Woonmagazine Maaike winter 2015

Page 1

Nummer 1 | 2016

BINNEN KIJKEN

Koken U ITGAVE VOOR LUNTEREN EN OMGEVING

stoom

MAAIKE 1

met


RESTAURANT PLANKEN WAMBUIS WERKT CONTINU AAN MEER GASTVRIJHEID EN COMFORT

HET WILDSEIZOEN IS WEER IN VOLLE GANG! KOM DEZE DONKERE MAANDEN GENIETEN VAN DE WINTER- EN WILDKAART. MAAR OOK AAN VISLIEFHEBBERS EN VEGETARIËRS IS GEDACHT.

WIJ WERKEN VOORNAMELIJK MET

BIOLOGISCHE- EN STREEKPRODUCTEN

BIJVOORBEELD MET DE PRODUCTEN VAN REMEKER JERSEY BOERENKAAS, ECOFIELDS EN DE VELUWSE ASPERGE BOERDERIJ OTTERLO

OPEN DAG OF OPLEVERING? WIJ REGELEN BEDRIJFSCATERING OP LOCATIE!

www.plankenwambuis.nl · 026-482 12 51 · N224 tussen Arnhem & Ede · Op 1 minuut van de A12 & A50 · Gratis parkeren!


COLUMN

WARM

thuiskomen

aat s t l i ep i k ov er de D or p sstr a a t. Ee n va n d e e e r ste ko u d e a vo n d e n d i e zi ch aandi ende al s v oor bode va n d e w i n te r. Ik tr o k d e kr a a g va n m i j n w a r m e j a s om hoog en k r oop l ek k er w e g i n m i j n g e b r e i d e sj a a l . D e b r o n ze n sl a g e n va n d e dor ps k er k w aai er den ui t o ve r h e t d o r p . D e sch e m e r i n g vi e l i n , d e l a n ta a r n p a l e n s c henen hun l i c ht ov er de str a te n e n i n d e h u i ze n o m m i j h e e n kn i p te sfe e r vo l l e v er l i c ht i ng aan. Ter w i j l i k m e af vr o e g w e l k sch o u w sp e l zi ch a fsp e e l d e i n a l d i e w a r m e , gez el l i ge w oonk am er s , r eal i s eerd e i k m e w a t e e n vo o r r e ch t h e t i s d a t i k va a k b i j m e n se n ac ht er de v oor deur m ag k i j k en. M ens en nodi gen m i j ui t op een be l a n g r i j k m o m e n t i n h u n l e ve n e n ve r tr o u w e n m i j h u n bi j z onder e v er hal en t oe. Ver hal en , vo l e m o ti e so m s, o ve r w a a r o m zi j w i l l e n ve r h u i ze n , w at hun w oonw ens en z i j n en ov e r d e sp e ci a l e b i n d i n g d i e zi j , n e t a l s i k, h e b b e n m e t o n s m ooi e dor p. H et v oel t al t i j d goed d a t i k m e w e e r i n m a g ze tte n o m w o o n w e n se n w a a r te m ak en. D i t i s de eer s t e edi t i e v an M aai ke . Ee n m a g a zi n e w a a r i n bi j z onder e v er hal en een pl ek k r ij g e n . Ove r d i e p e r fe cte w oni ngr ui l ; de eer s t e buur t bar becu e i n e e n n i e u w b o u w w i j k ; het af s c hei d v an een hui s vo l h e r i n n e r i n g e n . M e t di t m agaz i ne w i l l en w i j u t w ee k e e r p e r j a a r i n fo r m e r e n , m aar ook i ns pi r er en. D oor t e l at e n zi e n h o e g e ze l l i g w onen k an z i j n i n een l andel i j k , o f j u i st str a k i n te r i e u r. In el k e edi t i e pr es ent er en w e een p l a a tse l i j ke b e ke n d h e i d . In d i t n u m m e r i s d a t Ab We l g r a v en, v oor z i t t er v an de S t i c ht i ng H e t L u n te r sch e Bu u r tb o sch . H i j ve r te l t u vo l tr o ts o ve r onz e gez am enl i j k e ac ht er t ui n. En o ve r tu i n e n g e sp r o ke n : M a r co N o o r l a n d e r l a a t u zi e n hoe u t hui s k unt z i j n i n uw t ui n.

HEERLIJK WONEN IN ONS MOOIE DORP

COLOFON M aai k e v an D oor n M a ke l a a r | Sta ti o n sstr a a t 4 9 | 6 7 4 1 D H L u n te r e n | 0 3 1 8 - 4 8 3 7 0 0 in fo @ m aai k ev andoor nm ak el aar. nl | w ww.m a a i ke va n d o o r n m a ke l a a r.n l REALISATIE i C o n n e ct | Ve e n e ndaal Druk - en z et f out en v oorbehouden.

MAAIKE 3

G eni et v an di t m agaz i ne, v an ee n fr i sse w a n d e l i n g i n o n s b u u r tb o s o f o n ze g e ze l l i g e D or ps s t r aat . H et i s al t i j d w eer he e r l i j k w a r m th u i sko m e n . In u w e i g e n h u i s. Wi j w e n se n u v eel w oonpl ez i er en heef t u z el f e e n w o o n w e n s d i e u m e t o n s w i l t d e l e n ? Be l o n s e n w i j s er v er en ook u een v er s gez et k o p j e ko ffi e .


INHOUDSOPGAVE

6 10 S ERVI C E I N B E E LD

6

U w h u i s v erk open i n 7 s t appen

KL ANT AAN HET WOORD

9

Ho e kwo n in g zo e kt sta rte n d jo n g g e z i n Pe rso o n lijke a a n d a ch t is e e n p l u s p u n t

M AA IK E TH U I S B I J

10

27

F a m i l i e Teuni s s en

Ee n p e rfe cte wo n in g ru il No g 1 ke e r sa me n ve rh u ize n

31

Te ru g n a a r h e t b u ite n g e b ie d

44

Mo d e rn wo n e n in ja re n ’3 0 st i j l


28

38

22 44

PART NE R S I N WON E N

21

K o k e n m et s t oom

PL AATSEL IJK AMBACHT

28

Me e ste rsmid Ja n Mo ste rt

Op z o e k naar w i n-w i ns it uat i e

34

Tuinen zijn een verlengstuk van uw woning

UIT L UNTEREN

38

L u n te re n is e e n b e h o o rlijk b r u i s e n d d o r p

PAN D ME T E E N V E R H A A L L i e fd e op het eers t e gez i c ht MAAIKE 5

22SERVICE IN BEELD

VERKOPEN 7 STAPPEN

UW HUIS IN

HET GAAT WEER GOED MET DE WONINGMARKT, MERKT MAAIKE VAN DOORN MAKELAAR. STEEDS MEER WONINGEN WORDEN VLOT VERKOCHT. STARTERSWONINGEN, MAAR OOK HUIZEN VOOR DE ZOGENAAMDE DOORSTROMERS EN WONINGEN IN HET DUURDERE SEGMENT. KOPERS WILLEN ECHT WEER KOPEN EN MET DE HUIDIGE LAGE HYPOTHEEKRENTE STAAT NIETS HEN IN DE WEG. OVERWEEGT U UW WONING TE VERKOPEN? MAAIKE VAN DOORN MAKELAAR BEGELEIDT U STAP VOOR STAP.

DE KNOOP DOORHAKKEN Er is altijd e e n bijzo nde re re de n o m te verh u izen . Sa me nwo ne n, trou we n, gezinsu itbre idi ng. O f ju is t de we ns o m kle ine r te wo ne n als u w ki nd eren he t h u is u it zijn. Maa r te rwijl u u itkijkt naar een wo ning die aa n u w nieu we wo o nwe nse n vol d oet, ne e mt u in ge dach te n al a fsche id va n een th u is waa r u wa rme he rinne ringe n aa n ko e stert. Het e mo tio ne le be slu it u w wo ning te ve rko p en neem t u du s nie t zo maa r. Daa r de nkt u go e d over na. Maa ike va n D o o rn Make laa r be grijpt dat.

IN GESPREK MET MAAIKE Het ver koopt raje ct dat u sa me n me t Maa ike va n D o o rn Make laa r inzet, b eg in t met een infor matie f ge spre k bij u th u is. Maa ike ne e mt u itge bre id de tijd om per soonlij k kennis me t u te make n, naa r u te lu iste re n, de wo ning te b ek ijken en d e ver koopmo ge lijkhe de n te be spre ke n.

