Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBL AD

jaargang 51 FEBRUARI 2013

Ontdek Een hoger niveau van leven Mission Nieuws Filipijnen en Isra毛l Special Wat ons anders maakt

H贸ger

niveau


VOORWOORD

Ik heb niemands goud of zilver begeerd!

Geen mens kan een groot werk voor God tot stand brengen, tenzij hij eerlijk en oprecht is. God moet met hem zijn! De enige manier dat God met hem kan zijn, is als hij recht voor God kan staan. Toen God mij in de bediening riep om het grote zendingswerk van mijn vader, Evangelist Johan Maasbach, over te nemen en voort te zetten, wist ik dat ik te maken zou krijgen met dezelfde dingen als mijn vader. Een van die dingen was: •

Kritiek op de boodschap van geven en geld!

Vooral wat betreft de financiën voor het wereldwijde zendingswerk is het goed te weten dat reeds met de aanvang van mijn bediening de Here tot mij sprak en zei: ‘David, als je eerlijk en oprecht tegenover Mij en de mensen bent, zal Ik je zegenen.’ Het is dan ook mijn principe dat het geld dat binnenkomt voor het zendingswerk NIET door mijn handen gaat. Als het gaat om mijn bediening en het bidden voor de zieken en gebondenen, heb ik nog nooit van iemand geld aangenomen. Natuurlijk zijn er mensen geweest die mij geld beloofden als ik voor hen zou bidden, maar ik ben daar nooit op ingegaan. Ik voel dat als ik hun geld zou aannemen, ik God en mensen niet meer recht in de ogen kan aankijken. Op deze manier blijf ik vrij en daardoor heeft niemand macht en controle over mij. Ik ben niemands schuldenaar! Ik kan iedereen die tot mij komt voor gebed recht in de ogen kijken en zeggen: ‘Ik heb niemands goud of zilver begeerd, ook dat van u niet!’ Het is mijn gewoonte om de giften voor het zendingswerk die via de post tot mij komen, meteen door onze correspondentieafdeling te laten verwerken. Ook deze financiën gaan NIET door mijn handen! Onze getrouwe staf van medewerkers hebben de opdracht om iedere gift die binnenkomt te verantwoorden met een kwitantie, en het geld wordt meteen ingezet voor de verspreiding van het evangelie. Ons boekhoudsysteem is gelijk aan alle andere zakelijke boekhoudsystemen die er in de zakenwereld zijn. We hebben al voor vele jaren een boekhoudafdeling met zeer betrouwbare medewerkers. Zij houden alles bij wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Onze boekhouding is te allen tijde ‘up to date’ en wordt regelmatig door controleurs van de overheid gecontroleerd. We zijn wel eens door zeer moeilijke financiële fases gegaan met het zendingswerk, maar dan val ik op mijn knieën en kan ik God recht aankijken in mijn gebeden en zeggen: ‘Heer, ik ben altijd eerlijk geweest tegenover U en de mensen.’ En ik kan u zeggen dat dat heel goed voelt! Waarom ik u dit vertel, is niet alleen om te laten weten dat ons werk eerlijk en oprecht gedaan wordt, maar ook om een voorbeeld te zijn voor alle anderen die de naam van Jezus Christus verkondigen en verspreiden. Geen mens kan een volgeling van Jezus Christus zijn zonder eerlijk en oprecht te zijn. Gods werk moet gedaan worden met integriteit en van alle mensen die eerlijk en oprecht behoren te zijn, moeten dat in de eerste plaats de dienaren van het evangelie zijn. In geloof en liefde,

2

NIEUW LEVEN | NOVEMBER 2012


BEMOEDIGING

Inhoud

februari 4 8 10 14 20 24 36 40 46 47

De Boodschap Ontdek een hoger niveau van leven

Gebed Bid dit gebed met mij mee

Getuigenissen Wat God door hun geloof heeft gedaan

Mission Nieuws Zendingsreis Filipijnen Groepsreis naar Israël

Bijbelhuis.nl

Als een hert dat verlangt naar water Als ik ‘s ochtends wakker word, is er gelijk een dankbaarheid in mijn hart voor alles wat de Here doet in mijn leven, maar ook in dat van mijn gezin en het zendingswerk. Psalm 42 is deze maand mijn verjaardagspsalm, en ik wil hem graag met u delen en u ermee bemoedigen.

Familieboekwinkel

Special 7 uitzonderlijke resultaten die ons anders maken

POiNT! Make a POiNT!

Autobiografie Johan Maasbach (deel 10)

Kids

Ik vind het heerlijk om Hem gedurende de dag te loven, prijzen en danken, want Hij is mijn Bevrijder en mijn God (vers 6). Het is zo geweldig om te ervaren dat de goedheid en liefde van de Here bij mij zijn (vers 9). We gaan allemaal – ook u en ik – door moeilijke tijden heen. Maar als je gehoorzaam bent aan Hem, neemt Hij elke keer alle pijn en verdriet weg. U zult dan Zijn goedheid, liefde en troost ervaren. Ik vertrouw alleen op God, want Hij brengt mij er elke keer doorheen. Daarom verlang ik elk moment van de dag om dicht bij Hem te zijn, zoals een hert verlangt naar water. Vertrouw op God!

All Kids 1st

Vraag & Antwoord ‘Hoe leef ik op het geloofsniveau?’

Regina

COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden, Trudy Wijnhof Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Christy van Dalen, Alissa Hathie-Maasbach, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach, Rebecca en Rachella Ramsoebhag NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

3


een hoge

BOODSCHAP |

Ontdek

punt van

contact ‘Voor wie gelooft, is alles mogelijk.’ — Marcus 9:23 4

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


erniveau van leven Elk mens heeft een bepaald niveau van leven dat voortkomt uit onze manier van denken. Dat niveau van leven bepaalt of je al dan niet openstaat voor Gods kracht. Om vandaag een wonder van God te kunnen ontvangen, zul je op het geloofsniveau moeten komen. Een verlamde bedelaar

Het niveau van leven van deze man staat voor

In Handelingen 3 lezen we het verhaal van de

het niveau waarop veel mensen vandaag leven.

verlamde man. Deze man was vanaf zijn geboorte

Velen hebben te maken met ziekte; verslaving;

verlamd. Elke dag werd hij naar de Schone Poort

bitterheid en haat; angst en vrees; allerlei complexen;

gebracht om bij de ingang van de tempel in Jeruzalem

zelfmoordgedachten; depressie. Dat is hun manier

te bedelen. Deze man was ooggetuige van het

van leven geworden. Vandaag wil God u op een hoger

leven en de bediening van Jezus Christus. Zittend

niveau van leven brengen. Om op dit hogere niveau

bij de poort, was hij in staat om te zien en te horen

te komen, zult u de beslissing moeten nemen om een

wat Jezus allemaal voor goeds deed in en rondom

verandering te brengen in uw manier van leven.

de tempel. Er moeten momenten in zijn leven zijn geweest dat hij zelfs de stem van Jezus kon horen. Ongetwijfeld hebben mensen hem verteld dat Jezus

‘Kijk ons aan!’

wonderen deed en mensen genas en bevrijdde. Maar

Op zekere dag kwamen er plotseling twee mensen

op de een of andere manier was het nooit tot die man

het leven van deze verlamde man binnen. Het waren

doorgedrongen dat ook hij genezen kon worden.

Petrus en Johannes, twee discipelen en apostelen van

Deze man had het altijd te druk met het verlamd zijn.

Jezus. Zij waren op weg naar de tempel om te gaan

Hij was ziek en dit feit had hij geaccepteerd als zijn

bidden. Toen deze man hun om geld vroeg, bleven ze

niveau van leven.

staan. Petrus en Johannes keken hem

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

5


BOODSCHAP |

‘Als je wilt da verandert, dan zu

geloofsniveau aandachtig aan. Dan zegt Petrus iets bijzonders: ‘Kijk

andere manier, door vissers van mensen te worden.

ons aan!’ Waarom zei hij dit en gaf hij deze bedelaar

Jezus vroeg hen of Hij hun boot mocht lenen, zodat

niet gewoon wat geld? De Bijbel leert ons dat Petrus

Hij de mensen aan wal het evangelie kon brengen.

en Johannes mannen waren die met Jezus hadden

Zij gaven Hem hun boot. Toen Jezus klaar was met

gewandeld. Het waren mannen van geloof, die de

spreken, draaide Hij Zich om en zei tegen hen: ‘Ga

kracht van Jezus Christus kenden. Met de woorden:

naar dieper water en gooi daar jullie netten uit.’

‘Kijk ons aan!’ zeiden ze eigenlijk: ‘Meneer, kijk naar

Petrus en Johannes vroegen zich af wat Hij daarmee

ons niveau van leven. Op jouw niveau van leven zie je

bedoelde, want ze hadden de hele nacht gevist en

alleen maar je verlamdheid. Je kijkt alleen maar naar

niets gevangen. Maar wat Hij eigenlijk tegen hen zei,

onze portemonnee om je te helpen. Maar kijk omhoog

was: ‘Je hebt Mij nu in de boot. Geloof en ga weer aan

en kom op het geloofsniveau waarop wij leven.’

de slag.’ Ze gehoorzaamden Jezus door te zeggen: ‘Op Uw Woord zullen we het doen.’ Ze gingen naar

De wondervangst

gebeurde het grote wonder: de vissen bleven maar

De gedachten van Petrus en Johannes gingen

komen. Ze vingen zo veel vis, dat hun netten dreigden

terug naar een tijdje geleden, toen ze nog niet op

te scheuren en hun boot dreigde te zinken! Ze hadden

het geloofsniveau leefden. Ze hadden de hele nacht

een goede, gedrukte, geschudde, overlopende, net-

gevist en niets gevangen. Ze waren teleurgesteld

scheurende en bootzinkende lading vis. Toen zij niets

en ontmoedigd. De rekeningen stapelden zich op.

meer hadden, ontmoetten zij de Man die hun leven op

De hele zaak was hopeloos. Maar toen kwam Jezus

hoger niveau, op geloofsniveau bracht. Lees het verhaal

hun leven binnen, en Hij veranderde hun denken,

in Lucas 5:1-10.

hun manier van geloven en hun niveau van leven. Hij liet hun zien hoe ze vis konden vangen op een

6

dieper water en gooiden daar hun netten uit. Toen

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


at je leven ul je op het u moeten komen.’ Geloofsniveau: een andere manier van denken

‘Sta op en wandel!’

Zolang je blijft denken: ‘Het is onmogelijk’, blijft het

uit Nazareth, sta op en loop!’ Wat bedoelde hij

ook onmogelijk. Als je wilt dat je leven verandert, zul

hiermee? Deze man was verlamd en kon niet lopen.

je op het geloofsniveau moeten komen. Hoe doe je

Petrus sprak niet tegen het lichaam van de verlamde

dit? Door het proces van je denken te veranderen.

man, maar tegen de man binnen in hem. Om de

Je moet van het niveau af waar je altijd maar probeert

uiterlijke genezing te ontvangen, moest hij eerst

om zelf al je zaken, moeilijkheden en problemen te

vanbinnen opstaan. Hij moest een begin in zijn

analyseren en op te lossen. Kom op het niveau waar

denken maken om op een ander niveau van leven te

je verwacht dat de levende God de zorgen en noden

komen. De man binnen in de verlamde man stond op,

voor je gaat oplossen. Op geloofsniveau heb je altijd

waarna Petrus hem bij zijn rechterhand pakte en hem

iets om te geven en te delen met mensen. We hebben

overeind trok. Petrus had dit nooit kunnen doen, als

in de crisissen van ons leven Iemand nodig die groter

die man zelf niet overeind getrokken wilde worden.

