Page 1

HET

GELOOFSOPBOUWENDE

MAANDBLAD

jaarga ng 5 2 J A N UA R I 2 0 1 4

Gelukkig Nieuw Jaar! Maak een nieuw begin Cadeautje! JMWZ kalender 2014 Autobiografie Het leven van Johan Maasbach

2014

grenzeloos!


VOORWOORD VOORWOORD

Grenzeloos

zijn de mogelijkheden van uw leven in Christus

O

p zekere dag ging een jonge Joodse leider, Saulus van Tarsus, op weg naar de stad Damascus om daar, met toestemming van de hoge raad, alle christenen gevangen te nemen. Saulus was een Farizeeër en een felle tegenstander van het christendom. Als je in die tijd had geleefd, zou je versteld hebben gestaan van de grote aantallen christenen die hij in de gevangenis heeft gegooid, van elkaar heeft gescheiden en kapot heeft gemaakt. Nooit maar dan ook nooit, zou het in je opgekomen zijn dat juist deze man door de levende God was uitgekozen om vanuit dat kleine strookje land aan de Middellandse Zee het christendom tot een groot, wereldwijd geloof te maken. Als Saulus op weg naar Damascus is, vertelt Handelingen 9 ons dat hij plotseling een groot licht zag en een ontmoeting had met de levende Jezus Christus. Deze ontmoeting werd zijn grote bekering van duisternis naar licht. Wanneer je naar het verleden van Saulus kijkt, dan had niemand kunnen bedenken dat deze grote vervolger van het christendom, de grote apostel Paulus en de prins van het levend evangelie zou worden. Als er ooit iemand een levend bewijs van zijn woorden is geweest, dan was het Paulus, die zei: ‘Als u christen wordt, wordt u van binnen helemaal nieuw. U bent als het ware opnieuw door God geschapen. Er is een heel nieuw leven begonnen’ (2 Korinthiërs 5:17). Terwijl we zojuist het nieuwe jaar zijn ingegaan, willen wij u bemoedigen en ten eerste tegen u zeggen: uw verleden kan de grenzeloze mogelijkheden van uw leven in Christus NIET begrenzen. Want de Bijbel zegt: ‘Hij behandelt ons niet naar wat wij door onze zonden verdienen. Hij stelt het goede tegenover onze tekortkomingen’ (Psalm 103:10) Dat wil zeggen: de levende God kijkt naar ons door de ogen van Zijn Zoon, Jezus Christus! Hij ziet uw leven zoals het had moeten zijn toen Hij de mens schiep. Wat God belangrijk vindt, is niet wie u was, maar wie u bent in Zijn Zoon. Mensen schrijven ons vaak over hun problemen, moeilijkheden, zorgen, lasten, ziekten, schuldgevoelens, teleurstellingen enz., zodat wij met ons gebedsteam voor hen kunnen bidden. Velen van hen hebben nog nooit een ervaring met de levende God gehad, waarnaar hun hart zo verlangt en waarvoor sommigen al zo lang gebeden hebben. Ten tweede willen we tegen u zeggen: als u in het verleden nog nooit een ervaring met de levende God hebt gehad, wil dat nog niet zeggen dat het vandaag of in de toekomst niet zal gebeuren. Want uw toekomst is net zo geweldig en helder als Christus Zelf! En ten derde willen we tegen u zeggen: uw mogelijkheden voor dit nieuwe jaar 2014 zijn in Christus onbeperkt, onbegrensd en ongelimiteerd! Gezegend 2014! Verwacht uw wonder! Geloof in uw wonder! Houd vast en laat niet los! PS: Het gaatje in dit blad kunt u gebruiken om dit magazine als kalender op te hangen waar u maar wilt.

2

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

David & Regina


BEMOEDIGING

Inhoud 4 8 9 10 34 38 46 47

De Boodschap Een nieuw begin Bid dit gebed met mij mee

Een levend, heilig offer: een vreugde voor God

SBS 6 Postbusbriefjes

‘Wees blij, want God gaat iets geweldigs voor u doen. Geef niet

Schrijf ons!

op als u het erg moeilijk krijgt en houd nooit op met bidden.’

Gebed

— Romeinen 12:12

Kalender 2014 Met de activiteiten van dit jaar

Met deze woorden van de apostel Paulus wil ik u graag bemoedigen: ‘Geef nooit op, en houd nooit op met bidden.’ Zelf zou ik eraan willen toevoegen: ‘En houd nooit op om de Here te

POiNT!

danken!’ Ik weet dat er in ons leven momenten zijn dat we door

Make a POiNT!

moeilijke tijden heen gaan, maar ik wil u aanmoedigen om in dit nieuwe jaar zo veel mogelijk te spreken over de fijne dingen in uw

Autobiografie

leven. Dit is een positieve instelling en dat is belangrijk! (‘Wees

Johan Maasbach (deel 17)

een positieve geloofsoptimist!’ – Johan Maasbach). Dit vergeten we weleens, omdat de moeilijke tijden vaak zo veel zwaarder

Kids

wegen. Maar als u in gehoorzaamheid aan God leeft en uw geloof

All Kids 1st

in Hem elke dag opnieuw belijdt, dan kunt u uw zorgen elke keer aan Hem geven, wetende: de Here zal voorzien! Dit zal u steeds

Vraag & Antwoord ‘Hoe laat ik mijn verleden los?’

blijdschap, vrede en rust geven in alle omstandigheden van het leven. Laten we dus niet vergeten om Hem altijd te danken en uitzien naar de geweldige dingen die God voor ons gaat doen!

Regina COLOFON Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Christy van Dalen, Alissa Hathie-Maasbach, Syntiche Jacquart, Andrew Maasbach, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach. NIEUW LEVEN | JANUARI 2014

3


boodschap

Een

nieuw

begin

`Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven, ande

één tarwekorrel.. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht 4

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014


ers blijft het alleen maar

t voort.’ - JOHANNES 12:24

DOOR DAVID MAASBACH

➤ Iedereen gaat weleens door een crisis heen in het leven. In zulke tijden kun je moedeloos worden en de hoop verliezen. Maar het geheim om er juist sterker uit te komen, is om alle negatieve gedachten van u af te schudden en te geloven dat God iets goeds in uw situatie kan uitwerken. Zo zal uw crisis niet het einde betekenen, maar een nieuw begin! HET VERSCHIL TUSSEN PLANTEN EN BEGRAVEN Als je een zaadje in de grond stopt, kun je er op twee manieren tegenaan kijken: of je gelooft dat het zaadje begraven wordt, of je gelooft dat het geplant wordt. We zeggen niet: ‘Ik ga dit zaadje begraven’, maar: ‘Ik ga dit zaadje planten.’ Waarom? Omdat je gelooft dat het zaadje zal opkomen en uiteindelijk vrucht zal dragen. Maar als je iets begraaft, betekent het dat het niet meer terug zal komen. Een tijd van crisis hoeft echter geen tijd van ‘begraven’ te zijn, maar kan ook een tijd van ‘planten’ zijn. Want als kind van God is het zaad van Zijn Woord in je binnenste. Het voelt misschien alsof je begraven wordt door alle moeilijkheden in je leven, maar in feite ben je geplant. Het betekent: je komt sterker en beter terug! De crisis die bedoeld was om je kapot te maken, gebruikt God in je voordeel. In Romeinen 8:28 staat: ‘Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil, want Hij heeft een plan met hen.’ NIEUW LEVEN | JANUARI 2014

5


BOODSCHAP

‘Wat uw toestand vandaag ook is, u bent niet begraven, maar geplant.’ Je zult nooit beseffen wat er in het zaadje zit,

Als dat zaadje zou kunnen praten, dan zou

als je het niet plant in de grond. Dat is wat de

het zeggen: ‘Ik wil helemaal niet geplant

Here Jezus bedoelt in Johannes 12:24: ‘Een

worden. Het is daar duister, donker, vies en

tarwekorrel moet in de aarde vallen en sterven,

eenzaam. Het is helemaal niet lekker liggen

anders blijft het alleen maar één tarwekorrel. Maar

in die donkere grond. Mensen kunnen zo

als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.’ Datzelfde

over je heen lopen.’ Het geheim is echter:

principe geldt ook bij ons mensen. Je kunt altijd

dat zaadje is niet begraven, maar geplant. Dat

de problemen, crisissen en moeilijkheden in je

is een groot verschil. Wanneer het zaadje in

leven ontlopen, maar dan komt er nooit uit wat

het donker geplant is in de grond, gebeurt er

er binnen in je zit. Alleen als dat zaadje geplant

iets wonderbaarlijks, iets bovennatuurlijks:

wordt, gaat het door het proces van sterfte en

het komt tot leven, begint te groeien en gaat

geboorte. Het omhulsel, de cocon, sterft, en

vrucht dragen. En dat proces is niet te stoppen.

van binnenuit ontspringt nieuw leven.

