor wij een zuiver

Geef u over en vestig uw oog en hart

geweten hebben gekregen, en ons lichaam

op het bloed van Jezus. Stel uw gehele wezen

is met schoon water gewassen.’

open voor zijn werking. Vraag het Lam van God om Zelf Zijn bloed krachtig te maken in uw

➎ Overwinning

over de satan

leven. U zult ervaren dat er niets te vergelijken is met de wonderlijke kracht van het bloed van Jezus! ‘En zij zongen een nieuw lied: ‘U bent het waard om de boekrol in ontvangst te nemen en

‘Zij hebben hem overwonnen, doordat het

de zegels te verbreken, want U bent geslacht en

Lam zijn bloed voor hen gegeven heeft en

hebt met uw bloed mensen voor God vrijgekocht

doordat zij daar van hebben getuigd.’

uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen’

– Openbaring 12:11

(Openbaring 5:9). NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

25


BIJBELHUIS

Voor de hele familie! Home

Boeken

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

Engels

Iedere dag met God – volume 1, 2 en 3 Dagboeken van David Maasbach

€18,95 per stuk

BESTELNUMMER: Volume 1 – 9789064422218 , Volume 2 – 9789064420979, Volume 3 – 9789064421327

Preken van David Maasbach VERGEVEN MAAKT JE VRIJ

geniet van je levensreis D AV I D M A A S B A C H

ELKE DAG IS

kies voor goede vrienden in je leven D AV I D M A A S B A C H

per stuk

VRIJDAG

D AV I D M A A S B A C H

4,95

D AV I D M A A S B A C H

De boodschappen van David Maasbach zijn altijd positief en geven richting en tips voor een beter en gelukkiger leven.

➊ Geniet van je levensreis Hoe leef je op weg naar je bestemming? Geniet je van je levensreis? DVD290112 ➋ Kies voor goede vrienden in je leven Goede vrienden zijn belangrijk om te komen waar God je wil brengen. DVD010412 ➌ Vergeven maakt je vrij Vergeven doe je niet voor iemand anders, maar ter wille van jezelf. DVD040312 ➍ Elke dag is vrijdag Sta jezelf toe om elke morgen op te staan met een blij hart. DVD080112 * Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Het Bijbelhuis Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag Tel: 070-3469729 E-mail: info@bijbelhuis.nl Website: www.bijbelhuis.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 u. zaterdag: 9.00 - 17.00 u.

26

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


Ga online www.bijbelhuis.nl CD/DVD

David Maasbach

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

Bijna thuis | Hoe is het thuis? Door Billy Graham De wereldberoemde evangelist, prediker en schrijver kijkt in Bijna thuis terug op zijn leven. Hij onderzoekt de uitdagingen van het ouder worden en put daarbij wijze lessen uit het Woord van God.

In Hoe is het thuis? geeft Billy Graham antwoord op meer dan 100 vragen over de eeuwigheid. Zijn antwoorden geven ons inzicht in onze toekomst en ons uiteindelijke thuis.

ISBN: 9789059990197 | € 14,95

ISBN: 9789059990357 | € 12,50

Leestips

Heb het lef Door Anne van der Bijl en Al Janssen We ontmoeten allemaal Goliaths in ons leven. Hoe reageren we hierop? ISBN: 9789033800351 | € 9,95

Kids

Vertrouw op God Door Corrie ten Boom Corrie ten Boom geeft ons het recept tegen bezorgdheid: vertrouw op God. ISBN: 9789059990609 | € 14,95

Afvallen door goed te eten Door Gordon S. Tessler Dit boek biedt een gezonde, veilige en juiste manier om af te vallen zonder dieet. ISBN: 9789075226300 | € 13,95

Elke dag een nieuw begin Door Max Lucado (Bijbels dagboek voor kinderen) Elke dag een nieuw begin is een bijzondere bewerking van het populaire dagboek Leven uit genade. Met voor elke dag een Bijbelgedeelte met overdenking én een verwerkingsopdracht, speciaal voor kinderen vanaf 8 jaar. Om zelfstandig te lezen, maar ook zeer geschikt om als gezin te gebruiken. ISBN: 9789033832437 | € 19,95

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

27


POINT! VOORWOORD

MAKE A

POINT

DOOR JOHN & GODELIEF

In de komende maanden zullen we een paar belangrijke vragen beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God. Vorige maand kregen we antwoord op de vraag: ‘Wat geloof jij?’ Deze maand de vraag: ‘Ben jij godsdienstig of een echt wederomgeboren kind van God?’

Godsdienstig, of wederomgeboren ? et is niet aan mij om te

zeggen iets over wat we geloven, maar die dingen

oordelen of jij wel of niet een

op zichzelf zijn niet de reden dat we gered zijn.

echt kind van God bent. Ik kan niet in jouw hart kijken

Gedoopt worden door onderdompeling is

en zien of je Jezus hebt

belangrijk, en het hoort helemaal bij het leven

aangenomen als persoonlijke

van een wederomgeboren kind van God, maar

Redder. Het is mogelijk om

het gedoopt worden op zichzelf maakt niet dat

jezelf en anderen in de maling

je gered bent. Waar het om gaat, is of God een

te nemen, maar God kunnen

nieuwe mens van jou heeft gemaakt. Je kunt je

we nooit voor de gek houden.

om verschillende (dus ook foute) redenen laten

Dit kunnen we ook onbewust

dopen, terwijl je zelf een onveranderd mens bent

doen. Sommigen zijn ervan overtuigd dat ze

gebleven. Of je denkt dat het doen van een ritueel

‘gered’ zijn, omdat ze religieus zijn of omdat ze

je redt. Maar de Bijbel laat heel duidelijk zien dat

bepaalde rituelen hebben gedaan. Maar er is een

niemand door (goede) werken gered is. Romeinen

groot verschil of je religieus bent of een ‘nieuwe

10:3 zegt: ‘Zij begrijpen niet dat Christus gestorven

schepping’. Galaten 6:15 zegt: ‘Het maakt geen

is om het tussen God en hen goed te maken. In plaats

enkel verschil of u besneden bent of niet. Waar het om

daarvan proberen zij door goed te leven Gods gunst te

gaat, is of God een nieuwe mens van u heeft gemaakt.’

winnen en willen zij zich niet door Jezus Christus laten

In plaats van het woord ‘besneden’, kun je ook

redden.’ Filippenzen 3:9 zegt: ‘Ik reken er niet meer

zeggen: alle dingen die mensen doen, waardoor

op dat ik, door het houden van allerlei wetten, het met

ze denken gered te zijn. Sommigen denken

God in orde kan maken. Nee, daarvoor vertrouw ik nu

bijvoorbeeld dat ze naar de hemel gaan, omdat

op Christus. Hij maakt het goed tussen ons en God,

ze gedoopt zijn of omdat ze communie hebben

als wij maar in Hem geloven.’

gedaan. Er zijn dingen die wij in de kerk doen, die we lezen in Gods Woord, de Bijbel, in opdracht