Petrus zei vervolgens: ‘In de naam van Jezus Christus

is dan wijzelf en onze nood. Petrus zei tegen die verlamde man: ‘Geld heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik

Lieve lezers, God wil vandaag ook een wonder voor

u.’ Wat gaven Petrus en Johannes aan deze verlamde

u doen. De Bijbel zegt: ‘Jezus Christus was, is en

man? Zij gaven hem de naam van Jezus. Deze man

blijft voor altijd Dezelfde’ (Hebreeën 13:8). Groei

schonk aandacht aan wat Petrus en Johannes zeiden.

vanbinnen naar het geloofsniveau, waar u zegt: ‘Ik wil

En terwijl ze met deze man spraken, begon hij in te

het niveau van mijn leven veranderen en verwacht

zien dat hij zijn niveau van leven kon veranderen.

een wonder van God.’ Marcus 9:23 zegt: ‘Voor wie

Hij kwam op geloofsniveau, het niveau waar hij een

gelooft, is alles mogelijk.’ Als u dat doet, pakt God u bij

wonder van God begon te verwachten. Alleen op dat

uw hand en trekt u overeind naar een hoger niveau

niveau kunnen wij ons wonder ontvangen.

van leven. Een niveau waar alle dingen mogelijk zijn!

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

7


BOODSCHAP |

Welk niveau van leven heeft u geaccepteerd? God wil u brengen op een hoger geloofsniveau. Is dit ook uw verlangen?

Verander vandaag uw proces van denken en kom op het geloofsniveau waar je verwacht dat de levende God de zorgen en noden voor je gaat oplossen. Pak in geloof Gods uitgestoken hand en word overeind getrokken naar een niveau waar je wonderen van God gaat verwachten. Maak vandaag een beslissing. Zeg: ‘Ja, ik wil mijn niveau van leven veranderen en verwacht een wonder van God.’

Stel hier uw geloof in werking

8

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

GEBED ‘Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon Jezus. Dank U dat U vandaag nog steeds dezelfde God van wonderen bent. Ik geloof dat bij U alle dingen mogelijk zijn. Breng mij op een hoger niveau van leven, op het geloofsniveau, waar ik wonderen van u kan ontvangen. Laat op dit moment Uw genezende, verlossende, bevrijdende en reddende kracht uitgaan. Ik geloof dat U zult voorzien in alles wat ik nodig heb. Ik neem mijn wonder op dit moment aan in geloof en ik dank U ervoor! In Jezus’ naam bid ik dit. Amen!’


| BOODSCHAP

Schrijf mij

Een groot deel van mijn bediening besteed ik aan het terugschrijven en bemoedigen van mensen die mij hun nood schrijven. Ook u kunt mij schrijven als u een nood hebt voor uzelf of een ander. U kunt mij alles schrijven, want uw brief wordt vertrouwelijk behandeld. Ik beloof voor uw nood te bidden en ook terug te schrijven. Mijn gebeden worden 24 uur per dag gedragen door het Global Prayer Network (www.gpnetwork.com). Schrijf naar: DAVID MAASBACH | POSTBUS 44 | 2501 CA DEN HAAG | HOLLAND | E-MAIL: INFO@MAASBACH.NL

‘Verwacht goede dingen van God. Jezus is gekomen, zodat u leven hebt en overvloed!’

Schrijf mij ook onmiddellijk als God een wonder voor u heeft gedaan, zodat we God daarvoor kunnen danken. David Maasbach

> Méér van deze boodschap? Ontdek vandaag een hoger niveau van leven

Bestel dan de dvd met de boodschap Ontdek een hoger niveau van leven (in de serie van Punt van Contact). Verkrijgbaar bij het Bijbelhuis.nl. BESTELNUMMER: DVD141012 | € 4,95

D AV I D M A A S B A C H

Op de cover Rachella (22) en Rebecca (22) Ramsoebhag

In het dagelijks leven studeert Rebecca Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Rachella doet de opleiding Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker. Beiden zijn inmiddels in hun laatste jaar. Daarnaast zijn ze erg actief in The Blessing Den Haag. Rebecca danst in de dansgroep Kingdom Dancers en geeft leiding aan de kinderdansgroep. Rachella is zondagsschoolleidster en

Kerk: The Blessing Den Haag Woonplaats: Den Haag

drumt in de jeugdband. Wie God voor hen is? Rebecca: ‘God is mijn grootste voorbeeld en mijn Vader, die er altijd voor mij is. Jezus heeft Zijn leven gegeven voor mij; nu leef ik voor Hem.’ Rachella: ‘God is voor mij Degene die onvoorwaardelijk en vrijwillig van mij houdt. Hij geeft mij Zijn blijdschap, kracht en vrede.’ Het liefst gaan ze samen uit eten en kletsen de hele avond door. Rebecca: ‘Als zussen kennen we elkaar heel goed. We steunen elkaar door dik en dun en bidden voor en met elkaar.’

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

9


GETUIGENISSEN |

THE BLESSING PACT

werkt!

‘MIJN GOD zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u ALLES geven wat u nodig hebt.’ — Filippenzen 4:19

Stap vandaag in The Blessing Pact! In de afgelopen tijd zijn er al heel wat mensen in The Blessing Pact met God gestapt. The Blessing Pact is het concept waarin Jezus Christus ons een overvloedig leven aanbiedt. Het is een verdrag, een verbond, ofwel een pact met God waarin Hij de Bron is van al onze voorzieningen, wanneer wij Hem op de eerste plaats in ons leven en geven hebben gezet. Sommige mensen hebben slechts een klein deel van The Blessing Pact kunnen vatten, maar zelfs dat kleine deeltje heeft een grote verandering in hun leven gebracht, waardoor zij het verwachten van een wonder in praktijk hebben kunnen brengen. Vele wonderen hebben hierdoor al plaatsgevonden! Maar er zijn ook mensen die dieper zijn gegaan in hun Blessing Pact met God. Dat zijn de mensen die van The Blessing Pact hun levenswijze hebben gemaakt. Zij hebben ontdekt dat God een leven van overvloed voor hen heeft waarin zij mogen leven. Niet alleen in de hemel, maar ook hier, NU op aarde! Zij hebben het geheim ontdekt van de overvloedige, geestelijke zegeningen. •

Angst en vrees;

Verdriet en bezorgdheid;

Tegenslag;

Jaloezie;

Afgunst;

Enz. Enz.

Zij hebben met succes The Blessing Pact op hun problemen, moeilijkheden, zorgen en lasten in hun leven toegepast. En zij hebben hierdoor de wonderbare resultaten mogen ervaren. Lees deze machtige getuigenissen en vraag dan aan God om ook iets voor u te doen!

10

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

Leer over de formule waarin God kan voorzien in al uw noden en u kan zegenen. Vraag vandaag nog het gratis boekje aan via info@maasbach.nl of bel (070-3635929).


| GETUIGENISSEN

Wat God doorhun

geloof heeft gedaan! Lees wat God doet en laat Hem ook u zegenen, zoals Hij bij vele anderen heeft gedaan!

Genezen door het Punt van contact! ‘Jezus heeft mij genezen! Een paar weken geleden legde ik mijn hand op de tv als punt van contact toen David Maasbach voor genezing bad. Ik had 7 jaar een ontsteking

punt van

contact

in mijn rechteroor die maar niet genas. Nu ontdekte ik opeens dat ik weer op mijn rechterzij kan slapen, zonder dat ik nog pijn heb aan mijn oor.’ — A.P. te N.

Het Punt van contact werkt! ‘Ik stond vanochtend op met een tientje in m’n portemonnee en moest hiermee doen tot ik weer mijn studiefinanciering ontvang op 20/21 december. Voor een normaal persoon is dit niet haalbaar. Maar ik ben een gelovige, dusALLES IS MOGELIJK voor wie in God gelooft. Vervolgens deed ik mijn computer aan en zag op Facebook een link van de uitzending van David Maasbach over punt van contact. Tijdens het beluisteren van de preek ging mijn hart steeds sneller kloppen. Het was een wonderbaarlijke preek. Ik deed wat David zei: ik legde m'n handen op het computerscherm en bad samen met hem voor mijn financiën. Daarna deed ik mijn computer uit en ging verder studeren. Opeens kwam de gedachte in mij op: kijk eens op je rekening. Ik pakte m'n mobiel bij de hand en keek op mijn rekening. Ik zag 466 euro staan. Ik kon mijn ogen niet geloven! Wat?! Geweldig! Kort geleden kreeg ik een brief thuisgestuurd dat ik een maandelijks bedrag dat ik ontving, per november niet meer zou ontvangen. Toch heb ik het ontvangen! God is écht, écht, écht goed!' — P.M. te D.H.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

11


GETUIGENISSEN | WAT GOD HEEFT GEDAAN DOOR HUN GELOOF

The Blessing Pact werkt! ‘Beste meneer Maasbach, Elke zondag kijken wij naar uw programma op de televisie en hebben ook uw boodschappen over The Blessing Pact gehoord. En ik kan zeggen: het werkt echt! U zegt altijd om u te schrijven als God een wonder heeft gedaan, en dat heeft Hij! Een aantal weken geleden kreeg mijn man het in zijn hart om onze wekelijkse giften aan onze kerk te verhogen met 20 euro per week. Met alle bezuinigingen van vandaag is dit voor ons een bedrag dat wij niet makkelijk kunnen missen. Het is toch zo’n 80 euro per maand! Maar goed, we zeiden: ‘We doen het en geloven voor een wonder!’ Daarbij zei ik: ‘En Heer, geef ons een dikke, vette enveloppe!’ Deze week kwam er uit onze kerk een broeder met zijn vrouw naar ons toe en drukte ons pardoes een dikke, vette enveloppe in onze handen en zei: ‘Wij waren op onze knieën aan het bidden en God zei om dit aan u te geven. Dus hierbij!’ Meneer Maasbach, u zal het niet geloven, maar in die dikke, vette enveloppe zat een behoorlijk bedrag, dat we onze ogen niet konden geloven. The Blessing Pact werkt echt voor iedereen die God op Zijn Woord durft te geloven. Wij zijn God heel dankbaar, maar ook u omdat u over de televisie zo vrijmoedig over geven durft te spreken, en dat is voor Nederland toch vrij uniek! Nogmaals dank en veel zegen op uw werk. We zullen niet vergeten om u te steunen, zodat u op SBS6 kunt blijven uitzenden.’ — M.M. te D.H.

‘God is écht, écht, éch The Blessing Pact werkt!

Genezen door het Punt van contact!

