Page 1

‘De wereld is een boek en wie niet reist leest er maar één bladzijde van.’ Dat zei de heilige Augustinus al in de vierde eeuw en het is meer dan ooit waar. Daarom hou ik van de Davidsfonds Cultuurreizen: ze bieden een prachtig boek aan, naar een waaier van boeiende bestemmingen. En bovendien is er niet alleen de reis, er is ook het gezelschap. Davidsfonds cultuurreizigers zijn reizigers met culturele belangstelling en met een open geest. Na een aantal reizen met hen heb ik het gevoel tot een grote familie te behoren, en dat draagt heel sterk bij tot het plezier dat ik aan die tochten beleef. MIA DOORNAERT werkte 38 jaar op de redactie van De Standaard, onder meer als buitenlandredactrice en de laatste jaren als diplomatic editor en commentaarschrijfster. Ze begeleidt al vele jaren vooral Davidsfonds Cultuurcruises. Wat mij het sterkst aanspreekt bij Davidsfonds Cultuurreizen is de interesse, het niveau en de discipline van de deelnemers. Ik ben er van overtuigd dat deze gemeenschappelijke kijk op reizen ook een belangrijke meerwaarde is voor de deelnemers. Em. prof. dr. LUC DE VOS was gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij publiceerde 39 boeken en adviseert media en politieke leiders. Hij begeleidt jaarlijks enkele militair-historische reizen voor Davidsfonds Cultuurreizen. Bijleren op een ontspannen manier, daar staat geen leeftijd op. Elke Davidsfonds Cultuurreis toonde ons heel veel moois, met deskundige en ambitieuze uitleg als kroon op elke kunstparel. Deze unieke ervaringen geven ons een positieve boost om verder dierbaar erfgoed met bewondering te ontdekken. Daar houden wij van, die cultuurbelevenis koesteren we! Brigitte Van Cleemput, apothekeres. Nam al deel aan zes Davidsfonds Cultuurreizen.

www.davidsfonds.be

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN NAJAAR 2013 - VOORJAAR 2014

U verwacht meer van een reis dan platgetreden paden? U bent op zoek naar culturele hoogtepunten, unieke ontdekkingen en exclusieve belevenissen? U wil topkwaliteit die toch betaalbaar is? Dan zit u goed bij Davidsfonds Cultuurreizen. Ze laten u op een aangename manier én in fijn gezelschap steden, culturen en beschavingen ontdekken en beleven. Met prominente reisbegeleiders die écht wel het verschil maken. Ze bezitten immers stuk voor stuk een grondige kennis van de bestemming en beschikken over het talent om die op een aangename manier te delen met anderen. Kortom: met de Davidsfonds Cultuurreizen zit u gebeiteld voor een onvergetelijke reiservaring.

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN NAJAAR 2013 - VOORJAAR 2014


BIJZONDERE REISVOORWAARDEN OMNIA TRAVEL

de algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Artikel 2 Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5 Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6 De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Vormgeving: Maarten Deckers & Grafische Vormgeving bvba

Artikel 7 Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld,

nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die

de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16 klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 00 e-mail: verzoening.gr@skynet.be Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: -telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u) -fax: 02 277 91 00 -Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel -e-mail: clv.gr@skynet.be

Mei 2012

VERVANGING EN WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER De voorwaarden bedoeld in artikel 8 en 9 zijn forfaitair als volgt bepaald: wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van kosten, naast de normale prijsaanpassing volgens onderstaande bepalingen: 1. Overdracht van de boeking Mogelijk tot uiterlijk 60 dagen vóór afreis: € 25 dossierkosten 2. Wijziging van vertrek- of terugreisdatum • tot 60 dagen vóór afreis: € 25 per persoon • minder dan 60 dagen vóór afreis: zie annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld 3. Wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode: zie annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld 4. Wijziging van kamertype: € 25 dossierkosten tenzij een speciale toeslag voor het nieuw gekozen kamertype werd voorzien ANNULERING DOOR DE REIZIGER De annuleringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 13 zijn forfaitair als volgt bepaald (zie punten a. en b.) en komen bovenop een vast annuleringsbedrag per persoon van • € 50 voor reizen met een reissom tot € 1000 per persoon • € 75 voor reizen met een reissom vanaf € 1000 per persoon: a. Voor groepsreizen per lijnvlucht, trein of autocar: • tot 60 dagen vóór vertrek: 10 % van de reissom • 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 30 % van de reissom • 30 tot 16 dagen vóór vertrek: 60 % van de reissom, met een minimum van € 125 per persoon en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten • 15 tot 8 dagen vóór vertrek: 80 % van de reissom, met een minimum van € 125 per persoon en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten • 7 dagen tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom b. Voor cruises gelden andere voorwaarden, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Omnia Travel. De eventuele gemaakte kosten, zoals bv. fax, telefoon, verzekeringspremie enz., worden altijd extra aangerekend. Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Omnia Travel bekend gemaakt worden, onder bijvoeging van de nodige bewijsstukken of getuigschriften. Voor alle deelnemers aan een Davidsfonds Cultuurreis uit deze brochure werd vooraf een annulerings-, een reisbijstands- en een bagageverzekering afgesloten. Zie info vorige pagina’s. Deze werd afgesloten bij KBC Verzekeringen, onderneming toegelaten onder code 0014. Deze verzekering maakt integraal deel uit van de reis. Terugbetaling, geheel of gedeeltelijk, geschiedt onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in de verzekeringspolis, die in elk kantoor ter inzage van de reiziger ligt. Op zijn/haar vraag zal er hem/haar een exemplaar worden van overhandigd. In geval de aangekondigde reisbegeleiders wegens ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, heeft Omnia Travel het recht die te vervangen. Uiteraard voorziet Omnia Travel in dit geval reisbegeleiders die een vergelijkbare meerwaarde voor deze reis kunnen bieden. In dergelijke gevallen kan er geen sprake zijn van enig recht op compensatie, terugbetaling of kosteloze annulering door de reiziger. De prijzen voor de vertrekperiode van 1.12.2013 tot 30.06.2014 zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en andere diensten in het buitenland die op 11.07.2013 golden, daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 11.07.2013 bekend waren. Omnia Travel is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen. ‘Garantiefonds Reizen’ Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen. Deze laatste kan u als volgt bereiken: Dobbelenberg, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, telefoon:02/240 68 00, fax: 02/240 68 08, E-mail: mail@gfg.be.

Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of de repatriëring kan vragen. VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven. Vergunning 1121.


03

Klaar voor de reis Johan Smeuninx D irecteur Dav idsfonds Cult uurreizen

‘Achter ons streven naar kwaliteit zit een ongebreidelde passie’.

‘De grote ervaring en uitgebreide kennis van de reisbegeleider over zoveel facetten van muziek en cultuur gaat gepaard met de gave om iedereen elk moment van de reis te blijven boeien met interessante lezingen en aangename contacten aan tafel of onderweg. We kijken nu anders naar een stad met accenten of herinneringen die we van de reisbegeleider meekregen.’

nieuwigheden in deze brochure zijn bijvoorbeeld de dagreizen naar Waalse steden met Walloniëspecialist Guido Fonteyn. Ian Steyn-du Toit, zelf een voormalig danser van het Ballet van Vlaanderen, brengt ons naar de top van het klassieke ballet in Londen en Kopenhagen. En de Galapagoseilanden in de voetsporen van Darwin zijn onovertroffen, zeker in het gezelschap van Dirk Draulans.

Niet onze woorden, maar die van Charles Van den Bossche uit Herzele na zijn zevende Davidsfonds Cultuurreis. Woorden die perfect weerspiegelen wat wij nastreven: de kwaliteit bieden die u wenst. We gaan op zoek naar reisbegeleiders die gespecialiseerd zijn in de bestemming. Mensen die muzikaal of thematisch zo onderlegd zijn dat ze de stadswandelingen, opera’s, concerten of tentoonstellingen naar een (nog) hoger niveau tillen. We kiezen voor comfortabele logies, speciale en typische restaurants, een aangename bus voor uitstappen en voorzien een audiofoon zodat de reisbegeleider ook op straat of in een druk museum duidelijk hoorbaar is. We plannen exclusieve concerten en bezoeken in een klein reisgezelschap van gelijkgestemden. U krijgt uitleg in uw eigen taal. En vooral: we zorgen ervoor dat alles geregeld én zo veel mogelijk inbegrepen is, zodat u zorgeloos kan reizen.

Kwaliteit zit hem ook in de details, zoals de cursus- of boekentips die u in de brochure terugvindt, de leestips en de ‘ambassadeurs’: uw voorgangers op een reis, die u via onze website kan contacteren. Wat is fijner dan u mentaal voorbereiden op uw reis naar pakweg Paraguay en Argentinië met de cursus van Davidsfonds Academie over de misiones van de jezuïeten in Zuid-Amerika? De ‘voorpret’ is al bijna de helft van het plezier!

We proberen van elke reis ook iets ‘anders dan anders’ te maken. Met onze luxetreinreizen bijvoorbeeld. Origineel én aangenaam, want uw hotel reist – net zoals bij onze succesvolle cruises – met u mee. Andere opmerkelijke

Achter ons streven naar kwaliteit zit een ongebreidelde passie. Onze passie voor geschiedenis, cultuur, muziek en voor u, de passie van de reisbegeleider voor de bestemming, de passie van Omnia Travel om uw reis tot in de kleinste details te regelen en vooral ook uw passie om, zoals Mia Doornaert op de achterflap schrijft, zoveel mogelijk bladzijden van het boek van het leven te lezen. 105 reizen, 46 landen en 73 reisbegeleiders zijn er klaar voor. Bent u klaar voor de reis?


04  inhoud

HURE

LE WERELD

RS

00

IN 2012

06

08

11

12

24

Davidsfonds Cultuurreizen?

De bestemmingen

Davidsfonds Reisevenement

Kerstreizen

Stedenreizen

De Cultuurreizen van het Davidsfonds nemen een unieke plaats in in het reislandschap. Door het uitstekende programma, de eminente reisbegeleiding en de bijzondere manier van reizen. Lees meer over het concept en hoe u kan reserveren.

Ontdek in één oogopslag waar Davidsfonds Cultuurreizen allemaal naartoe trekt, in Europa en in de rest van de wereld. 105 reizen naar 98 cultureel hoogstaande bestemmingen wachten op u in deze brochure.

Voortaan kan u twee keer per jaar reisbegeleiders en medereizigers ontmoeten op een all-in reisevenement. Leer meer over uw favoriete bestemming, bespreek uw wensen en stel al uw vragen aan de specialisten ter zake.

De grote cultuursteden ademen een heel eigen sfeer uit tijdens de kerstdagen. U kan ervan proeven tijdens een uitgelezen aanbod kerstreizen. Wat dacht u van Nieuwjaar in Berlijn? Of waarom niet kerst vieren in Israël of Sri Lanka?

Met Davidsfonds Cultuurreizen beleeft u niet zomaar een citytrip. Onder deskundige begeleiding leert u de cultuur én de geschiedenis van heel wat boeiende wereldsteden uitgebreid kennen. En dat van Charleroi tot Kinshasa.


inhoud  05

inhoud

48

66

102

144

146

Muziekreizen

Rondreizen Europa

Rondreizen wereld

Praktisch

Vooruitblik

Voor wie de belangrijkste Europese muziekevenementen niet wil missen en meteen ook de cultuursteden waar ze plaatsvinden wil (her)ontdekken, is er een uitgekiend aanbod aan muziekreizen. U beleeft grootse repertoires in prachtige muziekhuizen, onder deskundige reisbegeleiding.

Telkens in het juiste seizoen trekt Davidsfonds Cultuurreizen naar een aantal cultureel bijzonder rijke Europese regio’s – op een heel eigen manier, uiteraard. Met als invalshoeken bijvoorbeeld kunst, muziek of geschiedenis. Of met een cultuurcruise of een luxetrein.

Intussen kunnen we al spreken van heuse Davidsfondsklassiekers als het gaat om wereldreizen – we denken dan aan Egypte of China – maar we maken ook kennis met onverwachte parels als Indonesië of Myanmar.

Het inschrijvingsformulier voor de Cultuur­reizen en alle (technische) details die u moet weten vindt u hier terug.

Deze brochure is natuurlijk maar een momentopname. Over enkele maanden ligt er al een nieuw aanbod voor u klaar. Op de laatste pagina van deze brochure lichten we al een tipje van de sluier op.


06  davidsfonds cultuurrei zen

davidsfonds cultuurreizen Vi j f i jzersterke troe ven In 2004 startte het Davidsfonds, vanaf 2009 in samenwerking met reispartner Omnia Travel, met Davidsfonds Cultuurreizen. Het opzet was een kwalitatief hoogstaand reisprogramma aan te bieden, in beperkte groep, met deskundige reisbegeleiding, naar cultureel interessante bestemmingen.

In een paar jaar tijd verviervoudigde het aantal deelnemers en groeide het aanbod enorm. Vandaag is Davidsfonds Cultuurreizen een gevestigde waarde, met maar liefst 200 afreizen per jaar. Dat succes kwam er natuurlijk niet vanzelf. We lijsten de vijf sterkste punten van Davidsfonds Cultuurreizen op – meteen uw checklist om voor ons te kiezen.

01

02

03

Cultureel hoogstaand programma

uitzonderlijke reisbegeleiders

kleine, geïnteresseerde groep

Culturele hoogtepunten. Unieke ontdekkingen. Exclusieve belevenissen. Davidsfonds Cultuurreizen rijgt ze aaneen en geeft u voor elke reis de garantie op een rijk, origineel en gevarieerd programma waarin sterk gefocust wordt op de geschiedenis en cultuur van een stad of land. En toch blijft het programma goed gedoseerd: er is steeds voldoende vrije tijd.

Mark Eyskens, Mia Doornaert, Luc De Vos, Fred Brouwers, Dirk Draulans... Het zijn maar een paar (bekendere) namen tussen de bijna 75 deskundige reisbegeleiders, allemaal experts ter zake. Auteurs, professoren, journalisten, musici, wetenschappers, docenten… delen op een aanstekelijke manier hun kennis over de gebieden die ze samen met u bereizen.

U reist altijd in goed gezelschap, want uw medereizigers zijn al net zo enthousiast over de bestemming en even geïnteresseerd als u. Het zijn mensen met een open geest die houden van cultuur. Bovendien reist u – behalve dan voor bepaalde dagreizen – steeds in een kleine groep van maximum 25 deelnemers. Extra comfortabel dus.

04

05

kwaliteit voor de juiste prijs

tevreden reizigers keer op keer

Davidsfonds Cultuurreizen hebben een prijskaartje, daar moeten we niet flauw over doen. Maar wie alles in acht neemt, zal vaststellen dat de prijs zéér correct is. Heel veel is immers inbegrepen: alle excursies, concerten, toegangsgelden, fooien enz. – tenzij het (uitzonderlijk) anders vermeld is. Bovendien profiteert u van de jarenlange expertise van reispartner Omnia Travel, logeert u in kwaliteitsvolle kamers en geniet u van een ruime reisverzekering.

Een van de grote troeven van Davidsfonds Cultuurreizen is de tevredenheid van de reizigers. Na elke reis wordt er uitvoerig geëvalueerd, onder meer via een uitgebreid evaluatieformulier dat elke reiziger na de reis ontvangt. Per jaar komen er zo’n 2.000 evaluatieformulieren terug naar ons. En daar blijkt telkens opnieuw uit: Davidsfonds Cultuurreizen heeft uitermate tevreden reizigers.


davidsfonds cultuurrei zen  07

cONTINUE VERNIEUWING

extra geschenk voor davidsfonds leden

Nog geen lid van het Davidsfonds?

Davidsfonds Cultuurreizen is een dynamische organisatie. Elk jaar weer gaan we op zoek naar nieuwe en innoverende reisformules. Dit is wat er de afgelopen jaren werd ontwikkeld – en wat er dit seizoen nog bijkomt:

Davidsfonds Cultuurreizen maakt deel uit van het grotere Davidsfonds Cultuurnetwerk. Wie lid is, krijgt bij elke boeking een Davidsfonds boekenbon cadeau ter waarde van 30 of 50 euro (30 euro voor kerst-, muziek-, steden- en rondreizen vanaf drie dagen en 50 euro voor wereldreizen). En dat voor elke persoon van het gezin die inschrijft. Vergeet dus zeker nooit uw lidnummer te vermelden bij uw inschrijving.

De Davidsfonds Cultuurreizen zijn er voor iedereen, maar wie lid is van het Davidsfonds krijgt wel extra voordelen (zie hiernaast). U kan heel makkelijk lid worden via onze website www.davidsfonds.be/lidmaatschap – u kiest gewoon twee boeken uit ons aanbod en u bent een jaar lang lid. En dat levert u natuurlijk heel wat voordelen op; op de website vindt u alles netjes opgelijst. Of bel ons even, als u meer informatie wenst, op 016/310.600.

µµ Kerst-, nieuwjaars- en paasreizen: beleef de grote feestdagen in een cultureel verrassende omgeving. De Goede Week meemaken in pakweg Corfu of Ethiopië is onvergetelijk. µµ Ongeziene cultuurcruises en luxueuze treinreizen: culturele hoogtepunten ontdekken en beleven terwijl uw hotel met u meereist, met excursies en extra interessante lezingen. Van de Donau tot India: cruisen of met de trein reizen krijgt een heel andere dimensie bij het Davidsfonds. µµ Unieke inleefreizen: dankzij Ondernemers voor Ondernemers, een netwerk van bedrijven geïnteresseerd in het Zuiden en ngo’s met economisch verantwoorde projecten, komen we in contact met de culturele, sociale en economische wereld van intrigerende landen als Ethiopië en Tanzania. µµ Eerst een cursus volgen en dan reizen: heel wat cursussen van Davidsfonds Academie zijn gerelateerd aan een reis: u volgt hier een cursus en zo krijgt u misschien zin om ter plaatse te gaan kijken.

Bij sommige cultuurreizen biedt het Davidsfonds ook een boek, een cd, een evenement of een cursus. Voor alle gedetailleerde info: www.davidsfonds.be of tel. 016/310.600

Boekentip

Cd-tip

Evenement

Cursus


08  onze be stemm ingen

New York Oost-USA Ecuador - Galapagos Misiones Zuid-Amerika

p. 65 p. 138 p. 140 p. 142

Île-de-France Versailles Hamburg - Lübeck Leipzig Malta Nederland Frans-Vlaanderen Champagne Bourgogne Katharen Zuid-Engeland Noord-Engeland Wales Denemarken Cruise Noorwegen Lazio Padua Sicilië Catalonië - Barcelona Bilbao - San Sebastian Zuid-Andalusië La Palma Corfu Griekenland Cycladen Kreta

p. 50 p. 51 p. 54 p. 56 p. 63 p. 68 p. 69 p. 70 p. 71 p. 72 p. 73 p. 74 p. 75 p. 76 p. 77 p. 88 p. 89 p. 90 p. 91 p. 92 p. 93 p. 94 p. 95 p. 96 p. 98 p. 100,101

davidsfonds

cultuurreizen

105 46 73

REIZEN IN DEZE BROCHURE

LANDEN OVER DE HELE WERELD

EXPERT REISBEGELEIDERS

3.000

TEVREDEN REIZIGERS IN 2012

Marokko Tunesië Egypte Kinshasa Ethiopië Tanzania

p. 106 p. 108 p. 110 p. 112 p. 132,134 p. 136


onze be stemm ingen  09

Donaucruise p. 78, 79 Polen p. 80 Volgacruise p. 82 Helsinki - Tallinn - Riga p. 84 Slovenië - Friuli p. 85

Servië Cruise Dalmatische Kust Turkije Israël Jordanië

p. 86 p. 87 p. 104 p. 20, 113 p. 114

Hongkong Macau Sri Lanka China India Myanmar Cruise Indonesië

Amsterdam p. 14 Parijs p. 15, 32 Londen p. 16, 52 Berlijn p. 17, 38, 39, 55 Dresden p. 18, 57 Praag p. 19 Antwerpen p. 26 Ieper p. 27 Loncin-EbenEmael p. 28 Eupen p. 29 La Louvière en Bergen p. 30 Charleroi p. 31 Rijsel p. 33 Edinburgh p. 34 Trier p. 35

p. 21 p. 21 p. 22 p. 116 p. 118 - 127 p. 128 p. 130

Bonn p. 36, 37 Kiev p. 40 Sint-Petersburg p. 41 Rome p. 42 Venetië p. 43 Firenze p. 44 Napels p. 45 Lissabon p. 46 Istanboel p. 47 Frankfurt p. 53 Essen p. 58 Kopenhagen p. 59 Wenen p. 60 Salzburg p. 61 Budapest p. 62 Madrid p. 64


10  re serveren

info & reservatie e e n f lu it j e va n e e n c e nt Een Davidsfonds Cultuurreis boeken is een fluitje van een cent. Het gaat immers erg gemakkelijk, gewoon van bij u thuis per telefoon, via de Davidsfondswebsite, via e-mail of per gewone post. Wilt u toch nog graag even overleggen voor u een bepaalde reis boekt? Geen

Per telefoon

probleem: u kan altijd terecht in een Omnia Travel reiskantoor. En o ja, aan de reservatie van een Davidsfonds Cultuurreis zijn nooit dossierkosten verbonden. Mooi meegenomen, toch?

016/24.38.38

via e-mail

via EEN REISKANTOOR

cultuurreizen@omniatravel.be

van omnia travel

Dit is het nummer van Davidsfonds Cultuurreizen/Omnia Travel waar u terecht kan voor alle informatie over de reizen uit deze brochure. U kan ook meteen uw reis boeken. Davidsfonds Cultuurreizen/Omnia Travel is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9 tot 17 uur.

U kan ook vlot per e-mail een Davidsfonds Cultuurreis boeken, of langs deze weg informatie vragen. Vermeld wel altijd goed al uw gegevens en alle details van de reis waarover u mailt.

De Omnia Travel reiskantoren staan tot uw beschikking om u advies te geven over de Davidsfonds Cultuurreizen en om uw reis te boeken. Er zijn Omnia Travel reiskantoren in Antwerpen, Brussel, Gent, Hasselt, Leuven en Roeselare (voor adressen en openingsuren: zie www.omniatravel.be). De Omnia Travel reiskantoren zijn open van maandag tot vrijdag.

via de website

per post

volg ons

www.davidsfonds.be/cultuurreizen

het inschrijvingsformulier

op facebook of twitter

Op deze deelpagina van de Davidsfonds website krijgt u meteen het overzicht van alle reizen, plus up-to-date informatie. U kan ook meteen online uw reis boeken via het elektronische reservatieformulier.

Schrijf in via het inschrijvingsformulier dat u op pagina 145 van deze brochure vindt en stuur het op naar: Davidsfonds Cultuurreizen/ Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven. U kan het formulier ook faxen op 016/24.38.02.

Deel uw reiservaringen en verneem meer over de Cultuurreizen op onze Facebookpagina – www.facebook.com/davidsfondscultuurreizen of volg ons voor de laatste nieuwtjes op Twitter (www.twitter.com/davidsfonds).


reisevenement  11

reisevenement i n leuven & oosten de Met de informatie in deze brochure komt u al een heel eind. Maar wat is er interessanter dan de reisbegeleiders persoonlijk te ontmoeten of reiservaringen te delen met andere cultuurreizigers? Of de mensen achter de schermen te leren kennen en alle details over uw

favoriete reis te vernemen? Het kan allemaal op het reisevenement van het Davidsfonds, in 2013-2014 voor het eerst op twee plekken: Oostende en Leuven.

oostende

Leuven

Zaterdag 28 september 2013 MuZee, 14 u – 17 u

Zaterdag 25 januari 2014 Provinciehuis Vlaams-Brabant, 9.30 u – 12.30 u

Op zaterdag 28 september 2013 kan u in de namiddag voor het Davidsfonds Reisevenement terecht in een van mooiste musea van onze Belgische kust: Mu.ZEE. Het museum herbergt een rijke collectie kunst van 1850 tot vandaag, met werk van onder meer Luc Tuymans, Léon Spilliaert, James Ensor en Constant Permeke. Bezoekers aan het reisevenement mogen die zaterdag gratis binnen in het museum en kunnen tegelijk ook genieten van twee tijdelijke tentoonstellingen over dada en het surrealisme in Brussel (E.L.T. Mesens) en het schilderwerk van Hugo Claus. Maar natuurlijk kan u die dag vooral kennismaken met de reisbegeleiders, krijgt u meer informatie en details over de reizen die in het najaar 2013 en het voorjaar 2014 gepland zijn en kan u reiservaringen uitwisselen met andere cultuurreizigers. Persoonlijk contact dus, naast zes meer algemene informatieve sessies in het auditorium rond diverse bestemmingen en aspecten van de Davidsfonds Cultuurreizen. Zin om erbij te zijn? De deelname is volledig gratis, maar we vragen u wel om vooraf in te schrijven, bij voorkeur via een mail aan cultuurreizen@davidsfonds.be of telefonisch op 016/310.600. Op onze website vindt u ook het gedetailleerde programma van de dag en alle praktische details.

Het prachtige provinciehuis Vlaams-Brabant, op wandelafstand van het Leuvense station, is het decor voor het Davidsfonds Reisevenement in januari. Om 9.30 staat de koffie voor u klaar en vanaf dan krijgt u een uitgebreid menu voorgeschoteld dat start met een algemene inleiding en vervolgens heel wat panelgesprekken, lezingen en interviews over de cultuurreizen van 2014. Ook in Leuven krijgt u de kans om kennis te maken met de vele tientallen reisbegeleiders die de Davidsfonds Cultuurreizen in goede banen leiden. U kan hen persoonlijk al uw vragen stellen en uiteraard meer te weten komen over uw favoriete bestemmingen. Ook de mensen van onze reispartner Omnia Travel zullen aanwezig zijn, om de technische kant van de zaak te belichten en te antwoorden op eventuele praktische vragen. En tot slot zijn er natuurlijk ook medereizigers met wie u ervaringen kan uitwisselen of aan wie u vragen kan voorleggen. Zin om erbij te zijn? De deelname is volledig gratis, maar we vragen u wel om vooraf in te schrijven, bij voorkeur via een mail aan cultuurreizen@davidsfonds.be of telefonisch op 016/310.600. Op onze website vindt u ook het gedetailleerde programma van de dag en alle praktische details.


kerstrei ze n  13

kerstreizen pag. bestem ming

afreisdatum dagen

Amsterdam........................................................ J. Van Cauwenberge & M. Mylemans.. ... 08/12/2013..................... 1 Parijs...................................................................... Jan Dewilde. . ..................................................... 07/12/2013..................... 2 Londen................................................................ Ian Steyn-du Toit. . .......................................... 06/12/2013..................... 3 Berlijn................................................................... Vic De Donder................................................ 29/12/2013..................... 5 Dresden. . ............................................................. Beatrijs Van Hulle........................................... 22/12/2013..................... 6 Praag..................................................................... Els Swinnen....................................................... 23/12/2013..................... 5 Israël. . .................................................................... Bart Van Thielen.. ............................................ 20/12/2013..................... 9 Hongkong & Macau....................................... Lieve De Clerck............................................... 06/12/2013..................... 7 Sri Lanka.............................................................. Esther Maris...................................................... 22/12/2013.................. 15

© Shutterstock

14 15 16 17 18 19 20 21 22

reisbegeleider


© Shutterstock

14  kerstrei zen

Met Johan Van Cauwenberge en Marc Mylemans naar JOHAN VAN CAUWENBERGE studeerde Nederlands, Engels en geschiedenis in Leuven en Brussel. Hij is als kunstrecensent en presentator verbonden aan VRT Klara Radio. Hij doceert ook kunstkritiek aan het Instituut voor Journalistiek bij Syntra –Brussel. Hij schreef een tiental kunstmonografieën over hedendaagse kunstenaars en is ook dichter. MARC MYLEMANS is impressionistisch kunstschilder en lesgever impressionistische technieken en materialen. Hij begeleidt schilderreizen naar Normandië, de Loire en de Provence en had diverse tentoonstellingen en kunstbeurzen in binnen- en buitenland met Galerij De Beeldenstorm - Nederland.

reisdatum èè 8 december 2013

R eissom per pers . € 115 min. 2x15, max. 3x15 deel­ nemers Voor deze dagtrip zijn maxi­ maal drie groepen voorzien van elk 15 deelnemers. De verplaat­ singen gebeuren in 1 autocar. De rondleidingen door Johan Van Cauwenberge en Marc Mylemans gebeuren afzonder­ lijk, in groepjes van maximum 15 personen.

I nbegrepen

++ Toegangsgelden voor de

tentoonstelling ‘Gauguin, Bonnard, Denis’ in de Hermitage Amsterdam en voor ‘Van Gogh aan het werk’ in het Van Gogh Museum ++ Reisbegeleiding, inleidende lezingen en rondleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Welkomkoffie ++ Vervoer in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering Opgelet: deze reis vertrekt in Berchem (niet in Brussel)

AMSTERDAM

‘ GAUGUIN , BONNAR D, D ENI S ’ IN D E HERMITAGE EN ‘ VAN GOGH AAN HET WER K ’ IN HET VAN GOGH MU S EUM

µµDubbele invalshoek: unieke lezingen en

rondleidingen door een kunstcriticus en een schilder µµBezoek aan de tentoonstelling ‘Gauguin, Bonnard, Denis’ in de Hermitage Amsterdam o.l.v. Johan Van Cauwenberge µµBezoek aan de tentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ in het Van Gogh Museum o.l.v. Marc Mylemans DAG PRO G R A M M A Vertrek per autocar vanuit Berchem (station). Welkom met koffie in de Hermitage Amsterdam.

Dagdeel in de Hermitage Amsterdam met - inleidende lezing door Johan Van Cauwenberge - begeleide rondleiding in kleine groep (max. 15 personen) in de tentoonstelling ‘Gauguin, Bonnard, Denis’ - gelegenheid tot verder individueel bezoek Dagdeel in het Van Gogh Museum met - inleidende lezing door Marc Mylemans, neoimpressionistisch schilder en zeer vertrouwd met het werk van Van Gogh en de schildertechnieken van de impressionisten - begeleide rondleiding in kleine groep (max. 15 personen) in de jubileumtentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ - gelegenheid tot verder individueel bezoek Tijdens de middagbreak: vrije lunch In de late namiddag terug naar Berchem (station).

VA N GO G H A A N H E T W E R K

De jubileumtentoonstelling ‘Van Gogh aan het werk’ laat zien hoe Vincent van Gogh zich in een periode van maar 10 jaar ontwikkelde tot een unieke kunstenaar met een imposant oeuvre. Tijdens de algemene inleiding en de rondleiding in kleine groep krijgen we een inzicht in Van Goghs werkwijze: naast schilderijen, werken op papier en brieven worden ook persoonlijke materialen van Van Gogh getoond, zoals zijn originele schetsboekjes, verftubes en het enige bewaard gebleven palet. Ruim 200 werken die maar zelden naast elkaar te zien zijn, zijn samengebracht in deze tentoonstelling. We worden chronologisch geleid door de ontwikkeling van het kunstenaarschap van Van Gogh en ontdekken hoe hij het vak leerde, van zijn eerste experimentele tekeningen tot zijn beroemde latere werk.

G AU GU I N , BO N N A R D, D E N I S

De Hermitage Amsterdam besteedt aandacht aan een kleine, maar buitengewoon invloedrijke groep jonge Franse kunstenaars van eind negentiende en begin twintigste eeuw. Na de doorbraak van het impressionisme zochten zij naar nieuwe artistieke wegen. Zij noemden zich de Nabis met als grote voorbeeld de experimentele Paul Gauguin. Sleutelfiguren van de groep waren Pierre Bonnard en Maurice Denis. In tegenstelling tot de impressionisten, die vooral momentopnames van het licht in de natuur probeerden te vatten, legden de Nabis de nadruk op kleur, gevoel, symbool en verbeelding. De Nabiskunstenaars luidden samen met andere vernieuwers als Van Gogh en Gauguin de moderne kunst in. De tentoonstelling geeft een beeld van de veelzijdigheid van het bloeiende artistieke klimaat in Parijs in de jaren 1890. Ook hier is er naast de rondleiding tijd om de meesterwerken naar eigen voorkeur verder te bezichtigen.


© Shutterstock

kerstrei ze n  15

Met Jan Dewilde naar

PARIJS

EEN MUZI K ALE K ER S T IN D E LI C HT S TA D

µµTsjaikovsky’s ballet La belle au bois dormant in de Opéra Bastille µµStadswandeling en rondleiding in de Opéra Garnier µµLezing door Jan Dewilde µµBezoek aan het Musée Carnavalet

© Shutterstock

DAG 1: Brussel – Parijs M Per Thalys naar Parijs. Na de lunch keren we - in gedachten - terug naar het Parijs van de 19de eeuw. We maken een stadswandeling en bezoeken de schitterende Opéra Garnier. Onze reisbegeleider werkt dikwijls in de bibliotheek daar en kent alle hoeken en kanten van dit operahuis, dat inspireerde tot The Phantom of the Opera. We wandelen door de oude muziekwijk en horen er over talrijke componisten, grote en kleine muziektheaters en smaakmakende anekdotes. Inleiding op de opera La belle au bois dormant, een van dé meesterwerken van het ballet. ’s Avonds trekken we naar de Opéra Bastille waar we dit 19de-eeuws pareltje van Tsjaikovsky bijwonen.

DAG 2: Parijs – Brussel O In de voormiddag staat ons een verrassingsconcert te wachten. Na de vrije lunch gaan we naar het Musée Carnavalet en ontdekken we de onuitputtelijke geschiedenis van Parijs. Terugkeer per Thalys.

JAN DEWILDE is musicoloog en werkte jarenlang voor diverse muziekprogramma’s bij de VRT. Nu is hij verbonden aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen en aan het Kunsthistorisch Instituut in diezelfde stad. Hij publiceert over allerlei domeinen van de muziek, doceert Luistercursussen Muziek voor Davidsfonds Academie en begeleidt Davidsfonds Cultuurreizen.

R E I S DATA èè 7 december 2013 çç 8 december 2013 Vlaamse romantische muziek door Jan De Wilde in Deinze. Woe. 6, 13, 20 en 27 nov. van 20 tot 22 uur

L a belle au bois dormant (D oornroosje)

Dit ‘ballet der balletten’ is een van de kroonjuwelen van het 19de-eeuwse balletpatrimonium. Choreograaf Marius Petipa en componist Piotr Ilyitch Tsjaikovsky sloegen de handen in elkaar voor een ‘sprookjesballet’, gebaseerd op het gelijknamige verhaal van Charles Perrault. Droom en werkelijkheid overlappen elkaar en de tegenstrijdige krachten van goed en kwaad strijden om het lot van twee jonge mensen. Een lieftallige prinses, gezegend met alle deugden, wordt vervloekt door een boze fee. Uiteindelijk zorgt de goede fee voor haar redding en een knappe prins kust haar wakker uit haar honderdjarige slaap. Het is misschien wel de mooiste balletpartituur ooit geschreven, vol emotionele diepgang en rijk symfonisch drama. De eerste uitvoering gebeurde in 1890 in het Mariinsky Theater in Sint-Petersburg en sindsdien hebben verschillende choreografen kleine variaties toegevoegd. In Parijs krijgen we de versie uit 1989 van de legendarische Rudolf Nurejev te zien, met een briljant danskorps en met somptueuze decors en kostuums ontworpen door Ezio Frigerio en Franca Squarciapino.

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 635 toeslag 1-persoonskamer: € 120 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ Ticket in cat. I voor het ballet (waarde: € 110)

++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en inleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Overnachting met ontbijt in

hotel Mercure Monty Opéra***

++ 1 lunch in lokaal restaurant ++ Treinreis met Thalys in 2de

klasse van Brussel-Zuid naar Paris Nord h/t ++ Paris Visite kaart voor openbaar vervoer in Parijs. Er is geen autocar voorzien. Alle verplaatsingen gaan te voet of met het openbaar vervoer. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© IAN STEYN

16  kerstrei zen

Met Ian Steyn-du Toit naar

LONDEN

R E I S DATA èè 6 december 2013 çç 8 december 2013

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 1.260 toeslag 1-persoonskamer: € 115 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ Tickets voor de balletvoorstellingen (totale waarde: € 265)

++ Unieke bezoeken aan de Royal

Ballet School en het White Lodge Museum ++ Exclusief bezoek (buiten de openingsuren) aan de tentoonstelling in Tate Modern ++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken (totale waarde: € 105) ++ Reisbegeleiding en inleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes ++ Overnachtingen met ontbijt in het hotel Strand Palace***+ ++ 2 lunches in lokale restaurants ++ Treinreis met Eurostar in 2de klasse Brussel-Zuid - Londen (h/t) ++ Travelcard voor 2 dagen openbaar vervoer (buiten de excursie de eerste dag gaan alle verplaatsingen te voet of met het openbaar vervoer) ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

µµTsjaikovsky’s De Notenkraker en Prokofjevs

belevenis! ’s Avonds naar het beroemde Royal Opera House voor Prokofjevs onvolprezen en dramatische ballet Romeo en Julia. Natalia Osipova en Carlos Acosta zijn de sterren van de avond!

Romeo en Julia in het Royal Opera House in Covent Garden µµUnieke bezoeken aan de Royal Ballet School en het White Lodge Ballet Museum µµInleidingen door Ian Steyn-du Toit µµExclusief bezoek aan de tentoonstelling ‘Paul Klee’ in Tate Modern

DAG 3: Londen – Brussel-Zuid O Laatste bezoek in Londen, met aandacht voor een ander bekend theater: Shakespeare’s Globe Theatre. In deze getrouwe kopie van het theater uit 1599 komen we meer te weten over theaterproducties van toen en nu. Nadien vrije tijd in de stad voor verder bezoek of wat ‘Christmas shopping’ (de winkels zijn open op zondagnamiddag). In de late namiddag terugreis.

DAG 1: Brussel-Zuid – Londen M Met de Eurostar naar Londen. Per autocar naar Richmond, even buiten de stad, voor de lunch en een uniek bezoek aan het White Lodge Museum. Tijdens ons bezoek aan dit prachtige 18de-eeuwse jachtslot leren we niet alleen meer over de geschiedenis van het klassieke ballet, maar ook over het dagelijkse leven van de jonge studenten aan de Royal Ballet School die hier hun opleiding starten. We zien ook enkele uitzonderlijke stukken uit de befaamde collecties van de Royal Ballet. Inleiding door onze reisbegeleider over Tsjaikovsky’s magistrale kerstballet De Notenkraker. Uitzonderlijk mogen we deze inleiding houden in het Salon van White Lodge. Terug in Londen trekken we naar Covent Garden voor een ongetwijfeld feestelijke voorstelling. DAG 2: Londen O-M We starten de dag met een uniek en exclusief bezoek, buiten de openingsuren, aan de tentoonstelling ‘Paul Klee’ in Tate Modern. Kleurrijke tekeningen, aquarellen en schilderijen schetsen het werk en het leven van deze invloedrijke kunstenaar uit het begin van de 20ste eeuw. Terug in het hotel vertelt Ian Steyn-du Toit ons meer over de avondvoorstelling. Nadien brengt een (opnieuw) exclusief bezoek ons naar de Royal Ballet School. We kunnen er verschillende balletklassen bijwonen. Een unieke

Een geschiedenis van de klassieke dans door Ian Steyn-du Toit in Sint-Niklaas. Za. 5 en 12 okt. van 14 tot 17 uur. Met live demonstraties en bezoek aan kostuum- en decoratelier

© shutterstock

IAN STEYN-DU TOIT is professioneel danser en dansleraar en volgde ook een professionele muziekopleiding. Momenteel is hij verbonden aan het Lemmensinstuut in Leuven en hij is medeoprichter, artistiek leider, huischoreograaf en leraar bij Stichting Klassieke Dans in SintNiklaas. Hij werkt bovendien freelance voor diverse binnen- en buitenlandse dansgezelschappen.

MET EEN TOP D AN S ER NAAR HET S UMMUM VAN D E K LA S S IE K E D AN S


© Shutterstock

kerstrei ze n  17

Met Vic De Donder naar

BERLIJN & POTSDAM

C ULTUREEL HOOG S TAAN D NIEUW J AAR IN D E D UIT S E HOOF D S TA D

µµUitgebreid bezoek aan monumenten en mu-

laatste dag van het jaar vrij invullen tot aan het oudejaarsavondbuffet in ons hotel. 2014 is nu niet ver meer!

sea (Pergamon, Neues Museum, Gemälde­ galerie…) µµExcursie naar Potsdam met o.m. bezoek aan Sanssouci µµFeestelijk oudejaarsavondbuffet (incl. drank), lunch op het dak van de Reichstag µµNieuwjaarsconcert van de Berlijnse Staatskapelle

DAG 2: Berlijn – Potsdam – Berlijn O-A Uitstap naar het koninklijke Potsdam. Hier lieten de koningen van Pruisen prachtige paleizen en tuinen aanleggen. We bezoeken o.m. het unieke paleis Sanssouci en het imposante Neues Palais. Ook het gezellige en verrassende stadscentrum van Potsdam, met de Russische kolonie Alexandrowka en de Hollandse wijk, komen aan bod. DAG 3: Berlijn O-A Berlijn telt meer dan 50 grote musea, die allemaal topcollecties presenteren. Het Museuminsel is een absolute must. Het wereldberoemde Pergamonmuseum staat op het programma, alsook het recent heropende Neues Museum, waar we de collectie Egyptische oudheden zien. Nadien kan ieder de

R E I S DATA èè 29 december 2013 çç 2 januari 2014

© Shutterstock

DAG 1: Brussel – Berlijn A Vlucht naar Berlijn. Na de vrije lunch, uitgebreide stadsrondrit door de hoofdstad van Duitsland. We rijden o.m. langs de Reichstag, restanten van de Muur, het nieuwe Lehrter Bahnhof, KaDeWe en de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Van de Alexanderplatz over de Spree naar Unter den Linden, en van de Gendarmenmarkt naar de Brandenburger Tor. Oost- en West-Berlijn lijken ’s avonds oude bekenden voor ons.

VIC DE DONDER studeerde Filosofie en Oosterse Taalkunde aan de U Gent en was journalist bij De Standaard. Zijn belangstelling gaat uit naar geschiedenis, zowel van de klassieke oudheid als van de nieuwste tijd. Hij publiceerde negentien boeken, historische documentaires en romans, en begeleidde al meer dan dertig Davidsfonds Cultuurreizen en Cultuurcruises.

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 1.455 toeslag 1-persoonskamer: € 160 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

DAG 4: Berlijn O-A Nieuwjaarsdag in Berlijn. Na het latere ontbijt bezoek aan de interessante schilderijencollectie van de Gemäldegalerie. Een museumgids toont ons de hoogtepunten. ’s Namiddags wonen we het Nieuwjaarsconcert van de Berlijnse Staatskapelle bij. Onder leiding van de jonge Spaanse dirigent Pablo Heras-Casado brengen zij Beethovens negende symfonie. Een vreugdevol begin van het nieuwe jaar. DAG 5: Berlijn – Brussel O-M Vrije tijd voor winkelen of verder bezoek. We nemen afscheid met een lunch op het dak van de Reichstag met weids panorama op de Duitse hoofdstad. Terugreis naar Brussel.

++ De toegangsgelden voor ver-

melde bezoeken (waarde: € 45)

++ Ticket voor het Nieuwjaarsconcert (waarde: € 65)

++ Feestelijk oudejaarsavondbuffet (incl. dranken) in het hotel

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Overnachtingen met ontbijt en

2 diners in het centrale Maritim proArte****+ ++ 1 lunch op het dak van de Reichstag en 1 diner in lokaal restaurant ++ Vluchten Brussel-Berlijn h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers, stadsrondrit en excursie naar Potsdam per autocar. Daarbuiten gaan verplaatsingen te voet en met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom). ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

18  kerstrei zen

Met Beatrijs Van Hulle naar

DRESDEN

R E I S DATA èè 22 december 2013 çç 27 december 2013

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 1.645 toeslag 1-persoonskamer: € 120 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ Tickets in Cat. I en II voor opera’s en ballet (waarde: € 275)

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken (waarde: € 50)

++ Reisbegeleiding en inleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs ++ Logies met ontbijt, 3 diners (waarvan het kerstavonddiner) in hotel Maritim Dresden**** ++ 1 lunch en 1 diner in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Berlijn h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers Berlijn-Dresden h/t en excursie op dag 3 in comfortabele autocar. Daarbuiten geen vervoer per autocar. Verplaatsingen zijn te voet. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

µµUitgebreide stadsbezoeken: Frauenkirche,

DAG 4: Dresden O-A Na een wat langere nachtrust bezoeken we de collecties van de Galerie Neue Meister in het volledig vernieuwde Albertinum. Nadien zetten we de verkenning van het ‘Florence aan de Elbe' verder per autocar. We rijden naast de Elbe en langs de buitenwijken van de stad naar het pittoreske Pirna. We brengen er een bezoek aan het gloednieuwe Richard Wagnermuseum.

Zwinger, Residenzschloss µµBezoek aan het Historisches en het Neues Grünes Gewölbe, de Gemäldegalerie Alte en Neue Meister en het nieuwe Wagnermuseum µµFeestelijk kerstavonddiner µµTsjaikovsky’s Notenkraker en Puccini’s La Bohème en Madama Butterfly in de Semperoper DAG 1: Brussel – Berlijn – Dresden A Vlucht naar Berlijn en bustransfer naar Dresden. Inleiding door Beatrijs Van Hulle over Puccini’s magistrale opera La Bohème. Nadien trekken we naar de gerenommeerde Semperoper om er van deze emotionele opera te genieten.

DAG 5: Dresden O-M Inleiding op de opera. Begeleid bezoek aan de Zwinger met de schitterende collectie Oude Meesters van de befaamde Gemäldegalerie en de porseleinverzameling. Na de lunch, bezoek aan de Semperoper. We worden er ’s avonds terug verwacht om te genieten van Puccini’s Madama Butterfly!

DAG 2: Dresden O-A Inleiding op het ballet. Wandeling met gids door het historisch centrum van Dresden. De namiddag staat in het teken van de befaamde collecties van het recent volledig vernieuwde Residenzschloss. We bewonderen er de pracht en praal van het Historisches en het Neues Grünes Gewölbe. ’s Avonds wonen we de voorstelling van Tsjaikovsky’s feeërieke ballet De Notenkraker bij. DAG 3: Dresden O-A Verdere stadsverkenning. We kuieren langs de Elbe en hebben aandacht voor de heropgebouwde Frauenkirche. Bezoek aan Dresden Neustadt, oorspronkelijk het oudste gedeelte van Dresden en lang een onafhankelijke stad, nu een modern en studentikoos stadsdeel. Wie dat wil kan in de namiddag de Vespers in de Kreuzkirche bijwonen. ’s Avonds feestelijk kerstdiner in het hotelrestaurant.

DAG 6: Dresden – Berlijn – Brussel O Vrije tijd voor winkelen of verder bezoek tot de transfer naar Berlijn. Vlucht naar Brussel. Operadag Tosca in Vlaamse Opera Antwerpen (di. 12 nov.) en Gent (di. 26 nov.) van 15 tot 22.45 u.

© Shutterstock

BEATRIJS VAN HULLE is musicologe en geeft o.m. didactiek esthetica en muziekgeschiedenis aan het Lemmensinstituut, esthetica in de Pleinschool in Kortrijk, muziekgeschiedenis aan Conservatorium Kortrijk en luistercursussen Muziek voor Davidsfonds Academie.

S FEERVOLLE K ER S T IN HET ‘ FLOREN C E AAN D E ELBE ’


© Shutterstock

kerstrei ze n  19

Met Els Swinnen naar

PRAAG

MUZI K ALE EN C ULTURELE K ER S TVERRA S S INGEN IN D E GOU D EN S TA D

µµExclusief recital door pianiste Els Swinnen op uitzonderlijke locatie µµTsjaikovsky’s Doornroosje en Mozarts Zauberflöte in het Estates Theater en de Staatsopera µµPrivé kerstconcert met volksmuziek µµUnieke en exclusieve bezoeken aan het Estates Theater en de Smetanahal

© Shutterstock

DAG 1: Brussel – Praag A Namiddagvlucht naar Praag. Transfer naar ons hotel. Het hoog aangeschreven Tsjechische volksmuziekensemble ‘Mala Ceska Muzika’ speelt daar voor ons exclusief een concert in onvervalste kerstsfeer.

DAG 2: Praag O-A In de voetsporen van Mozart brengen we een exclusief bezoek aan het Estates Theater. Dan volgt het Representatiehuis, een juweel van Praagse Jugendstil met de grootste concertzaal van de stad: de Smetanahal. Ook hier een exclusief bezoek. Nadien volgen we de oude koningsroute tot aan de Moldau, de legendarische Karlsbrug en verder naar Mala Strana. Bezoek aan de Mariakerk met het ‘kindje Jezus van Praag’. Kerstavonddiner.

DAG 3: Praag O-M-A Wie dat wil, kan de kerstviering bijwonen in de Sint-Jacobkerk. Koor en orkest luisteren de viering op. Na een lichte lunch en een inleiding wandelen we naar het prachtige Estates Theater voor Mozarts magistrale opera Die Zauberflöte. DAG 4: Praag O-M We trekken naar Josefov, het joodse stadsgedeelte, en bezoeken onder meer de oudste bewaard gebleven en nog dienstdoende synagoge in Europa. In de namiddag worden we vergast op een exclusief kerstrecital van onze reisbegeleidster Els Swinnen. Nadien bezoek aan het nieuw gerestaureerde Tsjechisch muziekmuseum en inleiding op de voorstelling van deze avond. Naar de Staatsopera, waar we de voorstelling van Tsjaikovsky’s beroemde ballet Doornroosje bijwonen. DAG 5: Praag – Brussel O-M Laatste bezoeken in Praag. Eerst de Praagse burcht, met de Sint-Jorisbasiliek, de gotische ridderzaal en de Sint-Vituskathedraal. Daarna exclusief bezoek met gids aan het Strahovklooster en de wereldvermaarde bibliotheek. Lunch op het domein van het klooster. Aansluitend terugvlucht naar Brussel. Wolfgang intiem. Mozarts kamermuziek opnieuw ontdekt door Kamiel Cooremans in Bonheiden. Di. 26 nov., 3, 10 en 17 dec. van 20 tot 22 uur

ELS SWINNEN studeerde piano aan het Lemmensinstituut in Leuven en later ook aan de Academie voor Muzische Kunsten in Praag. Door deze studies en frequente concerten in Tsjechië is ze goed op de hoogte van het culturele leven daar. Ze geeft les aan het Lemmensinstituut en concerteert in binnen- en buitenland. Dit is haar tiende Davidsfonds Cultuurreis naar Praag.

R E I S DATA èè 23 december 2013 çç 27 december 2013

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 1.295 toeslag 1-persoonskamer: € 150 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ Exclusief pianorecital door Els

Swinnen en kerstconcert van het volksmuziekensemble ‘Mala Ceska Muzika’ ++ Kaartjes in cat. I voor ballet en opera (totale waarde alle concerten: € 145) ++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken (waarde: € 75) ++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes ++ Overnachtingen met ontbijt en een diner in Best Western Meteor Plaza**** in Praag ++ 3 lunches en 2 diners in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Praag h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in comfortabele autocar. Bezoeken in Praag zijn vaak te voet of met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom). ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

20  kerstrei zen

Met Bart Van Thielen naar

ISRAËL

BART VAN THIELEN was 25 jaar verbonden aan de KU Leuven als directeur van het Centrum voor Levende Talen (CLT). Momenteel is hij vooral bezig met de geschiedenis van pelgrimstochten en van de kruisvaarten, waarvan Jeruzalem een middelpunt was. Hij is een ervaren en gewaardeerd reisbegeleider en bezocht Israël al herhaaldelijk.

R E I S DATA èè 20 december 2013 çç 28 december 2013

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 2.295 toeslag 1-persoonskamer: € 400 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Voorreisvergadering ++ Verblijf in kwaliteitsvolle hotels in volpension vanaf het ontbijt op dag 2 tot en met het avondmaal dag 8 ++ Vluchten Brussel-Tel Aviv h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

Kennismaking met de joodse religie en cultuur door Frans Van den Brande in Halle. Woe. 6, 13, 20 en 27 nov. en 4 dec. van 14 tot 16 uur

K ER S T IN EEN ‘ GEZEGEN D ’ LAN D

µµUitgebreid bezoek aan het oude Jeruzalem µµMiddernachtmis in het Heilig Land µµDe archeologische sites van Caesarea, Akko, Jericho...

µµDe belangrijkste plaatsen uit het leven van Christus: Bethlehem, Nazareth…

DAG 1: Brussel – Tel Aviv – Jeruzalem Avondvlucht naar Tel Aviv. Aankomst na middernacht. DAG 2: Jeruzalem O-M-A Na een korte rust en een stevig ontbijt rijden we naar de Dode Zee. Bezoek aan Qumran, waar de Dode Zeerollen werden gevonden. Daarna richting Massada. Gelegenheid om te baden in de Dode Zee. Door de woestijn van Judea terug naar Jeruzalem. DAG 3: Jeruzalem – Ein Karem – Jeruzalem O-M-A Bezoek aan de Tempel-/moskeeënberg. Wandeling langs de Via Dolorosa, de St.-Annakerk en de kerk van ‘het heilig Graf ’ (Verrijzenis). Korte stop aan de Klaagmuur. Verder naar Ein Karem, de geboorteplaats van Johannes de Doper. De synagoge van het Hadassah Hospital met de glas-in-loodramen van Marc Chagall. Bezoek aan de Johannes de Doperkerk. DAG 4: Jeruzalem – Bethlehem - Jeruzalem O-M-A De Olijfberg, de Tuin van Getsemane en een graf van Maria. Korte stop bij de Knesset en de Menorah. De Kerk van O-L-V van de Ark des Verbonds in Abou Gosh. De Basiliek van de Geboorte in Bethlehem. Bezoek aan het Palestijnse Wi’am Center.

DAG 5: Jeruzalem O-M-A De Zionberg, het graf van koning David en de kamer van het Laatste Avondmaal. Yad Vashem Holocaust Memorial. Na de middag naar het Israël Museum. Wie wil kan deelnemen aan de middernachtmis. DAG 6: Jeruzalem – Nazareth – Ginosar O-M-A Naar Jericho voor de opgravingen. Verderop de Berg van de Verzoekingen. Via de Jordaanvallei rijden we naar de berg Tabor. Doorreis naar Nazareth, bezoek aan de Basiliek van de Geboorteaankondiging en de Sint Jozefkerk. DAG 7: Banias – Kafarnaüm – Tabgha – Ginosar O-M-A Naar Banias (bron aan de voet van de berg Hermon). Bezoek in Kafarnaüm aan de oude synagoge en het huis van Petrus. Naar Tabgha, de eerste wonderbare spijziging. Boottocht op het Meer van Galilea. DAG 8: Zippori – Akko – Caesarea – Jaffa – Tel Aviv O-M-A De archeologische site Zippori en zijn prachtige mozaïeken. Naar de oude havenstad Akko met de Moskee El Jazzar en de ondergrondse stad van de kruisvaarders. Haifa met uitzicht over de stad en de baai van op de berg Carmel. Langs de Bahaitempel en bezoek aan de tuin. Langs de kust naar Caesarea, de hoofdstad van het Romeinse Judea. Jaffa. Wandeling en avondmaal in een lokaal restaurant. Terugvlucht na middernacht. DAG 9: Tel Aviv – Brussel Aankomst in de vroege ochtend.


© Shutterstock

kerstrei ze n  21

Met Lieve De Clerck naar

HONGKONG & MACAU EXOTI S C HE K ER S T S FEER IN EEN OO S TER S E METROPOOL

µµUitgebreide verkenning van de districten Hongkong Island en Kowloon µµHet eiland Lantau met de Giant Boeddha µµDiner cruise ‘Symphony of Lights’ µµMacau, voormalige Portugese kolonie en gokparadijs DAG 1: Brussel – Amsterdam – Hongkong Transfer naar Amsterdam voor de rechtstreekse vlucht naar Hongkong. DAG 2: Hongkong M-A Aankomst in de vroege ochtend. Eerst stadswandeling door Kowloon en het Tsim Sha Tsui-district. ’s Avonds wandelen we door Temple Street met zijn geanimeerde avondmarkt en typische eetstalletjes. DAG 3: Hongkong O-M-A Bezoek aan het Financial Centre. Met de authentieke kabeltram beklimmen we de steile Victoria Peak met het spectaculaire panorama over Hongkong. Langs het koloniale Aberdeen met zijn havenactiviteiten naar Repulse Bay en zijn mooie stranden. We maken ook een tochtje in een sampanboot. Vervolgens naar Hollywood Road en de Central Mid-Levels Escalator, een roltrap van 800 meter lang die dwars door een levendige buurt gaat. DAG 4: Hongkong O-M-A Verdere verkenning van Kowloon, het schiereiland van de negen draken, met de Wong Tai Sin-tempel, de jademarkt en de vogel- en bloemenmarkt. Na het middagmaal bezoek aan het Kunstmuseum met antieke Chinese schatten. Wandeling op de Avenue of Stars, een laan gewijd aan de sterren die van Hongkong het ‘Hollywood van het Oosten’ hebben gemaakt. ’s Avonds schepen we in voor een

dinercruise en genieten we van de spectaculaire lichtshow Symphony of Lights, waarbij kleurrijke laserstralen en duizenden lichtjes de wolkenkrabbers doen dansen op muziek. DAG 5: Hongkong – Macau – Hongkong O-M-A Met de ferry naar Macau, de voormalige Portugese kolonie ten zuidwesten van Hongkong en een speciale administratieve regio van China. Bezoek aan de ruïnes van de Basilica do São Paulo, de Puhakerk en de A-Ma-tempel op het Senado Square. Uiteraard maken we ook kennis met de Las Vegassfeer in de casino’s vol met gokchinezen en anderen. Terugkeer naar Hongkong. DAG 6: Hongkong O-M-A Naar Lantau, het grootste eiland van de Hongkongarchipel, met zijn groene heuvellandschap. Bezoek aan Cheung Sha Beach (een voormalige trekpleister voor zeerovers en smokkelaars), het Tai O-vissersdorp en de Giant Boeddha, de 34 meter hoge en 250 ton zware trekpleister van het eiland. Bezoek aan het Po Lin-klooster, waar we genieten van een vegetarische lunch. In de late namiddag vrije tijd om te winkelen. Na het avondmaal en een laatste blik op de skyline van Hongkong rijden we naar de luchthaven voor de terugvlucht. DAG 7: Hongkong - Amsterdam - Brussel Aankomst in de ochtend in Amsterdam en aansluitend transfer naar Brussel. Lekkel! Tom Van de Weghe en Sofie Aelterman

LIEVE DE CLERCK interesseerde zich al in haar jeugdjaren voor oosterse culturen en in het bijzonder voor de Chinese. Met de rugzak maakte ze alleen een tocht van 8.000 km door China. Nadien reisde ze meer dan 17 jaar lang beroepsmatig naar alle regio’s van het enorme land. Ze studeerde Chinees aan o.m. Fudan Universiteit in Shangai en Chang’an universiteit in Xi’An.

R E I S DATA èè 6 december 2013 çç 12 december 2013

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 2.985 toeslag 1-persoonskamer: € 440 min. 15, max. 20 personen

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken en excursies

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in hotel Harbour Plaza

Metropolis**** (of gelijkwaardig) met ontbijt en 1 x avondmaal, overige maaltijden in de stad (vanaf lunch op dag 2 t.e.m. avondmaal op dag 6) ++ Transfer naar Amsterdam per autocar ++ Vluchten Amsterdam-Hongkong h/t met Cathay Pacific, de luchthaventaksen ++ Vervoer in comfortabele autocar met airconditioning ++ Annulerings-, bagage-, bijstandsverzekering


22  kerstrei zen

Met Esther Maris naar

SRI LANKA

K ER S TMI S EN NIEUW J AAR OP HET VERRU K K ELI J K E EILAN D

µµBoeddhistische sites Anuradhapura en

Polonnaruwa µµExotische fauna en flora µµDe statige Leeuwenrots van Sigiriya µµLevendige restanten van het koloniale verleden

DAG 4: Anuradhapura – Mihintale – Anuradhapura O-M-A Anuradhapura, de eerste hoofdstad. Eeuwen verborgen in de dichte jungle, is dit als Unesco Werelderfgoed geklasseerd complex van paleizen, kloosters en monumenten nu weer toegankelijk. Na de middag rijden we naar Mihintale, de geboorteplaats van het boeddhisme in Sri Lanka. Rond de 300 meter hoge bergtop is een complex van viharas en andere kloostergebouwen gegroeid.

DAG 9: Nuwara Eliya O-M-A Onderweg naar Nuwara Eliya: berglandschappen, watervallen en plantages met vlijtige theepluksters. We volgen in een fabriek de verschillende stadia van blaadje tot een kop heerlijke Ceylonthee. DAG 10: Yala NP – Kataragama O-M-A Jeepsafari door het Yala natuurpark, het grootste van Sri Lanka: vogels, olifanten, luipaarden, zwijnen en (hopelijk) nog veel meer in een omgeving vol religieuze plaatsen en schrijnen. ‘s Avonds genieten we van een uitgebreid oudejaarsdiner.

DAG 5: Aukana – Ritigale – Kandalama O-M-A Het grootste Boeddhabeeld van Sri Lanka. Daarna het raadselachtige kluizenaarswoud van Ritigala. Olifantenrit in Habarana. DAG 6: Sigiriya – Polonnaruwa – Kandalama O-M-A We beklimmen de Leeuwenrots van Sigiriya en bezoeken de ruïnes van het koninklijk paleis. We zien unieke fresco’s en krijgen een schitterend uitzicht over de jungle. Naar de historische sites van Polonnaruwa met de resten van de stadswallen, het koninklijk paleis, de Tempel van de Tand, het monumentale Gal Vihare…

DAG 2: Colombo M-A Na de nodige rust rijden we naar Colombo voor een eerste kennismaking met de hoofdstad. Onderweg bezoek aan de tempel van Kelaniya.