Jezus zei tegen Nikodemus, een van de geestelijke

van God. Die dingen maken dingen duidelijk en

leiders in Israël: ‘Luister goed, wie niet opnieuw

28

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


Je hoeft niet alles te begrijpen om opnieuw geboren te worden. God nodigt ons allemaal uit om Jezus aan te nemen. Hoe gaat het precies? Wat verandert er allemaal? En wat dan? Geen verkeerde vragen, hoor, maar het kunnen vragen zijn die jou tegenhouden om simpelweg Jezus aan te nemen. Vergeet niet dat je wedergeboorte niet je eindpunt is, maar juist het begin van je nieuwe leven. Zeg heel eenvoudig tegen God dat je gelooft dat Hij jouw Maker is. Dat je graag wilt dat Hij in jou komt wonen. Dat je Zijn leven wilt ontvangen en begrijpt dat je dit niet kunt krijgen door je eigen werken of rituelen. En dat er niemand anders is die ons dit leven kan geven dan God door Jezus Christus en wat Hij heeft gedaan aan het kruis. Jezus is in onze plaats gestorven en na drie dagen weer opgestaan. Hij leeft en zal altijd leven, en wij zullen leven door Hem. Zo heeft God ons gered, door voor onze fouten te betalen met het leven van Zijn Zoon. Romeinen 10:9-10 zegt: ‘Want als u zegt dat Jezus Christus uw Heer is en als u met uw hele hart gelooft dat God Hem uit de dood heeft opgewekt, zult u geboren wordt, kan het Koninkrijk van God niet

gered worden. Door met uw hele hart op Christus te

ontdekken.’ ‘Opnieuw geboren?’ vroeg Nikodemus.

vertrouwen, wordt u rechtvaardig verklaard. En door

‘Hoe kan dat? Iemand kan toch niet voor de tweede

daarvoor uit te komen, wordt u gered.’

keer uit zijn moeders lichaam geboren worden?’ Jezus antwoordde: ‘Toch is het zoals Ik zeg. Als iemand

Als Jezus in je komt wonen, word je een nieuw

na zijn natuurlijke geboorte niet ook geestelijk

mens (nieuwe schepping). 2 Korinthiërs 5:17

geboren wordt, kan hij onmogelijk in het Koninkrijk

zegt: ‘Als u christen wordt, wordt u van binnen

van God komen. Uit mensen komt menselijk leven

helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw

voort, maar uit de Geest van God komt geestelijk

door God geschapen. Er is een heel nieuw leven

leven voort’ (Johannes 3:3-6). Hoewel Nikodemus

begonnen.’ Dit is zo anders dan religieus zijn en

een geestelijke leider was, begreep hij er niets

wat rituelen gedaan hebben. Als je Gods kind

van. Hij vroeg: ‘Hoe gebeurt dit dan?’ Jezus gaf een

bent geworden, dan mag je God je hemelse Vader

mooi en duidelijk antwoord: ‘Want God heeft zoveel

noemen. Hij gaat door je heen leven en dat is

liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft

helemaal fantastisch! Wil je meer weten over

gegeven, zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren

de wedergeboorte, lees dan mijn boekje: Een

gaat maar eeuwig leven heeft. Wie zijn vertrouwen

nieuwe start. Dit kun je gratis downloaden via

op Jezus stelt, wordt niet veroordeeld.’

visie-2020.nl, of bestellen via bijbelhuis.nl.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

29


POINT! VOORWOORD

INTERVIEW

WAAROM DOPEN?

Tyisha en Brandon uit The Blessing Zwolle hebben zich tijdens de afgelopen doopdienst in Den Haag laten dopen. Hoe hebben ze deze dag beleefd? Tijd voor een interviewtje!

Brandon Doorn (13)

Tyisha Overklift (13)

Waarom heb je je laten dopen?

Waarom heb je je laten dopen? Ik wilde graag

Omdat ik graag dichter bij God wil zijn en

God volgen, en daarom wilde ik ook doen wat

me wil verdiepen in Zijn Woord. Ik wil Hem

er in Zijn Woord staat: ‘Wie gelooft en zich laat

gehoorzamen en door Hem gebruikt worden.

dopen, zal gered worden’ (Marcus 16:16). Ik

Hoe voelde het? Vond je het spannend?

wilde ook graag helpen in de kerk en ik wist dat

De dag dat ik gedoopt werd, vond ik echt heel

het de juiste tijd was om me te laten dopen.

erg spannend. Maar toen ik weer boven water

Hoe voelde het? Vond je het spannend?

kwam, vond ik dat echt een bijzonder moment.

Voordat ik omgekleed was, voelde ik helemaal

Ik was superblij dat ik het gedaan had; het

geen spanning, maar toen ik de doopkleding

voelde goed.

had aangetrokken, vond ik het wel spannend.

Wat is er anders sinds je doop?

Maar nadat ik ondergedompeld was, werd ik

Ik merk dat ik nu echt veel meer vertouwen op

helemaal rustig.

God heb. Ik kan Hem echt alles vragen en alles

Wat is er anders sinds je doop? Ik kijk nu op

zeggen, en Hij zorgt ervoor dat alles goed gaat.

een andere manier naar dingen in het leven.

Het dopen heeft mij dichter bij God gebracht.

Alle beslissingen en situaties bekijk ik nu als

Waarom zouden andere jongeren zich

een christen, terwijl ik er vroeger niet zo veel

moeten laten dopen?

over nadacht.

Ik zou het zeker doen, want je voelt je dichter

Waarom zouden andere jongeren zich ook

bij de Heer, alsof je ook meer bij Hem hoort.

moeten laten dopen? Als je een christen wilt

En je voelt dat Hij bij je is, je beschermt en voor

worden, is de doop het begin. Je begint helemaal

je klaarstaat, waar je ook bent.

opnieuw, omdat je oude leven is begraven. Je kunt dan ook een bediening krijgen.

ZONDAG 2 MAART IS DE VOLGENDE DOOPDIENST IN DEN HAAG. Ben je een kind van God, maar nog niet gedoopt door onderdompeling? Praat met je voorganger/youth manager en laat je dopen!

30

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


K I E S

W I L L E K E U R I G

E E N

P L A A T S

E N

Voor meer info over RANDOM ga naar www.pointyouth.com

G A

NEWS

FEBRUARI 2014

RANDOM IN DE WINTER! OOK IN DE WINTERMAANDEN GAAT RANDOM OVERAL NAARTOE. JE HEBT NIET VEEL NODIG VOOR EEN RANDOM-ACTIE. MET EEN ENTHOUSIAST TEAM, VISIE 20:20 BROCHURES OF VOOR JOU! MAGAZINES EN EEN RANDOM-VLAG KUN JE ER AL OP UIT. EEN STEDENTRIP NAAR GRONINGEN, MAASTRICHT, UTRECHT, ALKMAAR, EINDHOVEN, MIDDELBURG OF… BEN JIJ AL NAAR EEN RANDOM CITY GEWEEST? WAAR WACHT JE NOG OP?

