Page 1

Maaseudun kehittäminen 2007 – 2013 ja näkymiä kaudelle 2014-2020

Pohjois-Karjala Terho Sirviö Pohjois-Karjalan ELY-keskus Sivu 1


Sivu 2


Sivu 3


Sivu 4


Sivu 5


Sivu 6


Maaseudun kehitt채minen uudella ohjelmakaudella 2014-2020

Sivu 7


Sivu 8


Komission esittämät tavoitteet maatalous- ja maaseutupolitiikalle 2014 - 2020 A. Elinvoimaisen elintarviketuotannon ylläpitäminen - viljelijöiden tulotason ylläpito, elintarvikeketjun toiminta, EU:n tuotannon kilpailukyky suhteessa 3. maihin, erityisten luonnonhaittojen korvaus

B. Luonnonvarojen kestävä käyttö - julkishyödykkeiden tarjonta, vihreä kasvu, innovaatiot, ilmastonmuutoksen lievittäminen ja siihen sopeutuminen

C. Tasapainoinen alueellinen kehitys - työllisyyden ylläpitäminen, elinkeinojen monipuolistaminen, paikallinen tuotanto, bioenergia

Sivu 9


Maaseuturahaston kuusi prioriteettia Tiedonvälityksen ja innovaatioiden edistäminen maaja metsätaloudessa sekä maaseutualueilla Maatalouden kilpailukyvyn ja maatilojen elinkelpoisuuden lisääminen Elintarvikeketjun organisoitumisen ja maatalouden riskienhallinnan edistäminen Maa- ja metsätaloudesta riippuvaisten ekosysteemien säilyttäminen ja parantaminen Luonnonvarojen tehokkaan käytön ja matalahiilitalouteen siirtymisen edistäminen maatalous-, elintarvike- ja metsäsektoreilla Talouden ja sosiaalisen osallisuuden kasvattaminen ja köyhyyden vähentäminen maaseutualueilla. INNOVAATIOT – ILMASTON MUUTOS - YMPÄRISTÖ Sivu 10


Ehdotetut toimenpiteet maaseudun kehittämiseksi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Osaamisen siirtoa ja tiedotusta koskevat toimet Neuvontapalvelut, tilan hoito- ja lomituspalvelut Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmät Investoinnit [Luonnonmullistusten ennaltaehkäisy ja korvaus] Maatilojen ja liiketoiminnan aloittaminen ja kehittäminen Peruspalvelut ja kylien uudistaminen maaseutualueilla Metsäalueiden kehittämistä koskevat investoinnit ja metsien elinkelpoisuuden parantaminen 9. Tuottajaryhmien perustaminen 10. Maatalousympäristö ja ilmasto 11. Luomutuotanto 12. Natura 2000 ja vesipuitedirektiivi 13. Korvaukset luonnonhaitasta ja erityisistä rajoituksista 14. Eläinten hyvinvointi 15. Metsien tuottamat ympäristö- ja ilmastopalvelut ja metsien säilyttäminen 16. Yhteistyö 17. Riskienhallinta + Paikallinen kehittäminen/Leader (min 5 %) ja ”ympäristötoimenpiteet” min 25 % Sivu 11


Pohjois-Karjalan maakuntasuunnitelman 2030 visio

25.9.2012


Pohjois-Karjalan maakuntaohjelman tavoite (visio) 2014

Sivu 13


Pohjois-Karjalan maaseudun tulevaisuusriihi –koulutuksessa syntyneitä ajatuksia tulevasta: • • • • • • • • • •

Luonnonvarat P-K:n vahvuus Ilmastonmuutos Uusiutuva energia Ruokaa rajalta Ekorationaalinen elintarviketuotanto Biokaasu ja bioaktiiviset aineet Uuteen palveluyhteiskuntaan Hyvä ikääntyminen Verkottunut ja virtuaalinen maaseutu Maaseudun imago

Sivu 14


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 – 2020 (LUONNOS)

”ENERGINEN PUHTAIDEN LUONNONVAROJEN JA …IHMISTEN MAAKUNTA”

Sivu 15


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 – 2020 (LUONNOS) Tausta-aineistoja Ohjelmakauden 2007-2013 arviointi

Maaseudun Tulevaisuusriihi 2030

Alueellinen tulevaisuustyöpaja

Maakaistahankkeen kuntaja kyläkierros

Sivu 16

YM.


