Page 1

KAVERIA EI JÄTETÄ ESPOON VASEMMISTON KUNTAVAALIOHJELMA 2012

www.espoonvasemmisto.fi


YMPÄRISTÖ, ASUMINEN JA LIIKENNE Luontoalueet ovat espoolaisille tärkeitä. Espoon Vasemmisto haluaa huo­ lehtia siitä, ettei merkittäviä luontoalueita uhrata vaan espoolaiset saavat nauttia niistä tulevaisuudessakin. Tämä edellyttää ekolo­ gista yhdyskuntarakennetta. Vaadimme huolellisia ympäristövaikutusten selvityksiä ennen isojen ja merkittävien rakennus­ hankkeiden suunnittelua. Erityisesti tule­

van Länsimetron asemien ympäristöissä, mm. Suomenojan alueella, on kohteita, joissa luontoarvojen säilyttämiseen on kiin­ nitettävä erityistä huomiota.  Myös asuk­ kaiden vaikutusmahdollisuuksia alueiden suunnittelussa tulee parantaa.  Minimivaa­ timus on, että alueen asukkaille järjestään avoimia keskustelu- ja tiedotustilaisuuksia asuinalueen muutoksista.

Espoosta kestävän kehityksen edelläkävijä Espoon Vasemmiston mielestä raken­ Kaavoituksen hajauttaminen Histan ja Es­ tamisessa on toteutettava kestävää kehitys­ poon kartanon kaltaisille luontoalueille ei ole tä. Yhdyskuntarakentamisessa tulee edistää kestävän kehityksen mukaista. Yhdyskunta­ tiivistä ja eheää kaupunkirakennetta, joka rakentamisessa on huolehdittava riittävistä tukee ilmasto­ tavoitteiden saavuttamista. Ra­ viher- ja luonto­alueista, jotta asuinympäristöt kentamista on keskitettävä raideliikenteen ja olisivat mahdollisimman viihtyisiä. Muun palveluiden lähei­syy­teen. Liikkumisen tarvetta muassa Suvisaariston alueita voisi kohentaa on pyrittävä minimoimaan, palvelut ja työpai­ kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. kat on sijoitettava sinne missä ihmisetkin ovat Kohtuuhintainen koti jokaiselle espoolaiselle Espoon Vasemmiston mielestä kaavoitus ja asuntojen tilasuun­ nittelussa on otettava ja rakentaminen on sidottava palvelemaan käyttöön joustavia ratkaisuja.  Yksinasuvien, turvallista ja terveellistä kasvuympäristöä uusperheiden, vanhusten ja maahanmuut­ sekä asumisen viihtyvyyttä. Espoon ja koko tajien perhemuodot edellyttävät erilaisia pääkaupunkiseudun keskeinen ongelma  on muunneltavia tilaratkaisuja.  Espoossa ei saisi kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen puute. esiintyä maahanmuuttajien eristämistä tietyil­ Espoon tulisi mm. maapolitiikan ja kaavoituk­ le asuinseuduille, jopa yksittäisiin vuokrata­ sen keinoin huolehtia siitä, että vuokra- loihin. Kaupunkisuunnittelussa tulee edistää asuntoja tuotetaan pikaisesti lisää. Tavoittee­ monipuolisia ja turvallisia asuinalueita, joissa namme on kaupunki, joka on turvallinen palvelut ovat tasapuolisesti saatavilla ja jossa ja viihtyisä ympäristö asukkailleen ja jossa monikulttuurisuus voidaan kokea rikkautena. tavallisilla ihmisillä on varaa asua ilman, että joutuu säännöllisesti turvautumaan asumistu­ Espoo on allekirjoittanut Helsingin seudun keen. Vuokrien taso on saatava kohtuulliseksi. maankäytön, asumisen ja liikenteen toteuttamis­ Kestävä ratkaisu ei ole korjata ongelmaa näen­ ohjelman 2017, jonka mukaan Espoon asun­ näisellä asumistuen määrän lisäämisellä, koska totuotantotavoitteena tulee olemaan 2500 se heijastuu välittömästi vuokrankorotuksina. uutta asuntoa vuosittain.  Tavoite on haastava, sillä valtion tukemien vuokra-asuntojen osuus Erittäin tärkeänä Espoon Vasemmisto on 500 asuntoa vuodessa. Tavoitteeseen pää­ pitää asunnottomuuden poistamista. Erilaista seminen vaatii uudenlaista poliittista tahtoa. tukea tarvitsevat ja liian ahtaasti asuvat jäävät Kaupungin on tehostettava maanhankintaa, liian vähälle huomiolle.  Asuntotuotannossa käytettävä nykyistä enemmän lain suomia ( 2 )