‘The Blessing Pact werkt! U zei: ‘Schrijf mij

Geachte David Maasbach, Op zondag 4 november jl. had ik één

onmiddellijk.’ Dus dat doe ik dan ook maar! Broeder

van de vele pijnlijke nachten doorgemaakt vanwege een heftige

David, ik ben al vanaf het begin Held van David, maar

slijmbeursontsteking in mijn schouder. Gelukkig kreeg ik nog even

nu ik echt bewust ben van The Blessing Pact, zie ik

de slaap te pakken tot 9.00 uur. Ik was geïrriteerd dat mijn man de tv

eigenlijk hoeveel God mij zegent. Eerst kreeg ik van de

met uw programma aan deed. Toch ging ik uw woord meeluisteren en

verzekering toevallig veel meer geld dan ik nodig had

werd geraakt door uw woord met het onderwerp punt van contact.

om te repareren. Toen kreeg ik van mijn werkgever

Ik had tijdens uw woord al in gedachten dat als de Heer vraagt iets te

toevallig meer geld dan ik had verwacht. Ook had ik

moeten doen, dan doe ik (een nuchtere Fries) dat. Tot het moment dat

iets nodig van de Gamma, en precies de dag dat ik het

de uitnodiging kwam dat ik mijn hand op de tv kon leggen, stond ik hier

moest kopen, was het toevallig met 20% korting in de

sceptisch tegenover. U moet weten dat ik de afgelopen weken mijn arm

aanbieding. Later zag ik nog een paar mooie kleding-

niet meer omhoog kon krijgen en legde mijn hand tegen onze tv. Na het

stukken die ik heel graag wilde hebben. U gelooft het

gebed was de pijn helemaal weg en tot de dag van vandaag ben ik, na

niet, maar zonder dat ik de eigenaar kende, kreeg ik

een jarenlange sluimerende slijmbeursontsteking, helemaal genezen.

van haar ook toevallig korting… En dat allemaal in een

Mijn fysio, die mij behandelde, was sprakeloos en ik heb hierover

paar weken. U wilt toch niet zeggen dat het allemaal

getuigd. Ik dank de Heer voor deze genezing en prijs Zijn wonderbare

toevallig is? Het is The Blessing Pact!’ — P.H. te L.

naam.’ — B.M. te W.

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd Dezelfde.’ — 12

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


| GETUIGENISSEN

Genezen door het Punt van Contact! ‘Toen ik uw uitzending van punt van contact op tv zag, heb ik met u meegebeden. Hierbij mijn getuigenis. Ik heb 2 jaar geleden een nieuwe knie gekregen, maar ik hield steeds pijn. Zelfs zo erg dat ik ’s nachts niet kon slapen. Ik heb de Here vaak gevraagd om mij maar thuis te halen. Maar toen u met het punt van contact kwam, heb ik meegebeden en gevraagd of God de pijn kon wegnemen, wat spontaan gebeurde. Tranen liepen over mijn gezicht. Toen voelde ik een warmte in mijn knie. Ik zat in mijn stoel en ik stond op en kon lopen zonder pijn. Prijs de Heer! Ik loop nog wel wat mank, maar dat kan mij niet schelen. De pijn is weg!’ — J.B. te A.

ht goed!’

Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

TV-GIDS

februari ZONDAG 3 FEBRUARI THEMA: 7 dingen die je moet overwinnen in je genezing ZONDAG 10 FEBRUARI THEMA: Jezus, de Meester ZONDAG 17 FEBRUARI THEMA: De waarheid aangaande God ZONDAG 24 FEBRUARI THEMA: Gaat u vandaag de wandel van geloof maken?

Visie 20:20 werkt! ‘Ik ben superblij om te kunnen zeggen dat ik Visie 20:20 op en top in werking heb kunnen zetten! Zojuist kwam ik het postbezorgvrouwtje tegen op weg van huis naar kantoor en, zoals altijd, zei ik haar gedag. Vorige week liep zij langs kantoor en bleef een tijdje staan, omdat we toevallig voor de musical aan het oefenen waren. Ze werd daardoor erg aangeraakt, waarna ik haar uitnodigde om naar de musical te komen kijken. Toen ik net met haar aan het praten was over ditjes en datjes, flitste heel het Visie 20:20 boekje door m’n hoofd en voor ik het doorhad, zei ik: ‘Wat wij het allerbelangrijkste vinden is dat iedereen, en ook u, te weten komt dat God van u houdt en dat Jezus u hoort wanneer u tot Hem bidt.’ Om een lang verhaal kort te maken, baden we daar op straat, met de post onder de armen, het zondaarsgebed en ze was zo blij! Ik rende naar Het Bijbelhuis en haalde daar het boekje Een nieuwe start. Geweldig, hè? God is goed!’ — C.v.D. te D.H.

Elke zondag 09.00 uur op SBS6

— Hebreeën 13:8 Antwoorden op levensvragen! NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

13


MISSION NIEUWS |

Filipijnen – Manilla en Mindoro

Nieuw vuur in San Jose

‘Er kwamen zo’n 800 mensen naar voren.’ Onlangs bezocht Evangelist John T.L. Maasbach met de MAP Band en een team uit Nederland de Filipijnen. Op het Filipijnse eiland Mindoro, in het plaatsje San Jose, vonden twee conferentiedagen en drie campagneavonden plaats. Ook werd er een bezoek gebracht aan kerken in Manilla.

‘Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in


‘Toen ik hoorde dat het team uit Nederland net als vorig jaar een campagne zou houden in San Jose, dacht ik terug aan mijn vorige ervaringen met de Johan Maasbach Wereldzending. Hun boodschappen van God hebben veel in mijn leven gedaan en hebben mij echt geraakt in mijn ziel. Ik nodigde al mijn collega’s uit en maakte veel reclame voor de conferentie. We begonnen te bidden en vasten in onze kerk en geloofden dat deze conferentie anders zou zijn dan alle voorgaande. Deze conferentie zou levensveranderend

‘Ik mocht Gods aanwezigheid voelen, zien en ervaren.’ zijn en niet alleen een tijdelijke uitwerking hebben, maar een levenslange impact in Jezus’ naam. En dit is ook gebeurd! Als leider en hoofd van de jongerenconferentie mocht ik Gods aanwezigheid voelen, zien en ervaren. Zelfs mijn collega’s ervoeren het. Ik weet dat God Zichzelf aan een ieder van ons heeft geopenbaard. Er was overlopende vreugde en bemoediging en verkwikking in de ziel en geest. Wat vooral naar voren kwam, was het belang van een Geestvervuld leven. De MAP Band maakte duidelijk dat muziek een van de geweldigste middelen is om het evangelie te delen. Het is een gereedschap om mensenlevens te bereiken voor Jezus. De conferentiedagen en campagneavonden hebben werkelijk nieuw vuur gebracht in San Jose!’

JOSEPHINE B. BALLEDO

President United Youth for Christ, Youth Ministerial Fellowship San Jose

de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.’ — Mattheüs 28:19 NIEUW LEVEN | SEPTEMBER 2012

15


MISSION NIEUWS | FILIPIJNEN

De zang en muziek van MAP trok duizenden mensen naar het plein in Mindoro.'

Honderden kwamen naar voren om hun hart aan Jezus te geven.

‘Dit is waar we het voor doen!’ ‘Tijdens de eerste campagneavond gaf de MAP Band een concert, waarna Evangelist John T.L. Maasbach het woord deelde. Velen reageerden op de uitnodiging om hun hart aan Jezus te geven. Er kwamen zo’n 800 mensen naar voren. Dit was alleen nog maar de eerste dag! De volgende dag begon de jeugdconferentie, waarbij Evangelist John T.L. Maasbach en Pastor Simon van Dalen les gaven. Jeconia startte een koor van zo’n 170 jongeren, die in drie uur tijd een driestemmig lied

Praktisch vervoersmiddel op Mindoro.

moesten leren. De laatste dag van de campagne zongen ze het lied en het klonk geweldig! Tegelijkertijd ging er een groepje met Pastor Simon van Dalen naar een legerkamp, waar we een uur vulden met zang en een woord. Ook tijdens de tweede campagneavond stonden er weer zo veel mensen op om in te gaan op de uitnodiging om hun hart aan de Here te geven. Dit is waar we het voor doen! De laatste dag van de jeugdconferentie was ook heel mooi. Er was veel gebed; eerst de jongeren onder elkaar, en daarna bad de MAP Band voor iedereen apart. De jongeren waren zo blij. Mindoro was een groot succes. Het was een intensieve, maar vooral geslaagde reis die veel nieuwe deuren opende.’ MICHA MAASBACH

16

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

Ook in het legerkamp was openheid en respect voor Gods Woord.


| MISSION NIEUWS

‘De mensen hier hebben een heel ander leven.’ ‘Met de groep zijn we afgereisd naar het continent Azië. Een reis naar de andere kant van de wereld met een andere cultuur, andere mensen en een andere omgeving. De eerste stop was Manilla, Filipijnen. In deze stad hebben

Jong en oud luisterden naar de boodschap gebracht Onze partners Pastors Leonidas en Christina Lopez. door Pastor Simon van Dalen.

we geweldige diensten gehad. De samenzang, de boodschap en vooral de mensen waren zo liefdevol. Aan alles was gedacht. Zelfs een westerse McDonald’s burger aan het einde van de dienst ontbrak niet. Na de bruisende stad Manilla, vertrokken we naar Mindoro, een eiland van de Filipijnen. Tussen de prachtige natuur en driewieler taxi’s zag ik hier ook armoede. De mensen hier hebben een heel ander leven. Mijn ogen werden geopend. Eigenlijk stond ik er nooit bij stil hoe God ons gezegend heeft om in een land als Nederland te wonen. Op dit eiland hadden we drie dagen lang een jeugdconferentie. Sommige jongeren hadden wel zes uur gereisd om hierbij aanwezig te zijn! De concerten van de MAP Band waren spectaculair en de boodschappen van Evangelist John T.L. Maasbach waren precies wat iedereen nodig had. Het was een indrukwekkende zendingsreis die zeker een impact heeft gemaakt op mijn leven.’ ALISSA HATHIE-MAASBACH

Jeugdkoor op de slotavond van de campagne.

MAP verzorgt de worship in een kerk in Manilla.

Evangelist John T.L. brengt Gods Woord aan de plaatselijke gemeente.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

17


MISSION NIEUWS | ISRAËL

Israël

Straatkinderen

In Brazilie leven er 7.000.000 kinderen op straat. Oasis zet zich met hart en ziel in voor de straatkinderen in een van de armste en gevaarlijkste buurten in Curitiba.

Onvergetelijk. Afgelopen november bezocht een groep van 50 mensen het heilige land, Israël. Het was voor een ieder een onvergetelijke reis en een onbeschrijflijke ervaring.