DAG 7: Dambulla – Kandy O-M-A De grotten van Dambulla, schuilplaats voor de Singhalese koningen, eeuwenlang verfraaid met schilderwerken, fresco’s en honderden boeddhabeelden. Kandy is de culturele hoofdstad van het land met o.a. de Tempel van de Tand. ’s Avonds wonen we een voorstelling bij.

DAG 3: Negombo O-M-A Van het schilderachtige Hollands Kanaal tot Negombo. Het hart van de lokale visindustrie wordt met zijn vele kerken ook wel eens ‘Little Rome’ genoemd. Op kerstavond gaan we naar de nachtmis. De kersttraditie is een erfenis van de lange koloniale geschiedenis.

DAG 8: Pinnawela – Peradeniya – Kandy O-M-A Naar Pinnawela. Bezoek aan een olifantenweeshuis. We zien de olifanten baden in de rivier. Bezoek aan de botanische tuinen van Peradeniya met als absolute topper de orchideeënserre.

DAG 12: Mount Lavinia O-M-A In de Meethiyagoda leren we meer over het ontginnen van ‘maansteen’. Via het zeeschildpaddenproject in Kosgoda reizen we verder naar Mount Lavinia.

© Shutterstock

DAG 1: Brussel – Colombo Vlucht via Doha naar Colombo.

DAG 11: Kataragama – Galle – Hikkaduwa O-M-A Bezoek aan de tempel van Kataragama. Vertrek naar Galle voor een bezoek aan de stad en het Hollands Fort.

DAG 13: Colombo – Mount Lavinia O-M-A Laatste bezoeken in Colombo. DAG 14: Colombo – Brussel O-M Vrije tijd en terugvlucht via Doha. DAG 15: Brussel Aankomst in Brussel.


kerstrei ze n  23

ESTHER MARIS kwam toen ze nauwelijks 18 was via een uitwisselingsprogramma in Sri Lanka terecht. Sindsdien boeit het land haar steeds meer. Ze is psychiater en gaat privé meerdere keren per jaar naar Sri Lanka. Ze is gefascineerd door de rijke Sri Lankaanse cultuur en samenleving en interesseert zich speciaal voor het boeddhisme.

R E I S DATA èè 22 december 2013 çç 5 januari 2014

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 3.895 toeslag 1-persoonskamer: € 840 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken en excursies

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen in kwaliteitsvolle

hotels in volpension vanaf het middagmaal op dag 2 t.e.m. het middagmaal op dag 14 ++ Vluchten Brussel-Colombo h/t via Doha met Qatar Airways, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in autocar met airconditioning ++ Visumkosten en -regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


stedenrei ze n  25

stedenreizen pag. bestem ming

afreisdatum dagen

Antwerpen. . ....................................................... Luc De Vos & Marc Van Riet. . .................... 23/03/2014..................... 1 Ieper..................................................................... Luc De Vos & Franky Bostyn. . .................... 15/05/2014..................... 1 Ieper..................................................................... Luc De Vos & Franky Bostyn. . .................... 18/05/2014..................... 1 Loncin & Eben-Emael.................................... Luc De Vos & Dave Warnier...................... 27/04/2014..................... 1 Bergen & La Louvière.................................... Guido Fonteyn................................................ 26/04/2014..................... 1 Eupen................................................................... Guido Fonteyn................................................ 07/06/2014..................... 1 Charleroi............................................................. Guido Fonteyn................................................ 14/06/2014..................... 1 Parijs...................................................................... Urbain Vermeulen & Tom Boiy. . .............. 12/10/2013..................... 2 Rijsel. . .................................................................... Etienne Rooms.. ............................................... 20/10/2013..................... 1 Edinburgh. . ......................................................... Bob Minnekeer............................................... 27/04/2014..................... 4 Trier...................................................................... Edward De Maesschalck.............................. 09/05/2014 .................... 3 Bonn - Avantgarde im Kampf..................... Luc De Vos & Hans Martens...................... 05/12/2013..................... 1 Bonn - Firenze................................................... Marc Laenen & Dimitri De Maesschalck. 01/12/2013..................... 1 Berlijn & Potsdam. . .......................................... Ronald Sledsens. . ............................................ 26/10/2013..................... 6 Berlijn & Potsdam. . .......................................... Rik Tyrions........................................................ 08/05/2014..................... 4 Kiev....................................................................... Alona Lyubayeva. . .......................................... 11/06/2014..................... 5 Sint-Petersburg.. ............................................... Marc Laenen. . ................................................... 16/04/2014..................... 5 Rome.................................................................... Luc Verhuyck. . .................................................. 03/03/2014..................... 5 Venetië................................................................ Luc Verhuyck. . .................................................. 05/04/2014..................... 5 Firenze.. ................................................................ Luc Verhuyck. . .................................................. 15/04/2014..................... 5 Napels.................................................................. Luc Verhuyck. . .................................................. 28/05/2014..................... 6 Lissabon.. ............................................................. Jos Molenaers & Patricia Baetslé. . ............ 23/04/2014..................... 5 Istanboel............................................................. Wim Vanhoorne............................................. 26/04/2014..................... 6 Istanboel............................................................. Yves Senden..................................................... 14/06/2014..................... 6 © Shutterstock

26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 47

reisbegeleider


© WIKIMEDIA COMMONS

26  stedenrei zen

Met Luc De Vos en Marc Van Riet naar Em. prof. dr. LUC DE VOS was gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is een voormalig hoger officier van het Belgisch leger. Hij publiceerde meerdere boeken en artikels o.a. over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Hij adviseert media en politieke leiders. MARC VAN RIET is voorzitter van het Directiecomité van he t Si mon Ste v i n V la a m s Vestingbouwkundig Centrum vzw, voorzitter van Fort Liezele vzw en projectleider gemeente Puurs bij de restauratie van Fort Liezele. Hij publiceerde diverse artikels en een boek over forten.

reisdatU M èè 23 maart 2014

R eissom per pers . € 110 min. 2x18, max. 2x24 deelnemers Beide groepen verplaatsen zich samen in één autocar en ook de algemene inleiding door Luc De Vos en Marc Van Riet gebeurt gezamenlijk. Bij de rondlei­ dingen in de forten wordt de groep opgesplitst.

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Lezing en duiding door prof. Luc De Vos en Marc Van Riet

++ Lokale gidsen in de forten ++ Gebruik van de audiofoon ++ Welkomkoffie ’s morgens in Liezele

++ Middagmaal in Liezele ++ Vervoer ter plaatse in

comfortabele autocar en fooi voor de chauffeur ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

ANTWERPEN

D E FORTENGOR D EL OM ANTWERPEN TI J D EN S WO I

µµSamenwerking met Simon Stevin Vlaams Ves-

tingbouwkundig Centrum µµGrondige verkenning van de pantserforten van Liezele en Kessel µµInleidende lezing en duiding door Luc De Vos en Marc Van Riet In de overtuiging dat het Belgische leger het in open veld nooit zou halen tegen de strijdmacht van de grote buren, beslist men in de 19de eeuw om van Antwerpen een zogenaamd reduit te maken. Een plek die regering en veldleger tot de laatste snik zouden kunnen verdedigen, wachtend op hulp van een grotere mogendheid. In de tweede helft van de 19de eeuw wordt de binnenste fortengordel gebouwd. Die veroudert echter snel, doordat de militaire technologie zich pijlsnel ontwikkelt. In 1906 begint men aan de bouw van een tweede fortengordel. De grote verdedigingsgordel die zo rond Antwerpen ontstaat, maakt van de stad een van de grootste vestingen van Europa. In augustus 1914 breekt de Eerste Wereldoorlog uit. Na de verovering van de Forten van Luik rukt het Duitse leger op naar Antwerpen. Begin september wordt de fortengordel rond Antwerpen aangevallen. De forten van Walem en Sint-Katelijne-Waver vallen al na enkele dagen in handen van de Duitsers. De andere forten worden door de omtrekkende beweging van het Duitse leger totaal geïsoleerd. In oktober 1914 ziet koning Albert I zich verplicht zijn leger terug te trekken tot aan de IJzer. We bezoeken onder deskundige begeleiding de pantserforten van Liezele en Kessel.

Het Fort van Liezele staat bekend als het best bewaarde en gerestaureerde pantserfort van de Antwerpse buitenlinie. In 1908 begint de bouw. In augustus 1914, wanneer de Duitsers België binnenvallen, is het fort nog niet volledig afgewerkt en worden in sneltempo nog enkele werken uitgevoerd. Liezele ligt buiten de eigenlijke aanvalszone maar bestookt voortdurend het naderende Duitse leger en wordt een aantal keren zwaar beschoten. Wanneer in oktober 1914 het leger zich terugtrekt, dekt fort Liezele de terugtocht en blijft het geïsoleerd achter. Op 10 oktober 1914 ziet commandant Fiévez zich verplicht het fort van Liezele over te dragen aan de Duitsers. Tot het einde van de oorlog blijft het een onderdeel van de Duitse verdedigingslijn rond Antwerpen. Aan de hand van authentiek materiaal leren we hoe de manschappen leefden in het fort. We zien o.a. commandoposten, troepenkamers, de ziekenboeg, de troepenkeuken, geschutsopstellingen, de gepantserde waarnemingspost en een zeer uitgebreide verzameling originele uniformen. Ook het Fort van Kessel, waarvan de bouw startte in 1909, is nog niet klaar op het moment dat de Duitse troepen België binnenvallen. Commandant Piraux en zijn troepen doen hun uiterste best om het fort gevechtsklaar te krijgen. Van het fort, opgetrokken in ongewapend beton, werd gedacht dat het bestand zou zijn tegen 21 cm-granaten. De geschiedenis leert ons dat dat niet helemaal waar was. Op 4 oktober 1914 bestoken de Duitsers het fort met de zwaarste artillerie die ze op dat moment ter beschikking hebben. Niet minder dan 123 ‘dikke Bertha’s’ worden afgevuurd. De zware vernielingen maken het fort onverdedigbaar. Een dag later valt het in Duitse handen.


© Shutterstock

stedenrei ze n  27

Met Luc De Vos en Franky Bostyn naar

IEPER

BELANGRI J K S LAGVEL D VAN D E EER S TE WEREL D OORLOG

µµBezoek aan de oude slagvelden rond Ieper µµMemorial Museum Passchendaele 1917 µµIn Flanders Fields Museum µµBegeleiding en duiding door prof. Luc De Vos en Franky Bostyn

Op eigen kracht naar Ieper. Samenkomst omstreeks 8.30u bij een koffie. Daar luisteren we naar een algemene inleiding, waarna we ons laten terugvoeren in de tijd naar de Eerste Wereldoorlog. We beginnen onze uitstap met een indrukwekkend overzicht in het Memorial Museum Passchendaele 1917. We doorlopen in een historisch-educatieve presentatie de 5 Slagen om Ieper aan de hand van een uitgebreide collectie historische foto’s en voorwerpen, maquettes, nagebouwde taferelen en een gereconstrueerde Britse dug-out. Blikvanger van het museum is een onderaardse gang, waar we binnen lopen in slaapplaatsen, hoofdkwartieren, communicatieposten en verbandposten. Dan starten we onze ontdekkingstocht op de slagvelden. We bezoeken de Duitse bunkers en de loopgraven uit 1916 in Bayernwald. Deze 40 meter hoge heuvel was van grote militair strategische waarde en de inzet van een verbeten strijd. De Duitsers wonnen het gevecht en bouwden Bayernwald uit tot een onneembare vesting. De site van Hill 60 is een van de meest authentieke oorlogslandschappen in de Westhoek. Hill 60 werd vooral bekend omwille van de ondergrondse oorlogsvoering, is een van de meest bevochten plaatsen uit de regio en tevens de plek waar voor het eerst gifgas tegen de Britse troepen werd gebruikt.

In Langemark maken we een wandeling op het Deutscher Soldatenfriedhof. Dit kerkhof wordt gekenmerkt door rijen platte, grijze, granieten stenen waarin telkens een twintigtal namen gegraveerd zijn. Het Britse soldatenkerkhof Tyne Cot Cemetery, met bijna 12.000 graven, is de grootste Britse begraafplaats op het Europese vasteland. Het verschil tussen de twee kerkhoven is opmerkelijk. ‘In Flanders fields the poppies blow, between the crosses, row on row’. Zo begint het gedicht van luitenant-kolonel John McCrae. In het In Flanders Fields Museum wordt de oorlog tastbaar door de verhalen van personen die de oorlog meemaakten. We eindigen met een bezoek aan St George’s Memorial Church, de Anglicaanse herdenkingskerk in Ieper. Indien gewenst kunnen we –vrijblijvend – de Last Post bijwonen aan de Menenpoort. Met deze dagelijkse herdenkingsceremonie brengen we een laatste groet aan de gesneuvelden.

De Groote Oorlog. Van oorzaken tot gevolgen door Dominiek Dendooven in Torhout. Woe. 27 nov., 4, 11 en 18 dec. van 14 tot 16 uur Beleef elke dag uit de Eerste Wereldoorlog Kalender 2014-2018. Robert Declerck Ooggetuigen in de Grote Oorlog. Een Amerikaanse reporter… Nicky en Anthony Langley In Flanders Fields Marc Demeyer De Nacht van de Geschiedenis Davidsfonds Daguitstap naar In Flanders Fields (Ieper) en Tournees 'De gekke soldaat' en 'Ontploft!'

Em. prof. dr. LUC DE VOS was gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is een voormalig hoger officier van het Belgisch leger. Hij publiceerde meerdere boeken en artikels o.a. over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Hij adviseert media en politieke leiders. FRANKY BOSTYN is historicus en specialiseerde zich in het oorlogsverleden van de Westhoek, waarover hij al tientallen boeken en artikels publiceerde. Als voorzitter van de vzw Association for Battlefield Archaeology in Flanders is hij een van de grondleggers van het archeologisch onderzoek op oude slagvelden.

reisdata èè 15 mei 2014 èè 18 mei 2014

R eissom per pers . € 120 min. 2x15, max. 2x24 deelnemers Voor deze dagtrip zijn twee samen­reizende groepen voorzien van elk maximum 24 deelnemers. Op het terrein en bij rondleidin­ gen gaat elke groep zijn gang, in functie van het onderwerp afwisselend begeleid door Luc De Vos en Franky Bostyn. Beide groepen verplaatsen zich samen in 1 autocar en ook de algemene inleiding gebeurt gezamenlijk.

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Welkomkoffie ’s morgens in Ieper ++ Broodjeslunch ++ Vervoer ter plaatse in comfortabele autocar en fooi voor de chauffeur ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering Opgelet: deze reis vertrekt in Ieper (niet in Brussel)


© WIKIMEDIA COMMONS

28  stedenrei zen

Met Luc De Vos en Dave Warnier naar

LONCIN & EBEN-EMAEL

Em. prof. dr. LUC DE VOS was gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is een voormalig hoger officier van het Belgisch leger. Hij publiceerde meerdere boeken en artikels o.a. over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Hij adviseert media en politieke leiders. Kapitein DAVE WARNIER is militair historicus. Hij is als militair repetitor verbonden aan de Leerstoel Geschiedenis van de Koninklijke Militaire School.

ONZE K WET S BARE OO S TGREN S EN HAAR IN D RU K WE K K EN D E FORTEN

µµInleidingen, terreinverkenning en commentaar

door twee militaire historici µµHet intrigerende verhaal van een ongelooflijk snel besliste strijd µµBezoek aan de forten van Loncin en EbenEmael Na de Duits-Franse oorlog van 1870-1871 bleef de spanning tussen beide landen groot. België kon verwachten dat bij een volgend militair conflict de oorlog door ons land zou trekken. Het bouwde daarom een fortengordel rond Luik. Koninginnenstuk daarvan was het Fort van Loncin. Dat lag ten westen van Luik ter verdediging van de weg- en de spoorwegverbinding naar Brussel. Al op 15 augustus 1914, goed tien dagen na het begin van de Duitse inval in België, werd het indrukwekkende fort uitgeschakeld. Voor honderden soldaten werd de vesting het graf.

reisdatU M èè 27 april 2014

€ 120 min. 2 x 15, max. 2 x 24 deel­ nemers Voor deze dagtrip zijn twee samen reizende groepen voor­ zien van elk maximum 24 deel­ nemers. Op het terrein en bij rondleidingen gaat elke groep zijn eigen gang, in functie van het onderwerp afwisselend begeleid door Luc De Vos en Dave Warnier. Beide groepen verplaatsen zich in 1 autocar en ook de algemene inleiding gebeurt gezamenlijk.

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma

++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Lokale gidsen in beide forten ++ Gebruik van de audiofoon ++ Snelle lunch ++ Vervoer ter plaatse in

comfortabele autocar ++ Fooien voor de lokale gidsen en de chauffeur ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering Opgelet: deze reis vertrekt in Tienen (niet in Brussel)

© WIKIMEDIA COMMONS

R eissom per pers .

In 1926 werd beslist om een nieuw fort te bouwen in Eben-Emael. Het bewaakte bruggen over het Albertkanaal en over de Maas. Deze reus onder de forten werd geacht sterker te zijn dan de Franse Maginotlinie en de Duitse Westwall. Dit fort leek onneembaar, maar op 10 mei 1940 werd het in minder dan 15 minuten door de Duitse troepen geneutraliseerd...

Wat gebeurde er precies in augustus 1914? En in mei 1940? We beleven het volledige verhaal ter plaatse. Door hun inleidingen, commentaren en bezoeken geven krijgshistorici prof. Luc De Vos en Dave Warnier ons inzicht in de gebeurtenissen, maar ook in de snel evoluerende oorlogvoering en strategie. In de twee zo verschillende forten krijgen we meteen een kijk op het dagelijks leven van de soldaten, op hun zorgen en verwachtingen. Een ongemeend boeiende en beklijvende dag! ELEMENTEN VAN HET PROGR A MM A (volgorde kan wisselen) Samenkomst om 8 uur aan het station van Tienen (gratis parking onder camerabewaking) Inleidende briefing en lezing 10 mei 1940 Begeleid bezoek aan het fort van Eben-Emael Snelle lunch Lezing gevechten rond Luik in 1914 Begeleid bezoek aan het museum en het fort van Loncin

De Groote Oorlog. Van oorzaken tot gevolgen door Dominiek Dendooven in Torhout. Woe. 27 nov., 4, 11 en 18 dec. van 14 tot 16 uur De Tweede Wereldoorlog. Luc De Vos


Met Guido Fonteyn naar

BERGEN & LA Louvière E e n o u d e e n e e n n i e u w e s ta d

µµOntvangst op het stadhuis door Elio di Rupo* µµUnesco Werelderfgoed van eigen bodem µµDe Vlaamse migratie naar de Borinage µµIndustrieel erfgoed van hoge kwaliteit

Na dit bezoek bekijken we de indrukwekkende nieuwe scheepslift van Strépy-Thieu. Die overbrugt het hoogteverschil van 73 meter in één keer en is daarmee de grootste scheepslift ter wereld.

Bergen (Mons) is een oude stad met middeleeuwse kern, middeleeuwse kerken en een universiteit. In de voorsteden vinden we restanten terug van de industriële revolutie. La Louvière echter is een nieuwe stad, product van de zware industrie. Geleidelijk ontstaan zonder middeleeuws centrum. In de loop van de 19de eeuw beleefden de Waalse mijnen hun bloeiperiode dankzij de enorme vraag naar steenkool als belangrijkste grondstof. Menig Vlaming ondernam de tocht naar La Louvière en omstreken, op zoek naar werk en een beter leven.

We verlaten La Louvière voor Le Grand Hornu, een van de oudste industriële sites in de Borinage, met succes omgebouwd tot het MAC (Musée d’Art Contemporain). Le Grand Hornu is een prachtig voorbeeld van functionele stedenbouw in het begin van de 19de eeuw en was uitzonderlijk comfortabel voor zijn tijd. Een korte rit brengt ons naar Bergen, Europese Culturele hoofdstad in 2015, waar we een wandeling maken in het gezellige stadscentrum. Al van ver valt ons oog op het 87 meter hoge 17de-eeuwse belfort, het enige belfort in sobere barokstijl in België. Zoals vaak is ook hier de Grote Markt met zijn kleurrijke gevels het hart van de stad. Na de stadswandeling worden we door de titelvoerende burgemeester ontvangen op het stadhuis*.

In La Louvière bezoeken we indrukwekkend industreel erfgoed: de oude scheepslift van Strépy-Bracquegnies, een technisch hoogstandje van Engelse makelij en nog steeds in gebruik. Al meer dan een eeuw heeft het kanaal tussen La Louvière en Thieu vier hydraulische scheepsliften in bedrijf. Ze overbruggen samen een hoogteverschil van ongeveer 68 meter met als enige energiebron water. Dankzij deze liften ontstond er een verbinding tussen Maas en Schelde. Sinds het begin van deze eeuw worden de liften voornamelijk voor de pleziervaart gebruikt. Het zwaardere goederenverkeer wordt omgeleid via de nieuwe scheepslift van Strépy-Thieu. Dan naar de mijnsite Bois-du-Luc: een complete mijnwerkersstad, een van de best bewaarde overblijfselen uit dat tijdperk in Europa. We leren er meer over het dagdagelijkse leven van de werknemers van de kolenmijn.

* indien de politieke agenda van die dag het toelaat.

K en uw buren : bezoek aan 5 Waalse steden en de O ostkantons

U kunt deze regio van april tot oktober met een reeks dagreizen beter leren kennen, onder deskundige begeleiding van Walloniëkenner Guido Fonteyn. Elke keer zal ‘de’ lokale politieke figuur ons ontvangen en een korte lezing geven. We willen daarbij dit deel van ons complexe land bekender maken en niet alleen een cultuurhistorisch inzicht bieden maar ook een link met de actualiteit leggen. In deze brochure ook nog Eupen en Charleroi, in de volgende reisbrochure komen Luik, Doornik en Namen aan bod.

© Bert Van Den Broucke Photo News

stedenrei ze n  29

GUIDO FONTEYN ging na zijn studie communicatiewetenschappen in Leuven werken bij Gazet Van Antwerpen en De Standaard. Sinds 2003 is hij zelfstandig journalist. Hij werkte als enige Vlaamse journalist in Wallo­nië, vanuit Namen, vandaar zijn bekendheid als ‘Walloniëkenner’. Hij schreef ook verschillende boeken en artikels over de migratie van Vlamingen naar Wallonië.

reisdatU M èè 26 april 2014

R eissom per pers . € 95 min 30 - max. 48 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Middagmaal ++ Vervoer ter plaatse in

comfortabele autocar en fooi voor de chauffeur ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Bert Van Den Broucke Photo News

© Shutterstock

30  stedenrei zen

GUIDO FONTE YN ging na zijn studie communicatiewetenschappen in Leuven werken bij Gazet Van Antwerpen en De Standaard. Sinds 2003 is hij zelfstandig journalist. Hij werkte als enige Vlaamse journalist in Wallo­nië, vanuit Namen, vandaar zijn bekendheid als ‘Walloniëkenner’. Hij schreef ook verschillende boeken en artikels over de migratie van Vlamingen naar Wallonië.

reisdatU M 7 juni 2014

R eissom per pers . € 95 min 30 - max. 48 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor de

vermelde bezoeken ++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Middagmaal ++ Vervoer ter plaatse in comfortabele autocar en fooi voor de chauffeur ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

Met Guido Fonteyn naar

EUPEN

K e n n i s m a k i n g m e t o n z e D u itsta li g e l a n d g e n ote n. D e ‘l a atste B e lg e n’?

µµBezoek aan het parlement van de Duitstalige

gemeenschap µµOntvangst en uitgebreide lezing door minister-president Karl-Heinz Lambertz* µµBezoek aan Eupen µµWandeling in de Hoge Venen We durven de derde taalgemeenschap en derde officiële landstaal al eens uit het oog te verliezen. De 0,7 procent van ‘s lands bevolking is redelijk on­ bekend maar daarom niet onbemind. Wie zijn deze Duitstalige Belgen? Wat is hun verhaal? En waarom worden zij de ‘laatste Belgen’ genoemd? Eupen, Malmedy en Sankt Vith hebben historisch gezien, buiten het feit dat het grensgebieden zijn, weinig met elkaar gemeen. Eupen was gericht op het hertogdom Limburg, Malmedy op het prinsbisdom Luik, Sankt-Vith op het hertogdom Luxemburg. In 1815 worden zij door het Congres van Wenen toegewezen aan het koninkrijk Pruisen dat in 1870 opgaat in het Duitse keizerrijk. Tijdens de Eerste Wereldoorlog vechten de inwoners nog aan de zijde van het Duitse Rijk. Door het Verdrag van Versailles (1919) werden de gebieden door de overwinnende Grote Naties aan het kleine België gehecht, onder de benaming ‘Oostkantons’. De feitelijke overdracht van het grondgebied gebeurde op 10 januari 1920, na een volksraadpleging die de geschiedenis zal ingaan als ‘la petite farce belge’. Wanneer Hitlers troepen in mei 1940 België binnenvallen worden de gebieden geannexeerd bij het Duitse Rijk. Vele inwoners verwelkomen de Duitse troepen met open armen maar al snel kantelt de stemming als duidelijk wordt dat het nieuwe rijk van Hitler niet het Duitse rijk is dat zij gekend hebben. Na de bevrijding van de geallieerde troepen komt

het gebied weer onder Belgisch beheer. Duitstalig België heeft dan ook een bijzondere relatie tot de Wereldoorlogen, die hier anders herdacht worden dan in de rest van het land. De ‘Belgische’ geschiedenis begint voor hen immers pas in 1920. De Oostkantons omvatten de kantons van Eupen, Malmedy en Sankt Vith. Officieel behoren zij tot het Waalse gewest, al hebben de Duitstaligen een groot aantal eigen bevoegdheden. Als België in de jaren zestig ingedeeld wordt in taalgebieden wordt ook de Duitstalige Gemeenschap een feit. Duitstalig België bestaat enkel uit de kantons Eupen en SanktVith. Malmedy is Franstalig en maakt deel uit van de Franstalige gemeenschap. Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap, vertegenwoordiging van de Duitstalige bevolking van ons land, zetelt in Eupen, de hoofdstad van de Duitstalige Gemeenschap van België, de kleinste aller Europese regio’s. We vinden er ook de publieke omroep van de Duitstalige Gemeenschap (BRF) en het hoofdkantoor van de enige Duitstalige krant in België (Grenz-Echo). Minister-president Karl-Heinz Lambertz verwelkomt ons voor een grondige babbel over zijn Gemeenschap, de staatshervorming en de relatie tot Vlaanderen. (*) Nadien verkennen we het stadje Eupen waar veel barokke gebouwen nog dateren uit de tijd van de bloeiende lakenindustrie. Vlakbij liggen de Hoge Venen, het grootste natuurreservaat van België waar we na de lunch een korte wandeling maken. * indien de politieke agenda van die dag het toelaat.


Met Guido Fonteyn naar

CHARLEROI µµOntvangst op het stadhuis door Paul Magnette* µµBezoek aan Bois-du-Cazier µµOntvangst in een art-decohuis in privéeigendom

Ons bezoek aan Charleroi begint op de Place Charles II, het voormalige exercitieplein van de stad, en het hart van Charleroi. Charleroi is de stad van burgemeester Paul Magnette, tevens PSvoorzitter. Hij ontvangt ons in zijn statige stadhuis,* een prachtige mengeling van classicisme en art deco met een weelderig versierd interieur. Het 70 meter hoge belfort, dat deel uitmaakt van het stadhuis, is het jongste belfort van Wallonië. Elk kwartier speelt de beiaard een melodie van de lokale chansonnier Jacques Bertrand. Een bezoek aan de Saint-Christophekerk met haar indrukwekkende koepel mag natuurlijk niet ontbreken. De voormalige koninklijke kapel van Lodewijk XIV werd in 1722 opnieuw een kerk. Het oorspronkelijke barokke gebouw werd meermaals verbouwd en gerestaureerd wat de mengeling van stijlen verklaart. De barokke voorgevel dateert uit 1801. De verbouwing in de jaren vijftig gaf de kerk het uitzicht van een basiliek. De koepel werd in 1956 toegevoegd door architect Joseph André. Blikvanger in het interieur is het grote mozaïek bestaande uit miljoenen kleine blokjes gekleurd glas, deels bedekt met bladgoud. Het mozaïek werd gemaakt in een atelier in Venetië naar een ontwerp van Jean Ransy en is uniek in België. Wie Charleroi bezoekt kan niet om Bois-du-Cazier heen, de oude mijnsite in deelgemeente Marcinelle, waar op 8 augustus 1956 een van de grootste mijn-

rampen uit de vaderlandse geschiedenis plaats vond. Voor de toenmalige eerste minister Van Acker was steenkoolontginning het middel om de Belgische economie na de Tweede Wereldoorlog nieuw leven in te blazen. Buitenlandse werkkrachten werden naar België gehaald om te helpen in de mijnen. 275 mannen van 12 verschillende nationaliteiten gingen die noodlottige dag aan het werk in de steenkoolmijn. Slechts 13 mannen kwamen terug boven. Onder de 262 slachtoffers meer dan de helft Italianen maar ook vele Vlamingen. Economische migranten op zoek naar een beter leven. Bois-du-Cazier heeft nu iets van een mausoleum. Via getuigenissen, foto’s en videofragmenten komt het drama terug tot leven. Vandaag bevinden zich in Le Bois du Cazier musea gewijd aan de industriëen die Charleroi haar rijkdom bezorgden: kolen, staal en glas. Samen met de steenkoolmijnen kenden ook de metaal- en glasindustrie een enorme bloei. Hierdoor ontstond een welgestelde nieuwe burgerij met nood aan mooie, prestigieuze woningen die hun succes weerspiegelden. Art nouveau en later art deco deden hun intrede in de regio. We sluiten de dag af met een receptie in een privé­ woning bij de Samber, één van de mooiste art-decowoningen van de stad.

* Indien de politieke agenda van die dag het toelaat

© Bert Van Den Broucke Photo News

stedenrei ze n  31

GUIDO FONTE Y N g i ng na zijn studie communicatie­ wetenschappen in Leuven werken bij Gazet Van Antwerpen en De Standaard. Sinds 2003 is hij zelfstandig journalist. Hij werkte als enige Vlaamse journalist in Wallo­nië, vanuit Namen, vandaar zijn bekendheid als ‘Walloniëkenner’. Hij schreef ook verschillende boeken en artikels over de migratie van Vlamingen naar Wallonië.

reisdatum èè 14 juni 2014

R eissom per pers . € 95 min 30 - max. 48 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Middagmaal ++ Vervoer ter plaatse in

comfortabele autocar en fooi voor de chauffeur ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

32  stedenrei zen

Met Urbain Vermeulen en Tom Boiy naar

PARIJS

reisdata èè 12 oktober 2013 çç 13 oktober 2013

D E GROTE K UN S T S C HATTEN VAN IRA K EN ME S OPOTAMI Ë

R eissom per pers .

µµKunst en geschiedenis van het oude Twee­

2-persoonskamer: € 435 toeslag 1-persoonskamer: € 125 min. 2 x 15, max. 2 x 24 deel­ nemers Voor deze rondreis zijn 2 samen reizende groepen voorzien van elk maximum 24 deelnemers. Bij de meeste bezoeken gaat elke groep zijn gang, afwis­ selend begeleid door professor Urbain Vermeulen en Tom Boiy. Beide groepen verplaatsen zich in één autocar.

stromenland en de Arabische beschaving µµUitgebreide bezoeken aan de afdelingen Islamkunst en kunst van het Oude Nabije Oosten in het Louvre µµBegeleiding en achtergrond door Prof. Urbain Vermeulen en Tom Boiy DAG 1: Brussel – Parijs M-A Ochtendlijk vertrek naar Parijs waar we rond de middag zullen aankomen. Na de gezamenlijke lunch trekken we naar het Louvre waar we de volledige namiddag doorbrengen met bezoeken. Onze aandacht gaat vooral uit naar het ‘Département des Antiquités Orientales’ en het ‘Département des Arts de l’Islam’. Na een grondige verkenning van beide afdelingen rijden we naar het hotel voor het avondmaal en een welverdiende nachtrust.

I nbegrepen

++ Reisbegeleiding door Urbain Vermeulen en Tom Boiy

++ Gebruik van de audiofoon ++ Alle toegangsgelden voor

meerdere begeleiders Prof. URBAIN VERMEULEN is em. hoogleraar Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven en de UGent. Hij was voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen en is de promotor van de Vlaamse inbreng in het Nederlands-Vlaams Instituut in Cairo. Hij publiceert over de Arabische volksliteratuur, de Mamloeken en de islamdoctrine. TOM BOIY studeerde Oude Geschiedenis en Assyriologie en doctoreerde over de geschiedenis van de stad Babylon na Alexander de Grote. Hij was postdoctoraal onderzoeker aan de KULeuven, waar hij o.a. Geschiedenis van het Oude Nabije Oosten doceerde. Hij is nationaal secretaris van Ex Oriente Lux – België en auteur van ‘Babylon. De echte stad en de mythe’ (Davidsfonds Uitgeverij). Hij begeleidde al verschillende Davidsfonds Cultuurreizen, o.a. naar Syrië en Jordanië.

© Shutterstock

bezoeken en excursies volgens programma ++ Lokale gids ++ Fooien voor lokale gids en chauffeur ++ Overnachting met ontbijt en een avondmaal in hotel Mercure Opera Cusset*** ++ 1 lunch ++ Transfers en vervoer ter plaatse in een comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

oorlog. Honderdduizenden moslims uit de Franse koloniën kwamen Frankrijk te hulp en velen lieten het leven in de strijd tegen Duitsland. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de moskee een veilige haven voor hen die gezocht werden door de Duitsers. De moskee van Parijs is dan ook meer dan een gebedshuis, het is een waar instituut. Het interieur van de moskee is een fraai staaltje van islamitische kunst. Aansluitend bezoek aan het Institut de Monde Arabe waar we de reis afsluiten met enkele bezoeken. Vrije tijd tot aan de terugkeer naar België.

DAG 2: Parijs – Brussel O Na het ontbijt brengen we een bezoek aan de Grote Moskee van Parijs, de grootste moskee van Frankrijk. De moskee werd opgericht kort na de Eerste Wereldoorlog, als dank voor de hulp tijdens die

Koran, kaliefen en kruistochten De fundamenten van de islam door Urbain Vermeulen in Ronse. Woe. 2, 9, 16 en 23 okt. en 6 nov. van 14.30 tot 16.30 uur


© Shutterstock

stedenrei ze n  33

Met Etienne Rooms naar

RIJSEL

FRAN S . OO K NOG VLAAM S .

µµVerdedigingswerken van Vauban µµStadspoorten en Citadel µµHospice Comtesse µµStadswandeling

gens maken we een rondrit langs de verschillende stadspoorten en de Citadel de Lille. Na de vrije lunch bezoek we het stadscentrum van Lille. Tijdens onze wandeling vinden we nog vele invloeden terug van de Vlaamse oorsprong van de stad, zoals onder andere in het Hospice Comtesse. De reisbegeleider brengt ons verder langs de bekendste pleinen en bezienswaardigheden van de stad zoals de Place Charles de Gaulle, de Oude Beurs en de kathedraal Notre-Dame de Treille.

De uitstraling van de hoofdstad van Frans-Vlaanderen is groot en mede gekenmerkt door zijn Vlaamse herkomst en het militaire verleden. Rijsel werd in de 11de eeuw gesticht door Boudewijn V, graaf van Vlaanderen en was in 2004 Europese culturele hoofdstad. Tijdens deze dagtrip (her)ontdekken we de verschillende facetten van deze naaste buur.

© Shutterstock

reisdatum èè 20 oktober 2013

R eissom per pers . € 95 min. 15, max. 2 x 24 deelne­ mers. Voor deze dagtrip zijn twee samen reizende groepen voorzien van elk maximum 24 deelnemers. De rondleidingen gebeuren afzonderlijk voor elke groep.

I nbegrepen

++ Reisbegeleiding door Etienne

© Shutterstock

De voormiddag staat in het teken van de verdedigingswerken van militair architect Sébastien de Vauban. Onder het bewind van Lodewijk XIV, groeide Vauban uit tot een van de bekendste militaire bouwmeesters van Frankrijk. Hij verbeterde honderden al bestaande forten en stond ook aan de basis van de bouw van 17 nieuwe forten, waaronder de Citadel van Rijsel. Het Palais des Beaux Arts beschikt over een collectie maquettes van de verschillende werken van Vauban. Daar horen ook enkele Vlaamse steden bij. Onze reisbegeleider plaatst dit alles in zijn historische context. Vervol-

P ro f. ETIENNE ROOMS , doctor in de moderne geschiedenis, doceerde aan d e K o n i n k l ij k e M i l i t a i r e School te Brussel de vakken Krijgsgeschiedenis tot en met de Tweede Wereldoorlog, Historische kritiek en Geschiedenis van de internationale relaties van 1815 tot heden. Hij is een ervaren reisbegeleider bij Davidsfonds Cultuurreizen.

Rooms en collega

++ Gebruik van de audiofoon ++ Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Vervoer in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

Vervoer Op eigen kracht naar Kortrijk. Gezamenlijk per autocar naar Rijsel en het Palais des Beaux Arts. Voor de middag nog een rondrit langs de stadspoorten en de citadel. Het stadscentrum bezoeken we te voet. In de vroege avond rijden we terug naar Kortrijk. De Amerikaanse Burgeroorlog door Etienne Rooms in Brecht. Di. 12, 19 en 26 nov. en 3 dec. van 14 tot 16.30 uur Rijsel. Jan Yperman

Opgelet: deze reis vertrekt in Kortrijk (niet in Brussel)


© Shutterstock

34  stedenrei zen

Met Bob Minnekeer naar

EDINBURGH

BOB MINNEKEER is Schotland­ fanaat en auteur van verschillende boeken over Schotland en whisky. In 2008 bracht hij bij Davidsfonds Uitgeverij ‘Het echte Schotland’ uit, in samenwerking met Stefaan Van Laere. In 20 09 volgde ‘Whisky Puur’, met een begeleidende cursus­reeks bij Davidsfonds Academie. Hij runt al sinds 1996 de whiskyclub Glengarry in Gent.

reisdata èè 27 april 2014 çç 30 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.155 toeslag 1-persoonskamer: € 290 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen met ontbijt in

het stijlvolle ‘The George Hotel’ in het historische centrum van Edinburgh ++ 3 avondmalen ++ Vluchten Brussel-Edinburgh h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer op dag 3 in comfortabele autocar. De bezoeken in Edinburgh zelf worden te voet gedaan. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

Schoon h ei d en mysti ek op ze ven h euvels

µµScotch Whisky Experience en whiskyproeverij µµEdinburgh Castle & the Royal Mile µµExcursies naar Dumfernline Abbey, Stirling Castle en Rosslyn Chapel

DAG 1: Brussel - Edinburgh A Rechtstreekse lijnvlucht naar Edinburgh en eerste kennismaking met de stad. Via de Scotch Whisky Experience krijgen we een duidelijk beeld van het whisky maken aan de hand van beelden en verhalen. Uiteraard sluiten we het bezoek af met een proeverij waarna we als volleerde whiskyproevers de reis verderzetten. DAG 2: Edinburgh O-A Uitgebreide verkenning van de Royal Mile, de navelstreng van de oude stad en volgens Daniel Defoe de ‘mooiste straat ter wereld’. De Royal Mile verbindt Edinburgh Castle met het Palace of Holyroodhouse, de residentie van de koningin. We starten onze wandeling met een bezoek aan Edinburgh Castle. Verder op onze weg liggen o.a. het Writers’ Museum, het Schots Parlement en verschillende kerken, elk met hun eigen interessante verleden. We bezoeken ook het Palace of Holyroodhouse, door de Schotten smalend ‘Queenie’s time share’ genoemd. De koningin verblijft er immers maar enkele dagen per jaar, wanneer ze in Schotland is voor staatsaangelegenheden. Naast het paleis staat de ruïne van de 12de-eeuwse augustijnerabdij. DAG 3: Roslin - Dunfermline - Stirling Edinburgh O-A Na het ontbijt gaan we op ontdekking in de streek. Op een tiental kilometer van Edinburgh ligt het plaatsje Temple, volgens de overlevering de uitwijkplaats van de tempeliers die het vasteland ontvlucht waren.

We brengen een bezoek aan de enkele kilometers verderop gelegen Rosslyn Chapel, wereldberoemd sinds Dan Browns boek ‘De Da Vinci Code’. De 15deeeuwse kapel met zijn raadselachtige beeldhouwwerken is omgeven door legendes en wordt door velen geassocieerd met de Orde van de Tempeliers. Vanuit Roslin rijden we rond Edinburgh naar het noorden. Via de brug in Queensferry gaan we naar Dunfermline, voor een bezoek aan de Norman­ dische ruïne van de 12de-eeuwse benedictijnerabdij. Dunfermline Abbey wordt gezien als één van de beste voorbeelden van religieuze bouwkunst met Normandische invloeden in Schotland. Dunfermline Abbey was lange tijd de begraafplaats voor de Schotse koningen en is o.a. de laatste rustplaats van de legendarische Robert The Bruce. Op de terugweg naar Edinburgh stoppen we nog even in Stirling. Door zijn strategische ligging - alle belangrijke wegen naar het noorden en naar het zuiden kruisten elkaar hier - neemt Stirling een belangrijke plaats in de geschiedenis van Schotland in. Wie Stirling in handen had, was heer en meester over het land. Rond Stirling Castle werden belangrijke en beslissende veldslagen beslecht. Rebellenleider William Wallace komt zeker ter sprake. We bezoeken het impressionante Stirling Castle. DAG 4: Edinburgh - Brussel O Edinburgh op eigen tempo tot aan de transfer naar de luchthaven.


© Shutterstock

stedenrei ze n  35

TRIER

Z w i e r i g e s ta d v a n R o m e i n e n , b i ssc h o p p e n e n m a r x i s t e n

µµBegeleide bezoeken aan de stad en haar monumenten µµRondleidingen doorheen het Romeinse en middeleeuwse Trier µµBezoek aan het geboortehuis van Karl Marx Dag 1: Brussel – Trier A Met de autocar naar Trier. We beginnen ons bezoek aan een van de oudste steden van Duitsland met de Porta Nigra. Deze indrukwekkende poort dateert uit de tweede eeuw en maakte deel uit van de Romeinse omwalling. Een uitgebreid bezoek aan de romaanse Dom toont ons de verschillende bouwfases van de immense constructie.

© Shutterstock

Dag 2: Trier O-A Trier heeft veel van zijn bouwwerken te danken aan de Romeinse keizer Constantijn de Grote. We brengen onder andere een bezoek aan het amfitheater en de keizerlijke thermen, enkele indrukwekkende restanten van het Romeinse verleden van de stad. In de namiddag bezoeken we de Basilica van Constantijn en het Rheinisches Landesmuseum met een prachtige collectie kunstwerken uit de Romeinse Oudheid.

Dag 3: Trier - Brussel O Een laatste wandeling door de stad brengt ons langs enkele hoogtepunten van het middeleeuwse Trier, zoals de Liebfrauenkirche, het Dreikönigenhaus, de Hauptmarkt en de Frankenturm. Vervolgens bezoeken we het geboortehuis van Karl Marx. Hier vinden we een permanente tentoonstelling over het leven van de grondlegger van het marxisme. Voor we terugreizen naar Brussel, rijden we nog even de Petrusberg op voor een laatste blik op Trier.

© UVT

Met Edward De Maesschalck naar

EDWARD DE MAESSCHALCK is doctor in de geschiedenis en specialiseerde zich in de late middeleeuwen. Beroepshalve werkte hij voor de openbare omroep, waar hij eerst historische programma’s maakte, daarna interviewer werd voor Ten Huize Van en als adviseur mee aan de wieg stond van Canvas. Hij schreef talrijke historische werken.

reisdata èè 9 mei 2014 çç 11 mei 2014

R eissom per pers . Karel De Grote Op de grens tussen twee werelden. Raoul Bauer

TR I E R I N E E N N OTE N D O P

Trier aan de Moezel is niet alleen een wondermooie en gezellige stad, maar het is ook een van de oudste steden van Duitsland. Opgericht door keizer Augustus, was het eerst de hoofdstad van Belgica Prima en werd het later zelfs de hoofdstad van het West-Romeinse Rijk. Het aantal herinneringen aan de Romeinse Oudheid is dan ook verbluffend: de wereldberoemde Porta Nigra, maar ook het amfitheater, de thermen, de basilica van Constantijn de Grote en de talloze beelden, mozaïeken en grafmonumenten, die men kan bewonderen in rijke musea. Trier was ook de eerste bisschopsstad van Duitsland en bezit een schat aan indrukwekkende kerken, zoals de romaanse St-Petersdom en de gotische Liebfrauenkirche. Bovendien waren de aartsbisschoppen van Trier sinds de 14de eeuw keurvorst van Duitsland, wat weer resulteerde in prachtige paleizen en riante woningen. Onder Napoleon werd Trier een tijdlang door Frankrijk aangehecht en waaiden de leuzen van vrijheid, broederlijkheid en gelijkheid door de straten. Geen wonder dat uitgerekend hier Karl Marx werd geboren, wiens geboortehuis nog steeds met eerbied wordt bewaard. Reden genoeg dus om deze stad, die op de lijst staat van Unesco Werelderfgoed, te bezoeken.

2-persoonskamer: € 510 toeslag 1-persoonskamer: € 90 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf op basis van kamer

en ontbijt in comfortabel viersterrenhotel in Trier ++ 2 avondmalen in het hotel of lokaal restaurant ++ Transfers en vervoer ter plaatse in een comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

36  stedenrei zen

Met Luc De Vos en Hans Martens naar Em. prof. dr. LUC DE VOS was gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij is een voormalig hoger officier van het Belgisch leger. Hij publiceerde meerdere boeken en artikels o.a. over de Eerste en de Tweede Wereldoorlog. Hij adviseert media en politieke leiders. HANS MARTENS studeerde Kunsten aan Sint-Lucas en Ku nstgesch ieden is a a n de UGent. Hij werkte als curator voor het S.M.A.K., en was twee jaar raadgever cultuur bij Bert Anciaux, toen Vlaams minister van Cultuur. Nu is hij directeur van de Academie in Mechelen en onafhankelijk curator. In 2012 maakte hij o.a. samen met Jan Hoet de tentoonstelling ‘SintJan’. Hij is lid van o.a. de kunst- en cultuurcommissie van het Vlaams Parlement.

reisdatU M èè 5 december 2013

R eissom per pers . € 120 min. 2 x 15, max. 2 x 24 deel­ nemers. Voor deze dagtrip zijn twee samen reizende groepen voorzien van elk maximum 24 deelnemers. De inleidende lezing gebeurt gemeenschap­ pelijk.

I nbegrepen

++ Reisbegeleiding, inleidende lezing en rondleidingen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Toegangsgelden voor beide

BONN

AVANTGAR D E IM K AMPF EN MAN RAY

µµBezoek aan de tentoonstellingen ‘Die Avant-

garden in Kampf’ en ‘Man Ray - Fotograf im Paris der surrealisten’’ µµInleidende lezingen door professor Luc De Vos en Hans Martens µµMilitair-historische en kunsthistorische duiding In één dag bezoeken we twee boeiende tentoonstellingen. In de Bundeskunsthalle in Bonn brengen we een bezoek aan de boeiende tentoonstelling ‘Die Avantgarden in Kampf ’ over de pan-Europese samenwerking van artistiek talent in de eerste twee decennia van de 20ste eeuw. Met het uitbreken van de oorlog kwam veel van deze creativiteit tot stilstand en de grensoverschrijdende samenwerking verdween nagenoeg, met kunstenaars die onder de wapens werden geroepen, anderen moesten hun gastland verlaten, sommigen stierven (Kandinsky moest terug naar Rusland, Kahnweiler moest Frankrijk verlaten, Chagall kon niet terug naar Parijs, …). Een tweede deel focust op de nieuwe thema’s en technieken die artiesten zoals Schiele of Klee onder invloed van de oorlog brachten en een derde deel kijkt naar de grondslagen van de kunst in de 20ste eeuw die vanaf 1916 gelegd werden: door naar neutraal Zwitserland te vluchten werd daar de basis van het dadaïsme gelegd en ontstonden de termen ‘surrealisme’ en ‘abstractie’ met namen als Duchamp, Mondriaan en Malevich.

tentoonstellingen

++ Vervoer in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

Opgelet: deze reis vertrekt in Berchem (niet in Brussel)

Een volgend bezoek brengt ons in het Max Ernst museum in Brühl voor de tentoonstelling ‘Man Ray - Fotograf im Paris der surrealisten’. De bekende JoodsAmerikaanse dadaïstische en surrealistische fotograaf en filmregisseur klinkt u waarschijnlijk het bekendst in de oren door de foto’s van zijn minnares, model en

oorlogsfotografe Lee Miller. Tijdens de hoogdagen van het surrealisme verblijf hij in Parijs in het gezelschap van kunstenaars als Max Ernst, Marcel Duchamp en Salvador Dalí. De tentoonstelling focust op Man Ray’s fotografie in het Parijs van het interbellum. U krijgt er een beeld van de artistieke uitwisseling tussen Man Ray en de Parijse surrealisten. De tentoonstelling toont portretten, naakten en rayography, micro-opnames op basis van de door Man Ray zelf ontwikkelde technieken. DAGPROGRAMMA Per autocar vanuit Berchem naar Bonn. Bij aankomst krijgen we een inleidende lezing over de tentoonstellingen. Na de vrije lunch starten we met de begeleide bezoeken in de Bundeskunsthalle. Rondleiding gebeurt in kleine groepen van maximum 24 personen, bij deze tentoonstelling wisselend van reisbegeleider. In de late namiddag rijden we naar het Max Ernst museum in Brühl, waar uw reisbegeleider Hans Martens u zal rondleiden. Vervolgens terugreis naar Berchem.


stedenrei ze n  37

Met Marc Laenen en Dimitri De Maesschalck naar

BONN

TOP K UN S T D OOR D E EEUWEN EN HE D EN D AAG S E C REATIVITEIT: TWEEMAAL FIRENZE IN BEEL D

µµBezoek aan de tentoonstellingen ‘Florenz!’

en ‘Villa Romana’ µµInleidende lezingen door Marc Laenen en Dimitri De Maesschalck µµBegeleid bezoek aan beide tentoonstellingen onder leiding van beide reisbegeleiders In één dag geven twee boeiende tentoonstellingen ons een originele focus op Firenze. Enerzijds zien we de evolutie van kunst in de invloedrijke Toscaanse hoofdstad over 700 jaar gespreid, anderzijds genieten we van hedendaagse kunst, ontsproten in de vruchtbare Toscaanse omgeving van de Villa Romana. Het is de verdienste van de befaamde ‘Kunst- und Ausstellungshalle’ in Bonn, het enige cultuurinstituut dat direct afhangt van de Bondsrepubliek, om uit te pakken met deze unieke combinatie van twee uiteenlopende tentoonstellingen rond Firenze. Classicus Marc Laenen, met een leven in het teken van cultureel erfgoed, is samen met kunsthistoricus en renaissancekenner Dimitri De Maesschalck de ideale reisbegeleider om ons nog intenser te laten genieten van dit Florentijnse palet. De tentoonstelling ‘Florenz!’ laat ons kennis maken met de indrukwekkende geschiedenis van de bakermat van de renaissance. Aan de hand van schilderijen, beeldhouwwerken, textiel en schriftelijke documenten creëert deze tentoonstelling een overzicht van de culturele en intellectuele evolutie van de stad beginnend van de topjaren tijdens de middeleeuwen tot de 19de eeuw. Firenze als laboratorium van kunst en wetenschap.

Een steeds wisselende jury verleent jaarlijks de ‘Villa Romana Prijs’, aan 4 jonge hedendaagse in Duitsland levende kunstenaars. Zij krijgen de mogelijkheid gedurende 10 maanden in de Villa Romana te werken en tentoon te stellen. In de tentoonstelling ‘Villa Romana’ worden de winnaars van 2013 voorgesteld, samen met enkele werken uit de algemene collectie van de Villa Romana. Dagprogramma Per autocar vanuit Berchem naar Bonn. Bij aankomst krijgen we een inleidende lezing over de tentoonstellingen. Na de vrije lunch starten we met de begeleide bezoeken. Rondleiding gebeurt in kleine groepen van maximum 24 personen, bij elke tentoonstelling wisselend van reisbegeleider. Uiteraard is er tijd voor verdere individuele verkenning van beide tentoonstellingen. In de late namiddag rijden we terug naar Berchem.

MARC LAENEN, classicus en archeoloog, was o.m. algemeen directeur van het International C ent re for St udy of t he Preservation & Restoration of Cultural Property. Hij woonde meer dan 8 jaar in Rome. DIMITRI DE MAESSCHALCK studeerde kunstwetenschappen aan de KULeuven en de Freie Universität Berlin. Hij publiceerde in allerlei tijdschriften, geeft lezingen over kunst en schreef het boek ‘Vlaanderen in de Kunst’. Hij is ook docent aan Davidsfonds Academie.

reisdatum èè 1 december 2013

R eissom per pers . € 110 min. 15, max. 25 deelnemers min. 15, max. 2 x 24 deelnemers. Voor deze dagtrip zijn twee samen reizende groepen voorzien van elk maximum 24 deelnemers. De inleidende lezing gebeurt gemeenschappelijk. De rondleidingen gebeuren afzonderlijk voor elke groep.

I nbegrepen

++ Reisbegeleiding, inleidende

lezing en rondleiding door de tentoonstellingen door Marc Laenen en Dimitri De Maesschalck ++ Gebruik van de audiofoon ++ Toegangsgelden voor beide tentoonstellingen ++ Vervoer in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering Opgelet: deze reis vertrekt in Berchem (niet in Brussel)


© Shutterstock

38  stedenrei zen

Met Ronald Sledsens naar

BERLIJN & POTSDAM

reisdata èè 26 oktober 2013 çç 31 oktober 2013

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.325 toeslag 1-persoonskamer: € 250 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Overnachtingen met ontbijt

en een avondmaal in Relaxa Schlosshotel Cecilienhof**** in Potsdam en Maritim****+ in Berlijn ++ 2 diners in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Berlijn h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en beperkt vervoer in Potsdam en Berlijn. De meeste verplaatsingen gaan te voet of met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom). ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

K O S MOPOLITI S C H EN AUTHENTIE K

µµUitgebreid stadsbezoek rond architectuur,

bezoeken o.m. het Pergamonmuseum. We eindigen met een ingetogen bezoek aan het Joods Museum.

geschiedenis en kunst µµBezoeken aan verschillende musea o.m. op het Museuminsel, Joods Museum… µµUitgebreid bezoek aan Potsdam met o.m. Sanssouci, Cecilienhof, Marmorpalais…

DAG 5: Berlijn O-A Berlijn is vandaag een staalkaart van hedendaagse architectuur. Maar ook onder het naziregime ging veel aandacht naar stedenbouw. Naast de in 2008 gesloten luchthaven Tempelhof blijft nog maar één getuige daarvan: het Olympiastadion. We brengen een bezoek en rijden nadien langs enkele imposante nieuwbouwwerken. Onze aandacht gaat naar de vele hypermoderne ambassades in het Diplomatenviertel. We nemen ook even tijd voor de nieuwe overheidsgebouwen rond de Reichstag en de Nieuwe Kanselarij en eindigen rond de megalomane Potsdamer Platz.

DAG 1: Brussel – Berlijn – Potsdam A Rechtstreekse vlucht. We rijden dadelijk naar het koninklijke Potsdam voor een bezoek aan het paleizencomplex Sanssouci en de schitterende parken. We staan versteld van de pracht en praal in het Schloss Sanssouci, het Neues Palais en het intieme Marmorpalais. DAG 2: Potsdam – Berlijn O-A We verkennen het gezellige en verrassende centrum van Potsdam met de verschillende typische wijken (Alexandrowka en Hollandse wijk). In de Neuer Garten leren we meer over de verdeling van Europa na W.O. II tijdens de Conferentie van Potsdam in Schloss Cecilienhof. Naar Berlijn. Eerste wandeling en avondmaal op het dak van de Reichstag met prachtig panorama. DAG 3: Berlijn O-A Uitgebreide stadsrondrit door de Duitse hoofdstad. Daarna speuren we naar de restanten van de jarenlange scheiding tussen Oost en West met o.m. een bezoek aan het monument van de Berliner Mauer Stätte en een stop aan Checkpoint Charlie. We eindigen rond het Holocaust-Mahnmal. DAG 4: Berlijn O Langs o.m. de Humboldt Universiteit. Dan de Berliner Dom en het Museuminsel met zijn vijf musea en maar liefst tien wereldvermaarde collecties. We

© Shutterstock

RONALD SLEDSENS , inspecteur bij het departement onderwijs, studeerde handelswetenschappen, filosofie en theologie in Antwerpen en a a n het i nter nat iona a l instituut Lumen Vitae (UCL). Aan het Hoger Instituut voor G od sd ienst wetenschappen i n A nt wer pen doc eer t h ij theologie van de niet-christelijke godsdiensten. Hij begeleidde met grote bijval Davidsfonds Cultuurreizen naar het oosten van de VS en metropolen als Berlijn, New York en Chicago.

DAG 6: Berlijn – Brussel O Laatste bezoeken in het oude West-Berlijn met de Adenauer Platz, de Kurfürstendamm, de KaiserWilhelm-Gedächtniskirche en Charlottenburg. Vrije tijd tot de terugvlucht.

Kennismaking met de Duitse literatuurgeschiedenis door Johan Nowé in Aartselaar. Di. 24 sept. en 1, 8 en 15 okt. van 14 tot 16 uur


© Shutterstock

stedenrei ze n  39

BERLIJN & POTSDAM D E OU D E EN D E NIEUWE HOOF D S TA D VAN D UIT S LAN D : K ORT MAAR K RA C HTIG !

µµStadsbezoeken met o.m. het Pergamon­ museum, de Gemäldegalerie, het Neues Museum… µµPotsdam met uitgebreid bezoek aan Sanssouci µµReisbegeleiding door journalist en Duitslandkenner Rik Tyrions

DAG 1: Brussel – Berlijn – Potsdam A Rechtstreekse vlucht. Naar het koninklijke Potsdam voor een bezoek, met o.m. het park en het paleis Sanssouci, de Russische kolonie Alexandrowka en de Hollandse wijk. Diner en overnachting in Berlijn.

DAG 3: Berlijn O-A We wandelen langs de laatste sporen van de scheiding tussen Oost en West en brengen een bezoek aan de Gedenkstätte Berliner Mauer en aan het omstreden Holocaust-Mahnmal. Vrije lunch aan de indrukwekkende Potsdamer Platz. Nadien brengen we een bezoek aan de schitterende kunstcollectie van de Gemäldegalerie. Vrije tijd voor winkelen of eigen bezoeken. DAG 4: Berlijn – Brussel O Berlijn telt meer dan 50 musea. Enkele van de belangrijkste liggen op het wereldberoemde Museuminsel. We brengen bezoeken aan het Pergamonmuseum en aan het volledig heropgebouwde Neues Museum. Daar bewonderen we de collectie Egyptische oudheden met o.m. de prachtige houten buste van de legendarische Nefertiti. Terugvlucht naar Brussel.

© VRT

Met Rik Tyrions naar

RIK TYRIONS werkt al ongeveer twintig jaar als radiojournalist bij de VRT. Hij maakte tientallen reportages over het politieke, economische en sociale leven in Duitsland. Daarbij ging veel aandacht naar de hereniging van de DDR en de Bondsrepubliek. De voorbije jaren heeft hij vooral de heropbloei van Berlijn als centrale stad in Europa van dichtbij meegemaakt.

R E I S DATA èè 8 mei 2014 çç 11 mei 2014

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 895 toeslag 1-persoonskamer: € 100 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Handig reisgidsje met straten-

© Shutterstock

plannetjes

++ Overnachtingen met ontbijt E E N DU ITS L A N D, T W E E B E R LI J N S?

DAG 2: Berlijn O Uitgebreide stadsrondrit met onze reisbegeleider Rik Tyrions langs de imposante Reichstag en de nieuwe regeringswijk, het gloednieuwe Hauptbahnhof, de Dom, restanten van de Muur, Tiergarten, KaDeWe, de Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche en nog zoveel meer. Aansluitend wandelen we van aan de beroemde Fernsehturm op de Alexanderplatz over de Spree naar Unter den Linden, langs de Gendarmenmarkt tot aan de Brandenburger Tor.

De val van de Muur en de hereniging van de twee Duitslanden ligt nu meer dan twintig jaar achter ons, maar toch merk je nog altijd een verschil tussen Oost- en West-Berlijn. Het westen is jachtiger, in het oosten gaat alles een versnelling trager. Veel bezoekers voelen zich beter op hun gemak in het oosten. Misschien heeft dat te maken met de grandeur van de gebouwen langs bijvoorbeeld Unter den Linden. Op de laatste honderd meter van de legendarische laan staan de indrukwekkende monumenten zij aan zij rond het magistrale ruiterstandbeeld van Frederik de Grote.

in het comfortabele Leonardo Hotel Berlin City West**** ++ 2 diners in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Berlijn h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers van en naar de luchthaven in Berlijn, verplaatsing van en naar Potsdam en een stadsrondrit, in comfortabele autocar. Alle andere verplaatsingen gaan te voet of met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom) ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

40  stedenrei zen

Met Alona Lyubayeva naar

KIEV

D E HIPPE HOOF D S TA D VAN OE K RA Ï NE MET ZI J N BRUI S EN D E C ULTUUR

A l o n a Ly u b ay e va , geboren in Oekraïne, studeerde Europese Studies aan de KU Leuven. Volgde een doctoraatsopleiding Sociale Wetenschappen en werkt momenteel bij de Provincie Vlaams-Brabant als bestuurssecretaris Inburgering en Maatschappelijke Oriëntatie. Via haar studies in Oekraïne en in België is ze uitermate vertrouwd met de hele Oost-Europese regio en met Rusland en Oekraïne in het bijzonder.

