Page 1

het

geloofsopbouwende

maandbl ad

jaargang 51 JANUARI 2013

Godis vóórons! Een overwinnend 2013 • Hoera! Weer een nieuwe radiozender! • Geloofsopbouwende kalender 2013 •


VOORWOORD

3stappen

naar een succesvol en overwinnend 2013! We beginnen aan een nieuw jaar! Het is Gods jaar en daarom heeft Hij iets wonderbaars voor ons weggelegd. Laat ons het nieuwe jaar tegemoet gaan met blijdschap en vreugde in ons hart, in het geloof en vertrouwen dat God op Zijn troon zit, en dat we door gebed dingen kunnen veranderen en door geloof wonderen kunnen werken. In dezelfde tijd dat we de Heilige Geest in ons leven mogen ervaren, weten we ook dat we veel strijd tegemoet gaan. Vele vreemde en onbekende machten zullen zich tegen ons keren. We zullen dit nieuwe jaar in situaties terechtkomen dat we ons omringd voelen door de machten van de boze, die eropuit zijn om ons te vernietigen. Daarom begin ik dit nieuwe jaar met 3 stappen naar een succesvol en overwinnend 2013.

➊ Identificeer uw ware vijand! Om succesvol de strijd te strijden moet je leren om je ware vijand te identificeren. Niet iedereen die tegen ons is, is onze vijand. De apostel Paulus vertelt ons in Efeziërs 6:12 wie onze ware vijand is. ‘Want wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen.’

➋ Kies de juiste wapens! Nu we weten wie onze echte vijand is, moeten we de juiste wapens kiezen om te strijden. Toen Jezus in de hof van Gethsemane verraden werd, ontstond er een gevecht waarbij Petrus zijn zwaard trok en het oor van Malchus eraf sloeg. Jezus zei dat Petrus zijn zwaard moest wegdoen, raakte het oor van Malchus aan en genas hem. Daarmee zei Jezus eigenlijk tegen Petrus: ‘Petrus, dat is niet het juiste wapen!’ Efeziërs 6:13-17 zegt: ‘Bewapen u met al Gods wapens om u te kunnen verdedigen als de vijand aanvalt. Dan zult u, na grote dingen te hebben gedaan, ongeslagen uit de strijd tevoorschijn komen. Maak u klaar! Doe de gordel van de waarheid om en gesp het borstpantser van de rechtvaardigheid aan. Trek de schoenen aan van de bereidheid om het goede nieuws van de vrede met God bekend te maken. In elk gevecht zult u het geloof nodig hebben, als een schild waarmee u alle brandende pijlen van de duivel kunt doven. U zult niet zonder de helm van de redding kunnen of zonder het zwaard van de Geest, het Woord van God.’

➌ Het is niet uw strijd, maar GODS strijd! De laatste stap naar een succesvol en overwinnend 2013 is om in te zien dat het niet uw strijd is, maar die van de Here. Toen kleine David de grote reus Goliath tegemoet trad, zei hij in 1 Samuël 17:47: ‘Iedereen hier zal weten dat de Here niet afhankelijk is van wapens om Zijn plannen uit te voeren, onze God heeft de strijd volledig onder controle! Hij zal u in onze macht geven!’ Dit wil zeggen: David ging de reus Goliath niet tegemoet in zijn eigen kracht en ook weigerde hij de wapenrusting van koning Saul aan te nemen. Hij zei: ‘GOD zal jou in onze macht geven!’ Welke strijd u ook in dit nieuwe jaar tegemoet gaat, IN GOD zullen we elke strijd winnen! Wij wensen u een succesvol en overwinnend nieuw jaar toe! In geloof en liefde,

2

NIEUW LEVEN | NOVEMBER 2012


BEMOEDIGING

Inhoud januari 4 8 10 12 36 38 40 46 47

De Boodschap

‘Als U wilt, kunt U mij genezen’

God is vóór ons!

Gebed Bid dit gebed met mij mee

Getuigenissen

Wat God door hun geloof heeft gedaan

Kalender 2013 Met de activiteiten van de JMWZ voor dit jaar

Special Weer een nieuwe radiozender!

POiNT! Make a POiNT!

Autobiografie Johan Maasbach (deel 9)

Kids All Kids 1st

Vraag & Antwoord ‘Hoe kan ik mijn goede voornemens waarmaken?’

In Lucas 5:12-14 kunt u lezen over een melaatse man die Jezus zag aankomen. De man viel voor Jezus neer met zijn gezicht in het stof en smeekte: ‘Here, als U wilt, kunt U mij genezen.’ Heeft u ook zo’n groot geloof? Of heeft u misschien al maanden, of zelfs jaren, last en pijn in uw lichaam? U bent er maar mee gaan leren leven. Of heeft u van de dokter gehoord dat u iets heeft wat ongeneeslijk is? Maar u kunt er oud mee worden, en dus heeft u het geaccepteerd. Of heeft u een ernstige ziekte en heeft u niet lang meer te leven? Durft u in geloof uit te stappen naar de levende God, uw Redder en Geneesheer, op uw knieën neer te vallen met uw gezicht in het stof, en Hem te smeken: ‘Als U wilt, kunt U mij genezen’? De Here antwoordde de melaatse man: ‘Natuurlijk wil Ik dat. Wees genezen van die ziekte!’ Accepteer niet langer die klachten in uw lichaam, maar sta op in geloof. Geloof en belijd wat Jesaja heeft gezegd: ‘Door Uw striemen ben ik genezen!’ (Jesaja 53:5).

Regina

Colofon Hoofd- & Eindredactie: David Maasbach Vormgeving & Lay-out: Melanie Nieuwendam Redactie: Daniëlle Bruin, Gerie van der Dussen, Irene van der Heijden, Trudy Wijnhof Uitgeverij: Gazon Met dank aan: Christy van Dalen, Alissa Hathie-Maasbach, Godelieve Maasbach, Jesselyn Maasbach, John T.L. Maasbach, Regina Maasbach, Roberto, Trudy, Tim, Joey en Sandy Wijnhof NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

3


God is vó

BOODSCHAP |

De weg die wij in het leven bewandelen is niet altijd een keurige, vlakke weg. Nee, integendeel! We hebben allemaal te maken met hen die vóór ons zijn en hen die tegen ons zijn. Dit verschijnsel wordt ook wel dualisme genoemd. Wie zijn er tegen ons vandaag? En Wie is er vóór ons?

‘Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór 4

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2012


vóórons!

Wie er tegen ons zijn :

Tegenstander van God

Boze machten

Wanneer je het leven van Jezus in de evangeliën

Niet alleen is de boze onze tegenstander; de hele hel

bestudeert, zie je duidelijk dat er vier sterke machten

is tegen ons. Toen deze engelen uit de hemel werden

tegen Jezus waren: 1) machten van zonde; 2) machten

gegooid, werden ze ontdaan van hun hemels lichaam

van ziekte; 3) demonen; 4) machten van angst en

en hun geestelijk verstand. Hun Goddelijke kennis en

vrees. Dezelfde machten die toen tegen Jezus waren,

hun balans is totaal verstoord, verdorven en pervers

zijn vandaag ook tegen ons. Na de opstand van de

geworden. Boze machten zijn nu ellendige, thuisloze,

boze, eens de prachtige aartsengel Lucifer, moesten

psychopathische wezens. De ketenen van de duisternis

alle engelen een keuze maken. Stonden zij aan de

pijnigen hun dag en nacht. Buiten het lichaam van

kant van de levende God, of aan de kant van de

de mens hebben ze weinig macht en heerschappij.

aartsengel Lucifer? Een derde deel van de engelen

Maar als zo’n boze macht het lichaam van de mens

werd vervolgens samen met Lucifer uit de hemel

kan binnendringen, brengt hij zijn vreemde, vieze,

gegooid (zie Openbaring 12). Zijn naam werd ‘satan’,

vuile, achterlijke en abnormale persoonlijkheid over

wat tegenstander betekent. Hij werd de god van deze

op die persoon. De Bijbel vertelt ons in Efeziërs 6:12:

wereld en van lichtdrager veranderde hij in de prins

‘Wij vechten niet tegen mensen, maar tegen onzichtbare

der duisternis. Op het moment dat wij mensen de

wezens: de duivelse heersers en machten die deze donkere

keuze maken om Jezus in ons leven toe te laten als

wereld tiranniseren, boosaardige geesten in de onzichtbare

Redder en we dus aan de kant van God gaan staan,

wereld om ons heen.’ Deze onzichtbare wezens zijn

wordt satan ook onze tegenstander. De grote haat en

echter wel degelijk zichtbaar in al het kwaad dat ze

tegenstand zal alleen nog maar groeien als je dingen

vandaag overal om ons heen aanrichten.

voor God tot stand gaat brengen.

ons is, wie zal tegen ons zijn?’ – Romeinen 8:31 NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

5


BOODSCHAP | GOD IS VÓÓR ONS

‘De God die vóór o ondeelbaar met o Wie er vóór ons is : De Bron van alle leven Jesaja 40:18-19,22-28 geeft ons een mooie

De grote Ik Ben is vóór ons

beschrijving van God. ‘Hoe kunnen wij God beschrijven? Waarmee kunnen wij Hem vergelijken? Met een