'H

et was in één woord: onvergetelijk! Het is heerlijk weer als we aankomen in Tel Aviv. Een mooie, luxe

bus neemt ons mee naar Tiberias, bij het meer van Galilea. We verblijven voor drie nachten in een hotel en onze gids, Avner (spreek uit: Abner), begeleidt ons naar vele bezienswaardigheden. Hij is een boeiende verteller en dat maakt onze reis alleen nóg mooier. Het is voor hem niet echt een baan, maar zijn passie. We lachen veel en dat geeft een goeie balans, omdat we elke dag zo veel informatie te verwerken hebben. ‘s Middags maken de meesten van onze

Het prachtig uitzicht op de stad Jeruzalem werd door iedereen vastgelegd! De Jordaan rivier

groep gebruik van de lokale gerechten in de gezellige restaurantjes. We ontmoeten mensen van verschillende Joodse stromingen en onze gids legt ons uit waar hun gedachtegang, stroming of religie zijn oorsprong heeft gehad. Na vier dagen brengt onze betrouwbare buschauffeur, Wahib, ons naar het hotel in Jeruzalem. We zullen nooit vergeten hoe we deze stad binnenreden. Precies op het moment dat we de tunnel uitrijden en de stad Jeruzalem zien, klinkt luid het bekende lied: ‘Jerusalem’ over de speakers. Met de hele groep zingen we uit volle borst het refrein mee. Ik zie verschillenden huilen van blijde emotie. Het is prachtig! Wat een stad. Wat een moment. Wat een eer aan God!

18

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

Groepsfoto voor de menora bij de 'Knesseth' (regeringsgebouw) in Jeruzalem.


Op het Meer van Tiberias hadden we op de boot een dienst. We waanden ons werkelijk in de tijd van de Bijbel. Daarna hebben liefhebbers gevolksdanst!

De tuin van Gethsemane met de olijfbomen.

‘De verhalen van de Bijbel komen voor ons tot leven.’ De dagen die volgen brengen we natuur-

volle dagen in en nabij Jeruzalem, zit-

lijk een bezoek aan alle plaatsen waar

ten we vol met informatie en verhalen

Jezus is geweest. De verhalen van de

van de Bijbel. Hoe wonderbaar dat

Bijbel komen voor ons tot leven als we

we hier mochten zijn en onszelf even

wandelen waar Jezus ook gewandeld

terugwaanden in de tijd dat Jezus daar

heeft. Op een aantal plaatsen heeft men

lichamelijk was en zo veel wonderen

traditionele kerken gebouwd om zo de

heeft gedaan. Maar Hij is nu terug bij de

gebeurtenis vast te leggen. Dat is echter

Vader en heeft ons een prachtige op-

niet altijd de waarde die het moet krijgen.

dracht gegeven: ‘Ga uit in de hele wereld

Maar het is in onze harten gegrift en we

en breng het Evangelie aan de mensen’ (zie

proberen een voorstelling te maken van

Marcus 16:15).

We genoten van heerlijke lokale gerechten in de gezellige restaurantjes.

hoe het geweest of gegaan moet zijn. Het was echt een reis om niet te Ook de avondbijeenkomsten zijn een

vergeten. Ook dit jaar zullen we een reis

heerlijke blessing! We zingen, delen

naar Israël hebben. Ik hoop dat u met ons

getuigenissen van wat God heeft

mee kunt gaan!’

gedaan, hoe we geïnspireerd worden door alle Bijbelse plaatsen en genieten

SIMON & HELEN VAN DALEN

van de gezelligheid onder elkaar. Na zes

— Reisleiders Israëlreis

Een van de hoogtepunten was wel de dienst met John T.L. Maasbach in Tel Aviv.

Ga mee naar Israël!

Dinsdag 1 t/m donderdag 10 oktober 2013 (o.v.b.) De Stichting Johan Maasbach Wereldzending nodigt u uit voor een onvergetelijke tiendaagse groepsreis naar Israël. Mis deze unieke kans niet en geef u vandaag nog op! Reisleiders: Simon en Helen van Dalen

MEER INFO: Capitol World Travel T 070-3469473 | E cwt@maasbach.com


Voor de hele familie! Home

Boeken

Kinderboeken

Bijbels

Spaans

‘Wat God toen deed, wil Hij vandaag ook voor u doen!’ David Maasbach

Engels

voor maar

9,95

➤ De vergeten wonderen uit de Bijbel — De wonderen van Christus. ISBN 9789064421075

Preken van David Maasbach Nieuw!

God is voor ons D AV I D M A A S B A C H

Een wonderbare God in een wonderlijke wereld D AV I D M A A S B A C H

God is altijd in het heden D AV I D M A A S B A C H

per stuk

Jezus heeft authoriteit over ziekte en kwalen

4,95

D AV I D M A A S B A C H

De boodschappen van David Maasbach zijn altijd positief en geven richting en tips voor een beter en gelukkiger leven.

➊ God is voor ons Dualisme is de scheidslijn van degenen die vóór ons zijn en degenen die tegen ons zijn. DVD041112 ➋ Een wonderbare God in een wonderlijke wereld De afgelopen 25 jaar hebben ons in een wonderlijke wereld gebracht. DVD181112 ➌ God is altijd in het heden Jezus wil ook vandaag wonderen van genezing en bevrijding doen in onze generatie. DVD251112 ➍ Jezus heeft autoriteit over al uw ziekten en kwalen Jezus heeft macht om u vandaag volkomen gezond te maken. DVD021212 * Prijswijzigingen voorbehouden. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.

Het Bijbelhuis Apeldoornselaan 2, 2573 LM Den Haag Tel: 070-3469729 E-mail: info@bijbelhuis.nl Website: www.bijbelhuis.nl Openingstijden: maandag t/m vrijdag: 9.00 - 18.00 u. zaterdag: 9.00 - 17.00 u.


Ga online www.bijbelhuis.nl CD/DVD

David Maasbach

Blu-ray

Diversen

E-books

Koopjeskelder

De Nationale Bijbelquiz

cadeau

Dit spel bevat meer dan 700 verrassende en spannende

tip!

quizvragen over onderwerpen als film, muziek, oorlog, liefde, reizen, wetenschap en meer. Met vragen voor iedereen die de Bijbel kent en echte fijnproevers. Een uitdagend spel voor het hele gezin! ISBN 8730530305017 | € 12,95

voor jong & oud

De kracht van een biddend kind Stormie Omartian

Geloof onder vuur Andrew White

Een hoopvol en wijs boek voor

Gebeden van kinderen zijn zeker zo

Dit boek vertelt het ontroerende verhaal

mensen die willen nadenken over de

krachtig als gebeden van volwassenen.

van een christengemeenschap in de vuur-

realiteit van het ouder worden. ISBN

Geschikt voor kinderen vanaf groep zes.

linie in Irak. ISBN 9789033800047

9789059990197 | € 14,95

ISBN 9789059990234 | € 9,95

| € 14,95

Ik bestel:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Bijna Thuis Billy Graham


ADV Pasen


De visie voor effect ieve evangelisat ie

www.visie-2020.nl Een middag met David Maasbach Zondag 17 februari Hilversum | 15.00 u. Het zal een ďŹ jne middag worden met veel zang en muziek en een bemoedigende boodschap. Mis het niet! De toegang is vrij. Locatie: GOOILAND Evenementenlocatie, Emmastraat 2, 1211 NG Hilversum

Hoop u te ontmoeten!

ga naar: naar: nlgodlovesyou.nl


uitzond in onze DIE ON

➊ GOD IS EEN GOEDE GOD! ➋ GENEZING VOOR DE ZIEKEN! ➌ VOORSPOED VOOR GODS KINDEREN! ➍ HET WINNEN VAN ZIELEN! ➎ NADRUK OP DE HEILIGE GEEST! ➏ ONDERWIJS IN DE BEDIENINGEN! ➐ EEN NIEUWE STIMULANS VOOR DE MENSEN!

24

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


derlijke resultaten e bediening NS ANDERS MAKEN DOOR: DAVID MAASBACH

De kern van onze bediening is om door de kracht van de levende God tegemoet te komen in de nood van mensen. Door de zalving van de Heilige Geest die op ons rust, zullen wij voorwaarts gaan met het werk des Heren, om Gods antwoord te brengen op de noden en problemen van mensen. Op

GOD IS EEN GOEDE GOD De Stichting Johan Maasbach Wereldzending pioniert al meer dan 60 jaar een concept van God dat al zo oud is als de mensheid zelf. Hierdoor lijkt het een totaal nieuw concept van vandaag, maar dat is het zeker niet. Het concept is: God is een goede God! Dit begrip van God komt als een Goddelijke

een reële manier onderscheidt

openbaring tot ons door Zijn Woord, dat zegt:

het werk van de Stichting Johan

‘Ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan, ook

Maasbach Wereldzending zich

wat uw gezondheid betreft.’ – 3 Johannes 1:2 ‘Ik ben gekomen om Mijn schapen leven en overvloed te geven.’ – Johannes 10:10 ‘Hij (Jezus) trok het land door en deed heel veel goeds. Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel leefden, want God was met Hem.’ —Handelingen 10:38 NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

25


‘WIJ LEREN OM GOD LIEF TE HEBBEN, NIET UIT ANGST OF VREES, MAAR IN GELOOF EN LIEFDE!’

Deze woorden zijn ons gegeven om ook tegen

Ja, er is een hel en een oordeelsdag, leert de Bijbel

alle mannen, vrouwen, jongens en meisjes in onze

ons. Dat is het andere deel van het evangelie. Maar

generatie te prediken. Vele echte wonderen hebben

de apostel Paulus vertelt ons het volgende:

door dit begrip van God plaatsgevonden. Helaas wordt hier vandaag zo weinig over gesproken, dat

‘Bent u niet blij dat God zoveel liefde toont en

onze stem wel een roepende in de woestijn lijkt. Wij

trouw en geduldig is? Begrijpt u niet dat Hij zo lang

leren om God lief te hebben, niet uit angst of vrees,

met Zijn straf wacht om u de kans te geven met de

maar in geloof en liefde! Wij vertellen de mensen

zonde te breken?’ — Romeinen 2:4

dat ze God niet moeten zien als een onzichtbare tiran, die met de mattenklopper klaarstaat om ons

Als u vandaag een groter geloof wilt hebben en een

te straffen als we iets verkeerd hebben gedaan, en

beter begrip van het in werking stellen van je geloof,

ons zonder pardon naar de hel stuurt.

leer dan te beseffen dat God een goede God is. Dat Hij van u houdt; dat Hij u wil zegenen; dat Hij u

God wil u redden en niet vernietigen!

voorspoedig wil maken in geest, ziel en lichaam. Ja, in

God wil u gezond maken en niet ziek maken!

alle opzichten en omstandigheden! Doordat mensen

God wil u voorspoedig maken en niet arm

deze boodschap hebben gehoord en de wonderen

maken!

hebben gezien die in Zijn naam zijn gebeurd, is er golf

God wil tegemoetkomen in uw noden en u

van geloof losgekomen. Niet alleen in Nederland,

niet tekortdoen!

maar overal in de wereld waar wij de boodschap van

God wil uw leven een prachtig voorbeeld

Jezus Christus brengen.

• •

maken van Zijn kracht en u geen mislukkeling •

maken!

Vele mensen hebben nieuwe hoop ontvangen en

God wil u naar de hemel brengen en niet naar

leven het goede leven van overvloed dat God hun

de hel sturen!

gegeven heeft. Daarom zijn wij dankbaar voor dit geweldige begrip dat God ons van Zichzelf heeft gegeven. Zolang wij kunnen, zullen we dit begrip van God blijven prediken, overal waar wij het evangelie brengen. God is een goede God!