maanhankintakeinoja sekä käytettävä korotettua kiinteistöveroa, jotta rakennusliikkeiden omis­ tamat sekä muut rakennuskelpoiset ja lähinnä ansiotonta arvonnousua odottavat maat saadaan rakentamisen piiriin. Asuntorakentaminen on

Suomessa voimakkaasti keskittynyttä ja suh­ danneherkkää. Olisikin selvitettävä yhteiskun­ nalliseen omistukseen perustuvan, mahdollisesti kuntien yhteisesti omistaman rakennusliikkeen perustamista.

Espoosta joukkoliikennekaupunki Espoota on kehitettävä autokaupun­ Joukkoliikenneratkaisujen tulee olla gista joukkoliikennekaupungiksi. Paras tapa pitkäjännitteisiä. Espoon Vasemmisto on vähentää yksityisautoilua on joukkoliikenteen osaltaan edesauttanut sitä, että Espoon käytön lisääminen. Joukkoliikenteen palve­ tulevat joukkoliikenneratkaisut pohjautu­ lutasoa ja houkuttelevuutta on parannettava vat toimivaan ja monipuoliseen raidelii­ken­ kattavalla joukkoliikenneverkostolla. Huomi­ teeseen. ota tulee kiinnittää etenkin kaupungin sisäi­ seen liikenteeseen. Erityisesti Pohjois-Espoon Espoon Vasemmiston mielestä länsimetro joukkoliikenne ja sisäisen liikenteen viikon­ tulee rakentaa Saunalahteen saakka. Kau­ loppuvuorot vaativat parantamista.  Jouk­ punkirataa pitää jatkaa Espoon keskukseen ja koliikenteen käytön lisääminen edellyttää Kirkkonummelle asti. Myös Lohjan ratahanke lippuhintojen alentamista tuntuvasti. Espoon on realistinen ratkaisu kymmenien vuosien Vasemmiston tavoitteena on maksuton kuluttua.  Hankkeen osalta yhteistyötä lähi­ joukkolii­kenne.  Ilmastonmuutoksen hillit­ kuntien kanssa tulee tiivistää. Suunni­ tellut semiseksi pitää lisätä myös kevyen liikenteen Jokeri-linjat ovat erinomainen päänavaus väyliä ja ulkoilureittejä. poikittaisraideliikenteessä.

ESPOOLAISTEN HYVINVOINTI Kuntalaisten asioiden käsittelyyn on luo­ tava toimintatavat ja rakenteet, jotka auttavat

käsittelemään asioita kunnioittavasti kunta­ laisen lähtökohdista käsin ja häntä kuunnellen.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen alasajo estettävä Espoon on kiristyvässä taloustilanteessa työelämässä olevien ja muiden väestöryhmien keskityttävä ensisijaisesti peruspalveluiden välillä. resurssien turvaamiseen. Palveluissa on kun­ nioitettava asukkaiden tarpeita ja edellytyksiä Espoon Vasemmiston mielestä ihmisten hyvään elämään. hyvinvoinnista on pidettävä huolta kaikissa elämäntilanteissa ja -vaiheissa. Ihmisiä pitää Espoossa sosiaali- ja terveyspalveluiden auttaa ajoissa, jotta ongelmat eivät pääse taso on oleellisesti heikentynyt.  Tuottavuus­ vaikeu­ tumaan.  Espoon on huolehdittava ohjelmaan ja säästöihin vedoten palvelu­ perusterveydenhuollon tason palauttami­ pisteitä sekä sosiaali- että terveyspalveluissa sesta ja parantamisesta. Terveyspalveluiden on keskitetty. Etenkin autot­to­mien ihmisten ideologispainotteinen yksityistäminen on lo­ palvelujen saanti on vaikeutunut. Terveys­ petettava ja voimavarat suunnattava jul­kisen palvelujen heikentyminen on pakottanut perusterveydenhuollon kuntoon saattamis­ ihmiset turvautumaan yksityisiin, huomatta­ een ja kaikenpuolisen terveyden edistämis­ vasti kalliimpiin palveluihin. Kaikilla ei tähän een. Mahdollisuus pysyvään omaan lääkäriin ole mahdollisuutta. Terveyserot kasvavat on taattava ainakin eniten terveys­palveluita ( 3 )