In dit artikel wil ik het echter niet langer hebben over

afgodsbeeld? Een gegoten beeld, overtrokken met goud

degenen die tegen ons zijn. Ik wil graag spreken over

en met zilveren kettingen om zijn hals? … God troont

de grote Ik Ben, die vóór ons is. God heeft Zijn eigen

boven het rond van de aarde. Voor Hem zijn haar

Zoon Jezus Christus naar deze aarde gestuurd om

bewoners als sprinkhanen. Hij hangt de hemel op als een

de werken van de boze te verbreken. In 1 Johannes

gordijn en daar maakt Hij zijn tent van. Hij veroordeelt

3:8 staat: ‘De Zoon van God is gekomen om aan de

de machtigen van de aarde en maakt hen tot nietige

activiteiten van de duivel een einde te maken.’ Jezus Zelf

wezens. Nauwelijks zijn zij geplant en schieten zij wortel

zegt in Lucas 4:18: ‘De Geest van de Here rust op mij,

in de aarde of Hij blaast hen omver. Zij verdorren en de

omdat Hij mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws

wind neemt hen mee alsof zij stro zijn. ‘Met wie wilt u Mij

aan arme mensen. Hij heeft mij gestuurd om uit te roepen

vergelijken? Wie is aan Mij gelijk?’ vraagt de Heilige. Kijk

dat gevangenen zullen worden vrijgelaten, dat blinden

omhoog naar de hemel! Wie maakte al deze sterren? Als

zullen zien, dat onderdrukten zullen worden bevrijd en dat

een herder die zijn schapen leidt, ze bij hun namen roept

de tijd van Gods genade is aangebroken.’ In Handelingen

en telt om te zien of er niet één verdwaald is, zo gaat God

10:38 staat: ‘U hebt vast wel gehoord van Jezus van

om met de sterren en planeten! Waarom zegt u dan,

Nazareth, de man aan wie God de Heilige Geest en grote

Jakob, en overlegt u, Israël: ‘De HERE let niet op mij en

kracht gaf. Hij trok het land door en deed heel veel goeds.

komt niet op voor mijn recht’? Begrijpt u het dan nog niet?

Hij genas alle mensen die in de macht van de duivel

Weet u nu nog niet dat de eeuwige God, de schepper van

leefden, want God was met Hem.’ En als God vóór ons

de verste uithoeken van de aarde, nooit moe of lusteloos

is, wie kan dan tegen ons zijn? (zie Romeinen 8:31).

wordt? Niemand kan de diepten van zijn begrip peilen.’

Lieve lezers, beseft u dat de Bron van alle leven, de Bron van alle kracht, de Schepper van hemel en aarde vandaag vóór ons is ? Enkele punten waarom God vóór ons is:

6

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013


ons is, heeft Zich ons verbonden.’ ➊

Omdat God een plan voor ons leven heeft

Hoe moeilijk u het vandaag ook hebt, hoe diep u

Romeinen 8:32 zegt: ‘God heeft immers

getuigen samen dat u een kind van God bent. ‘In ons

ook in de put zit: u en God hebben een eeuwige, onlosmakelijke verbintenis. Uw geest en God Geest

zijn eigen Zoon niet ontzien, maar Hem uitgeleverd ten

diepste wezen overtuigt Gods Geest ons ervan dat wij

behoeve van ons allemaal. Zal Hij, nu Hij zijn Zoon heeft

kinderen van God zijn’ (Romeinen 8:16). Niets op de

gegeven, ons dan ook niet alles geven?’ God is een goede

hele wereld kan ons scheiden van Gods liefde. De

God en Zijn goede hand is op u. Hij heeft Zijn enige

God die vóór ons is, heeft Zich ondeelbaar met ons

Zoon voor u overgegeven om te sterven voor al uw

verbonden, tot in de dood.

zonden aan het kruis op Golgotha. Als God dat voor u heeft gedaan, dan mag u wel aannemen dat Hij van u houdt en een plan met uw leven heeft.

Omdat God Zichzelf ondeelbaar met ons heeft verbonden

Omdat Hij voorziet in al onze noden, doordat Hij alles laat meewerken ten goede

Romeinen 8:28 zegt: ‘Eén ding weten wij: voor wie Hem liefhebben laat God alles meewerken voor hun bestwil,

In Romeinen 8:35-39 lezen we: ‘Wat kan ons ooit

want Hij heeft een plan met hen.’ Alleen de hand van de

van de liefde van Christus scheiden? Onderdrukking?

Meester kan een totaal verward, wanhopig en ziek

Nood? Vervolging? Honger? Ontbering? Gevaar? De

leven volkomen gezond maken. Ook een gebroken en

dood? Wij lezen in de Psalmen: ‘Ter wille van U zijn wij

verward huwelijk of gezin kan deze almachtige God,

voortdurend in levensgevaar, wij worden beschouwd

die vóór ons is, totaal herstellen.

als slachtschapen.’ Maar onder al die omstandigheden hebben wij, dankzij Hem die zoveel van ons houdt, de overwinning! Ik ben ervan overtuigd dat niets ons kan scheiden van Gods liefde. De dood niet, het leven niet, engelen niet, bovenaardse krachten niet, de dingen van vandaag niet, de dingen van morgen niet. Nee, er is geen

Omdat Hij ons het leven heeft gegeven, en dat in overvloed

enkele kracht die dat kan. Hoe hoog we zijn gestegen

In Johannes 10:10 zegt Jezus: ‘... Ik ben gekomen

of in welke diepte wij ons ook bevinden, niets in de hele

om mijn schapen leven in overvloed te geven.’ Er is

schepping kan ons scheiden van Gods liefde, die ons

er maar Een die het weinige wat wij hebben, kan

gegeven is in Christus Jezus, onze Heer.’

vermenigvuldigen en op wonderlijke wijze aan u en mij teruggeven. En dat is de God die vóór ons is!

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

7


BOODSCHAP | GOD IS VÓÓR ONS

Graag wil ik nu voor u bidden met de gedachte dat u voor mij staat in de gebedsrij. Laat dit blad Nieuw Leven dienen als uw punt van contact om uw geloof in werking te stellen. Laat hierdoor Gods kracht en uw geloof samenkomen. Ontvang, terwijl wij samen bidden, uw wonder van genezing en bevrijding!

Stel hier uw geloof in werking !

Gebed

Bid dit gebed met mij mee! ‘Vader in de hemel, ik kom tot U in de naam van Uw Zoon Jezus Christus van Nazareth, die dichterbij is dan onze handen en voeten. U hebt beloofd om de afstand die er is tussen mij en de persoon met wie ik bid, te overbruggen. U hebt ons in Uw Woord de zekerheid gegeven dat het opleggen van handen gevoeld zal worden door de persoon voor wie ik NU bid. Laat NU alstublieft Uw machtige Geest over ons komen in Jezus’ naam! In Zijn naam strek ik NU mijn hand naar u uit en bid ik voor u, dat God NU zal voorzien in uw nood. Ja, dat de Here zal voorzien in AL uw noden! Dat is in uw geest, in uw ziel en in uw lichaam! En dat u ook in een diepere relatie met Jezus mag gaan wandelen in uw leven. Ik bid in het bijzonder voor de bevrijding en genezing van uw lichaam. WEES GENEZEN IN JEZUS’ NAAM! Wees vrij van elke aanval en elke pijn! Wees bevrijd van de machten van eenzaamheid en depressie! Wees bevrijd van de machten van angst en vrees. Wees vol van geloof en weet dat God VÓÓR u is! Ontvang uw wonder NU op dit moment en wees blij, want God is daar waar u zich NU bevindt. Dank U, Vader! In Jezus’ naam. Amen!’

8

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013


Schrijf mij Een groot deel van mijn bediening besteed ik aan het terugschrijven en bemoedigen van mensen die mij hun nood schrijven. Ook u kunt mij schrijven als u een nood hebt voor uzelf of een ander. U kunt mij alles schrijven, want uw brief wordt vertrouwelijk behandeld. Ik beloof voor uw nood te bidden en ook terug te schrijven. Mijn gebeden worden 24 uur per dag gedragen door het Global Prayer Network (www.gpnetwork.com). Schrijf naar: David Maasbach | Postbus 44 | 2501 CA Den Haag | Holland | E-mail: info@maasbach.NL

‘Verwacht goede dingen van God. Jezus is gekomen, zodat u leven hebt en overvloed!’ Schrijf mij ook onmiddellijk als God een wonder voor u heeft gedaan, zodat we God daarvoor kunnen danken.

David Maasbach

> Méér van deze boodschap? Bestel dan de dvd met de boodschap God is voor ons (in de serie van Punt van Contact). Verkrijgbaar bij het

God is voor ons

Bijbelhuis.nl. | € 4,95 Bestelnummer: DVD041112

D AV I D M A A S B A C H

Op de cover Joey (23), Sandy (20) Trudy (55), Roberto (59), en Tim (25) Wijnhof Kerk: The Blessing Gouda Woonplaats: Zoetermeer

De familie Wijnhof is al jaren betrokken bij de Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Roberto is al 40 jaar fulltime werkzaam op het zendingskantoor. Samen met zijn vrouw Trudy gaat hij voor in The Blessing Gouda. Hun oudste zoon Tim werkt ook fulltime in het zendingswerk, op de Video-afdeling. Daarnaast is hij youth manager van POiNT! Gouda. Joey studeert Journalistiek in Ede en Sandy Facility Management in Den Haag. Beiden zijn erg actief in de gemeente en helpen waar ze kunnen. Ze zijn een hecht team en werken allen samen voor hetzelfde doel: mensen ­vertellen van Gods liefde!