26

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


GENEZING VOOR ZIEKEN Een andere uitzonderlijke bediening is dat wij een instrument van God zijn voor de genezing van de gehele mens: geest, ziel en lichaam. Het brengt genezing van ziekten. Het brengt verlossing van angst en vrees. Het brengt bevrijding van boze machten. Onze bediening geeft de zieke een punt van contact om zijn geloof in werking te stellen. Een punt van contact door bijvoorbeeld het opleggen van handen. God gebruikt onze handen niet als een magisch instrument, maar heel eenvoudig als een verlengstuk van de helende handen van Jezus Christus van Nazareth. ‘Laat zijn handen zijn als Uw handen, Heer; dan zal ik gezond worden’ is het gebed geweest van vele mensen voor wie wij bidden. Onze bediening geeft een wonderbare, nieuwe dimensie aan de praktijk van het opleggen van handen voor genezing van de zieken. Genezing is een belangrijk onderdeel van onze bediening. Dit was al zo in de dagen van mijn vader, Evangelist Johan Maasbach. Ook hij predikte de boodschap van genezing, en ook hij legde zijn handen op de zieken, opdat zij in de naam van Jezus gezond zouden worden. En ook in zijn generatie hebben vele mensen genezing van God ontvangen.

‘GOD WIL DAT ZIJN KINDEREN HUN GELOOF IN WERKING STELLEN, ZODAT HIJ HEN KAN GENEZEN.’

Er zijn getuigenissen ten overvloede! De Bijbel leert ons dat genezing het brood van de kinderen Gods is. God heeft mij vorig jaar gezegd om hierover te spreken, omdat Hij Zijn kinderen wil genezen. Genezing is hun Goddelijk erfdeel; genezing is hun Goddelijk recht! Maar de meeste kinderen Gods weten dit vandaag niet meer. Daarom moet ik hierover spreken. God wil dat Zijn kinderen hun geloof in werking stellen, waardoor er een punt van contact ontstaat, en God hen kan genezen. God gebruikt onze bediening als een instrument om Zijn kinderen genezing te brengen. Hoe meer ik hierover spreek, hoe meer ik het geloof zie groeien van de mensen die het horen. Dit geeft ons blijdschap en vreugde, waardoor wij met verwachting uitzien naar de komende tijd van onze bediening: genezing voor de zieken. NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

27


VOORSPOED VOOR GODS KINDEREN Vanuit Gods Woord kunnen we heel duidelijk zien dat God wil dat Zijn kinderen voorspoedig zullen zijn. ‘Ik bid dat het u in elk opzicht goed mag gaan, ook wat uw gezondheid betreft.’ — 3 Johannes 1:2 ‘Mijn God zal uit Zijn rijkdom in Christus Jezus u alles geven wat u nodig hebt.’ — Filippenzen 4:19 Met andere woorden: God wil voorspoed geven voor uw geest, ziel en lichaam. Dat wil zeggen: de totale mens. En Hij wil ons voorspoedig maken in onze financiën. Christenen behoren zielenwinnaars te zijn. En om zielen te winnen moeten we door de Heilige Geest in vuur en vlam voor de Heer staan. We hebben ook lichamelijke kracht nodig om voor God te werken. Daarbij mag het niet ontbreken aan een zekere mate van voorspoed om Gods werk te steunen. Echte voorspoed komt van God. God Zelf is de Bron van voorziening van onze noden. Hij wil

‘ECHTE VOORSPOED KOMT VAN GOD.’

ons echter niet voorspoedig maken, zodat wij alleen maar in onze persoonlijke noden worden voorzien. Hij wil ons voorspoedig maken, zodat we genoeg overhouden om daarmee anderen te helpen. ‘God geeft Zijn genade in overvloed, zodat u niet alleen zelf alles krijgt wat nodig is, maar het ook royaal met anderen kunt delen.’ — 2 Korinthiërs 9:8

28

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


‘GOD ZELF IS DE BRON VAN VOORZIENING VAN ONZE NODEN.’ .

Het is een feit dat wereldse mensen niet zullen geven

opent daarmee de bronnen van onverwachte voor-

voor de verspreiding van het evangelie. Alleen Gods

zieningen voor alle partners en vrienden die het werk

kinderen hebben de liefde en visie om het evangelie

des Heren steunen. Zij zien God als de Bron van hun

te brengen aan het verlorene. Daarom wil God dat

voorzieningen en niet de middelen en instrumenten

Zijn kinderen voorspoedig zullen zijn. Hij weet dat

die God gebruikt. De sleutel van The Blessing Pact is:

als Zijn kinderen voorspoedig zijn, zij hun tienden en

‘Ja ik doe het, en ik verwacht een wonder!’ Er zijn heel

offergaven zullen geven voor de redding van zielen.

wat mensen vandaag die denken dat als ze iets aan

Dat is de boodschap die wij prediken aangaande

God geven, ze niets mogen terugverwachten. Maar

voorspoed. Deze boodschap heeft vele mensen ge-

dat is zeker niet Bijbels! Want Jezus zegt:

holpen om daarvan een manier van leven te maken. Zij gebruiken de werking van hun geloof, waarop God

‘Geef en u zult iets terugkrijgen, meer dan over-

kan voorzien in hun noden en hen kan zegenen met

vloedig zult u ervoor terugkrijgen. Met de maat

een stroom van zegeningen. En van de voorspoed die

waarmee u meet, zult u ook gemeten worden.’

God hen geeft, geven zij ook weer een tiende deel

– Lucas 6:38

terug aan God uit dankbaarheid voor Gods genade waarin zij mogen leven.

Als u geeft, verwacht dan ook een wonder van God in de vorm van uw nood. Als u niets verwacht, dan

Wij zijn heel dankbaar voor degenen die dit concept

kan het zijn dat God u een zegen zendt, maar dat u

van God hebben aangenomen en ernaar leven. Zij

deze niet herkent. Hierdoor neemt u het niet aan en

voorzien in het geld dat nodig is om met het werk

mist u datgene wat God u wil geven. Onze partners

des Heren in volle kracht vooruit te laten gaan en de

en vrienden zijn heel enthousiast over The Blessing

mensen te vertellen dat God van hen houdt en hen

Pact. Het maakt hen positiever in hun geloof om

wil genezen en bevrijden. Jezus heeft ons immers op-

van God te ontvangen. Het vervult hen met grote

gedragen om de wereld in te trekken en alle mensen

verwachting, en het geeft hun overvloed en een won-

het goede nieuws over Hem te vertellen. En dat is

derbaarlijke voorziening van Gods leven voor hen.

precies wat we doen! Om de mensen voorspoedig te maken heeft God mij The Blessing Pact gegeven. God NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

29


‘GOD HEEFT ONS G DOEL DAT WIJ ZUL OM OOK ANDEREN

HET WINNEN VAN ZIELEN

Ik vind het een geweldig voorrecht om voor de zieken te bidden, omdat het mij in dezelfde tijd de gelegenheid geeft om Gods liefde te laten zien aan de niet-gelovigen. God heeft ons vele middelen gegeven om zielen te winnen: •

Televisie-uitzendingen (elke zondagmorgen van 9.00 tot 10.00 uur op SBS6)!

The Blessing Family Music Station (maasbachradio.com)!

Nieuw Leven magazine!

Voor Jou! magazine!

Traktaten, brochures en boeken!

Visie 20:20 (visie-2020.nl)!

The Blessing gemeenten!

Onze bediening munt uit in evangelisatie en het

Oogsttijd Bijbelscholen in vele landen!

winnen van zielen. Evangelisatie en het winnen van

Zoë College Bijbelscholen!

zielen is altijd prioriteit nummer één. De doelstelling

NL, God Loves You!-middagen!

van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending

Telehulp (070-3642833)!

luidt:

5stappentotgod.nl!

Evangelisatiecampagnes in binnen- en

‘Ons doel is om het grootste aantal mensen te bereiken met het evangelie van Jezus Christus,

buitenland! •

in de kortst mogelijke tijd, met de beste middelen

Christelijke uitgeverij en familieboekwinkel Het Bijbelhuis.nl!

die ons ter beschikking staan.’

God heeft ons gered met het doel dat wij zullen

Overal waar je maar in de wereld komt, vind je

meehelpen om ook anderen te redden. Hij heeft ons

wel iets van onze bediening. Een traktaatje, een

laten zien dat het grootste wonder de redding van je

blaadje, een cd’tje, een dvd’tje, een Bijbelschool, een

ziel is. Daarom staat het winnen van zielen altijd op

Blessing gemeente, een boek, een boekenlegger, een

nummer één in onze bediening. Wanneer wij bidden

televisie-uitzending. En Maasbach Radio is overal ter

voor de zieken, dan is ook dat weer een instrument

wereld te ontvangen!

Enz. Enz. Enz.!

om zielen te winnen. Elke keer als een zieke wordt genezen, wordt het hart van de mens geraakt en

Wij danken de Here God voor de genezing van

nederig gemaakt, waardoor God in staat is om zijn

zieken, maar we danken Hem het meest voor alle

ziel te bereiken.

zielen die gered zijn. Wat wij ons altijd maar weer afvragen is: ‘Heer, hoe kunnen wij nog meer en nog sneller zielen winnen?’ De oogst is immers heel groot, arbeiders zijn er weinig, en de tijd is kort.

30

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


GERED MET ALS LLEN MEEHELPEN N TE REDDEN.’

➄ NADRUK OP DE HEILIGE GEEST Door alle jaren heen hebben wij in onze bediening altijd de nadruk gelegd op de Heilige Geest. Het is door de zalving van de Heilige Geest dat wij in de bediening staan. Zonder Zijn zalving kunnen wij vrijwel niets doen. Maar mét deze zalving in ons leven kunnen we tegemoet komen in de noden van mensen. De kracht Gods komt door de Heilige Geest over een mens, nadat hij gedoopt is met de Heilige Geest. Men kan de kracht van God niet ontvangen zonder de doop met de Heilige Geest. ‘Maar als de Heilige Geest op jullie neerkomt, zullen jullie kracht ontvangen om de waarheid over Mij te vertellen aan de mensen in Jeruzalem en ook in Judea en Samaria, en zelfs tot in de verste uithoeken van de wereld.’ — Handelingen 1:8 Het is een geestelijke kracht; het is een innerlijke kracht! Een innerlijke kracht die in staat is om Gods Geest te ervaren wanneer je van God getuigt. Een kracht die het beste in u naar boven brengt en u helpt in uw pogingen om God te dienen, te gehoorzamen en te volgen. Wanneer u de gave van de Heilige Geest ontvangt, ontvangt u een andere Trooster. ‘Ik zal de Vader bidden dat Hij een Helper zal sturen die altijd bij jullie zal blijven.’ — Johannes 14:16 U ontvangt door de Heilige Geest een ingebouwde vrijmoedigheid. NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

31


‘DE HEILIGE GEEST ZET ONS IN VUUR EN VLAM OM EEN GETUIGE TE ZIJN VAN JEZUS.’ ‘Terwijl zij dit aan God vroegen, begon het

Heilige Geest spreekt ze voor u uit, wanneer Hij

gebouw waar zij bijeen waren te schudden.

door uw tongentaal heen tot God bidt. Dit kan

Zij werden allemaal vol van de Heilige Geest en

vandaag van grote betekenis voor u zijn. In feite

verkondigden vrijmoedig de boodschap van God.’

wordt de Heilige Geest de Gids in uw leven die de

— Handelingen 4:31

leiding neemt. Jezus heeft gezegd dat het beter voor u is dat die andere Trooster – de Heilige

U spreekt door de Heilige Geest in nieuwe tongen.