Het zaad is niet langer meer verborgen onder de grond, maar heeft een nieuw begin, met nieuwe kansen, nieuwe mogelijkheden en nieuwe gelegenheden. En naarmate de tijd verstrijkt, groeit dat zaadje uit tot een sterke, grote boom, of een prachtige bloem met kleuren. Dus onthoud: wat er ook in uw leven gebeurt, wat uw toestand vandaag ook is, u bent niet begraven, maar geplant.

HET OPMERKELIJKE VERHAAL VAN SJAKIE Ter illustratie zal ik u het verhaal vertellen van boer Tuus en zijn ezel, Sjakie. Op een dag viel Sjakie in een put die niet meer gebruikt werd. Boer Tuus zocht hem, maar kon hem niet

6

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014


vinden. Toen zag hij Sjakie bewusteloos in de put liggen. Boer Tuus dacht dat zijn ezel dood was en zei bij zichzelf: ‘Dan maken we daar maar zijn begraafplaats van.’ Hij riep een paar van zijn vrienden en ze begonnen samen aarde in de put te scheppen. Maar bij de eerste schep aarde die op Sjakies rug viel, werd de ezel wakker. Hij keek rond en wist meteen wat er aan de hand was. Toen kreeg Sjakie een briljant idee! Al de aarde die op hem viel, schudde hij van zich af en hij ging op de aarde staan. Boer Tuus en zijn vrienden hadden niets in de gaten en bleven aarde scheppen, terwijl ezel Sjakie

zijn als er moeilijkheden op ons pad komen. In

de aarde van zich bleef afschudden. Later die

Jakobus 1:3-4 staat: ‘Beste broeders en zusters,

middag stonden boer Tuus en zijn vrienden

is uw leven vol moeilijkheden en verleidingen? Wees

verbaasd te kijken, toen ze ineens de oren

dan maar blij, want als uw geloof die beproeving

van Sjakie uit de put zagen komen! Ze bleven

doorstaat, kan uw geduld groeien. Als uw geduld

doorgaan met scheppen, en niet lang daarna

dan volgroeid is, zult u zelf volgroeid zijn, alles

kon Sjakie zo uit de put in de vrijheid stappen.

aankunnen en een sterk en zuiver karakter hebben.’ En 1 Korinthiërs 10:13 zegt: ‘De beproevingen

Misschien voelt het alsof u begraven bent,

die u hebt ondergaan, zijn niet ongewoon. God is

bedolven onder de moeilijkheden van het

trouw, Hij zal ervoor zorgen dat de beproevingen

leven. Leer dan om de moeilijkheden, het

u niet teveel worden. Hij zal ook een uitweg uit de

zelfmedelijden, de negatieve gedachten die

beproevingen geven, zodat u er tegen opgewassen

in de crisis tot u komen, van u af te schudden.

bent.’ God zal in uw beproeving ook voor de

Zeg: ‘Nee, ik zal sterker, groter en beter

uitkomst zorgen!

terugkomen!’ Ontdek, net als de ezel Sjakie, dat de aarde die u wil begraven, u ook kan redden. Uw crisis kunt u in uw voordeel laten

EEN NIEUW BEGIN

werken. De Bijbel zegt zelfs dat we blij moeten

Als u vandaag door een crisis gaat, laat dan niemand u overtuigen dat u hebt afgedaan en begraven bent. Wat er ook op uw pad komt en wat er ook gebeurt in uw leven, God heeft alles in Zijn hand. Hij staat uw crisis toe, niet zodat u begraven wordt, maar zodat u geplant wordt en er sterker uitkomt. Onthoud het Woord van God in Efeziërs 3:20: ‘God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Dat blijkt uit de kracht die in ons werkt.’ Onthoud: uw crisis is niet het einde, maar een nieuw begin. Met God kunt u vandaag een frisse start maken!

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014

7


Gebed Bid met mij mee ‘Here God, aan het

Méér van deze boodschap ?

begin van weer een nieuw jaar kom ik tot U. Dank U dat U het

Bestel dan de dvd met de boodschap Een nieuw begin. Verkrijgbaar bij

afgelopen jaar met mij

het Bijbelhuis.nl Bestelnummer: DVD291109 | € 4,95

bent geweest en mij hebt beschermd. Ik wil Uw zegen vragen over het komende jaar. Help mij om in Uw wil te wandelen en U gehoorzaam te zijn. Ik wil vandaag met U een frisse start maken. Dank U dat mijn crisis niet het einde is, maar

Schrijf mij Een groot deel van mijn bediening besteed ik aan het terugschrijven en bemoedigen van mensen die mij hun nood schrijven. Ook u kunt

een nieuw begin.

mij schrijven als u een nood hebt voor uzelf

Ik ben geplant en niet

uw brief wordt vertrouwelijk behandeld. Ik

begraven! Here, ik laat

schrijven. Mijn gebeden worden 24 uur per

het verleden achter mij en strek mij uit naar de nieuwe dingen die U voor mij heeft.

Amen!'

of een ander. U kunt mij alles schrijven, want beloof voor uw nood te bidden en ook terug te dag gedragen door het Global Prayer Network (www.gpnetwork.com). Schrijf naar: DAVID MAASBACH | POSTBUS 44 | 2501 CA DEN HAAG | HOLLAND | E-MAIL: INFO@MAASBACH.NL Schrijf mij ook onmiddellijk als God een wonder voor u heeft gedaan, zodat we God daarvoor kunnen danken.

David Maasbach


SBS6 Postbusbriefjes - Deze postbusbriefjes zijn met toestemming geplaatst -

Preken herkenbaar, verrassend en verhelderend ‘Al geruime tijd volgen mijn vrouw en ik uw uitzending op tv op zondagmorgen. Wij willen u zeggen dat wij door uw preken zeer bemoedigd en gezegend worden. De eenvoud van uw preken, qua woordgebruik, en desondanks doelmatig en vanuit het ‘mens zijn’ gerelateerd naar de Bijbel, is heel herkenbaar, verrassend en verhelderend. Iedere week zien wij ernaar uit wat het thema van de preek zal zijn en wat God ons via u te vertellen heeft. Wij vinden het heel bijzonder naar uw preken te mogen en kunnen luisteren. En daarin vinden wij heel veel levenswijsheden, lessen en steun. Wij wensen u veel wijsheid en Gods zegen toe in het prachtige werk dat u doet.’ — Dhr. en Mevr. J.t.H. uit Joure

SBS6-uitzendingen in Zweden ‘Hierbij wil ik u laten weten dat wij erg bemoedigd worden in ons geloof door elke week te kijken naar uw programma. Wij wonen sinds 2004 in een klein plattelandsdorpje in Zweden. Onze gemeente bestaat uit zo’n 20 leden en zelf neem ik veel van de positieve boodschap mee naar onze gemeente. Gelukkig hebben wij Nederlandse tv en kijken elke zondagochtend met het hele gezin naar uw programma, en ontbijten dan gelijk. Ook voor onze kinderen Jop en Janneke (12 en 10 jaar) is de boodschap duidelijk. Zelf zit ik in het worshipteam van de kerk en we zingen ook enkele liederen van Maasbach Worship Live.’— Mevr. T.B. uit Hagfors, Zweden

Bemoedigd ‘Ik groei geestelijk door uw wekelijkse uitzendingen op tv. Ook lees ik uw dagboeken. Het is de Heilige Geest die tot mij spreekt voor die dag, want die overdenking geeft mij altijd een bemoediging om door te gaan! Dank daarvoor!’ — Dhr. R.H. uit Leiden Volg ons!