NIEUWSGIERIG NAAR KENNEN FOLDERS ‘ZE HEM GEWOON

TOTAAL NIET.’

‘WE KUNNEN ZEGGEN DAT VIANEN BIJ DEZEN GE-RANDOMED IS !’

FLAMING CREW Uit: POiNT! Utrech • Random City: Waalre (Brabant) • Members: Alwin / Joe / Dwain / Brandon / Robel / Ceona

extra leuk! Onderling hebben we een leuke tijd gehad, vonden we het fijn om ons steentje Uit: POiNT! Vlaardingen • Random City: Vianen bij te dragen en kunnen we zeggen dat Vianen bij dezen (Utrecht • Members: Justin / Joey / Kenny / ‘ge-randomed’ is! Ons gebed ‘Uiteraard hebben we geëvangeliseerd, de vlag geplant voor Vianen is dat God iemand op het oog zal hebben in wie en gebeden voor de stad. Vianen is echt een leuk plaatsje, Hij iets moois kan beginnen, waar de omgeving en mensen wat uiteindelijk een impact zal ook nog eens heel relaxed zijn. hebben op de mensen in deze stad en omgeving. Dat maakt het evangeliseren

‘In het centrum hebben we folders uitgedeeld, waarnaar velen nieuwsgierig waren. We hadden onder andere een bemoedigend gesprek met een straatmuzikant. Daarna hebben we folders in brievenbussen gedaan, en de vlag geplant op een centraal plein, waar we ook voor deze plaats hebben gebeden. We zijn blij dat Gods Woord onder de mensen is verspreid. God loves Waalre!’

Website: www.pointyouth.com

Follow us on Twitter: @point_youth

RANDOM IS AWESOME!

Download DE app: Point Youth

NO FEAR CRAZY RANDOM CREW Uit: POiNT! Den Haag •Random City: Goes (Zeeland) • Members: Melanie / Rebecca / Silas / SIMON

‘Het was een geslaagde middag! We hebben flyers uitgedeeld, gesprekken met mensen gehad en zelfs met iemand kunnen bidden. Wat ons raakte: velen kennen God totaal niet en lijken ook niet geinteresseerd. Maar wij kunnen iets bij hen neerleggen waar ze over zullen nadenken: dat God van hen houdt. We geloven dat Jezus, gepresenteerd op de juiste manier, de grootste aantrekkingskracht heeft op het hart van de mens, ook in Goes!’

Like us on Facebook: POiNTYouth


GETUIGENIS

Het levensverhaal van Djawalapersad

‘Wanneer God een pla

Djawalapersad Ramsoebhag (68) – ook wel kortweg ‘Ram’ genoemd – is getrouwd met Rada (65) en heeft een wonderbaarlijk getuigenis. Hij leefde er vroeger op los, vocht met mensen, gebruikte drugs en verkocht vuurwapens. Totdat hij op een dag in aanraking kwam met het blad Nieuw Leven en Jezus leerde kennen. Sindsdien is zijn leven compleet veranderd. 32

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


d Ramsoebhag:

an met je leven heeft’ Jeugdjaren Geboren en getogen in Suriname, kende Ram een opstandige jeugd. Hij was erg ondeugend en liep al op jonge leeftijd met messen op zak. Ook begon hij al vroeg met spijbelen en roken. Als kind moest hij met zijn oma mee naar de kerk, waar hij veel kattenkwaad uithaalde. Ram: ‘Ik was blij toen mijn ouders te horen kregen dat ik niet meer welkom was in de kerk.’ Toen hij vijftien à zestien jaar oud was, werd hij van school gestuurd, nadat hij met de meester had gevochten. Gevechten, drugsgebruik, het verkopen van vuurwapens en allerlei andere spullen, waren zijn dagelijkse bezigheid.

Naar Nederland Toen Ram 23 jaar was, kwam hij, samen met zijn vrouw Rada, dochter en beste vriend, naar Nederland. Zijn vrouw kreeg een baan in de zorg en Ram had via het arbeidsbureau verschillende baantjes. Later kreeg hij een baan bij de gemeente als constructiemedewerker. Later liet hij ook de rest van het gezin – ze hadden inmiddels vier kinderen – overkomen uit Suriname. Hij gebruikte hasj en marihuana, was nog steeds brutaal en deed veel verkeerde dingen. ‘Mijn vrouw maakte alles mee. Ze wist hoe ik was, maar is mij trouw gebleven tot op de dag van vandaag.’

Zwarte magie Op een dag kwam hij in aanraking met zwarte magie. Mensen bewerkten hem met magie en stuurden boze geesten op hem af. Dit was hem

in Suriname al eerder overkomen. Hij ging overal naartoe om hulp te zoeken, maar tevergeefs. Het werd van kwaad tot erger. Twee jaar lang is hij ziek geweest door de geesten die bij hem binnenkwamen. ‘Ik zag ze met eigen ogen. ’s Avonds droomde ik en werd met bed en al opgetild. Ik vloog met de duivel weg en keek naar beneden. Ik zag niets. Alles was donker.’ Dit ging bijna elke avond zo. Het werd zelfs zo erg dat hij uiteindelijk niets meer kon. Hij spuwde schuim en huilde van de pijn. Ook kon hij niet meer zelf eten en mocht hij geen specerijen gebruiken.

Nieuw Leven Nadat hij naar het ziekenhuis was geweest voor onderzoek – hij was inmiddels 38 jaar – ging hij bij familie langs. De kinderen waren bezig allerlei reclamefolders te verscheuren. Toen pakte hij een kleurrijk blad, genaamd Nieuw Leven. De voorpagina was wat verscheurd. Hij zei: ‘Dit niet weggooien. Ik neem het mee, dan heb ik wat om te lezen’, waarna hij het in zijn binnenzak deed. Thuisgekomen begon hij meteen met lezen. ‘Het boeide mij. Op een gegeven moment knielde ik automatisch neer bij het lezen en bad het zondaarsgebed en het


GETUIGENIS

> Ram liet zich in 1985 dopen door onderdompeling door Evangelist Johan Maasbach in het Capitol in Den Haag.

‘Mijn vrouw maakte alles mee. Ze wist hoe ik was, maar is mij trouw gebleven.’ gebed voor genezing. Niemand had mij ooit hierover verteld. Ik knielde nooit voor iemand, maar die dag gebeurde het. Iets sprak tot mij: ‘Het is goed.’’ Hij stond op, stapte in de auto en haalde Chinees eten, wat voor hem verboden was. Thuisgekomen ging hij heerlijk eten. Toen zijn vrouw thuiskwam, schrok ze. ‘Heb jij dat allemaal gegeten?’ vroeg ze boos. Later las hij het blad nog twee keer van begin tot eind. ‘Ik kreeg zo’n verlangen om het te lezen en bleef er maar in bladeren.’