µµKiev, stad van kathedralen en pleinen, theaters en musea µµHet Tsjernobylmuseum µµHet imposante Holenklooster µµBezoek aan Chernigov

DAG 1: Brussel - Kiev M-A Vlucht via Warschau. Naar het stadscentrum voor een oriëntatietoer langs de Gouden Poort, de Opera, de Boog van de Vriendschap der Stichters van Kiev en de imposante boulevards. Naar de Sint-Sofiakathedraal, de oudste van Kiev met zijn eeuwenoude mozaïeken, Unesco Werelderfgoed. Bezoek aan het Tsjernobylmuseum, een ontroerend monument ter herinnering aan de kernramp in april 1986.

reisdata èè 11 juni 2014 çç 15 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.345 toeslag 1-persoonskamer: € 190 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

DAG 2: Kiev O-M-A Verdere verkenning van de stad die ook wel eens het ‘Russisch Jeruzalem’ genoemd wordt. Het Holenklooster (Petsjerska Lavra) is een belangrijk spiritueel, sociaal, cultureel en educatief centrum. Onder de imposante gebouwen loopt een gangenstelsel, waarin vroeger monniken leefden en nu honderden monnikenmummies bij kaarslicht te zien zijn. We zetten de stadsrondrit verder met o.m. een bezoek aan het W.O. II-Museum geflankeerd door het imposante Moederlandstandbeeld. DAG 3: Kiev O-M-A Bezoek aan het kleine maar sfeervolle Vidoebetskiklooster dat heeft stand gehouden in de tijden van Russische revolutie, oorlogen en communisme. Vervolgens de Sint-Andreaskerk, een van de barokke meesterwerken van het land, gelegen op een heuvel in een van de oudere en artistieke wijken van Kiev. Het avondmaal is een Oekraïens diner met een vodkaproeverij. DAG 4: Chernigov - Kiev O-M-A We verkennen een extra stukje Oekraïne met een daguitstap naar Chernigov (150 km).We bezoeken er o.a. de Boris en Glebskykathedraal en het Uspenskyklooster. Een ander gedeelte van dit monumentencomplex is gewijd aan de Sovjetsoldaten, partizanen en verzetslieden, die hun leven gaven tijdens de Grote Patriottische Oorlog (1941-1945).

++ Verblijf in het prima gelegen

© Shutterstock

Hotel Rus*** in volpension van lunch op dag 1 t.e.m. ontbijt op dag 5 ++ Vluchten Brussel-Kiev h/t met LOT Polish Airlines via Warschau, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

DAG 5: Kiev - Brussel O Ontbijt, tijd voor een laatste wandeling in het centrum en wat shopping. Terugvlucht.


© Shutterstock

stedenrei ze n  41

Met Marc Laenen naar

SINT-PETERSBURG RU S LAN D S MOOI S TE S TA D ( HER ) ONT D E K K EN EN HET ORTHO D OXE PA S EN BELEVEN

µµUitgebreid bezoek aan Sint-Petersburg µµDe bijzondere sfeer van het orthodoxe Paasfeest

µµMuziekvoorstelling in een van de bekende theaters (waarde: € 100)

µµLokale Nederlandstalige stadsgids DAG 1: Brussel – Sint-Petersburg A Naar Sint-Petersburg via Warschau. Verkenning van de stad langs de Zilveren Eeuwroute en de vele bruggen. Avondmaal in het hotel. DAG 2: Sint-Petersburg O-M-A Uitgebreid bezoek aan de historische stadskern met de Sint-Isaakkathedraal, de Sint-Nikolaaskerk en de Troitskakerk. Uiteraard bezoeken we ook de Peter- en Paulusvesting en –kathedraal. Verder naar de Hermitage, waar we een keuze zullen maken uit de rijke collectie. Tenslotte naar de Opstandingskerk en de kerk van de O.L.V. van Kazan. Na het avondmaal wonen we in een van de uitstekende theaters van de stad een ballet, opera of concert bij. DAG 3: Sint-Petersburg O-M-A Met de bus naar Poesjkin of Tsarendorp (Tsarskoje Selo), het buitenverblijf van de tsaren met het Katharina Paleis en de legendarische Amberkamer. In de namiddag bezoeken we het appartement annex museum van Rimsky-Korsakov en genieten van een kort concert. DAG 4: Peterhof – Sint-Petersburg O-M-A Naar Peterhof, het ‘Versailles van het Oosten’. Deze zomerresidentie van de Russische Tsaren is een topper op het gebied van kunst en architectuur. In de namiddag bezoek aan het indrukwekkende

Russisch Museum. ’s Avonds bezoeken we enkele van de meest interessante kerken die vollopen voor de prachtige paasvieringen. DAG 5: Sint-Petersburg – Brussel O-M Na het ontbijt, bezoek aan Yussupov Paleis. Dit adellijke paleis vormde onder meer het decor van de gruwelijke moord op Raspoetin. Na het middagmaal in de stad rijden we naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

MARC LAENEN, classicus en archeoloog, was o.m. algemeen directeur van het International Centre for Study of the Preservation & Restoration of Cultural Property, waar hij instond voor de conservatie van cultureel erfgoed in de hele wereld. Hij reisde al meer dan 25 maal door Rusland. Russische cultuur, kunst en geschiedenis liggen hem na aan het hart.

reisdata èè 16 april 2014 çç 20 april 2014

R eissom per pers . Poesjkin, Dostojevski en co. De eigenheid van de Russische literatuur door Emmanuel Waegemans in Diksmuide. Ma. 18 en 25 nov. en 2, 9 en 16 dec. van 14 tot 16 uur

2-persoonskamer: € 1.975 toeslag 1-persoonskamer: € 220 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

O RTH O D OX PA S E N I N S I NT- PE TE R S BU RG

Het orthodoxe Pasen is, samen met Kerstmis, in Rusland de belangrijkste religieuze feestdag van het jaar en mag sinds de val van de Sovjet-Unie weer met het nodige ceremonieel worden gevierd. In de uren voor middernacht heffen de priesters in met kaarsjes verlichte kerken monotone gezangen aan, tot ze om middernacht luid verkondigen dat 'Christus opnieuw is opgestaan'. Deze orthodoxe hoogdag biedt ingetogen momenten met diepe gezangen in de kerk, maar ook meer ceremonieel dan wij nog gewoon zijn. En op zondag is er natuurlijk een overvloedige en feestelijke dis. Tijdens het orthodoxe paasfeest beschilderen Russen paaseieren in complexe patronen (de tsarenfamilie gaf elkaar vroeger in Sint-Petersburg de beroemde ‘Fabergé-eieren’), ze bakken de traditionele 'pascha'cake en gaan op paaszaterdag 's avonds naar de kerk om hun eieren en brood (en een enkeling ook wel zijn fles wijn) voor de paasmaaltijd van de volgende dag met veel wijwater te laten zegenen door de priester.

++ Gebruik van de audiofoon ++ Ticket in cat. II voor ballet, opera of concert (waarde: € 100)

++ Reisbegeleiding en lokale Nederlandstalige gidsen

++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Overnachtingen met ontbijt en

1 avondmaal in hotel Courtyard Marriott Pushkin**** ++ Overige maaltijden volgens programma in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Sint-Petersburg h/t via Warschau met LOT Polish Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

42  stedenrei zen

Met Luc Verhuyck naar

ROME

LUC VERHUCYK publiceerde ‘SPQR - Anekdotische reisgids voor Rome’, dat door zijn bijzondere invalshoek een groot succes werd en inmiddels aan zijn tiende druk toe is. De opvolger ervan, ‘Firenze - Anekdotische reisgids voor Florence’, werd in Nederland uitgeroepen tot Beste reisgids 2006. In 2011 verscheen van zijn hand ook een anekdotische reisgids over Venetië.

R E I S DATA èè 3 maart 2014 çç 7 maart 2014

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 1.395 toeslag 1-persoonskamer: € 200 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor de chauffeurs ++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Overnachtingen met ontbijt

en 2 avondmalen in het hotel Massimo d’Azeglio**** (incl. stadstaks) ++ 2 avondmalen in typische trattoria ++ Vluchten Brussel-Rome h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en stadsrondrit in comfortabele autocar. Daarbuiten gaan de verplaatsingen te voet en met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom) ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

D E EEUWIGE S TA D, HAAR RI J K D OMMEN EN PITTIGE VERHALEN

µµFocus op Michelangelo en Bernini µµTientallen boeiende anekdotes door reisbegeleider-auteur Luc Verhuyck

µµReservatie voor bezoeken aan diverse musea zodat wachtrijen tot een minimum worden herleid

µµVier avondmalen waarvan twee in typische trattoria’s

DAG 1: Brussel – Rome A Vlucht naar Rome. Stadsrondrit met bezoek aan de aartsbasiliek Sint-Jan van Lateranen en de nabijgelegen Scala Santa. We krijgen de Thermen van Caracalla te zien en de Piramide van Cestius. We lopen langs het Circus Maximus en de Palatijn naar Santa Maria in Cosmedin met de Bocca della Verità. DAG 2: Rome O-A Vandaag komt het pauselijke Rome aan bod. We beginnen onze dag aan de Engelenburcht en –brug. Daarna langs de Via della Conciliazione naar Vaticaanstad, de kleinste onafhankelijke staat ter wereld. We aanschouwen het Sint-Pietersplein en brengen een uitgebreid bezoek aan de Sint-Pietersbasiliek met de piëta van Michelangelo, het baldakijn van Bernini en de tombes van de pausen. In de namiddag bezoeken we de Vaticaanse musea en de Sixtijnse kapel. DAG 3: Rome O-A We bezoeken de Galleria Borghese en zijn schitterende kunstcollectie. In Santa Maria della Concezione bezoeken we de kapucijnercrypte. Daarna bezichtigen we de Piazza Barberini en de bekende Trevifontein. We komen langs de indrukwekkende jezuïetenkerk Sant’Ignazio en het Olifantje van Bernini om te eindigen bij het Pantheon en als het even kan de fraaie Piazza Navona.

DAG 4: Rome O-A Na een bezoek aan de basiliek Santa Maria Maggiore naar de Via dei Fori Imperiali met de Zuil en de Markten van Trajanus. We bezoeken de befaamde Capitolijnse musea en staan er oog in oog met marmeren portretten van Caesar, Cicero, Augustus, Nero en anderen. In het Palazzo dei Conservatori zien we het ruiterstandbeeld van Marcus Aurelius en de beroemde wolvin van Rome. Vanaf het tabularium (stadsarchief) van het antieke Rome hebben we een prachtig uitzicht op het Forum. Na de middag bezoeken we het Colosseum en het Forum Romanum. We lopen nog even langs San Pietro in Vincoli, waar we Michelangelo’s Mozes kunnen bewonderen. DAG 5: Rome – Brussel O Naar de Piazza del Popolo, waar we het vakmanschap van Caravaggio bewonderen in de Santa Maria del Popolo. Daarna besluiten we op romantische wijze ons bezoek aan Rome op de Piazza di Spagna met de Spaanse Trappen. RO M E I N A N E K D OTE S

Maar wat betekende SPQR nu weer? Hoe zat dat met die Wolvin van Rome? Een keizer in de arena? Een scheerbekken op een fontein? Waar zetelde de Inquisitie? Een signatuur van Michelangelo? Werken aan de Sixtijnse kapel? Een bevalling in Sint-Pieter? Een Vlaming in Sint-Pieter? Een dichter op de Spaanse Trappen? Een obelisk op het Sint-Pietersplein? Dineren tijdens een terechtstelling? Bernini’s miskende vaderliefde? De vuile voeten van Caravaggio? Voor antwoorden op deze en vele andere vragen is deze reis boordevol kleine en grote verhalen een aanrader.

Inleiding tot de religie van de Romeinen door Hans Hauben in Brasschaat. Vr. 25 okt., 8, 15, 22 en 29 nov. van 14 tot 16 uur


© Shutterstock

stedenrei ze n  43

Met Luc Verhuyck naar

VENETIË

LA S ERENI S S IMA IN ANE K D OTE S

µµTientallen boeiende anekdotes verteld door

reisbegeleider-auteur Luc Verhuyck µµComfortabel en vooral centraal gelegen hotel µµVier avondmalen in uitstekende restaurants µµOpenbaar vervoer o.m. via vaporetto’s inbegrepen DAG 1: Brussel - Venetië A Vlucht. Transfer per privémotorboot. We ontdekken de San Marcowijk met de Santo Stefano en de Santa Maria del Giglio. We komen uit op de Piazza San Marco met onder meer zijn prachtige Basilica, de Loggia, de Campanile, de Procuratie. Uiteraard bezoeken we de San Marcobasiliek met haar weelde aan mozaïeken en haar Pala d’Oro, een groot altaarstuk, dat schittert van goud en edelstenen en ten slotte het Palazzo Ducale. DAG 2: Venetië O-A Bezoek aan de Galleria dell’Accademia met meesterwerken van o.a. Bellini, Titiaan, Tintoretto en Veronese. Wandeling langs de Giardini Reali en de Molo om de vele geheimen van de Piazza San Marco te ontdekken. Van daaruit gaat het naar de Scuola di San Giorgio degli Schiavoni en het Campo Bandiera e Moro, de doopkerk van Antonio Vivaldi. Na het Arsenaal nemen we de boot terug naar het hotel. DAG 3: Venetië O-A Per vaporetto naar de Rialtobrug, de Venetiaanse versie van de Ponte Vecchio met chique winkeltjes. Langs de Erberia (de groente- en fruitmarkt) en de Pescheria (de vismarkt), San Giacomo di Rialto, de Fondaco dei Tedeschi, het Campo San Bartolomeo, de woonplaats van Marco Polo en het Malibrantheater eerst naar de Santa Maria dei

Miracoli, dan de Santi Giovanni e Paolo met zijn talrijke monumenten voor doges. DAG 4: Venetië O-A Wandeling door de Dorsodurowijk en bezoek aan Ca’ Rezzonicco met onder meer de fraaie schilderingen van Tiepolo. Naar de San Polowijk voor twee artistieke hoogtepunten: de Santa Maria Gloriosa dei Frari-kerk met Titiaan, Bellini, Donatello, de grafmonumenten van Canova en Titiaan en de Scuola di San Rocco met talrijke meesterwerken van Tintoretto. Afscheidsdiner. DAG 5: Venetië - Brussel O Na een vaporettotocht over het Canal Grande met zijn fraaie 15de- en 16de-eeuwse palazzi wandelen we door de Cannaregiowijk en het oudste getto ter wereld naar het Campo dei Mori. We bekijken de Madonna dell’Orto en het woonhuis van Tintoretto. Terugvlucht. Antonio Vivaldi. De rijkdom van de Italiaanse barok door Els Van Hoof in Aalst. Vr. 15, 22 en 29 nov. en 6 dec. van 14 tot 16 uur

LUC VERHUCYK publiceerde ‘SPQR - Anekdotische reisgids voor Rome’, dat door zijn bijzondere invalshoek een groot succes werd en inmiddels aan zijn tiende druk toe is. De opvolger ervan, ‘Firenze - Anekdotische reisgids voor Florence’, werd in Nederland uitgeroepen tot Beste reisgids 2006. In 2011 verscheen van zijn hand ook een anekdotische reisgids over Venetië.

reisdata èè 5 april 2014 çç 9 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.795 toeslag 1-persoonskamer: € 350 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gids ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor de chauffeurs en lokale gids

++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Overnachtingen met ontbijt in

hotel Saturnia**** (incl. stadstaks)

++ Vier diners in uitstekende lokale restaurants

++ Vluchten Brussel-Venetië L A S E R E N I SS I M A I N A N E K D OTE S

Waar komen de bronzen paarden op de San Marco vandaan? Hoe komt de Brug der Zuchten aan zijn naam? Waar heeft Casanova gevangen gezeten? Waarom is in het Palazzo Ducale het portret van een doge overschilderd? Hoe wordt een gondel gebouwd? Vanwaar komen de leeuwen die voor het Arsenaal staan? Trouwde de doge met de zee? Hoe zit dat met het Acqua alta? Waar ontstond de ‘carpaccio’? Wie mag op het Canal Grande varen? Voor wie antwoorden op deze en vele andere vragen zoekt, is deze reis beslist een aanrader.

h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse per vaporetto (5-dagenkaart ter waarde van €50). De meeste andere verplaatsingen gaan te voet. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

44  stedenrei zen

Met Luc Verhuyck naar

FIRENZE

D E S TA D VAN D E ME D I C I , HAAR RI J K D OMMEN EN PITTIGE VERHALEN

LUC VERHUCYK publiceerde ‘SPQR - Anekdotische reisgids voor Rome’, dat door zijn bijzondere invalshoek een groot succes werd en inmiddels aan zijn tiende druk toe is. De opvolger ervan, ‘Firenze - Anekdotische reisgids voor Florence’, werd in Nederland uitgeroepen tot Beste reisgids 2006. In 2011 verscheen van zijn hand ook een anekdotische reisgids over Venetië.

µµTientallen boeiende anekdotes verteld door

reisbegeleider-auteur Luc Verhuyck µµReservatie voor groepsbezoeken aan diverse musea zodat wachtrijen tot een minimum worden herleid µµDrie diners en een lunch in typische trattoria en osteria DAG 1: Brussel – Firenze A Vlucht naar Firenze. De bus brengt ons eerst naar de Piazza Michelangelo, vanaf dit plein heeft u een prachtig uitzicht over de hele stad. Vervolgens maken we een verkennende wandeling door het historisch centrum langs de Dom en het Baptisterium. We wandelen over Piazza della Repubblica en de Mercato Nuovo naar de Ponte Vecchio.

R E I S DATA èè 15 april 2014 çç 19 april 2014

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 1.435 toeslag 1-persoonskamer: € 240 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

in hotel Palazzo Ricasoli**** (incl. stadstaks) ++ Drie diners en 1 lunch in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Firenze h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers van en naar de luchthaven in Firenze. Alle andere verplaatsingen gaan te voet. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

© Shutterstock

plannetjes

DAG 4: Firenze O-A Het verrassende Museo Nazionale del Bargello, waar de klemtoon ligt op beeldhouwkunst. Maar we trekken vooral tijd uit voor de indrukwekkende collectie van de Galleria degli Uffizi, een van de rijkste musea ter wereld. Enkele hoogtepunten van het museum zijn La Primavera van Boticelli, de Venus van Urbino van Titiaan en Bacchus van Caravaggio. DAG 5: Firenze – Brussel O We ontdekken een aantal geheime plekken rond de dom, de plaats waar Dante heeft gewoond, en de excentrieke kerk Orsanmichele. Vrije tijd tot de terugvlucht.

++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor de chauffeurs ++ Handig reisgidsje met straten++ Overnachtingen met ontbijt

DAG 3: Firenze O-M Eerst naar het San Marco Museum, ondergebracht in een oud Dominicaans klooster, waar we het schilderwerk de annunciatie van Fra Angelico kunnen bewonderen. Daarna is het de beurt aan het Palazzo Vecchio en de Piazza della Signoria.

FI R E NZE I N A N E K D OTE S

DAG 2: Firenze O-A We laten onze ogen dwalen over de prachtige vormen van Michelangelo’s David in de Galleria dell’ Accademia. Daarna de Piazza SS Annunziata met het Ospedale degli Innocenti en de Via dei Servi. We bezoeken de wereldberoemde Duomo, de kathedraal Santa Maria del Fiore, met de schitterende koepel van Brunelleschi en de prachtige fresco’s van Vasari. Ook het Battistero met de bronzen deuren van Ghiberti staat op het programma. Daarna de Medici-kapellen in San Lorenzo, rustplaats van vele leden van de invloedrijke familie.

Is het waar dat de aartsbisschop van Firenze huwde? Een moordaanslag in de dom? Het ei van Brunelleschi? Een monument voor een paard? En één voor een muilezel? Een geschaakte non? Een kop van Michelangelo op het stadhuis? De horens van de groothertog? Een vondelingenschuif? De Madonna zonder gelaat? De val van de bol? De overstroming van 1966? Een mausoleum voor een Indiër? Een raam dat nooit meer toegaat? Op deze en tientallen andere intrigerende vragen, die allemaal hun wortels hebben in de Florentijnse (cultuur)geschiedenis, zal onze reisbegeleider ons de antwoorden geven. Een (her)ontdekking van Firenze vol kleine en grote verhalen. Onvergetelijk!


©Shutterstock

stedenrei ze n  45

Met Luc Verhuyck naar

NAPELS - POMPEI HERCULANEUM

INTEN S GENIETEN VAN GE S C HIE D ENI S , C ULTUUR EN LAN D S C HAP

µµUitgebreide bezoeken aan de archeologische

sites van Pompei en Herculaneum µµTientallen boeiende anekdotes verteld door reisbegeleider-auteur Luc Verhuyck µµHet idyllische eiland Capri µµDe Amalfitaanse kust DAG 1: Brussel - Napels - Castellammare A Vlucht naar Napels. Panoramische rondrit langs de zeedijk, Villa Comunale, Castel dell’Ovo, Piazza Vittoria, Via Partenope, Castel Nuovo... Verder met de bus tot onze verblijfplaats in Castellamare. DAG 2: Capri - Anacapri - Castellammare O-M-A Capri en Anacapri. Vanuit Sorrento brengt een boot ons naar dit juweeltje met zijn bijzondere flora en schitterende vergezichten. Boottocht met fraai uitzicht op de zogenaamde Faraglioni. Bezoek aan de Villa San Michele (Anacapri) en de tuinen van Augustus. Terug aan land brengen we een bezoek aan Sorrento. DAG 3: Amalfitaanse kust - Amalfi - Castellammare O-A We trekken een hele dag uit voor een van de fraaiste stukjes Italië. Starten doen we met een rondrit langs de wereldvermaarde Amalfitaanse kust, met prachtige panorama’s en plaatsjes als Praiano, Positano, Sorrento en Ravello. Boottochtje op de Golf van Napels, bezoek aan Amalfi. DAG 4: Pompei - Vesuvius - Napels O-A We rijden naar Pompei, de stad die van de kaart werd geveegd door een uitbarsting van de Vesuvius

en een regen van gloeiende as. We staan versteld van het goed bewaarde stratenplan, de prachtige villa’s, woon- en werkhuizen, thermen, bordelen... Dan verder de Vesuvius op, de enige nog actieve vulkaan op het Europese vasteland. Omgeven door gestolde lava genieten we van een schitterend uitzicht en klimmen verder tot aan de krater. DAG 5: Herculaneum - Napels O-A De ruïnes van Herculaneum. Dezelfde vulkaanuitbarsting die Pompei onder een asregen bedolf, liet deze stad onder twintig meter gloeiende modder verdwijnen. We komen meer te weten over het dagelijks leven van de inwoners tweeduizend jaar geleden. Naar Napels voor wat vrije tijd. Eindigen doen we in het Museo Capodimonte met meesterwerken van Pieter Bruegel, Titiaan en anderen. DAG 6: Napels - Brussel O Bezoek aan het Nationaal Archeologisch Museum van Napels met de schatten opgegraven in Pompei, Herculaneum en Stabia. We bewonderen er prachtige fresco’s, mozaïeken, bronzen en marmeren beelden en gouden sieraden. Met de bus naar de Piazza Plebiscito, te voet door het monumentale centrum van Napels met de Galleria Umberto I en de Piazza Municipio met het Palazzo Reale en het Gran Teatro San Carlo. Terugvlucht. Italië in 100 brieven Patrick Lateur

LUC VERHUCYK publiceerde ‘SPQR - Anekdotische reisgids voor Rome’, dat door zijn bijzondere invalshoek een groot succes werd en inmiddels aan zijn tiende druk toe is. De opvolger ervan, ‘Firenze - Anekdotische reisgids voor Florence’, werd in Nederland uitgeroepen tot Beste reisgids 2006. In 2011 verscheen van zijn hand ook een anekdotische reisgids over Venetië.

reisdata èè 28 mei 2014 çç 2 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.295 toeslag 1-persoonskamer: € 150 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor de chauffeur en lokale gidsen

++ Overnachtingen met ontbijt in

viersterrenhotels (incl. stadstaks)

++ Maaltijden volgens programma (in hotel of restaurant)

++ Vluchten Brussel-Napels h/t

met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

46  stedenrei zen

Met Patricia Baetslé en Jos Molenaers naar PATRICIA BAETSLÉ trok in 1989, na haar studies Romaanse Filologie, naar Lissabon om te studeren aan de Faculdade de Letras. Na een postgraduaat Europese Studies besloot ze in Portugal te blijven. Nu is ze zelfstandige officiële gids voor het hele Portugese grondgebied en noemt ze zichzelf ‘verslaafd’ aan Lissabon en haar adoptieland Portugal. JOS MOLENAERS is fotograaf. Hij verdiende zijn sporen in de reclame en begon daarna een eigen studio in Tongeren. Hij wordt geïntrigeerd door het verhaal achter de gezichten die hij voor zijn camera krijgt. Door zijn technische ervaring en zijn mensenkennis, slaagt hij erin om unieke momentopnamen te creëren. Hij geeft ook regelmatig workshops in Frankrijk.

reisdata èè 23 april 2014 çç 27 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.385 toeslag 1-persoonskamer: € 200 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Reisbegeleiding ++ Voorreisvergadering met basisopleiding fotografie

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma

++ Fooien voor chauffeurs ++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Gebruik van de audiofoon ++ Overnachtingen met ontbijt in

centraal gelegen viersterrenhotel in Lissabon ++ 4 diners in lokale restaurants of in het hotel ++ Vluchten Brussel-Lissabon (h/t) met TAP Portugal, alle luchthaventaksen ++ Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

LISSABON

C ULTUURREI S VOOR FOTOLIEFHEBBER S

µµUitgebreid stadsbezoek aan het oude en

hedendaagse Lissabon µµRondleidingen in het Palacio dos Marqueses de Fronteira en het Museu Nacional do Azulejo µµDaguitstap naar Sintra, de vroegere zomerresidentie van de Portugese koningen DAG 1: Brussel – Lissabon A Rechtstreekse vlucht naar Lissabon. We starten onze cultuurreis met een begeleide stadsrondrit met Patricia Baetslé. Musea, monumenten en tradities getuigen van een groots maritiem verleden met zeevaarders en ontdekkingsreizigers zoals Vasco da Gama. We bezoeken de Torre de Belém, het symbool van de stad, vlakbij de Padrão dos Descobrimentos (het Monument van de Ontdekkingen) en het Mosteiro dos Jerónimos. DAG 2: Lissabon O-A Vandaag krijgen we een zicht in de contrasten van de architectuur en urbane structuur van Lissabon. In de voormiddag staat er een begeleide stadswandeling op het programma in Alfama, de oudste wijk van de stad, bekend om zijn authentieke sfeer en vele fadobars. Na de vrije lunch wandelen we door de heerlijke Barrio Alto en Chiado met de Elevador da Glória, de Elevador de Santa Justa en de oogverblindende jezuïetenkerk São Roque. DAG 3: Lissabon - Sintra - Lissabon O-A Daguitstap naar Sintra. Naast de mooie ligging en natuur is Sintra vooral bekend voor zijn prachtige paleizen, een genot voor fotografen. We rijden langs een pittoreske route door de bergen. Bezoek aan het sprookjespaleis Palácio Nacional da Pena, Quinta da Regaleira met zijn magische tuin en Palácio da Vila met de oudste Moorse tegels van Portugal. In

de late namiddag rijden we naar Cabo da Roca, het meest westelijke punt van continentaal Europa, om dan bij zonsondergang via de mondaine dorpjes Cascais en Estoril langs de oceaan terug naar Lissabon te rijden. DAG 4: Lissabon O-A We brengen een bezoek aan het 17de-eeuwse Palacio dos Marqueses de Fronteira, beroemd voor zijn azulejos en zijn schitterende renaissancetuin met mythologische beelden. Hierbij aansluitend bezoeken we het Museu Nacional do Azulejo, in een 16de-eeuws klooster. DAG 5: Lissabon– Brussel O Vrije tijd voor een verder bezoek aan Lissabon. Rechtstreekse terugvlucht naar Brussel.

FO CUS O P FOTO G R A FI E

Doen niet alleen cultuur, geschiedenis of muziek, maar ook fotografie uw hart sneller slaan? Dan is deze reis voor u! Voor de minder bevlogen fotografen, is er een basisopleiding fotografie tijdens de voorreisvergadering. Onderweg maakt reisbegeleider en fotograaf Jos Molenaers tijd voor relevante fotografische instructies en uitleg over de basiselementen van de fotografie, zoals camera- en opnametechniek, lichtkwaliteit en compositie. ‘s Avonds, voor het avondmaal, projecteert en bespreekt hij dan een selectie van de foto’s die u die dag gemaakt hebt.


©Shutterstock

stedenrei ze n  47

Met Wim Vanhoorne of Yves Senden naar

ISTANBOEL

BYZANTIUM , C ON STANTINOPEL , I STANBOEL : D E HOOF D STA D VAN D RIE RI J K EN

µµByzantijns en Grieks-orthodox Constantinopel

koepelkerk te ontwerpen. De toeristenstroom spoelt ons de Blauwe Moskee in en uit. In het mozaïekmuseum liggen de vloeren uit het weergaloze Grote Paleis. De Haghia Sofia bezoeken we van onder tot boven, dus ook de galerij op de bovenverdieping. Vanzelfsprekend mag ook de Süleymaniyemoskee niet op het programma ontbreken.

en Ottomaans erfgoed. µµDe prachtige mozaïeken van de Chora-kerk µµDe Sokollu-moskee en de Kleine Haghia Sofia µµBoottocht op de Bosporus µµTopkapi en de harem DAG 1: Brussel – Istanboel A Vlucht naar Istanboel. Oriënterende wandeling door de Sultan Ahmetwijk, het oudste gedeelte van de stad.

DAG 5: Istanboel O-A Op zoek naar de imposante restanten van het Byzantijnse verleden bij de muur van Theodosius en de resten van het Blachernaepaleis. We beleven de laatste dag van Constantinopel in de ronde koepel van Panorama 1453. Ook het Archeologisch Museum, met de Alexandersarcofaag, staat op het programma.

DAG 2: Istanboel O-A Naar het Grieks-orthodoxe patriarchaat, ooit een rijke christelijke enclave. Verder naar Eyüp, een heilige plek voor moslims. In de Chorakerk bewonderen we de Byzantijnse mozaïekencyclus en fresco’s. Wandeling op en rond de Istiklal Caddesi, dé winkelstraat bij uitstek. In die buurt ligt het authentieke Pera Palace van Agatha Christie.

DAG 6: Istanboel – Brussel O Vanaf de Aziatische Camlicaheuvel gaat het naar het Sadberk Hanimmuseum. Boottocht op de Bosporus. Als er nog tijd is, maken we een wandeling over de Galatabrug tot aan de Rüstem Pasjamoskee.

DAG 3: Istanboel O-A Vanuit het Topkapi-paleis bestuurden de Ottomaanse sultans eeuwenlang hun immense rijk. Atatürk maakte er een museum van. Het paleis werd in de 15de eeuw gebouwd in opdracht van Sultan Mehmet II. De hele voormiddag vergapen we ons aan de schatkamers en kiosken. In de harem beleven we het wel en wee van de favorieten en concubines. Na een onderaardse wandeling door de Yerebatan-cisterne rest ons nog de antieke hippodroom.

R E I S DATA ( Vanhoorne) èè 26 april 2014 çç 1 mei 2014

R E I S DATA (Senden) èè 14 juni 2014 çç 19 juni 2014

R E I SSO M PE R PE R S . 2-persoonskamer: € 1.555 toeslag 1-persoonskamer: € 190 min. 15, max. 25 deelnemers

I N B EG R E PE N

++ De toegangsgelden voor

vermelde bezoeken en excursies

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Verblijf in comfortabel

© Shutterstock

DAG 4: Istanboel O-A De Sokollu-moskee, het mooiste bewijs van Sinans architecturale genie. De veel oudere Sergius- en Bacchuskerk is een aandoenlijke poging om een

WIM VANHOORNE is zich sinds zijn eerste bezoek aan Turkije in 1973 meer en meer gaan verdiepen in de boeiende geschiedenis en taal van dit land. Gaandeweg werd hij een ‘kritische turkofiel’. Y VES SENDEN, musicus en docent, is licentiaat in de klassieke filologie en doctor in de kunsten. Naast literatuur, cultuur en geschiedenis van de klassieke oudheid, gaat zijn interesse ook uit naar iconen en de Byzantijnse cultuur.

viersterrenhotel in kamer met ontbijt ++ 4 diners in het hotel, 1 diner in een lokaal restaurant ++ Vluchten Brussel-Istanboel h/t met Turkish Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in autocar. De meeste bezoeken gaan te voet of met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom) ++ Visumkosten en -regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


muziekrei ze n  49

muziekreizen pag. bestem ming

afreisdatum dagen

Ile de France...................................................... Piet Swerts. . ....................................................... 24/04/2014..................... 4 Versailles............................................................. Sigrid T'Hooft & Els van Hoof.................. 22/05/2014..................... 4 Londen................................................................ Peggy Stuyck.................................................... 27/02/2014..................... 4 Frankfurt. . ............................................................ Jan Dewilde. . ..................................................... 23/05/2014..................... 3 Hamburg & Lübeck........................................ Fred Brouwers................................................. 15/04/2014..................... 4 Berlijn................................................................... Kamiel Cooremans........................................ 19/03/2014..................... 5 Thüringen & Leipzig.. ..................................... Beatrijs Van Hulle........................................... 17/06/2014..................... 7 Dresden. . ............................................................. Kamiel Cooremans........................................ 07/06/2014..................... 5 Essen..................................................................... Johan Uytterschaut........................................ 09/03/2014..................... 1 Kopenhagen. . .................................................... Ian Steyn-du Toit. . .......................................... 14/03/2014..................... 3 Wenen................................................................. Beatrijs Van Hulle........................................... 16/04/2014..................... 6 Salzburg. . ............................................................. Jan Dewilde. . ..................................................... 29/01/2014..................... 5 Budapest: lentefestival.................................. Godfried Van de Vyvere.. .............................. maart 2014..................... 5 Praag: lentefestival.......................................... Els Swinnen.. ....................................................... 29/05/2014..................... 5 Malta. . ................................................................... Geert Robberechts.. ...................................... 11/01/2014..................... 5 New York............................................................ Jan Dewilde. . ..................................................... 24/03/2014..................... 7 Madrid................................................................. Chris De Paepe & Johan Uytterschaut . . . 11/04/2014..................... 4

© Shutterstock

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 62 63 64 65

reisbegeleider


© Shutterstock

50  muziekrei zen

Met Piet Swerts naar

ILE DE FRANCE PIET SWERTS is een van de toonaangevende hedendaagse componisten in Vlaanderen. In 2011 promoveerde hij maxima cum laude als doctor in de Kunsten aan de Leuven University College of Arts, (LUCA). Als componist kreeg hij de Grote Internationale Prijs Koningin Elisabeth 1993 voor zijn vioolconcerto ‘Zodiac’. Muzikanten van over de hele wereld vertolken zijn werken.

reisdata èè 24 april 2014 çç 27 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 795 toeslag 1-persoonskamer: € 150 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de

vermelde bezoeken ++ Reisbegeleiding en 2 unieke recitals ++ Muzikale lezingen in Maison Debussy ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor de lokale gidsen en de chauffeurs ++ Overnachtingen met ontbijt in het kwaliteitsvolle hotel Ermitage des Loges hotel *** ++ 1 middagmaal en 3 avondmalen ++ Vervoer in een comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

IMPRE S S IONI S TEN VOOR OGEN . . . EN OREN

µµBezoek aan de prachtige tuinen van Giverny,

inspiratiebron voor Monets ‘waterlelies’ µµU n i e ke p ia n o re c ita ls i n D e b u ss y ’s geboortehuis door Piet Swerts µµBezoek aan het huis van Ravel in Montfortl’Amaury DAG 1: Brussel – Auvers-sur-Oise – St.-Germain-en-Laye M-A Naar Auvers-sur-Oise. Bezoek aan het dorp waar Van Gogh schilderde en stierf. In het kasteel brengt een wervelende multimediashow ons terug naar de 19de eeuw. Wandeling naar L’Auberge Ravoux, waar Van Gogh woonde, en de kerk van Auvers, vereeuwigd in een van zijn beroemde schilderijen. Verder naar St.-Germain-en-Laye. DAG 2: St.-Germain-en-Laye O-A In het geboortehuis van Claude Debussy geeft Piet Swerts aan de piano een inleiding op de muziek van Debussy en Ravel. Na de vrije lunch volgt een tweede muzikale lezing in het auditorium. DAG 3: Montfort-l’Amaury – Breteuil – St.-Germain-en-Laye O-A Het schilderachtige dorpje Montfort-l’Amaury. In 1921 vestigde Maurice Ravel zich hier tot aan zijn overlijden. We bezoeken zijn huis, dat volledig intact is gebleven. Dan naar Breteuil. Daar dromen we weg in het Château de Breteuil, in een prachtig park naar Franse stijl aangelegd en voorzien van waterpartijen, terrassen en boomgaarden.

DAG 4: Giverny – Parijs – Brussel O Naar het idyllische schildersdorp Giverny. We bezoeken de beroemde tuinen en het huis van Claude Monet. Naast de vele schildersateliers is er nog een interessant bezoek aan het museum met Amerikaanse kunst. Na de vrije lunch naar Parijs en het Musée Marmottan, waar we een bezoek brengen aan de grootste collectie meesterwerken van Monet in Frankrijk. Nadien terugreis. E E N SC H I LD E R AC HTI G E STR E E K TE N W E STE N VA N PA R I J S

Auvers-sur-Oise ligt er bijna authentiek bij zoals toen Van Gogh er zijn laatste maanden doorbracht, vele werken schilderde en er stierf. Muzikale lezingen over Debussy (en Ravel) in het geboortehuis in St.Germain-en-Laye door componist Piet Swerts nemen ons mee naar de tijd van het impressionisme. Uniek blijft steeds het bezoek aan het authentieke woonhuis van Maurice Ravel in Montfort-l’Amaury, waar de sfeer van de Bolero en de pianoconcerti voelbaar aanwezig is. Een kleine overstap naar de werkplaats en exuberante tuinen van Monet in Giverny vormt een nieuw hoogtepunt op deze reis.


© Shutterstock

muziekrei ze n  51

Met Els Van Hoof en Sigrid T’Hooft naar

VERSAILLES

BARO K MUZIE K IN EEN UNIE K K A D ER

µµTicket voor de voorstelling in de Opéra Royal (waarde: €72) µµUitgebreid bezoek aan het Château de Versailles en de tuinen µµBezoek aan het historische centrum van Versailles µµVaux-le-Vicomte: inspiratiebron voor Versailles DAG 1: Brussel – Versailles A Naar Versailles met de autocar, onderweg kan u kijken naar de film over het leven van Jean-Baptiste Lully, hofcomponist van Lodewijk XIV. Na de middag maken we een stadswandeling door het historische centrum van Versailles. ‘s Avonds inleiding over de barokmuziek.

DAG 2: Versailles O-A Na een korte lezing trekken we naar het kasteel van Versailles. Een lokale gids loodst ons door de magnifieke zalen van het kasteel, waar honderden jaren geleden de Zonnekoning en zijn entourage genoten van weelderige hoffeesten. Na de middag is het domein van de veelbesproken Marie-Antoinette aan de beurt. Vervolgens een kort bezoek aan het Centre de musique Baroque de Versailles. DAG 3: Versailles O-A Het kasteel van Versailles staat tevens bekend om zijn bijhorende tuinen, deze zijn al haast even indrukwekkend als het kasteel zelf. Fonteinen, lusthoven en bloemperken bedekken maar liefst 815 hectaren. We nemen de tijd om stil te staan bij 'les grandes eaux musicales', een waterspektakel op de tonen van prachtige barokmuziek. Na het avondmaal begeven we ons naar de Opéra Royal voor een voorstelling van Lully’s opera Persée. DAG 4: Vaux-le-Vicomte – Brussel O Naar het kasteel van Vaux-le-Vicomte. We brengen een uitgebreid bezoek aan dit 17de-eeuwse barokkasteel en zijn tuinen. Het kasteel werd in opdracht van Nicolas Fouquet (Minister van Financiën onder Lodewijk XIV) gebouwd en van een unieke Franse tuin voorzien. Er wordt verteld dat Lodewijk het kasteel van Versailles liet bouwen om Fouquet (dan al in ongenade gevallen) en zijn kasteel te overtreffen. In de late namiddag terugreis.

SIGRID T’HOOFT is musicologe en werkte lang bij Radio3/Klara. Daarnaast was ze bezig met haar grote passie: barokmuziek- en danstheater. De laatste 15 jaar regisseerde ze een 20-tal opera's en verzorgde de choreografie voor haar dansensemble Corpo Barocco. Z e ge ef t le s i n ba rokd a ns en -gestiek aan de Muziek­ ho ge s c ho le n v a n L e ip z i g , Trossingen en Brussel. ELS VAN HOOF behaalde een licentie in de klassieke filologie en in de musicologie aan de KU Leuven en studeerde aan het Lemmensinst ituut. A ls wetenschappelijk medewerker was zij enkele jaren actief aan de Koninklijke Bibliotheek Albert I, Afdeling Muziek, te Brussel. Sinds 1997 is Els van Hoof programmamedewerker-muziek bij Klara.

reisdata èè 22 mei 2014 çç 25 mei 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.195 toeslag 1-persoonskamer: € 300 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Ticket in cat. I voor de opera (waarde: € 72)

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor de lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen met ontbijt in kwaliteitsvol viersterrenhotel

++ 3 avondmalen ++ Transfers en vervoer ter plaatse © Shutterstock

in comfortabele autocar

++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

52  muziekrei zen

Met Peggy Stuyck naar

LONDEN

reisdata èè 27 februari 2014 çç 2 maart 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.395 toeslag 1-persoonskamer: € 180 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Ticket voor de opera en het

concert (totale waarde: € 245)

++ De toegangsgelden voor

vermelde bezoeken (waarde: €55) ++ Reisbegeleiding en inleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen ++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes ++ Overnachtingen met ontbijt in het hotel Strand Palace***+ ++ 2 lunches en 1 diner in lokale restaurants ++ Treinreis met Eurostar in 2de klasse Brussel-Zuid - Londen (h/t) ++ Travelcard voor 4 dagen openbaar vervoer in Londen ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

µµOpera in het Royal Opera House en concert

DAG 3: Londen O-M Na de concertinleiding volgt een uitgebreide rondrit met stadsgids. Nadien een rondleiding langs de hoogtepunten van de British Library. We ontdekken er handschriften, brieven en partituren van illustere grootheden. ’s Avonds naar de Royal Festival Hall. Wereldberoemd dirigent Vladimir Jurowski leidt het London Philharmonic Orchestra. Op het programma de magistrale 9de symfonie van Ludwig van Beethoven!

van het London Philharmonic Orchestra µµInleidingen en muziekwandeling door Peggy Stuyck µµBezoek aan de tentoonstelling ‘Strange Beauty: Masters of the German Renaissance’ in de National Gallery µµBezoeken aan o.m. het Händel House met privérecital, Tate Britain, British Library…

DAG 1: Brussel-Zuid – Londen A Met de Eurostar naar Londen. Daar gaan alle verplaatsingen te voet en met het openbaar vervoer. Na de vrije lunch bezoeken we de tentoonstelling ‘Strange Beauty: Masters of the German Renaissance’ in de National Gallery. De tentoonstelling belicht de waardering van het werk van o.m. Holbein, Dürer en Cranach in hun eigen tijd en in de 19de en 20ste eeuw. Schilderijen, tekeningen en gravures tonen de grote expressiviteit en vindingrijkheid van deze en andere renaissancemeesters. Avondmaal in een lokaal restaurant. DAG 2: Londen O-M Inleiding op de opera. We wandelen naar het Händel House en brengen een bezoek aan dit huis, waar de barokcomponist 36 jaar lang leefde en werkte. We worden er vergast op een privéconcertje in de muziekkamer van de maestro. Na de lunch neemt Peggy Stuyck ons op sleeptouw door Covent Garden. Ze neemt ons mee door de rijke theater- en operageschiedenis van Londen waarbij we uiteraard ook heel wat voetsporen van componisten zoals Mozart en Händel tegenkomen. ’s Avonds trekken we naar Covent Garden voor de opera Turandot van Puccini.

© Shutterstock

PEGGY STUYCK groeide op in de Gentse opera, waar haar moeder deel uitmaakte van het ballet en het koor. Ze studeerde muziekpedagogie en musicologie in Leuven. Ze was een jaar Erasmusstudente in Londen aan Royal Holloway, University of London, gaf regelmatig concertinleidingen in Bozar en werkt momenteel bij de dienst publiekswerking van de Koninklijke Muntschouwburg.

MUZIE K EN K UN S T IN EEN BRUI S EN D E WEREL D S TA D

DAG 4: Londen – Brussel-Zuid O Het klokkengelui trekt ons naar een van de vele kerken waar op zondag gezongen misvieringen plaatsvinden. We sluiten ons bezoek aan Londen af met een rondleiding door de collecties van het minder bekende, maar uiterst interessante Tate Britain. Hier kunnen we de hoogtepunten van de Britse kunstgeschiedenis, met namen als Constable, Turner, Hockney, Moore, ... bewonderen. Vrije tijd tot de terugreis in de late namiddag.


© Shutterstock

muziekrei ze n  53

Met Jan Dewilde naar

FRANKFURT

OP S TAP MET MOZART EN GOETHE

µµTickets voor opera en concert (totale waarde: € 125) µµBezoek aan het Goethehaus en het Städelmuseum µµReisbegeleiding en inleidingen door Jan Dewilde

DAG 1: Brussel – Frankfurt M Met de autocar naar Frankfurt. Onderweg vertelt Jan Dewilde ons meer over Mozarts opera Don Giovanni. Na de lunch in het hotel volgt een eerste bezoek met lokale gids aan deze stad die maar al te vaak uitsluitend wordt geassocieerd met banken en beurzen. Frankfurt heeft echter veel meer te bieden: de oevers van de Main, de glazen bankenwolkenkrabbers, de controversiële heropgebouwde Romer, de Dom… ’s Avonds trekken we naar het moderne operahuis waar we kunnen genieten van Mozarts magistrale opera Don Giovanni. DAG 2: Frankfurt O-A Verder wandelbezoek in Frankfurt. We stappen in de voetsporen van Goethe. Onder leiding van een lokale gids bezoeken we het prachtig gerestaureerde Goethehaus en de schitterende collectie in het aanpalende Goethemuseum. Nadien trekken we naar het gerenommeerde Städelsches Kunstinstitut und Städtische Galerie. We worden er rondgeleid in de uitgebreide kunstcollectie. Avondmaal in een lokaal restaurant. DAG 3: Frankfurt – Brussel O-M Inleiding op het ochtendconcert. Daarvoor trekken we naar de statige Alte Oper. Het Frankfurter Opern- und Museumorchester brengt er de 9de symfonie van Bruckner en het 3de pianoconcerto van Beethoven. De wereldberoemde pianist Radu

Lupu soleert, Sebastian Weigle dirigeert. Na de brunch en wat vrije tijd volgt in de namiddag de terugreis. Vlaamse romantische muziek door Jan De Wilde in Deinze. Woe. 6, 13, 20 en 27 nov. van 20 tot 22 uur

JAN DEWILDE is musicoloog en werkte jarenlang voor diverse muziekprogramma’s bij de VRT. Nu is hij verbonden aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen en aan het Kunsthistorisch Instituut in diezelfde stad. Hij publiceert over allerlei domeinen van de muziek, doceert Luistercursussen Muziek voor Davidsfonds Academie en begeleidt Davidsfonds Cultuurreizen.

reisdata èè 23 mei 2014 çç 25 mei 2014

Don Giovanni

‘Het is een schepping van de geest!’ - in zijn commentaar op Mozarts Don Giovanni spreekt Goethe klare taal. Deze opera is niet zo maar een compositie, ze is getekend door de demonische geest van Mozarts genie. Het verhaal heeft wortels in het volkstheater, maar Mozart heeft er een icoon van de Westerse muziekgeschiedenis van gemaakt. Don Giovanni is het verhaal van de grote verleider, maar vooral ook het verhaal van zijn ondergang. Van de onpeilbare menselijke begeerte die op haar grenzen stoot en zichzelf vernietigt. Maar wellicht bestaat de grote kracht van dit werk erin dat Mozart in zijn compositie geslaagd is aan dit confronterende thema een menselijk gelaat te geven. Humor en dood staan naast elkaar, liefde en vertwijfeling gaan arm in arm, waarheid en leugen reiken elkaar de hand. Een gewaagde opera - even gewaagd als het leven zelf kan zijn. Dirigent Sebastian Weigle en de fameuze bas-bariton Christian Gerhaher zorgen voor een frisse blik op deze opera: het is voor beiden hun eerste productie van dit meesterwerk dat op een fascinerende manier met de twee zijden van de medaille, de opera seria en de opera buffa, speelt. De regie is in handen van Christof Loy, een van de meest gevraagde operaregisseurs van het moment. Loy werd verschillende keren door het toonaangevende tijdschrift ‘Opernwelt’ uitgeroepen tot regisseur van het jaar en in 2008 ontving hij de prestigieuze theaterprijs ‘Faust’ voor zijn regie van Così fan tutte in de Opera van Frankfurt.

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 745 toeslag 1-persoonskamer: € 50 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Tickets voor opera en concert (totale waarde: € 125)

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en inleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale stadsgidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in kamer met ontbijt

en een lunch in hotel Maritim Frankfurt**** ++ 1 brunch en 1 diner in lokale restaurants ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

54  muziekrei zen

Met Fred Brouwers naar

HAMBURG & LÜBECK

reisdata èè 15 april 2014 çç 18 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.175 toeslag 1-persoonskamer: € 50 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Tickets in cat. I voor de opera

en het concert (totale waarde: € 120) ++ Exclusief orgelrecital ++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken ++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen met ontbijt en 1 lunch in hotel Maritim Hamburg**** ++ 1 lunch en 1 diner in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Hamburg h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en stadsrondrit, alsook excursie naar Lübeck in comfortabele autocar. Daarbuiten gaan alle bezoeken en verplaatsingen te voet en met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom) ++ Annulerings-, bagage-, bijstandsverzekering

GROTE MUZIE K NAMEN IN TWEE OU D E HANZE S TE D EN

µµUitgebreide stadsbezoeken en (muziek)

Hanzestad waar Buxtehude woonde en werkte. We bezoeken o.m. de prachtige Marienkirche, de eerste gotische kerk in baksteen en krijgen er een exclusief orgelrecital te horen. Via een tochtje op de kanalen en in de haven leren we meer over het maritieme verleden van de stad. Lübeck is ook de stad van de marsepein. Deze zoete traktatie kunnen we niet aan ons laten voorbijgaan. Afscheidsdiner in een gezellig lokaal restaurant.

wandelingen in Hamburg µµOpera in de Hamburgse Staatsoper en concert van de Hamburger Symphoniker (totale waarde: € 120) µµDagexcursie naar Lübeck met stadsbezoek en exclusief privé orgelrecital DAG 1: Brussel – Hamburg M Rechtstreeks naar Hamburg. Na de lunch trekken we met een stadsgids per bus door en rond de Hanzestad Hamburg. We rijden zeker ook tot aan de haven en zetten nadien ons bezoek te voet verder. Fred Brouwers vertelt ons meer over het concert van vanavond. In de prachtige Laeiszhalle speelt de Hamburger Symphoniker het celloconcerto van Dvorak en de Symphonie Fantastique van Berlioz. Ion Marin dirigeert, Maximilian Hornung soleert op cello. DAG 2: Hamburg O-M Na het ontbijt volgt een inleiding door onze reisbegeleider op de opera van vanavond. Nadien zetten we onze verkenning van het historische centrum van Hamburg verder. We volgen de voetstappen en de carrière van o.a. Händel, Brahms en Telemann tijdens bezoeken aan de vier dominerende kerken, het Hamburgse Stadsmuseum en het Brahmsmuseum. Tussendoor gezamenlijke lunch in een lokaal restaurant. Na het vrije avondmaal volgt de voorstelling van Puccini’s tragische opera Madama Butterfly in de gerenommeerde Staatsoper. DAG 3: Hamburg – Lübeck – Hamburg O-A Vanuit Hamburg rijden we naar Lübeck waar we de hele dag doorbrengen. Een stadsgids neemt ons mee door deze kleine maar zeer authentieke

© Shutterstock

FRED BROUWERS is vooral bekend als presentator van Klara en de Koningin Elisabeth Wedstrijd op Canvas, maar hij heeft eigenlijk Germaanse filologie gestudeerd. Een keuze die werd bepaald door een passie voor de Engelse, Duitse en natuurlijk ook Nederlandse taal en literatuur. In deze reis genieten we volop mee van zijn liefde voor klassieke muziek en Duitse cultuur.

DAG 4: Hamburg – Brussel O Na het ontbijt nog een laatste begeleid bezoek aan Hamburg en de schitterende collectie meesterwerken van het Hamburgse Museum voor Schone Kunsten. Vrije tijd en terugvlucht naar Brussel. Introductiecursus opera door dramaturgen Vlaamse Opera in Gent en Wijnegem. Incl. voucher operavoorstelling naar keuze Cursus Ludwig van Beethoven De romantische revolutionair door Florian Heyerick in Brugge. Di. 22 okt., 5, 12 en 19 nov. van 14 tot 16 uur


© Shutterstock

muziekrei ze n  55

Met Kamiel Cooremans naar

BERLIJN

TOPMOMENTEN IN EEN MUZI K ALE EN C ULTURELE HOOF D S TA D

µµConcert van de Berliner Philharmoniker en van de Berlijnse Staatskapelle en opera in de Staatsoper (totale waarde: € 190) µµConcertinleidingen door Kamiel Cooremans µµUitgebreide bezoeken aan o.m. Charlottenburg, Alte Nationalgalerie en het Konzerthaus µµArchitectuur en kunst uit de tijd van Karl Friedrich Schinkel DAG 1: Brussel – Berlijn M Rechtstreekse vlucht naar Berlijn. Transfer naar het hotel en lunch ter plaatse. Nadien vertelt Kamiel Cooremans ons meer over het avondconcert. Daarvoor worden we verwacht in het elegante Konzerthaus op de Gendarmenmarkt. Wereldberoemd dirigent Daniel Barenboim leidt er de Berlijnse Staatskapelle. Ze spelen o.m. de Vier Letzte Lieder van Richard Strauss met sopraan Dorothea Röschmann en het altijd fascinerende Le sacre du printemps van Igor Stravinsky. Een mooie opener! DAG 2: Berlijn O-A We starten ons bezoek aan Berlijn met een stadswandeling met Vlaamse gids door het 19de-eeuwse Berlijn. We komen langs Unter den Linden, de Gendarmenmarkt, de Neue Wache, de Berliner Dom… We bewonderen de Friedrichswerdersche Kirche van Schinkel. Na de vrije lunch brengen we een bezoek aan het Museuminsel en de Alte Nationalgalerie met schilderijen van Caspar David Friedrich, Böcklin, Schinkel en Liebermann. Avondmaal in een uitstekend restaurant. DAG 3: Berlijn O-M Na het ontbijt volgt de inleiding door onze reisbegeleider op de opera van vanavond. Nadien maken we een uitgebreide stadsrondrit door de Duitse

hoofdstad. Daarbij hebben we vooral oog voor de verwezenlijkingen van de laatste decennia in OostBerlijn (Lehrter Bahnhof, regeringswijk…). Lunch op het dak van de Reichstag met weids panorama op de Duitse hoofdstad. Verder langs de Brandenburger Tor tot de hypermoderne Potsdamer Platz. ’s Avonds trekken we naar de Staatsoper (tijdens de renovatie van het historische gebouw voorlopig ondergebracht in het Schiller Theater) voor Mozarts onvolprezen meesterwerk Le Nozze di Figaro. DAG 4: Berlijn O-M Kamiel Cooremans leidt ons in op het avondconcert. Nadien nemen we een kijkje achter de schermen van het Konzerthaus, een van de bekendste werken van Schinkel. Na de lunch volgt een stadsrondrit en -wandeling in West-Berlijn langs de Kurfürstendamm, KaDeWe, de Kaiser-Wilhem-Gedächtniskirche… Vrije tijd voor winkelen of eigen bezoek. Het concert van de Berliner Philharmoniker in de Philharmonie wordt ongetwijfeld een hoogtepunt. De beroemde dirigent Yannick Nézet-Séguin neemt de leiding. Op het programma het fluitconcerto van Carl Reinecke met solist Andreas Blau en de eerder vrolijke 4de symfonie van Gustav Mahler met sopraan Christiane Karg. DAG 5: Berlijn – Brussel O-M Bezoek aan het oude Schloss Charlottenburg, het enige nog bewaarde koninklijke stadspaleis. In het park wacht ons ook een blik op Schinkels Neuer Pavillon, een prachtige klassieke villa. Laatste gezamenlijke lunch en transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. Wolfgang intiem Mozarts kamermuziek opnieuw ontdekt door Kamiel Cooremans in Bonheiden. Di. 26 nov., 3, 10 en 17 dec. van 20 tot 22 uur

KAMIEL COOREMANS was docent muziekgeschiedenis en directeur van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Hij werkt mee aan verschillende tijdschriften en encyclopedieën en zetelt regelmatig in de jury van grote muziekwedstrijden. Hij doceert luistercursussen muziek voor Davidsfonds Academie en begeleidde al verschillende Davidsfonds Cultuurreizen.

reisdata èè 19 maart 2014 çç 23 maart 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.595 toeslag 1-persoonskamer: € 160 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Tickets voor 2 concerten en

1 opera (totale waarde: € 190)

++ Toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Overnachtingen met ontbijt

en 1 lunch in hotel Maritim ProArte****+ ++ 3 lunches en 1 diner in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Berlijn h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en beperkt vervoer ter plaatse (o.m. stadsrondrit) in autocar. Andere verplaatsingen gaan te voet of met het openbaar vervoer (inbegrepen in de reissom) ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

56  muziekrei zen

Met Beatrijs Van Hulle naar

THÜRINGEN & LEIPZIG

BEATRIJS VAN HULLE is musicologe en geeft o.m. didactiek esthetica en muziekgeschiedenis aan het Lemmensinstituut, esthetica in de Pleinschool in Kortrijk, muziekgeschiedenis aan Conservatorium Kortrijk en luistercursussen Muziek voor Davidsfonds Academie.

reisdata èè 17 juni 2014 çç 23 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.650 toeslag 1-persoonskamer: € 345 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ 3 concerten in cat. I tijdens het Bachfest (waarde: € 245)

++ Privé pianorecital in het

Mendelssohnhaus in Leipzig

++ Alle toegangsgelden voor de

vermelde bezoeken (waarde: € 55) ++ Reisbegeleiding en inleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen, ontbijt en een maaltijd in Steigenberger Thüringer Hof Eisenach****, Dorint Am Goethepark Weimar**** en Marriott Leipzig***** ++ 2 diners in lokale restaurants ++ Vervoer per comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

BA C H A C HTERNA IN EI S ENA C H , WEIMAR EN LEIPZIG TI J D EN S HET BA C HFE S T

µµ3 Bachfest-concerten in Leipzig (waarde: € 245) µµReisbegeleiding en inleidingen door Beatrijs Van Hulle µµUitgebreid bezoek aan Leipzig, kennismaking met Weimar en Eisenach µµPrivérecital in het Mendelssohnhaus in Leipzig

DAG 1: Brussel – Eisenach A Met de bus naar Eisenach. Bezoek, inclusief concert op authentieke instrumenten, aan het vernieuwde Bachhaus (Bachs geboortehuis). DAG 2: Eisenach – Weimar O-A Wandeling met stadsgids in de geboortestad van Bach. Bezoek aan de imposante Wartburg met verhalen verbonden aan de H. Elisabeth, Luther en Richard Wagner. Naar Weimar. Bezoek aan de cultuurstad waar Bach bijna tien jaar in dienst was van de hertogen, maar waar we ook Goethe, Schiller, Liszt en Henry Van de Velde tegen het lijf lopen. DAG 3: Weimar – Leipzig O-A Verder bezoek aan Weimar met het Goethehaus en -museum. Naar Leipzig. Bach was hier van 1723 tot aan zijn dood in 1750 als cantor verbonden aan de legendarische Thomaskirche. Maar ook Mendelssohn (een grote fan van Bach) woonde en werkte hier. In zijn voormalige woonhuis worden we vergast op een exclusief privé pianorecital. DAG 4: Leipzig O-A Inleiding door Beatrijs Van Hulle. Wandeling met stadsgids door Leipzig in de voetsporen van Bach en andere musici. We komen uiteraard ook in de wereldberoemde Thomaskirche. Bezoek aan het Grassi Museum met de interessante collec-

tie muziekinstrumenten. Naar het Gewandhaus voor ons eerste concert tijdens het Bachfest. Het Gewandhaus­orchester o.l.v. Masaaki Suzuki brengt er Haydns Die Schöpfung (De Schepping). Carolyn Sampson zingt de sopraanrol. DAG 5: Leipzig O Inleiding door onze reisbegeleidster in het Gewandhaus. Nadien rondleiding in deze muziektempel. Stadsrondrit met gids door Leipzig, Plagwitz en Gohlis. Na de middag bezoeken we het volledig vernieuwde Bachmuseum. ’s Avonds naar de Nikolaikirche voor het concert van het Tafelmusik Baroque Orchestra o.l.v. de befaamde Christopher Hogwood. Zij brengen Händels Brockes-Passion. DAG 6: Leipzig O-A Gelegenheid om de met muziek opgeluisterde eucharistieviering in de Nikolaikirche of de Thomaskirche bij te wonen. In het Museum der Bildenden Künste bezichtigen we de fijne collectie schilder- en beeldhouwkunst. Concertinleiding. Nadien wonen we het afsluitende concert van het Bachfest bij. In de Thomaskirche horen we Bachs onvolprezen Hohe Messe. De beroemde Ton Koopman dirigeert solisten en het Amsterdam Baroque Orchestra en Koor. Afscheidsmaaltijd. DAG 7: Leipzig – Brussel O Vrije tijd in Leipzig en terugreis.