Twitter, Facebook, Instagram, Google+

BRIEVEN, E-MAILS, FAXEN, TELEFOONTJES... Bent u dankbaar of hebt u een getuigenis, schrijf ons! Postbus 44, 2501 CA, Den Haag, Holland.

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014

9


filipijnen

congo

brazilië

india

J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

‘Uitstrekken naar hen die God nog niet kennen.’

S T I C H T I N G


23

30

22

29

31

24

17

10

9

16

8

15

3

2

1

25

18

11

4

W

26

19

12

5

D

Martin Luther King Jr.

14

28

7

27

22

15

8

1

Z

26

28

21

14

7

V

21

27

20

13

6

D

20

26

19

12

5

W

19

25

18

11

4

D

13

24

17

10

3

M

12

23

16

9

2

Z

6

28

21

14

7

Z

DINSDAG

5

27

20

13

6

V

Februari 2014

D

December 2013

M

Z

MAANDAG

ZONDAG

8

1

29

22

15

Nieuwjaarsdag

WOENSDAG

9

2

30

23

16

MAP Tour USA t/m zaterdag 18 januari

DONDERDAG

JANUARI VRIJDAG

31

24

17

10

3

4

POiNT! Nieuwjaarsgala

25

18

11

ZATERDAG


J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

cuba

congo zwitserland

india

nederland

‘Nederland en de wereld bereiken met Gods liefde.’

S T I C H T I N G


20

27

19

26

28

21

14

7

6

13

5

29

22

15

8

30

23

16

9

2

1

25

Martin Luther King Jr.

11

24

4

23

29

22

15

8

1

Z

18

28

21

14

7

V

17

27

20

13

6

D

16

26

19

12

5

W

10

31

30

25

18

11

4

D

9

24

17

16

23

3

10

9

M

2

Z

3

25

18

11

4

Z

DINSDAG

2

31

24

17

10

3

V

Maart 2014

D

W

Januari 2014

D

M

12

Z

MAANDAG

ZONDAG

5

26

Conferentie – Lahore, Pakistan t/m zondag 23 februari

19

12

WOENSDAG

6

27

20

13

DONDERDAG

FEBRUARI VRIJDAG

28

21

14

7

1

22

15

8

Verjaardag Regina Maasbach

ZATERDAG


indonesië

colombia

pakistan

italië

J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

‘Het allergrootste werk op aarde moet doorgaan.’

S T I C H T I N G


NIEUW LEVEN |JANUARI 2013

15

11

10

17

24

9

16

23

26

19

12

5

W

27

20

13

6

D

28

21

14

7

V

Zomertijd

22

15

8

1

Z

2

25

18

3

26

19

12

5

Z

30

31

Martin Luther King Jr.

24

24

17

11

4

V

23

30

23

16

10

3

D

17

29

22

15

9

2

1

8

W

D

16

28

21

14

7

M

10

27

20

13

6

Z

9

Doopvreugdefeest – Den Haag

25

18

4

3

2

D

M

April 2014

Z

MAANDAG

ZONDAG

Februari 2014

DINSDAG

25

18

11

4

5

26

19

12

WOENSDAG

6

27

20

13

DONDERDAG

MAART

21

14

7

28

Campagne – Paraguay, Zuid-Amerika t/m zondag 23 maart

VRIJDAG

8

1

29

22

15

ZATERDAG


J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

filipijnen

israël

congo

brazilië

‘Het evangelie vernieuwt en verandert mensen compleet.’

S T I C H T I N G


3

10

17

24

31

2

9

16

23

30

M

Z

4

5

26

19

12

6

27

20

13

27

28

21

29

22

15

30

23

16

9

2

1

8

V

D

31

24

17

10

3

Z

27

28

Martin Luther King Jr.

2e Paasdag Paasfamiliedag

21

26

25

20

14

7

W

20

19

18

13

6

D

14

12

5

M

11

4

Z

13

29

22

15

8

1

Z

7

28

21

14

7

V

6

1e Paasdag

25

18

11

D

Mei 2014

W

Maart 2014

D

MAANDAG

ZONDAG

DINSDAG

29

22

15

8

1

9

2

30

23

16

WOENSDAG

APRIL 3

24

17

10

DONDERDAG

4

18

11

25

Goede Vrijdag

VRIJDAG

5

Koningsdag

26

19

12

ZATERDAG


china

nederland

cuba

pakistan

J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

‘Samen als partners... zielen winnen!’

S T I C H T I N G


7

14

21

28

6

20

27

M

13

Z

9

30

23

16

24

17

10

3

11

4

V

4

26

19

12

5

Z

11

25

18

24

17

10

3

D

25

18

11

4

W

26

19

12

5

D

27

20

13

6

V

5

28

21

14

7

Z

26

25

Martin Luther King Jr.

19

12

Bevrijdingsdag

30

23

22

29

9

16

8

2

1

15

M

Z

18

Moederdag

29

22

15

8

2

1

D

Juni 2014

W

April 2014

D

MAANDAG

ZONDAG

DINSDAG

27

20

13

6

7

28

21

14

WOENSDAG

MEI 8

1

Hemelvaartsdag

29

22

15

DONDERDAG

2

30

23

16

9

Campagne – Lugano, Zwitserland t/m zondag 4 mei

VRIJDAG

3

31

24

17

10

ZATERDAG


J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

zwitserland

italië

indonesië

india

‘Vastbesloten voorwaarts door de kracht van de Heilige Geest.’

S T I C H T I N G


Vaderdag

9

8

29

22

30

Martin Luther King Jr.

Oogsttijd Plus t/m vrijdag 11 juli

23

16

2e Pinksterdag Pinksterfamiliedag

2

MAANDAG

1

15

1e Pinksterdag

ZONDAG

DINSDAG

24

17

10

3

4

25

18

11

WOENSDAG

JUNI 5

26

19

12

DONDERDAG

6

M

5 12 19 26

Z

4 11 18 25

27

20

13

6

D

28

21

14

7

W

Mei 2014

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

V

D

31

24

17

10

3

Z

27

20

13

POiNT! PinksterFest

VRIJDAG

27

20

13

6

Z

28

21

14

7

M

29

22

15

30

23

16

9

2 8

W 1

Juli 2014

D

31

24

17

10

3

D

7

25

18

11

4

V

26

19

12

5

Z

28

21

14

ZATERDAG


J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

israël

pakistan

brazilië

congo

‘Het is Gods bewogenheid voor de mens die ons eropuit zendt.’

S T I C H T I N G


23

30

22

29

24

17

10

9

16

8

15

3

2

1

25

18

11

4

26

19

12

5

D

18

29

22

15

30

23

16

9

2

1

8

Z

V

27

28

Martin Luther King Jr.

Zomerkampen t/m vrijdag 25 juli

21

28

21

14

7

D

20

27

20

13

6

W

14

26

19

12

5

D

13

31

25

17

24

4

11

3

M

10

Z

7

28

21

14

7

Z

6

27

20

13

6

V

Augustus 2014

W

Juni 2014

D

M

Z

MAANDAG

ZONDAG

DINSDAG

29

22

15

8

1

9

2

30

23

16

WOENSDAG

JULI 3

31

24

17

10

DONDERDAG

11

4

25

18

Campagne – Kinshasa, Congo t/m zondag 13 juli

VRIJDAG

5

26

19

12

ZATERDAG


J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

zwitserland

india

braziliĂŤ

nederland

‘Samen verantwoordelijk om het evangelie te verspreiden.’