Capitol Evangelie Centrum Die zondagavond gingen ze naar de Surinaamse dienst in het Capitol Evangelie Centrum in Den Haag. Ram: ‘Bij het ontvangst in de hal gebeurde er al iets met mij. Ik voelde iets als een mist over mijn lichaam.’ In de samenkomst werd er gezongen en gejubeld. Heel vrolijke mensen klapten in hun handen, dansten en glimlachten. ‘Wij deden ook mee. De liederen kende ik niet, maar wat een blijdschap en vreugde!’ Van de preek begreep hij niet veel, maar hij luisterde wel. Evangelist Johan Maasbach vroeg de mensen hun handen op te steken, als ze het zondaarsgebed wilden meebidden. Ram stak zijn hand op, en terwijl hij bad, werd hij warmer

34

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

en warmer vanbinnen. Hij voelde dat Jezus hem had genezen! Thuisgekomen kreeg hij het geloof om alle medicijnen, drank, sigaretten enz. weg te gooien. Nooit in zijn leven heeft hij zo goed kunnen slapen als die nacht. Hij ontving nieuwe kracht. ’s Ochtends reed hij na ongeveer twee jaar weer met de auto naar zijn werk. Iedereen was stomverbaasd om hem te zien en dacht dat hij afgekeurd was om te werken. Maar Ram zei: ‘Jezus heeft mij genezen; ik ben niet afgekeurd.’ Hij ging meteen aan het werk. Tijdens de koffiepauzes sprak hij met iedereen over Jezus. Twee weken na zijn bekering ontving hij de Heilige Geest, nadat hij dag en nacht geluisterd had naar preken van Johan Maasbach op cassetteband. Hij bezocht alle diensten in het Capitol en deed alle verkeerde dingen weg. Hij wilde voortaan alleen Jezus in zijn huis en had geen last meer van boze geesten. Overal vertelde hij over zijn genezing. Hij stuurde zijn zieke moeder in Suriname cassettebandjes en bad met haar, waarna ze naar de kerk ging en het blad Nieuw Leven van iemand kreeg. De Here genas haar volkomen. Zijn moeder vertelde aan iedereen in


> Met veel liefde geven Ram en Rada leiding aan het kindertehuis ‘Social Welfare Centre’ in Chennai, India.'

Suriname dat Ram veranderd was. Familieleden kwamen speciaal uit Suriname naar Nederland en moesten wel erkennen dat dit waar was.

niet meer volhield. ‘Ik moet naar India, zo snel mogelijk.’ De dag van vertrek brak snel aan en samen vertrokken Ram en Rada naar India.

Roeping voor India

Kindertehuis in India

Op een dag, vlak voor de zondagavonddienst, kwamen Ram en Rada Evangelist Johan Maasbach tegen. Hij zei: ‘Jullie zijn de personen die ik zoek voor ons kindertehuis in Madras (Chennai, red.), India.’ Ram antwoordde: ‘Nee, mijn kinderen zijn nog klein. Nee, wij niet.’ Maar Johan Maasbach zei: ‘Ik ga ervoor bidden en dan komt het voor elkaar.’ Hij dacht bij zichzelf: bid maar, ik bepaal dat zelf wel. Zo gingen de dagen voorbij. Hij liet zich dopen door onderdompeling en had allerlei taken in de gemeente. Tijdens ziekenhuisbezoeken aan gemeenteleden mocht hij getuige zijn van vele wonderen.

In India maakten ze meteen kennis met de armoedige leefomstandigheden. ‘Er was totaal geen luxe, alles zat onder het stof en er liep ongedierte. Maar dat alles maakte mij niet bang. Ik dankte de Heer voor alles wat Hij mij had gegeven.’ Ieder jaar moesten ze even terug naar Nederland in verband met hun visum, die steeds werd gestopt. Door de jaren heen hebben er veel veranderingen plaatsgevonden in ons kindertehuis. Zo werden alle gebouwen opgeknapt en kwamen er allerlei nieuwe voorzieningen. Te midden van alle omstandigheden was Gods beschermende hand altijd over hun leven. ‘Als God een plan met je leven heeft, zal Hij je beschermen. Hij is onze Redder, Geneesheer en Vader.’

In de loop van de tijd sprak God tot het hart van Ram en hij wist dat hij naar India moest gaan. Hij wilde zijn roeping echter niet accepteren en probeerde er onderuit te komen. Terwijl hij trouw zijn taken in de gemeente bleef doen, zei iets in hem: ‘Wees gehoorzaam.’ Hij voelde de roeping om naar India te gaan steeds sterker worden. Totdat hij het niet meer kon volhouden. ‘Het leek alsof ik zweefde. Dat duurde een week lang.’ Hij stapte naar David Maasbach, die inmiddels de leiding over het zendingswerk van zijn vader had overgenomen, en zei dat hij het

Inmiddels… Achttien jaar hebben ze inmiddels in India gediend. Nu zijn ze al weer geruime tijd in Nederland vanwege hun visum. ‘God heeft een bedoeling met alles wat er gebeurt. Het is even afwachten totdat we onze visa krijgen. Dan gaan we weer naar India, totdat we misschien wel onze laatste adem uitblazen. God weet het en alles is in Zijn hand.’ NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

35


‘ON DEMAND’ ONLINE RADIO-

E G A S S E M

N O I T A T S

STATION! 24 UUR PER DAG PREKEN BELUISTEREN.

• Gemakkelijk een eigen playlist maken • Op onderwerp/spreker/Bijbeltekst zoeken • Delen via social media • MP3 gratis downloaden • Geschreven versie gratis downloaden • Doneren & nog veel meer!

The Blessing Family Message Station luister nu online via maasbachradio.com (gratis)

Word nu abonnee! voor maar

€10

per jaar!

Ook via www.maasbach.nl

MET GRATIS BOEK!

Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

ACTIE! Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het

boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95) Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover (info@maasbach.nl).

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: *Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam: Adres:

Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

ING Betaalrekening: Bankrekening: Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 90 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Handtekening:


Help mee de wereld te bereiken met 33 cent per dag.

www.33centperdag.nl De visie voor effect ieve evangelisatie

www.visie-2020.nl

Leer meer over The Blessing Pact: Vraag vandaag nog het GRATIS BOEKJE aan via het Bijbelhuis.nl of bel: 070-3469729 Of ga naar theblessingpact.nl


AUTOBIOGRAFIE

De autobiograďŹ e van Johan Maasbach De bekende evangelist Johan Maasbach (1918-1997) is de oprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en heeft wereldwijd miljoenen mensen bereikt met het evangelie. In een aantal delen brengen wij u zijn geloofsopbouwende autobiograďŹ e. Deze maand deel 18. 38