Bach in Weimar door Ignace Bossuyt in Brugge. Za 18.01 en 25.01.2014 van 10 tot 12.30 en 14 tot 16 uur


© Shutterstock

muziekrei ze n  57

Met Kamiel Cooremans naar

DRESDEN

HET ‘ FLOREN C E AAN D E ELBE ’ EN D E MU S I K FE S T S PIELE

µµ3 concerten tijdens de prestigieuze Dresdner

Musikfestspiele (totale waarde: € 260) µµUitgebreide stadsbezoeken met Frauenkirche, Semperoper, Zwinger en Residenzschloss µµBegeleide bezoeken aan het Historisches en Neues Grünes Gewölbe, de Gemäldegalerie en de vernieuwde Porzellansammlung µµBoottocht naar het lieflijke Schloss Pillnitz DAG 1: Brussel - Berlijn - Dresden A Vlucht naar Berlijn en transfer naar Dresden. Lezing over ons eerste concert tijdens de Musikfestspiele. Het Dresdner Festspielorchester brengt een semi­ scenische opvoering van Richard Strauss’ tweede opera Feuersnot. En dat op enkele dagen van de 150ste verjaardag van de componist die jarenlang in Dresden leefde en werkte. Stefan Klingele dirigeert een schare solisten en koor op het Grosser Schlosshof van het historische Residenzschloss. Een unieke gebeurtenis! DAG 2: Dresden O-M Concertinleiding. Verkenning van Dresden met een uitgebreide wandeling door het historisch centrum o.l.v. een lokale gids. Na de lunch, naar het Residenzschloss voor de collecties van het Historisches en Neues Grünes Gewölbe. Concert van het Dresdner Festspielorchester in de statige Semperoper. Het in 2011 opgerichte ensemble wil de naam en faam van de 18de-eeuwse Hofkapelle nieuw leven inblazen en selecteert van de beste solisten uit gerenommeerde orkesten. Samen met het Balthasar-Neumann-Chor en enkele solisten brengen zij Beethovens magistrale Missa Solemnis onder leiding van dirigent Ivor Bolton.

DAG 3: Dresden - Pillnitz - Dresden O-M Dresden: ‘Florence aan de Elbe’. Van op een rivierstoomschip glijdt het prachtige landschap en ‘het terras van Europa’ aan ons voorbij, met als eindpunt het schitterende Schloss Pillnitz. Na de lunch rijden we terug naar Dresden voor de concertinleiding door Kamiel Cooremans. ’s Avonds worden we in de Frauenkirche verwacht voor de 2de (koor) symfonie van Felix Mendelssohn ‘Lobgesang’. Het Orchestra Mozart, het Arnold Schönberg Chor en solisten staan onder leiding van de wereldberoemde dirigent Claudio Abbado. DAG 4: Dresden O-A Na het ontbijt zetten we onze verkenning van Dresden onder leiding van onze stadsgids verder. We hebben o.m. aandacht voor de Semperoper en de heropgebouwde Frauenkirche. Vrije tijd om te winkelen of voor verder bezoek. Diner in een uitstekend restaurant. DAG 5: Dresden - Berlijn - Brussel O Laatste bezoeken in Dresden. We bewonderen de schilderijencollectie van de Gemäldegalerie en de porseleinverzameling in de Zwinger. Transfer naar Berlijn en terugvlucht naar Brussel.

Wolfgang intiem Mozarts kamermuziek opnieuw ontdekt door Kamiel Cooremans in Bonheiden. Di. 26 nov., 3, 10 en 17 dec. van 20 tot 22 uur

KAMIEL COOREMANS was docent muziekgeschiedenis en directeur van het Koninklijk Conservatorium van Antwerpen. Hij werkt mee aan verschillende tijdschriften en encyclopedieën en zetelt regelmatig in de jury van grote muziekwedstrijden. Hij doceert luistercursussen muziek voor Davidsfonds Academie en begeleidde al verschillende Davidsfonds Cultuurreizen.

reisdata èè 7 juni 2014 çç 11 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.775 toeslag 1-persoonskamer: € 350 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Tickets in cat. I en II voor de 3

concerten tijdens de Dresdner Musikfestspiele (waarde: € 260) ++ Toegangsgelden voor de vermelde bezoeken (waarde: € 50) ++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen met ontbijt en een avondmaal in het centraal gelegen Hilton Dresden**** ++ 2 lunches en 1 diner in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Berlijn h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers (o.m. Berlijn-Dresden h/t). Daarbuiten is geen autocarvervoer voorzien. Bezoeken en verplaatsingen gaan te voet. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

58  muziekrei zen

Met Johan Uytterschaut naar

ESSEN

JOHAN U Y TTERSCHAUT bouwde een stevige reputatie op met zijn voordrachten over opera en operacomponisten. Naast zijn lesopdracht aan het Lemmensinstituut als docent zang en operageschiedenis, geeft hij ook Luistercursussen Muziek voor Davidsfonds Academie. Als musicoloog en zanger weet hij als geen ander het publiek in te wijden in de geheimen van de muziek.

reisdatU M èè 9 maart 2014

R eissom per pers . € 225 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Ticket voor de opera in het Aaltotheater

++ Inkom en begeleid bezoek met

gids aan het Museum Folkwang

++ Reisbegeleiding en operainleiding

++ Gebruik van de audiofoon ++ Brunch in het Sheraton Essen ++ Broodjespicknick op de terugweg

++ Vervoer vanuit Berchem in comfortabele autocar

++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

Opgelet: deze reis vertrekt in Berchem (niet in Brussel)

BELLINI ’ S LA S TRANIERA EN HET MU S EUM FOL K WANG

µµTicket voor de opera in het Aaltotheater µµBegeleid bezoek aan de collecties van het Museum Folkwang

µµReisbegeleiding en opera-inleiding door Johan Uytterschaut

Zwaar gehavend door de Tweede Wereldoorlog verrees de stad Essen als een modernistische feniks uit zijn as. De op het eerste zicht vreemde symbiose tussen moderne hoogbouw, overgebleven romaanse kerken, neoclassicistische villa’s en de imposante stalen torens uit haar rijke industriële mijn­verleden, geeft de stad haar unieke en fascinerende karakter. Vandaag de dag is Essen voor­ namelijk bekend als een bruisende cultuurstad met terechte inter­nationale allures. Hier bevindt zich cultureel patrimonium van uitzonderlijk gehalte, dat ‘geen stof meer ademt, maar toekomst’. Er is het Museum Folkwang, dat een van de meest vooraanstaande collecties moderne kunst in Duitsland in huis heeft. Die werd enkele jaren geleden ondergebracht in een prachtige nieuwbouw van David Chipperfield. En er is ook het Aaltotheater, een hedendaagse architectuurparel. Dit bijzondere gebouw, ontworpen door de Finse architect Alvar Aalto, ging open in 1988 en is nog steeds hét toonbeeld van een modern operahuis met een uitstekende akoestiek. De operaproducties zijn er bovendien van hoge kwaliteit! Vertrek aan station Antwerpen-Berchem per autocar naar Essen. Daar volgt een bezoek met gids aan de impressionante verzameling van het Museum Folkwang. De focus van de collectie ligt o.m. bij de Franse impressionisten en het Duitse expressionisme. Brunch in het Sheraton Essen. Nadien

volgt de inleiding van Johan Uytterschaut op de opera La Straniera van Vincenzo Bellini die we om 16u30 in het Aalto-theater bijwonen. La Straniera is Vincenzo Bellini’s vierde opera, ontstaan in de slipstream van zijn eerste grote succestitel: Il Pirata. Felice Romani baseerde zich voor het libretto op een roman van Victor-Charles Prévost d’Arlincourt. De plot is typisch romantisch: een driehoeksverhouding gecombineerd met persoonsverwisselingen en hoog oplaaiende passie. In het Bretagne van de jaren 1300. Voeg daar nog een held die aanspraak maakt op de Franse kroon aan toe en je hebt gesneden brood voor het operabedrijf in de vroege 19de eeuw. Bellini gaat muzikaal verder op de weg die hij in Il Pirata insloeg: verwijdering van het sterk versierde idioom van Rossini en meer drama in de zangstijl. Het is daaraan te danken dat het soms bijna lachwekkende en onwaarschijnlijke libretto met verrassende kracht op het toneel verschijnt. Na de première, op 14 februari 1829 in de Milanese Scala, werd de titel snel populair. En nu is La Straniera aan een heropleving toe. De regie is in handen van de veel gevraagde Christof Loy. Prima donna is Marlis Petersen. Rond 19u30 rijden we terug naar AntwerpenBerchem. Er wordt een broodjespicknick voorzien op de bus. Introductiecursus opera door dramaturgen Vlaamse Opera in Gent en Wijnegem. Incl. voucher operavoorstelling naar keuze


© Shutterstock

muziekrei ze n  59

Met Ian Steyn-du Toit naar

KOPENHAGEN

MET EEN TOP D AN S ER NAAR HET K LA S S IE K E D EEN S E BALLET NAPOLI

µµBalletvoorstelling Napoli in het Koninklijke

Theater van Denemarken µµUitgebreid bezoek aan Ny Carlsberg Glyptotek µµRondvaart op de kanalen van Kopenhagen DAG 1: Brussel – Kopenhagen M Rechtstreekse vlucht naar Kopenhagen. Na de gezamenlijke lunch maken we een boottocht door de kanalen van de stad, we varen onder meer langs Slot Amalienborg, Christianshavn en het beeld van de kleine zeemeermin. Vervolgens maken we een verkennende wandeling door het historische centrum van de stad. DAG 2: Kopenhagen O-M Uitgebreid bezoek aan Ny Carlsberg Glyptotek, een van de belangrijkste musea in de stad. De collectie omvat onder meer een ruim aanbod aan beeldhouwwerken uit de oudheid en een uitgebreid assortiment Franse impressionisten zoals Cézanne, Van Gogh en Monet. Na de middag bezoeken we de nieuwe schouwburg aan het water, het Skuespilhuset. Inleiding door onze reisbegeleider. ‘s Avonds voorstelling van het ballet Napoli in het Koninklijke theater. DAG 3: Kopenhagen - Brussel O Vrije voormiddag voor verder bezoek of om te winkelen in een van de vele designwarenhuizen in de stad. In de namiddag bezoeken we het Rosenborg Slot. Het paleis, gebouwd in opdracht van Koning Christiaan IV, herbergt de Deense kroonjuwelen. Terugvlucht.

KOPENHAGEN - EEN BALETTRADITIE VAN EEUWEN

Het Koninklijk Deens Ballet werd opgericht in 1748 en is daarmee het derde oudste gezelschap ter wereld. In 1771 volgde er een Koninklijke Balletschool, opnieuw een van de oudste in zijn soort. In de afgelopen 260 jaar heeft het ensemble vast­ gehouden aan traditie - het ballet ‘Caprices de Cupido’ van stichter Galeotti wordt nog altijd in de originele versie uitgevoerd - zonder de vernieuwing uit het oog te verliezen. Vooral Bournonville drukte zijn stempel op het KDB door zijn speciale opleiding voor mannelijke dansers. In de twintigste eeuw heeft het KBD aansluiting gezocht bij de hedendaagse stromingen, door belangrijke moderne choreografen – van Balanchine tot Robbins over Roland Petit – aan het gezelschap te binden.

IAN STEYN-DU TOIT is professioneel danser en dansleraar en volgde ook een professionele muziekopleiding. Momenteel is hij verbonden aan het Lemmens­ instuut in Leuven en hij is mede­ oprichter, artistiek leider, huis­ choreograaf en leraar bij Stichting Klassieke Dans in Sint-Niklaas. Hij werkt bovendien freelance voor diverse binnen- en buitenlandse dansgezelschappen.

reisdata èè 14 maart 2014 çç 16 maart 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 990 toeslag 1-persoonskamer: € 175 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Ticket voor de balletvoorstelling Napoli

NAPOLI - DE VISSER EN ZIJN BRUID

Choreograaf en balletmeester August Bournonville creëerde dit ballet in 1842. Verschillende componisten werkten aan de score: Edvard Helsted, Holger Simon Paulli, Niels W. Gade en Hans Christian Lumbye. Ook een aria uit Rossini’s ‘De Barbier van Sevilla’ werd hergebruikt in dit ballet. Centraal in het verhaal staat Teresina, een jong meisje dat verliefd wordt op de arme visser Gennaro. Teresina’s moeder wil niet weten van een huwelijk en dringt haar dochter enkele andere potentiële echt­ genoten op. Wanneer Teresina tijdens een zware storm verdwijnt, krijgt Gennaro de schuld. Hij zoekt zijn geliefde overal en vindt haar uiteindelijk terug in een magische grot. Maar Teresina is veranderd in een zeenimf en herinnert zich niets meer van haar liefde voor Gennaro...

Een geschiedenis van de klassieke dans door Ian Steyn-du Toit in Sint-Niklaas. Za. 5 en 12 okt. van 14 tot 17 uur. Met live demonstraties en bezoek aan kostuum- en decoratelier

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en inleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Overnachtingen met ontbijt in het hotel Admiral****

++ 2 lunches in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Kopenhagen

h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

60  muziekrei zen

Met Beatrijs Van Hulle naar

WENEN

reisdata èè 16 april 2014 çç 21 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.725 toeslag 1-persoonskamer: € 260 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Tickets voor opera in de

Staatsoper en concert in de Musikverein (waarde: € 225) ++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken (waarde: € 110) ++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes ++ Overnachtingen met ontbijt en 1 diner in het centrale Hotel am Konzerthaus by MGallery**** ++ 3 lunches en 1 diner in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Wenen h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers, 2 stadsrondritten en uitstap naar Melk in comfortabele autocar. Daarbuiten gaan bezoeken en verplaatsingen te voet. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

µµU i t g e b r e i d e s t a d s b e z o e ke n , m e t

serhaus. Daarna bezoek aan het Mozarthaus en een kijkje achter de schermen van de Staatsoper.

Stephansdom, Kunsthistorisches Museum, Schönbrunn… µµGrote componisten in Mozarthaus, Schuberts geboortehuis en Zentralfriedhof µµOpera in de Staatsoper en concert in de Musikverein (totale waarde: € 225) µµDe indrukwekkende benedictijner abdij van Melk

CO N C E RT

Het concert door de Wiener Symphoniker in de grote zaal van de Musikverein (beroemd van de jaarlijkse Nieuwjaarsconcerten) wordt ongetwijfeld een hoogtepunt. De ‘Gouden Zaal’ wordt in alle echelons van de klassieke muziek als een van de best klinkende concertzalen ter wereld beschouwd en velen beoordelen ze als de mooiste concertruimte aller tijden. Dirigente Simone Young leidt een programma in het teken van ‘Frühling in Wien’.

DAG 1: Brussel – Wenen A Vlucht naar Wenen. Begeleide stadsrondrit langs de statige monumenten van de Weense Ring. Nadien wandeling in de omgeving van de Karlskirche. We bezoeken de Beethovenfries in het Secession­ gebouw. Avondmaal in het hotel.

DAG 5: Wenen O-A Wie dat wenst, kan de paasviering in de historische Augustinerkirche bijwonen. Ze wordt traditioneel opgeluisterd door koor en orkest. Nadien de collectie moderne kunst (Schiele, Klimt, Kokoschka…) van het Leopold Museum in het hippe Museumkwartier.

DAG 2: Wenen O-M Beatrijs Van Hulle leidt ons in op de opera. Verder bezoek in Wenen met o.m. aandacht voor de Stephansdom. Naar het schitterende Gartenpalais Liechtenstein, waar we de befaamde schilderijencollectie van de gelijknamige vorst bewonderen. ’s Avonds wonen we in de majestueuze Staatsopera Richard Wagners Parsifal bij. De passieopera bij uitstek!

DAG 6: Wenen – Brussel O-M Bezoek aan de keizerlijke zomerresidentie Schönbrunn. Lunch en terugvlucht naar Brussel.

DAG 3: Melk – Wenen O-M Naar Melk voor een bezoek aan de benedictijnenabdij, een onvergetelijk hoogtepunt van de barokkunst. Nadien bezoek aan het Kunsthistorisches Museum en het moderne Haus der Musik. DAG 4: Wenen O Concertinleiding. Bezoek aan het Zentralfriedhof met de graven van beroemde componisten als Beethoven, Schubert, Brahms… Nadien Schuberts geboortehuis. Terug via het kleurrijke Hundertwas-

© Shutterstock

BEATRIJS VAN HULLE is musicologe en geeft o.m. didactiek esthetica en muziekgeschiedenis aan het Lemmensinstituut, esthetica in de Pleinschool in Kortrijk, muziekgeschiedenis aan Conservatorium Kortrijk en luistercursussen Muziek voor Davidsfonds Academie.

MUZI K AAL PAA S FEE S T AAN D E D ONAU


© Shutterstock

muziekrei ze n  61

Met Jan Dewilde naar

SALZBURG

TOPMUZI K ANTEN TI J D EN S EEN WINTER S - GEZELLIGE MOZARTWO C HE

µµ2 concerten van de Wiener Philharmoniker

dag staat een exclusief bezoek achter de schermen van het prestigieuze Grosses Festspielhaus op het programma. ’s Avonds trekken we naar het Haus für Mozart. Daar kunnen we genieten van Glucks baanbrekende opera Orfeo ed Euridice, een mijlpaal in de operageschiedenis. Marc Minkowski dirigeert Les Musiciens du Louvre Grenoble. Wereldster Bejun Mehta zingt de rol van Orfeo, Camilla Tilling die van zijn echtgenote Euridice.

en 1 opera tijdens de Mozartwoche (waarde: € 475) µµInleidingen door Jan Dewilde over de stad en de uitvoeringen van wereldklasse µµ1 lunch en 2 diners in uitgelezen restaurants µµ18de-eeuws dinerconcert

DAG 2: Salzburg O-A Een hele voormiddag met lokale gids op stap in Salzburg. We wandelen langs de hoogtepunten van deze barokke prachtstad. Na de vrije lunch volgt een begeleid bezoek aan de Residenz en haar befaamde kunstcollecties. ’s Avonds dinerconcert bij kaarslicht in de Stiftskeller St. Peter. We genieten er van een 18de-eeuws avondmaal, opgeluisterd met aria’s en instrumentale muziek. DAG 3: Salzburg O-M Inleiding op de opera door onze reisbegeleider. Bezoek met stadsgids aan de Mönschberg, vanwaar we een schitterend zicht hebben over de stad en de vallei van de Salzach. Ook het aanpalende Museum der Moderne staat op het programma. In de namid-

reisdata èè 29 januari 2014 çç 2 februari 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.795 toeslag 1-persoonskamer: € 200 min. 15, max. 25 deelnemers

© Shutterstock

DAG 1: Brussel – München – Salzburg A Vlucht naar München en bustransfer naar Salzburg. Rondrit door de geboortestad van Mozart. Jan Dewilde vertelt ons meer over ons eerste concert in het kader van de Mozartwoche. En dat wordt dadelijk een topper. We trekken naar het imposante Grosses Festspielhaus. De Wiener Philharmoniker onder leiding van Marc Minkowski brengt er de Haffner Serenade van Mozart en de wondermooie Vier Letzte Lieder van Richard Strauss. Die laatste worden vertolkt door de beroemde sopraan Anja Harteros.

JAN DEWILDE is musicoloog en werk te ja ren l a ng vo or diverse muziekprogramma’s bij de VRT. Nu is hij verbonden aan het Konink lijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen en aan het Kunsthistorisch Instituut in diezelfde stad. Hij publiceert over allerlei domeinen van de muziek, doceert Luistercursussen Mu z iek voor Dav id sfond s Academie en begeleidt Davidsfonds Cultuurreizen.

I nbegrepen

++ Tickets in Cat. II en III voor DAG 4: Salzburg O-A Salzburg heeft zoveel te bieden dat we, na de laatste concertinleiding door Jan Dewilde, opnieuw de stad in trekken. Nu in het voetspoor van Mozart die hier geboren werd en hier vele jaren leefde en werkte. Nadien vrije tijd voor wat shopping of een heerlijk stukje Sachertaart. Een laatste maal naar het Grosses Festspielhaus voor opnieuw de Wiener Philharmoniker, nu onder leiding van niemand minder dan Daniel Barenboim. Zij brengen de drie laatste symfonieën van Mozart. Een schitterend hoogtepunt! DAG 5: Salzburg – München – Brussel O Wie dat wil, kan de met muziek opgeluisterde eucharistieviering in de Dom bijwonen. Nadien volgt de transfer naar München en de terugvlucht naar Brussel.

3 voorstellingen tijdens de Mozartwoche (waarde: € 475) ++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken (waarde: € 40) ++ Reisbegeleiding en inleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale stadsgidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Logies met ontbijt in Hotel am Mirabellplatz**** ++ 1 lunch en 3 diners in restaurants, waarvan dinerconcert in de Stiftskeller ++ Vluchten Brussel-München h/t met Lufthansa, de luchthaventaksen ++ Transfer München-Salzburg h/t in comfortabele autocar en stadsrondrit. Alle andere verplaatsingen gaan te voet. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

62  muziekrei zen

Met Godfried Van de Vyvere of Els Swinnen naar

ELS SWINNEN studeerde piano aan het Lemmensinstituut in Leuven en later ook aan de Academie voor Muzische Kunsten in Praag. Door deze studies en frequente concerten in Tsjechië is ze goed op de hoogte van het culturele leven daar. Ze geeft les aan het Lemmensinstituut en concerteert in binnen- en buitenland, ook voor u in Praag.

BUDAPEST OF PRAAG

M u z i k a l e to p p e r s t i jd e n s t w e e C e n t r a a l- E u r o p e s e L e n t e f e s t i v a l s

µµMeerdere concerten in het kader van de

en Griekse culturen en domstad Esztergom met de grootste katholieke kerk van Hongarije.

Lentefestivals van Budapest (maart 2014) of Praag (mei 2014) µµUitgebreide stadsbezoeken µµLezingen door de reisbegeleider OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN HET DEFINITIEVE REISSCHEMA?

Op het moment dat deze brochure verschijnt, zijn de programma’s voor beide Lentefestivals nog niet gekend. Daardoor kunnen wij voorlopig geen data (voor Budapest), reisprogramma’s of prijzen vastleggen. Wanneer de festivalprogramma’s vast staan, maken wij zo snel mogelijk alle details van deze reizen bekend via onze website en onze Facebookpagina. Wilt u ook graag persoonlijk bericht krijgen over het definitieve programma van (één van) deze reizen? Stuur een mailtje naar cultuurreizen@davidsfonds.be en wij houden u op de hoogte!

BUDAPEST – EIND MAART OF BEGIN APRIL 2014 – GODFRIED VAN DE VYVERE

We reizen naar de tweelingsteden Buda en Pest. In vijf dagen bezoeken we de mooiste plekjes van de ‘parel van de Donau’ en zijn omgeving. Daarnaast genieten we in het kader van het wereldberoemde Lentefestival van enkele schitterende opvoeringen. In het oude Buda ervaren we het prachtige panorama van op de Gellertheuvel, wandelen we door de pittoreske straatjes en bezoeken ook het Vissersbastion en de Mátyáskerk. In Pest ontdekken we een mix van architecturale stijlen rond de Andrássy út, de meest prestigieuze Hongaarse boulevard: de opera, de voormalige beurs en het parlementsgebouw. Ook de huizen van Bartók, Kodály en Liszt vergeten we niet. Er staan ook twee excursies op het programma: Szentendre, kunstenaarskolonie en smeltkroes van Hongaarse, Servische, Dalmatische

© Shutterstock

GODFRIED VAN DE VYVERE is laureaat muziekpedagogie, koordirectie en zang (meestergraad) van het Lemmensinstituut in Leuven, waar hij docent is voor zang en praktische harmonie. Dit is al zijn negende Davidsfonds Cultuurreis naar het Lentefestival in Budapest.

PRAAG – 29 MEI tot 2 JUNI 2014 – ELS SWINNEN We ontdekken het mooiste dat de Gouden Stad te bieden heeft, in combinatie met enkele concerten van het prestigieuze Lentefestival. Onder meer op het programma: de oude koningsroute, over de legendarische Karlsbrug, tot op Mala Strana. De joodse wijk Josefov met de oudste bewaard gebleven en nog dienstdoende synagoge in Europa. Uitgebreid bezoek aan het Strahovklooster, de wereldvermaarde bibliotheek en de Praagse burcht, met de Sint-Joris basiliek, de gotische ridderzaal en de Sint-Vituskathedraal. We bezoeken ook de Mariakerk met het ‘kindje Jezus van Praag’, het nieuw gerestaureerde Tsjechisch muziekmuseum en het museum van Alphonse Mucha, een van de bekendste Tsjechische Jugendstilkunstenaars. We maken niet alleen enkele concerten van het Lentefestival mee, ook Els Swinnen geeft één of meerdere recitals. Door haar uitgebreide netwerk aan contacten in Praag, staat ze ook garant voor enkele exclusieve bezoeken!


© Shutterstock

muziekrei ze n  63

Met Geert Robberechts naar

MALTA

PRA C HT EN PRAAL TI J D EN S HET VALLETTA BARO K FE S TIVAL

µµTickets voor 3 uitzonderlijke voorstellingen

tijdens het Valletta Barok Festival µµBezoek aan het Valletta van de Johannieters µµExcursie naar het charmante eiland Gozo µµInleidingen door musicoloog Geert Robberechts DAG 1: Brussel – Valletta A Rechtstreekse namiddagvlucht. Avondmaal in het hotel, gelegen bij de historische ommuring van de hoofdstad Valletta. DAG 2: Mdina – Rabat – Valletta O-M-A Lezing door Geert Robberechts over de opera van vandaag. Naar Mdina, de oude hoofdstad van Malta. De omwalde, ‘stille’ stad herbergt prachtige oude huizen en kerken. Van op de ommuringen hebben we een weids zicht op het grotendeels vlakke eiland. Bezoek aan Rabat en exclusieve rondleiding in het Presidentiële Paleis in San Anton. In de late namiddag worden we in het historische Teatru Manoel verwacht. Het Centre de Musique Baroque de Versailles brengt ons de opera Hippolyte et Aricie van Rameau in een nieuwe, historisch verantwoorde versie voor poppentheater. We praten na bij een heerlijk souper in een lokaal restaurant. DAG 3: Valletta O-M-A Concertinleiding door onze reisbegeleider. De havenstad Valletta verwelkomt ons met haar imposante omwallingen. Hier regeerden de Ridders van de Orde van Malta vanuit het Paleis van de Grootmeesters. Hier baden ze en organiseerden grootse processies vanuit de barokke co-kathedraal van St. Jan. De unieke schilderijen maakte Caravaggio toen hij op zijn vlucht uit Italië hier verbleef. Met een gids bezoeken we het Paleis en de co-kathedraal

en wandelen door de sfeervolle straten. We maken een boottocht per typische Maltese Daghjsa langs de ‘Drie Steden’ Senglea, Vittoriosa en Cospicua. Na het vroege avondmaal in het hotel volgt het uitzonderlijke concert in de statige co-kathedraal. The English Concert zal Bachs Hohe Messe hier weergaloos doen klinken! DAG 4: Gozo – Valletta O-M Inleiding op het avondconcert door Geert Robberechts. Nadien excursie per ferry naar het eiland Gozo, een kleurrijkere variant van Malta. We starten in Xaghra met een bezoek aan de Ggantija­ tempels, een van de belangrijkste prehistorische sites van de wereld. De tempels zijn ouder dan de Egyptische piramides! Verder naar Victoria, de hoofdstad van Gozo, voor een bezoek aan de smalle straatjes en mooie gebouwen. Op de terugkeer naar Malta doorkruisen we het natuurgebied ‘Dwejra’. Terug in Valletta wonen we ons laatste concert van deze reis bij. Het Concerto Köln brengt de zes Brandenburgse Concerti van Johann Sebastian Bach in het elegante Teatru Manoel. DAG 5: Valletta – Brussel O-M Laatste bezoeken in het zuiden van het eiland. In Marsaxlokk verpozen we aan de azuurblauwe vissershaven met haar vele kleurrijke vissersbootjes. We genieten er van een heerlijke lunch in een visrestaurant. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht.

GEERT RO B B ERECHTS i s mu sic olo og . Na en k e le ja ren le s ge ven en v i a he t voorzitterschap van Jeugd en Muziek Leuven, belandde hij in het concertmanagement, o.m. als manager van het Kuijken Strijkkwartet en van La Petite Bande. Robberechts is ook voorzitter van de Cultuurraad van Leuven en van INTACH Belgium (‘The Indian National Trust For Art and Cultural Heritage‘).

reisdata èè 11 januari 2014 çç 15 januari 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.395 toeslag 1-persoonskamer: € 200 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Tickets in cat. I voor de drie

voorstellingen tijdens het Valletta Barok Festival ++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken en excursies ++ Reisbegeleiding en inleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Handig reisgidsje ++ Overnachtingen met ontbijt en 2 avondmalen in het uitstekende Phoenicia Hotel***** in Valletta ++ 4 lunches en 1 diner in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Valletta h/t met Air Malta, de luchthaventaksen ++ Vervoer ter plaatse in comfortabele autocar met airconditioning ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

64  muziekrei zen

Met Jan Dewilde naar

NEW YORK

JAN DEWILDE is musicoloog en werkte jarenlang voor diverse muziekprogramma’s bij de VRT. Nu is hij verbonden aan het Koninklijk Vlaams Conservatorium in Antwerpen en aan het Kunsthistorisch Instituut in diezelfde stad. Hij publiceert over allerlei domeinen van de muziek, doceert Luistercursussen Muziek voor Davidsfonds Academie en begeleidt Davidsfonds Cultuurreizen.

reisdata èè 24 maart 2014 çç 30 maart 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 2.795 toeslag 1-persoonskamer: € 630 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Ticket voor opera, concert en

exclusief pianorecital (totale waarde: € 335) ++ Reisbegeleiding, inleidingen en lokale gidsen ++ Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken (waarde: € 125) ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes ++ Overnachtingen met ontbijtbuffet in het centraal gelegen Doubletree Hilton Metropolitan New York ++ 2 diners in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Newark h/t met United Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfer Newark-Manhattan h/t en beperkt vervoer ter plaatse (o.a. naar de opera/concert en terug en tweemaal tijdens een stadsrondrit) per autocar. Alle andere verplaatsingen gaan te voet of met het openbaar vervoer, inbegrepen in de reissom. ++ Annulerings- bagage- en bijstandsverzekering

HET BE S TE VAN D E K LA S S IE K E MUZIE K S C ENE IN D E BIG APPLE

µµTicket voor de opera in de wereldberoemde

Metropolitan Opera en concert van het New York Philharmonic µµExclusief pianorecital in het Klavierhaus (totale waarde alle voorstellingen: € 335) µµBezoeken aan het Metropolitan Museum of Art, MoMA, de Verenigde Naties en meer µµReisbegeleiding en inleidingen door Jan Dewilde Dag 1: Brussel - New York Non-stop vlucht naar Newark. Eerste verkenning te voet. Dag 2: New York O Inleiding door Jan Dewilde. We zien bekende en toch ook volledig nieuwe of vernieuwde stadsgezichten in Lower Manhattan en Midtown, met o.a. de High Line, een park aangelegd op een verhoogde, ongebruikte metrolijn. Naar het MoMA. ‘s Avonds een concert van het New York Philharmonic in de Avery Fischer Hall. Jeffrey Kahane dirigeert en soleert in het pianoconcerto in G van Maurice Ravel. Verder op het programma de 2de symfonie van Kurt Weill en het concerto in F van George Gershwin. Dag 3: New York O-A We wandelen op en rond 5th Avenue. De Morgan Library & Museum. Rondleiding in het Metropolitan Opera House. Opera-inleiding. Na het avondmaal naar het Lincoln Center voor La Bohème van Puccini. De Metropolitan Opera brengt de groots opgezette productie van Franco Zeffirelli. Anita Hartig als Mimi, Vittorio Grigolo als Rodolfo. Dag 4: New York O Langs het Guggenheim Museum en door Central

Park naar het Metropolitan Museum of Art. We maken een keuze uit de hoogtepunten. Het uitkijkplatform, Top of the Rock, bovenop het hoogste gebouw van het Rockefeller Center. Op 58th street vinden we enkele grote pianohuizen. Exclusief pinaorecital in het Klavierhaus! Dag 5: New York O-A Uitgebreide wandeling ten noorden van Central Park. Langs de kathedraal van St. John the Divine en dan dwars door Harlem. We eindigen de dag met een bezoek aan het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Dag 6: New York - Brussel O Vrije tijd in New York om te winkelen. Terugvlucht. Dag 7: Brussel Aankomst in Brussel. NEW YORK EN MUZIEK

Wie ooit Woody Allens Manhattan heeft gezien, weet dat de muziek van George Gershwin de perfecte soundtrack bij New York is. Gershwin begon zijn carrière in de muziekindustrie als ‘song plugger’ op Tin Pan Alley. Maar al vlug schreef hij zijn eigen songs en componeerde hij voor Broadway. In 1924 schreef hij met Rhapsody in blue een van zijn iconische werken. Daags na de creatie van dit werk vroeg dirigent Walter Damrosch Gershwin om een volwaardig pianoconcerto. Op 3 december 1925 werd het concerto in een uitverkocht Carnegie Hall gecreëerd door de New York Symphony Orchestra, gedirigeerd door Damrosch, en met Gershwin als pianist. De kritiek was gemengd: veel critici wisten niet of ze dit nu jazz of klassiek moesten noemen. Toch werd het Concerto in F bijzonder populair. Het wordt dan ook een unieke belevenis om deze in en voor New York geschreven muziek te horen uitvoeren door het fantastische New York Philharmonic!


© Shutterstock

muziekrei ze n  65

Met Chris De Paepe en Johan Uytterschaut naar

MADRID

MUZIE K EN C ULTUUR IN D E ELEGANTE S PAAN S E HOOF D S TA D

µµCultuurtempels het Prado, het museum

Thyssen-Bornemisza en het prestigieuze Centro de Arte Reina Sofia µµWagners romantische opera Lohengrin in het Teatro Real µµI Pagliacci van Ruggero Leoncavallo en Black el payaso van Pablo Sorozábal in het Teatro de la Zarzuela DAG 1: Brussel - Madrid M Vlucht naar Madrid. Inleidende operalezing na de lunch. Daarna een panoramische busrit langs de bijzonderste ‘paseos’, majestueuze lanen, pleinen en prachtige monumentale gebouwen met een paar haltes onderweg. ‘s Avonds genieten we in het Teatro de la Zarzuela van de muziek van I Pagliacci van Ruggero Leoncavallo en Black el payaso van Pablo Sorozábal Mariezcurrena. DAG 2: Madrid O-A Wandeling in de omgeving van de Plaza de Oriente en de Plaza de España met geleid bezoek aan het Palacio Real. We gaan onder meer door de tuinen van Sabatini en langs het klooster Encarnación. In de namiddag bezoeken we het Pradomuseum, een van ’s werelds bekendste musea. In de permanente collectie vinden we werken terug van de 12de tot de 19de eeuw, gaande van El Greco en Velázquez tot Bosch en Titiaan. Daarna verpozen we in het Park El Retiro. DAG 3: Madrid O-M Opera-inleiding door Johan Uytterschaut. Uitgebreid bezoek met gids aan het Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofia. Het museum herbergt talrijke Spaanse kunstwerken van onder andere Chillida, Dalí en Miró en bevat ook het wereldberoemde schilderij

Guernica van Pablo Picasso. Na de gezamenlijke lunch gidst Chris De Paepe ons door het historische centrum van Madrid, langs o.m. de schitterende Plaza Mayor, het levendige Puerta del Sol, Plaza de Villa... ‘s Avonds wonen we in het Teatro Real Richard Wagners romantische opera Lohengrin bij. DAG 4: Madrid - Brussel O De laatste dag van onze muziekreis bekijken we de uitgebreide collectie van barones Carmen Thyssen-Bornemisza in het 18de-eeuwse Palacio de Villahermosa. Het museum beschikt over een van de grootste privékunstcollecties ter wereld en bevat enkele grote namen, zoals Caravaggio, Rubens en Van Gogh. Terugvlucht. Spanje zoals je het nog nooit gezien hebt Gert Corremans

I PAGLIACCI (de ‘clowns’ of ‘paljassen’) is een heel erg bekende, tragische eenakter van de Italiaanse componist Ruggero Leoncavallo (meestal uitgevoerd in tweeluik met Cavalleria Rusticana van Pietro Mascagni). Deze opera wordt voor deze gelegenheid samen opgevoerd met de korte Spaanse zarzuela van Pablo Sorozábal BLACK EL PAYASO (‘zwarte clown’). Dit stuk is gebaseerd op de roman ‘La princesse aux clowns’ van Jean-Joseph Frappa. Het was een van de laatste en meest ambitieuze werken in het repertoire. De populaire opera van R ichard Wagner, LOHENGRIN, gaat over een personage uit de Duitse literatuur. Het verhaal is gebaseerd op de middeleeuwse roman Parsifal van Wolfram von Eschenbach. Lohengrin, de zoon van Parsifal, is een graalridder die de bedreigde maagd Elsa, zuster van de verdwenen hertog van Brabant, in Antwerpen komt bijstaan. Er zijn echter kwade machten in het spel…

CHRIS DE PAEPE is em. gewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven. Zijn onderzoek gaat o.a. over de Spaanse en Zuid-Amerikaanse poëzie van de 20ste eeuw. Hij geeft ook cursus voor Davidsfonds Academie. JOHAN U Y TTERSCHAUT bouwde een stevige reputatie op met zijn voordrachten over opera en operacomponisten. Naast zijn lesopdracht aan het Lemmensinstituut als docent zang en operageschiedenis, geeft hij ook Luistercursussen Muziek voor Davidsfonds Academie. Als musicoloog en zanger weet hij als geen ander het publiek in te wijden in de geheimen van de muziek.

reisdata èè 11 april 2014 çç 14 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.340 toeslag 1-persoonskamer: € 215 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Ticket voor de opera’s in het

Teatro Real en in het Teatro de la Zarzuela ++ Reisbegeleiding en inleidingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes ++ Overnachtingen met ontbijt en 1 lunch in een centraal gelegen viersterrenhotel ++ 1 middagmaal en 1 avondmaal in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Madrid h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar of met openbaar vervoer ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


rondrei zen europa  67

rondreizen europa 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 98 100 101

Nederland......................................................... Frans-Jos Verdoodt. . ............................................ 10/05/2014........................ 3 Frans-Vlaanderen.................................................. Edward De Maesschalck.. ................................. 03/06/2014........................ 3 Champagne.............................................................. Raf De Keyser.......................................................... 22/06/2014........................ 4 Bourgogne................................................................. Gido Van Imschoot. . ............................................ 07/06/2014........................ 4 Katharen...................................................................... Jan Goossens............................................................ 31/05/2014..................... 11 Zuid-Engeland. . ....................................................... Edward Adriaensens.. ......................................... 02/06/2014........................ 6 Noord-Engeland.. .................................................. Dirk Musschoot...................................................... 13/06/2014........................ 8 Wales............................................................................. Erik Verdonck.......................................................... 07/05/2014........................ 6 Denemarken............................................................. Paul Cruysberghs.................................................. 10/05/2014........................ 6 Cruise Noorwegen.............................................. Mark Eyskens & Karel Peeters. . .................... 21/06/2014........................ 8 Donaucruise.. ............................................................ Karel Peeters............................................................07/06/2014........................ 8 Uitgebreide Donaucruise.. .............................. Patrick De Groote................................................. 05/05/2014..................... 12 Polen.............................................................................. Johan de Boose......................................................21/05/2014..................... 11 Volgacruise................................................................ Mia Doornaert........................................................ 31/05/2014..................... 11 Volgacruise................................................................ Marc Laenen.. ........................................................... 10/06/2014..................... 11 Helsinki-Tallinn-Riga. . .......................................... Bert Decraene......................................................... 01/05/2014........................ 6 Slovenië-Friuli. . ........................................................ Jacques Van Remortel.. ......................................02/06/2014........................ 7 Servië............................................................................ Johan de Boose......................................................03/05/2014........................ 9 Cruise Dalmatische Kust................................... Mia Doornaert........................................................ 15/05/2014........................ 8 Lazio. . ............................................................................. Marc Laenen.. ........................................................... 23/05/2014........................ 8 Italië: Galileo. . ........................................................... Gerard Bodifée...................................................... 18/05/2014........................ 8 Sicilië. . ............................................................................ Carlos Steel............................................................... 10/05/2014........................ 9 Catalonië en Barcelona..................................... André De Winter. . ................................................ 10/05/2014........................ 7 Bilbao, Vitoria & San Sebastian................... Alfons Boesmans................................................... 09/04/2014........................ 5 Zuid-Andalusië....................................................... Chris De Paepe. . ..................................................... 11/05/2014........................ 8 La Palma. . ..................................................................... John Everaert........................................................... 20/05/2014........................ 8 Athene en Corfu. . .................................................. Walter Van Strydonck....................................... 14/04/2014........................ 8 Griekenland.............................................................. Walter Van Strydonck....................................... 18/05/2014..................... 14 Cycladen..................................................................... Walter Van Strydonck....................................... 03/06/2014..................... 15 Kreta filosofie.. ......................................................... Gerard Bodifée...................................................... 21/06/2014........................ 8 Kreta.. ............................................................................. Klaas Vansteenhuyse.......................................... 26/10/2013........................ 8

© Shutterstock

pag. Bestem ming Reisbegeleider Afreisdatum Dagen


© Shutterstock

68  rondrei zen europa

Met Frans-Jos Verdoodt naar

NEDERLAND

FRANS - JOS VERDOODT is em. hoogleraar aan de hogescholen van Gent, Utrecht en Den Haag. Hij was gastdocent aan de faculteit Geschiedenis van de Universiteit Antwerpen en afgevaardigd bestuurder van het ADVN in Antwerpen. Zijn onderzoek spitst zich o.m. toe op de geschiedenis van de Vlaamse beweging.

reisdata

èè 10 mei 2014 çç 12 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 495 toeslag 1-persoonskamer: € 95 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor de chauffeur ++ Voorreisdag in Gent ++ Overnachtingen met ontbijt en twee diners in het centraal gelegen hotel Mercure Den Haag Central**** ++ 1 middagmaal in een lokaal restaurant in Leiden ++ Vervoer in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

IN HET S POOR VAN WILLEM VAN ORAN J E

µµUitgebreid bezoek aan de universiteitsstad

Leiden en cultuurstad Den Haag µµBreda en Delft, nauw verbonden met Willem van Oranje VOORAF: Gent en Oranje Voor de reis is er een voorreisdag in Gent (feitelijk een vierde reisdag). Prof. Verdoodt schetst er het historische kader waarin het politieke parcours van Willem van Oranje moet worden begrepen. Gent is belangrijk als geboorteplaats van Keizer Karel, in wiens schaduw Oranje de geschiedenis in trad. In Gent leidde Oranje in 1576 de laatste pogingen tot verzoening tussen het Noorden en het Zuiden van de Lage Landen, en werd de allereerste calvinistische republiek gesticht. Voormiddag: historische uiteenzetting. Na de vrije lunch historische wandeling in de stad. Deze dag gaat (onder voorbehoud) door op zaterdag 3 mei 2014. DAG 1: Brussel - Breda - Delft - Den Haag A Breda was de belangrijkste residentie van de Nassaus. Hier bezoeken we onder meer de Onze-Lieve-Vrouwekerk, de verblijfplaats van Willem van Oranje-Nassau, ‘het Spanjaardgat’, de Valkenberg (slottuin), en het Begijnhof. Vandaar naar Dordrecht waar de belangrijkste kantelmomenten van de protestantse-calvinistische opstand plaatsgrepen. Naar Delft, waar Willem van Oranje in 1584 werd vermoord. We bezoeken de belangrijkste plaatsen. Verder naar Den Haag, de politieke hoofdstad van Nederland, voor een wandeling langs onder meer het Stadhuis en het Binnenhof.

DAG 2: Leiden - Den Haag O-M-A We maken een wandeling in het historische Leiden, waar Willem van Oranje in 1575 de universiteit stichtte. In Leiden komt ook de filosoof René Descartes ter sprake, werd Rembrandt geboren en woonde Albert Einstein. Na het middagmaal zetten we onze verkenning van Leiden verder en maken we een boottocht. Na het avondmaal in Den Haag genieten we van een korte wandeling door het centrum van de stad. DAG 3: Gouda - Den Briel - Brussel O We verlaten de stad langs het Jacob Catshuis en het Internationaal Gerechtshof. We bezoeken de kern van Gouda (uitzonderlijke glasramen: ‘Goudse Glazen’) en verkennen het historisch centrum van Den Briel, de stad waar de ‘geuzen’ aan wal kwamen in 1572 en de strijd tegen de Spanjaarden begon onder leiding van Willem van Oranje. In de late namiddag terugreis. Van Ambiorix tot het (con)federalisme 2.000 jaar geschiedenis van de Lage Landen door FransJos Verdoodt in Oostende. Di. 22 okt., 12, 19 en 26 nov. en 3 dec. van 14 tot 16.40 uur

Willem van Oranje of ‘WILLEM DE ZWIJGER’ (1533-1584). Voor onze Noorderburen de 'vader des vaderlands’. Maar ook voor ons is hij symbool voor de ‘eenheid en scheiding’ van de Nederlanden. We volgen het spoor van die uitzonderlijke historische figuur en krijgen een inzicht in zijn grote rol in het historische en geografisch kader van het politiekgodsdienstige en sociaaleconomisch conflict in de Nederlanden. De ontstaanswijze van dit conflict dat de loop van de geschiedenis danig stuurde, de verspreiding ervan, de hoofdrolspelers, de ermee verbonden historische plaatsen…: alles komt aan bod.


© WIKIMEDIA COMMONS

rondrei zen europa  69

FRANS - VLAANDEREN FRAN S ? OF VLAAM S ?

µµHet gloednieuwe Musée de Flandre in Kassel µµDe prachtige kathedraal van St.-Omer µµDeskundige reisbegeleiding door Edward

DAG 3: Douai – Bouvines – Kortrijk O Naar Douai, de voormalige residentie van de graven van Vlaanderen. Het stadhuis, het belfort en de Porte de Valenciennes getuigen van de strijd tussen Frankrijk en Vlaanderen. In Bouvines leren we meer over de Slag bij Bouvines, waar de Vlaamse alliantie in 1214 van de kaart werd geveegd door Filips August van Frankrijk. We bezoeken de kerk met de glasramen over de veldslag en rijden over het slagveld.

De Maesschalck

DAG 1: Kortrijk – Kassel – Bergues – Tilques A Vertrekplaats is Kortijk. Vandaar naar Kassel. In het Musée de Flandre gaan we op zoek naar de FransVlaamse identiteit van de streek aan de hand van de collectie historische, religieuze en geografische voorwerpen aangevuld met werken van oude meesters en hedendaagse kunstenaars. Verder naar Sint Winoksbergen, de Vlaamse naam voor Bergues, voor een wandeling door de stad en langs de wallen, en een bezoek aan de restanten van de abdij. Hier lijkt de tijd te hebben stilgestaan. Via Merckegem en Watten naar Tilques.

De graven van Vlaanderen Vijf eeuwen ontwikkeling en strijd door Edward De Maesschalck in Roeselare. Do. 7, 14 en 28 nov. van 14 tot 16 uur

EDWARD DE MAESSCHALCK is doctor in de geschiedenis en specialiseerde zich in de late middeleeuwen. Beroepshalve werkte hij voor de openbare omroep, waar hij eerst historische programma’s maakte, daarna interviewer werd voor Ten Huize Van en als adviseur mee aan de wieg stond van Canvas. Hij schreef talrijke historische werken.

reisdata

èè 3 juni 2014 çç 5 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 525 toeslag 1-persoonskamer: € 105 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Verblijf in half pension (ontbijt en avondmaal) in het Château Tilques ++ Transfers en vervoer ter plaatse in een comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

© WIKIMEDIA COMMONS

DAG 2: St.-Omer – Artesië – Montreuil – Hesdin – Tilques O-A St.-Omer. In de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal, wellicht de mooiste middeleeuwse kerk van de streek, zijn Vlaamse invloeden onmiskenbaar aanwezig. Ook de indrukwekkende ruïnes van de abdij van Sint-Bertinus (waar enkele graven van Vlaanderen begraven liggen) trekken onze aandacht. Verder door het graafschap Artesië. Stop aan de 13de-eeuwse St.-Legerkerk in Fauquembergues (Valkenberg). In Montreuil wandelen we langs de oude stadswallen met een weids uitzicht op het dal van de Canche. Hesdin was destijds een bolwerk ter verdediging van de grens van de Bourgondische Nederlanden met Frankrijk. Enkele prachtige monumenten waaronder het huidige stadhuis dateren uit die tijd. De gotische Onze-Lieve-Vrouwekerk is een mooi voorbeeld van een Vlaamse hallenkerk. Het belfort, opnieuw een typisch Vlaams gebouw, is Unesco Werelderfgoed.

Graven van Vlaanderen (861-1384) Edward De Maesschalck

© UVT

Met Edward De Maesschalck naar

FR A N S-V L A A N D E R E N

Strikt genomen slaat de benaming Frans-Vlaanderen alleen op dat deel van het voormalige graafschap Vlaanderen waar vroeger Vlaams werd gesproken. Correcter is het om Frans-Vlaanderen te omschrijven als dat deel van het huidige Frankrijk dat in de zeventiende eeuw door Lodewijk XIV werd veroverd op de Nederlanden. Het gebied omvat dan niet enkel delen van Vlaanderen, maar ook delen van het graafschap Henegouwen. Artesië en Picardië worden eveneens vaak beschouwd als onderdeel van Frans-Vlaanderen.

Opgelet: voor deze reis vertrekken we uit Kortrijk µ (niet uit Brussel)


© Shutterstock

70  rondrei zen europa

Met Raf De Keyser naar de

CHAMPAGNE

HET FA S C INEREN D E MI D D ELEEUW S E GRAAF S C HAP C HAMPAGNE

Prof. RAF DE KEYSER, doctor in de geschiedenis, specialiseerde zich in de geschiedenis van de late middeleeuwen. Hij is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Door zijn jarenlang wetenschappelijk onderzoek naar religieuze, kerkelijke en intellectuele ontwikkelingen in de late Middeleeuwen is hij steeds meer in de ban van het katharisme geraakt.

µµTempeliers, Katharen en de Graalthematiek µµDe schitterende kathedralen van Reims,

Lac du Temple (met de schat van de tempeliers?) naar de Bar-sur-Aube, waarvan de ‘hallois’ rond de kerk nog getuigen van de jaarmarktgeschiedenis. Hoogtepunt vandaag vormt zeker de abdij van Clairvaux, gesticht door Bernardus van Clairvaux. De pas gerestaureerde slaapzaal zullen we nooit meer vergeten.

Châlons en Laon

µµHet fascinerende Troyes, eertijds hoofdstad van de Champagne

µµMinder bekende maar boeiende steden en

reisdata

èè 22 juni 2014 çç 25 juni 2014

R eissom per pers .

DAG 1: Brussel – Reims – Châlons – Troyes A Rond de middag bezoeken we Reims en verkennen we de basiliek St. Remi. In de namiddag bezoeken we de Notre-Dame-en-Vaux, met museum, in Châlons-en-Champagne. Laatste halte is Mont Saint Aimé, waar de massabrandstapel van 1239 een einde maakte aan het katharisme in het graafschap Champagne. Doorreis naar Troyes voor avondmaal en overnachting.

2-persoonskamer: € 675 toeslag 1-persoonskamer: € 100 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeur

++ Overnachtingen op basis van half pension in het centraal gelegen Hotel Royal*** in Troyes. ++ 2 middagmalen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

© Shutterstock

DAG 2: Bar-sur-Aube – Clairvaux – Troyes O-M-A In de voormiddag bezoek aan het middeleeuwse Troyes met zijn gotische kerken, zijn straatjes met vakwerkhuizen, het joods museum. Via Lac d’Orient en

© Shutterstock

dorpen als Provins, Tonnerre, Bar-sur-Aube, Chablis µµDe indrukwekkende abdijen van Pontigny, Molesme en Clairvaux

DAG 3: Molesme – Tonnerre – Pontigny – Troyes O-M-A Via Chaource (met de beroemde ‘graflegging’) naar Molesme, een cluniacenzerklooster waaruit Robert de Molesme vertrok om in Citeaux het benedictijns monachisme in zijn oorspronkelijke geest te herstellen. In Tonnerre brengen we een bezoek aan de middeleeuwse ziekenzaal. Via het welbekende Chablis bereiken we de enig mooie romaanse abdijkerk van Pontigny, tweede dochter van Clairvaux. DAG 4: Provins – Laon – Brussel O Via Nogent-sur-Seine (met ‘Le Paraclet’, waar Héloise abdis was) naar de goed bewaarde middeleeuwse jaarmarktstad Provins. Na een bezoek aan de norbertijner- en tempeliersstad Laon, terugreis. Champagne! Gido Van Imschoot


© Shutterstock

rondrei zen europa  71

Met Gido Van Imschoot en Ronny Debaere naar

BOURGOGNE BOURGON D I S C H GENIETEN

µµInitiatie in het wijnproeven µµSyllabus met alle informatie over het wijn­ gebied van de Bourgogne

µµBezoeken aan wijnkelders waar een ‘gewone’ toerist geen toegang heeft

µµOntmoetingen met de mensen achter de wijn Dag 1: Brussel – Chablis – Beaune M-A Met de autocar naar Beaune. Onderweg stoppen we in Chablis, een van de bekendste wijndorpen in Europa, voor een eerste kennismaking met de Bourgondische wijnen. ’s Avonds staat er in het hotel een inleidende proeverij en uiteenzetting over Bourgogne op het programma.

Dag 3: Beaujolais – Maconnais – Beaune O-M-A Langs de ‘Voie Verte’ trekken we naar Pouilly-Fuissé, bezoek aan Domaine Collovray & Terrier. Vervolgens trekken we langs de Route du Beaujolais, via Saint Amour, Morgon en Fleurie naar Le Hameau du Vin, misschien wel het mooiste wijnmuseum van Europa. Dit unieke project vinden we in het oude station van Romanèche-Thorins. Lunch gevolgd door een begeleid bezoek in de Hameau. Dag 4: Beaune – Brussel O-M ’s Morgens, vooraleer we de terugtocht aanvatten, staat er nog een afsluitend bezoek met degustatie en lunch gepland op het domein Michel Juillot.

GIDO VAN IMSCHOOT is verantwoordelijke wijnen aan de Hotelschool Spermalie en voorzitter van de Vereniging Vlaamse Sommeliers. Hij schrijft artikels over wijn en is ook de auteur van verschillende boeken over wijn. Hij is Maître Sommelier in Franse wijnen. RONNY DEBAERE won in 2002 de wedstrijd World Wine Taster of the Year. Sinds 1990 verblijft hij jaarlijks in de wijngaarden in Meursault, en is een van de bevoorrechte kenners van Bourgognewijnen. Hij is bestuurslid van de Vereniging Vlaamse Sommeliers en doceert o.a. aan de wijn­ academie Panta Rhei in Roeselare.

reisdata

èè 7 juni 2014 çç 10 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.095 toeslag 1-persoonskamer: € 100 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Degustaties en exclusieve bezoeken aan wijnhuizen

© Shutterstock

++ Alle toegangsgelden voor

Dag 2: Nuits-Saint-Georges - Meursault – Beaune O-M-A We brengen een bezoek aan Domaine Chantal Lescure in Nuits-Saint Georges. Na het middagmaal in de stad rijden we door naar Meursault langs de Côte d’Or met zijn ontelbare wijngaarden. We brengen er een bezoek aan het Domaine Fichet. ’s Avonds genieten we van een gastronomisch diner op het beroemde domein van topwijnbouwer Olivier Leflaive in Puligny-Montrachet.

BOURGOGNE is een streek waar cultuur, natuur en gastronomie moeiteloos in elkaar overvloeien. Het is er heerlijk toeven met zo’n 1.200 km waterlopen waartussen duizenden golvende wijngaarden de lekkere wijn leveren. Niets is leuker dan genieten van de minuscule dorpjes met romaanse kerkjes en mooie kastelen of van een glaasje chardonnay op een terrasje in Beaune. Naar de Bourgogne reizen is een reis terug in de tijd, een tijd van ridders en prinsessen en minstrelen die de schoonheid van deze streek bezongen in de mooiste bewoordingen.

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding en uiteenzettingen door Gido Van Imschoot en Ronny Debaere ++ Lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Verblijf op basis van kamer en ontbijt in comfortabel viersterrenhotel in Beaune ++ Transfers en vervoer ter plaatse in een comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

72  rondrei zen europa

Met Jan Goossens naar de

KATHAREN & TEMPELIERS JAN GOOSSENS is historicus en specialiseerde zich in de culturele en religieuze geschiedenis van de centrale middeleeuwen. Hij is em. hoogleraar aan de KULeuven, waar hij doceerde en onderzoek verrichtte naar o.m. andersdenkendheid, ketterij en orthodoxie in middeleeuws Europa. De katharen en andere 'tegendraadse' stromingen en figuren kwamen ruimschoots aan bod.

reisdata

èè 31 mei 2014 çç 10 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 2.175 toeslag 1-persoonskamer: € 465 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Verblijf in kwaliteitsvolle en comfortabele hotels op basis van halfpension (ontbijt en avondmaal) ++ 3 middagmalen in lokale restaurants ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

WER K ELI J K HEI D EN BEEL D VAN K ETTER S , K RUI S TO C HTEN EN IN Q UI S ITIE

µµDe indrukwekkende burchten in Carcassonne

en Foix µµDe mooie bastides van Mirepoix en Cordes µµTrotse steden zoals Toulouse en Albi (nieuw Unesco-Werelderfgoed) µµDe overweldigende natuur en ‘châteaux cathares’ DAG 1: Brussel - Bourges A Het machtige graafschap Champagne. We maken kennis met de voornaamste elementen van onze zoektocht: ketterse katharen en strijdlustige tempeliers, kloosterhervorming, dialectiek en de Graal. Bezoek aan de cisterciënzerabdij van Pontigny. DAG 2: Carcassonne O-A Door Auvergne naar de tempeliers- en johannietersites in de Larzac en naar ‘le pays cathare’. Bezoek aan de tempelierssite van La Couvertoirade. DAG 3: Lastours - Minerve - Carcassonne O-M-A Naar de beschermheren van de katharen in de Montagne Noire met overzicht van de ‘kathaarse’ site van Lastours. Daarna Carcassonne met het tragische lot van hun heren Trencavel, de triomf van Simon de Montfort en de efficiëntie van de pauselijke inquisitie. DAG 4: Fontfroide - Narbonne - Carcassonne O-A Bezoek aan de abdij van Fontfroide, centrum van het cisterciënzeroffensief. Bezoek aan Narbonne, het trotse door ketterij aangetaste aartsbisdom. DAG 5: Rennes le Château - Foix O-M-A In het voetspoor van Dominicus, Simon de Montfort, Guillabert de Castres, de tempeliers en de troubadours naar de laatste toevluchtsburchten van de

katharen. Bezoek aan Rennes le Château. Indien het weer het toelaat beklimmen we Puylaurens en Montségur (tot aan de stèle). DAG 6: Foix - Saint-Jean de Verges - Mirepoix - Montaillou - Foix O-M-A Het kasteel van Foix en de priorij Saint-Jean de Verges. Mirepoix. Montaillou confronteert ons met de laatste katharen en de werkwijze van de inquisitie. DAG 7: Toulouse - Cordes O-A Bezoek aan het klooster van de Jacobins, het eerste dominicanerklooster, met het grafmonument van Thomas van Aquino. Via het kapitool naar de basiliek Saint-Sernin, de grootste nog bestaande romaanse kerk. Wij eindigen in het charmante Cordessur-Ciel, bastide en schuiloord van de katharen. DAG 8: Albi - Cordes O-A Bezoek aan het onvergetelijke Albi (kathedraal, bisschoppelijk paleis, collegiale Saint-Salvy, ‘le vieil Albi’). Verkenning van Cordes. DAG 9: Bruniquel - Moissac - Cahors O-A Langs de ‘kathaarse’ en tempelierssites in de Quercy naar Moissac. Via de bastide van Lauzerte en Montcuq naar Cahors. DAG 10: Cahors - Rocamadour - Souillac Limoges O-A Cahors, met de kathedraal en de Pont Saint Valentré. Naar Rocamadour, gebruikelijke strafbedevaart voor de katharen die zich bekeren. Bezoek aan Souillac met zijn romaanse abdijkerk. DAG 11: Limoges - Brussel O Terugkeer naar België.


© Shutterstock

rondrei zen europa  73

Met Edward Adriaensens naar

ZUID-ENGELAND

HOOGTEPUNTEN VAN C ULTUUR EN GE S C HIE D ENI S

µµRijke geschiedenis en cultuur µµGotische kathedralen, imposante kastelen en romantische landgoederen

µµHet glooiende landschap van de Cotswolds met zijn grijsbruine stenen muurtjes en cottages µµDe prachtige universiteitsstad Oxford µµWerelderfgoed in het mysterieuze Stonehenge

DAG 1: Brussel – Folkestone – Cambridge A Via Calais en Folkestone rijden we naar de oude universiteitsstad Cambridge. Stadswandeling in Cambridge met zijn vele colleges zoals King’s College en zijn beroemde laatgotische kapel. DAG 2: Burghley House – Oxburgh Hall – Ely – Cambridge O-A We rijden naar Burghley House, een grandioos 16de-eeuws Engels landhuis dat vaak als decor in tv-programma’s en films te zien is. We bezoeken ook Oxburgh Hall, een laatmiddeleeuws kasteel in het midden van de Fens beheerd door de National Trust. Op de terugweg naar Cambridge stoppen we in Ely voor een bezoek aan de kathedraal. DAG 3: Blenheim Palace – Cotswolds – Oxford O-A Vertrek naar Blenheim Palace, de geboorteplaats van Winston Churchill. Rond dit 18de-eeuwse meesterwerk van Engelse barok ligt een al even beroemde landschapstuin. We doorkruisen het heuvelachtige landschap van de Cotswolds met zijn vele lieflijke dorpjes. Uiteraard mag een bezoek aan een karakteristieke Cotswoldstuin niet ontbreken.