S T I C H T I N G


21

28

20

27

29

22

15

30

23

16

9

2

1

8

W

D

31

24

17

10

3

D

27

20

13

6

Z

31

Martin Luther King Jr.

25

26

19

12

5

V

24

25

18

11

4

D

18

24

17

10

3

W

17

30

23

16

9

2

D

11

29

22

15

8

1

M

10

28

21

14

7

Z

4

26

19

12

5

Z

3

25

18

11

4

V

Juli 2014

Verjaardag David Maasbach

7

14

6

M

13

Z

MAANDAG

September 2014

ZONDAG

DINSDAG

26

19

12

5

6

27

20

13

Nieuwjaarsdag

WOENSDAG

7

28

21

14

DONDERDAG

AUGUSTUS 8

1

29

22

15

VRIJDAG

9

2

30

23

16

ZATERDAG


J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

indonesië

india

italië

filipijnen

‘God is liefde en Hij wil de mensen redden voordat Jezus komt.’

S T I C H T I N G


30

29

28

Martin Luther King Jr.

23

22

21

16

15

9

2

14

1

DINSDAG

8

MAANDAG

7

Doopvreugdefeest – Den Haag

ZONDAG

3

24

17

10

WOENSDAG

4

25

18

11

DONDERDAG

SEPTEMBER

4 11 18 25

3 10 17 24 31

M

Z

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

Augustus 2014

VRIJDAG

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

Z

V

26

19

12

5

26

19

12

5

Z

27

20

13

6

M

28

21

14

7

15

29

22

30

23

16

9

2

1 8

D

W

Oktober 2014 D

6

31

24

17

10

3

V

25

18

11

4

Z

27

20

13

ZATERDAG


J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

nepal

congo

nederland

braziliĂŤ

‘We moeten alles doen om zo veel mogelijk mensen te bereiken.’

S T I C H T I N G


22

29

21

28

24

17

10

3

25

18

11

4

D

Martin Luther King Jr.

14

28

7

27

29

22

15

8

1

Z

26

28

21

14

7

V

21

27

20

13

6

D

20

26

19

12

5

W

19

25

18

11

4

D

13

30

24

17

16

23

3

10

9

M

2

Z

12

27

20

13

6

Z

6

26

19

12

5

V

DINSDAG

5

Wintertijd

30

23

16

9

8

15

7

2

1

W

November 2014

D

September 2014

M

14

Z

MAANDAG

ZONDAG

8

1

29

5 dagen met David Maasbach & friends – Den Haag t/m zondag 26 oktober

22

15

WOENSDAG

9

2

30

23

16

DONDERDAG

OKTOBER VRIJDAG

31

24

17

10

3

4

25

18

11

ZATERDAG


J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

suriname

india

filipijnen

nederland

‘Hierin ligt onze grootste blijdschap: zielen winnen voor Jezus.’

S T I C H T I N G


20

27

19

26

28

21

14

7

6

13

5

D

29

22

15

30

23

16

9

2

1

8

D

W

27

20

13

30

Martin Luther King Jr.

24

26

19

12

6

Z

23

25

18

11

5

V

17

31

24

17

10

4

D

16

30

23

16

3

W

10

29

22

15

9

2

1

8

D

M

9

28

21

14

7

Z

3

25

18

11

4

Z

2

31

24

17

10

3

V

December 2014

M

12

Z

MAANDAG

ZONDAG

Oktober 2014

DINSDAG

25

18

11

4

5

26

19

12

WOENSDAG

Kerstnachtdiensten

6

27

20

Blessing Festival – Chennai, India t/m zondag 16 november

13

DONDERDAG

NOVEMBER VRIJDAG

28

21

14

7

8

1

29

22

15

ZATERDAG


filipijnen

nederland

brazilië

pakistan

J O H A N

M A A S B A C H

W E R E L D Z E N D I N G

‘Het beste ligt niet achter ons, maar vóór ons!’

S T I C H T I N G


ZONDAG

30

29

28

Martin Luther King Jr.

23

22

21

16

15

14

9

2

8

1

DINSDAG

7

MAANDAG

3

Oudejaarsdag

31

Kerstavonddiensten

24

17

10

WOENSDAG

4

1e Kerstdag

25

18

11

DONDERDAG

DECEMBER

17 24

23 30

11

10

9 16

25

18

4

3

2

D

26

19

12

5

W

27

20

13

6

D

November 2014 M

Z

5

28

21

14

7

V

29

22

15

8

1

Z

26

19

12

2e Kerstdag

VRIJDAG

25

18

11

4

Z

26

19

12

5

M

27

20

13

6

28

21

14

7

W

29

22

15

30

23

16

9

2 8

V 1

31

24

17

10

3

Z

27

20

D

Januari 2015 D

6

13

ZATERDAG


POINT! VOORWOORD

POINT! | WHERE YOUTH MEET

MAKE A

POINT

DOOR JOHN & GODELIEF

In het novembernummer van afgelopen jaar stond een artikel met allerlei vragen om alvast over na te denken. In de komende maanden zullen we een paar van deze vragen beantwoorden vanuit de Bijbel, het Woord van God.

Wat geloof jij ? r is zo veel religie en voor de ongelovigen

Het joodse geloof is de oudste ‘godsdienst’ in de wereld.

is het allemaal min of meer hetzelfde. Zij

Maar het is nooit Gods bedoeling geweest dat Zijn

zeggen: Alle religies hebben iets ‘goeds’ in zich.

relatie met de mens een godsdienst zou worden. Met

We noemen ‘Hem’ anders, maar we bedoelen

godsdienst krijg je religie, een dode god, menselijke

allemaal dezelfde God. Verschillende wegen

rituelen en uiterlijke show. Oh, vergis je niet, mensen

die allemaal bij ‘God’ uitkomen. Uiteindelijk

zullen vechten voor hun godsdienst en ervoor sterven.

komen we allemaal in de hemel, of: ‘Na de

Kijk maar in de wereld wat een ellende godsdienst

dood is er niets’. Deze manier van denken

heeft gebracht. Je kunt godsdienstig zijn zonder enige

is niet nieuw. Helaas zijn zulk soort gedachten ook de

relatie met God te hebben. De god van de hindoes,

kerk binnengekomen. Hierdoor is de kerk de kracht van

moslims, boeddhisten enz. is NIET dezelfde als de

haar boodschap kwijtgeraakt. De Bijbel is echter heel

God van Abraham, Isaak en Jakob. En er zijn NIET vele

duidelijk en de vraag is: ‘Wat geloof jij?’

wegen om tot Hem te komen. Lees hoe duidelijk God het Zelf zegt, als Hij ons de tien geboden geeft: ‘Ik ben

Onze christelijke wortels liggen in het joodse geloof.

de HERE, uw God, die u uit de slavernij in Egypte heeft

Wij bidden tot de God van Abraham, Isaak en Jakob.

bevrijd. U mag geen andere goden aanbidden dan Mij. U

Hij is de Maker van hemel en aarde en de mens. De

mag geen beeld of afbeelding maken van wat boven in de

God van Israël is ook onze God. In de Bijbel vind je de

hemel of beneden op de aarde, noch van wat in de wateren

geschiedenis van de mens en het joodse volk en lezen

onder de aarde is.’ – Exodus 20:1-4

we de woorden die door Gods profeten gesproken zijn. Hierdoor spreekt God tot ons vandaag. In de Bijbel

Jeremia zegt: ‘Kan een mens zijn eigen god maken? Ja,

vinden wij het verleden, heden en de toekomst duidelijk

alleen zijn zij geen echte goden’ (Jeremia 16:20). Nog

beschreven. Het verschil tussen het traditionele

vele teksten zijn er waar God ons waarschuwt geen

jodendom en ons, is dat wij Jezus Christus hebben

andere, zogenaamde goden achterna te lopen, omdat

aangenomen als de vervulling van alles wat God heeft

het helemaal geen goden zijn. We zien helaas door de

gezegd over de komende Redder van de mensheid.

geschiedenis heen dat Gods volk dit wel heeft gedaan.