käyttä­ville. Myös perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä on ke­ hitettävä ja tiivistettävä ja mielenterveys­ palvelujen saatavuutta on parannettava. Terveyden edistäminen on asetettava terveys­ politiikan keskeiseksi tavoitteeksi. Terveydenhuollon tietojärjestelmät  on saatettava yhteensopiviksi ja informaation siir­to mahdolli­sim­man joustavaksi. Järjes­ telmiä tilattaessa kaupungin on vaadittava it­ selleen jatkokehitysoikeudet ja lähdekoodi ns. toimittajaloukun välttämiseksi.  Sosiaalipalveluissa asioiden käsittely­ ajat ja asiointimahdollisuudet ovat oleellisesti heikentyneet. Jotta ihmisten tilapäinen avun tarve ja ahdinko eivät pääsisi syvenemään, on sosiaalipalveluissa panostettava kaikkiin mahdollisiin keinoihin. Toimeentulotuen

käsittelyaikoja on lyhennettävä, talous- ja velkaneuvonnan prosesseja on kehitettävä. Toimeentulotukea saa harvoin minimitasoa enempää. Henkilökohtaiseen tapaamiseen on päästävä ajoissa, ja tukea tarvitsevalle on annettava riittävästi apua täydentävän tuen saamiseksi. Aikuissosiaalityöhön on saatava riittävästi pätevää henkilöstöä ja heidän  työ­ olosuhteensa työtilajärjestelyineen on saatava tarvetta vastaaviksi. Myös sosiaaliluototukseen pitää lisätä riittävästi rahaa ja neuvovaa hen­ kilökuntaa. Espoon Vasemmiston mielestä Espoon kaupunki voisi ryhtyä kokeilemaan perustulo­ mallia sosiaali­toimen asiakkaille. Tavoitteena tulisi olla byrokratiaa vähentävä järjestelmä, jossa erilaisiin tukiin oikeutettu voisi asioida vain yhdellä luukulla ja hänelle taattaisiin tiet­ ty vähimmäistulo.

Kulttuuria ja liikuntaa kaikille kuntalaisille Espoon Vasemmisto haluaa, että jokai­ merkiksi Espoon Kaupunginteatteri tarvitsee nen espoolainen voi harrastaa kulttuuria ja uudet tilat. liikuntaa. Kulttuuri- ja liikuntapalvelujen tasapuolinen saatavuus on turvattava eri Kunnallisia liikuntapaikkoja, kuten uima­ asuin­alueilla sekä eri väestöryhmille. Palveluja halleja on oltava tasapuolisesti kaikilla alueil­ on kehitettävä monipuolisiksi ja tarjottava la ja niiden käyttömaksut tulee minimoida. kaikille kuntalaisille kohtuu­hin­taisesti. Kult­ Vasemmiston sitkeällä työllä on saatu maaui­ tuuritapahtumiin on jaettava ilmaislippuja mala toteutumisen alkuun, nyt on oltava Ma­ esim. toimeentuloasiakkaille (kulttuuri­passi). tin­kylän uimahallin vuoro. Espoossa pitää olla myös hyvät kevyen liikenteen väylät sekä riit­ Kirjastopalvelut pitää säilyttää maksut­ tävästi ulkoilu- ja kuntoilupolkuja. tomina tulevaisuudessakin. On huolehdittava siitä, että kirjastoissa on riittävästi monipuo­ Espoon Vasemmisto on ollut kannat­ lista aineistoa aina lastenkirjoista musiikkiva­ tamassa peruskoulujen kulttuuri- ja liikun­ likoimiin ja elokuviin. Espoon Vasemmiston tapolkua (KULPS!). KULPS! on todellinen mielestä lähikirjastoja ei pidä lakkauttaa, kos­ tasa-arvohanke, sillä se tuo kulttuurin ja lii­ ka kulttuuri­palveluiden on oltava lähipalve­ kunnan kaikkien lasten ja nuorten elämään. luita. Kirjaston materiaalia voisi olla saatavilla Tähän on turvattava riittävät resurssit jatkos­ myös netisssä. sakin. Lapsille ja nuorille on saatava lisää maksuttomia liikuntatiloja, ja myös koulu­ Espoossa on yhä enemmän laadukasta jen liikunnallisuutta on lisättävä. Tärkeintä kulttuuritarjontaa kuten suomen- ja ruot­ on huolehtia lähi- ja perusliikuntapaik­ sinkieliset lastenteatterit, Tapiola Sinfonietta kojen lisäämisestä sekä nykyisten liikun­ ja WeeGee-talon museokeskittymä joka on tapaikkojen kunnosta. Myös kulttuuri- ja lunastanut hienosti paikkansa osana Es­ urheilujärjestöjen ja koulujen yhteistyön poon kulttuuritarjontaa. Tulevaisuudessa esi­ mahdollisuuk­sia on lisättävä. ( 4 )