MASU-SWOT POHJOIS-KARJALA 2014-2020 VAHVUUDET

Energia - energiavarat, osaaminen Luonnonvarat - puhdas luonto, luonnonvarat, osaaminen, vedet, kalastus Metsä ja puu - osaaminen, koulutus, yrittäminen, puurakentaminen Paikallisyhteisöt - aktiivisia, aikaansaavia, yhteistyökykyisiä ihmisiä, paikalliskulttuurit Toimiva yhteistyö - kompakti toimijaverkosto Luomutuotanto - peltoala, tuotanto-osaaminen Erityiset luontokohteet - hiljaisuus ja syrjäisyys, retkeilyreitit ja -alueet Elintarvikesektori – nurmiviljely/maidontuotanto Hyvä asuinympäristö, asuntojen edullinen hintataso

NYKYTILA

Infrastruktuuri (erityisesti laajakaista) Syrjäisyys Väestön väheneminen ja ikääntyminen (huoltosuhteen nopea heikkeneminen)sekä sukupuolijakauman vinoutuminen maaseudulla Pienet lähimarkkinat, pääomien puute Suomen alhaisin asuntokunnan käytettävissä oleva rahatulo Kysyntä-, tuote- ja markkinointiosaamisen puutteet Rakenteellinen työttömyys ja korkeat työttömyysluvut Supistuvat maaseudun koulutus- ja neuvontapalvelut Jatkajien puute yritystoiminnassa Väestöllinen ja rakenteellinen taantuminen jatkuu Nuorten syrjäytymiskehitys Laajakaistahankkeiden hidas toteutuminen Kuntatalouden heikkeneminen ja julkisen palvelutuotannon rapautuminen Jääminen pelkäksi raaka-ainetuottajaksi Luonnonvarojen suojelun ja niiden hyödyntämisen väliset ristiriidat Paikalliset toimijat/yrtitykset menettävät asemansa suurten toimijoiden puristuksessa Yhteistyökyvyttömyys Näköalattomuus ja uusiutumisen vaikeudet

Maaseudun uudet yritysratkaisut ja toimialat Perus- ja erityismaataloudessa kasvumahdollisuuksia Elintarviketuotannon painopisteen siirtyminen pohjoisemmille alueille globaalin ilmastonmuutoksen myötä. Lähi- ja luomuruoan kysynnän kasvu Elintarvikkeiden korkean asteen jatkojalostus Venäjän kehittyvät markkinat ja uusi kysyntä (WTO) Maaseudun palvelutuotannon uudet ratkaisut Puhtaat pohja- ja pintavedet Biotalouden merkityksen kasvaminen Uusiutuva energia, etenkin hajautetut ratkaisut Puun monipuolisempi hyödyntäminen, esim. puurakentaminen TULEVAISUUS MAHDOLLISUUDET Sivu 17

HEIKKOUDET

UHAT


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 - 2020 Pohjois-Karjalan maaseutu luonnonvaroineen on keskeinen tekijä maakunnan menestykselle. Osaavat ihmiset ja yritykset hyödyntävät kestävästi ja älykkäästi alueelle ominaisia voimavaroja ja ulkopuolista kysyntää. Pohjois-Karjalan maaseutu on innostavan yhteisöllisen toiminnan ja laadukkaan asumisen paikka. Maaseudun tulevaisuutta tehdään hyvässä yhteistyössä sen perusrakenteet turvaten sekä uusiutumiseen ja kasvuun rohkaisten.

Sivu 18


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 - 2020

Yrittäminen Osaaminen Osallistaminen

Vesi Energia Ruoka Palvelut

Sivu 19

KASVU

Yhdessä Kestävästi Älykkäästi


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 – 2020 PAINOPISTEET 1. 2. 3. 4.

5.

Sivu 20

Luonnonvarojen kestävä ja älykäs hyödyntäminen Kilpailukykyiset ja uusiutuvat maatilat ja maaseutuyritykset Osaamisen vahvistaminen ja uusiutumisen edistäminen Yhteisöllisyyden vahvistaminen, yhteistyön syventäminen ja sosiaalisen osallisuuden lisääminen Asuin- työ- ja vapaa-ajan ympäristöjen ylläpitäminen ja kehittäminen


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 - 2020 Tärkeää/keskeistä: • Vesien tila vähintään hyvä v. 2015 • Maito 150/2015 ja tuotanto kilpailukykyistä • Luomutuotanto maan kärkitasoa • Öljyvapaa maakunta 2030 • Bioenergiaa koskevat muut tavoitteet • Tietoliikennerakenteet kilpailukykyiset • Mikroyritykset • Maaseutuasuminen ja paikallinen kehittäminen • Pohjois-Karjalan brändin tunnettuus

Sivu 21


POHJOIS-KARJALAN MAASEUTUSTRATEGIA 2014 – 2020 TUKEE SEURAAVIEN OHJELMIEN LINJAUKSIA JA TAVOITTEITA: • Maakuntaohjelma ja –suunnitelma • Rakennerahasto-ohjelmat (ESR ja EAKR) • Pohjois-Karjalan ilmasto- ja energiaohjelma 2020 • ”Tankit täyteen”- Pohjois-Karjalan elintarvikeohjelma 2014 • Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015 • Paikalliset (Leader-) kehittämisstrategiat ja -ohjelmat • Pohjois-Karjalan kyläohjelma 2014 • Pohjois-Karjalan metsäohjelma 2012-2015 • Seudulliset elinkeino-ohjelmat Sivu 22


Kiitos !

Sivu 23

Maaseuturahoitus Kesälahdella  
Maaseuturahoitus Kesälahdella  

Terho Sirviö Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta kertoi Maakaista-kiertueella Kesälahdella maaseuturahastosta ja tulevista suunnitelmista.

Advertisement