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

9


gel heef

Wat God door hun

GETUIGENISSEN |

Lees wat God doet en laat Hem ook u zegenen, zoals Hij bij vele anderen heeft gedaan!

The Blessing Pact werkt! ‘God heeft voor mij en de kindertjes werkelijk vele ­wonderen gedaan! Enige tijd geleden werd ik geloofspartner van de Bende van Gideon. Ik heb toen écht een stap in geloof moeten zetten, omdat mijn financiële ­situatie het eigenlijk menselijk gezien niet toeliet. Anderhalf jaar terug verliet mijn man mij en de kinderen. We hebben samen één zoon van 6 en één dochter van 3. Kort samengevat: naast alle verdriet was het hard werken om de eindjes aan elkaar te knopen. Het was heel zwaar. Maar Jezus hield mij dicht bij Zich. Van allerlei kanten werden we voorzien in: voedsel, wasmiddel, kleding (o.a. winterjassen enz.), fiets, speelgoed. ALLES! Geen enkele dag zijn we iets tekort gekomen en ik heb steeds de rekeningen in Gods handen gelegd en Hem gedankt. Ik ben zo blij en dankbaar. En soms krijg ik zo veel tasjes met kleding en speelgoed, dat ik het weer uitdeel aan anderen die het kunnen gebruiken. God is goed!’ — W.F.D. te D.

Het Punt van Contact werkt! ‘Beste meneer Maasbach, Hierbij wil ik u heel graag laten weten dat ik net op mijn knieën voor de televisie heb gezeten en mijn hand op uw hand heb gelegd tijdens de uitzending over Punt van Contact, en het voelde zo goed. Het heeft mij tot tranen toe geraakt. Dank u wel, voor elke boodschap die u brengt. Ik kijk er iedere week weer naar uit.’ — L.S. te E.'

‘Jezus Christus was, is en blijft voor altijd 10

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013


eloof ft gedaan!

Wees positief. Ontvang hoop. Leef beter.

TV-GIDS

januari

Zondag 6 JANUARI Thema: God is voor ons

Genezen door het Punt van Contact!

van punt

contact

‘Jezus heeft mij genezen! Een paar weken geleden legde ik mijn hand op de tv als Punt van ­Contact toen David Maasbach voor ­genezing bad. Ik had 7 jaar een ontsteking in mijn rechteroor die maar niet genas. Nu ontdekte ik opeens dat ik weer op mijn rechterzij kan slapen, zonder dat ik nog pijn heb aan mijn oor.’ — A.P. te N.

Zondag 13 JANUARI Thema: Een wonderbare God in een wonderlijke wereld Zondag 20 JANUARI Thema: God is altijd in het heden Zondag 27 JANUARI THEMA: Jezus heeft autoriteit over al uw ziekten en kwalen

Genezen door het Punt van Contact! ‘Normaal gesproken ben ik niet voor 9.00 uur uit bed. Maar op zondag 28 oktober jl. was ik even voor 9.00 uur klaarwakker. Ik heb de tv aangezet op SBS6 om naar u te kijken. Deze zondagmorgen was zo anders dan alle andere keren. Ik zat aan de tv gekluisterd. U hief uw hand op en als je gelooft dat God ook nu mensen wil genezen, kon je je hand tegen het scherm houden, tegen uw hand. Ik ben op m’n knieën gegaan en heb dat gedaan en met u mee gebeden, terwijl de tranen over m’n wangen liepen. Nu, een week later, kan ik u mededelen dat ik verlost ben van de pijn in m’n knie en been. Ik sta weer op uit m’n stoel zonder pijn en ben niet meer door m’n knie gegaan. Ik ben zo blij en dankbaar, dat woorden mij tekortschieten. En ik geloof oprecht dat het nog beter gaat worden.’ — Mevr. B.M. te IJ.

d Dezelfde.’ — Hebreeën 13:8

Elke zondag 09.00 uur op SBS6 Antwoorden op levensvragen! NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

11


14

11

8

5

2

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

15

12

9

6

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

WOENSDAG

3

MAANDAG

zONDAG

16

13

10

7

4

1

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

Nieuwjaarsdag

DINSDAG

JANUARI


zelfs geen rimpeltje meer te zien.’ — Marcus 4:39

liggen en de golven bedaarden. Even later was op het water

Tegen de golven zei Hij: ‘Kalm, wees rustig.’ De wind ging

‘Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil moest zijn.

God is vóór ons!

3 10 17 24 31

9 16 23 30

M

2

Z

29

26

23

20

17

25

18

11

4

D

26

19

12

5

W

27

20

13

6

D

DECEMBER 2012

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

7

V

28

21

14

DONDERDAG

29

22

15

8

1

Z

27

20

13

6

Z

28

21

14

7

M

MAANDAG

29

22

15

8

1

D

30

23

16

9

2

W

31

24

17

10

3

D

JANUARI 2013

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

30

27

24

21

18

VRIJDAG

25

18

11

4

V

26

19

12

5

Z

24

17

10

3

Z

25

18

11

4

M

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

FebruarI 2013

8

1

V

22

15

DONDERDAG

31

28

25

22

19

ZATERDAG

23

16

9

2

Z


DINSDAG

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

12

9

6

3

ZONDAG

ZATERDAG

Oogsttijd Informatieavond Den Haag

11

8

5

2

DONDERDAG

WOENSDAG

POiNT! Connect Vlaardingen

MAANDAG

zONDAG

1

13

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

10

7

4

MAANDAG

Verjaardag Regina Maasbach

VRIJDAG

DINSDAG

FEBRUARI


geloofden in Hem.’ — Johannes 2:11

Hij was. Daar toonde Hij Zijn grootheid en Zijn discipelen

‘Zo liet Jezus in Kana in Galilea voor het eerst zien wie

DE WONDERWERKER

zondag

14 21 28

13

27

7

6

20

M

Z

26

23

20

17

15

29

22

30

23

16

9

2

1 8

W

D

31

24

17

10

3

D

JANUARI 2013

dinsdag

zaterdag

woensdag

25

18

11

4

V

26

19

12

5

Z

NL, God Loves You!

14

DONDERDAG

4 11 18 25

3 10 17 24

M

27

24

21

Z

maandag

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

FebruarI 2013

woensdag

zondag

donderdag

18

15

VRIJDAG

15 22

23

16

9

2

1 8

Z

V

31

24

17

10

3

25

18

11

4

M

28

Z

maandag

vrijdag

dinsdag

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

MAART 2013

donderdag

25

22

19

16

zaterdag

29

22

15

8

1

V

30

23

16

9

2

Z


MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZONDAG

ZATERDAG

11

t/m 19 maarT

Zendingsreis en conferentie in India

8

5

2

DONDERDAG

WOENSDAG

12

9

6

3

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

NL, God Loves You!

MAANDAG

zONDAG

MAANDAG

13

WOENSDAG

Doopvreugdefeest Den Haag

ZONDAG

DONDERDAG

10

7

4

1

VRIJDAG

DINSDAG

MAART


alles wat we verkeerd hebben gedaan.’ — 1 Johannes 1:9

rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van

‘Als wij onze zonden bekennen, is God zo trouw en

Vergeven VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

11 18 25

10

24

4

3

17

M

Z

29

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

FEBRUARI 2013

15 22

23

16

9

2

1 8

Z

V

Goede Vrijdag

PaasWonderWeekend t/m 1 april

26

23

20

17

14

DONDERDAG

25

24 31

11 18

10 17

4

3

M

30

27

24

21

Z

MAANDAG

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

MAART 2013

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

18

15

VRIJDAG

15

29

22

30

23

16

9

2

1 8

Z

V

28

21

14

7

29

22

15

8

1

M

31

28

Z

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

30

23

24

17

10

3

W

25

18

11

4

D

APRIL 2013

16

9

2

D

26

19

12

5

V

1e Paasdag

Zomertijd

ZONDAG

DONDERDAG

25

22

19

16

ZATERDAG

27

20

13

6

Z


15

12

9

6

3

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

zONDAG

16

13

10

7

4

1

DINSDAG

ZATERDAG

17

14

11

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

WOENSDAG

VRIJDAG

MAANDAG Zendingsreis en campagnes Brazilië en Argentinië t/m 18 april

8

5

2

DINSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

2e Paasdag

PaasFamiliedag Gouda

MAANDAG

April


raad en houd Mijn oog op u gericht.’ — Psalm 32:8

‘Ik, de HERE, laat u zien welke weg u moet gaan. Ik geef u

Schipper naast God

11 18 25

10

24

4

3

17

M

Z

30

27

24

21

31

ZONDAG

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

MAART 2013

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

15

29

22

30

23

16

9

2

1 8

Z

V

NL, God Loves You!