Huolenpitoa lapsille ja nuorille Espoon Vasemmisto vaatii maksutonta Koululla on erityisen tärkeä rooli nuorten päivähoitoa ja riittävästi henkilökuntaa syrjäytymisen ja ongelmien ehkäisyssä. Es­ päiväkoteihin. Tällä hetkellä päiväkotien poon Vasem­ misto haluaa, että koulut ovat henkilöstömäärärahat ja tilat ovat alimi­ oppilaille turvallisia, terveellisiä ja luovia op­ toitettuja.  Henkilökuntaa tulee olla riit­ pimisympäristöjä. Ryhmäkoot on pidettävä tävästi, jotta lasten mahdolliset ongelmat tarpeeksi pieninä ja opinto-ohjausta lisät­ tunnistetaan ajoissa.  Lasten ja nuorten tävä. Kouluihin tarvitaan lisää koulunkäynti­ mielenterveys­ongelmat ovat lisääntyneet ja avustajia, erityisopettajia, koululääkäreitä, vaikeutuneet. koulupsykologeja, terveydenhoitajia sekä nuorisopsykiatrisia sairaanhoitajia, jotta Ennaltaehkäisevään terveyden edistämis­ ongelmiin on mahdollista puuttua ajoissa. een on panostettava lisäämällä lastenneuvo­ loiden ja kouluterveydenhuollon voimavaro­ Koulujen lisäksi nuorilla pitää olla riit­ ja.  Espoossa on ollut paljon hyviä kokeiluja, tävästi turvallisia ja mielekkäitä vapaa-ajan kuten esimerkiksi ”Iskä-Neuvola”, joita tulee harrastuspaikkoja. Tämä vaatii nuorisotyön jatkaa.  Kaupungin yhteistyötä sosiaali- ja resurssien lisäämistä. Kaikille lapsille tulisi terveysalan järjestöjen kanssa pitää lisätä ja taata mahdollisuus harrastaa jotakin. Nuori­ tiivistää. Terveellisten elämäntapojen korosta­ sotiloja tulee rakentaa alueille, joissa tilojen minen on päivähoidossa otettava osaksi var­ puute on polttavin. haiskasvatusta. Nuorten vapaa-aika- ja harrastustoiminnan Espoon Vasemmiston mielestä lasten ja tukeminen ehkäisee syrjäytymistä ja päihteiden nuorten mielenterveyspalveluiden määrä ei käyttöä. Espoossa on panostettava tuntuvasti vastaa nykyistä tarvetta.  Perhe- ja lastenneu­ päihdeongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoidossa volatyön resurssit ovat samoin riittämättömät. vaikuttaviin menetelmiin. Erityisesti nuorten Vaikka perhe­neuvola­toimin­nalla on voimassa alkoholi- ja huumevieroituspaikkoja on aivan oleva hoitotakuu, pystytään perheneuvoloissa liian vähän. Vieroitushoidot tulisi saada alu­ hoitamaan ainoastaan perheitä, joissa lapset eellisesti terveyskeskuksia vastaaviin pistei­ oireilevat jo vakavasti. Perheet joutuvat jonot­ siin. Ennaltaehkäisevä päihdetyö ja haittojen tamaan pitkiä aikoja saadakseen apua. Espoon vähentäminen paitsi alentaa terveydenhuollon Vasemmisto vaatii, että lasten ja nuorten kustannuksia, myös vähentää sairauksia ja kuo­ mielenterveyspalvelujen heikko tila korjataan lemantapauksia. Nuoria pitäisi kuulla enem­ nopeasti. män heitä koskevissa asioissa. Ikäihmisten ja erityisryhmien palvelut kuntoon Espoon Vasemmisto on huolissaan siitä, Espoon Vasemmiston mielestä jokaisella että vanhustenhoidon jonot ovat kasvaneet on oltava halutessaan mahdollisuus elää omas­ ja sekä henkilökuntaa että hoitopaikkoja on sa kodissaan niin pitkään kuin mahdollista. liian vähän. Asiaan on saatava muutos pi­ Siksi kotihoidon ja kotipalvelujen määrää kaisesti, sillä palvelujen tarve vain lisääntyy on lisättävä. Niistä perittävät maksut on pi­ tulevaisuudessa. Vanhuksilla tulisi olla sub­ dettävä niin alhaisina, että kukaan tarvitseva jektiivinen oikeus hoitoon ja hoitotakuun ei jätä niitä varattomuuden takia käyttämät­ kaltainen hoivatakuu. Espoon kaupungin on tä. Omaishoitajia pitää tukea riittävästi ja toteutettava ikäihmisten palvelujen laatusuo­ järjestää heille mahdollisuus pitää lakisääteiset situkset. vapaapäivänsä, jotka ovat jaksamisen kannalta ( 5 )