DAG 4: Oxford – Stonehenge - Salisbury O-A Verkenning van Oxford, de meest tot de verbeelding sprekende universiteitsstad ter wereld. De stad is bezaaid met eeuwenoude colleges met namen als klokken: Balliol, All Souls, Christ Church, Magdalen, Merton... Oxford herbergt ook de Bodleian bibliotheek, het Ashmoleanmuseum en een schitterende botanische tuin. Bezoek aan het prehistorisch monument Stonehenge in het graafschap Wiltshire. Doorreis naar Salisbury, waar we overnachten in de schaduw van de kathedraal met haar slanke witte toren. DAG 5: Salisbury – Winchester – Royal Tunbridge Wells O-A Na het ontbijt nemen we een kijkje in de kathedraal van Salisbury. We rijden verder naar de oude koningsstad Winchester waarvan de grote gotische kathedraal bekend staat om haar rijke interieur. Wandeling in de stad met bezoek aan de kathedraal. In het St. Cross Hospital laten we ons door een broeder op sleeptouw nemen. DAG 6: Canterbury – Brussel O Voor we naar België terugkeren, bezoeken we de religieuze hoofdstad van Engeland: Canterbury. We bezoeken de kathedraal waar in 1170 de toenmalige aartsbisschop van Canterbury, Thomas Becket, werd vermoord. Kort na zijn dood werd Becket heilig verklaard en werd zijn graf in de kathedraal een van de drukst bezochte bedevaartsoorden van de middeleeuwen. Dit bleef zo tot de vernietiging van het schrijn in 1538. De schrijver Geoffrey Chaucer beschreef in zijn Canterbury Tales een aantal van die bedevaartgangers en legde de verhalen vast die ze elkaar onderweg vertelden. Via Folkestone en Calais keren we terug naar België.

EDWARD ADRIAENSENS was meer dan 30 jaar verbonden aan de nieuwsdienst van VRT radio. In de jaren ‘80 heeft hij het bewind van Margaret Thatcher van dichtbij meegemaakt. Het hoogtepunt was de legendarische mijnwerkersstaking waarmee de macht van de vakbonden voorgoed werd gebroken. Ook daarna bezocht hij het land geregeld, mede vanwege zijn passie voor Engelse tuinen.

reisdata

èè 02 juni 2014 çç 07 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.515 toeslag 1-persoonskamer: € 360 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de

vermelde bezoeken (waarde: € 130) ++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeur ++ Overnachtingen in halfpension (ontbijt en avondmaal) in zeer comfortabele drie- en viersterrenhotels ++ Transfers en vervoer ter plaatse (inclusief doortocht van de Kanaaltunnel) in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

74  rondrei zen europa

Met Dirk Musschoot naar

NOORD-ENGELAND DIRK MUSSCHOOT zette na een paar jaar in het onderwijs de stap naar de journalistiek. Hij schreef in totaal al meer dan 35 boeken, zowel voor kinderen als volwassenen. Enkele titels: De Vlamingen op de Titanic, 100 X Noord-Engeland, 100 X ZuidoostEngeland en 100 Jaar Titanic. Nu is hij eindredacteur op de nationale redactie van Het Nieuwsblad-De Gentenaar.

reisdata

èè 13 juni 2014 çç 20 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.895 toeslag 1 persoonskamer: € 460 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs ++ Overnachtingen in halfpension in comfortabele drie- en viersterrenhotels ++ Overtocht Zeebrugge - Hull h/t met overnachting in buitenkajuit, avondmaal en ontbijt ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

D E K ROON OP HET ENGEL S E HOOF D

µµMeerdere Unesco Werelderfgoedsites µµCastle Howard µµDe legendarische Muur van Hadrianus µµLindisfarne Gospels

Housesteads bezoeken we het Roman Fort. Stadswandeling in Newcastle, een moderne bruisende stad die zijn industrieverleden stilaan achter zich laat en zich concentreert op de toekomst.

DAG 1: Brussel – Zeebrugge – Hull A Vertrek naar Zeebrugge voor de overtocht per ferry naar Hull. Avondmaal aan boord.

DAG 5: Lindisfarne – Bamburgh – Seahouses – Alnwick O-A Het eiland Lindisfarne wordt door de getijdenwerking twee maal per dag van het vasteland afgesneden. Wandeling op het eiland. Bezoek aan het kasteel, de abdij en Lindisfarne Heritage Center met de beroemde Lindisfarne Gospels.

DAG 2: Hull – York O-A We ontschepen in Hull na het ontbijt. Verder naar York, het pronkstuk van de middeleeuwse dom­ steden, met zijn charmante middeleeuwse straten met vakwerkhuisjes en de 2.000 jaar oude stadswallen. Wandeling in de stad met bezoek aan het Yorkshire Museum en aan de schitterende kathedraal York Minster. DAG 3: Castle Howard - Whitby Abbey – Newcastle O-A Castle Howard: een van Engelands indrukwekkendste landhuizen. Dit 18de-eeuwse kasteel staat bekend om zijn opvallende koepel, uitgebreide kunstcollectie en uiteraard zijn landschapspark met o.a. een unieke collectie rozen. Via North York Moors National Park naar Whitby, het havenstadje waar Bram Stoker zijn Dracula voet aan land liet zetten. Ontdekkingsreiziger James Cook vertrok vanuit deze stad. DAG 4: Housesteads - Newcastle O-A Wandeling langs het mooiste stukje van ‘Hadrian’s Wall’. De bijna tweeduizend jaar oude muur vormde de noordelijke grens van het Romeinse Rijk. Over de hele lengte stonden forten, kastelen, torens en poorten die dienst deden als grensposten. In

DAG 6: Alnwick - Durham –O-A Alnwick Castle is één van de grootste bewoonde kastelen van Engeland. Het kasteel werd gebruikt in meerdere films en tv-series en deed o.a. dienst als Zweinstein Hogeschool in de Harry Potterfilms. Zelfs zonder magie is dit kasteel met zijn prachtige tuinen een bezoek meer dan waard. In Durham bezichtigen we de kathedraal, een van de meest harmonieuze nog bewaarde romaanse kathedralen én geklasseerd als Unesco Werelderfgoed. DAG 7: Fountains Abbey – Hull O-A Fountains Abbey (Unesco Werelderfgoed) en Studley Royal Water Garden, een 18de-eeuws landschapspark met waterpartijen, tempels, standbeelden… gebouwd rond de ruïne van een cisterciënzerklooster. Na het vrije middagmaal rijden we naar Hull waar we inschepen op ons varend hotel. DAG 8: Zeebrugge - Brussel O Na het ontbijt ontschepen we in Zeebrugge. Verder naar Brussel waar onze reis eindigt.


© Shutterstock

rondrei zen europa  75

Met Erik Verdonck naar

WALES

HET ONBE K EN D E K ELTI S C HE LAN D VAN K ONING ARTHUR

µµPrachtige landschappen µµRomantische kasteel- en abdijruïnes µµVerhalenverteller John Wake µµBezoek aan de Nationale Bibliotheek van Wales

DAG 1: Brussel - Bristol - Chepstow - Tintern - Cardiff A Rechtstreekse vlucht naar Bristol. We beginnen onze tocht in Chepstow, toegangspoort tot Wales. Chepstow Castle is één van de oudste Normandische kastelen in natuursteen in Groot-Brittannië. Strategisch gebouwd op de steile kalkstenen kliffen boven de rivier Wye, ter verdediging tegen de Engelsen. Een tocht door de prachtige Wyevallei brengt ons naar Tintern Abbey, één van de mooiste monastieke ruïnes met indrukwekkend hoge gotische bogen, vereeuwigd door William Turner. DAG 2: Cardiff - Swansea - Gower - Llanelli O-A Vandaag neemt verhalenverteller John Wake ons mee in de geschiedenis van Wales: van de Romeinen, de ridders en de Markiezen van Bute tot de steenkoolmijnen. Ook koning Arthur is nooit ver weg. We maken een stadswandeling in Cardiff, bruisende hoofdstad van Wales en zetel van het parlement. Kort bezoek aan Cardiff Castle. In Swansea bezoeken we het National Waterfront museum en op het schiereiland Gower wandelen we in de voetsporen van dichter Dylan Thomas. Llanelli is de bakermat van het Welsh. DAG 3: Carmarthen - Myddfai - Aberystwyth O-A Carmarthen, de oudste stad van Wales. Verder naar Myddfai waar we meer te weten komen over de legendarische kruidendokters en hun remedies tegen alledaagse kwaaltjes. In kuststad Aberystwyth

bezoeken we de Nationale Bibliotheek van Wales. Bewaarplaats van vele Welshe literaire schatten, zoals het ‘Black Book of Carmarthen’, het oudste bewaard gebleven manuscript in het Welsh. DAG 4: Machynlleth - Aberllefenni - Porth Dinllaen O-A Rebellenleider Owain Glyndw stichtte in 1404 in Machynlleth zijn Welsh Parlement en de historische stad eigent zich nu de titel ‘eerste hoofdstad van Wales’ toe. In Aberllefenni zien we de resten van de leisteenontginning. Samen met de steenkoolmijnen in het zuiden van groot belang voor de ontwikkeling van Wales. We sluiten de dag af met een korte wandeling langs de betoverende kust in Porth Dinllaen. Misschien eindigen we wel in de Ty Coach Inn pub. DAG 5: Caernarfon - Conwy - Llandudno O-A Samen met o.a. Conwy Castle maakt ook Caernarfon Castle deel uit van de IJzeren Ring van Kastelen die Edward I liet bouwen ter verdediging van de noordelijke kustlijn van Wales. De forten hadden niet enkel militaire doeleinden, Caernarfon bijvoorbeeld was ook het koninklijk paleis en de geboorteplaats van de eerste ‘Engelse’ Prince of Wales. We zien een prachtig staaltje van middeleeuwse militaire architectuur. DAG 6: Llandudno - Manchester - Brussel O Transfer naar de luchthaven. Rechtstreekse terugvlucht naar Brussel. Dwalen door Wales Erik Verdonck Davidsfonds Tournee 'Bij de brouwer' met Erik Verdonck

ERIK VERDONCK doorkruist als freelance journalist al jaren Europa op zoek naar goede verhalen. Hij schrijft o.a. voor www.beertourism.com, Culinaire Ambiance en Hopper. Daarnaast werkte hij als auteur al aan verschillende boeken. Bij Davidsfonds verscheen van zijn hand eerder al het inspirerende reisverhaal Dwalen door Wales.

reisdata

èè 7 mei 2014 çç 12 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.335 toeslag 1-persoonskamer: € 160 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen (o.a. Welsh

verteller John Wake en kruidendokter Lara Bernays) ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen in half pension in comfortabele 3* en 4* hotels ++ Vluchten Brussel-Bristol en Manchester-Brussel met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

76  rondrei zen europa

Met Paul Cruysberghs naar

DENEMARKEN

reisdata

èè 10 mei 2014 çç 16 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.970 toeslag 1-persoonskamer: € 365 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen op basis van

half pension in kwaliteitsvolle viersterrenhotels ++ Vluchten Brussel-Hamburg h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

D E VI K INGEN A C HTERNA IN J UTLAN D

µµKennismaking met enkele van de oudste

DAG 4: Aalborg - Skagen - Aalborg O-A Een stadswandeling brengt ons langs de hoogte­ punten van een van de grootste steden van het land. Verder naar het noordelijkste puntje van Denemarken, Skagen. We bezoeken er het oude vissersdorpje en het omliggende natuurpark, een ware inspiratiebron voor vele Deense kunstenaars.

steden in Denemarken µµBezoeken aan topmusea voor hedendaagse kunst, zoals het kunstmuseum ARoS en het Trapholtmuseum µµHoogtepunten van de Deense Vikingcultuur DAG 1: Brussel - Hamburg - Vejle - Arhus A Vlucht naar Hamburg. Transfer naar Vejle. We maken een stadswandeling door het historische centrum van de Hanzestad met o.a. de Nicolaikerk. We bezichtigen er ook de Waveresidentie van architect Henning Larsen. Doortocht naar Arhus voor overnachting. DAG 2: Arhus O-A Dagbezoek aan de havenstad. In de voormiddag staat het oude stadsgedeelte op het programma. We bezoeken onder andere het openluchtmuseum den Gamle By, waar we kunnen zien hoe de Denen vroeger leefden. In de namiddag hebben we aandacht voor de moderne architectuur die overal in de stad terug te vinden is. We brengen een uitgebreid bezoek aan het ARoS Kunstmuseum, met een collectie van Deense kunstwerken van de 18de eeuw tot vandaag. DAG 3: Hobro - Aalborg O-A Na het ontbijt trekken we naar het noorden van Jutland. Onderweg brengen we een bezoek aan Fyrkat, met zijn typische ringwalvestiging van de Vikingen. Bezoek aan Lindholm Høje, een Deense begraafplaats met meer dan 600 graven daterend uit de IJzertijd en de Vikingtijd. Ook het bijhorende vikingmuseum wordt bezocht. In de vroege avond maken we een verkennende wandeling in Aalborg.

© Shutterstock

PAUL CRU Y S B ERGHS doceerde wijsgerige antropologie, esthetica en kunstfilosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte in Leuven. Als Kierkegaardkenner trekt hij vaak meerdere keren per jaar naar Denemarken en leidde hij er ook zijn studenten rond. Hij is vooral geïnteresseerd in de confrontatie van klassieke esthetica (Kant en Hegel) en hedendaagse kunst.

DAG 5: Viborg - Jelling - Kolding O-A We brengen een bezoek aan het historische centrum van de bisschopsstad Viborg. Na de middag doortocht naar Kolding. Onderweg stoppen we nog in Jelling om de runenstenen te bewonderen die in 1994 op de Werelderfgoedlijst van Unesco werden geplaatst. Eerste verkennende wandeling in Kolding. DAG 6: Ribe - Kolding O-A In het westen van Jutland vinden we Ribe, de oudste stad van Denemarken. Een stadswandeling brengt ons naar de 12de-eeuwse Domkerk. In de namiddag terug naar Kolding voor een bezoek aan het Koldinghus en het Trapholtmuseum. DAG 7: Sonderborg - Hamburg - Brussel O Op weg naar Hamburg bezoeken we nog het Sønderborg Slot. Het werd oorspronkelijk gebouwd als verdedigingsfort, maar biedt nu onderdak aan een museum over de geschiedenis van Zuid-Jutland. In de namiddag doortocht naar Hamburg voor de rechtstreekse terugvlucht.


CRUISE NAAR NOORWEGEN NOOR S E LEGEN D EN IN D E MI D D ERNA C HTZON

µµDe pracht van de Noorse fjorden µµBergen, geboortestad van Edvard Grieg met privérecital

µµDe indrukwekkende Voringsfossen waterval µµCruise aan boord van het luxueuze cruiseschip MS Rotterdam van de Holland America Line

µµLezingen door Mark Eyskens en Karel Peeters DAG 1: Brussel - Rotterdam A Transfer per autocar naar Rotterdam. Inscheping aan boord en kennismaking met ons cruiseschip MS Rotterdam. Afvaart naar Noorwegen. DAG 2: Op zee O-M-A Genieten op ons drijvend hotel. We maken gebruik van de uitgebreide sport- en ontspanningsfaciliteiten, of dromen gewoon weg. Onze reisbegeleiders vergasten ons op een lezing. DAG 3: Bergen O-M-A De MS Rotterdam vaart Bergen binnen. We starten met een rondrit door de tweede grootste stad van Noorwegen. De kabelbaan van Fløyen brengt ons 365 m boven de zeespiegel voor een schitterend panoramisch zicht op de stad. Bergen is de geboortestad van Edvard Grieg. Troldhaugen, de villa en tuin van de componist staat dan ook op het programma. In de Troldsalen worden we vergast op een exclusief pianorecital met zijn muziek. Met een bezoek aan de volledig heropgebouwde staafkerk van Fantoft nemen we afscheid.

DAG 4: Geiranger & Geirangerfjord O-M-A We leggen aan in Geiranger. Lezing aan boord door onze reisbegeleiders. We cruisen door de schitterende Geirangerfjord (Unesco Werelderfgoed), op en top natuurgebied met prachtige panorama’s en watervallen. Doorvaart naar Ålesund. DAG 5: Ålesund O-M-A Ålesund is een van de grootste vissershavens van Noorwegen. Na een verwoestende brand in 1904 werd de stad bijna volledig in art-nouveaustijl heropgebouwd. Via een van de langste onderzeese tunnels ter wereld bereiken we het eiland Giske, belangrijk machtscentrum van de Vikingen. In Godøy wacht ons het charmante vissersdorpje Alnes. Lezing. DAG 6: Eidfjord & HardangerfjordO-M-A We rijden door de spectaculaire vallei van Måbødalen tot op het immense Hardangerplateau. Hier wacht ons een betoverend zicht op de waterval Vøringfossen (185 m). Op de terugweg bewonderen we de indrukwekkende Sysen Dam, de grootste van het land. Terug aan boord cruist de MS Rotterdam door de schilderachtige Hardangerfjord. DAG 7: Op zee O-M-A We genieten een laatste maal van de faciliteiten aan boord van ons cruiseschip. Laatste lezing door de reisbegeleiders. DAG 8: Rotterdam - Brussel O Ontscheping in Rotterdam en transfer per autocar naar Brussel.

© JIMMY KETS

Met Mark Eyskens en Karel Peeters op

© DAVIDSFONDS

© Shutterstock

rondrei zen europa  77

MARK E YSKENS doceerde Economie aan de KU Leuven. Hij was lid van dertien opeenvolgende reger i ngen, de K a mer va n Volksvertegenwoordigers en de Raad van Europa, en is minister van Staat. KAREL PEETERS studeerde Rechten en Kerkelijk Recht aan de KU Leuven. Al tijdens zijn studententijd leidde hij groepsreizen. Zijn interesse ging daarbij vooral uit naar geschiedenis, kunst en cultuur.

reisdata

èè 21 juni 2014 çç 28 juni 2014

R eissom per pers . 2-p.buitenkajuit Cat. E: € 2.825 2-p.buitenkajuit Cat. D: € 2.950 2-p.buitenkajuit Cat. CA: € 3.275 2-p.buitenkajuit Cat. B (balkon): € 3.795 2-p.buitenkajuit Cat. A (balkon): € 4.235 1-p.kajuit: op aanvraag min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Toegangsgelden voor vermelde

bezoeken en excursies (waarde: € 415) ++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en boordpersoneel (waarde: € 100) ++ Verblijf in volpension in gekozen kajuittype op het luxueuze cruiseschip MS Rotterdam***** ++ Aanlegtaksen en havengelden (waarde: € 245) ++ Transfers (o.a. Brussel-Rotterdam h/t) en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

78  rondrei zen europa

Met Karel Peeters op

DONAUCRUISE

KAREL PEETERS studeerde Rechten en Kerkelijk Recht aan de KU Leuven. Al tijdens zijn studententijd leidde hij groepsreizen. Zijn interesse ging daarbij vooral uit naar geschiedenis, kunst en cultuur.

reisdata

èè 7 juni 2014 çç 14 juni 2014

ONT D E K D E VERBAZINGWE K K EN D E C ULTURELE REGIO ’ S LANG S D E D ONAU

µµOostenrijk, Hongarije en Slowakije vanuit het

comfort van een varend hotel µµUniek cultureel erfgoed in de betoverende hoofdsteden Wenen, Budapest en Bratislava µµBoeiende lezingen aan boord door de reisbegeleider

R eissom per pers .

DAG 1: Brussel - München - Passau A Vlucht naar München. Per autocar naar ons cruiseschip in het pittoreske Passau.

I nbegrepen

DAG 2: Wenen O-M-A Rondrit langs de Staatsopera, het Kunsthistorisch en het Natuurhistorisch museum, de Hofburg, het Hundertwasserhaus en langs tal van paleizen en gedenktekens. De tuinen van het Belvederepaleis.

2-p.buitenkajuit Cat. A: € 2.560 2-p.buitenkajuit Cat. B: € 2.775 2-p.buitenkajuit Cat. C: € 2.885 toeslag 1-p.kajuit: € 610 min. 15, max. 25 deelnemers

++ De uitstappen en

toegangsgelden voor de vermelde bezoeken (waarde: € 285) ++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en boordpersoneel (waarde: € 50) ++ Voorreisvergadering ++ Cruise in het gekozen kajuittype in volpension vanaf diner op dag 1 t.e.m. ontbijt op dag 8 ++ Vlucht Brussel-München h/t met Lufthansa, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

DAG 3: Wenen O-M-A We bezoeken Schönbrunn, paleis, tuinen en het woongedeelte van keizerin Elisabeth, Sissi, en keizer Franz Joseph. In de namiddag vrije tijd of wandeling o.l.v. de reisbegeleider. DAG 4: Esztergom - Budapest O-M-A Esztergom, op de grens van Slowakije en Hongarije, is een van de oudste steden van Hongarije. De kathedraal is een fantastische blikvanger langs de rivier. In Budapest beleven we de geschiedenis van Europa van dichtbij: de heerschappij van het Ottomaanse Rijk, het Habsburgse tijdperk en het Sovjet-socialisme. DAG 5: Budapest O-M-A Verkenning met onze reisbegeleider. Buda en Pest zijn de twee stadsdelen die door de Donau worden gescheiden. Buda, het oudste gedeelte met zijn prachtige panorama van op de Gellertheuvel, de Mátyáskerk en het vissersbastion. Pest met zijn mix

van architecturale stijlen: de opera, de voormalige beurs en het parlementsgebouw. In de late namiddag varen we richting Slowakije. DAG 6: Bratislava O-M-A Stadsrondleiding in het historische centrum. Zowel Oostenrijkers als Hongaren hebben een grote rol gespeeld in de geschiedenis van deze stad. In de namiddag gidst onze reisbegeleider ons door de stad. We varen terug naar Oostenrijk. DAG 7: Dürnstein - Melk O-M-A Het charmante ommuurde dorpje Dürnstein huisvest een verbazingwekkende abdij met een van de mooiste klokkentorens van Oostenrijk. We varen naar Melk door het schitterende Wachau landschap. De indrukwekkende benedictijner abdij van Melk is een van de grootste barokke gebouwen in Europa. Afvaart naar Passau. DAG 8: Passau - München - Brussel O Transfer van Passau naar München en terugvlucht.

O N S VA R E N D H OTE L

We maken de cruise met de A-ROSA BELLA (of gelijkwaardig) (bouwjaar 2002), een schip met een capaciteit van 100 kajuiten verspreid over 4 dekken. De kajuiten zijn volledig uitgerust met douche en toilet, tv, haardroger, kluis en airco. Het schip beschikt over een bar, salon, boetiek, restaurant, sauna, ligstoelen en een klein verwarmd zwembad op het zonnedek.


© Shutterstock

rondrei zen europa  79

Met Patrick De Groote op

DONAUCRUISE UITGEBREI D E C RUI S E D OOR ZE S LAN D EN

µµVijf prachtige Centraal-Europese en Balkan-

hoofdsteden: Wenen, Bratislava, Budapest, Boekarest en het onbekende, maar intrigerende Belgrado µµDoortocht van de ‘IJzeren Poort’ µµBoeiende lezingen aan boord door de reisbegeleider DAG 1: Brussel – Parijs – Constanta A Transfer van Brussel naar Parijs voor de vlucht naar Constanta. Inscheping in Tulcea, ‘de grote poort’ naar de Donaudelta. DAG 2: Tulcea O-M-A Uitstap in de Donaudelta, een beschermd patrimonium met een buitengewone fauna en flora. We zien ook de typische vissershuisjes. In de namiddag afvaart naar Oltenita. DAG 3: Oltenita – Boekarest – Giurgu O-M-A Naar Boekarest. Rondrit door de hoofdstad van Roemenië met zijn rijke architectuur van de Romeinse tijd tot de Ceaucescuperiode. Bezoek aan de orthodoxe kerk der Patriarchen. DAG 4: Sveshtari O-M-A Vandaag bezoeken we een van de mooiste antieke Thracische graven uit de regio. We letten vooral op de unieke vrouwelijke figuren, uitgehouwen in de muren van de centrale kamer. DAG 5: Passage van de IJzeren Poort O-M-A We varen door de spectaculaire ‘IJzeren Poort’, een engte tussen de Karpaten en de Balkan waar de Donau zich tussen wurmt. Deze prachtige dag sluiten we af met een lezing en een gala-avond.

DAG 6: Belgrado O-M-A Belgrado, met zijn intrigerende geschiedenis op van verschillende volkeren, religies, invallen en veroveringen. Daarna Novi Sad, hoofdstad van de Vojvodina, ‘de graanschuur van Servië’. DAG 7: Mohacs – Kalocsa O-M-A Richting Hongarije. In de namiddag uitstap door de uitgestrekte poesta, vooral bekend voor zijn paardenfokkerijen. Hongaarse avond aan boord. DAG 8: Budapest O-M-A We verkennen Buda en Pest, de twee stadsdelen die door de Donau worden gescheiden. Buda, het oudste gedeelte met zijn pittoreske straatjes, het prachtige panorama van op de Gellertheuvel, de Mátyáskerk en het vissersbastion. Pest met zijn mix van architecturale stijlen en moderne winkelstraten. DAG 9: Bratislava O-M-A We bezoeken de Slowaakse hoofdstad Bratislava met zijn charmant centrum, gotische en barokke gebouwen en indrukwekkende burcht. DAG 10: Wenen O-M-A Rondleiding in Schönbrunn, het Versailles van de Habsburgers met zijn immense paleizen en tuinen. Daarna trekken we de stad in. In de namiddag vrije tijd of wandeling o.l.v. de reisbegeleider. DAG 11: Melk O-M-A De indrukwekkende benedictijner abdij van Melk is het onvergetelijke hoogtepunt van de barokkunst in Oostenrijk. DAG 12: Linz – Wenen – Brussel O Transfer naar Wenen en terugvlucht naar Brussel.

Prof. PATRICK DE GROOTE is Doctor in de Wetenschappen en hoogleraar aan Universiteit Hasselt. Hij is gespecialiseerd in de domeinen toerisme en transport. Sinds 2012 is hij onafhankelijk deskundige bij de SARiV (Strategische Adviesraad Internationaal Vlaanderen). Hij schreef diverse boeken (i.v.m. de hotelsector, toerisme, Irak,…) en wetenschappelijke artikels.

reisdata

èè 5 mei 2014 çç 16 mei 2014

R eissom per pers .

2-p.kajuit hoofddek: € 3.675 2-p.kajuit middendek: € 3.795 2-p.kajuit bovendek: € 3.875 toeslag 1-p.kajuit: € 560 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De uitstappen en toegangsgelden

voor de vermelde bezoeken (waarde: € 440) ++ Reisbegeleiding en lezingen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en boordpersoneel (waarde: € 65) ++ Voorreisvergadering ++ Cruise in het gekozen kajuittype in volpension vanaf diner op dag 1 t.e.m. ontbijt op dag 12 met inbegrip van de welkomstcocktail en de gala-avond ++ Dranken tijdens de maaltijden aan boord (wijn, water, bier, fruitsap, 1 koffie) ++ Chartervlucht Parijs-Constanta en lijnvlucht Wenen-Brussel met Austrian Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers (o.a. naar Parijs) en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering Afhankelijk van het vlucht­ schema van de heenvlucht kan een overnachting in Parijs nood­ zakelijk zijn. (inbegrepen)


80  rondrei zen europa

Met Johan De Boose naar

POLEN

ONVOOR S TELBARE GE S C HIE D ENI S , ONVERMOE D E RI J K D OM

bekende steden µµKrakau, parel van Oost-Europa µµDe koninklijke residenties in Warschau µµEen ongekunstelde gastvrijheid

’ Gdansk

POLEN Torun’ Gniezno Warschau

Poznan’

Lublin

Wrocław

Krakau TS JECHIË SLOVAKIJE

DAG 1: Brussel - Gdansk A Vlucht Brussel – Gdansk via Warschau. Eerste verkenning van deze Hanzestad. We bezoeken Artushof, ooit het centrum van het sociale leven in Gdansk, Uphagen en de Brigitta- en Catharinakerk. DAG 2: Malbork - Gdansk O-A In de ochtend naar Malbork, voor een bezoek aan het 14de-eeuwse kasteel van de Ridders van de Duitse orde. In de namiddag bezoeken we in Gdansk het oude middeleeuwse stadscentrum met een mooi gevulde wandeling langs de ‘Koninklijke weg’, een begrip in vele Poolse steden overigens, met een schat aan monumenten.

DAG 3: Torun - Gniezno O-A Naar Torun voor een bezoek aan de geboorteplaats van de astronoom Copernicus, de stad ligt als een wonderlijk bewaarde versterkte stad aan de Wisla. In de late namiddag maken we kennis met Gniezno, de oudste stad van Polen.

DAG 8: Sandomierz - Kazimierz Dolny Lublin O-A Naar Lublin. Onderweg brengen we nog een bezoek aan het unieke oude stadje Sandomierz aan de hoge oever van de Weischel. We stoppen ook even in het pittoreske kunstenaarsdorpje Kazmierz Dolny voor een korte wandeling.

DAG 4: Gniezno - Poznan - Wroclaw O-A We bezichtigen enkele historische gebouwen binnen de stadswallen van Gniezno, die dateren uit de beginjaren van de Poolse staat. Na de vrije lunch bezoek aan de oude markt Stary Rynek in Poznan. Doorreis naar Wroclaw. DAG 5: Wroclaw O-A Bezoek aan de Rynek, de universiteit met de beroemde Aula Leopoldina en wandeling langs de vele bruggen en eilandjes die het stadsbeeld bepalen. Het monumentale Panorama Raclawice confronteert ons op spectaculaire wijze met de rode draad door de Poolse geschiedenis. DAG 6: Opole - Auschwitz - Krakau O-A Onderweg naar Krakau maken we een stadswandeling in het historische stadje Opole. Daarna verder naar Oswiecim, beter bekend als Auschwitz, waar we een rondleiding krijgen door de belangrijkste plaatsen van het concentratiekamp, zoals het uitstapplatform, de ruïnes van de gaskamers en de crematoria. DAG 7: Krakau O-A Krakau, de vroegere hoofdstad van Polen en de stad waarover in de 16de eeuw een reiziger schreef: ‘Hier vind je alles wat je hart begeert!’ Dit geldt nu nog steeds. We maken in de voormiddag een stadswandeling door het historisch centrum, met onder andere bezoeken aan de beroemde Wawelburcht, de Wawelkathedraal en de universitaire wijk met het Collegium Maius. In de late namiddag bezoek aan de zoutmijn van Wielicka, industriële archeologie op zijn best.

© Shutterstock

µµEen waaier aan bij ons nauwelijks

DAG 9: Lublin - Warschau O-A Na een ochtendwandeling in de universiteitsstad Lublin rijden we door naar de hoofdstad Warschau. In de late namiddag maken we al een eerste stadswandeling door het historisch centrum van de hoofdstad van Polen. DAG 10: Warschau O-A We besteden een dag aan de verkenning van de volledig heropgebouwde oude stad, de koningsroute, het koninklijk paleis, het voormalige communistische cultuurpaleis en het zeer eigentijds ogende Warschau. DAG 11: Warschau - Brussel O-M Vrije voormiddag in Warschau. Na de lunch naar de luchthaven voor de vlucht naar Brussel.


rondrei zen europa  81

JOHAN DE BOOSE is slavist en auteur. Hij publiceerde opgemerkte boeken over Centraal- en Oost-Europa en bezocht verschillende keren landen uit de regio. Hij begeleidde al meerdere Davidsfonds Cultuurreizen, o.m. naar Polen.

reisdata

èè 21 mei 2014 çç 31 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.895 toeslag 1-persoonskamer: € 400 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor bezoeken volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen met ontbijt

© Shutterstock

in kwaliteitsvolle drie- en viersterrenhotels ++ Avondmaal van dag 1 tot en met dag 10 in hotel of lokaal restaurant ++ Middagmaal op dag 11 ++ Vluchten Brussel-Warschau-Gdansk/ Warschau-Brussel met LOT Polish Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


82  rondrei zen europa

Met Mia Doornaert of Marc Laenen op

VOLGACRUISE

VAN MO S K OU NAAR S INT- PETER S BURG , HET MOOI S TE VAN RU S LAN D LANG S D E VOLGA

µµDe hoogtepunten van Moskou en

DAG 4: Oeglitsj O-M-A Verschillende typische Russische dorpjes en pittoreske datsja’s glijden voorbij. Oeglitsj is een oude, in slaap gewiegde stad. Bezoek aan het Kremlin en aan de Kathedraal van de Verheerlijking.

Sint-Petersburg uitgebreid bezocht µµCruise van 6 nachten tussen Moskou en Sint-Petersburg µµLezingen door de reisbegeleider µµDe sfeer van de ‘Witte Nachten’: in juni baadt Sint-Petersburg in een fascinerend avondlicht.

DAG 9: Mandrogy - Sint-Petersburg O-M-A Begeleid stadsbezoek, o.a. aan de Peter en Paulvesting, de Isaakkathedraal, de Nevski Prospekt en meer. Naar de Hermitage, een van de beroemdste musea ter wereld. Het telt 5 gebouwen, meer dan 1.000 kamers en meer dan 117 verschillende traphallen.

DAG 6: Goritsi - Kirillov O-M-A Kirillov, idyllisch gelegen aan het Siverskimeer, met het Kirillo-Belozerskyklooster en -museum. Goritsi is een typisch Russisch dorp dat 19de-eeuwse rust uitstraalt.

© Shutterstock

DAG 5: Jaroslavl - Rybinskimeer O-M-A Jaroslavl lag gunstig aan de handelsroute over de Volga. Stadsrondrit met bezoek aan o.m. het Transfiguratieklooster en de Eliaskerk.

© Shutterstock

© Shutterstock

DAG 10: Sint-Petersburg O-M-A Uitstap naar Pavlovsk en vervolgens het beroemde Catherinapaleis in Poesjkin. Middagmaal. Terugkeer naar Sint-Petersburg. Vrije tijd of extra bezoek o.l.v. de reisbegeleider.

DAG 1: Brussel - Moskou A Vlucht naar Moskou. Naar de boot voor inscheping.

DAG 11: Sint-Petersburg - Brussel O Uitstap naar Peterhof met zijn prachtige tuinen en paleis, een schitterende afsluiter van deze reis. Transfer naar de luchthaven.

DAG 2: Moskou O-M-A Stadsrondrit met o.a. het Rode Plein en de omliggende straten (Kitajgorod). Bezoek aan de beroemde metro. In de namiddag de boeiende Tretiakovgalerij.

DAG 7: Goritsi - Kizji O-M-A Aankomst op het weidse Onegameer met meer dan 1.500 eilanden, waarvan wij het allermooiste bezoeken: het Kizji-eiland. Pronkstuk is de sprookjesachtige kathedraal, Unesco Werelderfgoed. Bezoek aan het Openluchtmuseum en enkele gebouwen volledig uit hout (zonder spijkers).

DAG 3: Moskou - Oeglitsj O-M-A Het Kremlin en de 3 kathedralen. Citadel van de tsaren, hoofdkwartier van de Sovjet-Unie en nu de residentie van de Russische president: al eeuwenlang is het Kremlin het symbool van de macht van de overheid.Afvaart naar Oeglitsj.

DAG 8: Kizji - Mandrogy O-M-A Het eiland Mandrogy in het Ladogameer. Dit kunstmatig aangelegde winkeldorp kwam er nadat het eiland verwoest werd tijdens WO II, om de levensstandaard van de plaatselijke bevolking op peil te houden. Lezing aan boord en inleiding op Sint-Petersburg. Captain’s dinner.

O N S VA R E N D H OTE L

De MS Rublev is, zoals de meeste Russische rivierschepen, gebouwd in voormalig OostDuitsland en werd grondig vernieuwd. De kajuiten zijn verdeeld over 3 dekken. Iedere kajuit beschikt over badkamer met toilet en douche. Aan boord zijn 2 bars, een groot restaurant, salon, boetiek, dokter, zonnedek, ruimte voor lezingen enz. Er varen geen luxeschepen op de Russische wateren maar alle schepen van de rederij Mosturflot, waartoe ook MS Rublev behoort, bieden voldoende comfort voor een aangename cruise langs de rivieren, kanalen en meren leggen we aan voor een bezoek aan historische en architecturale pareltjes van het machtige Russische Rijk.


rondrei zen europa  83

MIA DOORNAERT studeerde Klassieke talen, Oosterse talen en Politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Ze werkte 38 jaar op de redactie van De Standaard, de laatste jaren als ‘diplomatic editor’ en commentaarschrijfster. Daarvoor was ze op de redactie Buitenland gespecialiseerd in internationale onderwerpen, vooral diplomatie, veiligheid en militaire verhoudingen. MARC LAENEN , classicus en archeoloog, was o.m. algemeen directeur van het International Centre for Study of the Preservation & Restoration of Cultural Property, waar hij instond voor de conservatie van cultureel erfgoed in de hele wereld. Hij reisde al ongeveer 20 keer door Rusland.

reisdata (Doornaert)

èè 31 mei 2014 çç 10 juni 2014

reisdata (Laenen)

èè 10 juni 2014 çç 20 juni 2014

De reis van 10 juni gaat in omgekeerde richting van SintPetersburg naar Moskou

R eissom per pers .

2-persoonskajuit: € 2.695 toeslag 1-persoonskajuit: € 865 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de

vermelde bezoeken en excursies

++ Reisbegeleiding en lezingen aan boord, lokale gidsen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen,

chauffeurs en boordpersoneel

++ 10 overnachtingen aan boord van de MS Rublev (of gelijkwaardig)

++ Volpension vanaf het avondmaal op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 11

++ Lijnvuchten Brussel-Moskou en

St.-Petersburg-Brussel (via Wenen of Warschau) ++ Vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering In het programma van Davidsfonds Cultuurreizen zijn de vermelde uitstappen in Moskou en St.Petersburg inbegrepen. Aan boord kan u desgewenst en in functie van de tijd en het aanbod nog facultatief reserveren voor een voorstelling (ballet, opera of concert) in Moskou of St. Petersburg.


© Shutterstock

84  rondrei zen europa

Met Bert Decraene naar

HELSINKI, TALLINN EN RIGA BERT DECRAENE reisde al in zijn jeugd naar Oost-Europa en mocht dat vele jaren later als journalist weer doen. Van de kernramp in Tsjernobyl, over het uiteenvallen van de Sovjet-Unie en de val van de Berlijnse Muur, tot de dood van de Ceaucescu’s in Roemenië: hij versloeg het allemaal met de VRT-microfoon.

reisdata

èè 1 mei 2014 çç 6 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.625 toeslag 1-persoonskamer: € 270 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen met ontbijt in kwaliteitsvolle viersterrenhotels ++ 1 lunch en 5 avondmalen in lokaal restaurant of hotel ++ Vluchten Brussel-Helsinki met Finnair en Riga-Brussel met Air Baltic, de luchthaventaksen ++ Overzet per boot van Helsinki naar Tallinn ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

HOOF D S TE D EN RON D D E BALTI S C HE ZEE

µµHelsinki, een kleurrijke stad met een bruisend

cultureel leven µµTallinn met zijn romantische middeleeuwse binnenstad µµArt Nouveau in het levendige Riga µµPrachtige natuur in Sigulda µµBoottocht Helsinki - Tallinn DAG 1: Brussel – Helsinki A Heenvlucht naar Helsinki en eerste verkenning in de Finse hoofdstad. Helsinki is een van de modernste steden van Europa en in cultureel opzicht progressief. De architectuur is er op zijn minst indrukwekkend te noemen. We gaan naar het marktplein en bewonderen de indrukwekkende monumentale gebouwen in de omgeving van het Senaatsplein, die in een neoclassicistische stijl werden gebouwd. Blikvanger is de imposante witte Dom van de EvangelischLutherse Kerk, het pronkstuk van architect Carl Ludwig Engel, die ook de andere gebouwen rond het plein ontwierp. Dag 2: Helsinki O-A Helsinki heeft een heel bijzondere moderne kerk. Deze Temppeliaukio bestaat uit een grote glazen koepel over een krater in een rots. Die krater werd speciaal gecreëerd door een rots met explosieven op te blazen. We varen naar een van de eilanden van Helsinki en bezoeken het fort Suomenlinna, Unesco Werelderfgoed. Op het eiland Seurasaari bewonderen we het Sibeliusmonument in het prachtige Sibeliuspark. ’s Avonds nemen we de ferry naar Tallinn. Dag 3: Tallinn O-A Tallinn, hoofdstad van Estland en een historische Hanzestad. In Tallinn wacht ons een betoverende mix van middeleeuwse rust en modern stadsleven.

De stad is omgeven door gigantische verdedigingswerken die haar al eeuwenlang beschermen tegen aanvallen. Het historische centrum met zijn gotische kerken is vrijwel ongeschonden gebleven. Het mooie Kadriorg paleis werd gebouwd in opdracht van tsaar Peter de Grote voor zijn tweede echtgenote Catharina I. We bezoeken eveneens het kasteel Toompea, de Russisch-orthodoxe 19e-eeuwse Alexander Nevsky-kathedraal met zijn uivormige koepels en mozaïeken en de ruïnes van het Pirita klooster. Dag 4: Tallinn – Tartu O-M-A Zuidwaarts naar Sigulda in het nationale park Gauja voor een bezoek aan het kasteel van Turaida, heropgebouwd volgens de oorspronkelijke gotische baksteenbouw. Tartu, de tweede stad van Estland, wordt vaak beschouwd als de Estse culturele en intellectuele hoofdstad, wegens haar gerenommeerde universiteit. Stadswandeling door het historisch centrum. Dag 5: Tartu - Riga O-A De Letse hoofdstad werd in 1201 gesticht en gaat prat op een ware caleidoscoop van architectonische stijlen, waaronder een grote collectie artnouveaugebouwen. We wandelen door pittoreske straatjes en bewonderen o.m. het kasteel, de Dom, de 17e-eeuwse St. Petruskerk, de Zweedse poort, de oudste huizen van Riga gekend als ‘De Drie Broeders’,... Na de vrije lunch komt het moderne en kosmopolitische Riga aan bod. Dag 6: Riga –Brussel O Bezoek aan het Holocaust-museum met de geschiedenis van de Sovjettijden. Terugvlucht naar Brussel. Terra incognita? De Baltische staten door Bert De Craene in Wetteren. Woe. 13, 20 en 27 nov. en 4 dec. van 14 tot 16 uur


© Shutterstock

rondrei zen europa  85

Met Jacques Van Remortel naar

SLOVENIË EN FRIULI

ONT D E K D E PRA C HT S TE D EN L J UBL J ANA , U D INE , T r i Es t e EN PORTOROZ

µµLjubljana, een elegante en veelzijdig moderne

stad met diverse architectonische stijlen µµUdine en Napoleons Vrede van Campoformio µµDe bruisende, multiculturele havenstad Trieste µµPortoroz, het centrum van de Sloveense riviera DAG 1: Brussel – Ljubljana A Vlucht naar Ljubljana. Verkenningstocht van aan het Presernplein langs het Driebruggenpunt, de prachtige promenade langs de Ljubljanicarivier, door de Oude Stad met haar pittoreske schilderachtige steegjes en langs de fraaie Sint-Nikolaaskathedraal. DAG 2: Ljubljana – Bled – Kranjska Gora O-M-A Bezoek aan Bled met zijn schitterend meer en 16de-eeuws kasteel. We rijden naar de Vintgarkloof en nemen de kabelbaan naar het Vogelgebergte. Overnachting in het wintersportcentrum Kranjska Gora. DAG 3: Kranjska Gora – Julische Alpen – Kobarid – Udine O-M-A We rijden langs de Vrsicpas door het gebergte en langs de Socavallei naar Kobarid. Bezoek aan het oorlogsmuseum dat een uitstekend beeld geeft van de veldslagen uit de Eerste Wereldoorlog. We steken de grens over met Italië en rijden naar Udine. DAG 4: Udine – Passariano – Palmanova – Trieste O-M-A In Udine bewonderen we de sfeervolle gebouwen rond de Piazza della Libertà en gaan vervolgens naar het kasteel, zetel van de vertegenwoordigers van Venetië. We rijden naar Passariano waar we de Villa Manin bezoeken. Onze volgende halte is Palmanova, een geheel nieuw ontworpen stad

gebouwd op last van de Venetiaanse Republiek in 1593. Tenslotte rijden we richting Adriatische Zee naar Trieste voor een korte avondwandeling en overnachting. DAG 5: Trieste – Gorizia – Cividale del Friuli – Trieste O-M-A Wandeling door Trieste langs de monumentale Piazza dell’Unità in de historische binnenstad met haar talrijke pleinen, statige 19de-eeuwse paleizen, theaters en historische cafés. Daarna krijgen we een schitterend uitzicht op de Golf van op de Colle di San Giusto. Via Gorizia met zijn enorme begraafplaats van de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog, rijden we naar Cividale del Friuli, een kleine parel in het gebied. DAG 6: Trieste – Aquileia – Grado – Predjama – Portoroz O-M-A Naar Aquileia waar we de opgravingen van de Romeinse nederzetting en de basiliek bekijken. Onze volgende halte is het eiland Grado met zijn mooie basiliek. We verlaten Italië en rijden terug naar Slovenië. We bewonderen het Predjamakasteel met zijn bijzondere architectuur tegen een rotswand. In Portoroz genieten we van de vakantiesfeer. DAG 7: Portoroz –Lipica – Ljubljana - Brussel O Bezoek aan Lipica waar we worden rondgeleid in de stoeterij waar de beroemde Lipizzaners voor de Spaanse Ruiterij van de Habsburgers worden gefokt. Vervolgens gaat het richting Ljubljana voor de terugvlucht.

JACQUES VAN REMORTEL bekleedde een leidinggevende functie in een multinationaal telecommunicatiebedrijf en maakte vele reizen, o.m. naar Centraal- en Oost-Europa. Hij heeft nog steeds veel interesse in de regio en is er een ervaren reisbegeleider.

reisdata

èè 2 juni 2014 çç 8 juni 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.895 toeslag 1-persoonskamer: € 320 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen in kwaliteitsvolle viersterrenhotels op basis van de vermelde maaltijden (sommige maaltijden in lokale restaurants) ++ Vluchten Brussel-Ljubljana h/t met Adria Airways, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering.


© Shutterstock

86  rondrei zen europa

Met Johan De Boose naar

SERVIË

JOHAN DE BOOSE is slavist en auteur en publiceerde opgemerkte boeken over Centraal- en OostEuropa. Hij bezocht verschillende keren landen uit de regio en o.m. het voormalige Joegoslavië. Hij begeleidde al meerdere Davidsfonds Cultuurreizen.

reisdata

èè 3 mei 2014 çç 11 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.995 toeslag 1-persoonskamer: € 285 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen met ontbijt in kwaliteitsvolle hotels ++ Volpension vanaf het avondmaal op dag 1 t.e.m. het middagmaal op dag 9 ++ Vluchten Brussel-WenenBelgrado (h/t) met Austrian Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

VERBLUFFEN D E GE S C HIE D ENI S EN RI J K ERFGOE D

µµHet bruisende Belgrado µµHet rijke Romeinse erfgoed µµPrachtige middeleeuwse en orthodoxe kloosters µµDe kleurrijke folklore van de Balkan DAG 1: Brussel – Wenen – Belgrado A Vlucht naar Belgrado en eerste kennismaking. DAG 2: Belgrado O-M-A Naar het Belgrado Fort en Kalemegdan Park met zicht op het historisch centrum. Bezoek aan het Nationaal Museum en het Etnografisch Museum. Het Huis der Bloemen herbergt het mausoleum van Tito. Het museum vertelt het verhaal van voormalig Joegoslavië en dat van de burgeroorlog van de jaren ‘90. Verder de Sveti Sava kathedraal. DAG 3: Belgrado – Viminacium – Kladovo O-M-A Bezoek aan Viminacium, een belangrijk Romeins garnizoensstadje dat onder keizer Gordianus III de hoogste status verwierf en zijn eigen munten mocht slaan. Verder naar Diana met de restanten van een Romeinse vesting gebouwd onder keizer Trajanus. Langs de ‘IJzeren Poort’, een engte tussen de Karpaten en de Balkan, naar Kladovo. DAG 4: Kladovo – Gamzigrad – Niš O-M-A Langs Zaječar, met bezoek aan het museum, naar Gamzigrad met zijn Felix Romuliana, de keizerlijke residentie van Galerius Valerius. Met haar mozaïekvloeren en fresco’s behoort ze tot de best bewaarde voorbeelden (Unesco Werelderfgoed) van Romeinse paleisarchitectuur. Verder naar Niš. DAG 5: Niš – Mediana – Vrnjačka Banja O-M-A Niš, een van de oudste steden van de Balkan. De

geboorteplaats van Constantijn de Grote kende een turbulent verleden en is een waar museumstadje. De archeologische site van Mediana met zijn thermale bronnen is het best bewaarde geheel van het Romeinse Naissus. De Schedeltoren is het lugubere monument ter ere van de Servische strijders die omkwamen in de Slag om Čegar. In het Nationaal Museum bezoeken we de tentoonstelling over de oorsprong van het christendom. DAG 6: Žiča – Studenica - Vrnjačka Banja O-M-A Bezoek aan Žiča, het 13de-eeuwse klooster waar Servische koningen werden gekroond. Verder naar Studenica, het prachtige klooster opgericht door Stevan Nemanja, stichter van de Servische Republiek. DAG 7: Vrnjačka Banja - Topola – Oplenac – Belgrado O-M-A Door de Servische wijnregio naar Topola, waar Djordje Petrovic Karadjorje de eerste opstand tegen de Turken leidde in 1804. In Oplenac de Sint-Joriskerk en het mausoleum van de Servische koninklijke familie. DAG 8: Fruška Gora – Novi Sad – Belgrado O-M-A Naar het heuvelachtige Fruška Gora met zijn wijngaarden en tal van laat-middeleeuwse orthodoxe kloosters. Verder naar Sremski Karlovci, een barokstadje, met o.a. het bisschoppelijk paleis en zomerresidentie van de Servische patriarch. Naar Novi Sad, ‘de graanschuur van Servië,’ en ook wel ‘het Servische Athene’ genoemd. Terug naar Belgrado. DAG 9: Belgrado – Wenen – Brussel O-M Laatste bezoeken en terugvlucht.


© Shutterstock

rondrei zen europa  87

Met Mia Doornaert op

DALMATISCHE KUSTCRUISE D E C ULTUUR S C HATTEN EN D E UNIE K- MOOIE K U S T VAN K ROATI Ë

µµDubrovnik, ‘Parel van de Adriatische Zee’ µµParadijselijke schoonheid van de eilanden Mljet, Korcula, Vis en Hvar

µµSteden met uniek patrimonium: Sibenik, Split, Trogir

µµDe baai van Kotor, een indrukwekkende fjord DAG 1: Brussel – Dubrovnik A Vlucht naar Dubrovnik. Transfer naar de haven voor inscheping. DAG 2: Dubrovnik – Mljet O-M-A Uitgebreid bezoek aan Dubrovnik, ‘Parel van de Adriatische Zee’, bekend omwille van de omwallingen uit de middeleeuwen en de talrijke pre-romaanse, gotische, renaissance en barokke bouwwerken. We ontdekken het klooster van de franciscanen, het paleis van de Rector en de kathedraal. Vrije namiddag. DAG 3: Mljet – Korcula O-M-A We maken een uitstap naar Mljet, een van de mooiste eilanden in de Adriatische zee. Een derde is als nationaal park erkend. In het park liggen twee zoutwatermeren omgeven door een dicht pijnboombos. Middenin het grootste meer bevindt zich een eilandje met een benedictijnenklooster uit de 12de eeuw. Afvaart naar Korcula. We bezoeken de versterkte stad, de laat-romaanse St.-Marcuskathedraal, en wandelen langs steegjes met typische renaissance en gotische aristocratische paleizen. DAG 4: Korcula – Sibenik O-M-A We varen langs de eilanden Hvar, Brac en Split naar Sibenik, de oudste Slavische stad aan de Adriatische kust. Begeleid bezoek aan het historisch centrum met o.m. de St.-Jacobskathedraal uit de 15de eeuw, de periode waarin Sibenik zijn grootste bloei kende

en onder het patronaat van Venetië concurreerde met Zadar en Split. We bewonderen eveneens de watervallen van Krka. DAG 5: Sibenik – Trogir – Split O-M-A Trogir, gebouwd op een eiland, is een klein juweeltje van labyrintische steegjes met trappen en gewelven. In Split, de levendigste stad en de grootste haven aan de Dalmatische kust, bezichtigen we o.m. de kelders van het paleis van keizer Diocletianus, het peristilium, de Sint-Domniuskathedraal en de tempel van Jupiter. DAG 6: Split – Hvar – Vis O-M-A Afvaart naar Hvar. We verkennen de stad met o.a. het hoofdplein Trg Svetog Stjepana en de kathedraal St.-Etienne met de klokkentoren. In de namiddag bereiken we Vis. Wandeling op het meest westelijke Dalmatische eiland. Galadiner aan boord. DAG 7: Kotor – Dubrovnik O-M-A De monding in Kotor is ongewoon: de zee dringt er over meerdere kilometers door en vormt talrijke baaien. De grote regenval en het zachte klimaat in deze baai in de vorm van een fjord, zorgen voor de weelderige plantengroei in Kotor. We gaan op ontdekking in de oude stad. Afvaart richting Dubrovnik. DAG 8: Dubrovnik – Brussel O Terugvlucht naar Brussel. O ns varend hotel

We maken de cruise met ‘La Belle de l’Adriatique’ (bouwjaar 2007), een schip met 100 kajuiten verspreid over 4 dekken. De kajuiten zijn volledig uitgerust met douche en toilet, tv, binnentelefoon, kluis, haardroger en radio. Het schip beschikt verder over een lift, restaurant, ligzetels op het zonnedek, groot salon, pianobar, openluchtterras, boetiek en een kapsalon.

MIA DOORNAERT studeerde Klassieke en Oosterse talen en Politieke wetenschappen aan de KU Leuven. Ze werkte 38 jaar op de redactie van De Standaard, de laatste jaren als ‘diplomatic editor’ en commentaarschrijfster. Daarvoor was ze op de redactie Buitenland gespecialiseerd in internationale onderwerpen, met nadruk op diplomatie, veiligheid en militaire verhoudingen.

reisdata

èè 15 mei 2014 çç 22 mei 2014

R eissom per pers .

2-p.kajuit benedendek: € 2.625 2-p.kajuit hoofddek: € 2.850 2-p.kajuit middendek: € 2.925 2-p.kajuit bovendek: € 3.025 toeslag 1-p.kajuit: € 670 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Inkomgelden voor vermelde

bezoeken en excursies (waarde: € 330) ++ Reisbegeleiding en lezingen aan boord ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en boordpersoneel (waarde: € 50) ++ Cruise in het gekozen kajuittype in volpension vanaf diner op dag 1 t.e.m. ontbijt op dag 8, incl. welkomstcocktail en gala-avond ++ Dranken tijdens de maaltijden aan boord (wijn, water, bier, fruitsap, 1 koffie) ++ Vluchten Brussel–Dubrovnik h/t met chartervlucht, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

88  rondrei zen europa

Met Marc Laenen naar

LAZIO

MARC LAENEN, classicus en archeoloog, was o.m. algemeen directeur van het International Centre for Study of the Preservation & Restoration of Cultural Property in Rome. Hij woonde daar meer dan 8 jaar.

reisdata

èè 23 mei 2014 çç 30 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.775 toeslag 1-persoonskamer: € 215 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen in halfpension in kwaliteitsvolle viersterrenhotels ++ Vluchten Brussel-Rome h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

D E ONGELOOFLI J K E RI J K D OM VAN D E S TREE K RON D ROME

µµDe mysterieuze Etruskische cultuur in

Cerveteri en Tarquinia µµDe immense Villa Adriana in Tivoli µµOstia Antica, de evenknie van Pompei µµPrachtige historische abdijen in Montecassino en Subiaco DAG 1: Brussel - Rome - Fiuggi A Vlucht naar Rome. Op het programma staan al enkele bezoeken in de streek van de Castelli Romani met het pauselijke buitenverblijf in Castelgandolfo. DAG: Tivoli - Fiuggi O-A Het stadje Tivoli met twee beroemde villa's. De Villa Adriana werd gebouwd door keizer Hadrianus, op het hoogtepunt van de macht van het Romeinse Rijk. Het werd een van de grootste complexen van de klassieke oudheid. De Villa d'Este is gebouwd in de 16de eeuw. Vooral de tuinen en fonteinen zijn schitterend. DAG 3: Fossanova - Ninfa - Anagni - Fiuggi O-A In Fossanova bezoeken we de vroeggotische cisterciënzerabdij waar Thomas van Aquino in 1274 stierf. Vervolgens stoppen we bij Ninfa, een verlaten middeleeuws dorp, omgetoverd tot een weelderig park. In de late namiddag naar het stadje Anagni, met bezoek aan het historisch centrum en de prachtige fresco’s in de crypte van de kathedraal. DAG 4: Trisulti - Montecassino - Fiuggi O-A De certosa van Trisulti. Daarna de hoofdabdij van de benedictijnen, schitterend gelegen op de top van de Montecassino. Prachtige gebouwen, volledig gerestaureerd na de bombardementen van 1944.

DAG 5: Subiaco - Viterbo O-A Naar Subiaco, verblijfplaats van de heilige Benedictus voor hij naar Montecassino trok. We bezoeken het monastero di San Benedetto en het monastero van Santa Scolastica, opgedragen aan zijn tweelingzus. Doortocht naar Viterbo. We maken een wandeling in de stad waar de pausen zich enkele eeuwen schuilhielden toen het in Rome te gevaarlijk was. DAG 6: Tuscania - Bagnaia - Caprarola Viterbo O-A We reizen naar Tuscania, een stemmig stadje met twee romaanse kerken. Vervolgens de tuinen en de fonteinen van de Villa Lante in Bagnaia. In de late namiddag bezoeken we het prachtige renaissancepaleis van de Farnesefamilie in Caprarola. DAG 7: Cerveteri - Tarquinia - Viterbo O-A Een dag bij de Etrusken. ’s Morgens Cerveteri, ooit een van de belangrijkste Etruskische steden. We bezoeken er de necropool, La Banditaccia, met talloze ondergrondse grafkamers. Daarna door naar Tarquinia, misschien wel de spectaculairste plaats. We bezoeken zowel de prachtige necropool als het museum met een rijke verzameling kunstwerken, waaronder de unieke gevleugelde paarden. DAG 8: Ostia Antica - Rome - Brussel O Uitgebreid bezoek aan Ostia Antica, de grote archeologische site, waar aan de monding van de Tiber de haven van Rome lag. Een knappe afsluiter van onze boeiende tocht. Terug naar Brussel.


© Shutterstock

rondrei zen europa  89

Met Gerard Bodifée naar

ITALIË

IN D E VOET S POREN VAN GALILEO GALILEI

µµLezingen door Gerard Bodifée rond Galileo

Galilei en de betekenis van het astronomisch onderzoek. µµUnieke bezoeken in het voetspoor van Galilei in Firenze, Pisa en Padua µµSyllabus en voorreisvergadering Dag 1: Brussel – Venetië A Rechtstreekse vlucht naar Venetië. Eerste kennis­ making met de stad en lezing door Gerard Bodifée. In het Palazzo Sagredo, nu een hotel, verbleef Galilei vaak als gast bij zijn vriend Sagredo. Hier ontmoette hij ook Marina Gamba, de moeder van zijn drie kinderen. Dag 2: Venetië O - A Volledige dag bezoek met hoogtepunten van de stad. In de voormiddag staan het Dogenpaleis en de San Marcobasiliek op het programma. In de namiddag een stadswandeling door het klassieke Venetië. Voor het diner krijgt u nog een korte lezing. Dag 3: Padua - Venetië O-A Naar Padua. Hier verrichtte Galilei zijn eerste telescopische waarnemingen die o.m. tot de ontdekking van de vier manen van Jupiter leidden. We bezoeken de historische stad en hebben o.m. aandacht voor de prachtige Cappella Scrovegni, het Osservatorio Astronomico en het bijhorende Museo La Specula, en het Palazzo Bo, de huidige universiteitsgebouwen. Dag 4: Venetië - Bologna - Firenze O-A Naar Bologna met o.m. het Museo di Anatomia Umana. Doortocht naar Firenze voor een volgende lezing door Gerard Bodifée.

Dag 5: Firenze O-A We laten onze ogen dwalen over de prachtige vormen van Michelangelo’s David in de Galleria dell’ Accademia, gevolgd door een bezoek aan het Museo Galileo waar nog heel wat Galileimemorabilia (o.a. zijn telescopen) worden bewaard. Na de vrije lunch maken we een wandeling door de stad, met onder andere een bezoek aan de Duomo en de Santa Crocekerk, waar we even stilstaan bij het grafmonument van Galileo Galilei. Dag 6: Firenze - Pisa - Firenze O-A Dagbezoek aan Pisa, de plaats waar het allemaal begon voor Galileo Galilei. In de Duomo zou hij voor het eerst slingerbewegingen hebben bestudeerd. We brengen een uitgebreid bezoek aan de imposante Campo dei Miracoli en maken een wandeling in het historische centrum. In de late namiddag lezing in het hotel.