18

DONDERDAG

15 22 29

14 21 28

30

23

16

9

2

1 8

D

24

17

10

3

W

25

18

11

4

D

APRIL 2013

ZONDAG

DONDERDAG

MAANDAG

M

7

Z

28

25

22

19

VRIJDAG

26

19

12

5

V

27

20

13

6

Z

26

19

12

5

Z

27

20

13

6

M

29

26

23

20

28

21

14

7

D

29

22

15

8

1

W

9

2

D

30

23

16

MEI 2013

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

31

24

17

10

3

V

25

18

11

4

Z


13

10

7

4

1

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

ZATERDAG

14

DINSDAG

11

8

5

2

DONDERDAG

WOENSDAG Campagnes Rome, Italië, en Genève, Zwitserland t/m 5 mei

MAANDAG

zONDAG

MEI

MAANDAG

15

WOENSDAG

Moederdag

ZONDAG

Hemelvaartsdag Utrecht

DONDERDAG

12

9

6

3

VRIJDAG

DINSDAG


waaruit eeuwig leven voortkomt.’ — Johannes 4:14

dorst krijgen. Dat water zal in hem als een fontein worden,

‘Wie van het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer

De vrouw bij de put

ZONDAG

17 PinksterFamiliedag Gouda

MAANDAG

POiNT! Connect Den Haag

VRIJDAG

18

15 22 29

14 21 28

30

23

16

9

2

1 8

D

24

17

10

3

W

25

18

11

4

D

APRIL 2013

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

M

7

Z

31

28

25

22

WOENSDAG

26

19

12

5

V

27

20

13

6

Z

26

19

12

5

Z

27

20

13

6

M

29

26

23

28

21

14

7

D

29

22

15

8

1

W

9

2

D

30

23

16

MEI 2013

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

31

24

17

10

3

V

25

18

11

4

Z

10 17 24

9 16 23 30

3

M

2

Z

30

27

24

19 1e Pinksterdag 20 2e Pinksterdag 21

16

DONDERDAG

25

18

11

4

D

26

19

12

5

W

27

20

13

6

D

JUNI 2013

28

21

14

7

V

DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

29

22

15

8

1

Z


MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZONDAG

ZATERDAG

10

Oogsttijd Bijbelschool t/M 19 juli

7

4

1

DONDERDAG

WOENSDAG

WOENSDAG

DINSDAG

ZATERDAG

11

8

5

2

NL, God Loves You!

MAANDAG

zONDAG

JUNI

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

12

Zendingsreis Zwitserland en Italië t/m 24 juni

9

6

3

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG


te wonen?’ — Jesaja 66:1

­bouwen die Mij tot een huis zou kunnen zijn om daarin

Mijn voetenbank, welke tempel kunt u voor Mij

‘De hemel is Mijn troon, zegt de HERE, en de aarde

God ZIT op de troon

13 20 27

12 19 26

6

M

5

Z

28

25

22

19

16

13

28

21

14

7

D

15

29

22

30

23

16

9

2

1 8

D

W

MEI 2013

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

Vaderdag

ZONDAG

DONDERDAG

31

24

17

10

3

V

25

18

11

4

Z

10 17 24

9 16 23 30

3

2

M

29

26

23

20

Z

MAANDAG

25

18

11

4

D

26

19

12

5

W

27

20

13

6

D

JUNI 2013

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

17

14

VRIJDAG

28

21

14

7

V

29

22

15

8

1

Z

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

28

21

14

7

29

22

15

8

1

M

30 Z

ZONDAG

30

23

16

9

2

D

31

24

17

10

3

W

25

18

11

4

D

JULI 2013

26

19

12

5

V

6

Z

27

20

13

NL, God Loves You!

27

DONDERDAG

Oogsttijd Plus Week t/m 28 juni

24

21

18

15

ZATERDAG


15

12

9

6

3

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

zONDAG

16

DINSDAG

13

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

10

7

4

1

MAANDAG

JULI

MAANDAG

VRIJDAG

17

WOENSDAG

14

NL, God Loves You!

ZONDAG

DONDERDAG

11

8

5

2

DINSDAG


Luister toch naar mijn gebed.’ — Psalm 61:2

‘Hoort U mijn smeken wel, o God?

WEES NIET BANG 3 10 17 24

2 9 16 23 30

M

Z

30

27

24

21

18

25

18

26

19

12

5

W

27

20

13

6

D

JUNI 2013

11

4

D

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

28

21

14

7

V

29

22

15

8

1

Z

MAANDAG

ZONDAG

28

21

14

7

Z

29

22

15

8

1

M

31

28

23 30

31

24

17

10

3

W

JULI 2013

16

9

2

D

25

18

11

4

D

ZATERDAG

WOENSDAG

26

19

12

5

V

27

20

13

6

Z

Graduation Oogsttijd

25

DONDERDAG

Zomerkampen t/m 26 juLi

22

19

VRIJDAG

25

18

11

4

Z

26

19

12

5

M

29

26

23

20

27

20

13

6

D

28

21

14

7

W

29

22

15

8

1

D

AUGUSTUS 2013

ZONDAG

30

23

16

9

2

V

DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

31

24

17

10

3

Z


12

9

6

3

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

13

10

7

4

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

WOENSDAG

1

MAANDAG

zONDAG

MAANDAG

14

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

11

8

5

2

VRIJDAG

DINSDAG

AUGUSTUS


vertrouwen in Mij?’’ — Mattheüs 14:31

‘Och, twijfelaar,’ zei Hij, ‘waarom heb je zo weinig

‘Jezus stak hem zijn hand toe en trok hem uit het water.

Vrees niet 15 22 29

14 21 28

30

23

16

9

2

1 8

D

31

24

17

10

3

W

4

D

25

18

11

JULI 2013

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

M

7

Z

30

27

24

21

18

15

DONDERDAG

26

19

12

5

V

27

20

13

6

Z

25

18

11

4

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

26

19

12

5

M

27

20

13

6

D

28

21

14

7

W

29

22

15

8

1

D

AUGUSTUS 2013

30

23

16

9

2

V

Verjaardag David Maasbach

31

28

25

22

Z

MAANDAG

DONDERDAG

19

16

VRIJDAG

31

24

17

10

3

Z

M 2 9 16 23 30

Z 1 8 15 22 29

29

26

23

20

17

24

17

10

3

D

25

18

11

4

W

26

19

12

5

D

SEPTEMBER 2013

DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

27

20

13

6

V

28

21

14

7

Z


16

13

10

7

4

1

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

zONDAG

17

14 DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

11

8

5

2

MAANDAG

MAANDAG

VRIJDAG

18

WOENSDAG

15

ZONDAG

DONDERDAG

12

9

6

3

DINSDAG

SEPTEMBER


ben Ik het licht van de wereld.’ — Johannes 9:5

‘Zolang Ik in de wereld ben,

LICHT VAN DE WERELD

12 19 26

11

25

5

4

18

M

Z

28

25

22

19

27

20

13

6

D

28

21

14

7

W

15

29

22

30

23

16

9

2

1 8

V

D

AUGUSTUS 2013

VRIJDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

31

24

17

10

3

Z

ZONDAG

DONDERDAG

MAANDAG

16 23 30

29

9

8 15

2

1

22

M

Z

24

17

10

3

D

25

18

11

4

W

26

19

12

5

D

SEPTEMBER 2013

ZATERDAG

27

20

13

6

V

28

21

14

7

Z

Doopvreugdefeest Den Haag

29

26

23

20

VRIJDAG

27

20

13

6

Z

28

21

14

7

M

30

27

24

21

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

W

D

31

24

17

10

3

D

OKTOBER 2013

ZONDAG

25

18

11

4

V

DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

26

19

12

5

Z


14

11

8

5

2

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZATERDAG

15

DINSDAG

12

9

6

ZONDAG

DONDERDAG

WOENSDAG

3

MAANDAG

zONDAG

MAANDAG

VRIJDAG

16

Conferentie Pakistan t/m 20 oktober

WOENSDAG

13

NL, God Loves You!

ZONDAG

DONDERDAG

10

7

4

1

Israëlreis t/m 10 oktober

DINSDAG

OKTOBER


vrede met elkaar omgaan.’ — Psalm 133:1

‘Kijk eens hoe goed en waardevol het is als broeders in

KONING VAN HEEL DE AARDE

ZONDAG

M 2 9 16 23 30

Z 1 8 15 22 29

29

26

23

24

17

10

3

D

25

18

11

4

W

26

19

12

5

D

SEPTEMBEr 2013

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

27

20

13

6

V

28

21

14

7

Z

WOENSDAG 5 dagen met David Maasbach & friends Den Haag t/m 27 oktober

20

17

DONDERDAG

27

20

13

6

28

21

14

7

M

30

27

24

Z

MAANDAG

29

22

15

8

1

D

30

23

16

9

2

W

31

24

17

10

3

D

OKTOBER 2013

ZATERDAG

WOENSDAG

Wintertijd

ZONDAG

DONDERDAG

21

18

VRIJDAG

25

18

11

4

V

26

19

12

5

Z

24

17

10

3

Z

25

18

11

4

M

31

28

25

22

19

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

NOVEMBER 2013

ZONDAG

29

22

15

8

1

V

DONDERDAG DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

30

23

16

9

2

Z


11

8

5

2

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

12

9

6

WOENSDAG

ZONDAG

ZATERDAG

DINSDAG

DONDERDAG

WOENSDAG

3

MAANDAG

zONDAG

13

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

10

7

4

MAANDAG MAP en John T.L. Maasbach in Brazilië en Argentinië t/m 19 november

1

VRIJDAG

DINSDAG

NOVEMBER


altijd de waarheid spreekt.’’ — Openbaring 19:9

het Lam.’ En hij voegde eraan toe: ‘Dit zegt God, die

mensen die uitgenodigd zijn voor het bruiloftsmaal van

‘De engel zei tegen mij: ‘Schrijf op: Gelukkig zijn de

De uitnodiging M

7 14 21 28

Z

6 13 20 27

29

26

23

20

17

14

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

W

D

31

24

17

10

3

D

OKTOBER 2013

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

25

18

11

4

V

26

19

12

5

Z

10

24

17

25

18

11

4

M

30

27

24

3

ZONDAG

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

NOVEMBER 2013

ZATERDAG ZATERDAG

WOENSDAG

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

Z

V

NL, God Loves You!