Maaike van Doo rn Make laa r advise e rt e e n re ë le vraagprijs vo o r de verkoop van uw woning. Een re ë le prijs in co mbinatie me t e e n go e de pre se ntatie maakt een vlot te ver koop mo ge lijk. Maa ike ste lt de vraagprijs in ove rle g me t u vas t.

MAAIKE 7

EEN REËLE VRAAGPRIJS


UW WONING PRESENTEREN Met o o g voor d etail presenteer t Maaike va n D o o rn Make laa r u w wo ning aa n de ju is te ko p er sg roepen. Dat begint met ver ko o pstyling, fo to gra fie e n e e n aa ntre kke l ij ke b esc h r ij v ing van uw woning en resu lte e rt in e e n pro fe ssio ne le pre se ntat i e op i nter net, complete ver koopbroc hure s, e e n ple k in de ve e lbe ke ke n e talage e n aa ndac h t op soc iale med ia. Maaike van D o o rn Make laa r laat ge e n ka ns o nbe n u t om u w woning in d e sc hij nwer per s te ze tte n.

KOPERS INTERESSEREN Maaike van Doorn Makelaar benadert actief potentiële kopers die een zoekvraag hebben ingevuld op de website of hun wensen persoonlijk bij hen kenbaar hebben gemaakt. Sluit uw woning aan bij de woonwensen van iemand met zo’n zoekvraag? Dan ontvangt die persoon direct bericht. Door de persoonlijke aandacht die Maaike van Doorn voor haar klanten heeft, vindt zij ook regelmatig onverwacht succesvolle matches buiten de geautomatiseerde zoekvragen om. Maaike van Doorn Makelaar weet dus als geen ander kopers te interesseren voor uw woning.

D

OOR DE PERSOONLIJKE AANDACHT DIE MAAIKE VAN DOORN VOOR

HAAR KLANTEN HEEFT, VINDT ZIJ OOK REGELMATIG ONVERWACHTE MATCHES. DOOR GOED TE LUISTEREN NAAR DE WOONWENSEN VAN MENSEN, LUKT HET REGELMATIG IETS AAN TE DRAGEN WAT EEN KOPER ABSOLUUT ZIET ZITTEN, MAAR WAAR HIJ ZELF NOG NIET AAN HAD GEDACHT.

BEZICHTIGING EN ONDERHANDELING Is er b ela ngs telling voor uw woning? Dan vindt u in Maa ike va n D o o rn Make laa r e en er va ren pa rt ner bij bez ic ht igingen en o nde rha nde linge n. Maa ike rich t zich o p een op ti maal resultaat en s taat t ij d ens e n na de ve rko o p vo o r u klaa r.

VERKOCHT! Maa i ke va n Door n Makelaar begeleid t u va n de mo nde linge ove re e nko mst me t d e kop er va n u w woning tot aan het pas sere n va n de ko o pakte bij de no ta ris e n d e sl eu tel overd rac ht . E n daar na. Dankz ij de co mbinatie va n pe rso o nlijke aa ndac h t en g edegen kennis , hoef t u z ic h nerge ns dru k o m te make n. Ge fe licite e rd met d e ver ko o p van uw woning!


KLANT AAN HET WOORD Persoonlijke

aandacht is een

PLUSPUNT MATTHIEU EN DAPHNE DAMMERS HEBBEN HUN HOEKWONING AAN DE BRON 7 IN LUNTEREN BIJ MAAIKE VAN DOORN MAKELAAR IN DE VERKOOP STAAN. SAMEN MET HUN DOCHTERTJES FABIËNNE (5) EN JULIËTTE (2) BELEVEN ZIJ VEEL PLEZIER AAN DE WONING EN OMGEVING, MAAR ZE WILLEN GRAAG TERUG NAAR EDE.

MIRJAM EN WILLEM-JAN BLANKESPOOR WOONDEN MET HUN DRIE KINDEREN ANOEK (18), KARLIJN (15) EN DAAN (11) IN EEN VRIJSTAAND VERBOUWD BOERDERIJTJE. “VROEGER WOONDEN WE TUSSEN DE WEILANDEN, MAAR ER KWAMEN NU ALLEMAAL HUIZEN OM ONS HEEN”, VERTELT MIRJAM. HET ECHTPAAR BESLOOT DE WONING TE VERKOPEN.

Het gezin Dammers kwam via mond-tot-mond-reclame bij Maaike van Doorn Makelaar terecht. “We vinden het handig om zaken te doen met een lokale makelaar, die connecties heeft en de ins en outs van het dorp kent. En het pakt supergoed uit. Maaike en haar team zijn heel betrokken en actief.”

De woning ging half juni in de verkoop en trok direct al een kijker. De uiteindelijke koper van de woning kwam half augustus kijken.

DIKKE TIEN Hun eengezinswoning aan de Bron in Lunteren is in 2007 gebouwd. “Qua woonplezier krijgt dit huis een dikke tien. Het huis is plezierig, de omgeving is plezierig. Vooral voor de kinderen, want we wonen in een echte speelwijk, op loopafstand van het winkelcentrum. En als je wilt hardlopen, ben je binnen twee minuten in het bos of tussen de weilanden. De parkeergelegenheid is riant en alles is goed bijgehouden. Je kunt er zo in”, zegt Matthieu vol overtuiging.

OPEN HUIZENDAG “Wij hadden nog niets op het oog, dus het kwam goed uit dat er een landelijke open huizendag was op het moment dat onze woning min of meer verkocht was.” Van de zes woningen die het echtpaar bekeek, stonden er vijf bij Maaike van Doorn Makelaar in de verkoop. “Zij hebben een ruim aanbod en het huis waar wij enthousiast over waren zat daar toevallig bij.” Mirjam kijkt met tevredenheid terug op de aandacht die Maaike voor het gezin had. “Toen we eenmaal ons huis op het oog hadden, was het geen probleem om een extra afspraak te maken, zodat de kinderen er konden kijken. Die aandacht is echt een pluspunt.”

Hoekwoning

j o ng gezin

MAAIKE 9

zoekt startendMAAIKE THUIS BIJ

Fami l i e Teunissen BIJNA 25 JAAR WOONDE HET ECHTPAAR TEUNISSEN IN HET HUIS AAN DE DOESBURGERDIJK 18 IN EDE. MARIUS HEEFT HET HUIS MET HULP VAN ZIJN VROUW RIA ZELF GEBOUWD. OVER ELK DETAIL HEEFT HIJ NAGEDACHT. DAT ZAG OOK MAAIKE VAN DOORN, DIE HET ECHTPAAR ONLANGS BEZOCHT. SAMEN MET DE ZELFBOUWER – DIE MEER DAN 45 JAAR

MAAIKE 11

ALS ZELFSTANDIGE IN DE BOUW WERKTE – LIEP ZIJ DOOR HET HUIS DAT HIJ IN DE PERIODE VAN 1990-1993 BOUWDE.


Awil ljse j’ebui’btuien’ten’ziewoontn ” , “Je ku nt de zo n vanuit het huis zien op komen én ond ergaan. De raa mpa r tij en z ij n zo gekozen dat j e va nu i t el ke r uimte in het h u is een mo o i u itz ic ht hebt . A ls j e ‘ bu i ten’ woont , moet j e ‘ bu i ten’ z i en,” v ind t Mar ius . Met di e f i l o so f ie heef t hij ook d e b i nnend eu re n voor z ien van ru i tj es , d i e een d oor kij k geven d o o r het raa m naar buiten.

GR OT E T U I N D e tu i n b ij het huis is gigant isc h. “Ac h ter het h u is is d eze maar

lief s t 25 me te r bre e d. In de tu in is onde r me e r e e n ove rde kt ter ras ge maakt me t hou tkache l én el e ktrische ve rwa rming. Zowe l voor als ach te r he t h u is staat e e n grote bo o m die sfe e r ade mt.”

ME ER DAN JE VERWACHT Het h u is he e ft e e n ru ime woonka me r me t hou tkache l. De o ptimale co nstru ctie va n d e scho o rste e n is zo dat de s feervo lle wa rmte zo go e d mogelijk wo rdt vastge hou de n. Op de be ga ne gro nd is nó g

e e n ru ime ka me r e n ook op d e bove nve rdie ping is d e won ing ru im e n lich t. Ma riu s w ijs t o p de kle inste de ta ils d ie h ij go e d do o rdach t he e f t: “ Wie d it h u is ko o pt, krijgt meer dan h ij ve rwach t”, we e t h ij.