De joden leven eigenlijk nog in het Oude Testament

Zij hebben zelf goden gemaakt (denk aan het gouden

en wachten op Zijn eerste komst. Wij hebben ook het

kalf in Exodus 32) of begonnen de goden van andere

Nieuwe Testament aangenomen en verwachten Zijn

volken te aanbidden. In Deuteronomium 32:15-20

tweede komst (beide staan duidelijk in de Bijbel, in het

lezen we heel duidelijk wat het effect hiervan is: ‘In

Oude en Nieuwe Testament).

hun overvloed vergat Israël zijn God en keerde hun Redder

34

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014


P O i N T ! P R E S E N T E E R T

de rug toe. Israël ging andere goden achterna en wekte zo de

HET

boosheid van de HERE op, want Hij is een jaloerse God. Het volk bracht offers aan boze geesten, nieuwe goden die nog

NIEUW

nooit eerder waren aanbeden. De Israëlieten hadden geen oog meer voor de Rots, Die hen had gesteund en vergaten dat God hen had gemaakt. De HERE zag wat zij deden en kreeg een afkeer van hen! Hij zei: ‘Ik trek Mij van hen terug, dan zullen we eens zien wat van hen terechtkomt!’ Als je verder leest, zie je alle ellende die daardoor over hen komt: ziekte, honger, ruzie, oorlog, geweld, verlies, gevangenschap enz.

J A A RS gal a

Waarom wil Nederland en Europa niet zien en erkennen dat wij in alle ellende zitten, omdat wij de God van Abraham, Isaak en Jakob verlaten hebben en andere goden hebben binnengehaald? We hebben ze de vrijheid gegeven en zijn ze achternalopen, terwijl ze helemaal geen goden zijn! We hebben Zijn Woord en Zijn wetten veracht en leven zoals we zelf goed vinden. Vele kerken zijn dood vanbinnen, omdat zij lauw zijn geworden en de waarheid hebben samengevoegd met de wereld. Maar gelukkig niet iedereen! Er zijn nog christenen die in de levende God geloven, Hem kennen en Zijn Woord en wil navolgen. In wie geloof jij? Welke leefregels volg jij na? Ken jij God? Ken jij Zijn Woord en leef je daarnaar? Stel toch vragen en ga God zoeken met alles wat in je is. Ga de Bijbel echt lezen en ontdek wie Hij is en wat Hij zegt. Wees niet religieus en zit niet vast in een dode godsdienst. Ga echt geloven en sta voor de waarheid. Door jonge mannen en vrouwen die de echte, levende God gingen zoeken en dienen, heeft God de wereld kunnen veranderen! Volgende maand: ‘Ben jij godsdienstig of een echt wederomgeboren kind van God?

Z A

2 5 J A N U A R I 2 0 1 4 1 9 . 3 0 U U R

T H E B L E S S I N G U T R E C H T ( ’ T G O Y L A A N 1 2 9 )


‘ON DEMAND’ ONLINE RADIO STATION! 24 UUR PER DAG

E G A S S E M

PREKEN BELUISTEREN.

N O I T A T S

• Gemakkelijk een eigen playlist maken • Op onderwerp/spreker/bijbeltekst zoeken • Delen via social media • MP3 gratis downloaden • Geschreven versie gratis downloaden • Doneren & nog veel meer!

The Blessing Family Message Station luister nu online via maasbachradio.com (gratis)

Word nu abonnee! voor maar

€10

per jaar!

Ook via www.maasbach.nl

MET GRATIS BOEK!

Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

JA,

ik neem een jaarabonnement op NIEUW LEVEN en ontvang 12 nummers voor €10,-

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover.

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam: *Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam:

Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95)

Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail:

Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

ING Betaalrekening:

Adres:

Bankrekening:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.


Help mee de wereld te bereiken met 33 cent per dag.

www.33centperdag.nl De visie voor effect ieve evangelisatie

www.visie-2020.nl

Leer meer over The Blessing Pact: Vraag vandaag nog het GRATIS BOEKJE aan via het Bijbelhuis.nl of bel: 070-3469729 Of ga naar theblessingpact.nl


AUTOBIOGRAFIE

De autobiograďŹ e van Johan Maasbach De bekende evangelist Johan Maasbach (1918-1997) is de oprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en heeft wereldwijd miljoenen mensen bereikt met het evangelie. In een aantal delen brengen wij u zijn geloofsopbouwende autobiograďŹ e. Deze maand deel 17. 38

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014

17


‘Ik weet wat het is, als de Here mij zegt iets te doen.’ Lectuurverspreiding, een machtig wapen

die lezers onderwijzen aangaande de kracht van de Heilige Geest en van wie veel te leren is. Van

Het geschreven woord is door de eeuwen heen

al deze Godsmannen (uitgezonderd Andrew

een machtig wapen tegen de vijand geweest,

Murray) waren geen boeken in de Nederlandse

en voor het verspreiden van de Volle Evangelie-

taal verkrijgbaar. Ik kreeg een steeds groter

boodschap is het altijd een waardevol en zeer

verlangen om deze boeken in de Nederlandse

belangrijk instrument. De meeste christenen zijn

taal uit te geven. Als de liefde van Christus in

zich hiervan echter nog niet ten volle bewust.

ons hart woont, dan zullen wij de zegen die we

Bijbelstudies of geschikte leerboeken waren in

zelf ontvangen hebben, aan anderen willen

het Nederlands zo goed als niet verkrijgbaar.

doorgeven. Liefde wil altijd met anderen delen.

Het gebrek aan financiën was natuurlijk een grote

Dit is een Goddelijke wet. Als de Geest van

handicap om hierin verandering te brengen, maar

Christus in ons woont, zullen we daar geen

het is heerlijk als je mag weten dat hetgeen je

moeite mee hebben.

doet in de wil van God is. Het uitgeven van lectuur hebben wij nooit Enkele boeken die voor mij een grote bron

gedaan vanuit commercieel oogpunt, maar alleen

van inspiratie zijn geweest en waardoor ik een

met het doel het Woord van God te verbreiden,

zegen ontvangen heb en die mij hebben verrijkt

opdat Christus daardoor verheerlijkt zou

in de kennis van het Koninkrijk Gods, waren

worden en de mensen verrijkt en opgebouwd

de boeken van de gereformeerde predikant

in hun geloof. Mijn standpunt hierin is

Andrew Murray, zoals De kracht van Jezus’ bloed, Het Allerheiligste of Ziende op Jezus, Als Jezus enz. Het zijn meesterwerken. Ook denk ik aan C.H. Mackintosh, een groot Godsman, die diep ingeleid is in de Schriften. Hij heeft ons aantekeningen bij de Pentateuch (de vijf boeken van Mozes) nagelaten. Dan denk ik aan E.W. Kenyon, ook een groot Godsman, van wie we veel geloofsopbouwende boeken hebben vertaald en uitgegeven, en aan T.L. Osborn, die in zijn boeken een krachtige genezingsboodschap brengt. En niet te vergeten John Osteen en Kenneth Hagin,


AUTOBIOGRAFIE

Zijn kamertje was net een pakhuis. Hij sliep letterlijk tussen de Bijbels en traktaten in. Het was een waar ammunitiedepot tegen satans macht. Sommige mensen vonden het vreemd ongewijzigd gebleven. Als ik boeken verkoop

dat ik deze man zo hoog aansloeg, maar ik had

of grammofoonplaten of cassettes, dan is altijd

deze zonderling erg lief, omdat het scheen dat

mijn eerste motief: ‘Het Koninkrijk Gods en

God niemand anders kon vinden om dit werk

Zijn gerechtigheid.’ Ik ben de Here dan ook

te doen. Hij heeft mij ook heel wat Russische

ontzaglijk dankbaar dat Hij mij heeft willen

Bijbels bezorgd en eenmaal – als voorloper van

gebruiken om boeken, zoals De kracht van

Anne van der Bijl – zag hij toen reeds kans om

Jezus’ bloed, uit te geven. Traktaatverspreiding

1.000 Bijbels in één keer achter het IJzeren

is eveneens een machtig wapen, vooral om de

Gordijn te krijgen. Het heeft de Here inmiddels

massa te bereiken. Toen ik gedurende jaren

behaagd hem thuis te halen, maar de vruchten

over de oceanen en wereldzeeën zwalkte,

van het gestrooide evangeliezaad zijn gebleven

heb ik vele duizenden traktaten en Bijbels

en hebben zich vermenigvuldigd.