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

18


‘Een opmerkzaam hart en de leiding van Gods Heilige Geest zijn onmisbaar voor Gods kinderen.’ Binnenlandse expansie

werd aangeboden. De Here gaf in zijn hart dat dit

Reeds lang geleden liet de Here mij zien dat een

iets voor broeder Maasbach kon zijn. Zonder dat

van de belangrijkste taken in mijn bediening zou

ik er iets van wist, had hij er op geschreven en hij

zijn: de persoonlijke correspondentie. Iedereen

gaf mij later het adres door. Toen ik ging kijken,

weet hoe een brief troost en versterking kan

wist ik dadelijk dat dit de meest geschikte plaats

brengen, maar ook droefheid en smart. Door

was. Ik hoorde dat het gebouw het eigendom

de vele samenkomsten, campagnes en ons

was van de Nederlandse Hervormde Kerk en ik

maandblad, ontving ik vele brieven van mensen in

begreep dat deze, als ik zou vertellen waarvoor

nood; van mensen die ziek waren of die een einde

wij het gebouw wilden hebben, het mij nooit zou

aan hun leven wilden maken. De beantwoording

verkopen. Ik vroeg daarom aan een zakenman uit

van zulke brieven is voor mij niet alleen maar

Breda, een goede vriend van mij, dit gebouw voor

een beleefdheidsvorm, maar God geeft mij de

mij te willen kopen op een voorlopig koopcontract,

woorden in mijn hart om te schrijven. Daar ook

om het dan bij de officiële transactie aan mij door

de administratie zich steeds uitbreidde, werd

te verkopen. Mijn vrees dat de Hervormde Kerk

de kantoorruimte die wij in gebruik hadden –

het beslist niet aan mij zou willen verkopen, was

bestaande uit twee kamers boven onze kerkzaal

helaas niet ongegrond en bij de notaris werd mij

in Gouda – veel te klein. Aangezien mijn werk als

openlijk gezegd dat zij het beslist niet voor dat doel

evangelist niet een plaatselijke zaak is, maar iets

aan mij hadden willen verkopen. Gelukkig weet

waar vele landen in betrokken zijn, meende ik dat

ik dat vele kerkmensen een dergelijke houding

de stad Den Haag of Amsterdam meer geschikt

afkeuren, maar zulke dingen zijn onbegrijpelijk.

zou zijn voor de vestiging van een kantoor. Ik ging er dan ook vaak op uit om een geschikte kantoorruimte te zoeken. Niet omdat ik het geld ervoor in mijn zak had, maar wel omdat ik geloofde dat God een betere plaats voor ons had. Het is een waar woord dat in de Bijbel staat: ‘Het geloof zonder werken is dood’ (Jakobus 2:26). Ik ging zoeken naar het gebouw, omdat ik geloofde dat God het mij zou geven. Op zekere dag kreeg ik een telefoontje van Notaris Zweers in Den Haag, die in de krant een advertentie had gelezen waarin een herenhuis

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

39


AUTOBIOGRAFIE

➤ Vele mensen hebben genezing van God ontvangen door de bediening van Johan Maasbach.

Ze hadden het gebouw liever gesloopt of aan

Binnen enkele jaren werd de ruimte, die wij

welke wereldse zaak dan ook afgestaan, dan

voor ons wereldzendingswerk betrokken, te

aan evangelist Maasbach. Waarom? Ik geloof

klein en ik moest steeds naar meer ruimte

omdat de kerk niet ziet dat ik, als prediker van

uitzien. Zodoende kwam er al spoedig een

de glorieuze boodschap van Jezus Christus, de

belangrijke verbouwing en we maakten van het

Redder van de wereld, er niet ben om de kerk af

kapelletje dat in het gebouw was, een Bijbelhuis.

te breken, maar veeleer om de kerk wakker te

(Hoe de Here later voorzag in een geweldig

schudden.

geschikt gebouw, waarin we alle takken van het wereldzendingswerk konden onderbrengen,

In dezelfde tijd kwam ik in het bezit van een

leest u in een volgend hoofdstuk). Wij maakten

groot gebouw in Dordrecht, dat de Here

spoedig plannen om de grote tuin (125 m2)

tegelijkertijd met het kantoorgebouw in Den

te bebouwen. Ook deze ruimte werd te klein

Haag, Koningstraat 3a, op mijn weg bracht.

en we kochten, recht tegenover het gebouw,

Het gebouw in Den Haag kocht ik voor een

een pand dat leeg kwam en waarbij wij onze

lage prijs, daar het vanbinnen helemaal

radio-studio en de drukkerij vestigden, waar

verwaarloosd was. Ik zal nooit vergeten hoe

miljoenen traktaten, folders en andere lectuur

de Here een man op mijn weg bracht, broeder

werd gedrukt. Maar ook al die ruimten werden

Vellinga, die het gehele gebouw vanbinnen

te klein. Het is God die de wasdom geeft.

schilderde, terwijl zijn zoon de buitenkant schilderde. Op de dag waarop het gebouw

40

overgedragen werd, voorzag de Here in het

Buitenlandse campagnes

geld dat hiervoor nodig was. Sommige mensen

Het was niet altijd eenvoudig mij vrij te maken

hebben mij weleens gevraagd: ‘Waarom koopt

van de vele samenkomsten en het dienen van

u een gebouw? Waarom huurt u het niet?’ Dit

de gemeenten hier in Nederland, om gehoor

laatste zou ik beslist doen als het inderdaad

te kunnen geven aan de uitnodigingen uit het

goedkoper was, maar huren is niet altijd

buitenland. Tijd en gelegenheid zullen altijd

voordeliger. Het is dikwijls goedkoper om met

een probleem blijven, want het leven van een

geld van de bank een gebouw te kopen en op

mens is kort en het zendingswerk is groot,

het kapitaal (hypotheek) rente te betalen en de

maar arbeiders zijn er weinig. Zo was het ook

rente als huur te beschouwen.

in de dagen van Jezus. Deze ontdekking doe ik

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


‘De mensen grepen onder andere mijn hand om op hun hoofd te leggen en vroegen om gebed.’

elke dag opnieuw, als ik om mij heen het tekort

aan een universitaire opleiding. Wij moeten

zie aan arbeiders, mensen die geheel de prijs

komen met een demonstratie van geest en

willen betalen en zichzelf op het altaar willen

kracht, die de harten bereikt door de Heilige

leggen. Misschien is de reden wel dit: als God

Geest. Landen als Spanje hebben, zoals alle

mensen roept, heeft de mens altijd eerst iets

landen, mannen en vrouwen nodig die niet op

belangrijkers te doen, net als in de dagen van

de omstandigheden zien, zoals het grootste deel

Jezus. De een zei: ‘Ik heb een akker gekocht en

van de verspieders deed in Numeri 13.

ik moet er nodig op uit om die te bekijken. Ik

Wij hebben Jozua’s en Kalebs nodig, die het oog

vraag u: Houd mij voor verontschuldigd. En een

gericht houden op het onfeilbare Woord van

ander zei: Ik heb vijf span ossen gekocht en ik

de levende God. Wij zullen grote haast moeten

ga erheen om ze te keuren. Ik vraag u: Houd mij

maken om in Spanje de massa te bereiken

voor verontschuldigd. En weer een ander zei:

met de glorieuze boodschap van de levende,

Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik

opgestane Heiland. Mijn dagelijks gebed is

niet komen’ (Lucas 14:18-20).

