Page 2

2

Kelder van Anne-Marie van Veen

Three Man High

Tina Helen & Søren Thilo Funder video, 2014

De Deense kunstenaars Søren Thilo Funder (DK, 1979) en Tina Helen (DK, 1976) werden in 2014 uitgenodigd voor een zomerresidency bij Kunsthuis SYB. Tijdens hun vooronderzoek stuitten ze op de stereotype Fries, ge-

Three Man High, videostill

karakteriseerd door z’n indrukwekkende lengte. Al in de veertiende eeuw maakte Dante Alighieri in zijn Goddelijke Komedie er melding van: hij beschreef een demon die zó groot was, dat zelfs drie Friezen op elkaars schouders hem niet in lengte konden evenaren. Dit citaat vormde het uitgangspunt voor de werkperiode van Funder en Helen. Ze vonden drie vrijwilligers uit de omgeving die bereid waren de uitspraak uit te beelden door op elkaars schouders te klimmen. Het resultaat is een schilder­ achtige video. Funder en Helen leveren subtiele kritiek op het fenomeen dat kunstenaars tegenwoordig geacht worden om een nuttige bijdrage aan de gemeenschap te leveren, terwijl het wetenschappelijke onderzoek dat daarvoor nodig is niet altijd de taak is van kunst. Tijdens hun werkperiode gingen ze de straat op om willekeurige voorbijgangers op te meten:

In 2014, the Danish artists Søren Thilo Funder (1979) and Tina Helen (1976) were invited for a summer residency at Kunsthuis SYB. During their initial investigation, they learnt of what characterises the stereotypical Frysian, namely his impressive height. This stereotype was already alluded to in the fourteenth century in Dante Alighieri’s Divine Comedy: he described a demon so tall that even three Frisians standing on each others shoulders could not match his height. This reference became the starting point for Funder and Helen’s residency. They found three able-bodied Frisians willing to re-enact Dante’s statement by climbing on each other’s shoul­ ders. The result is a quaint video. Funder and Helen also went into the streets to measure random Frisians. By doing so, they thumb their noses to the current phenomenon that artists are expected to do research and make a constructive contribution to society.

een nietszeggende, oppervlakkige manier van onderzoek doen naar een lokale gemeenschap, maar wel geldig als volkomen legitiem artistiek onderzoek. Søren Thilo Funder en Tina Helen studeerden beiden o.a. aan de Royal Danish Academy of Fine Arts in Kopenhagen. Voor de residency bij SYB vormden ze een gelegenheidsduo. De Deenske keunstners Soren Thilo Funder (1979) en Tina Helen (1976) wiene yn 2014 útnoege foar in simmerresidinsje by Kunsthuis SYB. Tidens har foarûndersyk foel har de ‘stereotipe Fries’ op, karakterisearre troch syn yndrykwekkende lingte. Al yn de fjirtjinde ieu melde Dante Alighieri dat yn syn Godlike Kommeedzje; hy beskreau dêr yn in demon dy’t sa grut wie, dat sels trije Friezen op elkoars skouders him yn lingte net belykje koene. Dat sitaat foarme it útgongspunt foar de wurkperioade fan Funder en Helen. Se krigen trije frijwilligers út de omkriten sa fier om de útspraak út te byldzjen troch by elkoar op it skouder te klimmen. It resultaat is in skildereftige fideo. Fierders giene Funder en Helen de dyk op om willekeurige Fryske foarbygongers op te mjitten. Dêrmei leveren se subtile krityk op it fenomeen dat fan keunstners tsjintwurdich ferwachte wurdt om ûndersyk te dwaan en in nuttige bydrage oan de mienskip te leverjen.

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Publicatie Sfear Fan Ynset  

17,0 x 23,5 mm, 28 pagina's, pantone PMS 3015, Hello gloss 115 g/m2 Triënnale van Beetsterzwaag, kunsthuis SYB

Advertisement