verspreid in alle mogelijke talen. Ik zal nooit

40

die broeder vergeten die in Rotterdam

Het was niet altijd eenvoudig traktaten in de

woonde. Zijn naam was Korporaal. Hij was

Nederlandse taal te verkrijgen en het kostte

een nogal vreemde man, een oude vrijgezel,

veel geld deze papieren boodschappers te

die ergens op een zolderkamertje huisde.

laten drukken voor gratis verspreiding. Ik zocht

De laatste jaren van zijn leven had hij een

dan ook een weg om ze zelf te drukken. Het

baantje als wachtsman op schepen die de

was in deze dagen niet eenvoudig om mensen

Rotterdamse haven binnenkwamen. Hij was

voor zo’n project te interesseren. Niemand

een man van wie men zei dat je hem met een

had hen onderwezen in het belang om door

korreltje zout moest nemen. Ik had echter

lectuur de massa te bereiken met de blijde

grote waardering voor deze man, daar ik zag

boodschap van Christus. Het brandde echter

hoe God hem gebruikte. Waar ik mij ook op de

als een last op mijn ziel en ik ging eropuit om

wereldzeeën bevond, als ik een noodkreet gaf

een tweedehands drukpers te kopen. Ik kon

om traktaten of Bijbels te zenden, dan kreeg ik

een geschikt exemplaar kopen voor de prijs

ze prompt toegestuurd, in welke taal dan ook.

van f 12.000,-, waarvan ik f 6.000,- contant

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014


‘Er ging dat heerlijke gevoel door mij heen dat iedere

dienstknecht van God kent als de Here iets bevestigt.’ moest betalen en de rest in gedeelten. (Het

bedwingen. Er ging dat heerlijke gevoel door

was in het begin van de jaren zestig). Ik had het

mij heen dat iedere dienstknecht van God kent

contract reeds getekend en de drukpers werd

als de Here iets bevestigt. Het bedrag dat zij

geplaatst. Door de Geest wist ik dat het van de

(een weduwe) noemde, was namelijk f 6.000,-,

Here was. Dit waren niet zomaar gedachten

niet meer en niet minder! Hoe wonderbaar

van mij. Ik weet wat het is, als de Here mij zegt

dat de Here nog even bevestigde dat Hij

iets te doen. De tijd voor betaling was echter al

reeds twee weken geleden tot haar hart had

een week verstreken, maar het geld was er nog

gesproken om het bedrag te geven. Wat is het

niet. Wat heerlijk dat wij echter mogen weten:

een groot voorrecht als de grote God iets van

al komt er zelfs water in de kajuit van ons

iemand vraagt, omdat Hij het nodig heeft. Zal

scheepje, de Here zal ons niet laten zinken.

Hij het ons dan niet veelvuldig teruggeven? Het

Het geloof weet dat dit een onmogelijkheid is.

geven aan God is het zaad voor de volgende zegening. De zegeningen zijn dan ook in

Wonderoffers

haar leven niet uitgebleven. Ik weet dat God dikwijls mensen aanspreekt, dat ze hun offer

De week daarop kwam er na de samenkomst

moeten brengen. Door de jaren heen is het

een vrouw naar mij toe, die mij even te spreken

geld voor ons wereldwijd evangelisatiewerk

vroeg. Ze zei: ‘Broeder Maasbach, wilt u mij

herhaaldelijk gekomen uit bronnen waarvan

vergeven, want ik ben ongehoorzaam geweest.

wij beslist niets verwacht hadden.

Twee weken geleden sprak de Here tot mijn hart om u een bedrag aan geld te geven, maar

Ik denk aan een man die jaren geleden naar mij

ik heb dit nog niet gedaan en ik weet dat ik

toekwam en mij zei, dat hij iets voor het werk

ongehoorzaam ben geweest door dit niet

des Heren wilde doen. Hij was geen bezoeker

te doen. Ik zal het echter deze week aan u

van samenkomsten, maar hij wilde iets doen

overmaken.’ Gezien mijn financiële zorgen

voor ons evangelisatiewerk. Het bezoek van

in verband met de drukpers, was ik wel een

die man was eigenlijk bedoeld om te vragen op

beetje nieuwsgierig om te weten hoe groot het

welke wijze ik zijn gift het liefst in ontvangst

bedrag was dat ze ons had toegedacht, en heel

wilde nemen. Daar mijn secretaresse mij had

bescheiden vroeg ik het. Toen zij mij het bedrag

meegedeeld dat er nog wat geld op de giro

noemde, had ik grote moeite om mijn tranen te

moest komen – wel een bedrag van f 10.000,- – NIEUW LEVEN | JANUARI 2014

41


AUTOBIOGRAFIE

met als doel meer contact te hebben met onze geloofspartners en om de wonderbare daden Gods bekend te maken en de vele vertelde ik de man dat ik het graag op de giro

getuigenissen te publiceren van mensen in

gestort wilde zien. Hij zei mij dat het goed was.

wier levens God grote wonderen had verricht.

Ik kon echter niet nalaten om weer

Het was gedurende deze campagne in Den

bescheiden te vragen op welk bedrag ik mocht

Haag dat wij voor het eerst het blad Genezing

rekenen. U begrijpt zeker wel, toen hij zei:

uitgaven in een oplaag van 25.000 exemplaren.

‘10.000 gulden’, dat ik niet anders kon doen

Dit blad was de voorloper van ons huidige

dan de Here danken en prijzen voor Zijn liefde

maandblad Nieuw Leven, dat ook in vele andere

en genade! Deze dingen waren nog maar een

talen is gedrukt. Onze drukkerij is inmiddels

begin van wat God mij had beloofd dat Hij zou

uitgebreid met de meest moderne grafische

doen. De Here had mij immers gezegd dat het

machines en apparatuur, waarmee wij al ons

geld in Holland was, en dat wij, als wij eerst

drukwerk drukken en vouwen.

het Koninkrijk Gods zochten, niet bezorgd behoefden te zijn voor de dag van morgen!

Hoe ik aan radiotijd kwam

Met de aanschaf van de drukpers, begon ik ook

Reeds lang had de Here tot mijn hart

papier aan te kopen per ton. Dit was voor ons

gesproken om gebruik te maken van de

de eerste keer een enorm kwantum, maar het

moderne communicatiemiddelen om de massa

is nu niets ongewoons als wij meer dan drie ton

te bereiken met de blijde boodschap van het

per dag aan lectuur verspreiden of veertig ton

heerlijke evangelie van Jezus Christus. Dit was

papier tegelijk bestellen bij de papierfabriek.

weer een nieuwe stap op het water. Wat is het

Ik prijs God voor de grote, maar ook voor de

wonderbaar dat wij, als we weten dat het de

kleine bedragen die wij ontvangen, al zou het

Here is die tot ons spreekt, net als Petrus de

maar een gulden zijn. God taxeert immers de

voet op het water kunnen zetten. Petrus riep

waarde van het offer naar hetgeen wij kunnen

immers te midden van de storm: ‘Heere, als U

geven. Daarom waardeer ik ook zeer het

het bent, geef mij dan bevel over het water naar U

kleinste offer en dank God ervoor.

toe te komen.’ Het enige antwoord dat hij kreeg, was: ‘Kom!’ Het was voor Petrus genoeg om