MAAIKE 13


IJzersterk in las- en montagewerk

Staalbouw

Welke constructie u ook zoekt, Pater uit Lunteren maakt staalbouw op

Trappen

maat. Hekken, trappen, raampartijen... wij zorgen met lastechniek voor

Hekwerken Beplatingen

ijzersterk vakwerk. Vanzelfsprekend nemen we u ook de montage uit handen!

Pater Las en Montage • Lunteren • 0318 30 33 94 • info@paterlasenmontage.nl • www.paterlasenmontage.nl

PATER5001_Adv. 182 x 126_V3.indd 1

01-12-15 17:14

UW (VER)BOUW IN

GOEDE HANDEN

AL 46 JAAR HÉT ADRES VOOR WONING-, APPARTEMENT-, UTILITEITS-, EN AGRARISCHE BOUW EN TIMMERWERKZAAMHEDEN IN EIGEN FABRIEK

Wat uw bouwplannen ook zijn, maak eerst persoonlijk kennis met Bouwbedrijf Nap in Lunteren. Wij luisteren naar uw wensen en vertalen deze in een doordacht bouwplan. Van woning tot bedrijfspand, van agrarisch tot grootschalig bouwproject… onze medewerkers beheersen hun vak en realiseren uw droom! Uw bouwplan? In vertrouwde handen bij Bouwbedrijf Nap! Bouwbedrijf Nap BV ■ Kauwenhoven 37 ■ 6741 PW Lunteren ■ 0318-48 35 12 ■ info@bouwbedrijfnap.nl ■ www.bouwbedrijfnap.nl


INTERIEURITEMS

Tijdloze

kleuren

Pure wand biedt een palet van 224 prachtige tijdloze kleuren. Mengbaar in alle soorten verf- en muurverf. Mooie en exclusieve handgeschilderde stalen op A4-formaat. Ga voor inspiratie en advies naar uw Pure-dealer: Deco Home Blankenspoor, Dorpsstraat 68 in Lunteren.

Hoe verwarm ik mijn woning op een groene duurzame manier? Met een houtgestookte CV. Kusk in Barneveld biedt de mogelijkheid om de houtkachel te stoken in de woonkamer. De warmte verspreidt zich via de vloerverwarming of radiatoren.

www.k us k .nl

www.decohom ebl ankenspoor.nl

Advies en ontwerp

Ontspan en

geniet

De verlichting in uw woning of bedrijfspand maakt of breekt uw interieur. Lichtkunde adviseert u graag over de perfecte lamp op de juiste plek of over de toepassing van ledverlichting. Een passend lichtplan is een handig hulpmiddel om de gewenste sfeer te creĂŤren.

www.lic htk unde .nl

Het is algemeen bekend dat het nemen van een stoombad uw immuunsysteen versterkt. Het houdt het lichaam gezond en reguleert de natuurlijke vochtbalans. Daarnaast leiden de helende effecten van water en het samenspel van stoom, licht, aroma en geluid tot maximale ontspanning en vitalisering. Ontdek de sensuele ervaringen die onze stoomcabines bieden en geniet elke dag.

w ww. tbe-sani tai r. nl

www.de s nuffe lk e lde r.n l De Snuffelkelder is o.a. dealer van Frezoli; een merk dat is geĂŻnspireerd door oude fabriekslampen. De ambachtelijk afgewerkte lampen hebben een ruige, stoere uitstraling die past in zowel een landelijk als strak interieur.

MAAIKE 15

AKTIE: BIJ AANSCHAF VAN EEN STOOMCABINE IN L-OPSTELLING VAN 1 BIJ 1 METER GRATIS INBOUWKRANEN TER WAARDE VAN 1200 EURO.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Robuust

HERENHUIS EDE BUITENZORGLAAN 2 A lt ijd al w i lle n wone n in zo ’n p racht i g, robuust he renhuis? Dan is di t uw ka ns! Op e e n leuke l o catie i n he t ce nt rum g e le g en hal fvr ij staa nde ka rakte rist i e ke jaren ’30 woni ng me t prakt isch bijgebouw we lke voor ve le doe le inden gebrui kt ka n worde n. De wo n ing heeft e e n rui me i nhoud e n beschikt over maa r li e fst 5 slaapka mer s. Perceel oppe rvlakte 440 m 2 .

Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

Sfeervolle woning EDE DOESBURGERDIJK 18 Tusse n de we i la nde n gel egen sfeer volle, g oe d onde rhouden vr ijstaan de woni ng me t dubbe l e garage met rui me ca rport e n e e n gezel l ig tuin huis. De woni ng is op traditio nel e w ijze g e bouwd me t g ebr uik van 1 e klas mate riale n. De tuin ro ndo m de woni ng maakt he t plaatje co mpl eet. He t pe rce e l va n ci rca 1.300 m 2 is eve ntue e l ui t te bre i den met 6.670 m 2.

Vraagprijs: € 675.000,- k.k.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Fantastische woning EDERVEEN FORSYTHIASTRAAT 2 Op e e n mooi e locat i e in har tje Ede rve e n te g e nove r een vijver staat deze sfe e rvolle vr ijstaande woni ng me t aa ng e bouwde garage. De woni ng is op e e n f an tastische w ijze ui tg e bouwd waa rdo o r er o p de be ga ne g rond moo ie wo o nver t re kke n zijn g e realise erd en de 1 e e tag e ove r maa r li e fst 4 slaapkame rs be schi kt . He t ruime perceel is 557 m 2 g root .

Vraagprijs: € 469.000,- k.k.

Droomwoning realiseren? LUNTEREN EDESEWEG 22

Vraagprijs: € 390.000,- k.k.

MAAIKE 17

Op e e n mooi e zi chtlocatie aan de ra nd va n Lunte re n g e l egen prachtig e rui me bouw kave l. De kavel heeft e e n oppe rvlakte va n maar l iefst cir ca 1 . 600 m ². He t p e rceel l igt o p een ze e r aa nt re kke lijke p lek. Het l igt zowe l i n de nabijhe i d van de uitgest re kte bosse n alsme de het cen tr um va n Lunte re n. Dé mogel ijkheid o m uw droomwoni ng te real iseren !


Het Verhaal - November 2015 Het Verhaal - November 2015

Bassa Bassa

van van

Tuin/Gereedschappen Tuin/Gereedschappen

hoouudd r e d n Onderh O atie Reeppaarratie R op Veerrkkooop V

NIEUWBOUW MUNNIKEBEEK EDERVEEN

t! bouw gestar

BASSA B AS SS SA AN NU N UO OOK OOK OK KD DEALER DE EA AL LE ER R VAN VAN VA AN N BASSA B A AS NU U OOK O DEALER V VA BASSA NU OOK DEALER VAN BASSA NU OOK DEALER VAN EGO BASSA DEALER EGO E GOONU TUINMACHINES TIOOK UNIM N M AH CIHNIE NVAN ESVAN BASSA NU OOK DEALER EGO E EGO G TUINMACHINES T U AC S EGO TUINMACHINES TUINMACHINES TUINMACHINES EGO TUINMACHINES

beurt korting. beurt korting. aakt

aakt

 

en en

plan Munnikebeek bestaat uit:

 

rijwoningen

seniorenwoningen

halfvrijstaande woningen

vrijstaande woningen

bouwkavels

 

 

 

NU OVERAL DRAADLOOS WERKEN METmet DE LI-ION Nu overal draadloos werken de NU OVERAL DRAADLOOS WERKEN METmet DE LI-ION ACCU'S VAN EGO Nu overal draadloos werken de op de tuinmachines van li-ion accu's ACCU'S VAN EGO

li-ion accu's op de tuinmachines van EGO EGO

               

Bassa Tuin/Gereedschappen

Bassa Tuin/Gereedschappen Goorsteeg 19 • 6741 TB Lunteren • Telefoon: 0318 - 482 726 Goorsteeg 19www.bassalunteren.nl • 6741 TB Lunteren • Telefoon: 0318 - 482 726

18 - 456257 18 - 456257

ontwikkeling & bouw

www.bouwbedrijfvanree.nl

in collegiale verkoop met Ditters makelaars

www.munnikebeek-ederveen.nl

www.bassalunteren.nl

kij spec k o ia p w le a ww an .ar bie t-g din re g! en .n l

BIJNA

90 JAAR SPELT ce i v r e s e d s i t e H die tel t!

tuinontwerp tuinaanleg tuinonderhoud

Heeft u de foto hierboven bekeken. Deze is van pakweg 90 jaar geleden, een fiets werd toen ‘Heerenrijwiel’ genoemd. Sindsdien is er op fietsgebied enorm veel ontwikkeld. De klassieke vélocipède werd gaandeweg het technische hoogstandje dat de moderne fiets nu is. Wat door alle jaren hetzelfde is gebleven: het persoonlijke vakmanschap van Spelt Tweewielers. Wij houden fietsers mobiel door vakkundig advies en professionele service te combineren. Na bijna 90 jaar Spelt is het nog steeds de hartelijke service die telt voor onze klanten!