GERARD BODIFEE , doctor in de wetenschappen, verrichtte onderzoek naar het ontstaan van sterren en de evolutie van sterrenstelsels. Hij richtte het Huis voor Filosofie op en geeft cursussen in binnen- en buitenland. Hij publiceerde als zelfstandig auteur een 20-tal boeken over onderwerpen op het domein waar wetenschap, filosofie en religie elkaar raken.

reisdata

èè 18 mei 2014 çç 25 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 2.475 toeslag 1-persoonskamer: € 360 min. 15, max. 25 deelnemers Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuurrei­ zen en de Volkssterrenwacht Urania.

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma

Dag 7: Firenze O-A In Firenze verbleef Galilei de laatste jaren van zijn leven in Arcetri in de Villa il Gioiello. Niet ver daar vandaan vinden we ook een observatorium terug. In de namiddag trekken we vooral tijd uit voor de indrukwekkende collectie van de Galleria degli Uffizi, een van de rijkste musea ter wereld. Dag 8: Firenze O Vrije tijd voor laatste bezoeken in Firenze. ‘s Middags terugvlucht naar Brussel.

++ Reisbegeleiding, lezingen en lokale gidsen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen in halfpension in kwaliteitsvolle viersterrenhotels

++ Vluchten Brussel-Venetië en

Firenze-Brussel met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

90  rondrei zen europa

Met Carlos Steel naar

SICILIË

CARLOS STEEL doceerde gedurende meer dan dertig jaar antieke en middeleeuwse filosofie aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven en wordt ook internationaal sterk gewaardeerd als specialist over de filosofie van Plato. Naast filosoof is hij ook wat italofiel, en bijzonder vertrouwd met de cultuurgeschiedenis van Sicilië.

reisdata

èè 10 mei 2014 çç 18 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 2.095 toeslag 1-persoonskamer: € 180 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs ++ Overnachtingen in halfpension in kwaliteitsvolle viersterrenhotels ++ 4 middagmalen in lokale agriturismi of restaurants ++ Vluchten Brussel-Rome-Catania en Palermo-Milaan-Brussel met Alitalia, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

EEN C ULTUURHI S TORI S C HE REI S MI D D EN IN PRA C HTIG NATUURGEBIE D

µµ Bezoek aan de belangrijkste cultuurhistorische plaatsen µµWandelingen door prachtige natuurland­ schappen µµ Enkele typische maaltijden in lokale restaurants en agriturismo’s DAG 1: Brussel – Catania – Syracuse A Vlucht naar Catania en transfer naar Syracuse. In de hoteltuin inleiding ‘Plato en Syracusa: filosofie en politiek’. DAG 2: Syracuse O-A De archeologische site van Syracuse met het Dionysiustheater en het museum. Daarna het eiland Ortygia, de oude stadskern van Syracuse, met de indrukwekkende kathedraal en het Castello Maniace. DAG 3: Etna - Taormina – Syracuse O-A In de ochtend bestijgen we de Etna. Na de middag door een spectaculair landschap naar Taormina. Bezoek aan het Teatro Greco, met een panoramisch zicht op de Etna en de kustlijn. DAG 4: Noto - Syracuse O-M-A Het schitterende barokke stadje Noto, nieuw gebouwd na de aardbeving van 1693. We bezoeken de stad in het gouden licht van de morgen. Na de middag wandelen we in het natuurreservaat van Vendicari bij de kust, met enkele archeologische sites. DAG 5: Piazza Armerina – Agrigento O-M-A Op weg door een schitterend berglandschap stoppen we bij Piazza Armerina. Daar bezoeken we de Villa Romana del Casale met haar schitterende vloermozaïeken. Naar Agrigento met bezoek aan de Valle dei Templi, het mooiste tempelcomplex buiten Griekenland.

DAG 6: Selinunte – Segesta – Palermo O-M-A Op weg naar Palermo bezoeken we Selinunte, imposant gelegen op terrassen boven de zee. Naar Segesta, met zijn indrukwekkende Dorische tempel midden in een prachtig landschap. DAG 7: Cefalù – Monreale- Palermo O-A Terug richting het noorden. Naar Cefalù voor een bezoek aan het middeleeuwse vissersstadje, beroemd om zijn ligging en indrukwekkende romaanse kathedraal. In de namiddag bezoeken we de grandioze kathedraal in Monreale, in ByzantijnsNormandische stijl, met haar unieke mozaïeken. DAG 8: Palermo O-M-A We bezoeken het historische centrum en wandelen door een labyrint van straten en pleinen. De kathedraal, enkele Byzantijns-Normandische kerken met Arabische invloed zoals La Martorana en enkele meesterwerken van de barokkunst. In de namiddag het archeologisch museum. Dag 9: Palermo – Brussel O Bezoek aan de Cappella Palatina met haar schitterende mozaïeken, een juweeltje in het Palazzo dei Normanni. In de namiddag terugvlucht naar Brussel. S I C I LI Ë - FA SC I N E R E N D K RU I S PU NT VA N CU LTU R E N

Strategisch gelegen in de Middellandse Zee, draagt Sicilië de sporen van overheersing door Grieken, Romeinen, Byzantijnen, Arabieren, Normandiërs en Spanjaarden. Van Italië kan men zich geen beeld vormen zonder Sicilië te hebben gezien, zegt Goethe. Zeker in de meimaand, waarin het vruchtbare eiland rondom de majestueuze Etna nog groen is met een weelde aan bloemen.


© Shutterstock

rondrei zen europa  91

Met André De Winter naar

CATALONIË & BARCELONA EEN C ULTUREEL RI J K E AUTONOME REGIO

µµHet fenomenale historische en artistiek-

culturele erfgoed van Catalonië µµHet Theater-Museum Dalí in Figueres µµUitstap naar Tarragona, een stad met een Romeins verleden µµBezoek aan architecturale pareltjes van Gaudí in Barcelona zoals Casa Batlló, de Sagrada Familia en het Parc Güell µµHet Picassomuseum en de Fundación Miró DAG 1: Brussel - Barcelona - Montserrat Gerona A Vlucht naar Barcelona. Transfer via de schitterende abdij van Montserrat naar Gerona. Verkennende wandeling in Gerona met bezoek aan de kathedraal. DAG 2: Gerona - Figueres - Ampurias - Begur O-M-A Begeleide rondleiding in Gerona door het oudste stadsgedeelte, de smalle straatjes van de joodse buurt. Langs de stadswallen Passeig de la Murala ontdekken we unieke plekjes, parkjes en huizen. We rijden naar Figueres dat zijn populariteit te danken heeft aan Salvador Dalí. Een bezoek aan het indrukwekkende Theater-Museum kan dan ook niet ontbreken. Daarna naar Ampurias voor zijn Grieks-Romeinse archeologische site. Avondmaal en overnachting in de prachtig gelegen Parador Aiguablava. DAG 3: Begur - Barcelona O-M-A Naar de Catalaanse hoofdstad Barcelona, een van de mooiste metropolen aan de Middellandse Zee en een paradijs voor architectuurliefhebbers. Begeleide wandeling door het historisch centrum van de stad. Bezoek aan de imposante gotische kathedraal Santa Eulalia en de basiliek Santa Maria del Mar in de wijk Barrio Gótico.

DAG 4: Barcelona - Tarragona - Barcelona O-M-A Uitstap naar Tarragona met zijn Romeinse ruïnes en gebouwen. De archeologische route, het Romeinse amfitheater en de kathedraal Santa Tecla zijn Unesco Werelderfgoed. DAG 5: Barcelona O-A Wandeling door de Eixamplewijk in het teken van modernismo en Gaudí. We bezoeken een van Gaudí’s architecturale hoogtepunten: Casa Batlló, gelegen in de Manzana de la Discordia, een huizencomplex in modernistische stijl. Iets verderop, in de Passeig de Gràcia, bewonderen we zijn Casa Milá (La Pedrera). In de namiddag uitgebreid bezoek aan de Sagrada Familia. In Parc Güell is het aangenaam flaneren langs de schitterende panoramaterrassen. In het Picassomuseum komen we meer te weten over het vroege werk van de kunstenaar. DAG 6: Barcelona O-A Naar het Parc Montjuic met zijn schitterende musea. Uitgebreid bezoek aan de Fundación Miró. Nadien bezichtigen we de collectie van het Museu d’art Catalunya en het verbluffende Palau de la Música Catalana. Dit indrukwekkende gebouw werd ontworpen door Domènech i Montaner, een tijdgenoot van Gaudí, en is Unesco Werelderfgoed. DAG 7: Barcelona - Brussel O Als afsluiter rijden we met de stadsbus naar het Museu d’História de Catalunya, ondergebracht in een oud warenhuis in de oude haven, waar we een interessant overzicht krijgen van de intrigerende geschiedenis van Barcelona en de regio. Terugvlucht.

ANDRE DE WINTER is doctor in de Geschiedenis en master in Godgeleerdheid en Godsdienst­ wetenschappen. Hij was ook professor aan het theologicum van het aartsbisdom Mechelen– Brussel. Als student werd hij gefascineerd door de Spaanse kunst. Meer dan twintig jaar organiseerde hij studiereizen naar Spanje met aandacht voor cultuur, folklore, religie, gastronomie en natuur.

reisdata

èè 10 mei 2014 çç 16 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.995 toeslag 1-persoonskamer: € 550 min.15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Handig reisgidsje met stratenplannetjes

++ Logies met ontbijt in

kwaliteitsvolle viersterrenhotels (waaronder de Parador van Aiguablava) ++ 3 middagmalen en 6 avondmalen in hotel of lokaal restaurant ++ Lijnvlucht Brussel-Barcelona h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar. De verplaatsingen in Barcelona gebeuren slechts af en toe met de autocar, meestal met het openbaar vervoer (inbegrepen) of te voet. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

92  rondrei zen europa

Met Alfons Boesmans naar

reisdata

èè 9 april 2014 çç 13 april 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.175 toeslag 1-persoonskamer: € 250 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen met ontbijt in

kwaliteitsvolle viersterrenhotels

++ 4 diners in lokale restaurants ++ Vluchten met Brussels Airlines

van Brussel naar Bilbao h/t, de luchthaventaksen ++ Transfers en beperkt vervoer ter plaatse in comfortabele autocar. In de steden worden de meeste bezoeken te voet afgelegd. ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

MO D ERNE K UN S T EN AR C HITE C TUUR IN HET BA S K ENLAN D

µµBezoek aan het San Telmomuseum in het

Moderne Kunst. De permanente collectie huisvest meer dan 2.000 unieke kunstwerken van o.a. grote Spaanse en Baskische kunstenaars als Picasso, Dalí en Oteiza. Doorreis naar Bilbao.

gezellige San Sebastian µµGuernica, hart van het Baskenland, beroemd door het schilderij van Picasso µµHet Baskisch Museum voor Moderne Kunst in Vitoria µµBilbao, een culturele trekpleister met moderne architectuur en een hypermoderne metro µµUitgebreid bezoek aan het Guggenheim­ museum DAG 1: Brussel - Bilbao - San Sebastian A Rechtstreekse vlucht naar Bilbao. Op weg naar San Sebastian brengen we een bezoek aan Guernica. Dit stadje werd vooral bekend door het kunstwerk van Pablo Picasso die het schilderde naar aanleiding van de dramatische bombardementen in 1937. We wandelen door de stad, bewonderen het oude parlementsgebouw en de sculpturen van Chilida en Henry Moore. DAG 2: San Sebastian O-A Een ontdekkingstocht door de stad. We krijgen een rondleiding over de Baskische cultuur in het San Telmomuseum, gevestigd in een 16de-eeuws klooster. Na de vrije lunch volgt een stadswandeling door het oude centrum. DAG 3: San Sebastian - Vitoria - Bilbao O-A Vitoria. Het prachtige middeleeuwse centrum van de stad staat sterk in contrast met enkele modernistische elementen. Architect Peña Ganchegui creëerde er samen met Eduardo Chilida het ultra­ moderne Plaza de los Fueros. We vinden in de stad tevens het Artium, het Baskisch Museum voor

© Shutterstock

ALFONS BOESMANS was journalist, Europees parlementslid en senator. Hij werd directeur van het Belgisch paviljoen in Sevilla ’92 en was daarna (adjunct) commissaris-generaal voor België op de Wereldtentoonstellingen van Lissabon, Hannover, Aichi en Zaragoza. Hij studeerde Spaansetaal en letterkunde en begeleidde tientallen reizen naar Spanje.

BILBAO, VITORIA & SAN SEBASTIAN

DAG 4: Bilbao O-A De grootste stad van Baskenland biedt een ruime diversiteit aan monumenten en musea. Een ritje op de gloednieuwe metro van sir Norman Foster mag niet ontbreken. Ook de Zubizuribrug van Calatrava komt aan bod. Na de vrije lunch bezoeken we het wereldberoemde Guggenheimmuseum. Samen met de reisbegeleider brengen we een uitgebreid bezoek aan het gebouw van Frank O. Gehry. Onze reisbegeleider gidst ons ook door de schitterende permanente collectie en de altijd interessante tijdelijke tentoonstelling van het museum. DAG 5: Bilbao - Brussel O Laatste bezoeken aan Bilbao met o.m. een rond­ leiding in het Museum voor Schone Kunsten. Vrije tijd tot de terugvlucht in de late namiddag.


© Shutterstock

rondrei zen europa  93

Met Chris De Paepe naar

ZUID-ANDALUSIË

LANG S ONVERWA C HTE EN PITTORE S K E C ULTUURPAREL S IN ZUI D - S PAN J E

µµDe Britse rotsenclave Gibraltar µµUitgebreid bezoek aan Cadiz en Jerez de la Frontera (met proeverij)

µµHet nieuwe Picasso Museum in Malaga µµAdembenemende landschappen langs de Pueblos Blancos

DAG 1: Brussel – Malaga A Rechtstreekse vlucht naar Malaga. Gegidste rondrit door het historisch centrum van de stad met bezoek aan de kathedraal. Nadien wandelen we naar de stadscitadel Alcazaba en brengen een bezoek aan het nieuwe Museo Pablo Picasso. DAG 2: Malaga – Gibraltar – Algeciras O-A Langs de overbekende Costa del Sol naar Gibraltar, de Britse enclave in Spanje en eeuwenoud twistpunt tussen beide landen. Bezoek aan de rots! Naar Castellar de la Frontera voor een verkenning met onze reisbegeleider. Overnachting in Algeciras, een havenstad in volle expansie. DAG 3: Algeciras – Cadiz O-A Kort bezoek aan Tarifa en aan de Romeinse ruïnes van Baelo Claudio. Doorreis naar Cadiz en uitgebreid bezoek met stadsgids aan deze havenstad, tevens de oudste stad van het Iberische schiereiland. We wandelen door de Barrio del Populo, langs de oude stadsmuren, het Casa del Almirante en bewonderen de imposante kathedraal. DAG 4: Cadiz – Jerez de la Frontera – Cadiz O-A Via Puerto Santa Maria naar Jerez de la Frontera. Een lokale gids neemt ons op sleeptouw door deze stad van stoeterijen en bodega’s langs eeuwenoude kerkjes, La Cartuja en meer. Uiteraard wagen we

ons ook aan een (sherry)proeverij en nemen we een kijkje in de stallen tijdens de dressuurtraining! Avondmaal in een lokaal restaurant. DAG 5: Cadiz – Palos de la Frontera – Huelva O-A Nabij Sanlucar de Barrameda (hier vertrokken ooit de karvelen naar de Nieuwe Wereld) steken we de Guadalquivir over voor een bezoek aan het natuurpark Donana. Nadien via Moguer naar Palos de la Frontera voor een bezoek aan het prachtige Monasterio de la Rabida. Doorreis naar Huelva. DAG 6: Huelva – Rio Tinto – Arcos de la Frontera O-A Over Valverde del Camino naar Rio Tinto voor een bezoek aan de oude mijnsite en het museum. We rijden nu langs de bekende Via de la Plata. Na aankomst in Arcos de la Frontera volgt een stadsbezoek met gids. Overnachting in de Parador van Arcos. DAG 7: Arcos de la Frontera – Ronda O-A Dagrit langs de verrukkelijke witte dorpjes, de ‘Pueblos Blancos’: El Bosque, Ubrique, Azahar de la Sierra… Na de middag zijn we in Ronda voor een wandelbezoek aan de twee stadsdelen Ciudad en Mercadillo. Afscheidsmaal in een lokaal restaurant. DAG 8: Ronda – Malaga – Brussel O Transfer naar Malaga. Terugvlucht naar Brussel. De cultuur van het Moorse Spanje in de middeleeuwen door Philippe Aloy in Schoten. Do. 5, 12 en 19 dec. van 14 tot 16.30 uur

CHRIS DE PAEPE is em. gewoon hoogleraar aan de K.U. Leuven. Zijn onderzoek gaat o.a. over Spaanse cultuurgeschiedenis en de Spaanse en Zuid-Amerikaanse poëzie van de 20ste eeuw, in het bijzonder het werk van Federico García Lorca. Hij geeft cursussen voor Davidsfonds Academie en begeleidde verschillende Davidsfonds Cultuurreizen naar Spanje.

reisdata

èè 11 mei 2014 çç 18 mei 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 2.125 toeslag 1-persoonskamer: € 270 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Overnachtingen met ontbijt en 1 avondmaal in kwaliteitsvolle viersterrenhotels, waaronder de Parador van Arcos de la Frontera ++ 2 diners in uitstekende lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Malaga h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


94  rondrei zen europa

Met John Everaert naar

LA PALMA

JOHN EVERAERT doceerde koloniale geschiedenis aan de Universiteit Gent en publiceerde over de Vlaamse suikerplanters op Madeira en La Palma. Beide eilanden bereisde hij meermaals. Ter voorbereiding geeft hij begin 2014 voor Davidsfonds Academie een reiscursus over “Vlamingen op de Atlantische Eilanden”.

reisdata

èè 20 mei 2014 çç 27 mei 2014

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.475 toeslag 1-persoonskamer: € 160 min.15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

vermelde bezoeken en excursies

++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor de chauffeurs ++ Logies in halfpension in hotel

Taburiente Playa**** in Playa de los Cancajos ++ 1 lunch in een lokaal restaurant ++ Chartervlucht Brussel-La Palma h/t met Thomas Cook (mogelijk met overstap), de luchthaventaksen ++ Binnenlandse vlucht La PalmaTenerife h/t ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering

HET MOOI S TE C ANARI S C H EILAN D EN S C HAT K AMER VAN VLAAM S E K UN S T

µµKunstpatrimonium van de Vlaamse suiker-

planters µµVulkanologische wandelbezoeken aan de Caldera de Taburiente en de recent uit­ gebarsten Teneguía µµHet grootste en hoogste sterrenwachtcomplex van Europa µµDagexcursie naar Tenerife met bezoek aan de vulkaan Teide DAG 1: Brussel - La Palma A Heenvlucht naar La Palma en transfer naar ons stijlvol viersterrenhotel, dicht bij de luchthaven en Santa Cruz. DAG 2: La Palma O-A We volgen de recent geopende Ruta del Arte Flamenco en ontdekken de intense commerciële band tussen Vlaanderen en La Palma. We bezoeken het vroegere suikerdomein van de Antwerpse Groenenbergh in Argual en het zijdemuseum in El Paso. In de kerken van Los Llanos de Aridane en Tazacorte bewonderen we Vlaamse beelden en altaarstukken. DAG 3: La Palma O-A In Santa Cruz is er in bijna elke kerk een beeld of paneel afkomstig uit ons Vlaams cultureel erfgoed te vinden. We bezoeken o.a. de kerk El Salvador, de dominicanerkloosterkerk, het franciscanerkloostercomplex en het heiligdom Virgen de las Nieves. DAG 4: La Palma O-A Bezoek aan het bezoekerscentrum in El Paso, gewijd aan het nationale park Caldera de Taburiente. Het toont de flora, fauna, archeologie, ontstaansgeschiedenis en geologie van dit imponerende landschap. Daarna naar La Cumbrecita van waaruit we een

weids uitzicht krijgen op de enorme erosiekrater. We bezoeken het archeologisch museum in Los Llanos. Na de lunch verder langs de oostkust en (optioneel) een korte wandeling naar de San Antonio- en Teneguiavulkaan. DAG 5: La Palma – Tenerife – La Palma O-A Ochtendvlucht naar Tenerife. Bezoek aan La Laguna, de oudste stad van het eiland. Verder naar La Orotava, de oude kern van Tenerife. Na het vrije middagmaal even naar Puerto de la Cruz. Daarna steil bergop naar het Nationaal Park van de Teide. Bij het kraterlandschap van Las Cañadas krijgen we een mooi uitzicht op de Pico del Teide, het hoogste punt (3178 m) van Tenerife en zelfs van Spanje. Terugvlucht naar La Palma. DAG 6: La Palma O-A Vrije dag. DAG 7: La Palma O-M-A Naar de sterrenwacht op de Roque de los Muchachos. Een steile rit brengt ons naar het hoogste punt van het eiland (2426 m). De flora hier doet elke botanicus watertanden. Na de lunch volgen we de Ruta del Arte Flamenco met in Los Sauces de culturele erfenis van de Brugse Vandewalle. Het natuurreservaat van Los Tiles bewaart de oudste laurierbossen. DAG 8: La Palma - Brussel O Transfer naar de luchthaven en terugkeer naar Brussel. Op zoek naar een nieuwe wereld. Het verhaal van de overzeese uitwijking (1840-1914) door John Everaert in Mortsel. Do. 21 en 28 nov. en 5 dec. van 14 tot 16 uur


rondrei zen europa  95

Met Walter Van Strydonck naar

ATHENE & CORFU

GOE D E WEE K IN ATHENE , ORTHO D OX PA S EN OP C ORFU : LENTE IN GRIE K ENLAN D

µµKennismaking met het nieuwste museum van

klooster. Nadien staat het bekende Achilleion van Keizerin Sissi op het programma.

Athene, het Akropolismuseum µµEpitaphios (Goede Vrijdag) processies op Corfu µµKruikenwerpen op paaszaterdag in de oude hoofdstad µµFeeëriek licht en vuurwerk tijdens de paasnacht

DAG 5: Corfu O-A Op Goede Vrijdag trekken de hele dag processies vanuit de H. Spiridonkerk door de stad, begeleid door filharmonische muziekkapellen en koren. We horen onder andere de Capodistriasband, die de lijkmars uit de Eroïca van Beethoven speelt en het adagio van Albinoni.

DAG 1: Brussel – Athene A Vlucht naar Athene (via Wenen) en stadswandeling langs de drukke kerkjes van de Boven Plaka.

DAG 6: Corfu O-M Typisch Corfioot: op de Esplanade worden tientallen met water gevulde kruiken van op de balkonnetjes naar beneden gegooid. ’s Avonds genieten we van een kaarsenprocessie en spectaculair vuurwerk: ‘Christos Anesti’ (Christus is verrezen).

DAG 2: Athene O-A Via de Areopaag naar de Akropolisheuvel voor een bezoek aan deze wereldberoemde site. Ook het theater van Dionysos komt aan bod. Na de vrije lunch stappen we het schitterende nieuwe Akropolismuseum binnen.

DAG 7: Corfu O-M-A Pasen, het grootste Griekse religieuze feest. We maken een busrit door het noorden van het eiland. Nadien rijden we naar het platteland en eten lam aan het spit, rijkelijk begoten met ouzo en wijn.

DAG 3: Athene O-A In de voormiddag uitgebreid bezoek aan het minder bekende Benakimuseum, met zijn prachtige collectie Griekse kunst en kunstnijverheidsartefacten, klederdracht en sieraden uit alle windstreken en alle tijden. Na de vrije lunch volgt het Goulandrismuseum. Dat bezit een uitgelezen verzameling Cycladische kunst, die wegens haar abstracte vormen uniek is in haar soort.

© Shutterstock

DAG 4: Athene – Corfu O-A Vlucht naar Corfu. Op Witte Donderdag verft men de eieren rood en versieren vrouwen en meisjes de lijkbaar met witte en paarse bloemenslingers. We brengen een bezoek aan Kanoni en het Vlacherna-

DAG 8: Corfu – Athene – Brussel Via Athene (en Wenen) terug naar Brussel.

WALTER VAN STRYDONCK, historicus, was al vroeg gefascineerd door Hellas en maakte bijna honderd reizen naar de wortels van onze beschaving. Zijn interesse gaat in de eerste plaats uit naar de Gouden Eeuw, maar hij wordt ook sterk geboeid door de 19de eeuw en het Griekenland van vandaag. Zijn studie van het Nieuwgrieks is daarbij een grote hulp.

reisdata

èè 14 april 2014 çç 21 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 2.175 toeslag 1-persoonskamer: € 420 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle inkomgelden voor bezoeken

en excursies volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in kwaliteitsvolle hotels

Cat. A in Athene en op Corfu (nabij Corfu-stad) op basis van kamer en ontbijt (op Corfu in halfpension) ++ Paaslunch op Corfu en 3 avondmalen in Athene in lokale restaurants ++ Lijnvluchten Brussel-Athene via Wenen (h/t) met Austrian Airlines en Athene-Corfu h/t, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


96  rondrei zen europa

Met Walter Van Strydonck naar

GRIEKENLAND HET VA S TELAN D UITVOERIG VER K EN D

µµNaar de bakermat van de westerse

cultuur µµDe Akropolis, het nieuwe Akropolis­ museum en het Nationaal Archeologisch Museum in Athene µµDe klassieke steden Delfi, Mykene en Olympia µµDe gouden kunstschatten van Macedonië in Vergina en Pella

Vergina

Kastoria

Thessaloniki

Konitsa Monodendri Ioánnina

Kalambaka

GRIEKENLAND Arta

Delphi

Athene

Patras Mykene Olympia Nauplion

Korinthe Epidavros

DAG 1: Brussel – Athene A Vlucht naar Athene, de miljoenenhoofdstad van Griekenland. DAG 2: Athene O-A Wandeling op de Akropolis met o.m. het Parthenon, een blijvende herinnering aan de Gouden Eeuw. Dan naar de antieke Agora, het centrum van het dagelijkse leven in de oudheid. Bezoek aan het Nationaal Archeologisch Museum. DAG 3: Korinthe – Mykene – Epidavros O-A Eerste stopplaats: het kanaal van Korinthe. We rijden door naar Oud-Korinthe, waarvoor

apostel Paulus zijn Hooglied van de Liefde schreef. Met dezelfde verbazing als H. Schliemann ontdekken we de Leeuwenpoort en de koninklijke graven van Mykene. We testen de unieke akoestiek in het theater van Epidavros.

DAG 9: Thessaloniki O-A De topattractie van de stad: het archeologisch museum met de goudschatten uit o.m. Sindos en de vaas van Derveni. Nadien volgt een stadswandeling.

DAG 4: Nauplion – Olympia O-A Nauplion, de eerste hoofdstad van het onafhankelijke Griekenland, is een van de mooiste stadjes van de Peloponnesos. Doorreis via Tripolis naar Olympia, waar bijna 3.000 jaar geleden de oorspronkelijke spelen plaatsvonden.

DAG 10: Pella – Vergina – Thessaloniki O-A Pella, de geboorteplaats van Filippus II en Alexander de Grote. Dan bezoek aan de koningsgraven en de goudschatten van Vergina, een van de toppers van deze reis. Bezoek en proeverij in een Macedonisch wijnhuis.

DAG 5: Olympia – Patras – Arta O-A Het archeologisch museum met een van de toppers uit de Griekse beeldhouwkunst: de Hermes van Praxiteles. In het midden van de site staat de tempel van Zeus. Naar Patras voor een kort bezoek aan de H. Andreaskerk. Via de langste tuibrug ter wereld, Rion–Andirion (2.250 m) bereiken we Arta.

DAG 11: Thessaloniki – Kalambaka O-A Via de nieuwe Odos Ignatia naar de Meteorenkloosters, het grootste natuurwonder van de Balkan. Moeilijk toegankelijk en zo een ideale plek voor kluizenaars op zoek naar geestelijke verstilling. Na een rondrit bezoeken we twee kloosters.

DAG 6: Arta – Ioannina – Monodendri O-A Naar de zilverstad van Griekenland: Ioannina. Boottocht op het Pamvotismeer en bezoek aan enkele kloosters op Nissaki. Bezoek aan de moskee van Aslan Pasja, wandeling in het Frourion. DAG 7: Monodendri – Konitsa – Kastoria O-A Een bergrit in Epirus brengt ons via de Zagoriadorpen en de Vikoskloof naar Konitsa voor een kort bezoek aan de indrukwekkende brug over de Aoösrivier. DAG 8: Kastoria – Edessa – Thessaloniki O-A We bezoeken de mooiste Byzantijnse kerkjes van Kastoria en rijden daarna naar het waterrijke Edessa. Verkennende stadsrondrit in Thessaloniki, hoofdstad van NoordGriekenland.

DAG 12: Kalambaka – Delfi O-A Spectaculaire bergrit naar Delfi, de navel van de wereld, aan de voet van het Parnassosgebergte. Bezoek aan het museum, de archeologische site en Marmaria. DAG 13: Delfi – Athene O-A Het klooster van Osios Loukas en zijn fraaie mozaïeken, een knap voorbeeld van Byzantijnse architectuur. Via Thiva naar Athene. We eindigen er met een bezoek aan het nieuwe Akropolismuseum. DAG 14: Athene – Brussel O Terugvlucht naar Brussel.


rondrei zen europa  97

WALTER VAN STRY DONCK , historicus, was al vroeg gefascineerd door Hellas en maakte bijna honderd reizen naar de wortels van onze beschaving. Zijn interesse gaat in de eerste plaats uit naar de Gouden Eeuw, maar hij wordt ook sterk geboeid door de 19de eeuw en het Griekenland van vandaag. Zijn studie van het Nieuwgrieks is daarbij een grote hulp.

reisdata

èè 18 mei 2014 çç 31 mei 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 2.275 toeslag 1-persoonskamer: € 475 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de

© Shutterstock

vermelde bezoeken en excursies (waarde: € 120) ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Verblijf in uitstekende hotels Cat. A en B in halfpension (in Athene in kamer met ontbijt) ++ 3 diners in lokale restaurants in Athene ++ Lijnvluchten Brussel–Athene h/t, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


98  rondrei zen europa

Met Walter Van Strydonck langs

DE CYCLADEN ZUIVER WIT EN EIN D ELOO S BLAUW

µµDelos, de grootste antieke stad van de Egeïsche Zee µµKubuswitte architectuur in het zee­ roversnest Mykonos µµOngerepte natuur op Naxos µµExclusieve calderawandeling op Santorini Syros Delos

Mykonos GRIEKENLAND CYCLADEN

Antiparos

Paros

Naxos

Santorini

DAG 1: Brussel – Mykonos A Chartervlucht naar Mykonos. DAG 2: Mykonos – Delos – Mykonos O-A Het geboorte-eiland van de godentweeling Apollo en Artemis is vandaag een van de belangrijkste archeologische velden uit de oudheid. ’s Namiddags laten we ons verrassen door de hoofdstad van Mykonos met zijn windmolens, klein Venetië, de oude haven en de Panagia Parapotianikerk. DAG 3: Mykonos O-A Op onze rondrit over het eiland bezoeken we verscheidene mooie sites en kerkjes. De eerste halte is het strand van Ornos met zijn kleine vissershaventje. Vervolgens de baai van Agios Ioannis met het bekende dubbele

kerkje. In Ano Mera bezoeken we het klooster van Panagia Tourliani. DAG 4: Mykonos – Syros O-A Met de ferry varen we naar Syros, een eiland dat gespaard blijft van het massatoerisme. Ermoupolis, de hoofdstad, is het echte centrum van de Cycladen. DAG 5: Syros O-A Verkenning van het middeleeuwse stadje Ano Syros. Een wandeling in Ermoupolis, dat tot op het einde van de 19de eeuw de belangrijkste haven had van Griekenland. De wandeling leidt ons langs het stadhuis, het Miaouliplein en het Apollotheater. Op de twee heuvels boven de stad bevinden zich de Grieks-orthodoxe kerk Agios Nikolaos en de katholieke SintJoriskerk. Nadien rondrit op het eiland. DAG 6: Syros – Paros O-A Vanuit de haven van Syros maken we de oversteek naar Paros. Dit eiland is vooral bekend om zijn marmer en zijn wijnen van goede kwaliteit. DAg 7: Paros O-A Paros is het derde grootste eiland van de Cycladen. Het eiland heeft prachtige zandstranden, bergen en mooie witte dorpjes. Op Paros bezoeken we Parikia, een schilderachtig gelegen stadje aan een grote baai. We bewonderen het oude marktplein, de burcht en de Ekatontapylianikerk. Vervolgens trekken we naar Lefkes voor een korte wandeling. Als afsluiter volgt Naoussa, een klein, gezellig vissersdorpje met een mooie burcht.

baarste eiland van de Cycladen. Het eiland staat bekend als een echte schatkamer van vondsten uit de oudheid en de middeleeuwen. DAG 10: Naxos O-A Tijdens de stadsverkenning wandelen we o.m. langs de Portarapoort, het symbool bij uitstek van het eiland. Een rondrit voert ons langs Alpenachtige bergmassieven, zilvergroene olijfvlakten en woeste en verlaten bergdorpen. Proeven van kitro in het oudste distilleerhuis, een natuurwandeling naar Agios Georgios Diasoritis en een bezoek aan het klooster van Faneromeni vullen de dag. DAG 11: Naxos – Santorini O-A Voor de middag kuieren we in de oude bovenstad en bezoeken we het archeologisch museum en de kathedraal. Met de boot varen we na tweeënhalf uur de caldera van Santorini binnen, een unieke ervaring. DAG 12: Santorini O-A Bootexcursie naar de vulkanische eilanden Nea en Palea Kameni. Ze staan bekend om hun geneeskrachtige warmwaterbronnen. ’s Namiddags verkennen we het noorden van Santorini en genieten van een unieke zonsondergang in Oia. DAG 13: Santorini O-A Bezoek aan Acrotiri, het Pompeii van Griekenland. Daarna verkennen we uitgebreid de hoofdstad van dit vulkanisch eiland en het prehistorisch museum.

DAG 8: Paros – Antiparos – Paros O-A Uitstap naar Antiparos. Hiervoor nemen we de ferry vanuit Pounta. Na de afdaling in de grotten van Antiparos bezoeken we de middeleeuwse burcht.

DAG 14: Santorini O-A ‘s Morgens rijden we naar de hoogste berg van het eiland, waar zich het klooster van de profeet Elias bevindt. Met een lange en exclusieve panoramawandeling sluiten we de dag en deze reis af. Afscheidsmaal in een lokaal restaurant.

DAg 9: Paros – Naxos O-A Overtocht naar Naxos, het grootste en vrucht-

DAG 15: Santorini – Brussel O Terugvlucht per charter.


rondrei zen europa  99

WALTER VAN STRY DONCK , historicus, was al vroeg gefascineerd door Hellas en maakte bijna honderd reizen naar de wortels van onze beschaving. Zijn interesse gaat in de eerste plaats uit naar de Gouden Eeuw, maar hij wordt ook sterk geboeid door de 19de eeuw en het Griekenland van vandaag. Zijn studie van het Nieuwgrieks is daarbij een grote hulp.

reisdata

èè 3 juni 2014 çç 17 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 2.840 toeslag 1-persoonskamer: € 690 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor bezoeken en excursies volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in uitstekende hotels Cat. A

© Shutterstock

op basis van halfpension (ontbijt en avondmaal) ++ Afscheidsmaal in een lokaal restaurant ++ Chartervluchten (mogelijk met overstap) Brussel-Mykonos en Santorini-Brussel met Jetairfly, de luchthaventaksen ++ Transfers tussen de eilanden in comfortabele en moderne lijnboten ++ Transfers en vervoer op de eilanden in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Shutterstock

100  rondrei zen europa

Met Gerard Bodifée op filosofiereis naar

KRETA

GERARD BODIFEE , doctor in de wetenschappen, verrichtte onderzoek naar het ontstaan van sterren en de evolutie van sterrenstelsels. Hij richtte het Huis voor Filosofie op en geeft cursussen in binnen- en buitenland. Hij publiceerde als zelfstandig auteur een 20-tal boeken over onderwerpen op het domein waar wetenschap, filosofie en religie elkaar raken.

reisdata

èè 21 juni 2014 çç 28 juni 2014 Deze reis is een coproductie van Davidsfonds Cultuur­reizen en de Volkssterrenwacht Urania.

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 1.655 toeslag 1-persoonskamer: € 240 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Dagelijkse lezingen en

filosofische benaderingen van de diverse thema’s door Gerard Bodifée ++ Voorreisvergadering en syllabus over het thema ++ Verblijf in aangenaam en kwaliteitsvol hotel op basis van kamer met ontbijt ++ Vluchten met Thomas Cook Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en ter plaatse vervoer in minibusjes voor excursies ++ Annulerings-, bagage-en bijstandsverzekering

µµVerblijf in Zuid-Kreta, authentiek en weg van de toeristische drukte

µµKleinschalig hotel µµEigen vervoer met minibusjes µµVoorreisvergadering met inleiding op het thema

DAG 1: Brussel - Heraklion Vlucht naar Heraklion. Transfer naar het hotel. Korte toelichting over het weekprogramma. DAG 2 tot en met DAG 7: Kalamaki O We verblijven aan de kust in het dorpje Kalamaki aan de Messarabaai in het ongerepte zuiden van Kreta, ver weg van het toeristische noorden. De Messaravallei is het vruchtbaarste gebied, ingesloten door bergketens. Van het strand in deze baai wordt verteld dat de als stier vermomde Zeus daar de mooie Europa aan land bracht. Iets verder, onder de bloeiende plataan van Gortys, bedreven ze de liefde en werd koning Minos verwekt. Het is dus hier en nergens anders dat Europa en de Europese beschaving werkelijk begon. DAG 8: Heraklion - Brussel O

O ns verblijf

We verblijven in het kleinschalige en zeer aangename hotel Philharmonie, op 250 m van het strand. Charmante kamers, verdeeld over hoofd- en bijgebouw, met balkon, badkamer met douche en toilet, airco, minibar. Mooie tuin met bar, terras en zwembad. Ontbijt in het restaurant of overdekte patio. Maaltijden. Deze reis wordt enkel voorzien met ontbijt zodat we vrijblijvend kunnen genieten van de kleine typisch Griekse tavernes, waar we samen aan tafel rustig kunnen verder filosoferen. Of uw gastheer tovert af en toe een Grieks culinair hoogstandje te voorschijn uit de stenen oven in de tuin.

D E M E LK W EG A L S B I OTO O P

Hoe uniek is de aarde? Binnen het zonnestelsel lijkt onze planeet de enige te zijn die leven draagt. Mars is een dode woestijn, zo weten we nu. Ook op de andere planeten en manen zijn de omstandigheden niet gunstig. Maar het melkwegstelsel telt miljarden sterren, en met moderne technieken is het mogelijk ook bij deze zonnen planeten te ontdekken. Het melkwegstelsel is een onafzienbaar terrein waar het leven zich op vele plaatsen en op de meest gevarieerde manieren ontwikkeld kan hebben. En toch, hoe goed we ook kijken, bereikt ons van nergens een teken van leven. Of herkennen we de tekens niet? De vraag wat leven is, en hoe het zich manifesteert, dringt zich nadrukkelijker dan ooit op. Samen met andere vragen. Wat zou het betekenen indien de aarde de enige levendragende planeet is in een verder levenloze kosmos? Hoe moet de mens, als enige in het heelal die zich bewust is van zijn bestaan, een dergelijke eenzaamheid verdragen? En wat zou het betekenen indien we zouden ontdekken dat de “anderen” toch bestaan? Hoe zouden wij reageren als we zouden beseffen dat zij zich schuilhouden daar in de verte? In Griekenland, waar de astronomie en de filosofie hun oorsprong vonden, stellen we ons deze eeuwenoude vragen en zoeken we naar moderne antwoorden. De filosofische reflecties zullen nooit zo intens geweest zijn tijdens uw ‘vakantie’. Dit is geen rondreis, maar ter plaatse beschikken we wel over minibusjes voor de transfers en de uitstappen zodat we het eiland in alle vrijheid kunnen verkennen.

Nu is de tijd Over eeuwigheid en vergankelijkheid. Gerard Bodifée


© Shutterstock

rondrei zen europa  101

Met Klaas Vansteenhuyse naar

KRETA

D E MINOI S C HE BE S C HAVING . GE S C HIE D ENI S, MYTHEN EN K UN S T S C HATTEN

µµ4 grote Minoïsche paleizen: Knossos, Phaistos,

Malia, Zakros µµArcheologisch Museum van Heraklion µµDeskundige begeleiding door archeoloog Klaas Vansteenhuyse DAG 1: Brussel – Agios Nikolaos A Vlucht naar Kreta. Transfer naar het hotel in de buurt van Agios Nikolaos. DAG 2: Gournia – Kato Zakros – Agios Nikolaos O-M-A Gournia onthult ons de ruïnes van een kleine Minoïsche stad. Via Sitia reizen we verder naar het prachtig gelegen paleis van Kato Zakros. Alvorens naar het hotel terug te keren bezoeken we het bekende Moni Toplou klooster, waar we een blik werpen op enkele van de mooiste iconen van het eiland. DAG 3: Elounda – Spinalonga – Agios Nikolaos O-M-A De Minoïsche, Griekse, Romeinse, Byzantijnse, Venetiaanse en Ottomaanse overheersing hebben elk hun aandeel gehad in de bewogen geschiedenis van Elounda, maar de twee belangrijkste archeologische sites zijn zonder twijfel de verzonken Minoïsche stad Olous en het Venetiaans fort op het eiland Spinalonga. DAG 4: Lasithi – Malia – Heraklion O-M-A We rijden naar de hoogvlakte van Lasithi, waar we op verkenning gaan in de mythische Psychrogrot. Deze Dikteon Androni was volgens de legende de geboortegrot van Zeus en daardoor ten tijde van de Minoïsche overheersing van belangrijke religieuze betekenis. In de namiddag bezoeken we het paleis in Malia, het derde grootste Minoïsche paleis.

DAG 5: Knossos – Archanes – Heraklion O-M-A We starten de dag met een bezoek aan de meest bekende archeologische site van Kreta, tevens het belangrijkste Minoïsche paleis: Knossos. Enkele kilometers ten zuiden van Knossos liggen de zeer interessante maar minder druk bezochte Minoïsche sites Archanes, Phourni en Vathypetro. DAG 6: Heraklion – Rehtymno – Heraklion O-M-A In het Archeologisch Museum in Heraklion worden de vondsten uit archeologische opgravingen op het eiland tentoongesteld, waaronder een grote collectie Minoïsche kunst met o.a. de originele fresco’s van Knossos en de beroemde ‘schijf van Phaestos’. Op weg naar Rethymno maken we een klein ommetje naar het klooster van Arkadi.

KLAAS VANSTEENHUYSE is doctor in de Archeologie. Zijn onderzoek van de Late Bronstijd in de oostelijke Middellandse Zee bracht hem o.a. voor opgravingen al tientallen keren naar o.m. Kreta, Israël en Syrië. Hij doceert verschillende cursussen voor Davidsfonds Academie.

reisdata

èè 26 oktober 2013 çç 2 november 2013

R eissom per pers .

2-persoonskamer: € 2.345 toeslag 1-persoonskamer: € 385 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor

vermelde bezoeken en excursies

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

DAG 7: Gortyn – Phaistos – Heraklion O–M–A Vandaag trekken we naar het zuiden van Kreta, waar we in Gortyn uittreksels zien uit de ‘codex van Gortyn’, de vroegste gekende vorm van geschreven wetgeving in Europa. We stoppen in Phaistos, het tweede grootste paleis op het eiland. Niet ver van daar ligt Ayia Triada, waar we de resten vinden van een Minoïsch landhuis en van de vroegere handelshaven Kommos. DAG 8: Heraklion – Brussel O Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel. Over Minos, Ariadne en Daedalus De schitterende beschavingen van Kreta door Klaas Vansteenhuyse in Edegem. Di. 24 sep., 1, 8 en 15 okt. van 19.30 tot 21.30 uur

++ Verblijf in de kwaliteitsvolle

viersterrenhotels in Elounda en Heraklion ++ Volpension vanaf het avondmaal op dag 1 tot het ontbijt op dag 8 ++ Lijnvluchten Brussel-Heraklion h/t via Athene, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


rondrei zen wereld  103

rondreizen wereld pag. Bestem ming Reisbegeleider Afreisdatum Dagen

Turkije................................................................. Wim Vanhoorne. . .................................................. 19/05/2014..................... 10 Marokko...................................................................... Anne Trypsteen.. ................................................... 30/03/2014..................... 10 Marokko...................................................................... Annie Cabuy............................................................ 18/05/2014..................... 10 Tunesië. . ....................................................................... Guido Schepens.................................................... 24/04/2014........................ 9 Egypte.. ......................................................................... Anne Desplenter. . .................................................04/02/2014..................... 13 Kinshasa....................................................................... Peter Verlinden...................................................... 01/11/2013........................ 6 Kinshasa....................................................................... Peter Verlinden...................................................... 23/05/2014........................ 6 Israël............................................................................... Bart Van Thielen.................................................... 13/04/2014........................ 9 Jordanië....................................................................... Urbain Vermeulen.. .............................................. 10/04/2014..................... 12 China............................................................................. Vic De Donder.. ...................................................... 04/05/2014..................... 17 India Rajasthan. . ...................................................... Anne Desplenter. . .................................................28/02/2014..................... 16 India............................................................................... Geert Robberechts.. ............................................ 11/02/2014..................... 15 India: Luxetreinreis. . ............................................. Vic De Donder.. ...................................................... 25/03/2014..................... 11 India: zeven wereldgodsdiensten.. ............ Prakash Goossens.. ................................................ 24/01/2014..................... 14 Zuid-India. . ................................................................. Vic De Donder.. ...................................................... 15/11/2013..................... 15 Myanmar. . ................................................................... Marc Van Craen..................................................... 18/03/2014..................... 13 Cruise Indonesië.. .................................................. Marc Van Craen & Vic De Donder........... 12/02/2014..................... 18 Ethiopië.. ...................................................................... Rein Van Keer & Karel Claes......................... 10/05/2014..................... 14 Ethiopië.. ...................................................................... Katelijne Hermans................................................06/04/2014..................... 15 Tanzania. . ..................................................................... Marc Van Craen & Karel Claes ................... 05/06/2014..................... 13 Oost-USA................................................................... Ronald Sledsens.. ................................................... 05/04/2014..................... 13 Ecuador - Galapagos. . ......................................... Dirk Draulans........................................................... 28/11/2013..................... 14 Misiones Zuid-Amerika. . ................................... Luk Corluy................................................................. 09/03/2014..................... 14

© Shutterstock

104 106 106 108 110 112 112 113 114 116 118 120 122 124 126 128 130 132 134 136 138 140 142


104  rondrei zen wereld

Met Wim Vanhoorne naar

KLASSIEK TURKIJE

D E S C HITTERING VAN D E OU D HEI D, VAN ALEXAN D ER OVER PAULU S TOT S AGALA S S O S

µµIn de sporen van Strabo, Herodotos en Paulus µµUnieke schatten van de Grieks-Romeinse oudheid µµBezoek aan de archeologische site Sagalassos µµUitgebreide verkenning van Efese µµPamukkale en Hiërapolis Tekirdag

Gebze

Istanboel

Bandirma

Bursa Eskisehir

Balikesir Kütahya Bergama

TURKIJE Salihli Izmir Kusadasi

Pamukkale Burdur Sagalassos

Bodrum

Antalya Fethiye

DAG 1: Brussel - Izmir - Bergama A Vlucht naar Izmir via Istanboel. Transfer naar Bergama waar we overnachten. DAG 2: Bergama - Izmir - Kusadasi O-M-A Op de heuvel boven de moderne stad Bergama liggen de ruïnes van de hellenistische acropolis Pergamon met o.a. de vermaarde bibliotheek, ooit de grootste in de Griekse wereld. Stadwandeling in Izmir, het verdwenen Smyrna. Verder naar Kusadasi.

DAG 3: Efese - Selçuk - Sirince Kusadasi O-M-A Uitgebreid bezoek aan Efese. We verkennen de site van boven tot onder, mét de bibliotheek van Celsus en mét de hangende huizen. En waarom ook niet het museum van Selçuk of de schamele resten van het Artemision, ooit een van de zeven wereldwonderen. DAG 4: Priëne - Milete - Didyma Kusadasi O-M-A De hele voormiddag toeren we door de dichtgeslibde Meandervlakte. Priëne is een schoolvoorbeeld van een hellenistische stad met dambordpatroon. Milete bezit een kolos van een theater en de Apollotempel in Didyma is alleen met superlatieven te beschrijven. Na een korte stop in Magnesia ad Meandrum keren we terug naar Kusadasi. Vrije tijd om op eigen houtje op verkenning te gaan in de kuststad. DAG 5: Sultanhisar - Afrodisias Pamukkale O-M-A In Strabo’s Nyssa zijn we wellicht alleen. Tussen de olijfbomen gaan we in stilte op zoek naar o.m. het theater, de tunnel, het bouleuterion en de winkelstraat. Na de lunch genieten we heel lang van de prachtige site Afrodisias. Het paradepaard van de Turkse archeologie is de Sevgi Gönül Hall met de superbe reliëfs uit het sebasteion. De hele Julio-Claudiaanse dynastie passeert er de revue. DAG 6: Laodicea - Hiërapolis Pamukkale O-M-A In Laodicea, een van de zeven kerken van de Apocalyps, interesseert de waterleiding ons het meest. De zwavelrijke bronnen van Pamukkale werden al in de oudheid druk bezocht. Achter de bronnen liggen de resten van het antieke Hiërapolis. De Romeinse thermen zijn ingericht als museum. In het hotel krijgen we de kans om ten volle te genieten van de deugden van het thermaal bad.

DAG 7: Burdur - Sagalassos - Antalya O-M-A In Burdur toont het City of Dreams Museum een verbluffend overzicht van wat de jarenlange Sagalassoscampagnes al hebben opgeleverd. De hele namiddag vertoeven we tussen het levenswerk van prof. dr. Marc Waelkens. Het wordt een levendige les archeologie met compleet gereconstrueerde gebouwen als de heroon, de Neonbibliotheek en de pronkfontein. DAG 8: Antalya O-M-A Het Antalyamuseum herbergt een van de mooiste verzamelingen antieke beelden en sarcofagen. We bespreken een aantal topstukken. Na de middag maken we een wandeling door het oude stadscentrum van Antalya. DAG 9: Perge - Aspendos - Kursunly Antalya O-M-A In Perge start onze verkenning van Klein-Aziatisch Griekenland. ‘Parha’ werd rond 1500 v. Chr. gesticht door de Hettieten. In 188 v. Chr. werd het een deel van het Romeinse rijk. De meeste van de bewaard gebleven gebouwen dateren uit die periode. Alexander de Grote kwam in 333 voor Christus in het succesvolle handelscentrum aan en gebruikte Perge als basis voor zijn Anatolische Campagnes. Net als Perge was ook het iets verderop gelegen Aspendos een niet onbelangrijke stad in de oudheid. Het meest bekende overblijfsel hier is het in zeer goede staat verkerende theater. We sluiten onze dag af met een bezoek aan de prachtige watervallen van Kursunlu. DAG 10: Antalya - Brussel O-M Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.


rondrei zen wereld  105

WIM VANHOORNE is zich sinds zijn eerste bezoek aan Turkije in 1973 meer en meer gaan verdiepen in de boeiende geschiedenis en taal van dit land. Gaandeweg werd hij een ‘kritische turkofiel’.

reisdata èè 19 mei 2014 çç 28 mei 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.895 toeslag 1-persoonskamer: € 260 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in comfortabele hotels op

© Shutterstock

basis van halfpension (ontbijt en avondmaal) ++ Middagmalen van dag 2 t.e.m. dag 10 in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Izmir en AntalyaBrussel via Istanboel met Turkish Airlines, de luchthaventaksen ++ Visumkosten en -regeling ++ Vervoer ter plaatse in comfortabele autocar met airconditioning ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


106  rondrei zen wereld

Met Anne Trypsteen of Annie Cabuy naar

MAROKKO

D E K EIZERLI J K E PRA C HT VAN EEN EEUWENOU D RI J K

Fez en Rabat µµDe prachtige natuurlandschappen van de zuidelijke oases en de Midden-Atlas µµDe archeologische ruïnes van Volubilis µµLokale Nederlandssprekende gids Tanger

Rabat

Meknes

Fez

Ifrane

Casablanca Khouribga

Midelt

MAROKK O

Marrakech Taourirt

Tineghir

Erfoud

DAG 4: Fez O-M-A De oudste van de keizerlijke steden. Fez, met zijn beroemde medersa’s of Koranscholen, is de religieuze, intellectuele en artistieke metropool van Marokko. Verkenning van de oude stad Fès-el-Bali en de nieuwe stad Fèsel-Jadid, gesticht in de 12de eeuw. We snuiven de sfeer op in een van de meest fascinerende soeks van het land. DAG 5: Fez – Erfoud O-M-A We trekken zuidwaarts, de Midden-Atlas door, via Ifrane en tal van prachtige landschappen, over Midelt, Er Rachidia en de Zizvallei naar Erfoud.

Ouarzazate

DAG 1: Brussel – Casablanca A Lijnvlucht naar Casablanca. Transfer naar het hotel. DAG 2: Rabat – Meknes O-M-A Voor we naar Rabat vertrekken bezichtigen we de (buitenkant van de) schitterende Hassan II-moskee. Verder naar Rabat, de witte keizerlijke stad met brede bloemenlanen. Bezoek aan de Hassantoren en het mausoleum van Mohammed V. We maken een onvergetelijke wandeling door de oude Medina. Verder naar Meknes. DAG 3: Meknes – Volubilis – Moulay Idriss – Fez O-M-A We reizen naar het keizerlijke Meknes, ook wel ‘het Versailles van Marokko’ genoemd.

DAG 8: Ouarzazate – Marrakech O-M-A In de voormiddag bezoeken we de kasba van Taourirt, een van de mooiste lemen bouwwerken van het land. ’s Namiddags rijden we via het adembenemende landschap van de bergpas Tizi-n-Tichka naar Marrakech.

De stad wordt omringd door een gigantische vestingmuur met monumentale poorten. Dan naar Volubilis, met de ruïnes van een Romeinse stad die in 25 v. Chr. werd gesticht. We bewonderen o.a. capitool, forum, basiliek, triomfbogen en thermen. Verder naar Moulay Idriss, heilige stad met het graf van de afstammeling van Ali, schoonzoon van Mohammed en stichter van de eerste Arabische dynastie.

DAG 6: Erfoud – Tineghir - Boumalne O-M-A In de vroege ochtend vertrekken we per 4x4jeep naar de Merzougaduinen, waar we de zonsopgang aanschouwen. Terug naar het hotel voor het ontbijt en enkele uurtjes vrije tijd tot aan het middagmaal. We zijn nu in de streek van de zuidelijke oases aan de rand van de woestijn. Hoogtepunt vandaag is Tineghir, dat het voorrecht heeft het hele jaar door over water te beschikken. Een korte wandeling in de spectaculaire Todrakloof besluit de dag. DAG 7: Boumalne – Ouarzazate O-M-A We bevinden ons nu in de Dadesvallei. Via El Kelaa M’Gouna, het land van de rozen, rijden we naar de vallei van Draa, die over een lengte van meer dan 300 kilometer een uitgestrekte oase vormt.

© Shutterstock

µµUitgebreide bezoeken aan Marrakech,

DAG 9: Marrakech O-M-A Marrakech, de ‘parel van het zuiden’, werd in de 9de eeuw door de Almoraviden gesticht. De minaret van Koutoubia, juweel van de Spaanse en Moorse kunst, het paleis en de tuinen van Bahia, de zetel van de grootvizier van Bâ Ahmed…: we vallen van de ene verwondering in de andere. Bezoek aan de Medina, een doolhof van steegjes die uit­ lopen op drukke pleinen. Weelderige huizen verbergen zich achter soms schamele gevels. Verder bezichtigen we o.a. de Sa’adische graven, de poorten en de ruïnes van het paleis, de kasba, de soeks en de heerlijke tuinen van Majorelle en Menara. DAG 10: Marrakech – Casablanca – Brussel O Terugvlucht naar Brussel.

Davidsfonds Tournee 'De Arabische Revolutie' met Jef Lambrecht


rondrei zen wereld  107

ANNE TR Y PSTEEN g a f o.m. gesch iedenis aa n het H.-Grafinstituut in Turnhout. Ze is geïntrigeerd door Marokko e n ve rd ie pt e z ic h i n z ijn landschappen, geschiedenis en cultuur. Ze begeleidde al heel wat rondreizen door het land. ANNIE CABUY is geografe en was lector aan de Hogeschool West-Vlaanderen, departement lerarenopleiding. Ze bezocht Marokko al meer dan 30 keer en begeleidde verschillende Davidsfonds Cultuurreizen.

reisdata (Tr y psteen) èè 30 maart 2014 çç 8 april 2014

reisdata (Cabuy) èè 18 mei 2014 çç 27 mei 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.995 toeslag 1-persoonskamer: € 355 min. 15, max.25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding zoals vermeld ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Lokale Nederlandssprekende gids ++ Handig reisgidsje ++ Fooien voor gidsen, chauffeurs,

© Shutterstock

bagagediensten, hotel- en restaurantpersoneel ++ Verblijf in vier- en vijfsterrenhotels in volpension vanaf het diner op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 10 ++ Vluchten Brussel-Casablanca en Marrakech-CasablancaBrussel met Royal Air Maroc, de luchthaventaksen ++ Vervoer ter plaatse in comfortabele autocar met airconditioning ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


108  rondrei zen wereld

Met Guido Schepens naar

TUNESIË

K RUI S PUNT VAN C ULTUREN

µµIn het spoor van de Feniciërs, Numi-

diërs, Libiërs, Byzantijnen, Romeinen, christenen en moslims µµBezoek aan 6 Unesco Werelderfgoedsites: de medina van Sousse, het amfitheater van El Djem, Kairouan, Dougga, Carthago en de medina van Tunis µµDe Romeinse sites Sbeitla, Maktar, El Kef en Bulla Regia µµBezoek aan het vermaarde Musée Bardo in Tunis met zijn schitterende collectie Romeinse mozaïeken Bizerte

Tunis Béja Bulla Regia

Nabeul

Dougga Le Kef

TUNESIË Port El Kantaoui

Kairouan

Kasserine

Sbeitla (Suffeitula)

Sousse

Mahdia El Djem

Sfax

DAG 1: Brussel - Tunis - Port-El-Kantaoui A Vlucht naar Tunis. Transfer naar Port-ElKantaoui. DAG 2: Sousse - Port-El-Kantaoui O-M-A Met zijn citadel, omwalling, medina en versterkt klooster biedt Sousse een zeldzaam gaaf beeld van vroege islamitische stedenbouw en architectuur. In het museum ontdekken we de archeologische en artistieke getuigen van de bloei van de stad in de Romeinse, vroegchristelijke en Byzantijnse tijd. We sluiten de

dag af in de oriëntaalse sfeer van ‘duizend-enéén-nacht’ in het Dar Essid Museum. DAG 3: El Djem - Mahdia - Port-ElKantaoui O-M-A El Djem met zijn amfitheater en museum. De bouwheer van deze arena, Gordianus I, nam een voorbeeld aan het Colosseum in Rome en dit is ook nu nog te zien aan de imposante afmetingen van dit goed bewaarde bouwwerk. Op de terugweg houden we halt in Mahdia, thuishaven van de machtige Fatimidendynastie. We bezoeken de vestingbouw Bordj-El-Kebir, de Poortgebouwen en de binnenplaats van de Grote Moskee. DAG 4: Kairouan - Sbeitla - Suffeitula O-M-A Kairouan, de meest heilige stad van Tunesië en een belangrijk centrum voor de islam. De Grote Moskee is grotendeels gebouwd met fraaie zuilen uit het Romeinse Carthago. We nemen ook een kijkje bij de waterbassins van de Aghlabiden en de ‘Moskee van de Barbier’. De imposante resten van het Romeinse Sbeitla met zijn monumentale toegangspoorten, forum, en tempels van de Capitolijnse trias vormen een schitterend voorbeeld van Romeinse urbanisatie. Byzantijnse kerken en kapellen herinneren aan de belangrijke rol van de stad als vroegchristelijk centrum. DAG 5: Maktar - El Kef O-M-A We rijden naar Maktar, een rijke archeologische site met o.m. megalithische, Numidische en Punische graven en een Vandaalse basilica. Een parel aan de kroon van de Romeinse steden in Noord-Afrika met Hadrianusboog, forum, thermen, schola iuvenum en amfitheater. El Kef, het Romeinse Sicca Veneria, werd berucht om de Venuseredienst die er gevierd werd. We zien de restanten van de Venustempel en enkele andere bezienswaardigheden van de oude stad.

DAG 6: Bulla Regia - Dougga - Gammarth O-M-A Onderweg naar Tunis verkennen we twee van de meest welvarende steden van de Romeinse provincie Africa Proconsularis. In het vruchtbare dal van de Medjerda, de ‘korenschuur van Rome’ ligt Bulla Regia, o.m. bekend om haar ingenieus onder de grond gebouwde huizen. Dougga, een oorspronkelijk Numidisch-Punische stad kreeg ten tijde van keizer Hadrianus haar typisch Romeinse monumentale uitzicht. Het Libisch-Punische mausoleum getuigt nog van het hoge niveau van de inheemse cultuur. DAG 7: Utica - Carthago - Sidi Bou Said Gammarth O-M-A We beginnen de dag met een korte trip naar Utica, de eerste Fenicische handelspost in de golf van Tunis. Nadien staat een grondige verkenning van Punisch en Romeins Carthago op het programma. In de late namiddag maken we een wandeling in het pittoreske Sidi Bou Said. DAG 8: Tunis - Gammarth O-M-A Bezoek aan het wereldberoemde Musée Bardo. Deze voormalige residentie van de beys van Tunis huisvest onder meer een wereldvermaarde collectie Romeinse mozaïeken. Wandeling door de Medina van Tunis met zijn kleurrijke soeks. Verkenning van de moderne stad. DAG 9: Gammarth - Brussel O Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht naar Brussel.

