Page 3

Birds Singing, Sandy Ground Domenico Mangano video, 2014

In the lush environment of Beetsterzwaag lies De Wissel: an ordinary suburb at first sight, but in fact a healthcare institution where mentally handicapped people can live as indepen­ dently as feasible. During his SYB-residency in 2014, artist Domenico Mangano (IT, 1976) spent several weeks in De Wissel to get to know the residents. In this way he became - to an extent - an insider of the small commu­ nity. From this insiders’

perspective, he made a video record of the daily routines of the institute. The film shows how the days go by in De Wissel; peaceful, humble and routinely. The residents pass the time with various tasks, in the workplace or outside among the farm animals. Small fringe communities like these fascinate Mangano. Birds Singing, Sandy Ground is the first of a trilogy in which Mangano builds on his research on the history of mental healthcare in the Netherlands.

Yn it grien by Beetstersweach leit De Wissel: op it earste gesicht in trochsnee wenwyk, mar feitlik in soarchynstelling dêr’t minsken mei in ferstanlike beheining sa selsstannich mooglik libje kinne. Keunstner Dominico Mangano (IT, 1976) hat tidens syn Syb-residinsje yn 2014 in pear wiken yn De Wissel trochbrocht om de bewenners kennen te learen. Sa waard er- oant op in hichte- ynwijd yn dy mikromienskip. Út dat perspektyf wei makke er in fideo oer de deistige gong fan saken yn de ynstelling. De film lit moai dúdlik sjen hoe’t de dagen yn De Wissel foarbygeane; rêstich, ienfâldich en regelmjittich. De bewenners bringe har dagen troch mei it útfieren fan allerhande taken, yn in wurkpleats of bûten mei de bisten fan de buorkerij. Mangano is fassinearre troch soksoarte lytse, marzjinale mienskippen. Birds Singing, Sandy Ground is de earste fideo út in trilogy dêr’t Mangano mei trochwurket oan syn ûndersyk nei de skiednis fan de soarch foar ferstanlik beheinden yn it Keninkryk Nederlân.

2. Kelder van Anne-Marie van Veen

In het groen bij Beetsterzwaag ligt De Wissel: op het eerste gezicht een doorsnee woonwijk, maar in feite een zorginstelling waar mensen met een meervoudige beperking een zo zelfstandig mogelijk leven leiden. Het is een beschermde mini-maatschappij aan de rafelrand van de samenleving Birds Singing, Sandy Ground, videostill die normaal gesproken onzichtbaar blijft voor de buitenwereld. Kunstenaar Domenico Mangano (IT, 1976) bracht tijdens zijn SYB residency in 2014 enkele weken door in De Wissel. Het resultaat van dit verblijf is een poëtisch filmportret waarin de dagelijkse beslommeringen van de bewoners van de instelling centraal staan. Het is een aaneenschakeling van bizarre, vrolijke en ongemakkelijke momenten; een tragikomische allegorie waar de tijd lijkt stil te staan en gebeurtenissen zich tot in het absurde herhalen. Mangano is gefascineerd door kleine, marginale gemeenschappen. Hij studeerde aan de kunstacademie van Palermo en heeft sindsdien op allerlei plekken gewoond en gewerkt. Birds Singing, Sandy Ground is de eerste video van een trilogie waarin Mangano onderzoek doet naar de maatschappelijke inbedding en de belevingswereld van de psychiatrische patiënt en mensen met een meervoudige beperking in het Nederlands Koninkrijk.

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Advertisement