Tuinen Tuinen met met uitstraling! uitstraling!

Barneveldseweg 54 6741 LL Lunteren 0318 - 482 384 info@speltlunteren.nl www.speltlunteren.nl

Meulunterseweg 27 | 6741 hl lunteren 0318 481061 | 06 25025348 info@art-green.nl | www.art-green.nl

12 12 Art-Green - Adv Maaike van Doorn NOV2015 [88x126].indd 1

24-11-2015 10:37:01


ONS ACTUELE WONINGAANBOD

Landelijk

wonen LUNTEREN RENSWOUDSESTRAATWEG 40

L a nde lijk wone n i n e en vr ijstaande se mi -bungalow me t diver se bijgebouwe n op e e n pe rce el van circa 1 2 . 500 m 2 . Op he t p e rceel bevinden zi ch e e n 5- tal bijg e bouwen die vo o r dive rse doe le i nde n g eschikt zijn . Daa rnaast is e r nog e en heer l ijk ove rde kt zwe mbad aa nwezig. Kortom , e e n obje ct met diver se mog e lijkhe de n!

Vraagprijs: € 539.000,- k.k.

Sfeervolle woning LUNTEREN MAALDERIJ 48

Vraagprijs: € 399.000,- k.k.

MAAIKE 19

Op e e n mooi e locat i e in de jo n g e e n ki ndv ri e nde lijke wijk “De Mole npol” g e le g e n mar kan te twe e -onde r -e e nkapwoning met ga rag e. Deze sfe e rvoll e wo n ing is e rg smaakvol e n tot i n de pun tjes a fg ewe rkt , u kunt de wo n ing zo be t re kke n! De woni ng heeft mo o ie de ta i ls zoals de bre de over stekken e n de fraa i e e rke r. He t perceel is 293 m 2 g root .PARTNERS IN WONEN

Koken met

stoom

Ons bureau maakt al 30 jaar lang aansprekende ontwerpen voor woningen en gebouwen in de wijde omgeving. Een recente ontwikkeling zijn functiewisselingen van agrarische bedrijven naar een woonbestemming.

Het is één van de oudste manieren om eten te bereiden: stomen. Door te koken met stoom blijven smaak, kleur en voedingsstoffen perfect behouden.

www. vangi nkel keukens. nl

www.dbl-lunte r e n.nl

Op zoek

win-win situatie

naar de

Steeds vaker worden wij gevraagd mee te denken bij de invulling van de vrijkomende percelen. Wij zoeken daarbij naar een win-winsituatie voor de bewoner en voor de omgeving. Als oude gebouwen plaatsmaken voor nieuwe architectuur, ontstaan kansen voor de verbetering van de uitstraling van de omgeving. Ontwerp en advies beginnen met een luisterend oor. In het eerste kennismakingsgesprek met een klant gaan we in veel gevallen aan de slag met potlood en papier. Al pratend bouwen we samen aan de vertaling van uw wensen. Het echte ambacht krijgt op enthousiaste wijze handen en voeten! Benieuwd hoe architectenbureau DBL uw wensen vertaalt? Wij denken graag met u mee om ook voor u de mogelijkheden te onderzoeken.

MAAIKE 21

Mie le h e e ft d e v a n oor s pr ong A z i at i s c he k ook t ech n i e k gep e r fe c tio n e e r d en v er ov er t de Wes t er s e w er el d m e t d e s to o mo v e n . Sto me n i s daar m ee eenv oudi ger dan o o i t. Vis , v le e s , s p in a z i e; het k an er al l em aal i n. D e sto o m o ve n ber e id t c o mp le te m aal t i j den i n een handom dr aai . Be h a l v e s to me n k a n h e t appar aat ook ont dooi en, opw ar m e n , poc h e r e n , b la n c h er en en z el f s w ec k en. D us , w eg m e t d a t v ijfp its fo r n u is . Da nk z i j de s t oom ov en z i j n t w ee p i tte n m e e r dan g e n o e g . L a a t u v ol l edi g i nf or m er en door de a d vi se u r s v a n Va n Gin k e l K euk ens i n B ar nev el d.


PAND MET EEN VERHAAL


op het

eerste gezicht

Jos Berkvens (61) woont in het gemeentelijk monument aan de Boslaan 24 in Lunteren. Hij kwam daar bijna 12 jaar geleden samen met z’n partner wonen. “Het was liefde op het eerste gezicht”, herinnert hij zich. Nu zijn partner voor werk in Frankrijk woont en nog maar weinig in Lunteren is, wordt het huis voor Jos alleen te bewerkelijk. Het gemeentemonument staat daarom te koop.

D I N GE R S VAK A N TI E H U I S Het h u is , d a t in 1 905 gebouw d i s , w as v an oor s pr o n g h e t v a k a n tie h u is v a n de not ar i s f am i l i e D i nger. “ H et i s tw e e ke e r in z ’n g e h e e l v e r p l aat s t . Vanaf de oor s pr onk el i j k p l e k w a a r

n u h e t b o s i s n a a r d e Ou d e Ar n h e m se w e g e n 35 jaar geleden n a a r d e Bo sl a a n . Va n w e g e b o u w p l a n n e n m o e s t het wijken, m a a r d e a a n n e m e r vo n d h e t zo n d e o m h e t a f t e breken. Er is va n d i e l a a tste ve r h u i zi n g e e n fi l m p j e g e m a a kt . Dat hebben w e a a n M u se u m Ou d L u n te r e n g e g e ve n .” Jo s e n zi j n p a r tn e r l i e te n h e t h u i s vo o r zi e n va n een nieuw r i e te n sch r o e fd a k e n m o d e r n i se e r d e n h e t i n te rieur van het h u i s. D a a r m e e i s d e w o n i n g n i e t a l l e e n e e n i d yllisch plaatje, m a a r o o k e e n p r a kti sch e , m o d e r n e w o o n p l e k.” Met name de sfe e r i n e n o m h e t h u i s sp r e e kt Jo s e r g a a n . “ Het is intiem en to ch fu n cti o n e e l . L i ch t, m o d e r n e n g e ze l l i g . En de ligging is i d e a a l . L o o p j e 3 m i n u te n d e e n e ka n t o p , d a n ben je in het b o s. Of i n h e t ce n tr u m a l s j e d e a n d e r e ka n t o p gaat.”

MONUMENTAAL PAND Sinds 9 jaar staat het huis aan de Boslaan 24 in het monumentenregister van de gemeente Ede. Als eigenaar krijgt Jos subsidie voor het onderhoud van het monument en op verzoek kan hij de Monumentenwacht laten komen. Zo blijft het houten huis dat ooit zelf verhuisde, altijd in optimale staat.

MAAIKE 23

Jos werkt als beleidsmedewerker bij de gemeente Barneveld. De p le k wa a r h ij w oont - op s t eenw or p af s t and va n h e t sta ti on - b e v a lt h e m w el : “ A l s de s poor bom en naar ben e d e n g a a n , k a n ik n o g n e t d e t r ei n hal en. I n een k w ar t i er t i j d b e n i k va n deu r to t d e u r ” , z egt hi j . J os w er d gebor en i n B oxm e e r, m a a r v e r tr o k v o o r z ijn w er k naar B ar nev el d en i s hi er b l i j ve n w o nen , s a me n me t z i j n par t ner di e hi j 21 j aar gel ed e n o n tm o e tte . Sin d s 1 2 ja a r w oont hi j i n het k ar ak t er i s t i ek e h o u te n h u i s aan d e B o s la a n . “ We w oonden eer der s am en i n a p p a r te m e n te n in B a r n e v e ld en E de, m aar i k w i l de gr aag ee n tu i n . We war e n e r g g e c h a r m eer d v an di t hui s dat w e bi j t oe va l te ko o p z a g e n s ta a n . He t w as l i ef de op het eer s t e gez i c h t.” L u n te r e n bev a lt h e m u its te k end. “ H et i s een l euk dor p. J e h e b t h i e r al le s b ij d e h a n d . M eer dan al l een de dagel i j k s e d i n g e n , wan t je h e b t h ie r pr i m a w i nk el s . H et i s een gez e l l i g d o r p d a t le k k e r c e n tr a a l ligt . ”


RECREATIEWONINGAANBOD

WEKEROM, ROEKELSEWEG 48-63

LUNTEREN, GALGENBERGWEG 9 WILG 27

Een keu rig ond e r hou d e n , g e he e l g e ïso l e e rd e n onde r hou dsv rij d ub b e l chal e t dat is g e l e g e n o p he t pa rk Be r ke n rhod e, een g ro e n pa r k tu s se n We ke ro m en Ot te rlo. Het c hal et s taat o p e e n mo o i p e rce e l va n 29 6 m 2 en is omgeven d oor e e n keu r i g aa ng e l e gd te r ras e n ve e l groen .