dan ook: ‘Here, geef ons mannen en vrouwen met een bewogenheid voor zielen.’ Zij, die zelf

Spanje

niet in de gelegenheid zijn om te gaan, zouden op zijn minst hiervoor zendingsoffers moeten

Spanje was een van de eerste landen waar ik

brengen en het zendingswerk moeten gedenken

naartoe ging. Het is slechts enkele uren vliegen

in hun gebeden. Later bracht ik meer bezoeken

en met de auto is men er al in twee dagen. Op

aan Spanje, onder andere toen dezelfde groep

uitnodiging van een klein groepje mensen,

christenen een nieuw kerkgebouw opende,

niet ver van Barcelona, ging ik er heen om

waarin vele geloofspartners in Holland door hun

samenkomsten te houden in een oud zaaltje

royale giften een aandeel hebben gehad.

in een klein dorpje. Een achttal jongelui was reeds van tevoren er heen gegaan en had een lading traktaten meegenomen. Wij hadden daar

Zweden

machtige samenkomsten en de Here gebruikte

Zweden is zo’n geheel ander land dan Spanje.

mij om het geloof van vele mensen te versterken

Zweden heeft zijn opwekking gehad en hoewel

en op te bouwen. Ik kwam al spoedig tot de

de zonde hoogtij viert, misschien mede door

ontdekking dat we mannen van moed en geloof

de welvaart, wordt het evangelie van de daken

nodig hebben in een land als Spanje, met zijn

gepredikt. Vooral de pinkstergemeenten

strenge tradities en rituele godsdienst. Om het

hebben bijna in elke plaats samenkomsten.

land in bezit te nemen, zullen we weinig hebben

In Stockholm vindt men zelfs de grootste NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

41


AUTOBIOGRAFIE

pinksterkerk van Europa (3.500 zitplaatsen).

Suezkanaal, in de Arabische en Egyptische taal

Het was onder andere in deze kerk, dat ik het

en in vele andere talen en dialecten, verspreid.

voorrecht had om een vijfdaagse campagne

Nu opende de Here een deur voor mij om in

te mogen houden. Daar ik zelf al zo veel jaren

Caïro de blijde boodschap te brengen. Caïro is

voorganger ben, weet ik dat elke gemeente

een van die plaatsen waar ik onder de mensen

het telkens weer nodig heeft om versterkt te

een grote honger ontdekte naar het Woord van

worden in het geloof. Dit is belangrijk. Mijn taak

God. Het land aan de Nijl is ons allen zo bekend

is niet alleen buitenkerkelijken of diep verloren

uit de Bijbelse geschiedenis. Het land waar

zondaren aan de voeten van Jezus te brengen,

Abraham, Isaak en Jakob vertoefden en waar

maar ook om hen die al jaren gered zijn, op te

God Mozes op zo’n machtige wijze gebruikt

wekken en het vuur weer aan te wakkeren. Vele

heeft om de kinderen Israëls uit te leiden uit hun

christenen hebben nodig dat zij wakker geschud

gevangenschap. Het is het land waar de Here

worden. Men is zo gauw geneigd om in slaap te

aan Zijn volk de instelling gaf van het Pascha

vallen. Dank de Here voor de gelegenheid die

(lees Exodus 12) en waar wij vele nakomelingen

Hij ons geeft, zowel in Zweden als in vele andere

van Ismaël ontmoeten. Gedurende 400 jaar

landen, om Zijn stem te zijn en de mensen toe te

heeft Israël daar vertoefd. Wat heerlijk te mogen

roepen: ‘Nog maar een korte tijd. Wees wakker,

weten dat wij Egyptenaren tot het geloof kunnen

volk des Heren, want de Bruidegom zal niet

bewegen. En prijs God: velen worden bewogen

vertoeven en zeker komen. Bereid uw lampen

tot het geloof in Jezus Christus, zodat ook zij deel

en houd ze brandende.’

mogen hebben aan de heerlijke genade.

Egypte

42

Ik zal nooit vergeten hoe tijdens de samenkomsten een jonge moslim, die

In de jaren dat ik over de wereldzeeën

taxichauffeur was, tot bekering kwam. Hij

zwalkte, heb ik zeker 15 keer een bezoek aan

verstond de Engelse taal goed en kende

Egypte gebracht. Hoe groot was toen al het

vanzelfsprekend Egyptisch. Al die dagen dat ik

verlangen in mijn hart om ook daar de heerlijke

daar was, had ik een privéchauffeur met een

evangelieboodschap te mogen brengen. Menig

prima auto tot mijn beschikking. Mijn grootste

evangelietraktaat heb ik op mijn reis door het

moeilijkheid met hem was echter dat ik op

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


‘Vele christenen hebben nodig dat zij wakker geschud worden.

Men is zo geneigd om in slaap te vallen.’

geen enkele wijze geld aan hem kwijt kon, zelfs

in Caïro, Port Said en Alexandrië, en hebben

niet voor de benzine. Dit alleen al getuigt van

wij daar miljoenen traktaten in hun eigen taal

de grote dankbaarheid van deze Egyptische

verspreid.

taxichauffeur, dat ook hem het evangelie van Jezus Christus verkondigd was. Een andere

Libanon

jongeman, die van Armeense afkomst was,

Ook Libanon stond tijdens dezelfde

schreef mij jaren na mijn bezoek aan Egypte

zendingsreis op het programma. Ik zou een

een brief, dat hij tot bekering was gekomen

campagne houden in de hoofdstad Beiroet, in

tijdens deze samenkomsten en zelf ook het

een grote evangelisatietent, in een wijk waar

evangelie predikte.

de moslims erg agressief zijn. Wij hebben dit dan ook ondervonden en vooral als ik sprak,

Op zondag alleen al had ik vier grote

werd er enorm veel lawaai gemaakt en kon ik

samenkomsten, de een na de ander, in vier

de geweldige vijandschap van satans macht

verschillende plaatsen. In elke dienst zag ik de

ervaren. Mijn vertaler, een Armeense broeder,

verschrikkelijke honger naar het evangelie.

had het niet gemakkelijk. Misschien zag hij wat

De mensen grepen onder andere mijn hand

meer op de omstandigheden dan ik en was

om op hun hoofd te leggen en vroegen om

hij daardoor meer bevreesd voor gevaren. Ik

gebed. Wij, westerlingen, hebben geen idee

begreep wel dat er gevaren waren, maar ik

van de consequenties die er voor een moslim

had volle vrede in mijn hart, want ik zag op

in Egypte aan verbonden zijn als hij zich tot

de grote, machtige God, die met mij was. De

het christendom bekeert. Gewoonlijk worden

gemoederen rondom de tent raakten echter

hun bezittingen hun ontnomen en worden ze

steeds meer verhit. De tent moest voortdurend

door hun familie als dood beschouwd. Hun

bewaakt blijven met het oog op brandstichting.

baan verliezen ze. Een opmerkzaam hart en

We gingen echter gewoon door, totdat er

de leiding van Gods Heilige Geest zijn te allen

precies onder de prediking, een steen als een

tijde, en zeker in dit land, onmisbaar voor

meteoor dwars door het canvas heen vloog.