Geest – met u is, dan dat Hij vandaag met u zou zijn in vlees en bloed (Johannes 16:7).

‘Zij werden allemaal vervuld van de Heilige Geest en begonnen in vreemde talen te spreken:

Wij leven vandaag in het uur van de Heilige Geest.

woorden die de Heilige Geest hun ingaf.’

Elk kind van God behoort gedoopt te zijn met

— Handelingen 2:4

de Heilige Geest. Op deze manier kan de Heilige Geest ons in vuur en vlam voor God zetten en

‘Terwijl Petrus nog sprak, viel de Heilige Geest

houden om een levend getuige te zijn van Jezus

op allen die naar hem luisterden. De Joodse

Christus.

volgelingen van Jezus die met Petrus waren meegekomen, waren verbaasd dat de Heilige Geest ook aan mensen van een ander volk was

zij hoorden hen in vreemde talen spreken en God

• • •

Het maakt dat u voelt dat u door God geliefd bent!

Het laat u voelen dat God u waardeert en belangrijk vindt!

‘Toen Paulus zijn handen op hen legde, kwam de Heilige Geest over hen. Zij spraken in vreemde

• •

Het maakt dat u niet bang bent!

Het maakt dat u zich niet schaamt voor de naam van Jezus en het evangelie!

Door de wonderlijke uiting van de Heilige Geest – door uw tong – wordt uw geest

32

Het voedt u met een gevoel van vertrouwen, veiligheid en zekerheid!

talen, en gaven woorden van God door.’ — Handelingen 19:6

Het laat u proeven van het leven en de overvloed die God geeft!

Petrus, nu zij, net als wij, de Heilige Geest hebben ontvangen?’ — Handelingen 10:44-46

Het maakt u deel van een wereldwijde bediening om zielen te winnen!

verheerlijken. Wie kan er nog bezwaar tegen hebben dat deze mensen gedoopt worden, zei

Het geeft u liefde en ontferming voor de mensen die een nood hebben!

gegeven. Maar er was geen twijfel mogelijk, want

Het brengt u in partnerschap met de grootste

door Gods Geest in werking gesteld. U

onderneming ooit. En dat is om ieder mens in de

zegt dan dingen in uw gebeden die u graag

wereld te vertellen dat God goed is en dat Hij hen

wilt zeggen, maar niet kunt uitspreken. De

wil redden, bevrijden en eeuwig leven wil geven!

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


‘KLAARGESTOOMD OM IN HUN EIGEN TAAL HET EVANGELIE TE BRENGEN.’

ONDERWIJS IN DE BEDIENING Een andere uitzonderlijke bediening is dat wij anderen onderwijzen door middel van Bijbelscholen. Deze mensen zullen op hun beurt ook weer anderen in de bediening onderwijzen en onze bediening doorgeven. Waarschijnlijk zijn velen die met onze bediening in aanraking komen, zich niet bewust van het feit dat wij overal in de wereld Bijbelscholen hebben. Wij geven onderwijs aan voorgangers, jeugdleiders, tienerleiders, zondagschoolleiders en werkers in het Koninkrijk van God. Ook leggen wij hun de handen op en vragen God hen te gebruiken om in de nood van de mensen tegemoet te komen. •

Om bevrijding te brengen aan mensen die gebonden zijn!

Om genezing te brengen aan mensen die ziek zijn!

Zij worden klaargestoomd om in hun eigen taal en natie het evangelie te brengen. Wie verstaat de cultuur waarin zij leven beter dan zij? God heeft ons laten zien dat op die manier het evangelie zich van binnenuit vermenigvuldigt. Op die manier kunnen de door God geroepen mannen, vrouwen, jongens en meisjes in hun eigen land, in hun eigen taal, in hun eigen cultuur, de bediening voortzetten die wij begonnen zijn. Hierdoor kan de waarheid van het evangelie voortleven in de harten van mensen over de hele wereld. Ook in de landen met meer dan 1.000.000.000 (een miljard) mensen. Er is in de wereld enorm veel honger naar het evangelie en onderwijs in de bediening. Wij doen wat we kunnen om in deze behoefte te voorzien.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

33


EEN NIEUWE STIMULANS VOOR MENSEN Ten slotte de uitzonderlijke bediening van het geven van een nieuwe stimulans aan mensen. The Blessing Family is geen organisatie en ook geen nieuwe denominatie. Het is een wereldwijde eindtijdbeweging van de Heilige Geest. Deze eindtijdbeweging beweegt zich over de hele wereld… •

Om hen die ziek zijn te genezen!

Om hen die door boze machten gebonden zijn te bevrijden!

Om redding te brengen aan hen die op weg naar de hel zijn!

Om te verkondigen dat Jezus terugkomt!

Om de grote eindtijdoogst van zielen binnen te halen!

The Blessing Family is een happy family… •

Die je gedachten stimuleert!

Die je een ervaring met God geeft!

Die je zalft met de Heilige Geest!

Die je ‘een huppel’ geeft in je wandel en je ogen verlicht!

Die je blijdschap en vreugde in je hart geeft!

Die je hoop geeft!

Die je met hoop vervult!

Er zijn nog meer uitzonderlijke bedieningen waardoor wij ons onderscheiden: •

Muziek!

Musicals!

Global Prayer Network!

Kindertehuizen!

Zomerkampen!

Doopdiensten!

Vreugdefeesten!

Hoogtijdagen!

Enz. Enz. Enz.!

Maar dat een andere keer!

34

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

‘THE BLESSING FAMILY IS A HAPPY FAMILY!’


DOOP vreugdefeest ADV Doopdienst

ADV Pinksteren ZONDAG 10 MAART |15.00 UUR

THE BLESSING DEN HAAG (CAPITOL EVANGELIE CENTRUM) LOOSDUINSEKADE 222 Meer info over de doop? Bel 070-3635929

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

35


POINT! | MAKE A POINT!

❤ MééR VOOR JEZUS In 2013 Het nieuwe jaar is net begonnen. 2013 k an een nieuwe star t voor jou bet ekenen. Kr ijg een nieuwe visie en een nieuw d oel voor je toekomst . M aak een ni nieuwe toew ijd ing en on t vang nieuwe kr a cht . R icht je oog op nieuwe voor uitz icht en en ga nieuwe wond er en en echt e r esulta t en z ien.

Als jij een besluit wilt nemen om (meer) als Jezus te zijn, zal jij deel worden van het antwoord voor deze

2013

generatie. We worden allemaal beïnvloed door onze omgeving. Van welk nieuw mobieltje hot is, tot welk vakantieland in is. Van hoe jij je haar knipt

of kleurt, tot welke hamburger je eet. Jij kiest zelf wie jij volgt en door wie jij je laat beïnvloeden.

Hier zijn 5 eenvoudige ideeën die iedereen kan doen:

Wat jullie enige hoop is en wat deze generatie zal

1 Neem iemand mee

redden, is jullie geloof in God en de wonderbe-

Naar de gemeente, het POiNT! Concert, een van de grote

diening van Jezus! Jullie willen geen dode religie,

feestdagen enz.

maar jullie willen God in actie zien. Ik geloof dat de jongeren die nu geroepen worden door God

2 Bid met iemand het zondaarsgebed

de wereld zullen beëvangeliseren met wonderen

Vraag aan je vrienden of je met hen het gebed mag bidden

en tekenen die volgen. Blinde ogen zullen open-

dat Jezus in hun hart komt.

gaan, doven zullen gaan horen, tumors zullen

3 Word een Vriend van Maasbach

verdwijnen, lammen zullen gaan lopen, enz.!

Begin met €10,- per maand te geven voor de SBS6 tvWat ga jij voor Jezus doen in 2013? Jij moet jouw

uitzendingen, zodat je deel hebt aan deze manier van

leeftijdsgenoten bereiken met de Bijbel en de naam

zielenwinnen.

van Jezus. Dit kan een geweldig jaar worden voor jou persoonlijk in jouw evangelisatie. Jongeren

4 Doe mee met Visie 20:20 – 365

moeten gered worden uit de macht van satan.

Je leest hierover op de pagina hiernaast.

De Johan Maasbach Wereldzending kan het niet

5 Koop een dvd met de boodschap van Jezus en bekijk die samen met iemand

alleen. Ik wil dat jij ook zult gaan. Je hoeft niet naar de andere kant van de wereld. Jij moet iedereen bereiken om jou heen. Je medestudenten, je collega’s, je buren, je familie enz. Stel jezelf een nieuw doel. Laat 2013 het jaar zijn dat jij iets gaat

Maak een BESLISSING, stel een

doen, waardoor jij ziet dat God echt bestaat. Wat

DOEL, maak een ‘TO DO’ List, en…

bedoel ik hiermee? Jij gaat iets in geloof doen en

GA HET DOEN! Ga naar onze POiNT!

verwacht dat God dan iets gaat doen wat alleen

site en laat weten wat je gaat doen

Hij kan doen.

of vertel ons hoe het gegaan is, zodat jij anderen ten goede kan beïnvloeden om hetzelfde te doen!

-JOHN & GODELIEVE36

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


Vr aa g jouw 365 -pakket aan via info@poin tyou th . com

365 TRAKTATEN ELKE DAG 1

☛ 365 is een hulpmiddel van

☛Er zijn verschillende manieren ☛ om 365 aan te pakken:

Visie 20:20 om Visie 20:20 het komende jaar in praktijk te brengen. In het 365-pakket zitten 365 folders met 5 verschillende titels: 5 feiten op een rij, De weg tot God, God en het verdwaalde kind, Het geweldigste

komen van de juiste persoon, en

➊ Je geeft elke dag aan iemand anders 1 folder.

➋ 1 keer per week deel je 7

dat als die persoon het leest, hij/ zij aangeraakt zal worden door het Woord, de Geest en de liefde van God.

folders uit.

verhaal ooit verteld en Wie is God?.

Zo heb je voor elke dag van het jaar

30/31 folders uit.

één folder die je aan iemand kunt

➍ Of je deelt in 1 keer alle

geven.

TIP 1: Bid voordat je gaat

dat iedere folder in handen zal

1 keer per maand deel je

folders uit. (Afhankelijk van waar

TIP 2: Ga naar pointyouth.com en schrijf in 2 zinnen jouw ervaring MIS HET NIET op (eventueel met een foto) om

anderen te bemoedigen ook mee te doen.

je het uitdeelt, kan het binnen 2 uur.) Je kunt dit pakket kopen voor slechts €25,- inclusief rugzak.

Visit us online! LIKE US ON FACEBOOK ➤ pointyouth.com

POiNT ZOMErkamp 22 t/m 26 juli ➤ CWT@MAASBACH.COM

OOGSTTIJD 10 juni t/m 19 juli ➤ OOGSTTIJD.NL


POINT! | WHERE YOUTH MEET

GALA

Broeder John heette iedereen welkom en opende de avond met een kort gebed.