Te m i dde n va n de bosse n wordt u di t ver zo rgde, enkel e chale t me t v rijstaa nde houte n be rg i ng aangebo den . He t chale t bev i ndt zi ch aa n de ra nd va n het recreatiepa rk “Viva Te rra ” e n he e ft e e n ve rrasse nde indel ing. He t g e he e l is g e le g e n op e e n royaal p e rceel huurgro nd va n 545 m 2 .

Vraagprijs: € 114.500,- k.k.

Vraagprijs: € 32.000,- v.o.n.

LUNTEREN, GALGENBERGWEG 9 BERK 19

LUNTEREN, GALGENBERGWEG 9 ACACIA 14

Keu rig ond erhou d e n re creat i ewo n i ng g e l e g e n i n e e n b os rijke omgev ing o p he t fraa i ve r zo rgd e re creat i e pa rk “ Viva Terra ”. He t chal e t is keu r i g o nd e r houde n, is ge heel geïsoleerd , he e ft e e n o p p e r vlakte va n ci rca 60 m2 en is gelegen o p e e n p e rce e l h uu rg ro nd va n ci rca 39 0 m 2 .

Te midden van de uitgestrekte bossen op recreatiepark “Viva Terra” gelegen red cedar L-vormig chalet. Het chalet is een 75m² groot Continental chalet uit 1996. Het geheel is op een groot aantal punten verbeterd en is gelegen op een perceel huurgrond van circa 420 m².

Vraagprijs: € 50.000,- v.o.n.

Vraagprijs: € 69.000,- v.o.n.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD

LUNTEREN, DE BRON 7

In het hart van Lu n te re n g e l e g e n ho o gwaa rdi g a fgewerkte 2- kame rap pa r te me n t . He t ap pa r te me nt is ge realiseerd in he t j aa r 2 0 0 8 e n b e sch i kt over e e n e i gen parkeerp laats e n b e rg i ng aa n d e ach terzijde va n het comp lex. Een i d eal e s ta r te r swo n i ng o p e e n leuke lo catie!

Fraai gelegen goed onderhouden hoekwoning met houten berging. De woning is gebouwd in het jaar 2008 met hoogwaardige materialen en is keurig afgewerkt. De achtertuin is geheel bestraat met mooie, grijze tegels en wordt omsloten middels houten schuttingen. Het perceel is 144 m 2 groot.

Vraagprijs: € 149.500,- k.k.

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

LUNTEREN, JULIANASTRAAT 21-5

LUNTEREN, MIELWEG 7

In hartje Lunteren gelegen ruim en verrassend appartement met een woonoppervlakte van circa 100 m 2 en een extra zolderetage. Dit goed verzorgde appartement is het grootste van het complex. Op de begane grond vindt u de gezamenlijke berging en een parkeerplaats.

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

Op een prachtige locatie aan de oostkant van Lunteren gelegen 2-onder-1-kapwoning met berging en carport. Het geheel is gelegen op een perceelgrond van 314 m². De woning beschikt over een gezellig woonkamer en 3 slaapkamers. De tuin is naar eigen smaak in te richten.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

MAAIKE 25

LUNTEREN, MOLENPARKWEG 2D


SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMODELLEN HALVE PRIJS • SHOWROOMMO-

De Bedweter in Lunteren

SHOWROOM MODELLEN HALVE PRIJS TIENERKAMERS

MATRASSEN

ZORGBEDDEN

TEXTIEL

KASTEN

DEELBAAR BED

LEDIKANTEN

CARPE DIEM

Pocketverenmatras normaal 450,00 p/st.

Nu 2 voor 599,00

DE BEDWETER LUNTEREN

DORPSSTRAAT 63

TEL. 0318-486007

WWW.BEDWETER.NL

OPENINGSTIJDEN: MA 13.00 - 17.30 UUR • DI T/M VR 09.30 - 17.30 UUR • ZA 09.30 - 17.00 UUR • VRIJDAG KOOPAVOND

ONTDEK DE KRACHT VAN EEN COMPLEET ASSORTIMENT! ...en de kennis van onze medewerkers!

Is uw badkamer al in goede handen? Kom langs in onze prachtige badkamer showroom van 800 m2 in Ederveen. Hier presenteren wij een uitgebreid assortiment badkamers, sanitair, accessoires, wand- en vloertegels. Naast deze producten kunt u bij TBE ook terecht voor plafonds, verlichting, sierbeslag en een ruim doe-het-zelf assortiment.

* 20 badkameropstellingen * Ruime sortering tegels * Advies op maat * 3D Tekening * Levering op adres

Hoofdweg 140 Ederveen - (0318) 570 443 www.bouwcentrumederveen.nl

www.tbe-sanitair.nl


KLANT AAN HET WOORD

1 keer samen

Nog

verhuizen ERWIN EN MARIJE KUPPENS VERHUISDEN DIT JAAR MET HUN KINDEREN STEIJN (13) EN LOTTE (10) VAN EEN RIJTJESWONING AAN KLOKKEGAT NAAR EEN VRIJSTAAND HUIS AAN DE KWEEK IN LUNTEREN. “HET UNIEKE AAN ONS VERHAAL IS DAT WIJ HET HUIS GEKOCHT HEBBEN VAN DE DAME DIE ONS HUIS HEEFT GEKOCHT”, VERTELT MARIJE. “We hadden al tijdje een zoekvraag uitstaan bij Maaike van Doorn Makelaar. Ik ben interim manager en voor mijn eigen bureau, MKL Management Support, was ik op zoek naar een huis met kantoorruimte. En ook mijn man Erwin werkt twee dagen thuis. Daarnaast wilden we meer ruimte voor onze kinderen.”

MATCHMAKER “Maaike benaderde ons direct toen er een geschikt huis te koop kwam. We vonden dat huis heel leuk, maar wilden eerst ons eigen huis verkopen. Nog voordat er verkoopfoto’s gemaakt werden, vertelde Maaike ons dat de eigenaresse van dat leuke huis geïnteresseerd was in ónze woning. Die dame is toen komen kijken en zo is een unieke woningruil ontstaan. Maaike kende zowel onze wensen als die van haar. Ze heeft goed geluisterd en kon daarom die match echt maken.”

Aart en Marry zijn nooit erg honkvast geweest. Deventer, Rozenburg, Rotterdam, Soest, Nijkerk, Renswoude; van alle plaatsen waar zij samen woonden, bleven zij – voor de kinderen – het langst in Nijkerk. En ook tegenover Kasteel Renswoude, dichtbij natuurschoon waar volgens hen niets tegen op kan, wonen zij al 14 jaar.

NIET OVER ÉÉN NACHT IJS “Nu we een dagje ouder worden, willen we graag naar een kleinere woning.” Het inmiddels gepensioneerde echtpaar klopte aan bij Maaike van Doorn Makelaar. “We zien het beiden niet zitten hier alleen achter te blijven en willen graag nog één keer samen een nieuwe start maken.” Het echtpaar koestert warme herinneringen aan de huidige woning: “We hebben hier vaak kerst gevierd met de hele club bij elkaar”, zegt Aart. “Onze 9 kleinkinderen hebben hier heel wat af getafeltennist en verstoppertje gespeeld. Gelukkig kunnen we de herinneringen meenemen.”

perfecte

woningruil

MAAIKE 27

Een

AART EN MARRY VAN DEN BERG HEBBEN IN HUN LEVENS AL HEEL WAT VERHUIZINGEN MEEGEMAAKT. IN HUN HUIDIGE WONING AAN DE DORPSSTRAAT 10 IN RENSWOUDE WONEN ZIJ INMIDDELS 14 JAAR, MAAR DE TIJD IS RIJP VOOR IETS KLEINERS. DAAROM STAAT DE WONING TE KOOP. “HET IS LASTIG DAT WE WETEN WAT VOOR MOOIS WE ACHTERLATEN, MAAR NOG NIET WAAR WE NAAR TOE GAAN.”PLAATSELIJK AMBACHT

SPELEN MET VUUR, KNEDEN MET IJZER. VOL VUUR VERTELT HIJ OVER ZIJN PASSIE: AMBACHTELIJK SMEEDWERK. HET ONMOGELIJKE MOGELIJK MAKEN MET MESSING, BRONS, RVS, ALUMINIUM OF IJZER. “STAP BINNEN IN MIJN WERKPLAATS EN JE BENT 100 JAAR TERUG IN DE TIJD”. AAN HET WOORD IS JAN MOSTERT, MEESTERSMID IN LUNTEREN.