21

Z

MAANDAG

DONDERDAG

18

15

VRIJDAG

29

22

15

8

1

Z

30

23

16

9

2

M

28

25

22

19

16

31

24

17

10

3

D

25

18

11

4

W

26

19

12

5

D

DECEMBER 2013

ZONDAG

27

20

13

6

V

DONDERDAG DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

28

21

14

7

Z


16

13

10

7

4

1

MAANDAG

VRIJDAG

DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

zONDAG

17

14 DINSDAG

ZATERDAG

WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

11

8

5

2

MAANDAG

MAANDAG

VRIJDAG

18

15 WOENSDAG

ZONDAG

DONDERDAG

12

9

6

3

DINSDAG

DECEMBER


heeft voorgenomen dit te doen!’ — Jesaja 9:6

brandende liefde van de HERE van de hemelse legers zich

en vrede brengen. En dit alles zal gebeuren omdat de

regeren. Hij zal alle volken van de wereld rechtvaardigheid

Vanaf de troon van Zijn vader David zal Hij rechtvaardig

‘Aan Zijn vredevolle bewind zal nooit een einde komen.

GOD IS LIEFDE M

4 11 18 25

3 10 17 24

31

Z

DINSDAG

ZATERDAG

26

19

12

5

D

27

20

13

6

W

28

21

14

7

D

NOVEMBER 2013

VRIJDAG

29

22

15

30

23

16

9

2

1 8

Z

V

29

22

15

8

1

Z

30

23

16

9

2

M

29

26

31

24

17

10

3

D

25

18

11

4

W

26

19

12

5

D

DECEMBER 2013

ZATERDAG

ZONDAG

27

20

13

6

V

2e Kerstdag

1e Kerstdag

MAANDAG

DONDERDAG

23

20

VRIJDAG

WOENSDAG

ZONDAG

Oudejaarsdag

28

25

22

19

DONDERDAG

28

21

14

7

Z

26

19

12

5

27

20

13

6

M

30

27

24

Z

DINSDAG

28

21

14

7

D

29

22

15

8

1

W

30

23

16

9

2

D

JANUARI 2014

ZONDAG

31

24

17

10

3

V

DONDERDAG

MAANDAG

VRIJDAG

25

18

11

4

Z

Kerstnachtdiensten

21

ZATERDAG


! W U E Weer een nieuw I N The Blessing Family

MESSAGE

Station 24 uur per dag, 7 dagen per week, en 365 dagen per jaar The Blessing Family MESSAGE Station

> Vanaf 2e Pinksterdag aansta 36

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2012


we radiozender!

N

aast het 24/7 MUZIEK radiostation: The

Laten we daarom The Blessing Family Music / Message

Blessing Family Music Station zullen we D.V.

Station gebruiken om mensen over de hele wereld

op 2e Pinksterdag de lancering hebben

te vertellen dat God een goede God is en dat Hij de

van het 24/7 BOODSCHAP radiostation:

mensen ontzettend liefheeft. Via maasbachradio.com

The Blessing Family Message Station. ­Non-

brengen wij hoop, geloof en inspiratie aan hen die onze

stop zal de boodschap van het evangelie van Jezus

hulp nodig hebben.

Christus wereldwijd te horen zijn door verschillende evangelisten. Het zal in de Engelse taal zijn, daar ook

The Blessing Family Music Station en straks The Blessing

dit radiostation wereldwijd te beluisteren moet zijn.

Family Message Station is een geweldig sterk instrument dat wij hebben ingezet ten goede voor de mens. Men

De invloed van radio is wereldwijd een groeiend

kan over de hele wereld gratis een app downloaden

fenomeen! Door de moderne middelen van vandaag

en gratis Maasbach Radio beluisteren via Wi-Fi.

is de radio tegenwoordig te beluisteren via computer,

Door Maasbach Radio is het nu voor meer mensen

mobiele telefoons, tablets enz. enz. En via een

over de hele wereld mogelijk om de boodschap van

kabeltje kun je de radio ook beluisteren op je stereo,

redding, bevrijding, verlossing en genezing te horen

tv of in de auto.

via muziek en het Woord. Laat ons alles doen wat in onze macht ligt om het evangelie van Jezus Christus te

Mensen kunnen de radio beluisteren terwijl ze aan

verspreiden. •

het werk zijn, thuis, onderweg, tijdens het picknicken, sporten, op vakantie, en tijdens 1001 andere bezigheden. Radio is, naast televisie en internet, het beste gereedschap om de massa te bereiken met de boodschap van het evangelie.

Radiogift Wilt u ook deelhebben aan de verspreiding van het evangelie via de radio? Zend dan een zendingsgift naar: ING bankrekeningnummer: 4420 of ABN-AMRO Bankrekeningnummer: 51.37.24.273. Ten name van: Stichting Johan Maasbach Wereldzending. Onder vermelding van: ‘Radiogift’.

aande op maasbachradio.com NIEUW LEVEN | DECEMBER 2012

37


POiNT!

|

MAKE ! A PO NT!

Er is heel veel werk te doen in de gemeente, het zendingswerk en daarbuiten. Ik heb gezien hoe toegewijde jonge medewerkers en vrijwilligers keihard

gewerkt hebben de afgelopen jaren. Ze hebben zichzelf helemaal gegeven aan God en werken door God s kracht boven wat eigenlijk mogelijk is. Er is een grote nood in de wereld en God geeft allemaal

die ieder verantwoordelijk zijn voor 50 mensen. Deze laat-

gelegenheden om mensen te bereiken en te helpen. Er zijn

sten moeten ieder weer vijf mannen onder zich hebben, die

zo veel nieuwe projecten gestart. Denk bijvoorbeeld aan

verantwoordelijk zijn voor tien mensen. Geef deze mensen

het nieuwe radiostation Maasbach Radio, de MAP Band,

de zorg voor de gerechtigheid onder het volk en zorg dat zij

tv-uitzendingen op SBS6, alle websites en internetevange-

altijd bereikbaar zijn. Alle zaken die te belangrijk of te moei-

lisatie, de musicals, Visie 20:20, en nog veel meer.

lijk zijn, kunnen alsnog voor jou worden gebracht. Maar de kleine zaken kunnen zij zelf afhandelen. Op die manier wordt

De schoonvader van Mozes kwam op bezoek en zag hoe

jouw last lichter omdat je die met hen kunt delen.’ Mozes

veel te veel werk op één persoon rustte. Hij zag dat dit niet

nam de raad van zijn schoonvader ter harte. Hij koos een

goed was. Hier een paar zinnen uit Exodus 18, waar je zelf

aantal flinke mannen uit en stelde hen aan … De moeilijke

het hele verhaal kunt lezen.

gevallen brachten zij voor Mozes, maar de eenvoudige zaken behandelden zij zelf.’

‘Toen Mozes’ schoonvader zag hoeveel tijd dit kostte, zei hij: ‘Waarom doe je dit allemaal alleen, terwijl al die mensen

Heb jij een verlangen dat je leven meer zal inhouden dan

daar de hele dag op hun beurt moeten wachten? … Maar

alleen maar voor jezelf te leven? Wil jij graag God dienen

dat kan toch zo niet!’ riep zijn schoonvader. ‘Op deze wijze

en door Hem gebruikt worden? Stel jezelf beschikbaar

raak je overbelast en ook voor het volk is het zo veel te ver-

aan God. Zoek Hem door te bidden en bezoek trouw je

moeiend. Wat moet er van het volk terecht komen als jij het

gemeente. Begin te helpen met wat en waar je maar kunt.

werk niet meer aankunt? Laat mij je raad geven en God zal je

Vraag God je leven te vullen met de Heilige Geest. Hij zal

zegenen: Jij moet de vertegenwoordiger bij God zijn van het

je leiden en zorgen dat je op de plaats bent waar God je

volk, die hun problemen aan Hem voorlegt om een uitspraak

kan gebruiken. Wij hebben jongeren nodig die hard willen

te krijgen. Gods beslissingen geef jij aan het volk door. Jij

werken, die gewillig zijn om alles te

onderwijst hen in Gods wetten en laat hun de beginselen van

doen en hun leven zo leven dat het

een godvrezend leven zien. Zoek onder het volk capabele,

goed is in Gods ogen. Misschien is

godvrezende en onomkoopbare mannen en benoem hen tot

Oogsttijd deze zomer een goede

rechter, één rechter per 1000 mensen. Hij moet tien andere

volgende stap voor jou!

rechters onder zich hebben die ieder de zorg hebben voor 100 mensen. Onder die rechters vallen weer twee anderen,

38

NIEUW LEVEN | DECEMBER 2011

-John & Godelieve-


POiNT!