Op 16 december 2012 hadden we met alle POiNT! groepen een gala in The Blessing Utrecht. Het was een supergezellige avond! Iedereen kwam strak in pak of helemaal opgedoft in een mooie jurk over de rode loper binnen en werd verwelkomd met een lekker welkomstdrankje.

Na het programma hadden we een receptie met heerlijk eten.

38

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013


Emmy leerde iedereen een eenvoudige dans Vervolgens werden de rijen afgetikt, en bleef per vak de beste rij over.

John T.L. Maasbach gaf ons de uitdaging om in het nieuwe jaar meer mensen bij Jezus te brengen: ’Visie2020 - 365’ werd gelanceerd.

MAP deed de worship met ook kerstliedjes in nieuwe stijl. Andrew zong nog een mooi lied: You gotta have faith.

Iedereen ging gezellig met elkaar kletsen en foto’s maken.

Kortom, het was een geweldig gala! Kijk op pointyouth.com Wees er de volgende keer ook bij!

voor meer foto’s en filmpjes: www.pointyouth.com NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

39


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

De autobiografie van Johan Maasbach De bekende evangelist Johan Maasbach (1918-1997) is de oprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en heeft wereldwijd miljoenen mensen bereikt met het evangelie. In een aantal delen brengen wij u zijn geloofsopbouwende autobiografie. Deze maand deel 10. 40

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

10


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

‘De klap die de Here toeliet dat ik kreeg, was niet tevergeefs...Ik wist dat ik de langste tijd had gevaren.

De klap die God gebruikte

Tokio. Het stond mij wel aan.

Wat een voordeel kan de christen halen uit de geschie-

Ik wist dat de maatschappij

denissen van de woestijnreis van het volk Israël! Het

mij als passagier weer

zijn diepgaande lessen voor de christen, op reis naar

terug moest sturen van San

het Vaderhuis. Ze leren ons hoe we kunnen komen

Francisco naar Rotterdam,

in de rust, die God voor ons bereid heeft. De Here

de haven waar ik zou aanmon-

ging voor het volk Israël uit, des daags in een wolk-

steren. Hoe belangrijk is het

kolom om hen te leiden op de weg, en des nachts in

echter om eerst de Here te

een vuurkolom om hen voor te lichten, zodat zij dag

vragen en niet een eigen weg te

en nacht konden voortgaan. Zonder ophouden bleef

gaan. Dit schip was beslist niet

de wolkkolom des daags en de vuurkolom des nachts

een van de beste die ik gehad

aan de spits van het volk (Exodus 13:21-22). Het was

heb. Niet alleen de bemanning,

een geheel nieuwe weg die zij gingen en ze waren

maar zelfs de kapitein en de

dus afhankelijk van Gods leiding, want er waren geen

officieren waren stevige alcoholisten. Vechtpartijen

gebaande wegen. Als de Here ons verlost heeft uit

waren heel gewoon. Van een man, wiens hut tegen-

het Egypte van deze wereld, dan komen wij op geheel

over de mijne was, werd door een Engelsman het

nieuwe wegen, die we niet eerder gegaan zijn. Prijs

gezicht opengehaald met een kapotgeslagen bierfles.

God voor de leiding van de Heilige Geest! Maar de

We lagen juist voor anker in de Perzische Golf toen

christen van vandaag schijnt niet veel anders te zijn

dit gebeurde, en hij kon gelukkig naar het ziekenhuis

dan de Israëliet in de woestijn. De Here zei dat Israël

worden getransporteerd. Ik geloof dat de huidwond

hardnekkig was, maar even hardleers zijn wij, het

in zijn gezicht wel 23 maal werd gekramd. Zelfs de

volk dat Hij getrokken heeft uit de duisternis in Zijn

kapitein van dit schip zag ik dikwijls dronken. Geen

wonderbaar licht! Als we moeten blijven waar we zijn,

wonder dat de bemanning niet veel beter was. Ik was,

dan willen we vertrekken. En als we moeten gaan, dan

geloof ik, de enige die niet dronk of vloekte. Niet dat ik

willen we blijven. Hoe neerbuigend, genadig en lieflijk is

als een soort schriftgeleerde rondliep, maar ik was in

de goede God en Vader! Hij leert ons met groot geduld

hun ogen toch een zonderling. Zelf ondervond ik niet

en onderwijst ons de weg die we gaan moeten. Hij

veel moeilijkheden, totdat een man, die in de oorlog bij

geeft ons raad en Zijn oog is op ons. Psalm 32:8 is een

de marine was geweest en die nu als bediende in mijn

van mijn vele geliefde Bijbelteksten.

afdeling werkte, schijnbaar plotseling de Geest van God in mij niet meer kon verdragen! Later vernam ik

Ik kreeg een telefoontje van de Amerikaanse consul

dat men deze man nooit had mogen aanmonsteren.

of ik mee wilde gaan als chef-kok, om een schip weg

Soms liep hij hardop zijn mening te vormen over het

te brengen naar San Francisco via Saoedi-Arabië en

een of ander en ineens ging hij dit ook over mij doen. NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

41


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

‘Tot in het diepst van mijn ziel was ik bedroefd, toen ik dacht dat ik mijn roeping niet meer geheel zou kunnen vervullen.’

Toen ik op een keer niet op hem lette, en voorover

nieuw bad ik: ‘O God, vergeef mij dat ik mijn eigen weg

gebukt stond om iets uit een lage wasbak te halen, gaf

ben gegaan.’ Daar kwam de tweede stuurman binnen

hij me zo’n enorme klap in mijn gezicht, dat mijn hele

met een grote, stevige, kromme naald met een nylon-

bovenlip van boven naar beneden openscheurde. We

draad eraan. Zonder te verdoven stak hij de naald van

waren midden op zee, twee dagen varen van Hong

de ene kant, dwars door mijn lip, naar de andere kant

Kong, en er was geen dokter aan boord. Met mijn

en trok toen met de draad de lip bij elkaar. Hij legde er

gezicht onder het bloed rende ik naar het hospitaal

een dubbele knoop in, zodat ik met een touwtje met

aan boord van ons schip. Toen de tweede stuurman,

afgeknipte eindjes door mijn lip rondliep.

die altijd halfdronken was, mij zag, schrok hij wel een beetje. Hij nam gewoonlijk de E.H.B.O.-post waar. Ik

Bij de dokter in Hong Kong kreeg ik te horen dat de

moest op bed gaan liggen; toen ging er wel wat door

stuurman een eersteklas job had verricht. Ook vernam

me heen. Ik zei: ‘Here, vergeef mij dat ik mijn eigen weg

ik dat ik er geen spraakgebrek van zou overhouden.

ben gegaan.’ Ik huilde, omdat ik dacht dat ik niet meer

De klap die de Here toeliet dat ik kreeg, was niet tever-

normaal zou kunnen spreken of zingen tot eer en glorie

geefs. Ik wist dat ik de langste tijd had gevaren.

van Zijn naam. Ik wist dat de Here mij geroepen had om Zijn getuige te zijn. Tot in het diepst van mijn ziel was ik bedroefd, toen ik dacht dat ik mijn roeping niet meer geheel zou kunnen vervullen. Ik huilde toen ik eraan

Alle dingen werken mede ten goede

dacht nooit meer goed te kunnen zingen in het midden van Zijn gemeente, tot opbouw van de gelovigen. Op-

Ik stelde de scheepvaartmaatschappij aansprakelijk voor het letsel dat mij was toegebracht en zonder moeite gaf de verzekering mij een uitkering. Die was zó ruim, dat ik van het geld direct een grote evangelisatietent kocht met toebehoren, zoals een geluidsinstallatie, platform, stoelen, enz. In deze tent zijn heel wat zielen aan de voeten van Jezus gekomen. Mijn eerste tentmeeting zou ik hebben aan de Kruiskade in Rotterdam. Natuurlijk wilde ik dit graag organiseren met de bestaande Volle Evangelie groepen. Ik had maar één doel, en dat was de wereld bekend te maken met de liefde van Jezus en Zijn wonderbare kracht om te redden, te genezen en te vervullen met de Heilige


Geest. Er waren twee groepen, maar als ik met de ene

en kerken zijn en de duivel wil graag dat men zich daar-

in zee wilde gaan, dan wilde de andere niet. Ik zag

mee bezighoudt. Laat er in elke straat maar een kerk

dus in dat de enige oplossing was, dat ik de campagne

zijn waarin Christus wordt gepredikt! De eenheid ligt

onder mijn eigen naam zou houden, tezamen met een

beslist niet hierin dat we allen onder één dak zouden

broeder, die kleine samenkomsten in een kelder hield.

moeten vergaderen, maar daarin dat we elkaar moeten

Ik heb nog nooit de leiding van God gevoeld om mijn

respecteren en aannemen, gelijk Christus ons heeft

tijd te moeten vullen en mij te moeten bezighouden

aangenomen toen we nog zondaars waren.

met onderlinge geschillen van broeders. ‘Of hij staat of valt, het gaat zijn eigen heer aan’ (Romeinen 14:4a).

Sommige mensen vragen mij wel eens waarom ik

Het is de grootste list van de duivel om dienaars van

niet met de confessionele kerken samenwerk en ze

God bezig te houden met het vormen van comités

vragen mij of ik er misschien tegen ben. Wel, ik ben

en het beleggen van vergaderingen om de eenheid

nu eenmaal geen doctor in de theologie of professor.

te bevorderen. Ik heb er nooit een ziel door gered

Ik heb geen universiteit doorlopen. Ik heb de zalving

zien worden. Wie de Bijbel leest, weet wat hij moet

van God ontvangen toen ik als koksmaatje over de

doen. Ik heb een grote opdracht te vervullen, die God

wereldzeeën zwalkte, net zoals kleine David die ont-

mij gegeven heeft. Ik heb hier slechts de tijd van één

ving toen hij nog voor zijn vader de schapen hoedde. Ik

leven te geven, en mijn tijd is kort en het werk is veel.

kan zeggen dat ik mijzelf niet heb uitverkoren om Zijn

Miljoenen zielen die het nog nooit gehoord hebben,

getuige te zijn, maar Hij die mij geroepen heeft, heeft

moeten horen dat Jezus een machtige Redder is en

mij gezalfd met Zijn Geest. Ik ben er wel dankbaar voor

de Minnaar van onze ziel. Om mijn tijd te verspillen

dat ik alles van de Here geleerd en ontvangen heb. Op

aan mensen die een jaloers hart hebben, en die nog

de universiteit had ik zeker niet geleerd dat God ook

hoogmoedig zijn ook, daarvoor heb ik geen opdracht.

vandaag nog de zieken geneest en dat de wonderen

Nehemia hield er zich ook niet mee bezig (Nehemia 6).

van redding en genezing ook nog voor nu zijn; dat we ook vandaag nog in Jezus’ naam duivelen kunnen

Nochtans verblijd ik mij met allen die Christus ver-

uitwerpen; dat er geen verandering is gekomen in

kondigen en het is mijn bede dat een ieder die dit

de doop door onderdompeling, en dat het spreken

doet, hard zal werken en vele zielen zal redden. Ik

in tongen ook nog heden geschiedt. Tegen de kerken

heb door genade vele arbeiders in Gods Koninkrijk

ben ik nooit geweest. Ik vind het alleen bedroevend

tot jaloersheid mogen verwekken. Ik heb ze wakker

dat de leraren de mensen de zegeningen onthouden,

mogen schudden en ze zijn óók aan de slag gegaan.

die we verkregen hebben door het volbrachte werk

Sommige mensen hebben het vreemde idee dat het

op Golgotha. De duivel is een volkomen overwonnen

verdeeldheid is als er zo veel verschillende groepen

vijand door het bloed van Jezus. Waarschijnlijk zijn vele

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

43


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

‘Ondanks al die tegenstand, hadden we toch een goede tijd in die evangelisatiecampagne. Elke avond kwamen zondaren tot Jezus.’ leraren daar zelf nog niet geheel van doordrongen en

Elke avond kwamen zondaren tot Jezus. Vaak waren

verstaan ze niet ten volle wat het betekent wederom

de stoelen die ik voor de mensen vooraan had neer-

geboren te zijn, zoals eenmaal Nikodemus – die een

gezet, om neer te knielen, nat van tranen. Tijdens een

theoloog was – het niet wist (lees Johannes 3). Wat

onweersbui kwamen er verschillende mensen de tent

betreft de vervulling met de Heilige Geest is mijn

binnen vluchten voor de regen. Er knielden die avond

ernstige bede: ‘Heer, vervul al uw dienaren met de

zestien mensen neer om hun hart aan Jezus te geven.

kracht van Uw Geest. Laat het pinkstervuur branden in elke kerk.’