De Arabische Lente door Gino Schallenbergh in Ieper. Di. 1, 8, 15 en 22 okt. van 14 tot 16 uur Davidsfonds Tournee 'De Arabische Revolutie' met Jef Lambrecht


rondrei zen wereld  109

GUIDO SCHEPENS is emeritus hoogleraar aan de KU Leuven. Vanuit een brede belangstelling voor de antieke mediterrane culturen studeerde hij naast klassieke filologie ook geschiedenis, archeologie en kunstgeschiedenis van de Oudheid. Hij doceerde verschillende vakken op het gebied van de geschiedenis van de Oudheid. Zijn voornaamste wetenschapsdomein is de studie van de Grieks-Romeinse historiografie.

reisdata èè 24 april 2014 çç 2 mei 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 1.785 toeslag eenpersoonskamer: € 210 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van de audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen in vijfsterrenhotels

© Shutterstock

in Port-El-Kantaoui en Gammarth, comfortabele hotels in Suffeitula en El Kef ++ Vluchten Brussel-Tunis h/t met Tunisair, de luchthaventaksen ++ Transfer en vervoer ter plaatse in een comfortabele autocar met airconditioning ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


110  rondrei zen wereld

Met Anne Desplenter naar

EGYPTE

HET GELIEF D E LAN D VAN FARAO ’ S , WOE S TI J NVA D ER S EN S ULTAN S

Caïro met o.m. het Egyptisch Museum, de koptische en islamitische wijk, Gizeh en Saqqara µµNijlcruise met unieke bezoeken aan Luxor, Philae, Edfu en Karnak µµInclusief bezoek aan de tempels van Aboe Simbel Ismailia

Caïro

Suez

RODE ZEE

Mallawi Asyut N IJ L

Luxor

EGYPTE

Edfu Kom Ombo

Aboe Simbel

Aswan

DAG 1: Brussel – Caïro A Vlucht naar Caïro. DAG 2: Caïro O-M-A We bezoeken enkele pareltjes in de koptische wijk van Caïro: het Koptisch Museum, Ben Ezra, de Moallaq Kerk, de kerk van St.-Sergius en Bacchus. Na de middag het islamitische Caïro met o.m. de citadel, de Ibn Touloun moskee, de madrassa Sultan Hassan en we proeven van de onvergetelijke sfeer van de Khan Al Khalili Bazaar. DAG 3: Caïro O-M-A Het museum van Egyptische kunst. Na de middag vrije tijd voor een bezoek op eigen tempo aan het museum of de stad.

DAG 10: Aswan – Aboe Simbel – Aswan O-M-A Excursie per autocar door de woestijn naar de grootse tempels van Aboe Simbel, die ‘gered’ werden van het stijgende water van het Nassermeer en 60 m hogerop opnieuw zijn opgebouwd. Wandeling in de soek van Aswan.

DAG 4: Saqqara – Caïro O-M-A De belangrijkste begraafplaats Saqqara met de bekende trappenpiramide van Djoser, de piramidedomeinen van Oenas en Teti en diverse mastaba’s met levendige reliëfvoorstellingen. DAG 5: Gizeh – Caïro O-M-A Op het plateau van Gizeh vinden we enkele van de klassieke overblijfselen terug uit het oude Egypte: de beroemde piramiden van Cheops, Chefren en Mycerinus en de mysterieuze sfinx. We nemen een kijkje in de piramide van Cheops en het zonnebootmuseum. DAG 6: Caïro – Luxor O-M-A Vroege vlucht naar Luxor voor een uitgebreid bezoek aan het museum van Luxor. Daarna transfer naar ons cruiseschip voor het middagmaal. Namiddag vrij aan boord. ’s Avonds de verlichte tempel van Luxor. DAG 7: Karnak O-M-A Vaardag. In de ochtend bezoeken we het gigantische tempelcomplex van Karnak, door de Egyptenaren de ‘harem van Amon’ genoemd, en het openluchtmuseum. DAG 8: Edfu – Kom Ombo – Aswan O-M-A In Edfu bezoeken we de tempel van Horus, de zonnevalk en beschermheer van de farao’s. Daarna vaart het schip verder naar Kom Ombo, waar we de dubbele tempel gewijd aan twee goden, de valk Horus en de krokodil Sobek, verkennen. Na het bezoek baant de boot zich een weg tussen de feloeka’s naar Aswan. DAG 9: Aswan O-M-A Per bootje naar het idyllische eiland Philae, met de mooie Isistempel. De gigantische onvoltooide obelisk in de bekende granietgroeven en de Hoge Dam zijn echt de moeite waard. Bezoek aan het Nubisch dorp en het Nubisch Museum.

© Shutterstock

µµUitgebreid bezoek aan de hoofdstad

DAG 11: Aswan – Kom Ombo – Edfu O-M-A Cruise op de Nijl. DAG 12: Luxor O-M-A Vandaag staan enkele fraaie pareltjes uit het oude Thebe op het programma, waaronder de bekende Vallei der Koningen, de Vallei der Nobelen en Deir el Medina. We nemen een kijkje in de Hathor tempel, in de graven van Sennedjem en Pachedou. Bezoek aan Vallei der Edelen. DAG 13: Luxor – Brussel O Na het ontbijt transfer naar de luchthaven van Luxor voor de terugvlucht via Caïro naar Brussel. De Arabische Lente door Gino Schallenbergh in Ieper. Di. 1, 8, 15 en 22 okt. van 14 tot 16 uurCursus De Arabische Lente door Gino Schallenbergh in Ieper. Di. 1, 8, 15 en 22 okt. van 14 tot 16 uur Onder het oog van de zonnegod Marleen Reynders Davidsfonds Tournee 'De Arabische Revolutie' met Jef Lambrecht


rondrei zen wereld  111

Anne Desplenter studeerde Oude Geschiedenis, Archeologie en Egyptologie aan de KU Leuven en gaf esthetica in het secundair onderwijs. Ze was als gids verbonden aan de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel (Jubelpark). Haar egyptomanie heeft haar weer naar de universiteit gevoerd voor o.m. cursussen Oudegyptisch, Koptisch... Ze begeleidde talloze cultuurreizen, waaronder meer dan twintig naar het land van de farao’s.

reisdata èè 4 februari 2014 çç 16 februari 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.175 toeslag 1-persoonskamer: € 870 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de

© Shutterstock

vermelde bezoeken en excursies (inclusief Aboe Simbel) ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Verblijf in Caïro in een vijfsterrenhotel, volpension ++ 7 nachten verblijf in volpension aan boord van het vijfsterrencruiseschip M/S Farah ***** (of gelijkwaardig) ++ Internationale lijnvluchten, binnenlandse vluchten en de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Visumkosten en -regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


© Peter verlinden

112  rondrei zen wereld

Met Peter Verlinden naar

KINSHASA

PETER VERLINDEN studeerde Politieke wetenschappen, Communicatiewetenschap en Antropologie aan de KU Leuven, waar hij momenteel ook docent is. Hij is journalist bij de redactie buitenland van de VRT en volgt vooral de situatie in Rwanda, Burundi, Congo, de Golfstaten en Canada. Hij schreef verschillende boeken over Congo en geeft ook cursus voor Davidsfonds Academie.

reisdata èè 1 november 2013 çç 6 november 2013

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 4.245 toeslag 1-persoonskamer: € 380 min. 12, max . 15 deelnemers

reisdata èè 23 mei 2014 çç 28 mei 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.945 toeslag 1-persoonskamer: € 380 min. 12, max . 15 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale Franssprekende gidsen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs ++ Voorreisvergadering ++ Verblijf in volpension (inclusief lokale dranken) ++ Lijnvluchten Brussel – Kinshasa h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Visumkosten en -regeling ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar of 4x4voertuigen ++ Annulerings-, bagage- en bijstandverzekering

HET K LOPPEN D E HART VAN C ONGO

µµIn de voetsporen van onze koloniale voor-

vaderen, de missionarissen en de ontwik­ kelingswerkers µµVerkenning van Kisantu, de belangrijkste missiepost en stad aan de rivier Inkisi µµMbanza Ngungu, het vroegere Thysstad DAG 1: Brussel – Kinshasa A Rechtstreekse vlucht naar Kinshasa. We snuiven meteen de Congolese sfeer op en proeven van de Afrikaanse manier van leven. Laatavondsnack. Peter Verlinden stelt het programma voor de komende dagen voor. DAG 2: Kinshasa O-M-A We verkennen Kinshasa en krijgen daarbij deskundige uitleg van Prof. Antoine Lumenganeso, directeur van de Nationale Archieven van Congo en kenner van de stad. We ontdekken talloze plaatsen waar de (vroegere) Belgische aanwezigheid nog tastbaar is en bezoeken o.a. het station, de post, de stroomversnellingen van Kinsuka, Beach Ngobila, Mont Ngaliema en de standbeelden uit de koloniale tijd, afhankelijk van wat er op dat ogenblik bereikbaar is. Tijdens het avondmaal beantwoordt Peter Verlinden alle vragen om de eerste indrukken van ‘BelgischCongo’ te plaatsen in de gezamenlijke geschiedenis van België en Congo. DAG 3: Kinshasa O-M-A We gaan naar een misviering in een volkswijk, hét zondagse gebeuren voor de Kinois. Nadien maken we een boottocht op de Congorivier. Van op de stroom zien we de haven en het leven op en rond het water. Lunch aan boord. We rijden naar het domein van N’Sele, gebouwd in opdracht van president Mobutu. Veertig jaar later blijven de sporen

van de grandeur van toen nog goed zichtbaar, al ligt het domein er verwaarloosd en vervallen bij. DAG 4: Kinshasa – Kisantu – Mbanza Ngungu O-M-A Vertrek naar Kisantu in de provincie Bas-Congo. Onderweg bezoeken we onder andere de missiepost Mbanza Boma. Bij aankomst in Kisantu (het vroegere Inkisi), een van de belangrijkste missieposten van de jezuïeten, maken we kennis met enkele Vlaamse zusters die hier nog onder meer het ziekenhuis ondersteunen. Bezoek aan de ‘Jardin Botanique du Frère Gillet’. We rijden naar Mbanza Ngungu, het vroegere Thysstad, in de koloniale tijd de kernstad van de hele regio, met onder meer de voorloper van de allereerste universiteit in Congo en de opmerkelijke villawijken en administratieve gebouwen. DAG 5: Kinshasa O-M-A Wandeling op de ‘Marché des Valeurs’ (‘Voleurs’, zeggen de Kinois …). Wie wil, kan hier een aandenken kopen van Congolese makelij. Naar Nganda Yala, een rustig restaurant in openlucht aan een zijrivier van de Congostroom. Daar genieten we van een laatste diner vooraleer we terugvliegen. DAG 6: Brussel Aankomst in de vroege ochtend.

R eizen in Congo

Een reis organiseren in Congo is ook een belevenis. Door de zeer specifieke reisomstandigheden in Congo is het mogelijk dat het programma van deze reis (zowel qua inhoud als qua volgorde) moet gewijzigd worden. Dat kan gebeuren voor de afreis, maar ook nog tijdens de reis.


© Shutterstock

rondrei zen wereld  113

Met Bart Van Thielen naar

ISRAëL

D E GOE D E WEE K EN PA S EN IN HET BELOOF D E LAN D

µµUitgebreid bezoek aan het oude Jeruzalem µµDe paasvieringen in Jeruzalem µµDe archeologische sites van Caesarea, Akko… µµDe belangrijkste plaatsen uit het leven van

Naar de Zionberg voor een bezoek aan het graf van Koning David, de Dormitionkerk en het Cenakel met de zaal van het Laatste Avondmaal. Yad Vashem, het imposante monument ter herinnering aan de Holocaust.

DAG 1: Brussel – Tel Aviv Rechtstreekse avondvlucht. Aankomst na middernacht.

DAG 6: Jeruzalem - Bethlehem - Jeruzalem O-M-A Bezoek aan het Israël Museum met twee toppers: de maquette van Jeruzalem ten tijde van Christus en het schrijn met het boek dat de Dode Zeerollen bevat. Bethlehem met de Basiliek van de Geboorte. Terug naar Jeruzalem voor een wandeling naar de Westelijke Muur waar we de sjabbat verwelkomen.

Christus: Bethlehem, Nazareth…

DAG 2: Haïfa - Akko - Zippori - Nazareth O-M-A Vanaf de Berg Carmel genieten we van een prachtig zicht over de Perzische tuinen van Bahai, de stad Haifa en de baai. Daarna naar de oude havenstad Akko. Bezoek aan de ondergrondse kruisvaardersstad en de Moskee El Jazzar. In Zippori wandelen we op de resten van het oude Sepphoris. DAG 3: Nazareth O-M-A De oude stad Nazareth en de Basiliek van de Geboorteaankondiging. Daarna het meer van Galilea met bezoek aan enkele heilige sites: Tabgha, Kafarnaüm en de Berg van de Zaligspreking. We sluiten de dag af met een boottocht op het meer van Galilea. DAG 4: Nazareth – Jeruzalem O-M-A Rit naar de Berg Tabor, die Jezus samen met zijn apostelen Jacobus, Johannes en Petrus beklom. Verder naar Jeruzalem. Bij aankomst wandelen we een stukje op de Via Dolorosa en bezoeken de Sint Annakerk, Ecce Homo en de Heilig Grafkerk. DAG 5: Jeruzalem O-M-A De Olijfberg, vanwaar we een mooi uitzicht hebben over de oude stad en omgeving. Daarna een wandeling in de tuin van Getsemane (Hof van Olijven).

DAG 7: Dode Zee - Massada - Jeruzalem O-M-A Door de woestijn van Judea naar de Dode Zee, het laagst gelegen punt op aarde. Bezoek aan de botanische tuin van de kibboets Ein Gedi. Nadien het fort van Massada, waar joodse verzetsstrijders drie jaar weerstand boden tegen de Romeinse veroveraars en in 73 na Chr. massaal zelfmoord pleegden. DAG 8: Jeruzalem O-M-A In de voormiddag wonen we de paasviering bij in de kruisvaarderskerk van Abu Ghosh. Naar Caesarea, de hoofdstad van Judea onder de Romeinen. Korte stop aan de archeologische opgravingen. In de late namiddag rijden we naar Tel Aviv. Avondwandeling in het oude Jaffa gevolgd door het avondmaal. Transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse terugvlucht na middernacht. DAG 9: Tel Aviv – Brussel In de vroege ochtend komen we aan in Brussel.

B ART VAN THIELEN was 25 jaar verbonden aan de KU Leuven als directeur van het Centrum voor Levende Talen (CLT). Momenteel is hij vooral bezig met de geschiedenis van pelgrimstochten en van de k r u i s va a r ten, wa a r va n Jeruzalem een middelpunt was. Hij is een ervaren en gewaardeerd reisbegeleider en bezocht Israël bij herhaling.

reisdata èè 13 april 2014 çç 21 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 2.440 toeslag 1-persoonskamer: € 445 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor

bezoeken en excursies volgens programma ++ Reisbegeleiding ++ Gebruik van audiofoon ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Voorreisvergadering ++ Verblijf in kwaliteitsvolle hotels in volpension vanaf het ontbijt op dag 2 tot en met het avondmaal op dag 8 ++ Vluchten Brussel-Tel Aviv h/t met Brussels Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering Kennismaking met de joodse religie en cultuur door Frans Van den Brande in Halle. Woe. 6, 13, 20 en 27 nov. en 4 dec. van 14 tot 16 uur Davidsfonds Tournee 'De Arabische Revolutie' met Jef Lambrecht


114  rondrei zen wereld

Met Urbain Vermeulen naar

JORDANIË

GE S C HIE D ENI S EN NATUUR AAN D E OVER K ANT VAN D E J OR D AAN

µµUitgebreide bezoeken aan de archeologische sites van Gerasa en Gadara en het betoverende Petra µµLawrence of Arabia’s Wadi Rum en Kerak µµVerkenning van minder bekende plaatsen als Ajlun, Pella, Mukawir, Shoubak… µµEen overnachting nabij de Dode Zee µµDe natuurpracht van de oostelijke woestijn en de Wadi Mujib Jerash

Jerusalem

Amman

Bethanië

DODE ZEE

Hebron

Madaba Mukawir

Kerak IS RAE L

JORDANIË Petra

Wadi Rum RODE ZEE

Aqaba

DAG 1: Brussel – Berlijn – Amman A Vlucht naar Amman via Berlijn. DAG 2: Amman – Iraq el-Emir – Amman O-M-A Amman, de Jordaanse hoofdstad, is een fascinerende stad vol contrasten, waar moderne en oude geschiedenis samenvloeien. Bezoek aan de ‘King Abdullah Moskee’ en vervolgens naar de citadel met de ruïnes van o.a. een Romeinse tempel, een Byzantijnse kerk en de tempel van Hercules. Aan de voet ervan vinden we het Romeinse theater dat nog steeds in gebruik is. Nadien rijden we naar Iraq el-Emir waar we genieten van een traditionele lunch bereid door de leden van een plaatselijke vrouwencoöperatieve. Daarna

naar het paleis van een telg uit de adellijke Tobiadenfamilie. DAG 3: Desert Castles – Amman O-M-A We trekken naar de woestijnkastelen van o.a. Qasr Al-Kharraneh, Qasr Amra en Qasr Al-Azraq, in de 8ste eeuw na Christus door een Omayyadenkalief opgetrokken als jachtpaleizen. DAG 4: Jerash – Ajlun – Amman O-M-A Bezoek aan Jerash (het antieke Gerasa). Die stad, monumentaal uitgebouwd tijdens de Romeinse periode, ligt aan een van de oudste handelsroutes ter wereld en bezit buitengewone en adembenemende ruïnes. In Ajlun bezoeken we de burcht Qalat al Rabbat, een knap staaltje van islamitische architectuur. DAG 5: Pella – Irbid – Umm Qays – Amman O-M-A Via Salt, de eerste hoofdstad van Jordanië, rijden we naar Pella, een van de welvarende Dekapolissteden met enkele prachtige ruïnes. In Irbid bezoek aan het nieuwe museum ‘Dar as-Saraya’, waar we meer te weten komen over archeologie en geschiedenis van de zeer rijke regio. In het tot de verbeelding sprekende Umm Qays krijgen we een schitterend zicht op de Golanhoogte en het meer van Tiberias. We bezoeken er de resten van de antieke stad Gadara, in de 8ste eeuw na Christus door een aardbeving verwoest en deels heropgebouwd. DAG 6: Madaba – Mount Nebo – Mukawir – Ma’in O-M-A We rijden richting Mount Nebo, waar volgens de Bijbel Mozes uitkeek over het beloofde land en vervolgens stierf. We bezoeken Madaba, de stad van de bekende Byzantijnse mozaïeken. In Mukawir hebben we een magistraal zicht op de Dode Zee. In deze stad, het antieke Machaerus, werd Johannes de Doper onthoofd in de burcht van Qalat el Mishnaqa.

DAG 7: Wadi Mujib – Kerak – Shoubak – Petra O-M-A Vanuit Ma’in gaat het door de Wadi Mujib en over de ‘King’s Highway’ naar Kerak. Even buiten Kerak ligt de door de kruisridders gebouwde burcht. Een soortgelijke burcht vinden we in Shoubak. Ze werd herhaaldelijk door de veldheer Saladin bestookt en viel in 1189 in zijn handen. De ruïnes zijn imposant en de smalle weg naar de burcht is ronduit spectaculair. DAG 8: Petra O-M-A Petra (letterlijk ‘rots’, wat blijkt bij het naderen van de stad) is het resultaat van de lucratieve karavaanhandel. Inwoners waren de Noord-Arabische Nabateeërs, die inscripties in een Aramees dialect hebben nagelaten. Gedurende eeuwen was deze verborgen stad verboden voor westerlingen. We laten ons overdonderen door het architecturale wonder van deze indrukwekkende ruïnestad. DAG 9: Wadi Rum – Aqaba O-M-A Eerste stop: de Wadi Rum, synoniem voor een uniek woestijnlandschap. Het is wereldberoemd geworden door de beschrijvingen van Lawrence of Arabia die er zich tijdens de eerste wereldoorlog geregeld schuilhield. Na een traditionele bedoeïnse lunch stadsrondleiding in Aqaba. DAG 10: Aqaba O-M-A Tijd om uit te rusten. De Rode Zee is befaamd om zijn prachtige koraalriffen, die één groot levend aquarium vormen. DAG 11: Bethanië - Dode Zee – Amman O-M-A Vanuit Aqaba naar Amman. Eerste stop is Bethanië, waar Johannes de Doper preekte. Ten slotte gaan we naar de Dode Zee. DAG 12: Amman – Berlijn – Brussel O Vlucht naar Brussel via Berlijn.


rondrei zen wereld  115

Prof. URBAIN VERMEULEN is em. hoogleraar Arabistiek en Islamkunde aan de KU Leuven en de UGent. Hij was voorzitter van de Europese Unie van Arabisten en Islamologen en is de promotor van de Vlaamse inbreng in het Nederlands-Vlaams Instituut in Caïro. Hij publiceert over de Arabische volksliteratuur, de Mamloeken en de islamdoctrine.

reisdata èè 10 april 2014 çç 21 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 2.995 toeslag 1-persoonskamer: € 535 min. 15, max. 25 personen

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor bezoeken en excursies volgens programma

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en bagagediensten

++ Verblijf in uitstekende 4- en

© Shutterstock

5-sterrenhotels in volpension vanaf het avondmaal op dag 1 t.e.m. het ontbijt op dag 12 ++ Visumkosten en –regeling ++ Vluchten Brussel-Amman h/t met Royal Jordanian (via Berlijn), de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


116  rondrei zen wereld

Met Vic De Donder naar

CHINA

VI J F HOOF D S TE D EN VAN EEN WEREL D RI J K

µµBeijing en het zomerpaleis in Chengde µµShanghai, de grootste stad ter wereld µµWandeling op de Chinese Muur µµHet terracottaleger in Xian µµHet wonderlijke waterdorp Luzhi Hebei Beijing

CHINA

Chengde

Beijing Talyuan

Shanxi Shandong

Xian Shaanxi

Zhenzhou Luoyang Henan

Shanghai

DAG 5: Luzhi - Hangzhou O-M-A Het waterdorpje Luzhi en enkele van zijn kleine musea. Naar Hangzhou, meer dan 230 jaar China’s hoofdstad en residentie van vele keizers en koningen. Bezoek aan het medicijn- en theemuseum. ’s Avonds: West Lake Impression Show, een waterspektakel van de regisseur van de openingsplechtigheid van de Olympische Spelen. DAG 6: Zhenzhou O-M-A De Lingyingtempel. Vlucht naar Zhenzhou (middagmaal aan boord). Bezoek aan het Henan Provinciemuseum met unieke verzameling bronsvoorwerpen. DAG 7: Kaifeng - Zhenzhou O-M-A Naar Kaifeng met o.m. het Drakenpaviljoen en de IJzeren Pagode.

Wuhan Hangzhou Zhejiang Changsha

DAG 1: Brussel - Shanghai Vlucht naar Shanghai via Beijing. DAG 2: Shanghai M-A Aankomst in de voormiddag. Bezoek aan het moderne deel: het Shanghai World Financial Center, het derde hoogste gebouw ter wereld, de Sky Wall... Wandeling op de Bund. DAG 3: Shanghai O-M-A Het New Shanghai Museum, de Jade Boeddhatempel, en de Franse en Oude Wijk met de Yu-tuin. ‘s Avonds boottocht op de Huang Pu. DAG 4: Suzhou O-M-A Naar Suzhou, sinds de Tangdynastie bekend voor zijn sierlijke tuinen, borduurwerk en zijde. Bezoek aan de Tuin van de Nederige Administrateur, het Museum voor Borduurkunst en een zijdefabriek. ’s Avonds kuieren we door de Tuin van de Meester van de Visnetten.

DAG 8: Luoyang O-M-A Op de weg naar Luoyang bezoeken we de Shaolingtempel en het Pagodewoud. Demonstratie van de Shaoling gevechtstechnieken. DAG 9: Luoyang - Xian O-M-A De grotten van Longmen met duizenden, in de rotsen uitgehouwen Boeddhabeelden, een hoogtepunt van de boeddhistische cultuur in China. Exprestrein naar Xian. DAG 10: Xian O-M-A Bezoek aan de stad en het Shangxi Provinciaal Museum, de pagode van de Wilde gans, het Stèlesmuseum in de Confuciustempel, de moslimbuurt met zijn Grote Moskee. ’s Avonds volgen twee specialiteiten: dumplings en een wervelende Tang Dynasty Show. DAG 11: Xian - Beijing O-M-A De archeologische site met het terracottaleger van Keizer Qin Shi Huangdi. De krijgers en boogschutters in gevechtsformatie, de strijdwagens met paarden en de prachtig gesculpteerde hoofden zorgen voor een levendige evocatie. Terug in de stad bezoek aan de oude stadswallen. Nachttrein naar Beijing.

DAG 12: Beijing O-M-A Bezoek aan de Tempel van de Hemel, het Tiamtan Park en het oude Astronomisch Observatorium van de Vlaamse jezuïet Ferdinand Verbiest. Bezoek aan het nieuwe Nationaal Museum. DAG 13: Beijing O-M-A Keizerlijk Beijing: het Tiananmenplein met het mausoleum van Mao, de mysterieuze Verboden Stad. Naar het Zomerpaleis voor een boottochtje op het Kunmingmeer. We rijden langs het Olympische Vogelnest en het National Opera House. Dag 14: Chengde O-M-A Naar Chengde. Bezoek aan het Zomerpaleis van Jehol. De tuin kan de vergelijking met ‘tijdgenoot’ Versailles zeker doorstaan. DAG 15: Chengde - Beijing O-M-A De Tempel van de Universele Vrede met het 20 meter hoge beeld van de ‘duizendarmige’ godin Guanyin. Dan naar de Potalatempel met zijn met goud bedekte daken. Bezoek aan een minder toeristisch deel van de Grote Muur. DAG 16: Beijing O-M-A De Confuciustempel. Per riksja door de nauwe straatjes, de ‘hutongs’, van de oude wijk. Bezoek aan een plaatselijke familie. Daarna de Drumtoren en wandeling langs het meer. Diner met de befaamde Beijingeend. Terugvlucht. Dag 17: Beijing - Brussel Aankomst in Brussel.

Chinese cultuur en filosofie door Patricia Konings in Landegem. Do. 3, 10, 17 en 24 okt. en 7 nov. van 14 tot 16 uur Het hemels mandaat Barend J. Ter Haar Lekkel! Tom Van de Weghe en Sofie Aelterman


rondrei zen wereld  117

VIC DE DONDER studeerde Filosofie en Oosterse Taalkunde aan de U Gent en was journalist bij De Standaard. Zijn belangstelling gaat uit naar geschiedenis, zowel van de klassieke oudheid als van de nieuwste tijd. Hij publiceerde negentien boeken, historische documentaires en romans, en begeleidde al meer dan dertig Davidsfonds Cultuurreizen en Cultuurcruises.

reisdata èè 4 mei 2014 çç 20 mei 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.380 toeslag 1-persoonskamer: € 560 min. 15, max. 25 personen

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ West Lake Impression Show in

© Shutterstock

Hangzhou en Tang Dynasty Show in Xian ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor chauffeurs en lokale gidsen ++ Overnachtingen in kwaliteitsvolle 4*hotels in volpension vanaf lunch op dag 2 t.e.m. diner op dag 16 ++ Vluchten Brussel-Shanghai en Peking-Brussel met Hainan Airlines, binnenlandse vlucht, de luchthaventaksen ++ Exprestrein Luoyang-Xian en treinreis Xian-Beijing in 4-beddencoupé, soft sleeper ++ Vervoer in comfortabele autocar met airconditioning ++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage-, bijstandsverzekering


118  rondrei zen wereld

Met Anne Desplenter naar

INDIA

FORTEN EN PALEIZEN IN HET K LEURRI J K E RA J A S THAN

µµDe Taj Mahal, monument van eeuwige

liefde µµHet wonderbaarlijke Amberfort in Jaipur µµDe Gouden Stad Jaisalmer µµExtra focus op Old Delhi en New Delhi µµVerblijf in enkele Heritage Hotels (omgebouwde paleizen) INDIA Rajasthan

Bahawalpur

Delhi

Bikaner Mandawa Agra Jaisalmer

Jodhpur

Jaipur

Deogarh Rohetgarh Kota

Ranakpur Udaipur

Ahmedabad Rajkot

Vadodara

Indore

Bhavnagar Surat

DAG 1: Brussel - Delhi Rechtstreekse vlucht naar Delhi. DAG 2: Delhi O-M-A We worden een eerste keer ondergedompeld in het ‘Incredible India’ met de hoofdstad Delhi. Bezoek aan o.a. de Qutub Minar, de imposante Jama Masjid Moskee. We rijden langs de India Gate, Raj Ghat, het monument voor Mahatma Ghandi en het Rode Fort. DAG 3: Delhi - Mandawa O-M-A Naar Mandawa. We wandelen door de wijk met de talrijke haveli’s of koopmanshuizen met boeiende muurschilderingen. DAG 4: Bikaner O-M-A Naar de woestijnstad Bikaner, die dankzij haar

ligging langs de eeuwenoude karavaanroutes uitgroeide tot een bloeiende nederzetting. Bezoek aan het majestueuze Lalgarhpaleis. DAG 5: Jaisalmer O-M-A Een van de meest exotische steden van deze reis: Jaisalmer of de Gouden Stad. De historische monumenten zijn meestal bewoond en de stad lijkt weggeplukt uit de sprookjes van 1001 nacht. DAG 6: Jaisalmer O-M-A Verder bezoek met o.a. de prachtige haveli’s, het Sonargarh Fort en de talrijke jaïntempels. In de bazaar zien we het typische borduurwerk met kleine stukjes spiegelend glas. Naar de Samduinen voor de zonsondergang. DAG 7: Jodhpur - Rohetgarh O-M-A Naar Jodhpur, een belangrijk handelscentrum. Hier staat ook het immense Fort Meherangarh, het grootste verdedigingswerk van Rajasthan. Verder tot Rohetgarh. DAG 8: Ranakpur - Udaipur O-M-A De weg naar het idyllische Udaipur loopt langs een van de mooiste jaïntempels: de Chaumukha of Tempel van de Vier Gezichten, schitterend opgetrokken uit wit marmer en met bijzonder beeldhouwwerk versierd. DAG 9: Udaipur O-M-A Bezoek aan een van de meest romantische steden van Rajasthan met zijn groene vallei met tal van meren, parken en tuinen. Ook de paleizen, waaronder het beroemde Stadspaleis, maken deze stad zo uniek. Boottochtje op Lake Pichola. DAG 10: Deogarh O-M-A Rit naar Deogarh met zijn gelijknamige paleis. In het fort, midden in dit kleurrijke dorpje, wacht ons weer een aangenaam verblijf. DAG 11: Jaipur O-M-A Op naar de hoofdstad van Rajasthan, ook de ‘roze stad’ genoemd. Bezoek aan het Amberfort.

DAG 12: Jaipur O-M-A Vandaag bezoeken we o.a. het Jantar Mantarobservatorium en ook het meest bekende gebouw: ‘Het Paleis der Winden’, speciaal gebouwd voor de dames van de harem. DAG 13: Agra O-M-A We ruilen de ene schitterende stad voor de andere: Agra. Onderweg bezoeken we het Fateh­ pur Sikri. Bezoek aan het Rode Fort van Agra. DAg 14: Agra - Delhi O-M-A Bezoek aan de Taj Mahal, een nieuw hoogtepunt. Dit mausoleum, door Shah Jehan opgetrokken ter ere van zijn geliefde Mumtaz Mahal, is van een ongeëvenaarde schoonheid. In de namiddag naar Delhi. DAG 15: Delhi O-M-A Bezoek aan de Gurdwara Sis Ganj, een levendige tempel en heiligdom van de Sikhs. In het Indira Ghandi Museum wordt ons nog eens een groot stuk van de politieke geschiedenis van India toegelicht. Vrije tijd om nog wat te winkelen. Na het avondmaal, transfer naar de luchthaven. DAG 16: Delhi - Brussel Terugvlucht naar Brussel. Kennismaking met India met lezingen door o.a. Geert Robberechts en Winand Callewaert. Leuven, za. 7 dec. van 13 tot 18 u.

D e H eritage H otels… een verblijf in stijl

De maharadja’s resideerden in prachtige paleizen van luxe en comfort. Toen ze na de onafhankelijkheid van het land hun privileges verloren, kwam ook het onderhoud van hun residenties vaak in het gedrang. Velen lieten dan ook hun eigendom ombouwen tot een museum of een luxehotel. Op verschillende plaatsen logeren we in dergelijke ‘Heritage Hotels’. Zo kunnen we in stijl comfortabel genieten en proeven van de glorie uit vervlogen tijden in de meest exotische deelstaat van India.


rondrei zen wereld  119

ANNE DESPLENTER leerde India kennen via steun aan een school­ project in Jaipur. Haar eerste bezoek werd voor haar een openbaring. Haar fascinatie voor de Indische cultuur is sindsdien nog gegroeid en ze reisde al verschillende keren door Rajasthan. India is nu, naast Egypte en Italië, haar grote reisliefde. Anne Desplenter wordt gewaardeerd als een enthousias­ merend reisbegeleider.

reisdata èè 28 februari 2014 çç 15 maart 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.430 toeslag 1-persoonskamer: € 895 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale Engelstalige gidsen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in kwaliteitsvolle hotels

© Shutterstock

(in Mandawa, Bikaner, Rohetgarh, Deogarh en Jaipur in Heritage Hotels) in volpension vanaf het ontbijt op dag 2 tot en met het avondmaal op dag 15 ++ Vluchten Brussel-Delhi h/t met Jetairways, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse per autocar met airconditioning ++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


120  rondrei zen wereld

Met Geert Robberechts naar

INDIA

GROEN EN D UURZAAM , GEWORTEL D IN C ULTUUR

µµBezoek aan ecologische en erfgoed-

CHIN A

projecten µµHistorische tuinen en parken µµDe Taj Mahal, monument van de eeuwige liefde tempels, Verloren Tuinen en dansµµIDe NDIA festival van Khajuraho

Delhi Mandawa

PRADESH G

Jaipur

an

ge

s

Agra

Kanpur Gwalior

Orchha Khajuraho

DAG 4: Delhi - Mandawa O-M-A Naar de Shekhawatiregio met zijn prachtig beschilderde haveli’s. Veel ervan zijn om­ gebouwd tot ecohotels. DAG 5: Mandawa - Jaipur O-M-A Naar Jaipur met onderweg nog halte langs de mooiste haveli’s. Bezoek aan de ‘Roze Stad’ met o.a. het Stadspaleis, het observatorium Jantar Mantar en het ‘Paleis der Winden’. DAG 6: Jaipur O-M-A Bezoek aan het Fort van Amber (Rajpoetarchitectuur). Aandacht voor de tuinen rond Jaipur en de woenstijnflora. DAG 7: Jaipir - Fatehpur Sikri - Agra O-M-A Naar Fatehpur Sikri, de keizerlijke hoofdstad van Akbar. De gebouwen in rode zandsteen zijn goed bewaard en werden al na 15 jaar verlaten wegens acute waterschaarste. Verder naar Agra.

Bhopal

DAG 1: Brussel - Delhi Vlucht naar Delhi. DAG 2: Delhi O-M-A Eerste verkenning van de brede lanen, regeringsgebouwen, groene parken en tuinen. Bezoek aan het mausoleum van Humayun. Verder naar het Rode Fort. DAG 3: Delhi O-M-A Wandeling langs de Delhi Ridge en zijn ‘heri­ tage jungle trail’. Bezoek aan Hauz Khaz, wat in het Urdu staat voor koninklijke watertank. Waterbeheer was altijd een specialiteit van de moslims en het is nog altijd een heikel thema in een miljoenenstad als Delhi. Bezoek aan de Lodhi Gardens, met grafmonumenten van de vorsten uit de gelijknamige dynastie. Afternoon tea in de hoofdzetel van INTACH.

DAG 8: Agra O-M-A Bezoek aan de Taj Mahal. Bijzondere aandacht voor de tuinen, aangelegd volgens Moghultraditie en een reflectie van het Paradijs. Ook de aanpalende tuinen, nabij de Yamuna, zoals de Ram Bagh en Moonlight Garden zijn een bezoek waard. DAG 9: Agra - Gwalior - Orchha O-M-A Naar Gwalior voor een bezoek aan het Man Singh-paleis. Bezoek aan Taragram Pahuj, een duurzaam ecologisch project rond waterwinning en verbetering van landbouwtechnieken. Verder naar Orchha. DAG 10: Orchha O-M-A Bezoek aan het pittoreske Orchha, aan de Betwarivier. Ook hier is het landschap bezaaid met paleizen, tempels, forten en grafmonumenten. Bezoek aan Rai Praveen Mahal. Verder naar Alipura Palace met onderweg bezoek aan de Barwa Sagar Dam.

DAG 11: Khajuraho O-M-A Naar Khajuraho, wereldberoemd voor zijn tempels uit de Chandeladynastie (9de-12de eeuw). Ze werden vooral bekend omwille van het erotisch beeldhouwwerk ook gekend uit de Kamasutra. Bezoek aan het oostelijk gedeelte (jaïntempels). DAG 12: Khajuraho O-M-A Bezoek aan het tijgerreservaat Panna en de Pandavwatervallen. In de namiddag naar de ‘Verloren Tuinen’, 13 tuinen die elk een apart verhaal vertellen. ‘s Avonds wonen we het vermaarde Khajuraho International Dance Festival bij met een voorstelling van klassieke dansen zoals ze aan de hoven van de vorsten werden opgevoerd. Topdansers uit alle streken van India voeren deze prachtige dansen uit met de verlichte tempels als achtergrond, een unieke sfeer. DAG 13: Khajuraho O-M-A Bezoek aan de westelijk gelegen tempels. De meeste tempels zijn gewijd aan Shiva. Vrije tijd. ‘s Avonds een tweede dansvoorstelling. DAG 14: Khajuraho - Delhi O-M-A Vlucht naar Delhi. Na het avondmaal, transfer naar de luchthaven. DAG 15: Delhi - Brussel Vlucht naar Brussel.

Kennismaking met India met lezingen door o.a. Geert Robberechts en Winand Callewaert. Leuven, za. 7 dec. van 13 tot 18 u.

I NTAC H

The Indian National Trust For Art and Cultural Heritage heeft wereldwijde afdelingen. Geert Robberechts leidt de Belgische tak, die zich vooral inzet voor de ‘Lost Gardens’ van Khajuraho maar ook op andere locaties tijdens deze reis wordt de erfgoedwerking van deze organisatie belicht.


rondrei zen wereld  121

GEERT ROBBERECHTS studeerde af als musicoloog aan de KU Leuven en is manager van La Petite Bande, maar heeft een grote passie voor India. Dat uit zich o.a. in zijn voorzitterschap van INTACH België, de cultuurraad van Leuven (ook voor Europalia India) en vele professionele bezoeken aan India.

reisdata èè 11 februari 2014 çç 25 februari 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.240 toeslag 1-persoonskamer: € 680 min. 12, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale Engelstalige gidsen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ 13 overnachtingen in uitstekende hotels

++ Vluchten naar Delhi h/t met

Jetairways, de luchthaventaksen

++ Transfers en vervoer ter plaatse per autocar met airconditioning

++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage- en

© Shutterstock

bijstandsverzekering


122  rondrei zen wereld

Met Vic De Donder naar

INDIA

HOOGTEPUNTEN VAN RA J A S THAN AAN BOOR D VAN D E LUXETREIN PALA C E ON WHEEL S

µµ7 nachten aan boord van de luxetrein

Palace on Wheels µµRanthambore en Bharatpur, tijger- en vogelreservaat µµDe Gouden Stad Jaisalmer µµDe Taj Mahal, monument van eeuwige liefde Chandigarh focus op Old en New Delhi µPA µExtra K IS TAN INDIA

Delhi

Bikaner Sikar Jaisalmer

Rajasthan

Jodhpur

Jaipur

Bharatpur Agra

Sawai Madhopur

Chittaugarh Udaipur Bhopal Ahmedabad Vadodara

Indore

Surat

DAG 1: Brussel - Delhi Vlucht naar Delhi. DAG 2: Delhi O-M-A Tocht door de hoofdstad langs o.a. de Jama Masjid Moskee en het Rode Fort, Raj Ghat, het monument ter ere van Ghandi en India Gate. Met een rickshaw rijden we door de drukke bazaarstraatjes van Chandani Chowk. In de namiddag naar Safdarjung Railway Station waar we aan boord gaan van onze trein Palace on Wheels. Vertrek naar Jaipur. DAG 3: Jaipur O-M-A Bezoek aan de ‘Roze Stad’ met het Paleis der Winden, speciaal gebouwd voor de dames van de harem, het Stadspaleis en het observatorium Jantar Mantar. Op een olifant naar het Amber Fort met zijn paviljoenen en paleizen,

waaronder het Spiegelpaleis, een herinnering aan de roem en rijkdom van de Mogols. DAG 4: Sawai Madhopur - Chittaurgarh O-M-A Nabij Sawai Madhopur ligt het wildreservaat van Ranthambore met o.a. de ruïnes van een 10de-eeuws fort. Dit nationale park wordt beschouwd als het beste tijgerreservaat van India en hopelijk laten de tijgers zich ook zien tijdens onze ochtendsafari. Tijdens de lunch op de trein genieten we van het kleurrijke landschap op weg naar Chittaurgarh. Bezoek aan het Fort waarvan de woelige geschiedenis terug gaat tot de Pandavas. DAG 5: Udaipur O-M-A Aankomst in het romantische Udaipur. Udai Singh, de leider van de Mewars, het oudste koningshuis van de Rajpoets, stichtte deze stad en bouwde sprookjesachtige paleizen in parken, tuinen en meren. Bezoek aan o.a. het Stadspaleis en boottocht op het Picholameer. DAG 6: Jaisalmer O-M-A Een ganse dag in de ‘Gouden Stad’ Jaisalmer in het hart van de Tharwoestijn. Het dankt zijn naam aan de goudgele zandstenen gebouwen. Een kamelenrit brengt ons naar de zandduinen van Sam. DAG 7: Jodhpur O-M-A Bezoek aan Jodhpur, de ommuurde stad met zeven poorten. Het onneembare Fort Meherangarh domineert de stad en was het grootste verdedigingswerk van Rajasthan. DAG 8: Bharatpur - Agra O-M-A In de ochtend het Keola Deo Ghana vogelreservaat. Tijdens het ontbijt sporen we naar Agra. Bezoek aan het Rode Fort. In de namiddag het hoogtepunt van onze reis met een bezoek aan de Taj Mahal. Dit mausoleum, door Shah Jehan opgetrokken ter ere van zijn geliefde Mumtaz Mahal, is van een ongeëvenaarde schoonheid. Na wat winkelen terug naar de

trein en we genieten een laatste keer van een heerlijk avondmaal aan boord.

DAG 9: Delhi O-M-A Na het ontbijt verlaten we de trein en nemen we de draad van onze bezoeken aan Delhi weer op met o.a. de Qutab Minar, Rashtrapati Bhavan, de vroegere residentie van de Britse onderkoning en de Gurdwara Sis Ganj, de levendige sikhtempel in het hart van de stad. DAG 10: Delhi O-M-A Het Nationaal Museum en de prachtige collecties van boeddhistische kunst en Mogolminiaturen en we sluiten de reis af aan het mausoleum van Humayun. Na het avondmaal transfer naar de luchthaven. DAG 11: Delhi - Brussel Terugvlucht en aankomst in Brussel Kennismaking met India met lezingen door o.a. Geert Robberechts en Winand Callewaert. Leuven, za. 7 dec. van 13 tot 18 u.

Palace on W heels

Een treinreis door India is een (ont)spannende manier om de diversiteit van het uitgestrekte subcontinent te beleven. Uw hotel op rails behoort tot de top vijf van luxetreinen in de wereld. De 14 wagons met telkens 4 coupés met twinbedden bieden modern comfort met eigen badkamer en toilet en zijn voorzien van airconditioning. In elke wagon staat een ‘Khidmatgar’ of butler tot uw dienst. In de 2 restaurants Maharaja en Maharani kan u genieten van hoogstaande gastronomie en worden exotische, Indiase, continentale en Rajasthani maaltijden geserveerd. In de bar of in de leeslounge kan u gezellig napraten met uw medereizigers terwijl de kleurrijke taferelen langs het spoor aan u voorbijglijden.


rondrei zen wereld  123

VIC DE DONDER studeerde Filosofie en Oosterse Taalkunde aan de U Gent en was journalist bij De Standaard. Zijn belangstelling gaat uit naar geschiedenis, zowel van de klassieke oudheid als van de nieuwste tijd. Hij publiceerde negentien boeken, historische documentaires en romans, en begeleidde al meer dan tderig Davidsfonds Cultuurreizen en Cultuurcruises, waarvan verscheidene naar India.

reisdata èè 25 maart 2014 çç 4 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer/compartiment: € 6.685 toeslag 1-persoonskamer/comparti­ ment: € 1.835 min. 12, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale Engelstalige gidsen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en

chauffeurs alsook het treinpersoneel

++ 7 overnachtingen aan boord van

© Shutterstock

de trein Palace on Wheels in 1- of 2-persoonscompartiment ++ 2 overnachtingen in hotel Claridge in Delhi ***** (of gelijkwaardig) ++ Maaltijden in volpension vanaf ontbijt op dag 2 tot het avondmaal dag 10 ++ Vluchten naar Delhi h/t met Jetairways, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse per autocar met airconditioning ++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


124  rondrei zen wereld

Met Prakash Goossens naar

INDIA

ZEVEN WEREL D GO D S D IEN S TEN IN EEN BETOVEREN D S UB C ONTINENT

µµParades in Delhi op de Dag van de Republiek µµAmritsar, Varanasi en Bodghaya, heilige topsteden µµKolkata, stad van paleizen µµDe religieuze mix van hindoeïsme, boeddhisme, islam, sikhisme, jaïnisme, bahai KA SH M IR en christendom CHI NA

Amritsar Uttarakhand

Delhi Uttar Pradesh Lucknow

Jaipur

NEPAL

Patna

Madhya Pradesh

Nagpur

Varanasi Bodghaya

Kolkata

Chhattisgarh

Bhubaneswar

I N D IA Hyderabad

Visakhapatnam

Andhra Pradesh

DAG 1: Brussel – Delhi Vlucht naar Delhi. DAG 2: Delhi O-M-A Delhi, hoofdstad van ‘Incredible India’. Bezoek aan o.a. de Qutub Minar en de imposante Jama Masjid Moskee. We rijden langs de India Gate, Raj Ghat, het monument voor Mahatma Ghandi en het Rode Fort. DAG 3: Delhi O-M-A Vandaag is het de ‘Dag van de Republiek’, met kleurrijke parades in Delhi. We ervaren de uitbundige sfeer tijdens een van de belangrijkste feestdagen van India. DAG 4: Delhi – Amritsar O-M-A Met de Shatabdi Express naar Amritsar, het spirituele en culturele centrum van de sikhs

en de meest bezochte toeristische plaats van India. Middagmaal aan boord. Bezoek aan de Gouden Tempel. Onder het baldakijn ligt de Grant Sahin, het heilige boek van de sikhs. DAG 5: Amritsar O-M-A Naar Jalia Wala Bagh. Daar vond in 1919 de slachting van Amritsar plaats. Verder naar de Indisch-Pakistaanse grens in Wagga, met de bizarre ceremonie van het wisselen van de wacht. Terugkeer naar Amritsar. DAG 6: Amritsar – Delhi – Varanasi O-M-A Vlucht via Delhi naar Varanasi, het mekka van de hindoebedevaarders. Onder Keizer Ashoka en de Gupta’s beleefde de stad een ongekende culturele en spirituele bloei. Met een riksja rijden we door de nauwe straatjes. Aan de ghats beleven we het ingetogen schouwspel van de door olielampen verlichte tempels en de drijvende Diyas of kaarsjes op de Ganges. DAG 7: Varanasi O-M-A Boottocht op de Ganges. Bij zonsopgang kunnen we de vrome hindoepelgrims zien die zich onderdompelen in de heilige rivier. En ook de crematieghats zijn onlosmakelijk verbonden met deze mystieke stad. Naar Sarnath, de wieg van het boeddhisme, waar Boeddha voor het eerst zijn leer predikte. DAG 8: Varanasi – Bodghaya O-M-A Naar Bodghaya met halte in Sasaram, met de monumenten van de Afghaanse heerser Sher Sha en Gaya. Een pelgrimsstadje genoemd naar de god die de hindoes verlost van hun zonden. DAG 9: Bodghaya O-M-A Het belangrijkste pelgrimsoord voor de boeddhisten met tal van kloosters en tempels. Hier bereikte Siddharta Gautama verlichting onder de bodhiboom. Bezoek aan de Mahabodhitempel met het grote Boeddhabeeld in lotushouding, de talrijke stoepa’s, de Diamanten

Troon en de stenen lotusbloemen die de voetstappen van Boeddha symboliseren. DAG 10: Bodghaya – Patna - Kolkata O-M-A Bezoek aan Nalanda, een centrum van boeddhistische kennis. Op zijn hoogtepunt kende deze klooster-universiteit tweeduizend leraren en tienduizend studenten. Verder tot Patna en vlucht naar Kolkata. DAG 11: Kolkata O-M-A Het vroegere Calcutta wordt beschouwd als de culturele hoofdstad van India. Naar de ‘Jewel Box Temple’ van de jaïns en verder naar Kumartuli, waar de grote godenbeelden in klei worden gemaakt voor de religieuze festivals. Langs het Marmeren Paleis naar College Street, met zijn enorme boekenmarkt. Bezoek aan het huis van Moeder Theresa. We bezoeken haar graf en Shishu Bhawan, het weeshuis. DAG 12: Kolkata O-M-A Over de Howrath Bridge naar de bloemenmarkt, de regeringsgebouwen, de St. John’s Church en de botanische tuin. Vervolgens naar het imposante Victoria Memorial, een prominente herinnering aan de Engelse aanwezigheid in India. We eindigen in het Indian Museum met zijn collectie van prachtige beelden uit heel India. DAG 13: Kolkata - Delhi O-M-A In de voormiddag vrije tijd om te winkelen. Vlucht naar Delhi. Na het avondmaal transfer naar de luchthaven. DAG 14: Delhi - Brussel Vlucht naar Brussel. Inleiding op de wereldgodsdiensten in India door Prakash Goossens in Gent. Za. 9, 16, 23 en 30 nov. van 10 tot 12.30 uur. Zoveel godsdiensten voor die ene God Stef Desodt


rondrei zen wereld  125

PRAKASH GOOSSENS studeerde onder meer aan de KU Leuven, de Université Robert Schuman in Straatsburg en de U.C.L. en was o.a. assistent aan de Rechtenfaculteit van de KU Brussel. Momenteel is hij verantwoordelijke projectenbeheer in Azië voor de Congregatie Broeders van Liefde. In die functie is hij vele malen teruggekeerd naar zijn geboorteland, India.

reisdata èè 24 januari 2014 çç 6 februari 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.670 toeslag 1-persoonskamer: € 790 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in kwaliteitsvolle hotels in

© Shutterstock

volpension vanaf ontbijt op dag 2 t.e.m. diner op dag 13 ++ Vluchten naar Delhi h/t met Jet Airways, binnenlandse vluchten (lunch aan boord of lunchpakket), de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse per autocar met airconditioning ++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


126  rondrei zen wereld

Met Vic De Donder naar

ZUID-INDIA HET PURE IN D IA

µµDoor de drie deelstaten Karnataka, Tamil Nadu en Kerala µµHoogtepunten uit de Indische tempel­ architectuur µµLevendige traditie van het hindoeïsme µµSravanabelagola, kennismaking met het jaïnisme µµBoottocht op de ‘Back Waters’ Davanagere

Nellore

ZUID INDIA Tumkur Hassan

Kolar

Chennai Kanchipuram Mahabalipuram

Bangalore Mysore

Pondicherry Calicut

Tamil Nadu

Coimbatore Trichy Tanjore Cochin Madurai Kerala Tirunelveli

SRI LANKA

DAG 1: Brussel – Frankfurt – Bangalore Vlucht naar Bangalore via Frankfurt. DAG 2: Bangalore – Hassan M-A Aankomst in Bangalore, centrum van de software-industrie, het ‘Silicon Valley’ van India. Doorreis naar Hassan. Bezoek aan de Hoysalatempels van Halebid en Belur, waarvan de schoonheid en verfijning gemakkelijk kunnen wedijveren met de beroemde tempels van Khajuraho en Konarak. DAG 3: Hassan – Mysore O-M-A Naar Sravanabelagola, een jaïnpelgrimsoord waar om de 12 jaar tijdens een religieus ceremonieel het hoofd van Bahubali ritueel wordt

gewassen met melk en yoghurt. Jaïnisten kennen geen goden of priesters en zweren alle aardse bezittingen af. We zien hier een van ’s werelds grootste monolithische beelden. Verder naar Mysore en bezoek aan de ‘Stad der Paleizen’, beroemd om haar wierook, sandelhout en zijde. DAG 4: Mysore Bezoek aan de Keshava Tempel van Somnath­ pur, een van de best bewaarde voorbeelden van de verfijnde Hoyasala-architectuur. DAG 5: Mysore – Calicut O-M-A Doorreis naar Calicut in Kerala waar Vasco da Gama aan land ging. DAG 6: Calicut – Cochin O-M-A Na het ontbijt rijden we naar Cochin, de historische en levendige havenstad. Bezoek aan de joodse synagoge. ’s Avonds wonen we een Kathakali dansopvoering bij. DAG 7: Cochin O-M-A Bezoek met o.a. de bekende Chinese visnetten, Fort Cochin, de oudste Europese nederzetting met de St. Franciscuskerk en het Hollands Paleis. Naar Alleppey waar we aan boord gaan van een ‘house boat’. We varen langs de kanalen en genieten van het prachtige schouwspel van het dagelijkse leven op en langs de ‘Back Waters’. DAG 8: Cochin – Periyar O-M-A Doorheen een prachtige natuur met afwisselende vegetatie naar Periyar. Hier maken we kennis met een waaier aan kruiden waarvoor de Indische keuken zo bekend is. DAG 9: Periyar – Madurai O-M-A Naar Madurai, een van de oudste tempelsteden. De gigantische en Dravidische Mee­ nakshitempel domineert het stadsbeeld met zijn kleurrijk geschilderde goden en demonen. Het complex is gewijd aan Shiva, die elke avond symbolisch, met religieuze mu-

ziek en gebeden, naar het slaapvertrek van zijn gemalin Menakshi wordt gedragen. Het Madurai­museum is ondergebracht in de ‘Zaal met Duizend Zuilen’. Vervolgens bezoeken we het Tirumal Nayak. DAG 10: Madurai – Trichy – Tanjore O-M-A Naar Trichy voor bezoek aan de Rangana­ thaswamitempel gewijd aan Vishnu. Deze tempelstad omvat 21 poorten en 7 omwallingen. Verder naar Thanjavur of Tanjore. DAG 11: Tanjore O-M-A Bezoek aan de Brihadeeshawartempel, de grootste van India, het summum van Indische tempelarchitectuur. DAG 12: Tanjore – Pondicherry O-M-A Naar Pondicherry, een blijvende herinnering aan de Franse bezetting. Onderweg bezoeken we Chidambaran en de tempel gewijd aan ‘Shiva, de kosmische danser’. DAG 13: Pondicherry – Mahabalipuram O-M-A Naar de tempelstad Mahabalipuram aan de kust. Hier vinden we o.a. de Boetedoening van Arjuna, het grootste bas-reliëf ter wereld, het gebeitelde verhaal uit de Mahabharata en de vijf prachtige Rathatempels. DAG 14: Mahabalipuram – Kanchipuram – Chennai O-M-A Naar Kanchipuram, een van de zeven heiligste hindoeplaatsen, ook de ‘Gouden Stad met de Duizend Tempels’ genoemd. Verder naar Chennai voor stadsrondrit en avondmaal. Transfer naar de luchthaven. DAG 15: Chennai – Frankfurt – Brussel Terugvlucht naar Brussel. Het Mogolrijk Pracht en pr aal van een oude Indiase beschaving door Dirk Collier in Diest. Do. 3, 10, 17 en 24 okt. van 14 tot 16 uur


rondrei zen wereld  127

VIC DE DONDER studeerde Filosofie en Oosterse Taalkunde aan de UGent en was journalist bij De Standaard. Zijn belangstelling gaat uit naar geschiedenis en o.m. naar die van het eeuwenoude China en India. Hij publiceerde al twintig boeken, historische documentaires en romans en begeleidde al meer dan 30 Davidsfonds Cultuurreizen.

reisdata èè 15 november 2013 çç 29 november 2013

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.360 toeslag 1-persoonskamer: € 780 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Alle toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs en bagagediensten

++ Verblijf in comfortabele hotels in

© Shutterstock

volpension vanaf de lunch op dag 2 t.e.m. het diner op dag 14 ++ Vluchten Brussel–Bangalore/ Chennai–Brussel met Lufthansa via Frankfurt, de luchthaventaksen ++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


128  rondrei zen wereld

Met Marc Van Craen naar

MYANMAR

LAN D VAN D UIZEN D EN PAGO D E S , S TOEPA’ S EN MONNI K EN

µµOntdek de oorspronkelijke vorm van het boeddhisme µµOntmoet de vriendelijke Birmanen µµPagan en zijn duizenden pagodes µµDe drijvende tuinen en de beenroeiers op het Inlemeer Monywa Mandalay Nyaung U Pagan

Pindaya Heho Inle Meer

M YA NMAR

Nay Pyi Taw

Pyay

Taungoo

Bago Pathein

Yangon

DAG 1: Brussel - Bangkok - Yangon Vlucht via Bangkok naar Yangon. DAG 2: Yangon M-A Aankomst in de ochtend. Eerste bezoek aan de hoofdstad met tal van pagodes, de Indische en de Chinese wijk. We raken, bij zonsondergang, in de ban van het goud van de Shwedagon­ pagode, het symbool van Myanmar. DAG 3: Yangon - Heho - Inlemeer O-M-A Vlucht naar Heho en doorreis naar het Inlemeer via het dorpje Nyaugshwe. Naar ons hotel met een gemotoriseerde kano. Bezoek aan de pagode van Phaung Daw Oo en het Nga-Pheklooster waar de monniken een demonstratie geven met hun springende katten.

DAG 4: Inlemeer - In Dein O-M-A Bezoek aan In Dein met zijn 1.000 pagodes. We zien ook de beenroeiers en de prachtige drijvende tuinen.

pagodes, tempels en kloosters die gebouwd werden door koning Anawrahta tijdens de Pagandynastie. We genieten van een prachtige zonsondergang.

Dag 5: Inlemeer - Pindaya O-M-A Naar het kleine stadje Pindaya. Bezoek aan de Shwe-Umingrotten van Pindaya met een collectie van meer dan 8.000 boeddhistische beelden.

DAG 11: Pagan - Nyaung U - Yangon O-M-A Verder bezoek aan de site van Pagan. Vlucht naar Yangon. ’s Avonds afscheidsdiner in ‘Le Planteur’.

DAG 6: Pindaya - Heho - Mandalay O-M-A Bezoek aan de lokale markt. Naar Heho, vlucht naar Mandalay, culturele hoofdstad van Myanmar. Deze geheimzinnige koningsstad heeft een exotische charme die grote indruk maakt op vele bezoekers. DAG 7: Mandalay - Amarapura O-M-A Boottocht naar Ava met bezoek aan het teakhouten Bagayaklooster. In de namiddag de Mahamunipagode en het Shwenandawklooster. Verder de Kyauktawgyipagode met de zittende Boeddha, gehouwen uit één stuk marmer. Naar Amarapura, de oude hoofdstad, waar we bij zonsondergang over de U Beinbrug naar de Pathodawgyipagode wandelen. DAG 8: Mandalay - Sagaing - Monywa O-M-A Naar Monywa met halte in Sagaing Hill met een prachtig panorama op de witte pagodes. We steken de Chindwinrivier over voor een bezoek aan de Po Win Taunggrotten met hun duizenden muurschilderingen en 12de-eeuwse figuren. DAG 9: Monywa - Pakkoku - Pagan O-M-A Langs de westelijke oever van de Irriwaddy via de archeologische site van Ma Oo Le naar Pakkoku, bekend voor zijn ‘cherootsigaartjes’. Nadien maken we een boottocht over de Iriwaddy tot in Pagan. DAG 10: Pagan O-M-A Pagan is een van de rijkste archeologische sites van Azië. Hier vinden we meer dan 2.000

DAG 12: Yangon O-M Vrije tijd voor een laatste bezoek (eventueel aan het Nationaal Museum) en winkelen in de Bogyoke Market. 's Avonds terugvlucht naar Bangkok en aansluitend naar Brussel. DAG 13: Bangkok - Brussel Aankomst ’s ochtends.

Pagan , magie in steen

Overal onder de Birmaanse zon schitteren elegante tempels, stoepa’s, witgekalkt of verguld, en pagoden als gouden torens tussen weelderige nuances van tropisch groen. Pagan is een magisch oord, even mysterieus en indrukwekkend als het oude Angkor, maar minder somber.