42

Vanwege de vele opwekkingssamenkomsten

het onmogelijke te doen. Wij behoeven nooit

die ik hield, ontstond er grote behoefte

bang te zijn, als wij weten dat het de Here is

aan het uitgeven van een eigen maandblad,

die tot ons spreekt. Ik weet dat het de Here

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014


‘Ik wist dat de Here had gesproken en dat het Zijn wil was om over de radio te prediken. Ik ging dan ook een weg zoeken.’

was die tot mij sprak om via de radio te gaan

‘kistjes’ (hoge werkschoenen) aan zijn voeten.

spreken. Hoe vaak zijn wij bevreesd en stellen

Hij overhandigde mij een dichte enveloppe met

wij het uit om de eerste stap te doen. Als wij

de mededeling dat de inhoud gebruikt moest

echter de Geest des Heren hebben, zullen wij

worden voor ... RADIO-UITZENDINGEN! Ik

onze vrees geheel uitbannen. Zo was het ook

opende de envelop, die vol bankbiljetten zat.

met mij. Ik wist dat de Here had gesproken

Toen ik ze telde, was het een bedrag van f

en dat het Zijn wil was om over de radio te

3.825,-! Tranen van ontroering stonden in mijn

prediken. Ik ging dan ook een weg zoeken. Ook

ogen. De jongeman was inmiddels mijn kamer

bij deze gelegenheid had ik totaal geen geld.

uitgelopen. Toen ik hem later ontmoette, vroeg

We hadden nauwelijks voldoende om enkele

ik hem waarom het juist dat bedrag was. Hij

lopende rekeningen te betalen, dus zeker

vertelde mij hoe hij in de vroege morgen in de

niet genoeg om een contract aan te gaan met

schuur op zijn knieën was gegaan in gebed tot

Radio Luxemburg, een van Europa’s grootste

God en hoe de Here tot hem had gesproken

radiostations.

dat de radio het waardevolste middel was om

Een man van God die weet wat de wil van

mensen te bereiken die niet in de gelegenheid

God is en het niet doet, krijgt het zwaar te

waren naar samenkomsten te komen. Hij

verduren, want het wordt hem tot een zware

vertelde mij dat de Here hem gezegd had het

last. Ik beloofde echter de Here, dat ik het

geld van zijn spaarbankboekje af te nemen en

zou doen en ik zei tegen mijn vrouw: ‘Het

het naar mij te brengen, opdat ik het voor de

allereerste wat ik maandagmorgen op kantoor

radio kon gebruiken. Ook hier zien we weer

ga doen, is contact opnemen met de directie

hoe ‘getimed’ Gods tijdklok loopt. Al zijn geld

van Radio Luxemburg.’ Toen ik op kantoor

kwam hij brengen. Het was een goed ding dat

kwam, ging ik direct zitten telefoneren. Ik had

hij niet eerst te rade was gegaan bij mensen.

voor mijzelf een klein berekeningetje gemaakt

Er zijn namelijk altijd mensen, ook christenen,

van het geld dat ik ten minste dacht nodig te

die menen dat je nooit alles moet geven, die

hebben voor een begin. Ik had opgeschreven:

het idee hebben dat je iets voor jezelf moet

f 3.800,- à f 4.000,-. Toen ik de hoorn op de

behouden. Het motief is dan echter steeds:

telefoon had gelegd, werd er op mijn deur

ongeloof, omdat men bezorgd is voor de dag

geklopt. Er kwam een jongeman binnen – een

van morgen, terwijl de Here duidelijke taal

tuinderszoon – die zijn werkkleding aan had en

spreekt als Hij zegt: ‘Wees niet bezorgd over uw

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014

43


AUTOBIOGRAFIE

‘Geloof weet immers dat God, als wij de moed hebben om alles op het altaar te leggen, ons nimmer zal beschamen.’

leven, over wat u eten en wat u drinken zult; ook

spaargeld in ontvangst heb genomen. Geloof

niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich

zal echter nimmer zo redeneren. Geloof weet

kleden zult. Is het leven niet meer dan het voedsel

immers dat God, als wij de moed hebben om

en het lichaam meer dan de kleding? Kijk naar de

alles op het altaar te leggen, ons nimmer zal

vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet,

beschamen. Ik geloof wat God zegt in Lucas

en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader

6:38: ‘Geef en aan u zal gegeven worden: een

voedt ze evenwel; gaat u ze niet ver te boven? Wie

goede, vastgedrukte, geschudde, overlopende

toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn

maat zal men u in de schoot geven, want met

lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over

dezelfde maat waarmee u meet, zal er bij u ook

de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe

gemeten worden.’ Ik geloof dat in het leven

ze groeien; ze werken niet en spinnen niet; en Ik

van iedere waarachtige christen het moment

zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet

komt – zoals in het leven van Abraham, toen de

gekleed ging als één van deze. Als God nu het gras

Here zijn Isaak vroeg – dat de Here ook van ons

op het veld, dat er vandaag is en morgen in de

datgene zal vragen waarop wij ons hart hebben

oven geworpen wordt, zo bekleedt, zal Hij u niet

gesteld en dat wij het meest liefhebben. En

veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom

hoe arglistig is het hart, hoe spoedig zijn wij

niet bezorgd en zeg niet: Wat zullen wij eten? of:

geneigd een Ananias-en-Saffirageest (lees

Wat zullen wij drinken? of: Waarmee zullen wij ons

Handelingen 5:1-11) toe te laten. Het is altijd

kleden? Want al deze dingen zoeken de heidenen.

weer een bewijs van ongeloof. Er zijn er maar

Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze

weinigen die het met God durven wagen. De

dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk

meesten proberen altijd een achterdeurtje te

van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen

behouden, terwijl er geen grotere zekerheid is

zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet

dan het leven met God, die ons beloofd heeft

bezorgd over de dag van morgen, want de dag van

dat Hij ons nimmer zal begeven, noch verlaten.

morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft

Ik heb de daad van deze jongeman altijd zeer

genoeg aan zijn eigen kwaad’ (Mattheüs 6:25-34).

gewaardeerd, omdat het een geloofsdaad was. God heeft hem Zijn zegen dan ook niet

44

Ik weet dat er mensen zijn die het mij kwalijk

onthouden. Ik was blij hem het papiertje te

nemen als ze lezen dat ik iemands gehele

kunnen laten zien, waarop ik die aantekeningen

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014


had gemaakt en waarop het bedrag stond van

enorme bedragen aan geld nodig zijn. Ik kan

f 3.800,- à f 4.000,-. De enige beschikbare tijd

u zeggen dat het geheim altijd weer is, dat ik

voor Radio Luxemburg was zaterdagmorgen

mijn oog gericht houd op de overste Leidsman

om 5.30 uur, 15 minuten! Ik greep deze tijd

en Voleinder des geloofs, Jezus Christus (zie

met beide handen aan, in het vertrouwen dat

Hebreeën 12:2). Ik ga dikwijls door een storm,

God ons een betere tijd zou geven. Dit heeft de

maar ik heb gelukkig van mijn vriend Petrus

Here dan ook gedaan.

geleerd, niet op de golven te zien of naar de wind te luisteren. Dan zou ik óók wegzinken.