Na Rotterdam ging ik met de tent naar Vroomshoop. Ik kwam op uitnodiging van Broeder Wout van Beek,

Tentcampagnes

die daar een kleine gemeente had. Ik zal nooit vergeten hoe sommige mensen daartegen demonstreerden!

Ik wil nu terugkomen op de klap die ik kreeg en die God

Ik had een groot spandoek waarop stond: ‘VOLLE

liet medewerken ten goede. Het had veel voeten in de

EVANGELIE TENT’. De dominee van de kerk had de

aarde gekost eer de tent overeind stond, de advertenties

mensen vanaf de kansel ervoor gewaarschuwd dat er

geplaatst en de folders en raambiljetten gedrukt

in de samenkomsten in die tent met dat doek, geen vol

waren. Ik had bijna geen medewerkers; ook was ik geen

Evangelie gebracht werd. Dit had als resultaat dat er

miljonair, zodat ik alles door anderen kon laten doen. Ik

op die bewuste avond heel wat nieuwsgierigen uit zijn

had alleen een warm hart voor zondaren, een liefde tot

kerk kwamen kijken.

God voor Jezus, een groot geloof in Zijn wonderbare naam, én Zijn belofte dat Hij met mij zou zijn.

Ook zal ik niet vergeten hoe daar een groep mensen kwam uit een of andere zogenaamde

Alleen, toen alles klaar was, had ik op de dag van de

‘zwartekousenkerk’. Wat een strakke, wettische

opening lichamelijk een inzinking. Mijn krachten waren totaal uitgeput. Als ik mij bukte, viel ik tegen de grond. Ik ging naar een zuster van me, die me melk gaf met brandewijn en een geklutst ei om weer op krachten te komen. Ik voelde dat er weer een beetje ‘leven’ in mij kwam en ging op bed liggen tot vlak voor de samenkomst. Na de dienst moest ik direct weer naar bed, daar ik geen kracht meer had. Ik ben God nog altijd dankbaar dat Hij mij in één week er weer bovenop heeft gebracht.

44

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

➤ ‘In Vroomshoop leerde ik het meisje kennen dat later mijn vrouw werd.’


➤ De ‘Volle Evangelie’ tent stond op de Kruiskade in Rotterdam

gezichten hadden die! Ze zaten allemaal op een rijtje en

Eén ding is echter zeker: Gods Woord dat uit Zijn mond

toen ik de uitnodiging deed aan zondaren om gered te

gaat, zal niet ledig tot Hem wederkeren, maar het zal

worden, liep het hele stel demonstratief naar buiten.

doen wat Hem behaagt en dat volbrengen, waartoe Hij

Dat dit zomaar kon gebeuren, geloofden ze toch hele-

het zendt (Jesaja 55:11). Dwars door alles heen doet

maal niet. Maar niettegenstaande dat, kwamen er op

God Zijn werk. Dit is het wat mij altijd zo verwondert en

die avond veertien zielen naar voren, en weer waren

wat God zo groot voor mij maakt, namelijk dat Hij, dwars

er verschillende stoelen nat van tranen. Ondanks al

door al dat kleine en onvolmaakte gedoe van mensen,

die tegenstand, hadden we toch een goede tijd in die

doorgaat en een groot werk doet! Dwars door het falen

evangelisatiecampagne.

en het onvolkomene van Zijn kinderen werkt God en Zijn liefde is onveranderlijk, Zijn kracht is onveranderlijk,

Daar leerde ik ook het meisje kennen dat later mijn

Zijn wil is onveranderlijk! Hij is de grote ‘IK BEN’. ‘Want

vrouw werd. Zij was in Haarlem opgegroeid en had na

een ieder, die bidt, ontvangt en wie zoekt, vindt en wie klopt,

haar H.B.S.-examen een Bijbelschool in Zwitserland

hem zal opengedaan worden’ (Lucas 11:10).

doorlopen. Nu was zij in Vroomshoop en omgeving werkzaam in het evangelie.

De opbrengst van de collecten uit de samenkomsten waren verre van toereikend om de noodzakelijke kosten

Na Vroomshoop stond Haarlem op het programma, waar

te dekken. Ik had alles wat ik had besteed om zondaren

ik ook ervaringen opdeed die ik nooit zal vergeten. Wat

aan Jezus’ voeten te brengen. De bodem van mijn por-

werkelijk heel wat beroering bracht, was het bidden om

temonnee was dan ook heel goed zichtbaar. Ik zal in het

vervuld te worden met de Heilige Geest. De gesprekken

volgende hoofdstuk vertellen hoe God onverwachts en

van buitenstaanders en andersdenkenden die na de

op ongedachte wijze uitkomst gaf, zodat ik kon trouwen

dienst buiten de tent gehouden werden, getuigden

met het meisje dat ik in Vroomshoop ontmoet had.

daarvan. Eén keer moest de politie eraan te pas komen, omdat men aan het vechten geslagen was. Zelf hielden wij er ons geheel buiten. De boodschap van bevrijding door Jezus Christus brengt nog altijd beroering en verwarring onder de mensen. Zo was het in de dagen van de apostel Paulus, en zo is het ook nog vandaag!

Volgende maand gaan we verder met deel 11 van de autobiografie van Johan Maasbach.

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | FEBRUARI 2013

45


Een held van

KIDS |

GELOOF!

Er was eens een kleine jongen aan een lange reis begonnen. David was zijn naam en

hij moest van zijn vader naar zijn broers toe gaan. Zijn broers waren grote, sterke soldaten die al veel vijanden verslagen hadden. Maar toen David bij zijn broers op het veld kwam, hoorde hij toch een kabaal! Niemand durfde met de vijand te vechten. Al zijn broers waren bang, ja, allemaal!

Dat was ook helemaal niet zo gek, want de vijand was niet zomaar een man, maar een reus van wel drie meter lang! Deze reus heette Goliath en zei lelijke dingen over het volk van God. Wie zou hem laten ophouden? David had er genoeg van en hij zou met de reus vechten als de anderen dat niet zouden doen.

David was

nog maar een kleine jongen. Hoe zou hij de grote reus verslaan? Hij ging naar het water en haalde daar vijf stenen vandaan. Met zijn stenen en zijn slinger ging hij voor Goliath staan. Hij was een held van geloof! Anders had hij dit nooit gedaan. Hij zwaaide met zijn slinger en de steen ging rond en rond. De kleine steen vloog door de lucht en de reus viel op de grond!

Ben jij ook

een held van geloof? God zegt

van wel! God zegt dat als je maar gelooft dat God iets kan doen, dat het ook zal gebeuren. Wat er ook aan de hand is… GELOOF en God zal alles weer goed maken!

puzzel Lees de aanwijzing en vul het goede woord in!

Verticaal

1. Deze kleine jongen versloeg een grote reus.

2. David was een held van … 4. Hiervan haalde David er 5

Horizontaal

uit het water.

naam van God belachelijk.

2. Deze grote reus maakte de

6. Dit gebruikte David om de

3.

steen te gooien.

daardoor was hij een …

5.

46

David versloeg Goliath, Zo noem je iemand die

superlang is. NIEUW LEVEN | SEPTEMBER 2011

Christy

allkids1st@maasbach.com


| VRAAG & ANTWOORD | VRAAG & ANTWOORD KIDS

KIDS

‘Hoe leef ik op het geloofsniveau?’

U bent van harte welkom! AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. BREDA: Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31. Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Vrijdag: Evangelisatiedienst (elke 2e en 4e vrijdag van de maand) 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.15 u.

Vraag:

*Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2).

Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik groei in mijn geloof en leef op het geloofsniveau?

DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag:

Antwoord:

Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

De Bijbel zegt dat geloof komt door het

UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst

horen van het Woord van God. Om ons

10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

geloof te laten groeien, is het dus belangrijk

VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag:

dat we Gods Woord lezen en horen. Door

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u. ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth

het horen van het Woord, zal er geloof geboren worden in ons hart, dat ons in staat stelt om een handeling van geloof te doen en wonderen van God te verwachten. Verder zegt de Bijbel: ‘U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed,

meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 51e jaargang no. 2, februari 2013 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereld Zending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

aangenaam en volmaakt’ (Romeinen 12:2). Met andere woorden: ons denken moet

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending:

veranderen. We moeten een nieuwe manier

Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. 4420

van denken ontwikkelen. In plaats van te

t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank,

zien met onze natuurlijke ogen, kijken we

Den Haag, Rek. 51.37.24.273 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax:

met onze geloofsogen. In Romeinen 1:17

+3170-3107111 • Capitol World Travel - +3170-3469473 • E-mail: info@

staat: ‘De mensen die rechtvaardig zijn, zullen door hun geloof echt leven.’ Het geloof ziet voorbij de omstandigheden en onmogelijkheden. Marcus 9:23 zegt: ‘Voor wie gelooft,

maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl • Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

is alles mogelijk.’ KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen •

Groei in uw geloof door Gods Woord dagelijks toe te passen. Dan zult u elke dag leven

Kredietbank Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 India: Social Welfare Centre, Johan Maasbach World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Chennai (Madras) Indonesië:

op het geloofsniveau, het niveau waarop u

05• Bairro Xaxim 05 Yayasan ‘Jati Margo’ • P.O. Box 1067, Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100

wonderen van God verwacht!

Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 Filipijnen: 3rd Floor Philcomspec Center 155 Road 3, Project 6 • 1100 Quezon City - Metro Manilla • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 10.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


maasbach presenteert

Word nu abonnee! voor maar

€10

per jaar!

MET GRATIS BOEK!

Ook via www.maasbach.nl Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: *Schrijf in blokletters s.v.p.

Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95)

Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

Handtekening:

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam:

ACTIE!

ING Betaalrekening:

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover.

Bankrekening:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Nieuw Leven Magazine - februari 2013  
Nieuw Leven Magazine - februari 2013  

Geloofsopbouwende maandblad | Hóger niveau