Gods kinderen. Uit deze eerste campagne zijn

Deze steen scheerde juist tussen de hoofden

blijvende contacten ontstaan met de gelovigen

van twee mensen door en bezeerde iemand

in Egypte. Ook daarna zijn er nog verschillende

heel erg aan zijn arm. Ik begreep dat het nu

grote evangelisatiecampagnes geweest, en wel

onmogelijk was geworden om verder te gaan,

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

43


AUTOBIOGRAFIE

‘Ik had volle vrede in mijn hart, want ik zag op de machtige God, die met mij was.’

omdat er te veel mensenlevens op het spel

ons Jezus graag zou vertoeven. De ruïnes van

stonden. Hoe dankbaar was ik dat de steen

Jericho zijn er nog altijd. Het huidige Jericho ligt

niet op iemands hoofd terechtgekomen was.

niet op de fundamenten van het oude Jericho.

Dit had ongetwijfeld de dood betekend. Ik

En als men over de oude fundamenten loopt

ben God dankbaar voor mannen en vrouwen

en men komt op de plaats waar het huis van

die daar arbeiden en het evangelie van Jezus

Rachab op de muur heeft gestaan, moet de

Christus uitdragen, soms in de meest moeilijke

wedergeboren christen ongetwijfeld denken

omstandigheden.

aan het rode koord en hoe de publieke vrouw behouden werd; niet wegens haar gerechtigheid

Jordanië en Israël

of godzaligheid, maar door haar geloof in de levende God van Abraham, Isaak en Jakob:

In diezelfde week bezocht ik ook Jordanië en

Israëls God. Men heeft vaak geprobeerd om

Israël. God gaf mij wonderbare ervaringen,

op de oude fundamenten een nieuwe stad te

vooral toen ik neerknielde bij dezelfde

bouwen, maar dat is steeds mislukt, naar het

olijfbomen in de hof van Gethsémané, waar

Woord des Heren: ‘Vervloekt is die man voor het

Jezus met de Zijnen zo vaak was geweest

aangezicht van de HEERE die opstaat om deze stad

en de beker der zonden heeft gedronken in

Jericho te herbouwen’ (Jozua 6:26).

die verschrikkelijke nacht, toen Judas Hem

44

verraadde en de discipelen Hem alleen lieten.

In Bethlehem te zijn, waar de stal is waarvan

Ik denk aan Bethanië, niet ver van Jeruzalem,

men zegt dat het de plaats is waar Jezus

waar ik in het graf was waar Jezus eenmaal

geboren is, was weer een nieuwe ervaring

stond en weende, en tot Martha zei: ‘Ik ben

die God mij gaf. Het deed er voor mij weinig

de Opstanding en het Leven’ (Johannes 11:25).

toe of het wel of niet precies de juiste plek

De plaats waar ze de steen van ongeloof en

is waar Jezus ter wereld kwam. Toen ik daar

twijfel wegrolden en waar Jezus zei: ‘Heb Ik u

was, knielde ik neer en dankte God voor de

niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van

vleeswording van Christus, Gods Zoon. En

God zult zien?’ (Johannes 11:40). Wij kennen

niet alleen omdat Hij geboren is in de stal van

de geschiedenis uit Johannes 11, hoe Lazarus

Bethlehem, maar ook omdat Hij kwam om mijn

opstond uit het graf. Het huis van Lazarus,

ziel te redden. Wat heerlijk als het geloof in

Martha en Maria in Bethanië was een plaats

God en de opstanding van Jezus Christus een

waar Jezus graag vertoefde, omdat Hij daar veel

persoonlijke belevenis wordt. Je gaat dan alle

liefde ontving. Ik vraag mij af bij hoevelen onder

dingen anders zien en ervaren. Niet alleen zag

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014


➤ ‘Toen de Here mij riep om Zijn dienstknecht te zijn, sprak God dat Hij mij als kleine jongen wenste te gebruiken in Zijn oogstveld. En een kleine jongen wil ik blijven.’

ik de plaats waar Hij geboren was, maar ook

ervaring beslist niet willen missen. Ook niet

bezocht ik het graf van Jozef van Arimathea,

het moment toen ik op de Olijfberg stond, op

de plaats waar Jezus eenmaal begraven werd,

dezelfde plaats waar Jezus Zijn laatste woorden

vlak buiten Jeruzalem. Precies voor de plaats

sprak: ‘Want Johannes doopte wel met water,

waar men zegt dat Jezus heeft gelegen, staat

maar u zult met de Heilige Geest gedoopt worden,

een groot ijzeren hek.

niet lang na deze dagen. Zij dan die samengekomen waren, vroegen Hem: Heere, zult U in deze tijd

Ik had het voorrecht om even dat hek met een

voor Israël het Koninkrijk weer herstellen? En Hij

sleutel te openen en ik kon echt niet nalaten

zei tegen hen: Het komt u niet toe de tijden of

om op precies diezelfde plaats te gaan liggen,

gelegenheden te weten die de Vader in Zijn eigen

waar Nikodemus en Jozef van Arimathea

macht gesteld heeft, maar u zult de kracht van de

onze Heiland hadden neergelegd. Toen ik daar

Heilige Geest ontvangen, Die over u komen zal;

lag, een moment, met mijn ogen gesloten,

en u zult Mijn getuigen zijn, zowel in Jeruzalem als

kwam er zo’n dankbaarheid in mijn hart en het

in heel Judea en Samaria en tot aan het uiterste

Schriftgedeelte uit Romeinen 8:11 kwam in mij

van de aarde (Handelingen 1:5-8). Heerlijk te

op: ‘Als de Geest van Hem Die Jezus uit de doden

weten dat de tijd niet meer zo heel ver weg is

opgewekt heeft, in u woont, zal Hij Die Christus

dat ‘elk oog Hem zal zien, ook zij die Hem hebben

uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke

doorstoken’ (Openbaring 1:7) en dat ‘deze Jezus

lichamen levend maken door Zijn Geest, Die in u

op dezelfde wijze zal terugkomen, als zij Hem naar

woont.’ En ook moest ik denken aan de woorden

de hemel hebben zien gaan’ (Handelingen 1:11).

die Jezus sprak in Johannes 5:24: ‘Voorwaar,

Gelukkig hoeven wij met ons verstand niet te

voorwaar, Ik zeg u: Wie Mijn woord hoort en Hem

beredeneren op welke wijze dit zal gebeuren.

gelooft Die Mij gezonden heeft, die heeft eeuwig

Door het geloof aanvaarden wij het Woord

leven en komt niet in de verdoemenis, maar is uit de

van God met ons gehele hart, en God zal ook

dood overgegaan in het leven.’ Dit is mijn geloof:

dit woord zonder zweem van twijfel – en zelfs

Jezus heeft voor ons de dood gesmaakt, opdat

spoedig – in vervulling doen gaan.

wij die niet meer zouden smaken. Ik had deze

Volgende maand gaan we verder met deel 19 van de autobiografie van Johan Maasbach. Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2014

45


KIDS

Ezra & Nehemia Gods superhelden!