Voor mijn radio-opnamen huurde ik tijd bij een

Ik blijf mijn oog gericht houden op die Ene,

studio, iets wat ons vele duizenden guldens

die gezegd heeft: ‘Van Mij is het zilver en van

per jaar kostte. Ik ging er dan ook naar uitzien

Mij is het goud’ (Haggai 2:9). Hij is het die tot

om zelf professionele bandrecorders aan te

de harten spreekt en de harten neigt. Als wij

schaffen. Daar Radio Luxemburg uitzendt

in Zijn wil zijn, dan weten wij dat Hij ons helpt

met een kracht van 600.000 watt – het is

en zegent. Zielen winnen is de wil van God.

de sterkste zender van Europa – werden de

Daarvoor heeft Jezus Zijn bloed gegeven.

hoogste eisen aan de banden gesteld. De

Ik spreek over de radio en heb een staf van

kosten van de apparaten en het uitzenden, een

toegewijde medewerkers omwille van één

half miljoen gulden per jaar, waren erg hoog,

zaak: ZIELEN WINNEN; de mensen vertellen

maar we bereikten er miljoenen mensen per

dat God een goede God is en dat deze wereld

jaar mee. Twintig jaar lang hebben we met

ten onder gaat, maar dat er een weg ter

grote zegen kunnen uitzenden.

ontkoming is door de Ark der behoudenis, Jezus Christus, onze Here. ‘Want alzo lief heeft

Zoals ik in het begin van dit hoofdstuk zei, was

God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren

ook deze tak van ons wereldevangelisatiewerk

Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem

iets waarvoor ik mijn voet op het water moest

gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven

zetten. Menigeen vraagt zich af op welke

hebbe’ (Johannes 3:16).

wijze wij al deze dingen doen, waarvoor zulke

Volgende maand gaan we verder met deel 18 van de autobiografie van Johan Maasbach. Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | JANUARI 2014

45


KIDS KIDS

MAAK W

! K E I Z U M

ist je dat muziek heel belangrijk is? Muziek kan ons blij, maar ook verdrietig maken. Muziek kan ons helpen om hard door te werken, of juist om in slaap te vallen.

In de Bijbel lezen we heel veel over muziek. God hield er erg van wanneer Zijn volk muziek voor Hem maakte. Ze zongen een mooi lied voor God of ze speelden op een instrument. Hou jij ervan om muziek te maken? Voor wie maak jij muziek? In het Bijbelboek Psalmen staan heel veel liederen! Koning David heeft veel van die liederen helemaal zelf geschreven. Knap, hè? De liederen waren gemaakt om God groot te maken. Lees maar eens wat er in Psalm 47:7-8 staat: ‘Zing voor God, zing psalmen voor onze Koning. Laten onze lofliederen voor Hem opklinken. God is immers Koning over de hele aarde! Zing voor Hem een psalm, een prachtig lied.’ David schreef ook liederen als hij verdrietig was of als hij bang was. In het lied vroeg hij aan God om hem te helpen. Er zijn heel veel mensen in de Bijbel die een lied voor God zongen. Hanna was er ook een! Zij zong een lied om God te danken. Het was niet een lang lied, maar het kwam recht uit haar hart! God vindt het heel erg fijn als we muziek voor Hem maken. Hij wordt daar zo blij van! Probeer het eens, om God te aanbidden met een lied of met een instrument! Je zult merken dat je zelf dan ook heel erg blij zal worden.

Christy

allkids1st@maasbach.com

Maak je eigen muziekinstrument! Zo doe je dat:

1) Neem een lege keukenrol, gekleurd papier, rijst en elastiekjes. 2) Maak één kant van de rol dicht door papier met een elastiek om de rol te wikkelen. 3) Doe een handjevol rijst in de koker. 4) Maak dan de andere kant

2

van de rol ook dicht. 5) Versier de rol zoals je dat zelf leuk vindt!

1) Neem een lege tissuedoos en wat elastiekjes.

1

2) Bind de elastiekjes om de tissuedoos heen en versier de doos met leuke stickers!


INFO KIDS

KIDS

‘Hoe laat ik mijn verleden los?’ Vraag:

U bent van harte welkom! AMSTERDAM: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. BREDA: Wijkcentrum De Poelewei, Mgr. de Vetstraat 2. Zondag: Eredienst 10.15 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

Bij het begin van dit nieuwe jaar wil ik

DEN HAAG: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.15 u.

graag mijn verleden achter mij laten.

*Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2). DORDRECHT: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u.

Hoe doe ik dit?

Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. GOUDA: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag:

Antwoord:

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

Veel mensen blijven hangen in het verleden

UTRECHT: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst

en komen daardoor nooit verder in hun

10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

leven. We moeten ervoor oppassen dat

VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag:

ons verleden niet ons heden en zelfs onze

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

toekomst bepaalt. De apostel Paulus zegt: ‘Eén ding weet ik zeker en daarbij vergeet ik

ZWOLLE: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u.

wat achter me ligt en strek ik mij uit naar wat In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmorgendiensten.

voor mij ligt – ik snel recht op mijn doel af, ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaarligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft’ (Filippenzen 3:14).

NIEUW LEVEN MAANDBLAD 52e jaargang no. 01, januari 2014 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereldzending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Jezus Zelf zegt in Lucas 6:37: ‘Laat los en u zult losgelaten worden.’ Wat er ook

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

in het verleden is gebeurd, er komt een moment dat we het moeten loslaten en in de handen van de Heer leggen. We kunnen

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending: Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. NL25 INGB

immers niets aan het verleden veranderen.

0000 004420 t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank:

Als we bij onze teleurstellingen uit het

Deutsche Bank, Den Haag, NL08 DEUT 0513 7242 73 • Het Bijbelhuis

verleden blijven stilstaan, zullen we nooit

+3170-3469729 / Fax: +3170-3107111 • Capitol World Travel - +31703469473 • E-mail: info@maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl

vooruitkomen. Laat in plaats daarvan uw

• Telehulp - +3170-3642833 • GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax:

oog gericht zijn op Jezus Christus. ‘Wij

+3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com

moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt, zonder op te geven. Daarbij moeten wij

* Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof’ (Hebreeën

KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen • Kredietbank

12:1-2). Geloof dat God nieuwe dingen in

Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 India: Social Welfare Centre,

05‘Jati Margo’ 05• Johan Maasbach World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Chennai (Madras) Indonesië: Yayasan

uw leven gaat doen!

P.O. Box 1067, Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100 • Bairro Xaxim Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 10.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


Psalm 96 uit The Blessing Bijbel Een goed begin van het nieuwe jaar! 1 Zing een nieuw lied voor de Here, laat de hele aarde maar meezingen. 2 Zing een lo�lied voor de Here tot eer van zijn naam,

vertel ieder over zijn uitredding, dag in, dag uit. 3 Vertel alle volken hoe groot Hij is

en welke machtige wonderen Hij doet.

4 De Here is immers groot en machtig?

Hij is het waard van harte te worden geprezen, roemrucht is zijn naam.

5 De goden van alle andere volken zijn maar afgoden, de Here heeft de hemel gemaakt.

6 Zijn grootheid en macht gaan voor Hem uit en zijn kracht en eer omringen Hem.

7 Laten alle mensen, van elk volk en elke generatie, de Here eer geven.

Laten zij allemaal zijn macht en kracht prijzen. 8 Prijs de grootheid van de naam van de Here. Kom naar zijn huis en breng Hem uw offers.

9 Doe uw mooiste kleren aan en buig u voor de Here neer. Laat de hele aarde beven als Hij komt.

10 Zeg tegen de volken: de Here is de grote Koning. De wereld is stevig gefundeerd.

Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

TV-GIDS

januari

ZONDAG 5 JANUARI Jaïrus, de bloedvloeiende vrouw en de 4 melaatsen ZONDAG 12 JANUARI Bartimeüs en de verloren zoon ZONDAG 19 JANUARI Esther ZONDAG 26 JANUARI Naäman en de Kananese vrouw

God zal een rechtvaardig oordeel over de volken uitspreken. 11 Er is blijdschap in de hemel en de aarde jubelt het uit. De zee bruist van vreugde, samen met alles wat er in is.

12 Ook de velden en alles wat daarop leeft, verheugen zich. De bomen in de bossen jubelen.

13 Dat is voor de Here, want Hij komt

om zijn oordeel over de aarde uit te spreken.

Hij zal in oprechtheid over de wereld rechtspreken en zijn trouw aan alle volken bekendmaken.

De Bijbel in begrijpelijke taal! Het Boek / Quote-editie € 49,00

Elke zondag 09.00 uur op SBS6

Nieuw Leven Magazine - januari 2014  
Nieuw Leven Magazine - januari 2014  

Geloofsopbouwende maandblad | Grenzeloos!