erittäin tärkeitä. Omaishoitajien lomansijais­ ten palkkauksessa on luovuttava omavastuu­ osuudesta. Avopalvelujen ja pitkäaikaishoi­ topaikkojen lisäksi tarvitaan lisää dementia- ja saattohoitopaikkoja. Vammaisilla henkilöillä on subjektiivinen oikeus henkilökohtaiseen avustajaan. Espoon kaupungin on avustettava riittävästi vam­ maista henkilöä avustajan palkkaukseen ja työsuhteeseen liittyvissä asioissa. Vammaisille on turvattava riittävät asumispalvelut. Asun­

tojen ja asuinympäristöjen esteettömyyteen on panostettava enemmän. Liikuntarajoit­ teisille on myös tärkeää saada ilmaiset kulje­ tuspalvelut liikkumisen mahdollistamiseksi. Vammaiselle on tehtävä palvelusuunnitelma ajoissa ja se on pidettävä ajan tasalla. Terveydenhuollon ja asumispalvelujen lisäksi erityisryhmille pitää tarjota monipuo­ lisia kulttuuri-, liikunta- ja harrastusmahdol­ lisuuksia. Ne ehkäisevät yksinäisyyttä ja edis­ tävät virkeää, tervettä ja mielekästä elämää.

Monikulttuurinen Espoo Maahanmuuttajien määrä kasvaa tasai­sesti Maahanmuuttajat ovat Espoolle voimavara, ja nykyisin Espoossa puhutaan jo yli sataa eri jota ei saa unohtaa. Siksi maahanmuuttajien kieltä kotikielenä. Espoon Vasemmisto on työnohjauskoulutuksen resursseja on lisät­tävä. tyytyväinen siihen, että sivistystoimessa on Monikulttuurisuus on huomioitava asuinalu­ pyritty panosta­maan maahanmuuttajien ko­ eiden kehittämisessä ja esim. asumisneuvon­ touttamiseen. Maahanmuuttajien toiminta­ nassa. tiloja on kuitenkin liian vähän. Espoon on huolehdittava siitä, että eri yhteisöille on riit­ Työväenopisto tarjoaa maahanmuut­ tävästi tarjolla omia tiloja. tajille suomen kielen ja kulttuurin opetusta. Lisäksi työväen­opisto edistää Espoon moni­ Maahanmuuttajien työllistymiselle on kulttuurisuutta tarjoamalla monipuolista usein niin rakenteellisia kuin asenteellisia es­ kieltenopetusta. Jatkossa Espoon on huoleh­ teitä. Espoon Vasemmiston mielestä maahan­ dittava siitä, että suomen kielen ja kulttuurin muuttajien työllistymistä pitää edistää ja tukea opetusta on riittävästi saatavilla kaikille sitä kaikin mahdollisin tavoin. Työmahdollisuuk­ tarvitseville huomioiden myös työelämän ul­ sia pitää lisätä kaupungin eri toimialoilla. kopuolella olevat. Osaava henkilöstö kunniaan, työn ilo on palautettava Kaupungin henkilökunta, erityisesti Osaamiseen ja ammattiylpeyteen tukeu­ suoraan palveluja tuottava ja asiakaspinnassa tuneet henkilöstöryhmät ovat joutuneet työn työskentelevä henkilöstö on viime vuosina osituksen ja kiristyneen työtahdin myötä kokenut selkeästi työelämän huonontumiske­ ristiriitaisiin ja työuupumukselle altistaviin hityksen. Uudet, lähinnä bisnesmaailmasta tilanteisiin. Työntekijöillä ei ole enää aikaa kopioidut johtamis- ja kehittämismallit ovat toteuttaa osaamistaan. Työt ovat sisällöllisesti johtaneet useissa tapauksissa työn köyhty­ köyhtyneet ja yksipuolistuneet. Tätä kehitystä miseen ja pirstoutumiseen. Työn koko­ ovat vauhdittaneet palvelujen liikelaitosta­ naisvaltaiseen hallintaan ja työkäytäntöjen miset, yhtiöittämiset ja erilaisten keinotekois­ muotou­ tumiseen ja rytmitykseen perustuva ten tilaaja- tuottaja -mallien rakentelut. osaaminen on kyseenalaistettu. Ulkopuolelta tuodut kehittämis­projektit ja järjestelmähank­ Kaupunki on kaventanut henkilöstöetuuk­ keet vievät yhä enemmän voimavaroja pe­ sia mm. poistamalla varttuneemmilta ja rustyöltä. pitempään kaupun­ kia palvelleilta viiden ( 6 )


vuoden välein toteutetun työnarviointiva­ paan. Samanaikaisesti on kehi­telty kaupungin ylimmälle johdolle omaa erillistä palkitsemis­ järjestelmää. Vastustamme tällaista kehitystä. Espoon vasemmisto vaatii, että kau­ pungin johtamista kehitetään henkilökun­ nan omaa asiantunte­ musta ja kokemusta kunnioittaen. Turhiksi osoittautuneista, it­

setarkoituksellisista, kehittämis- ja järjes­tel­ mähankkeista on luovuttava. Ammattiyl­peys, osaamisen ja kokemuksen arvostami­nen sekä työn ilo on palautettava työelämään. On otettava käyttöön hyväksi todettuja hen­ kilöstön kuuntele­mista ja yhteistyötä tukevia työtapoja ja rakenteita. Yksityistämällä ja ul­ koistamalla ei saa kiertää näitä työhyvinvoin­ nin ydinasioita.