Jeugd activiteiten

2013

MAP BAND INVITES YOU

CONNECT

Hier een kleine greep uit de activiteiten die voor

volgend jaar op de agenda van POiNT! staan. Noteer ze snel in je agenda, zodat je niets zult missen. Er zijn nog heel wat activiteiten die erbij komen, maar die staan nog niet vast. Hou Nieuw Leven en de website hiervoor in de gaten! www.pointyouth.com.

Zondag 3 februari POiNT ! Co n nect met MAP Co n cer t in Vlaard in gen (met nieu we so n gs van MAP) --------------------------------------------Dinsdag 5 februari Oogs t tijd In f oavo nd --------------------------------------------Zondag 10 ma art Do o pvreugd ef ees t --------------------------------------------Vrijdag 29 ma art - ma andag 1 april Paa sWo nd erWeekend --------------------------------------------Donderdag 9 mei Hemelvaar tsd ag --------------------------------------------Vrijdag 17 mei POiNT ! Pin k s ter Po wer Avo nd --------------------------------------------Ma andag 20 mei Pin k s terFamilied ag --------------------------------------------Ma andag 10 juni - vrijdag 19 juli Oogs t tijd Train in g Scho ol --------------------------------------------Ma andag 22 - vrijdag 26 juli POiNT ! Zomerkam p --------------------------------------------Zondag 29 sep tember Do o pvreugd ef ees t --------------------------------------------Dinsdag 1 - donderdag 10 ok tober Israelrei s --------------------------------------------Woensdag 23 - zondag 27 ok tober 5 d agen met David Maa sbach & f riend s ---------------------------------------------

ZONDAG 3 FEBRUARI

INTRODUCING NEW SONGS THE BLESSING VLAARDINGEN OLMENDREEF 103 15.30 - 17.30 MAP CONCERT 17.30 - 19.00 FELLOWSHIP POINTYOUTH.COM

GRATIS ENTREE Untitled-1 1

MIS HET NIET

05-12-12


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

l

De autobiografie van Johan Maasbach De bekende evangelist Johan Maasbach (1918-1997) is de oprichter van het wereldwijde zendingswerk van de Stichting Johan Maasbach Wereldzending en heeft wereldwijd miljoenen mensen bereikt met het evangelie. In een aantal delen brengen wij u zijn geloofsopbouwende autobiografie. Deze maand deel 9. 40

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

9


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

‘Ik vond het een groot voorrecht om Gods loopjongen te mogen zijn.’

Reizen vol wonderen Van Philadelphia vertrok ik per trein naar New York om daar aan boord te gaan van het s.s. ‘Tabinta’, ­waarmee ik via St. John, Canada, naar Amsterdam zou ­vertrekken. Over één ding was ik bedroefd. Ik had niet veel geld en niets bij me om mee te nemen voor de ­kinderen Gods in Holland, van wie ik wist dat er velen in nood waren. De oorlog had land en volk een geduchte slag toegebracht en alles was nog peperduur. Dus bad ik de Here, en zei: ‘Here, Uw kinderen zijn in nood en ik heb niets om ze te geven. U heeft me er altijd voor ­gebruikt, maar nu heb ik niets. Help mij, Here, en neig de harten van de mensen.’ Ik had in de verste verte geen idee op welke wijze de Here zou kunnen helpen, maar wat is het heerlijk om te geloven in een God van wonderen, die ‘bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen’ (Efeziërs 3:20).

deze nood en dat ik het ten zeerste zou waarderen. De ­volgende dag zou ik de kleding ‘s middags k­ omen ­ophalen, want ze zou dit ook nog met anderen ­bespreken. Mijn verrassing was wel groot, toen ik zag dat er koffers, pakken en zakken klaar stonden – 18 in getal – met allemaal prima kleding. De grootheid van God zie ik zo dikwijls in die kleine dingen! De vrouw die mij de kleding gaf, vroeg mij of er mensen in ­Holland waren die wat aan die dingen hadden en ze liet mij een 5 à 6-tal ­dameskorsetten zien. Nu had ik als vrijgezel niet al te veel verstand van dat soort dingen, maar ze zagen er wel als nieuw uit en netjes. Dus zei ik: ‘Doe dat er maar bij!’ Ik dacht: ‘Ze zoeken het maar uit in Holland.’ Toen ik in Holland gearriveerd was en over de kleding vertelde, kwam er een oude weduwe naar me toe en ze stelde mij de vraag: ‘Er zitten zeker geen korsetten bij, hè?’ Toen wist ik dat ze er extra door de Here ingestopt waren. De weduwe vertelde me

In St. John bleven we een paar dagen liggen om ­

dat ze God had gebeden voor uitkomst, want dat ze

lading in te nemen. Ik bezocht daar een Volle ­Evangelie

zonder de steun van een korset in haar rug zo’n pijn

samenkomst, waar ik mijn getuigenis gaf over wat

in haar lichaam had! Hoe lieflijk van de Here en hoe

­Christus voor mij in mijn leven betekende. Ik sprak

wonderbaar is de werking van de ­Heilige Geest ook in

totaal niet over mijn nood en

deze dingen! Korsetten waren haast onbetaalbaar in

dacht er zelfs niet aan. Maar na

die dagen en Maasbach kon z­ eggen: ‘U kunt uitzoeken!’

de dienst kwam er een vrouw

Menige vrouw zal begrijpen wat dat korset voor die

naar me toe, die mij vertelde

oude vrouw, die vele kinderen had gebaard, betekende.

dat ze nogal wat kleren had en

Later hoorde ik dat het haar als gegoten zat en dat ze

of ik me niet beledigd voelde

nog nooit in haar leven zo’n goed exemplaar had gehad.

om er misschien wat van

Zegt God niet dat Hij een Man der weduwen en een

mee te n ­ emen naar ­Holland.

Vader der wezen is? Zij, die met God wandelen, ­weten

Ik v­ ertelde haar toen dat ik

hoe God wonderbare uitkomsten geeft, zowel in

de Here had gebeden voor

kleine als in grote dingen. Wat een voorrecht, om door

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

41


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

‘Later heb ik begrepen waarom God dat niet deed. Hij leerde mij dat ik mijn geloof moest baseren op Zijn Woord.’ God gebruikt te mogen worden en om iets te mogen

De man – ik ben zijn naam vergeten – was het meest

­brengen naar een weduwe of een ander in nood, en dat

bezorgd over mijn grote vracht bagage en hij piekerde

in Zijn naam!

erover hoe ik die van Amsterdam naar Rotterdam zou moeten vervoeren. Het ging onmogelijk allemaal in een

Ik had een hut van 7 personen, die ik slechts met één

taxi en deze waren in die tijd nog erg duur in Holland

man hoefde te delen! Ik had het voorrecht deze man

en vrachtauto’s reden er bijna nog niet. Hij kon maar

tijdens de reis tot bekering te mogen leiden. Reeds

niet begrijpen dat ik me daar niet in het minst zorgen

na een dag of vijf ontdekte ik dat hij niet meer rookte.

over maakte. Ik vertelde hem dat God daarin zou

Toen ik hem vroeg waarom hij niet meer rookte,

voorzien, maar hij hield zich aldoor bezig met datgene

antwoordde hij mij: ‘Om dezelfde reden waarom u

waarover zo veel mensen zich zorgen maken: zou God

niet meer rookt!’ Ik had hem ervan overtuigd dat het

dit w ­ erkelijk willen doen en op welke manier dan? Ik

lichaam van een christen de tempel is van de Heilige

wist zonder twijfel dat de Here mij al deze kleren had

Geest en dat God ons ook wilde bevrijden van deze

­gegeven voor Zijn kinderen. Vanzelfsprekend zou de

verslaving aan nicotine en dat ik er vrijwillig afstand van

Here dan ook voorzien in vervoer.

had gedaan, uit liefde tot Jezus. Maar over het feit dat hij rookte, had ik met geen woord gerept.

Toen wij voor de kade in Amsterdam arriveerden en het schip nog niet vast lag, zag ik een grote vrachtauto staan. Er stond er slechts één. Mijn jongere broer Piet stond op de kade en ik riep hem toe of hij wilde informeren waar die vrachtauto heen ging, daar ik een lading bagage bij me had, bestemd voor Rotterdam. Het duurde niet lang of mijn broer riep me met luide stem toe, dat de vrachtauto naar Rotterdam ging en dat ik mee kon gaan met alle bagage. Ik wist dat God deze vrachtwagen had gezonden en terwijl de m ­ atrozen nog steeds bezig waren om het schip te ­meren, kwam mijn nieuwe bekeerling naast mij staan en ik zei hem: ‘Zie je die auto daar staan? God heeft hem gezonden om mij naar huis te brengen met al mijn bagage.’ Hij kon het haast niet geloven, maar het was zo.