KLINKNAGELS Uit de smederij van Mostert zijn de afgelopen jaren staaltjes van meesterlijk smeedwerk gekomen. Klassiek hang- en sluitwerk, kunstwerken, hekwerken en toegangspoorten, siersmeedwerk voor interieurs. “Meer dan bijzonder was het smeedwerk voor een stalhouderij waar men Friese paarden fokt. Daar hebben we alle voorfronten voor deuren en hekwerken voor de paardenstallen gemaakt.” Een ander in het oog springende opdracht betreft het vervaardigen van industriële lampen. “Maar dan wel met een diameter van 1,60 meter. Prachtig smeedwerk, afgewerkt met robuuste klinknagels.”

WANHOOP Wat het leukste aan zijn ambacht is? “Dat hier mensen binnenkomen met een idee. Alleen is er niemand die het kan maken. Ze zijn soms wanhopig. Dan blijkt dat je met techniek van vroeger alles kunt maken, ja ook modern design.” Ook

het contact met klanten zonder idee, maar meer een vage wens, vindt Mostert uitdagend. “De kunst is om je in te leven in wat mensen triggert. Aan tafel gaan we dan samen aan de slag met vormen, gewoon wat schetsen met een potlood. Een computer komt er niet aan te pas.”

PLANNEN Inmiddels smeedt de meestersmid ook plannen voor de toekomst. Hij wil in Lunteren een nieuwe smederij bouwen. Nieuw, maar wel met de ambachtelijke uitstraling van vroeger. Want bij het kopen van smeedwerk gaat het ook om beleving. “Wie binnenstapt in mijn smederij wil rook ruiken en het oude ambacht proeven. Ja, ook in de nieuwbouw”, vertelt Mostert, die zich realiseert dat hij staat in een traditie van duizenden jaren. Smeden is letterlijk ouder dan de weg naar Rome: al sinds 3000 jaar voor Christus wordt het handwerk van de smid beschreven. Anno 2015 leeft het op unieke wijze voort in Lunteren.

Jan Mostert is gevestigd aan de Veldhuizerweg 1 in Lunteren. Samen met 67 collega’s vormt hij het Nederlands Gilde van Kunstsmeden (NGK). Wie meer informatie zoekt over zijn werk kan terecht op internet:

www.mos te r ts me de r ij.n l

MAAIKE 29

Mostert, telg uit een metaalfamilie, werkte 12 jaar bij een lasbedrijf. Steeds vaker maakte hij er creatief laswerk, wat zijn interesse voor ambachtelijk smeedwerk wekte. Hij waagde de stap naar het zelfstandig ondernemerschap en vestigde zich als smid. Dat pakte goed uit, vooral omdat hij het vak op traditionele wijze uitvoert. “Als ik ’s morgen in de werkplaats kom, steek ik eerst het kolenvuur aan. Een vuur van smeedkolen welteverstaan”. Wie rondkijkt in de smidse ziet naast een open vuur diverse aambeelden en een keur aan gereedschappen. “Beitels, tangen, ik maak ze meestal zelf.”


Niemand kan zien hoe goed u hoort

De contactlens voor uw oor.

100% onzichtbaar Helder en natuurlijk geluid • Geen dagelijkse ongemakken • Geen batterijen wisselen • •

Lyric is het enige 100% onzichtbare hoortoestel ter wereld dat u maandenlang 24/7 kunt dragen.*

Dorpstraat 133, Lunteren Openingstijden: Ma: Gesloten Di t/m Do: 9.00-18.00 uur Vrij: 9.00 - 21.00 uur Za : 9.00 - 17.00 uur

Lyric 30 dagen vrijblijvend op proef Gratis Lyric-consult** Bel vandaag voor een afspraak!

0318 - 485188 Gecertificeerd Lyric specialist

Ma t/m Vrij winkel gesloten van 12.30-13.30. *De vervangfrequentie kan wisselen van persoon tot persoon. De levensduur van de batterij kan per gebruiker

*De variëren vervangfrequentie wisselen van van persoon persoon. De levensduur van de batterij kan per gebruiker variëren en is afhankelijk van de individuele oorconditie. en is kan afhankelijk detot individuele oorconditie. ****Vraag Vraag een een Lyric specialist of Lyric voorof u geschikt is. Lyric specialist Lyric voor u geschikt is.


PLANKEN WAMBUIS

KLANT AAN HET WOORD Terug naar het buitengebied

Koude winter? Neem de tijd en maak het extra gezellig en feestelijk met dit recept. Uw eigen culinaire uitspatting in de winter: Paddenstoelen ragout met tofu en lavas, geserveerd in een ring van aardappelpuree met bimi en gefrituurde schorseneren Benodigd voor ca. 4 personen Paddenstoelenmix 1 kilo Ui 2 stuks Knoflook 2 à 3 tenen Lavas 25 gram Koksroom 1 liter Witte wijn 1 dl Paddenstoelen bouillon blokje Peper en zout naar smaak Tofu 1 pakje 200 gram blanke rouxkorrels 200 gram geschilde schorseneren 400 gram bimi 300 gram aardappelpuree

Bereidingswijze:

JORDEN EN GERDINE VAN EE WONEN SAMEN MET HUN DOCHTERTJE LISA (14 MAANDEN) IN EEN RUIME TWEE-ONDERÉÉN-KAP-WONING IN LUNTEREN. “ONZE NIEUWBOUWWONING IS VIER JAAR GELEDEN OPGELEVERD. DE LOCATIE IS IDEAAL: DICHTBIJ HET DORP, BUURTBOS EN TREINSTATION. DAAR BEN JE MET EEN PAAR STAPPEN. MAAR IK KOM VAN EEN BOERDERIJ EN ZOU GRAAG WEER IN HET BUITENGEBIED WONEN”, VERTELT JORDEN. HET HUIS STAAT DAAROM TE KOOP. Gecharmeerd van een mooie woning in het buitengebied besloten Jorden en Gerdine hun eigen nieuwbouwwoning te koop te zetten. “De eigenaar van dat huis bedacht zich echter en is er zelf blijven wonen. Daarom kijken we pas echt verder als we ons eigen huis verkocht hebben”, zegt Jorden. In tussentijd geniet de familie Van Ee van de leuke buurt waarin zij nu wonen. “We barbecueën elk jaar gezellig met de buren. En we hebben een ruim huis met een grote zolder, een garage en een mooie tuin. Alles is nieuw.” Jorden en Gerdine klopten bij Maaike van Doorn Makelaar aan omdat zij een vertrouwde makelaar is in Lunteren en veel woningen in de verkoop heeft.

MAAIKE 31

Paddenstoelen met de ui aanfruiten en afblussen met witte wijn. Koksroom en bouillon toevoegen en opkoken. Alles afbinden met rouxkorrels tot ragoutdikte. Daarna de de tofu (gefrituurd) toevoegen en als laatste gesneden lavas. Goed op smaak brengen met peper & zout, afgarneren met gekookte bimi en gefrituurde schorseneren. Ring van aardappelpuree eerst op het bord aanbrengen met een spuitzak. Geniet ervan!


12, 5 % %

kortI n g op alle e B&c raamdecoratI e n w w w. s i k k e n s . n l

w w w. s i k k e n s . n l

In de zomer van 2003 werd Blankenspoor decohome nu Is het de wInter van 2015 en vIeren we BIj Blankenspoor

In de zomer van 2003 werd Blankenspoor decohome nu Is het de wInter van 2015 en vIeren we BIj Blankenspoor

12,5 jaar Voor uw decohome nieuwe woning, 12,5 jaar decohome of renovatie van de 12,5% 12,5bestaande % 12,5% woning. wIj vIeren dIt van 12 novemBer t/m 12 decemBer met leuke actIes!

wIj vIeren dIt van 12 novemBer t/m 12 decemBer met leuke actIes!