ESPOOLAISEN VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUDET Pääkaupunkiseutua kehitettävä yhtenä kokonaisuutena Espoon Vasemmisto haluaa espoo­ laisille tettyjä vaihtoehtoja. On myös selvitettävä, aidot mahdollisuudet vaikuttaa heidän minkälaisia hyviä käytäntöjä ja kokemuksia elämäänsä koskeviin päätöksiin, kotikuntansa metropolihallinnon järjestämiseksi voitaisiin ja lähialueensa asioihin. Kunnallista demokra­ saada esim. Tukholmasta ja Oslosta. Espoon tiaa täytyy vaalia ja edistää aktiivisesti, sillä vasemmisto ei kannata kuntien mekaanis­ nykyisin päätöksenteko siirtyy yhä enemmän ta yhdistämistä. Emme hyväksy myöskään virkamiesjohdolle sekä erilaisille ylikunnal­ nykyisen vallankäytön muuttumattomuu­ lisille neuvottelukunnille ja yhtiöille. Ha­ teen perustuvaa sisällyksetöntä verkostoitu­ luamme, että kunnalliset päätökset tehdään mispuhetta, jota Espoon nykyjohto harrastaa avoimesti, ei suljetuissa kabineteissa. Paikalli­ nykytilanteen säilyttämiseksi. set yhteisöt on otettava mukaan päätöksen­ tekoon. Isoissa ja merkittävissä asioissa on Pääkaupunkiseudulle on luotava kak­ otettava käyttöön sitova kansanäänestysmah­ siportainen seutuhallinto. Siihen sisältyy dollisuus. suorilla vaaleilla valittu seutuvaltuusto, sekä demokraattinen paikallishallinto, jolla on Kuntauudistusta valmisteltaessa pääkau­ todellista taloudellista valtaa ja lähipalvelujen punkiseutu ja koko Helsinginseutu vaatii järjestämisvastuuta. Seudun alueellisen kaikin­ muusta maasta poikkeavan tarkastelutavan puolisen eriarvoistumiskehityksen estämiseksi ja ratkaisun. Vasemmiston mielestä on en­ olisi ennakkoluulottomasti pohdittava myös nakkoluulottomasti tarkasteltava kaikkia esi­ yhteisen veroprosentin käyttöönottoa. Palvelut kuntalaisten ehdoilla Espoon Vasemmiston mielestä perus­ koistetuissa palveluissa taso saattaa heiketä, palveluja pitää kehittää vastaamaan parem­ koska kunnalla ja kuntalaisilla ei ole aitoa min kuntalaisten tarpeita ja kaikki palvelut mahdollisuutta valvoa palveluiden laatua ja on saatava myös ruotsin kielellä. Parhaita määrää. Yleensä yksityistä palvelun tuottajaa asiantuntijoita palvelujen kehittämisessä ovat kiinnostaa enemmän voiton tekeminen kuin kaupungin omat työntekijät ja palveluiden palvelutason pitäminen tasapuolisesti laaduk­ käyttäjät – kuntalaiset itse. kaana. Yksityistäminen uhkaa myös kun­ tatyöntekijöiden työn jatkuvuutta. Espoon Palveluiden laatua ja saatavuutta ei paran­ Vasemmiston mielestä kunnan on tuotettava neta ulkoistamisella ja yksityistämisellä. Ul­ palvelut pääsääntöisesti itse. ( 7 )