42

NIEUW LEVEN | OKTOBER 2012


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

Het wonderlijke was dat niet alleen alle bagage en ik

vrijdagavond hadden in een klein, onooglijk huiska-

persoonlijk, maar ook mijn broer en verloofde mee

mertje, maar waar de glorie Gods dikwijls machtig

konden rijden en de chauffeur ons tot voor de deur

neerdaalde.

van ons huis bracht voor een prijs die veel lager was dan wat de treinkaartjes voor ons persoon­lijk vervoer

Ja, vaak zoekt een mens God op plaatsen waar Hij niet

gekost zouden hebben. Dit was niet de enige keer dat

te vinden is, omdat men vergeet dat God Zich voegt bij

de Here voorzag in een vervoermid­del. Ik geloof dat

de eenvoudigen en nederigen en de armen. God kijkt

ik het vreemder had gevonden als de Here niet had

niet naar de schoonheid van gebouwen of de rijkdom

voorzien.

van grootheid van huizen. God ziet het hart aan en waar Hij een verbroken en verslagen hart vindt, daar zal Hij wonen en Zichzelf openbaren. Dit laatste vindt

Gij zult mijn getuigen zijn Daar ik sinds de oorlog van 1940 tot 1945 slechts één dag thuis was geweest, was het mijn voornemen om een poosje in Nederland te blijven. Het was niet gemakkelijk om Volle Evangelie samenkom­sten te vinden, zoals ik die gewend was in Amerika. In een kelder, waarvan een zaaltje was gemaakt – in een zijstraatje in Rotterdam-Zuid – bezocht ik regelmatig ­samenkomsten van de Pinkstergemeente waaraan ik ook actief meewerkte.

men gewoonlijk niet waar rijkdom is en daarom is God meer te vinden onder de eenvoudigen. In de kleine samenkomsten die ik bezocht, ontmoette ik verschillende – zoals we dat in onze kringen n ­ oemen – broeders en zusters, die gedoopt waren met Gods Geest en in nieuwe tongen spraken. Dit was iets waar mijn ziel ook naar verlangde. Ik wilde ook gedoopt ­worden met de Heilige Geest. Soms hoorde ik iemand de mensen vertellen dat God hem een droom of ­visioen had gegeven. Hoe graag had ik ook eens een

Een heel eenvoudige, ongeschoolde arbeider,

droom of een visioen van God ontvangen. Vele keren

­Neumeyer genaamd, hield daar samenkomsten.

bad ik de Here of Hij ook mij een openbaring wilde

Op zaterdagavond gingen we meestal met een

geven, maar telkens als ik zoiets vroeg, was het alsof de

groep ­oudere mensen – en een klein opvouwbaar

Here mij vroeg: ‘Vertrouw je Mijn Woord niet? Is Mijn

­traporgeltje – openluchtsamenkomsten houden

Woord niet genoeg voor je?’

op het Afrikaanderplein. Zonder dat ik het besefte, doorliep ik daar een school en leerde God mij om

Ik geloof dat het een natuurlijk iets is dat een

onderworpen te zijn aan degene die Hij daar gesteld

­wedergeboren kind van God een speciale ontmoe-

had. Ik zal nooit de ­bidstonden vergeten die wij elke

ting, ­aanraking of openbaring van zijn God en Vader

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

43


AUTOBIOGRAFIE | JOHAN MAASBACH

‘Na verloop van tijd ging ik de bodem van mijn portemonnee zien. Ik zei: ‘Here, wilt U voorzien in een schip?’

wil ­ontvangen. Dikwijls onderzocht ik mezelf of ik

Mensen op mijn weg

­misschien een verkeerde weg had bewandeld, of dat

Het viel niet altijd mee om het evangeliewerk aan de

ik niet volkomen toegewijd was. Later heb ik begrepen

wal te verlaten en weer aan boord van een schip te

waarom God dat niet deed. Hij leerde mij dat ik mijn

gaan. Ik herinner mij hoe ik een keer bedroefd was

geloof moest baseren op Zijn Woord, waarvan David

toen ik aan boord ging en zei: ‘Here, hoelang zal ik mij

zegt: ‘Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op

nog moeten bewegen tussen de doden?’ Want het was

mijn pad’ (Psalm 119:105). Lees de hele Psalm.

soms of ik tussen doden kwam. Zij kennen en hebben immers het Leven niet dat er is in Christus Jezus, onze

Ik voorzag in mijn onderhoud door mijn eigen ver-

Here. Maar wat heerlijk dat God door genade kracht

diende geld, waarvan ik ook mijn offers bracht in het

geeft om staande te blijven, en dat we in de wereld zijn

huis des Heren. Na verloop van tijd ging ik de bodem

om als lichten te schijnen in de duisternis.

van mijn portemonnee zien. Ik zei: ‘Here, wilt U voorzien in een schip?’ Het duurde gewoonlijk niet lang of ik bevond mij weer op een schip om een reis te maken

Ik moet denken aan de man uit Missouri, die in New

om in mijn onderhoud te kunnen voorzien, en opdat ik

York in beschonken toestand aan boord kwam. Hij

ook geld zou hebben om te kunnen geven aan anderen

zou als bediende meegaan. Maar hij bleef drinken

die een nood hadden. Het was soms heel wonder­baar

en was voortdurend dronken. Ik vertelde hem dat

hoe God hierin voorzag. Het gebeurde vaak, als het zover was, dat ik zelf bericht kreeg van de Amerikaanse ­consul dat er een Amerikaans schip was met een ­vacante plaats en of ik die maar wilde bezetten. Daar ik niet alleen papieren had om als chef-kok of als hofmeester te varen, maar ook aan dek of in de ­machinekamer kon werken, was het voor mij niet ­moeilijk om weer te gaan varen. Ik verdiende belastingvrije dollars genoeg om hoogstens maar zes maanden in het jaar te werken. De rest van mijn tijd besteedde ik in dienst van het Evangelie. Ik heb veel reizen gemaakt en er was geen reis waarbij ik niet Gods wonderbare en machtige hand heb gezien.

44

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013


JOHAN MAASBACH | AUTOBIOGRAFIE

hij aan boord was gekomen om te werken, en dat hij,

Een andere keer stond ik aan de reling in Rastanura,

als hij van plan was om te blijven drinken, wel weer

een kleine plaats in Saoedi-Arabië, aan de Perzische

kon ­verdwijnen. Het scheen mij toe dat deze man het

Golf. Een jonge Amerikaan, die daar aan de wal bij een

een of ander had meegemaakt in zijn leven en dat hij

oliemaatschappij werkte, stond naast mij. Ik vroeg hem,

­daarom zijn leed en teleurstellin­gen wilde ­wegdrinken.

zo ineens, of hij een kind van God was. Dit was iets wat

Toen het dus weer tijd werd om te gaan werken,

hij van een scheepskok blijkbaar niet verwachtte. Hij

­schudde ik hem wakker en ik vroeg hem waarom hij

werd nerveus en vertelde mij zijn verhaal. Hij had een

dronk en of hij niet in God geloofde. Hij keek mij aan

biddende moeder en drie oudere zusters, die allen tot

en vertelde zijn verhaal. Zijn vrouw, een zondags-

de Pinkstergemeente behoorden en vervuld waren

schoolonderwijzeres, had een misstap begaan met een

met de Heilige Geest, maar hij was naar Arabië gegaan

andere man. Dat God dit in zijn leven had toegelaten,

om van al dat vrome gedoe af te zijn.

kon en wilde hij niet accepteren. Zijn vrouw had er berouw over, maar hij wilde haar niet vergeven en hij

Ineens begreep ik dat het de gebeden van zijn moeder

was er vandoor gegaan. Toen ik ineens zei dat God mij

en zijn zusters waren, die mij met hem in aanraking

had gezonden om hem te vertellen dat hij niet beter

hadden gebracht. Met vrijmoedigheid vertelde ik hem,

was dan zijn vrouw, en dat hij zich moest bekeren, en

net zoals ik het die andere man had gezegd, dat God mij

direct terug moest gaan naar zijn vrouw en twee kin-

had gestuurd en dat hij God niet kon ontlopen en dat

deren, schrok hij hevig! Hij keek mij aan alsof hij het in

God hem liefhad en hem blij en gelukkig wilde maken.

Keulen hoorde donderen! Wat een trots mens! Wat

Weer was ik erg dankbaar. Ik vond het een groot voor-

lopen er veel van zulke mensen rond, die een ander

recht om Gods loopjongen te mogen zijn. Moeder en

­veroordelen om de overtreding van één gebod, terwijl

zusters baden en Maasbach werd door God gebruikt

ze zelf de andere geboden overtreden! Hij heeft de reis

om de boodschap over te brengen. ‘Ik leer en onderwijs

niet meege­maakt; ik hoop dat hij zichzelf heeft leren

u aangaande de weg die gij gaan moet; Ik raad u; Mijn oog is

­kennen en teruggegaan is naar zijn gezin.

op u’ (Psalm 32:8).

Volgende maand gaan we verder met deel 10 van de autobiografie van Johan Maasbach.

Het speciaal opgerichte koor spreekt erg aan.

NIEUW LEVEN | JANUARI 2013

45


KIDS |

Jozua

God maakt mij moedig!

Jozua kreeg een grote opdracht van God. God zei tegen Jozua: ‘Wees sterk en moedig, want jij zal de Israëlieten het beloofde land binnen brengen. Ik zal met je zijn’ (Deuteronomium 31:23).

Wat spannend! Misschien vond Jozua het zelfs een beetje eng. Hoe zou hij dit moeten gaan doen? De Israëlieten waren met heel veel! Het zou niet makkelijk zijn om al die mensen op de plek te krijgen van het

beloofde land. Maar dat was niet zijn enige probleem. In het beloofde land woonde een ander volk. Zij zouden niet zomaar weggaan. Hoe zouden de Israëlieten de stad Jericho kunnen innemen? Jericho had ook nog eens super dikke muren waar je nooit doorheen kon komen!