12,5% 12,5% 12,5% Vraag naar onze kadotip! Sikkens Actieprijzen! kortIng op de hele Behang collectIe dIe op voorraad Is

kortIng op de hele Behang collectIe dIe op voorraad Is

kortIng op alle sIkkens BInnen en BuIten lakken

kortIng op alle sIkkens BInnen en BuIten lakken

kortIng op alle B&c raamdecoratIe

kortIng op alle B&c raamdecoratIe

GEEF TIjDENS DE FEESTDAGEN kADObON VAN DEcOhOmE!

kadotip!

IN DE AcTIEPERIODE kOST

kADObON t.w.v. € 12,50 GEEFEEN TIjDENS DE FEESTDAGEN slechts een tIentje! kADObON VAN DEcOhOmE!

De Speciaalzaak voor advies en persoonlijke service voor: Verf€ 12,50 - Behang - Raamdecoratie. EEN kADObON t.w.v. gratis slechts een tIentje! IN DE AcTIEPERIODE kOST

kleuradvIes en opmeten BIj u aan huIs

gratis

SPEcIAALZAAk V OkleuradvIes O R V E R F, G L A S en opmeten BIj uI N aan huIs wANDbEk LED G ZONwERING EN GORDIjNEN

SPEcIAALZAAk V O O R V E R F, G L A S wANDbEkLEDING ZONwERING EN GORDIjNEN

Bovenstaande tekening is nog van ver voor de Decohome winkel. U ziet een stukje Dorpsstraat uit 1915. De linker helft van het pand was de rijwielzaak van Reijer Koudijs en de rechter helft was de snoepwinkel van tante Heintje Koudijs. De schuur links op de achtergrond is het pand waar in die tijd garage Deys is begonnen. Anno 2015 vindt u in de panden van Koudijs Decohome Blankenspoor.

(De tekening is gemaakt door Piet van Leuveren)

Bovenstaande tekening is nog van ver voor de Decohome winkel. U ziet een stukje Dorpsstraat uit 1915. De linker helft van het pand was de rijwielzaak van Reijer Koudijs en de rechter helft was de snoepwinkel van tante Heintje Koudijs. De schuur links op de achtergrond is het pand waar in die tijd garage Deys is begonnen. Anno 2015 vindt u in de panden van Koudijs Decohome Blankenspoor.

(De tekening is gemaakt door Piet van Leuveren)

D O R P S S T R A AT 6 8 - 7 0 L U N T E R E N TEL 0318-482995 w w w. D E c O h O m E b L A N k E N S P O O R . N L

D O R P S S T R A AT 6 8 - 7 0 L U N T E R E N

TEL 0318-482995

w w w. D E c O h O m E b L A N k E N S P O O R . N L


LUNTEREN, BERKHOFWEG 2A

LUNTEREN, VEENSTRAAT

O p een aan trek ke l ij ke l o cat i e g e l e g e n s fe e r volle, g oe d ond erhou d en v r ij s taa nd e wo n i ng me t royal e, g e he e l g e ïsol eerd e garag e (4 . 50 x 7.50 m ). D e mo o i b e slote n tui n ge ef t vold oend e p r ivacy e n he e ft e e n g eze l l ig e ve ra nda waar het heerl ijk to eve n is . He t p e rce e l is 239 m 2 g root .

Prachtig stukje Lunteren waar u uw eigen droomvilla kan realiseren. Het betreft een bouwkavel gelegen aan de rand van Lunteren op een perceel grond van 1.520 m 2. Het is optioneel om een stuk land welke is gelegen aan de overzijde bij te kopen van maar liefst 8.000 m 2.

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.

LUNTEREN, DORPSSTRAAT 239

LUNTEREN, BARNEVELDSEWEG 9A

Op korte afstand van het centrum gelegen charmante vrijstaande woning met slaap- en badkamer op de begane grond. De woning is keurig onderhouden, heeft mooie leefvertrekken en door de ligging op een terp heeft u een leuk uitzicht. Het perceel is 672 m² groot.

Bent u op zoek naar een royaal familiehuis op een fijne locatie met dubbele garage? Deze mooie villa aan de rand van Lunteren heeft heerlijke leefvertrekken waaronder een badkamer en slaapkamer op de begane grond. Het geheel is gelegen op een perceel grond van 1.750 m 2 .

Vraagprijs: € 495.000,- k.k.

Vraagprijs: € 745.000,- k.k.

MAAIKE 33

ONS ACTUELE WONINGAANBODPARTNERS IN WONEN

Tuinen zijn meer en meer een verlengstuk van de woning. “Als jij je thuis voelt in je tuin, draagt dit echt bij aan je woonplezier”, weet Marco Noorlander van Art & Green. Omdat je tuin een plek is waar je lekker kunt loungen, barbecueën of een vuurtje maken, tuinieren in de moestuin of vissen in je vijver”

GOE D L U I S T E R E N Het mooiste compliment dat je Marco kunt geven is dat hij goed geluisterd heeft. “Dat vind ik echt heel belangrijk. De uitdaging is om met mijn creativiteit en kwaliteit goed aan te sluiten bij de wensen van de klant. Ik verdiep me daarom goed in wat de klant wil. Met het ontwerp dat ik maak wil ik de klant graag verrassen. Zo heb ik onlangs een tuin ontworpen voor een echtpaar. Die dame had een droomtuin voor ogen en was al twee jaar aan het schetsen. Het ontwerp dat ik naar aanleiding van ons gesprek maakte was een schot in de roos.”

BIN N E N E N B U I TE N É É N GE H E E L “Bij het ontwerpen kijk ik ook naar het interieur van een woning. Dat zegt zoveel. De grens tussen binnen en buiten vervaagt. Daarom maak ik altijd foto’s van binnen naar buiten als ik mensen bezoek. Ik durf ook best kleur te gebruiken. Bij een echtpaar met een knalpaarse fauteuil in huis heb ik een pergola in dezelfde kleur in het tuinontwerp opgenomen. Zo trek je het interieur door naar de tuin; binnen en buiten vormen dan echt één geheel.”

VERKOOPSTYL ING Mensen kloppen ook bij Art & Green aan als zij een complete make-over van hun tuin willen, als zij de tuin bij een nieuwbouwwoning willen inrichten, of als zij hun tuin willen laten pimpen voor de verkoop van het huis. “Wie een huis zoekt, kijkt eerst op internet en rijdt er dan een keer langs. Een chaos in de voortuin kan een enorme afknapper zijn, terwijl een verzorgde tuin het visitekaartje is voor de rest van het huis.” Marco staat graag klaar voor de verkoopstyling van panden die bij Maaike van Doorn Makelaar in de verkoop staan. “Maaike kiest dezelfde klantgerichte benadering en luistert ook goed naar mensen. Daarom werken we prettig samen.”

ONDERHOUDSVRIENDEL IJK Het onderhouden van tuinen behoort ook tot de diensten die Art & Green aanbiedt. “Veel mensen willen tegenwoordig een onderhoudsvrije tuin, maar eigenlijk bestaat die niet. Als het onderhoud van een tuin overzichtelijk is, is het leuk om te doen. Zolang je maar niet 50 verschillende planten kiest om vervolgens op internet op te moeten zoeken hoe je ze moet onderhouden. Bij het ontwerpen van een tuin denken we daar over na. Liever wat minder soorten planten, die goed te onderhouden zijn. Met een beetje advies gaan mensen zelf aan het werk en ik weet zeker dat ze het dan nog leuk vinden ook. Mensen worden er blij van als ze hun planten zien bloeien.” Marco is zelf een natuurfreak. “Wil iemand vlinders en bijen in zijn tuin zien? Dan stem ik de planten daarop af. De natuur is gewoon heel erg mooi. Je kunt er echt bij ontspannen.”

www.a r t-gr e e n.nl

MAAIKE 35

Marco Noorlander woont met zijn vrouw en twee zoontjes aan de Meulunterseweg in Lunteren. In 1997 begon Marco als zelfstandig ondernemer met het ontwerpen en aanleggen van tuinen. “Vroeger was je tuin er meer voor een ander dan voor jezelf. Nu is het echt een verlengstuk van je woning en identiteit, waar je veel plezier aan beleeft. Dat is een enorme verandering. Mensen hebben behoefte aan buitenleven. Door een veranda in je tuin te maken, kun je de tijd die je in het Hollandse klimaat buiten door kunt brengen enorm oprekken. Je leeft dan buiten, maar zit toch droog en warm bij een vuurtje.”