Het volk van God leefde in een puinhoop met stukgemaakte stadsmuren en stukgemaakte harten. De mensen leefden zonder God en waren gevangen genomen en naar een ander land gebracht! Maar God zorgde ervoor dat Zijn volk weer terug kon gaan naar hun eigen land. la Ezra en Nehemia waren belangrijke leiders voor Gods volk in deze tijd.

Dit is Ezra

Wat maakte hem tot een superheld voor God? Ezra hielp de mensen om hun leven weer op te bouwen met Gods Woord als fundament, de Bijbel! * Bliksemsnel: Ezra las elke dag in de Bijbel. Hij deed dit bliksemsnel!

* Voert opdrachten supergoed uit: Ezra deed wat er in de Bijbel staat. Zijn succes kwam niet doordat hij het zelf zo goed kon, maar omdat Hij deed wat God wilde. * Infrarood visie: Ezra keek naar het hart van de mensen. Hij hielp het hart van het volk weer heel te maken. * Hart van goud: Ezra gaf zijn hele hart aan God!

Dit is Nehemia Wat maakte hem tot een superheld voor God? Hij hielp mee om de stadsmuren weer te bouwen. * Sterke knieën: Nehemia deed niets zonder dat hij God op zijn knieën om hulp had gevraagd. Nehemia bad veel! * Kan aanvallen goed ontwijken: Er kwamen vaak mensen om Nehemia lastig te vallen. Ze maakten het erg moeilijk voor hem om de muur af te maken, maar hij gaf hun geen aandacht. * Doorzettingsvermogen: Nehemia ging door tot het eind. Hij bleef volhouden om Gods plan te vervullen! Heb jij ooit een keer willen opgeven omdat iets te moeilijk leek? Ezra en Nehemia hadden ook kunnen opgeven, maar dat deden ze niet. Ze bleven op God vertrouwen. Door met God te praten en uit de Bijbel te lezen, hebben ze Gods opdracht kunnen uitvoeren!

opdracht!

?

Christy

allkids1st@maasbach.com

Probeer deze moeilijke opdracht!

1

2

3

Dit heb je nodig:

Dit moet je doen:

Stapel de

Maak een foto als

* ijsklontjes

Bouw een muur van ijs!

ijsklontjes op

het je is gelukt en

Het is niet zo makkelijk

elkaar en strooi

stuur de foto naar:

als je denkt…

er zout overheen.

* zout

?

allkids1st@maasbach.com


INFO KIDS

KIDS

‘Kan een mens zichzelf redden?’

U bent van harte welkom! AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.15 u.

Vraag:

Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u.

Kan een mens zichzelf redden van de zonde?

BREDA: Wijkcentrum De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2. Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag:

Antwoord:

*Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2).

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.15 u.

Als een mens door zijn eigen kracht in staat zou zijn zichzelf te redden, dan had Jezus helemaal niet naar de wereld hoeven te komen. De Bijbel zegt dat elk mens heeft gezondigd en de nabijheid van God mist (Romeinen 3:23). En het loon van de zonde is de dood (Romeinen 6:23). Het grote probleem van de mens is dat ene woordje ‘zonde’, dat scheiding brengt tussen de mens en God.

DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u.

In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

De vraag is of wij die zonde zelf kunnen wegnemen. Wij kunnen ons leven beteren, maar wij kunnen ons hart niet veranderen. Wat kan een mens dan wel zelf doen? Maar één ding: de oplossing aannemen die God gegeven heeft, namelijk Jezus Christus, de Zoon van God, die in de wereld is gekomen om voor onze zonden te betalen. Romeinen 6:23b zegt: ‘De genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.’ Het enige wat u hoeft te doen, is uw hart voor Jezus te openen en Hem aan te nemen als uw Redder en Verlosser. Hij zal vervolgens uw zondige natuur veranderen en u een nieuw hart geven. 2 Korinthiërs 5:17 zegt: ‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen.’

Heeft u gebed nodig?

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 52e jaargang no. 02, februari 2014 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereldzending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending: Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. NL25 INGB 0000 004420 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank, Den Haag, NL08 DEUT 0513 7242 73 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax: +3170-3107111 • Capitol World Travel - +31703469473 • E-mail: info@maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl • Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen • Kredietbank Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 India: Social Welfare Centre,

05‘Jati Margo’ 05• Johan Maasbach World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Chennai (Madras) Indonesië: Yayasan P.O. Box 1067, Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100 • Bairro Xaxim Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 10.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


Psalm 91 uit The Blessing Bijbel 1 Wie schuilt bij God, de Allerhoogste, kan rustig slapen, want de Almachtige beschermt hem.

2 Ik getuig daarvan en zeg tegen de Here: U bent mijn toevlucht, bij U ben ik veilig en geborgen. U bent mijn God en ik vertrouw alleen op U.

3 Hij beschermt u tegen verraderlijke vallen en houdt vreselijke ziekten ver van u.

4 Onder zijn vleugels vindt u bescherming en een toevluchtsoord.

Zijn trouw is uw schild en weert de aanvallen van de tegenstander. 5 U hoeft niet te vrezen voor de angsten van de nacht, noch voor de scherpe aanvallen overdag.

Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

TV-GIDS

februari

6 En ook niet voor de pest, die zich in de duisternis verspreidt

ZONDAG 2 FEBRUARI Stefanus en Paulus

7 Al sneuvelen duizend mensen aan uw linkerkant of tienduizend

ZONDAG 9 FEBRUARI Adam en Eva en de schepping

8 U zult het zelf zien, de straf treft alleen de ongelovigen.

ZONDAG 16 FEBRUARI Noach

als beschermer gekozen.

ZONDAG 23 FEBRUARI Abraham

of voor de vernietiging die in de middag toeslaat. rechts van u, u wordt gered.

9 U, Here, bent mijn toevluchtsoord. U hebt God, de Allerhoogste, 10 Tegenslag zal u niet treffen en ziekten zullen ver van u blijven.

11 Hij zal zijn engelen bevelen voor u te zorgen en u te beschermen, waar u ook gaat.

12 Zij zullen u op handen dragen en u zult niet struikelen.

13 Zelfs als u een leeuw tegenkomt of op een adder trapt, gebeurt er niets. 14 De Here zegt: Ik zal hem verlossen, omdat hij zoveel van Mij houdt. Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent en mijn naam eert. 15 Als hij Mij roept, zal Ik hem antwoord geven. Als hij het moeilijk heeft, zal Ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en in ere herstellen.

16 Ik zal hem een lang leven geven en hem mijn grootheid tonen.

De Bijbel in begrijpelijke taal! Het Boek / Quote-editie â‚Ź 49,00

Elke zondag 09.00 uur op SBS6

Nieuw Leven Magazine - februari 2014  

Geloofsopbouwende maandblad | Fascinerend!

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you