Zes dagen achter elkaar liep het volk rondom Jericho. Op de DOEN! schrijf je naam op en kleur het bordje in !

zevende dag begon het volk heel hard te juichen en bliezen ze op grote hoorns. Opeens was er een keihard geluid… de muren van Jericho begonnen in te storten! De Israëlieten juichten nog harder!

Jozua kreeg een grote opdracht van God, maar God beloofde dat Hij Jozua zou helpen. Gelukkig maar! Jozua had dit nooit alleen kunnen doen. Jozua wist dat God vóór hem was en niet tegen hem. Daarom was hij sterk en moedig.

GoD MAAKT

Ben jij ook sterk en moedig? God wil dat graag! Je

hoeft niet bang te zijn, want God is vóór jou, net zoals bij Jozua!

Christy

STERK EN MOEDIG !

46

allkids1st@maasbach.com

...het volk dat eerst in Jericho woonde, heel erg bang was voor de Israëlieten? Ze hadden gehoord dat God aan de kant van de Israëlieten stond en wisten dat de Israëlieten daarom zouden winnen!

NIEUW LEVEN | SEPTEMBER 2011


| VRAAG & ANTWOORD | VRAAG & ANTWOORD kids

kids

‘Hoe kan ik mijn goede voornemens waarmaken?’

U bent van harte welkom! Amsterdam: Calvariekerk, Derkinderenstr. 90 (hoek Postjesweg). Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. Breda: Christus Triumfatorkerk, Zandberglaan 31. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Vrijdag: Evangelisatiedienst (elke 2e en 4e vrijdag van de maand) 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. Den Haag: Capitol Evangelie Centrum, Loosduinsekade 222. Zondag: Eredienst 10.30 u.

Vraag: Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik mijn goede voornemens voor dit nieuwe jaar echt

*Woensdag: Gebedsdienst 19.50 u. *Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u. (*Apeldoornselaan 2). Dordrecht: Torenschoolkerk, Brouwersdijk 36. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.00 u.

waarmaak?

Gouda: Gouwekerk, Hoge Gouwe 41. Zondag: Eredienst 10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 19.45 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

Antwoord:

Utrecht: Evangeliecentrum Immanuelkerk, ‘t Goylaan 129, (wijk Hoograven) Zondag: Eredienst

Een van de slechtste manieren om je goede

10.30 u. Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

voornemens te realiseren, is om dit in eigen

VLAARDINGEN: Vredeskerk, Olmendreef 101-103. Zondag: Eredienst 10.30 u. Vrijdag:

kracht te doen. Onze eigen wil en onze

Gebedsdienst 20.00 u. Zaterdag: POiNT! Youth meeting 19.30 u.

eigen kracht zullen ons in de steek laten,

Zwolle: Wijkcentrum Holtenbroek, Bachlaan 20. Zondag: Eredienst 10.30 u., POiNT! Youth meeting 10.30 u. (elke 3e zondag van de maand). ­Woensdag: Gebedsdienst 20.00 u.

waardoor we falen. Om je goede voornemens waar te maken,

In iedere dienst is er gelegenheid voor een gebed of gesprek. Kinderdiensten voor verschillende leeftijdsgroepen en crèche tijdens alle zondagmor­gendiensten.

moet je simpelweg gehoorzaam zijn aan het Woord van God, de Bijbel. In plaats van het in je eigen kracht te doen, leg je het in Gods handen. Spreuken 16:3 zegt: ‘Leg uw werk in de handen van de HERE, dan zullen uw plannen (voornemens) werkelijkheid

Nieuw Leven maandblad 51e jaargang no. 1, januari 2013 Uitgave: Stichting Johan Maasbach Wereld Zending • ISSN: 0167-3602 Abonnementsprijs: €10,- per jaar. (Alleen Nederland en België) ! Voor abonnees buitenland: Kijk op www.maasbach.nl Losse nummers: € 0,65 per ex. Bij afname van 50 ex. of meer: 0,50 per ex.

Doelstelling

Stichting Johan Maasbach Wereldzending:

worden.’ Je verbreekt niet alleen je slechte gewoonten, maar vervangt ze ook met

CONTACT: Hoofdkantoor Stg. Johan Maasbach Wereldzending:

goede gewoonten. God wil je hierbij helpen

Apeldoornselaan 2 , 2573 LM, Den Haag, Holland • Telefoon: +31703635929 / Fax: +3170-3107111• Giro: ING betaalrekening nr. 4420

door Zijn Heilige Geest. ‘Niet door kracht

t.n.v. Stichting Johan Maasbach Wereldzending • Bank: Deutsche Bank,

of door geweld, maar alleen door mijn Geest’

Den Haag, Rek. 51.37.24.273 • Het Bijbelhuis +3170-3469729 / Fax:

(Zacharia 4:6).

+3170-3107111 • Capitol World Travel - +3170-3469473 • E-mail: info@ maasbach.nl • Website: www.maasbach.nl • Telehulp - +3170-3642833 •

Voed je denken elke dag met het Woord van God. Als Gods Woord deel is van je hele wezen, zal dat ook het allereerste zijn

GPN Gebedslijn - +3170-3107777 / Fax: +3170-3463757 • GPN E-mail: info@gpnetwork.com • GPN Website: www.gpnetwork.com * Voor allen die het Nieuw Leven magazine vrijwillig verspreiden: het is absoluut niet toegestaan om het Nieuw Leven magazine in een brievenbus met een ‘Nee’- sticker te deponeren!

wat bij je opkomt als je een beslissing moet KANTOREN: België: Johan Maasbach Wereldzending • p/a P. de Meester P.O.Box 50, 2490, Balen •

nemen. Psalm 119:105 zegt: ‘Uw woord is een stralend licht, dat mij de weg door het leven wijst.’ Wees vervuld met de Heilige

Kredietbank Rek. 419304491112 - Balen, België Engeland: Johan Maasbach World Mission • P.O.Box 164, Folkestone, Kent CT 202YS. Bank: National Westminster Bank PLC Folkestone, Acc.nr.09563059 India: Social Welfare Centre, Johan Maasbach World Mission • 10 Arcot Road, 600093 Chennai (Madras) Indonesië:

Geest en wandel heel dicht bij Jezus. Dit is

05• Bairro Xaxim 05 Yayasan ‘Jati Margo’ • P.O. Box 1067, Semarang 50010 Brazilië: Rua Elisio, Gabardo nº 100

de sleutel tot vrijheid en succes!

Cep. 81710-130 Curitiba • PR Brazil Caixa Postal nr. 21002 Filipijnen: 3rd Floor Philcomspec Center 155 Road 3, Project 6 • 1100 Quezon City - Metro Manilla • USA: Johan Maasbach World Mission, P.O. Box 7, Kirkwood NY 13795

Heeft u gebed nodig?

Telehulp

• 24 uur per dag

(31) 070 - 3642833

voor een korte bemoediging en gebed

GPN Gebedslijn • werkdagen 10.00-17.00 u.

(31) 070 - 3107777

voor een persoonlijk gesprek of gebed

Wie kunnen er gebed aanvragen? (On)gelovigen, kerken, zendingsorganisaties, voorgangers, kortom: iedereen! Hoe kunnen ze worden aangemeld? 1. Per post: GPN, Postbus 44, 2501 CA, Den Haag 2. Per fax: 070-3463757 3. Per telefoon: bel de Gebedslijn of Telehulp 4. Per e-mail: info@gpnetwork.com 5. Internet: http://www.gpnetwork.com


mijn

M Pact Maasbach met God Blessing

radio

Radio

onlinE! MAASBACHRADIO.COM

www.theblessingpact.nl

of download de Maasbach Radio App

Word nu abonnee! voor maar

€10

per jaar!

met gratis boek!

Ook via www.maasbach.nl Vul de bon in en stuur deze op naar: Stichting Johan Maasbach Wereldzending - Apeldoornselaan 2 - 2573 LM - Den Haag

Ja,

ik neem een jaarabonnement op Nieuw Leven en ontvang 12 nummers voor h10,-

Dhr/Mevr. Voorletters + voornaam:

Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:

E-mail:

Hierbij verleent ondergetekende een eenmalige machtiging aan de Stichting Johan Maasbach Wereldzending te Den Haag om het bedrag voor dit abonnement van zijn/haar rekening af te schrijven.

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Ik ontvang gratis als welkomstcadeau het boek ‘Gebed: de geestelijke ademhaling van de christen’ van David Maasbach (t.w.v. 4,95)

Handtekening:

*Schrijf in blokletters s.v.p.

Achternaam:

Actie!

ING Betaalrekening:

Voor mensen niet woonachtig in Nederland of België is deze actie ongeldig. E-mail ons hierover.

Bankrekening:

Ondergetekende kan, indien niet akkoord met de afschrijving, binnen 30 dagen zijn/haar bankkantoor opdracht geven het bedrag terug te boeken.

Nieuw Leven Magazine - januari 2013  

Geloofsopbouwende maandblad | God is vóór ons!

Nieuw Leven Magazine - januari 2013  

Geloofsopbouwende maandblad | God is vóór ons!

Advertisement