Z wijgzame monniken en gouden stoepa’s

Bijna alle Birmanen zijn volgelingen van “de leer van de ouderen”, het Theravadaboeddhisme. Alle aspecten van het Birmaanse leven zijn doordrongen van boeddhistische praktijken en elke dag begint met de stille optocht van monniken, die in het licht van de opkomende zon met hun bedelnap op ronde trekken. Je kunt er bijna dagelijks deelnemen aan feestelijke ordinaties, waarbij familie en vrienden een toekomstige monnik in een kleurrijke stoet naar het klooster vergezellen. Bizarre goden kleuren het dagelijks leven van de Birmanen en geven aan de tempels een stemming die in geen enkel ander boeddhistisch land te vinden is. Die unieke sfeer wordt nog intenser door de uitstraling van de typische tempelarchitectuur.


rondrei zen wereld  129

MARC VAN CRAEN behaalde, na zijn studies Toerisme in Mechelen, een Bachelor of Arts in Far East Area Studies en een Master of Arts in International Relations aan Sophia University in Tokyo. Hij heeft een lange diplomatieke carrière achter de rug en was o.a. van 1996 tot 1998 ambassadeur in Indonesië. Nu is hij o.a. docent Buitenlandse Handel aan Hogeschool Gent.

reisdata èè 18 maart 2014 çç 30 maart 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 4.760 toeslag 1-persoonskamer: € 1.035 min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

++ Toegangsgelden voor de vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor chauffeurs en lokale gidsen

++ Overnachtingen met ontbijt in uitstekende hotels

++ Volpension vanaf lunch op dag 2 t.e.m. lunch op dag 12

++ Vluchten Brussel-Bangkok-Yangon h/t

© Shutterstock

met Thai Airways, de binnenlandse vluchten, de luchthaventaksen ++ Visumkosten en –regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


130  rondrei zen wereld

Met Marc Van Craen en Vic De Donder op

CRUISE NAAR INDONESIË EEN WEREL D VAN C ULTUREN EN BE S C HAVINGEN IN ZUI D OO S T- AZI Ë

µµDe terrassentempel van Borobodur µµExcursies op Java, Bali en Sulawesi µµUitgebreide bezoeken aan wereldstad Singapore

µµCruise aan boord van het luxueuze

cruiseschip MS Rotterdam van de Holland America Line

Singapore

M AL E IS I Ë

Makasar

Jakarta

Semarang Surabaya JAVA BALI Tanah Ampo

Komodo

Lombok

INDONESIË

DAG 1: Brussel - Amsterdam - Singapore Transfer naar Amsterdam en rechtstreekse vlucht naar Singapore. DAG 2: Singapore M-A Aankomst ‘s morgens. Na wat rust en lunch bezoeken we het Merlion Park en spenderen we wat (vrije) tijd op Orchard Road. Hotelovernachting. DAG 3: Singapore O-M-A Verdere kennismaking met deze multiculturele stad. We wandelen door het Muslim Quarter en Little India en bewonderen de beroemde orchideeëntuin. Na de lunch schepen we in op de MS Rotterdam. DAG 4: Op zee O-M-A Op ons varend hotel genieten we van de faciliteiten en het mooie uitzicht. We varen langs Sumatra en door de Straat van Selat Galasa naar Java. Onze reisbegeleiders geven een lezing.

DAG 5: Tanjung Priok ( Jakarta, Java) O-M-A We bezoeken het National History Museum. Daarna bezoek aan het Taman Fatahillah Museum, het voormalige hart van de Nederlandse administratie. DAG 6: Samarang ( Java) O-M-A Een volledige dagtocht naar Borobodur, de heerlijke tempel gebouwd door de boeddhistische Sailendravorsten. Elk van de tien terrassen symboliseert een stap op de weg naar het Nirwana. DAG 7: Op zee O-M-A Onze reisbegeleiders geven een lezing. DAG 8: Tanah Ampo (Bali) O-M-A We ontdekken het unieke Balinese landschap. Bezoek aan de beroemde rijstvelden van Rendang en lunch in een lokaal restaurant. Bezoek aan de Puri Agung, het paleis van de eerste koning van Karangasem. DAG 9: Tanah Ampo (Bali) O-M-A Bezoek aan het omwalde bergdorpje Tenganan. Nadien bewonderen we het prachtige Karangasem waterpaleis. Een uitgebreid complex met waterpartijen en zwembaden gevoed door een natuurlijke bron. DAG 10: Lembar (Lombok) O-M-A Bezoek aan het stadje Mataram met zijn Lingsar­tempelcomplex. Lombok is beroemd voor zijn parels, dus is een bezoek aan de parel­ winkeltjes en de Sayang Kunstmarkt aangewezen. Onze reisbegeleiders geven een lezing. DAG 11: Komodo O-M-A De dag van de draak! Meer dan duizend van deze beroemde reptielen – de Komodovaranen – leven op het eiland in een beschermd milieu. Onder begeleiding van getrainde rangers trekken we het woud in op zoek naar dit unieke dier. Onze reisbegeleiders geven een lezing.

DAG 12: Ujung Padang (Sulawesi) O-M-A In Paotere kijken we hoe de bootslui hun traditionele schoeners laden en lossen, waarna we rondwandelen op de kleurrijke markt. Na een bezoek aan het Fort Rotterdam bezoeken we het Jalan Somba Opu Shopping Centre met zilveren juweeltjes uit Kendari, handwerk uit Torojan, Chinees porselein, brons uit Makares en zijde uit Sengkang. DAG 13: Op zee O-M-A Onze reisbegeleiders vergasten ons op een lezing. DAG 14: Soerabaja O-M-A Soerabaja is de tweede grootste stad van Indonesië en de hoofdstad van Oost-Java. We bezoeken de stad en zien onder meer een bloemenmarkt op de oever van de Kayoonrivier en een oude sigarettenfabriek met Hollandse koloniale gebouwen uit 1858. DAG 15: Op zee O-M-A Laatste lezing door onze reisbegeleiders. DAG 16: Singapore O-M-A In de late namiddag varen we de haven van Singapore binnen. Laatste overnachting aan boord. DAG 17: Singapore O-M-A Ontscheping en laatste bezoek aan deze moderne metropool. We bezoeken het National Museum waar we een goed beeld krijgen van het ontstaan en de ontwikkeling van de stadstaat. Met wat vrije tijd en een cocktail in een ‘skybar’ in een van de vele wolkenkrabbers nemen we afscheid. DAG 18: Singapore - Amsterdam - Brussel Aankomst in Amsterdam en transfer per autocar naar Brussel.


rondrei zen wereld  131

MARC VAN CRAEN behaalde, na zijn studies Toerisme in Mechelen, een Bachelor of Arts in Far East Area Studies en een Master of Arts in International Relations aan Sophia University in Tokyo. Hij heeft een lange diplomatieke carrière achter de rug en was o.a. van 1996 tot 1998 ambassadeur in Indonesië. Nu is hij o.a. docent Buitenlandse Handel aan Hogeschool Gent. VIC DE DONDER studeerde Filosofie en Oosterse Taalkunde aan de U Gent en was journalist bij De Standaard. Zijn belangstelling gaat uit naar geschiedenis, zowel van de klassieke oudheid als van de nieuwste tijd. Hij publiceerde negentien boeken, historische documentaires en romans, en begeleidde al meer dan dertig Davidsfonds Cultuurreizen en Cultuurcruises.

reisdata èè 12 februari 2014 çç 1 maart 2014

R eissom per pers . 2-p.buitenkajuit Cat. E: € 6.885 2-p.buitenkajuit Cat. D: € 7.065 2-p.buitenkajuit Cat. C: € 7.195 2-p.buitenkajuit Cat. CA: € 7.395 1-p.kajuit: op aanvraag min. 15, max. 25 deelnemers

I nbegrepen

© Shutterstock

++ Toegangsgelden voor vermelde

bezoeken en excursies, waarvan 8 cruise-excursies (totale waarde: € 850) ++ Reisbegeleiding en lezingen aan boord ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen, chauffeurs, bagagediensten en boordpersoneel (waarde: € 200) ++ Verblijf in volpension in gekozen kajuittype op het luxueuze cruiseschip MS Rotterdam***** ++ Overnachtingen met ontbijt en 1 lunch in uitstekend vijfsterrenhotel in Singapore voor de cruise ++ 2 lunches en 2 avondmalen in lokale restaurants in Singapore voor en na de cruise ++ Vluchten Amsterdam-Singapore h/t met Singapore Airlines, de luchthaventaksen ++ Transfers (o.a. Brussel-Amsterdam h/t) en vervoer ter plaatse ++ Aanlegtaksen, havengelden en visum (waarde: € 400) ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


132  rondrei zen wereld

Met Rein Van Keer en Karel Claes naar

ETHIOPIË

BELEEFREI S NAAR ‘ D E WIEG VAN ONZE BE S C HAVING ’

µµBezoek aan de prachtige rotskerken van

Lalibela µµSporen van het Aksumitische rijk en de Ark des Verbonds µµDe bronnen van de (Blauwe) Nijl en boottocht op het Tanameer µµKennismaking met dynamische ontwikkelingsprojecten RODE ZEE

DAG 10: Bahir Dar O-M-A De watervallen van de Blauwe Nijl. Boottocht op het Tanameer en bezoek aan het klooster Ura Kidane-Mihret.

Dat project biedt wetenschappelijke en financiële steun aan allerlei buitenlandse projecten. DAG 4: Mekele O-M-A Bezoek aan o.a. het project van de KU Leuven in Hagere Selam, op ongeveer 45 km van Mekele. Bezoek aan het typische dorpje en de appelplantage, picknicklunch en project­ wandeling begeleid door een betrokken project­leider.

DAG 11: Bahir Dar – Lalibela O-M-A Via Debre Tabor naar Lalibela: een rit van 300 km door weerom een prachtig stuk natuur. Bezoek aan de vlakbij gelegen 13de-eeuwse rotskerken die beschouwd worden als een van de acht wereldwonderen (Unesco wereld­ erfgoed). De toenmalige koning Lalibela was zodanig in de ban van Jeruzalem dat hij de heilige stad symbolisch liet uithakken in de rotsen. ‘Het Zwarte Jeruzalem’ is een van de hoogtepunten van deze reis.

Axum

ETHIOPIË Gondar

Lalibela

Bahir Dar

Addis Abeba

DAG 1: Brussel – Parijs - Addis Ababa Transfer naar Parijs en lijnvlucht naar Addis Ababa. DAG 2: Addis Ababa M-A Bezoek aan o.m. de St. Georgekathedraal en het Nationaal Museum met o.a. de overblijfselen van het 3,5 miljoen jaar oude skelet van Lucy. Kennismaking met de projecten van Caritas International. DAG 3: Addis Ababa – Mekele O-M-A Vroeg ontbijt en binnenlandse vlucht naar Mekele. In de namiddag, toelichting rond het project ontwikkelingssamenwerking van de VLIR, de Vlaamse Interuniversitaire Raad.

DAG 5: Mekele – Axum O-M-A We rijden richting Adigrat. Bezoek aan een voedselproject van Caritas. Picknicklunch onderweg. Door een prachtig en afwisselend landschap rijden we verder tot Axum. DAG 6: Axum O-M-A We starten in het Antropologisch Museum dat talloze antiquiteiten tentoonstelt. Verder bezoek aan de 2000 jaar oude monolithische stèles, het graf van koning Khaleb en de ruïnes van het paleis van koningin Sheba. In het stadspark liggen de resten van het paleis van koning Ezana (4de eeuw). Tot slot de Tsion Maryamkathedraal die de Ark van het Verbond huisvest. DAG 7: Axum – Simien O-M-A Door de Tekezekloof naar de sublieme en impressionante Simien Mountains. DAG 8: Simien – Gondar O-M-A In de voormiddag maken we een wandeling in dit prachtige natuurkader en gaan we op zoek naar de hier bekende Geladabavianen. Vervolgens naar Gondar. DAG 9: Gondar – Bahir Dar O-M-A Bezoek aan het sprookjesachtige Gondar, de voormalige keizerlijke hoofdstad: het ommuurde paleisdomein, de Debre Berhane Selassiekerk en het Bad van Fasilidas, oorspronkelijk een lustslot met idyllische tuin. Naar Bahar Dar.

© Shutterstock

Mekele

DAG 12: Lalibela O-M-A Bezoek aan de 13de-eeuwse grotkerk Yemrahane Kristos. Vrije tijd of wandeling in de omgeving. We maken zeker ook tijd voor een typische koffieceremonie. DAG 13: Lalibela - Addis Ababa – Brussel O-M-A Vlucht naar Addis voor de laatste bezoeken zoals het Etnografisch Museum. Afscheidsdiner met Ethiopische folklore. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. DAG 14: Addis Ababa - Parijs - Brussel Aankomst in de ochtend en aansluitend transfer naar Brussel.


rondrei zen wereld  133

REIN VAN KEER is licentiaat Germaanse filologie en mentorcoach voor aanvangsbegeleiding in het secundair onderwijs. Ze geeft al meer dan 30 jaar Nederlands en Engels. Daarnaast begeleidt en organiseert ze inleefreizen naar o.m. Thailand, India, ZuidAfrika, Bolivië, Kenia en Ethiopië. KAREL CLAES is Germanist en heeft een Baccalaureaat Wijsbegeerte. Hij was o.a. cultureel medewerker VRT, directeur Artsen Zonder Grenzen en is nu zaakvoerder van Dialocom. Hij is als vrijwilliger consultant voor meer dan 25 non-profit verenigingen, met bijzondere inzet voor Ondernemers voor Ondernemers. Karel Claes heeft ervaring met inleefreizen naar o.a. Ethiopië en Tanzania.

reisdata èè 10 mei 2014 çç 23 mei 2014 Deze ‘beleefreis’ vindt plaats i.s.m. ‘Ondernemers voor onder­ nemers’.

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.240 toeslag 1-persoonskamer: € 410 min. 15, max. 19 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Boottocht op het Tanameer ++ Reisbegeleiding en lokale Engelstalige gidsen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Bezoek aan diverse ontwikkelingsprojecten

++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ De maaltijden vanaf de lunch op

dag 2 t.e.m. het diner op dag 13, alsook flesjes mineraal water ++ Lijnvluchten Parijs - Addis Ababa h/t met Ethiopian Airlines, binnenlandse vluchten, de luchthaventaksen, transfer naar Parijs CDG per trein of autocar ++ Transfers en vervoer ter plaatse volgens programma ++ Visumkosten en -regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


134  rondrei zen wereld

Met Katelijne Hermans naar

Ethiopië

VERRA S S EN D EN HI S TORI S C H LAN D VAN VER S C HEI D ENHEI D, S C HOONHEI D EN RI J K D OM

µµPalmzondag in Axum, eeuwenoude tradities µµHet indrukwekkende Simiengebergte µµBezoek aan de prachtige rotskerken van Lalibela µµSporen van het Aksumitische rijk en de Ark des Verbonds µµDe bronnen van de (Blauwe) Nijl en boottocht op het Tanameer RODE ZEE

Axum

ETHIO PIË

DAG 4: Dire Dawa O-M-A De markt van Awodai, waar de qat verhandeld wordt. In de namiddag de markt en het oude treinstation. DAG 5: Dire Dawa - Debre Zeit O-M-A Een tocht van 425 km leidt ons door de streek van de Oromo en Afarstammen. DAG 6: Debre Zeit - Addis Ababa O-M-A Terug naar Addis. Bezoek aan het Etnologisch Museum, de drukke Mercato en de Trinitykathedraal, de grootste orthodoxe kerk van het land en laatste rustplaats van keizer Haile Selassie.

Gondar Lalibela

Bahir Dar

Dire Dawa

Addis Abeba

een smeltkroes van volkeren en culturen. Bij valavond kunnen we buiten de stadsmuur het voederen van de hyena's door de legendarische hyenaman bijwonen.

Harar

Debre Zeit

DAG 1: Brussel – Parijs - Addis Ababa Transfer naar Parijs en aansluitend rechtstreekse vlucht naar Addis Ababa. DAG 2: Addis Ababa M-A B e z o e ke n a an on d e r m e e r d e St . George­kathedraal en het Nationaal Museum met o.a. de overblijfselen van het 3,5 miljoen jaar oude skelet van Lucy. DAG 3: Dire Dawa - Harar - Dire Dawa O-M-A Vlucht naar Dire Dawa en doorreis naar Harar voor bezoek aan de culturele en historische hoogtepunten en de plaatselijke markt:

DAG 7: Addis Ababa - Axum O-M-A Vlucht naar Axum en bezoek aan het Antropologisch Museum, de Tsion Maryamkathedraal, die de Ark des Verbonds huisvest. Eén monnik staat in voor het bewaken van dit mysterie en hij zal dan ook alleen bij zijn dood de kerk nog verlaten. Start van de festiviteiten voor het grote Palmzondagfeest. DAG 8: Axum O-M-A In het stadspark zien we de resten van het paleis van koning Ezana (4de eeuw), de 2.000 jaar oude monolithische stèles, het graf van koning Khaleb en de ruïnes van het paleis van koningin Sheba. DAG 9: Axum - Simiengebergte O-M-A Door het indrukwekkende Simiengebergte, een traject van 280 km, dat bijna eentonig wordt in al zijn grootsheid. Unesco Werelderfgoed! DAG 10: Simiengebergte - Gondar O-M-A In de voormiddag maken we nog een wandeling en gaan vooral op zoek naar de hier bekende Geladabavianen. In de namiddag

doorreis naar Gondar. Bezoek aan de sprookjesachtige voormalige keizerlijke hoofdstad: het ommuurde paleisdomein, de Debre Berhane Selassiekerk en het Bad van Fasilidas, oorspronkelijk een lustslot met idyllische tuin. DAG 11: Gondar - Bahir Dar O-M-A Naar Bahar Dar en de watervallen van de Blauwe Nijl. Boottocht op het Tanameer en bezoek aan het klooster Ura Kidane-Mihret. DAG 12: Bahir Dar - Lalibela O-M-A Vlucht naar Lalibela. Bezoek aan de vlakbij gelegen 13de-eeuwse rotskerken, die beschouwd worden als een van de acht wereldwonderen (Unesco Werelderfgoed). De toenmalige koning Lalibela was zodanig in de ban van Jeruzalem dat hij de heilige stad symbolisch liet uithakken in de rotsen. Lalibela, ook wel als ‘Het Zwarte Jeruzalem’ omschreven, is een van de hoogtepunten van deze reis. DAG 13: Lalibela O-M-A Bezoek aan de 13de-eeuwse grotkerk Yemrahane Kristos. Vandaag is het Goede Vrijdag en we beleven de ingetogen sfeer. DAG 14: Lalibela O-M-A Verder bezoek aan de rotskerken. In de namiddag naar de wekelijkse markt en de kleine dorpjes in de buurt. We genieten van de Afrikaanse paasdrukte. DAG 15: Lalibela - Addis Ababa O-M-A Vlucht naar Addis voor de laatste bezoeken of om wat te winkelen. Afscheidsmaal met Ethiopische folklore. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht DAG 16: Addis Ababa - Parijs - Brussel Aankomst in Parijs en aanluitend transfer naar Brussel.


rondrei zen wereld  135

KATELIJNE HERMANS werkte jarenlang voor het tv-journaal en trok regelmatig op reportage naar Ethiopië. Zij geraakte in de ban van de prachtige natuur en de lokale bevolking en keerde daarom meermaals privé terug naar dit boeiende land.

reisdata èè 6 april 2014 çç 21 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.460 toeslag 1-persoonskamer: € 360 min. 15, max. 19 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Boottocht op het Tanameer ++ Reisbegeleiding en lokale Engelstalige gidsen

++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor chauffeurs en lokale gidsen

++ Verblijf in eenvoudige doch

comfortabele standaardhotels

++ De maaltijden vanaf de lunch op dag 2 t.e.m. het diner op dag 15, alsook flesjes mineraalwater ++ Lijnvluchten Parijs-Addis Ababa h/t met Ethiopian Airlines, binnenlandse vluchten, de luchthaventaksen, transfer van Brussel naar Parijs CDG per autocar of trein ++ Transfers en vervoer ter plaatse volgens programma ++ Visumkosten en -regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


136  rondrei zen wereld

Met Marc Van Craen en Karel Claes naar

TANZANIA

EEN ‘ BELEEFREI S ’ D OOR D E WIL D E ONGEREPTHEI D VAN ZUI D OO S T- AFRI K A

µµPrachtige wildparken µµRuime aandacht voor ngo-projecten µµToerisme ten voordele van de lokale bevolking

µµVerblijf in leuke lodges, bungalows en tentenkampen

KENYA LAKE N AT R O N

Longido

K I LI MA NJA R O N. P.

NGORONGORO A R U SH A N . P.

Moshi

Arusha LAKE M A N YA R A N . P.

Kilimanjaro International Airport

Tarangire TA R A N G I R E N . P.

TA NZANIA

DAG 1: Brussel - Amsterdam - Arusha Vlucht via Amsterdam naar Arusha Kilimanjaro International Airport. Transfer naar onze verblijfplaats Moshi, ook de uitvalsbasis van de beklimmers van de Kilimanjaro. Verblijf in de Bristol Cottages. DAG 2: Moshi - Rombu Mkuu - Moshi O-M-A Naar Rombu Mkuu en zijn watervallen. Het water, dat hier afgetapt wordt, stroomt door 8 km lange pijpen naar de Bella View Fresh Fruit Factory. Daar vermengt men het water met de pulp van ananas en mango, waarna lokale boeren het fruitsap klaarmaken voor export.

DAG 3: Moshi - Uru Village - Arusha O-M-A Naar Uru Village, een klein dorpje aan de voet van de Kilimanjaro. Hier zijn we te gast op een koffiecoöperatieve. We plukken, drogen en roosteren koffiebonen voor ons eigen kopje koffie. Doorreis naar Arusha, hoofdkwartier van heel wat internationale organisaties. Toelichting door Trias over lopende ontwikkelingsprojecten. DAG 4: Arusha - Longido - Lake Natron O-M-A Vroeg vertrek naar Longido. Verder naar Lake Natron voor overnachting in het Lake Natron Halisi Camp in de buurt van Engaressero Village. Het kamp zorgt voor werkgelegenheid en inkomsten voor de lokale Masaï. Er zijn 8 tenten voor telkens 4 personen. DAG 5: Lake Natron O-M-A We verkennen Lake Natron, een van de vele alkalinemeren van Tanzania en een belangrijke broedplaats van kleine flamingo’s. Het landschap is adembenemend en ruw. In de namiddag trekken we naar de watervallen. DAG 6: Lake Natron - Kitumbaine Karatu O-M-A Rit naar Kitumbaine en het Engarukabekken en kennismaking met diverse ngo-projecten. In de namiddag naar Karatu. De Kudu Lodge wordt de uitvalsbasis voor onze safari’s naar de prachtige nationale parken in de buurt. DAG 7: Lake Manyara O-M-A Naar Lake Manyara. In het park zorgen onder­grondse riviertjes voor een uitbundige groene vegetatie. Het park is ook bekend voor zijn boomklimmende leeuwen. DAG 8: Ngorongoro Krater O-M-A Dit gebied wordt afgeschermd door kraterwanden en is daardoor het dichtstbevolkte wildgebied ter wereld. De kans om de ‘Big Five’ (neushoorn, buffel, olifant, luipaard en leeuw) hier te spotten is dan ook bijzonder groot.

DAG 9: Mto wa Mbu O-M-A We maken kennis met verschillende stammen zoals de Mbugwe, de Iraqw, de Gorowa, de Irangi en de Chagga. We kunnen genieten van bananenbier en leren meer over het persen van palmolie en de ambachtelijke productie van allerlei dagelijkse gebruiksvoorwerpen DAG 10: Tarangire National Park O-M-A Dit park is misschien minder bekend maar heel bijzonder. Grote kuddes olifanten trekken hier rond. Terugkeer naar Moshi. DAG 11: Samanjiro District O-M-A Naar het Samanjiro District met o.a. suikerrietplantages en heel wat uienboeren. De ngo’s zijn hier vooral bezig met promotie van water­besparende initiatieven, het beperken van naoogstverliezen en het ondersteunen van de werking van jonge boerenorganisaties. DAG 12: Arusha - Amsterdam - Brussel O-M We genieten nog een laatste keer van de natuur met een wandeling door het Rau­ woud, aan de voet van de Kilimanjaro. In de late namiddag transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. DAG 13: Brussel Aankomst in de voormiddag. B E LE E FR E I S?

De werking van de ngo’s in Tanzania wil vooral de omschakeling van zelfvoorziening naar een meer marktgeoriënteerde landbouwproductie begeleiden, zonder blind te blijven voor de nieuwe kansen die de toeristische sector biedt. Met deze reis streven we naar ecologisch en sociaal verantwoord toerisme, het label ‘beleefreis’ waardig. Deze ‘beleefreis’ vindt plaats i.s.m. ‘Ondernemers voor ondernemers’.


rondrei zen wereld  137

MARC VAN CRAEN behaalde, na zijn studies Toerisme in Mechelen, een Bachelor of Arts in Far East Area Studies en een Master of Arts in International Relations aan Sophia University in Tokyo. Hij heeft een lange diplomatieke carrière achter de rug en is stichtend lid van Africalia en voorzitter van de projectencommissie van “Corporate Funding Programme”: een vzw ten bate van duurzame ontwikkeling in de derde wereld. KAREL CLAES is Germanist en heeft een Baccalaureaat Wijsbegeerte. Hij was o.a. cultureel medewerker VRT, directeur Artsen Zonder Grenzen en is nu zaakvoerder van Dialocom. Hij is als vrijwilliger consultant voor meer dan 25 non-profit verenigingen, met bijzondere inzet voor Ondernemers voor Ondernemers. Karel Claes heeft ervaring met inleefreizen naar o.a. Ethiopië en Tanzania.

reisdata èè 5 juni 2014 çç 17 juni 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 4.110 toeslag 1-persoonskamer: €480 (de toeslag is voor single accom­ modatie in Moshi, Arusha en de Kudu Lodge. Het verblijf in Lake Natron is in gedeelde tent). min. 15, max. 26 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor de nationale parken

++ Reisbegeleiding en lokale Engelstalige gidsen

++ Bezoek aan diverse

ontwikkelingsprojecten

++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in lodges, bungalows en tentenkampen

© Shutterstock

++ De maaltijden vanaf de lunch op

dag 2 t.e.m. de lunch op dag 12 met af en toe een picknicklunch tijdens de excursies of de safari’s ++ Lijnvlucht naar Arusha met KLM, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in minibusjes en 4x4 voertuigen voor de safari’s ++ Visumkosten en -regeling ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


138  rondrei zen wereld

Met Ronald Sledsens naar

OOST-USA: WASHINGTON & PHILADELPHIA BOSTON & NEW YORK K ERN EN C ULTUUR VAN EEN WEREL D MA C HT

µµUitgebreid bezoek aan New York,

‘the Big Apple’ µµDe presidentiële stad Washington DC µµDe metropolen Philadelphia en Boston, keerpunten in de onafhankelijkheidsstrijd µµDe universiteitssteden Princeton en Harvard Vermont

New York Boston

Newark Princeton Philadelphia Maryland

Washington

New York

New Jersey

Delaware

USA

DAG 1: Brussel – Washington DC Rechtstreekse vlucht naar Washington DC, de hoofdstad van de VS. DAG 2: Washington DC O Stadswandeling: Washington herbergt monumentale overheidsgebouwen in neoklassieke stijl zoals de Library of Congress, het Capitool en het Witte Huis, wereldberoemde monumenten als Washington Monument, Lincoln Memorial, het Vietnam Veterans Memorial en bekende hoofdkwartieren van o.a. de FBI. DAG 3: Washington DC O-A De grootste en belangrijkste musea van het land zijn hier opgericht langs de indrukwek-

kende en groene Mall. Het Smithsonian Institute, het National Museum of Natural History, de National Portrait Gallery …: een keuze dringt zich op. Aan de overkant van de Potomac ligt het Arlington National Cemetery, de laatste rustplaats van vele militairen en ook van J. F. Kennedy en zijn echtgenote Jackie. DAG 4: Washington DC – Philadelphia O Via de National Cathedral naar Philadelphia, de eerste hoofdstad van de onafhankelijke VS. We starten er met een bezoek aan de indrukwekkende collectie van de Barnes Foundation (vooral toegespitst op impressionistische schilderkunst). DAG 5: Philadelphia O-A In Philadelphia werd de onafhankelijkheidsverklaring getekend en de eerste Grondwet van de VS opgesteld. Independence Hall, Congress Hall, Carpenters’ Hall, Liberty Bell enz. zijn indrukwekkende getuigen daarvan. Philadelphia is de stad van de godsdienstvrijheid, getuige het Quaker Meeting House en de Masonic Temple. Maar ook moderne architectuur heeft er zijn plaats gevonden, met het gloednieuwe Kimmel Center for the Performing Arts. DAG 6: Philadelphia – Princeton – Boston O-A Via Princeton, een van de prestigieuze ‘Ivy League’-universiteiten, naar Newark voor de korte vlucht naar Boston… waar het ooit allemaal begon voor de VS. Met de beruchte ‘Boston Tea Party’ begon namelijk de Amerikaanse strijd voor onafhankelijkheid. DAG 7: Boston O We verkennen de stad via de ‘Freedom Trail’. Zo komen we langs de belangrijkste monumenten, gebouwen en historische plaatsen (o.m. Old South Meeting House, Old State

House, Faneuil Hall, Old North Church, Bunker Hill Monument). DAG 8: Boston – New York O Na bezoeken aan de universiteit van Harvard en het MIT (Massachusetts Institute of Technology) rijden we met de bus dwars door Connecticut naar ‘Big Apple’ New York. ’s Avonds wandelen we op het sfeervolle en fascinerende Times Square. DAG 9: New York O Monumenten en bekende gebouwen te over. We moeten kiezen en wandelen langs Chrysler Building, Empire State Building, Rockefeller Center, het schitterende Guggenheim, Downtown met de beroemde Flat Iron Building en de oudste stukjes New York rond Battery Park. DAG 10: New York O New York is begenadigd met een collectie musea van wereldfaam. Samen met Ronald Sledsens bezoeken we het Museum of Modern Art en de Frickcollectie. Vrije namiddag voor shopping of bezoek op eigen kracht. DAG 11: New York O-A Met de ferry naar Staten Island... we varen langs het iconische Vrijheidsstandbeeld! Nadien wandelen we de Brooklyn Bridge af. Eindigen doen we met een indrukwekkend vergezicht op de New Yorkse skyline vanop Top of the Rock (Rockefeller Center). Gezamenlijk afscheidsmaal. DAG 12: New York – Brussel O Vrije tijd tot de transfer naar de luchthaven voor de rechtstreekse terugvlucht. DAG 13: Brussel Aankomst in Brussel.


rondrei zen wereld  139

RONALD SLEDSENS, inspecteur bij het departement onderwijs, studeerde handelswetenschappen, filosofie en theologie in Antwerpen en aan het internationaal instituut Lumen Vitae (UCL). Aan het Hoger Instituut voor Godsdienstwetenschappen in Antwerpen doceert hij theologie van de niet-christelijke godsdiensten. Hij begeleidde Davidsfonds Cultuurreizen naar het oosten van de VS en metropolen als Berlijn, New York en Chicago.

reisdata èè 5 april 2014 çç 17 april 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 3.995 toeslag 1-persoonskamer: € 1.280 min. 15, max. 25 personen

I nbegrepen

++ Toegangsgelden voor vermelde

bezoeken (totale waarde: € 110)

++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Lokale gidsen ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Overnachtingen (incl.

© Shutterstock

bagagediensten) met ontbijtbuffet in de hotels Doubletree Hilton Washington D.C., Hilton Garden Inn Philadelphia, Hyatt Regency Boston en Doubletree Hilton Metropolitan New York ++ 3 diners en 1 lunch in lokale restaurants ++ Vluchten Brussel-Washington en New York-Brussel met United Airlines, binnenlandse vlucht, de luchthaventaksen ++ Transfers en vervoer ter plaatse in autocar. In de vier steden gebeuren vele verplaatsingen te voet of met het openbaar vervoer, inbegrepen in de reissom. ++ Annulerings- bagage- en bijstandsverzekering

Het buitenlandse beleid van de VS door Bert De Vroey in Aalst (vr. 11 en 18 okt.) en Ieper (di. 12 en 19 nov.)


140  rondrei zen wereld

Met Dirk Draulans naar

ECUADOR EN DE GALAPAGOS HET MOOI S TE TER WEREL D VAN NATUUR EN C ULTUUR

aarde berekenden

µµHet regenwoud, kleine ecosystemen, de kleurrijke vogelpopulatie

µµBezoek aan Santa Cruz en de reuzenschildpadden

COLOMBI A

naar Galàpa go

Otavalo s

Santo Domingo

Quito Coca

Manta

Quevedo

Babahoyo van Ga làpagos

ECUADOR

Guayaquil

Cuenza Machala PERU

DAG 1: Brussel – Quito A Vlucht via Amsterdam naar Quito. Transfer naar het hotel.

© Shutterstock

DAG 2: Quito O-M Bezoek aan ‘Mitad del Mundo’. In het Intiñanmuseum leren we hoe de Inca’s het middelpunt van de aarde berekenden. Verder door het koloniale Quito.

DAG 3: Quito – Amazonewoud O-M-A Naar de luchthaven voor een korte vlucht naar Coca. Een gemotoriseerde kano wacht ons op en na 2,5 uur varen op de Naporivier komen we aan in onze natuurlodge. Eerste kennismaking met de omgeving. DAG 4 en 5: Amazonewoud O-M-A Talrijke wandelingen en boottochtjes staan op het programma o.l.v. de reisbegeleider en lokale gespecialiseerde natuurgidsen. Het regenwoud, kleine ecosystemen, de kleurrijke vogelpopulatie, de variatie aan bomen en planten, kennismaking met de levenswijze van de stammen die zich langs de rivier hebben gevestigd, een bezoek aan de observatietoren en de Butterfly Farm... Ook nachtelijke uitstappen behoren tot de mogelijkheden. DAG 6: Amazonewoud – Quito O-A Vlucht naar Quito. Vrije tijd of mogelijkheid tot bijkomende bezoeken. DAG 7: Quito – Otavalo – Quito O-M-A Uitstap naar Otavalo, waar de gelijkname Indianen zich nog steeds bezighouden met de zo typische textielweverij die teruggaat tot voor de Spaanse overheersing. Na de lunch in een charmante Hosteria keren we terug naar Quito. DAG 8: Quito – Galapagos O-M-A Vlucht naar de Galapagos. We schepen in aan boord van de M/V Galapagos Legend. DAG 9 t.e.m. 11: Galapagos O-M-A Gedurende ons verblijf op de Galapagos genieten we ‘live’ van een boeiende natuur­ documentaire. Dit prachtige gebied was zodanig geïsoleerd dat het een unieke en bizarre evolutie heeft gekend, uitgebreid beschreven door Darwin die er wekenlang vertoefde met het onderzoeksschip Beagle. We treden in zijn voetsporen. We ontdekken vulkanische en geologische wonderen, gaan op zoek naar kolonies zeeleeuwen, de zee- en landleguanen, de sierlijke pelikanen en albatrossen,

de schattige blauwvoet jan-van-genten en de vleugelloze aalscholvers. We spotten de talrijke Darwin-vinken, de vermiljoenrode vliegenvanger en tal van watervogels. Liefhebbers hebben ook de mogelijkheid om te snorkelen met de nieuwsgierige zeehonden. En wellicht zijn ook de walvissen en dolfijnen nog in de buurt.

© Shutterstock

µµComfortabel Darwin achterna µµHoe de Inca’s het middelpunt van de

DAG 12: Galapagos – Guayaquil O-A In Santa Cruz sluiten we ons bezoek af met de reuzenschildpadden, de tot 300 kg wegende kolossen kunnen 200 jaar oud worden. Terugvlucht naar Guayaquil. DAG 13: Guayaquil – Brussel O-M Vrije tijd om te winkelen of te kuieren langs de dijk en het stadspark met zijn leguanen. Transfer naar de luchthaven voor de terugvlucht. DAG 14: Brussel Aankomst in Amsterdam en aansluitend transfer naar Brussel.

O ns verblijf

La Selva Ecolodge: in het tropische regenwoud op een kleine 3 uur varen. De hutjes en bungalows zijn opgebouwd uit het natuurlijke materiaal van het woud en bieden alle comfort. M/V Galapagos Legend: op het 100 passagiers tellende expeditieschip geniet u van een comfortabel verblijf en de observatiedekken en publieke ruimtes zorgen voor een intieme ervaring van de natuur van de Galapagos. Standaard buitenkajuiten met patrijspoort. Junior suites e.a. mogelijk mits supplement (op aanvraag).


rondrei zen wereld  141

Bioloog en en doctor in de wetenschappen DIRK DRAULANS is redacteur bij Knack en een graag geziene journalist op televisie. Hij schreef een vijftigtal wetenschappelijke publicaties en maakte als ornitholoog tal van wetenschappelijke expeditities o.a. naar de Galapagos archipel. Hij schreef ook romans en reisverhalen met vooral relevant voor deze reis zijn ‘Beagle Dagboek’.

reisdata èè 28 november 2013 çç 11 december 2013

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 6.285 toeslag 1-persoonskamer: € 1.445 min. 15, max. 22 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor vermelde

© Shutterstock

bezoeken en excursies alsook de taksen voor het Galapagos nationaal park ++ Reisbegeleiding en lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs ++ Verblijf in uitstekende hotels in Quito en Guayaquil, bungalows in de La Selva Amazon Ecolodge en standaard buitenkajuiten aan boord van de M/V Galapagos Legend ++ De vermelde maaltijden ++ Vluchten Brussel-Quito en GuayaquilBrussel met KLM via Amsterdam, binnenlandse vluchten en luchthaventaksen ++ Vervoer in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


142  rondrei zen wereld

Met Luk Corluy naar

PARAGUAY EN ARGENTINIË IN D E VOET S POREN VAN D E J EZU Ï ETEN

µµMisiones, reducciones en estancias: het

historisch patrimonium van de jezuïeten µµDe majestueuze watervallen in Iguazú µµCórdoba, het hart van de voormalige jezuïetenprovincie van Paraguay

PARAGUAY Asunción Puerto Iguazú Santa Maria Trinidad Posadas

BRAZI LI Ë

ARGENTINIË Córdoba

URUGUAY

La Cumbrecita

Buenos Aires

DAG 1: Brussel – Buenos Aires Via Amsterdam naar Buenos Aires. DAG 2: Buenos Aires - Asunción O-M-A Ochtendvlucht van Buenos Aires naar Asunción. In de namiddag stadsrondleiding in Asunción, met een combinatie van moderne en koloniale architectuur. DAG 3: Asunción – Santa Maria Encarnacion O-M-A De jezuïeten stichtten in de 17de en 18de eeuw in een aantal geïsoleerde gebieden in Zuid-Amerika utopische samenlevingen: de zogenaamde “reducciones” of “misiones”. Een perfect georganiseerd netwerk, sociaal en politiek gegrondvest op christelijke principes. Hoewel de jezuïeten verdreven werden in de 18e eeuw, lieten zij religieuze en artistieke

kunstschatten achter. We bezoeken Santa Maria de Fé en daarna San Ignacio, de oudste reduccion in Paraguay. DAG 4: Encarnacion O-M-A Bezoek aan Santiago de las Misiones en San Cosme y Damian, met een astronomisch observatorium en genoemd naar de patroonheiligen van de artsen. DAG 5: Encarnacion - Bella Vista O-M-A We bezoeken La Santisima Trinidad de Paranà en Jesus de Tavarangue, beide Unesco wereld­ erfgoed. In Trinidad werden klokken, orgels, harpen en beeldhouwwerken geproduceerd. De architectuur van Jesus de Tavarangue is indrukwekkend. Vanop het dak van de onafgewerkte kerk krijgen we een prachtig uitzicht. ‘s Avonds keren we terug naar de reducciones voor een klank- en lichtshow. DAG 6: Bella Vista - Posadas O-M-A We steken de grens over naar Argentinië. In Pajarito krijgen we meer uitleg over de matécultuur. Yerba mate is een nationale drank van de Argentijnen en zou een geneeskrachtige werking hebben. We rijden naar Posadas, de hoofdstad van de provincie Misiones. DAG 7: Posadas - Puerto Iguazú O-M-A Vanuit Posadas door prachtige subtropische bossen naar Puerto Iguazú. Onderweg bezoeken we de ruïnes van de missieposten San Ignacio Mini, Santa Ana en Loreto. In Santa Ana zijn het kerkhof, de graftombes en de crypten bewaard gebleven. De reduccion van Loreto had de eerste Amerikaanse drukkerij en ook een belangrijke bibliotheek. In San Ignacio Mini bewonderen we de tempel, het plein, de woningen, de school en de begraafplaats. DAG 8: Puerto Iguazú O-M-A De watervallen van Iguazú behoren tot de mooiste natuurfenomenen op aarde. Over een lengte van 2700 meter storten 275 water­

vallen zich met donderend geraas in een lager gelegen plateau, wat voor een constante nevelwolk zorgt. We bezoeken de watervallen langs de Argentijnse kant van Iguazú, waar drie kwart van de watervallen ligt. DAG 9: Puerto Iguazú – Córdoba O-M-A Transfer naar de luchthaven en binnenlandse vlucht naar Córdoba. DAG 10: Córdoba O-M-A Stadsrondleiding in het historische en culturele centrum van Córdoba. We gaan langs de kathedraal, het stadhuis, het klooster van Santa Catharina, het Museum voor Religieuze Kunst "Juan de Tejeda" en de Nationale Universiteit, in 1613 gesticht door de jezuïeten. In de namiddag vrije tijd. DAG 11: Córdoba O-M-A Begeleid bezoek aan het Nationaal Jezuïtisch Museum van Jezus Maria, de estancia Caroya en de kapel van Candonga. DAG 12: Córdoba - La Cumbrecita Córdoba O-M-A Bustransfer over een prachtige bergweg naar het rustige La Cumbrecita in de Calamuchita­ vallei. Onderweg bezoeken we de estancia Alta Gracia. DAG 13: Córdoba - Buenos Aires O Binnenlandse vlucht vanuit Córdoba naar Buenos Aires. Avondvlucht vanuit Buenos Aires naar Amsterdam. DAG 14: Buenos Aires - Brussel Aankomst in Amsterdam en aansluitend transfer naar Brussel.

De Jezuïeten in Zuid-Amerika Over Reducciones, Estancias en universiteiten door Luc Corluy in Leuven. Woe. 13 en 27 nov. en 4 en 11 dec. van 14 tot 16 uur


rondrei zen wereld  143

LUK CORLUY studeerde filosofie, sociologie en economie en was verbonden aan het departement economie van de KU Leuven. Zijn interesse gaat uit naar de geschiedenis van de middeleeuwen, o.a. van Spanje. Hij is o.a. medewerker van het tijdschrift Streven, waarvoor hij de situatie in Latijns-Amerika bestudeert en hij geeft ook cursussen voor Davidsfonds Academie.

reisdata èè 9 maart 2014 çç 22 maart 2014

R eissom per pers . 2-persoonskamer: € 5.395 toeslag 1- persoonskamer: € 750 min. 15, max 25 deelnemers

I nbegrepen

++ De toegangsgelden voor vermelde bezoeken

++ Reisbegeleiding ++ Lokale gidsen ++ Gebruik van de audiofoon ++ Voorreisvergadering ++ Fooien voor lokale gidsen en chauffeurs

++ Verblijf in drie- en viersterrenhotels ++ De vermelde maaltijden ++ Vluchten Brussel-Buenos Aires

© Shutterstock

(h/t) met KLM via Amsterdam, binnenlandse vluchten en luchthaventaksen ++ Vervoer in comfortabele autocar ++ Annulerings-, bagage- en bijstandsverzekering


144  pr aktisch

praktische informatie 01 EEN REIS BOEKEN Reserveren voor een Davidsfonds Cultuurreis gaat erg makkelijk en kan op maar liefst vijf verschillende manieren: per telefoon, via e-mail, via de Davidsfondswebsite, via een Omnia Travel Reiskantoor of met het inschrijvingsformulier hiernaast. Alle details, telefoonnummers en adressen vindt u vooraan in deze brochure, op pagina 10. Na de reservering ontvangt u een bestelbon in twee exemplaren, waarvan u er binnen de week één terugstuurt naar Omnia Travel. U betaalt onmiddellijk na ontvangst van de bestelbon het voorschot dat op de bestelbon vermeld staat. Een zestal weken voor het vertrek betaalt u het resterende bedrag.

02 Identiteitskaart, paspoort, visum Voor de meeste reisbestemmingen volstaat uw Belgische identiteitskaart, nog geldig gedurende minimum drie maanden na de voorziene terugkeerdatum. Voor andere landen moet u in het bezit zijn van een geldig internationaal paspoort dat nog minstens zes maanden geldig moet zijn na de aangekondigde terugkeerdatum. Samen met de bevestiging van uw inschrijving ontvangt u daarover meer informatie. Voor sommige landen is er naast een internationaal paspoort ook een visum nodig. Omnia Travel zorgt daarvoor. De visumkosten (die soms hoog kunnen oplopen) zijn inbegrepen in de prijs van de reis.

Ook daarover ontvangt u tijdig de nodige informatie van Omnia Travel. De te betalen aanvraag voor een reistoestemming voor de Verenigde Staten (ESTA-procedure) is altijd ten laste van de individuele deelnemer. De kosten daarvan bedragen momenteel 14 USD per persoon.

03 De reisverzekering Voor elke Davidsfonds Cultuurreis uit deze brochure is een ruime reisverzekering inbegrepen die eigenlijk drie verzekeringen omvat: een annuleringsverzekering, een reisbijstandsverzekering en een bagageverzekering. De gedetailleerde polisvoorwaarden kan u raadplegen op www. davidsfonds.be/cultuurreizen of in elk Omnia Travel Reiskantoor (zie p. 10)

04 Opstapplaatsen autocarreizen Davidsfonds Cultuurreizen verzekert u dat het vertrek en ook de terugkeer van een autocarreis in optimale omstandigheden verloopt. We vermijden structurele files, een te vroeg vertrekuur, onze chauffeurs respecteren de rij- en rusttijden enz. Voor de busreizen is er daarom één vertrekplaats en één terugkeerplaats die voor iedereen, rekening houdend met het vertrekuur, centraal gelegen en vlot bereikbaar is met het openbaar vervoer (trein). Dat is, behalve uitdrukkelijk anders vermeld, aan de luchthaven van Zaventem. Dat voorkomt onder

meer dat u al uren in de bus moet zitten vooraleer daadwerkelijk te vertrekken.

05 Hotelkeuze, excursies, bezoeken Omdat sommige reizen erg lang op voorhand worden gepubliceerd (soms zelfs een jaar vooraf), zou het kunnen gebeuren dat de hotels of excursies moeten aangepast worden – uiteraard met behoud van het reiscomfort. Ook de volgorde van de bezoeken kan wijzigen.

08 Uw reisdocumenten Een pakketje met praktische informatie over uw reis krijgt u ongeveer tien dagen voor het vertrek toegestuurd. Van een eventueel reisgidsje of reisboek zorgen we voor één exemplaar per kamer.

09 Voorreis­ vergadering

Iedereen is welkom bij Davidsfonds Cultuurreizen, maar de inhoud van de programma’s (stadswandelingen, tentoonstellingen, bezoek musea en monumenten…) veronderstelt een goede fysieke conditie. U kunt daarover steeds navraag doen bij Omnia Travel.

Een degelijke reisvoorbereiding is best belangrijk en aangenaam. Daarom nodigt de reisbegeleider alle deelnemers uit op een voorreisvergadering met aansluitend lunch. U maakt er kennis met de medereizigers en met uw reisbegeleider, die het programma en de praktische afspraken overloopt en graag eventuele vragen zal beantwoorden. Dat gebeurt vooral bij de verre bestemmingen en de cruises en staat in dat geval vermeld bij de ‘Inbegrepen’ informatie van een reis.

07

10

06 Fysieke conditie

Maaltijden

Samen met

Om aan te duiden welke maaltijden inbegrepen zijn, gebruiken we in de reisbeschrijving de O.M.A-afkortingen, naast de dag in kwestie. Dat wil zeggen:

Voor zijn Cultuurreizen werkt Davidsfonds samen met Omnia Travel. Omnia Travel staat in voor de concrete organisatie: vervoer, verblijf, maaltijden, tickets, praktische afspraken, de verkoop, enz. en is ook juridisch en financieel verantwoordelijk.

O = ontbijt M = middagmaal A = avondmaal


inschr ijven  145

inschrijvingsformulier Ingevuld terugbezorgen aan Davidsfonds Cultuurreizen / Omnia Travel, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven Tel. 016/24.38.38 • fax 016/24.38.02 • e-mail cultuurreizen@omniatravel.be Voornaam en naam:   Straat: 

 Nr.: 

Postcode: 

 Gemeente:  

Telefoon: 

-

GSM*: 

 Bus: 

-

E-mail:  (*Geef bij voorkeur ook steeds een gsm-nummer op, dat kan handig zijn als noodnummer vóór en tijdens de reis.)

Aankruisen indien van toepassing: o ik heb een Davidsfonds Cultuurkaart met nummer

reserveert volgende reis uit de brochure Davidsfonds Cultuurreizen najaar 2013 – voorjaar 2014: bestem ming

Afreisdatum

Pagina

Deelnemers: Gelieve de namen van alle deelnemers waarvoor u inschrijft, inclusief uzelf, te noteren. Zéér belangrijk: gelieve de namen Te vermelden zoals ZE staan op de identiteitskaart of het internationaal paspoort.

Voornaam en naam

Geboortedatum

Adres (indien verschillend van hierboven)

1. 2. 3. 4. 5. kamerkeuze (aankruisen wat van toepassing is) o Tweepersoonskamer  o Eénpersoonskamer  o Tweepersoonskamer te delen met: eventuele opmerkingen In verband met kamer: Andere:

Ondergetekende verklaart kennis genomen te hebben van de algemene voorwaarden uit de reisbrochure (zie p. 147) en betaalt het voorschot/saldo bij ontvangst van de bestelbon/saldofactuur.

datum:

handtekening:

Wet8.12.1992 Gegevens komen in databestand van Davidsfonds. Kunnen meegedeeld aan sectoren van Davidsfonds en derden. Betrokkenen kunnen publiek register raadplegen; hebben toegangs- en correctierecht.


146  vooruitblik

2014 zo m er & n a j a ar In de vorige bladzijden vond u de Davidsfonds Cultuurreizen opgelijst voor het najaar van 2013 en het voorjaar van 2014. Maar in januari 2014 verschijnt de nieuwe reisbrochure al, met daarin het aanbod voor de rest van 2014. Hieronder lichten we al een tipje van de sluier.

BERGEN (NOORWEGEN)

TRANSSIBERISCHE SPOORLIJN

GRIEGFESTIVAL

DE ROMANOVS ACHTERNA

Piet Swerts, één van de toonaangevende hedendaagse componisten, neemt ons mee naar het betoverende Bergen (Noorwegen) voor het Griegfestival. Enkele voorstellingen, een bezoek aan het geboortehuis van Grieg en een extra opera in Oslo maken er een muzikale droomreis in juli van.

Bert De Craene neemt u mee in het spoor van de Romanovs, van Moskou tot Irkutsk. Uiteraard is er ruim tijd voor enkele bijzondere uitstappen onderweg. 14 dagen in september 2014.

Uiteraard kan één en ander nog wijzigen, is dit slechts een greep uit het aanbod en komen er beslist nog heel wat verrassingen en ontdekkingen bij. En die vindt u allemaal in de nieuwe brochure.

JAZZ en BLUES

JAPAN

Marc Van den Hoof neemt u mee naar het beste wat jazz te bieden heeft in New York, met aandacht voor de geschiedenis en enkele exclusieve bezoeken bij ‘insiders’. (september 2014). Johan Op de Beeck, auteur van een basiswerk over bluesmuziek, neemt u mee op de ultieme bluesreis: de Blues Trail van de Mississippi tot het bluesfestival van Chicago. Juni 2014.

Marc Van Craen, voormalig Belgisch ambassadeur in Japan, neemt u mee naar de verfijnde cultuur van dit eeuwenoude maar tegelijk zeer moderne land. Zijn ervaring maakt van deze reis zeker een unieke belevenis! Twee weken in september 2014.

De nieuwe brochure gratis in uw bus? Begin januari verschijnt de nieuwe brochure van Davidsfonds Cultuurreizen met het aanbod voor 2014. Heeft u al ooit een reis geboekt of de brochure expliciet aangevraagd? Dan krijgt u ze sowieso gratis toegestuurd. Als dat twee keer niet het geval is, kan u de brochure

altijd aanvragen bij Davidsfonds Cultuurreizen, BlijdeInkomststraat 79-81, 3000 Leuven – tel. 016/310.600 – cultuurreizen@davidsfonds.be. Wij sturen ze u dan heel graag gratis toe.

DR. LIVINGSTONE, I PRESUME? TANZANIA, BURUNDI EN CONGO

Met Peter Verlinden, in drie lussen vanuit Bujumbura, mee naar de plaats waar Stanley en Livingstone elkaar ontmoetten. Een unieke en exclusieve reis van 22 oktober tot 5 november 2014. Als smaakmaker geeft Peter Verlinden een cursus bij Davidsfonds Academie op 20 en 27 februari, 13 en 20 maart 2014 (Ninove). Informeren over en inschrijven op deze cursus kan vanaf november. Voor wie niet kan wachten is er een exclusieve lezing en nocturne in het Belvue museum (Brussel) op vrijdag 8 november vanaf 17u. Inschrijven (max 60 deelnemers, kostprijs lezing en bezoek €10) kan via e-mail: academie@davidsfonds.be met vermelding ‘Belvue’.


BIJZONDERE REISVOORWAARDEN OMNIA TRAVEL

de algemene reisvoorwaarden van de geschillencommissie reizen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling. Artikel 2 Promotie 1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij: a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken; b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract. 2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen. Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht: 1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen: a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet- Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen; b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering; c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten. 2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats; b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator. c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract. Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht. Artikel 5 Totstandkomen van het contract 1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet. 2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen. Artikel 6 De Prijs 1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in : a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs. 2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan. 3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Vormgeving: Maarten Deckers & Grafische Vormgeving bvba

Artikel 7 Betaling van de reissom 1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald. 2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld,

nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger. 3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden. Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking 1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen. 2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht. Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt. Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis 1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt. 2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen. 3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld. 4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11. Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis 1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen: 1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen. 2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen. 2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij: a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht; b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis 1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis. 2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil. 3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen. Artikel 13 Verbreking door de reiziger De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen. Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator 1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die

de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken. 2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden. 3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt. 4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. 5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing. Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en / of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld. Artikel 16 klachtenregeling 1. Vóór de afreis: Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator. 2. Tijdens de reis: Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator. 3. Na de reis: Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen. Artikel 17 Verzoeningsprocedure 1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven. 2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen. 3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden. 4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven. 5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 00 e-mail: verzoening.gr@skynet.be Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank 1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen. 2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden. 4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: -telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u) -fax: 02 277 91 00 -Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel -e-mail: clv.gr@skynet.be

Mei 2012

VERVANGING EN WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER De voorwaarden bedoeld in artikel 8 en 9 zijn forfaitair als volgt bepaald: wijzigingen aan een geboekte reis worden aanvaard mits betaling van kosten, naast de normale prijsaanpassing volgens onderstaande bepalingen: 1. Overdracht van de boeking Mogelijk tot uiterlijk 60 dagen vóór afreis: € 25 dossierkosten 2. Wijziging van vertrek- of terugreisdatum • tot 60 dagen vóór afreis: € 25 per persoon • minder dan 60 dagen vóór afreis: zie annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld 3. Wijziging van bestemming met behoud van de reisperiode: zie annuleringsvoorwaarden hieronder vermeld 4. Wijziging van kamertype: € 25 dossierkosten tenzij een speciale toeslag voor het nieuw gekozen kamertype werd voorzien ANNULERING DOOR DE REIZIGER De annuleringsvoorwaarden, bedoeld in artikel 13 zijn forfaitair als volgt bepaald (zie punten a. en b.) en komen bovenop een vast annuleringsbedrag per persoon van • € 50 voor reizen met een reissom tot € 1000 per persoon • € 75 voor reizen met een reissom vanaf € 1000 per persoon: a. Voor groepsreizen per lijnvlucht, trein of autocar: • tot 60 dagen vóór vertrek: 10 % van de reissom • 59 tot 31 dagen vóór vertrek: 30 % van de reissom • 30 tot 16 dagen vóór vertrek: 60 % van de reissom, met een minimum van € 125 per persoon en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten • 15 tot 8 dagen vóór vertrek: 80 % van de reissom, met een minimum van € 125 per persoon en/of door de luchtvaartmaatschappij aangerekende kosten • 7 dagen tot de dag van vertrek: 100 % van de reissom b. Voor cruises gelden andere voorwaarden, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar bij Omnia Travel. De eventuele gemaakte kosten, zoals bv. fax, telefoon, verzekeringspremie enz., worden altijd extra aangerekend. Een annulering moet per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs aan Omnia Travel bekend gemaakt worden, onder bijvoeging van de nodige bewijsstukken of getuigschriften. Voor alle deelnemers aan een Davidsfonds Cultuurreis uit deze brochure werd vooraf een annulerings-, een reisbijstands- en een bagageverzekering afgesloten. Zie info vorige pagina’s. Deze werd afgesloten bij KBC Verzekeringen, onderneming toegelaten onder code 0014. Deze verzekering maakt integraal deel uit van de reis. Terugbetaling, geheel of gedeeltelijk, geschiedt onder de voorwaarden en volgens de modaliteiten, bepaald in de verzekeringspolis, die in elk kantoor ter inzage van de reiziger ligt. Op zijn/haar vraag zal er hem/haar een exemplaar worden van overhandigd. In geval de aangekondigde reisbegeleiders wegens ziekte of andere uitzonderlijke omstandigheden verhinderd zijn, heeft Omnia Travel het recht die te vervangen. Uiteraard voorziet Omnia Travel in dit geval reisbegeleiders die een vergelijkbare meerwaarde voor deze reis kunnen bieden. In dergelijke gevallen kan er geen sprake zijn van enig recht op compensatie, terugbetaling of kosteloze annulering door de reiziger. De prijzen voor de vertrekperiode van 1.12.2013 tot 30.06.2014 zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen voor het verblijf en andere diensten in het buitenland die op 11.07.2013 golden, daarnaast op de tarieven voor het vervoer die op 11.07.2013 bekend waren. Omnia Travel is verzekerd tegen financieel onvermogen bij het Garantiefonds Reizen. ‘Garantiefonds Reizen’ Bij financieel onvermogen van de reisorganisator en/of reisbemiddelaar met wie u een reiscontract afsloot, kan u een beroep doen op het Garantiefonds Reizen. Dit kan u doen door u te wenden tot uw reisorganisator of reisbemiddelaar of door rechtstreeks contact op te nemen met het Garantiefonds Reizen. Deze laatste kan u als volgt bereiken: Dobbelenberg, Metrologielaan 8, 1130 Brussel, telefoon:02/240 68 00, fax: 02/240 68 08, E-mail: mail@gfg.be.

Vraag de garantievoorwaarden aan uw reisorganisator of reisbemiddelaar. Daarin vindt u terug onder welke voorwaarden u, bij financieel onvermogen, terugbetaling kan vragen van de betaalde reissommen, of, wanneer de reis reeds een aanvang heeft genomen, de verderzetting van de reis of de repatriëring kan vragen. VU: J. Van Steen, Mgr. Ladeuzeplein 15, 3000 Leuven. Vergunning 1121.


‘De wereld is een boek en wie niet reist leest er maar één bladzijde van.’ Dat zei de heilige Augustinus al in de vierde eeuw en het is meer dan ooit waar. Daarom hou ik van de Davidsfonds Cultuurreizen: ze bieden een prachtig boek aan, naar een waaier van boeiende bestemmingen. En bovendien is er niet alleen de reis, er is ook het gezelschap. Davidsfonds cultuurreizigers zijn reizigers met culturele belangstelling en met een open geest. Na een aantal reizen met hen heb ik het gevoel tot een grote familie te behoren, en dat draagt heel sterk bij tot het plezier dat ik aan die tochten beleef. MIA DOORNAERT werkte 38 jaar op de redactie van De Standaard, onder meer als buitenlandredactrice en de laatste jaren als diplomatic editor en commentaarschrijfster. Ze begeleidt al vele jaren vooral Davidsfonds Cultuurcruises. Wat mij het sterkst aanspreekt bij Davidsfonds Cultuurreizen is de interesse, het niveau en de discipline van de deelnemers. Ik ben er van overtuigd dat deze gemeenschappelijke kijk op reizen ook een belangrijke meerwaarde is voor de deelnemers. Em. prof. dr. LUC DE VOS was gewoon hoogleraar aan de Koninklijke Militaire School en buitengewoon hoogleraar aan de KU Leuven. Hij publiceerde 39 boeken en adviseert media en politieke leiders. Hij begeleidt jaarlijks enkele militair-historische reizen voor Davidsfonds Cultuurreizen. Bijleren op een ontspannen manier, daar staat geen leeftijd op. Elke Davidsfonds Cultuurreis toonde ons heel veel moois, met deskundige en ambitieuze uitleg als kroon op elke kunstparel. Deze unieke ervaringen geven ons een positieve boost om verder dierbaar erfgoed met bewondering te ontdekken. Daar houden wij van, die cultuurbelevenis koesteren we! Brigitte Van Cleemput, apothekeres. Nam al deel aan zes Davidsfonds Cultuurreizen.

www.davidsfonds.be

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN NAJAAR 2013 - VOORJAAR 2014

U verwacht meer van een reis dan platgetreden paden? U bent op zoek naar culturele hoogtepunten, unieke ontdekkingen en exclusieve belevenissen? U wil topkwaliteit die toch betaalbaar is? Dan zit u goed bij Davidsfonds Cultuurreizen. Ze laten u op een aangename manier én in fijn gezelschap steden, culturen en beschavingen ontdekken en beleven. Met prominente reisbegeleiders die écht wel het verschil maken. Ze bezitten immers stuk voor stuk een grondige kennis van de bestemming en beschikken over het talent om die op een aangename manier te delen met anderen. Kortom: met de Davidsfonds Cultuurreizen zit u gebeiteld voor een onvergetelijke reiservaring.

DAVIDSFONDS CULTUURREIZEN NAJAAR 2013 - VOORJAAR 2014

Davidsfonds Cultuurreizen  

Brochure najaar 2013- voorjaar 2014