Espoon Vasemmiston kuntavaalikärjet: ERIARVOISTUMISTA VASTAAN HOITOA NYT JA TULEVAISUUDESSAKIN KESTÄVÄSTI

Väestöryhmien terveyseroja tulee kaventaa tarjoamalla hyvälaatuisia, helposti saavutettavia ja oikea-aikaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita kaikille. Mah­ dollisuus pysyvään omaan lääkäriin on taattava ainakin eniten terveys­palveluita käyttäville. Henkilökunnalla on oltava aito mahdollisuus vaikuttaa työnsä järjestämiseen. Palvelut tulee järjestää kunnan omana pitkäjänteisenä toimintana eikä yksityisten toimijoiden varaan. Kun palveluiden turvaaminen sitä nyt vaatii, pitää veroprosenttia korottaa. ASUMINEN ON IHMISEN PERUSOIKEUS

Pääkaupunkiseudulle on pikaisesti saatava kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja. Jotta asiaton asunnoilla rahastaminen saadaan kuriin, on perustettava seudun kuntien yhteinen rakennuttamisyksikkö. Espoon on käytettävä kunnan kaavoitus­ valtaa kuntalaisten eduksi, ja ansiotonta arvonnousua odottavat maat on saatava rakentamisen piiriin. PAIKALLISTA DEMOKRATIAA

Pääkaupunkiseudulle on luotava demokraattisesti valittu seutuhallinto ja kau­ punginosahallinto, joilla on todellista valtaa. Asukkaiden vaikuttamismahdollisuuk­ sia ja omaehtoista toimintaa on tuettava tarjoamalla riittävästi maksuttomia tiloja ja yhteistä kaupunkitilaa. Eriarvoistumiskehitys tulee pysäyttää, ja koko alueella ottaa käyttöön yhteinen veroprosentti.

MITEN UUDISTUKSET TOTEUTETAAN, MISTÄ RAHAT? Espoon vasemmiston mielestä hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävät uudis­ tukset voitaisiin rahoittaa veroprosenttia kohtuullisesti nostamalla, rahastoja hyödyntämällä, talousarvion sisällön erittelyllä, organisaatiorakenteita yksin­ kertaistamalla ja päällekkäistä hallintoa karsimalla.

Espoon Vasemmiston kuntavaaliohjelma 2012  

Kaveria ei jätetä! Espoon Vasemmisto eriarvoistumista vastaa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you