ONS ACTUELE WONINGAANBOD

Royale

vrijstaande woning OTTERLO HARSKAMPERWEG 33 Royale, v rijstaa nde v i lla met in pa ndi g e ga rag e op e e n bijzo nder fraa i e locat i e te m i dden van de p racht i g e natuur. De mo o ie l eefve rt re kke n me t onde r andere een slaap- e n badka me r op de begane g rond make n he t g e heel to t een fijn fa mi li e huis. De woni ng is gel egen op e e n he e rlijk g roe n perceel van maa r li e fst 3. 1 1 0 m 2 omsl o ten do o r be bossi ng.

Vraagprijs: € 575.000,- k.k.

SCHERPENZEEL, DOORNBOOMSPARK 5 Op een mooie lo cat i e i n Sche r p e nze e l mo g en w ij u te koop aanb ied en d eze vr ij s taa nd e, ze e r co m fortabe le bungal ow (al l es g e l ij kvl o e r s) me t ga rag e. Het g e he e l is goed ond erhou de n , b e sch i kt ove r e e n mo o i e i nde li ng e n is lic h t en s fe e r vo l a fg ewe r kt . Pe rce e l o p p e rvlakte 603 m 2 .

Vraagprijs: € 349.000,- k.k.

OTTERLO, SPORTLAAN 19 Aan de rand van Otterlo met de Hoge Veluwe om de hoek mogen wij u aanbieden deze keurig onderhouden semibungalow. Naast de woning is de praktische carport gesitueerd en tevens bevindt zich een grote schuur op het perceel. Het totale perceel is maar liefst 535 m² groot.

Vraagprijs: € 385.000,- k.k.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD BEDRIJFSOBJECT MET 2 WOONEENHEDEN OTTERLO

APELDOORNSEWEG 59-61

Mult i funct i one e l obje ct met bedrijfsbe ste m m i ng ! Di t bijzo ndere obje ct is g e le g e n op een mo o ie zi chtlocat i e tusse n Ede en Otter l o e n bi e dt rui mte aa n 2 wo n ingen in boe rde rijst ijl, e e n g rote hal van cir ca 900 m 2 e n twe e schuren respect i eve lijk g root 71 m 2 e n 176 m 2 . Een obje ct me t ve le mog e lijkheden ! Het totale pe rce e l is maa r l iefst 22.7 75 m 2 g root .

Vraagprijs: € 935.000,- k.k.

Op een schitterende locatie gelegen nieuw gebouwd landhuis met bijgebouw op een perceel van ruim 2.000 m 2 . De locatie ligt in het buitengebied en is een van de mooiere locaties aan de rand van Lunteren en vanwege zijn ligging uniek te noemen.

Vraagprijs: € 895.000,- v.o.n.

RENSWOUDE, DORPSSTRAAT 10 Op e e n pracht i g e locat i e g e le g e n aut he ntieke, stijl volle hoe kwoni ng me t ga rag e. Deze woni ng is in 1976 g e bouwd e n alt ijd g oe d onde rhoude n g eweest en heeft de nodi g e re novat i e g e ke nd. De li gg i ng is uitstekend, he t bos is nag e noe g uw voortui n. Pe rce e lo pper vlakte 540 m 2 .

Vraagprijs: € 450.000,- k.k.

MAAIKE 37

LUNTEREN, MOLENWEG 12


UIT LUNTEREN


“Lunteren behoorlijk bruisend dorp” is een

AB WELGRAVEN IS EEN GEBOREN EN GETOGEN ‘LUNTERAAN’. DE VOORZITTER VAN DE STICHTING HET LUNTERSCHE BUURTBOSCH IS OPGELEID ALS ECONOOM. HIJ BEKLEEDDE ALLE DENKBARE FUNCTIES IN DE AUTOMATISERING, VOORDAT HIJ DE FUNCTIE VAN DIRECTEUR VAN HET RESTAURATIEFONDS INROLDE. “IK KWAM ALS VOLSTREKTE OUTSIDER DE MONUMENTENZORG BINNEN”, ZEGT HIJ. UIT LIEFDE VOOR CULTUURHISTORIE ZET AB ZICH OOK IN VOOR “DE GEZAMENLIJKE ACHTERTUIN VAN DE LUNTERANEN”. HIJ WAS JARENLANG BESTUURSLID VAN DE VERENIGING VRIENDEN VAN HET LUNTERSCHE BUURTBOSCH EN IS NU VOORZITTER VAN DE STICHTING DIE HET LUNTERSCHE BUURTBOSCH BEHEERT.

VISIONAIR A rgwa ne nd zage n de ge ë rfde n to e ho e Johan van de n Ha m stu kke n gro nd o pko ch t o m e r b os aan te pla nte n. Maa r Va n de n Ha m was ge e n gi erigaard . “In zijn te sta me nt lie t h ij o pte ke ne n dat het buu rtbo s in de to e ko mst ‘te n vo o rde e le e n nutte van het do rp Lu nte re n’ mo e st wo rde n aa ngewe nd .” O m dat te waa rbo rge n rich tte h ij de Stich ting He t Lu n tersc he Buu rtbo sch o p e n aa n die stich ting lie t h ij d e vol le e ige ndo m va n he t buu rtbo s na me t all e daaraan ve rbo nde n re ch te n é n ge ld o m he t bo s te ond erhou de n. “Va n de n Ha m was be ho o rlijk maatsc hap p el ijk ge ë ngage e rd. Na he t ove rlijde n va n zijn v rou w, 1 1 jaa r nadat zij trou wde n, stak h ij zijn tijd in d e maatschappij. Sa me n me t D inge r sta rtte h ij n iet al l een de Lu nte rse Tu inbou wve re niging, h ij haal d e ook het he rste llingso o rd naa r Lu nte re n e n was b etrok ken b ij

MAAIKE 39

Natuu r l i ef heb b e r, r uiter of mountainbiker ; ie de re e n maakt g raag g ebr uik van het buur t bos in Lu nte re n. “Wat i k het mee s t bijzond er v ind aan d it bos, is dat i e dere Lu nteraa n med e-eigenaar is ” , zegt Ab Wel g raven, voor z it ter van d e S t ic ht ing van he t Lu nter sc he Buu r t bosc h. Het 15 0 hec tare gro te buu rtb o s dat m i dd en in het d or p Lunteren ligt , he e ft e e n b ijzo ndere onts taansgesc hied enis . Notar is Jo ha nne s Ha r ma nnu s T he od or us Wilhelmus van d en Ha m, sta r tte aa n het e ind van d e 19 e eeuw met d e aa nle g va n het buu r tb os . I n d ie t ij d was Lunteren-Meu lu nte re n een buu r sc hap; een v r ij d emoc rat isc h be stuu rde ‘ve reni g i ng va n eigenaren’ . De grond was ge me e nschap p el ij k b ez it , maar d e Mar kenwet d ie in 1886 – med e door toed oen van d e notar is en z ij n vakge no o t R u tg er D i ng er tot s tand kwam – maakte het mo ge lijk d e g ro nden va n het buur sc hap te verd elen .


d e koms t va n d e spoor wegaansluit ing. Het wa re n l ib eraal - ac h ti g e mannen met een d uid elij ke visie. Ab soluu t v is i onair.”

M EE R D A N H OU TP R OD U C TI E “Na d e aa nna me van d e Mar kenwet werd de gro nd ve rd eel d. I n 1 8 88 werd ges tar t met het plante n va n b o men. Vo o r de aanleg van het bos zet te we ldo e ne r Va n den Ha m a r me boeren aan het wer k, me t na me i n d e wi nter s als er op het land niets te d o e n vie l, e n ver zekerd e hen zo van inkoms ten. I n d ie tijd we rd i n d e o mg ev ing meer bos aangelegd . Vo o r de hou tp rod u c ti e. Het bos werd aangeplant o p gro nd d ie voor la ndb ouw ongesc hikt was . Bosbouw was ‘t he next b es t thing’ . Dankz ij d e hout prod u ctie he e ft o nze s ti c h ti ng 50 j aar lang zelf z ij n broek o p ku nne n hou d en. B o sb ou w was d us economisc h inte re ssa nt, maa r dat ka n niet Van d en Hams enige rede n zijn gewees t vo o r de aanleg van het bos , want da n zou h ij no o i t vo o r het bijzond ere lanenpat roon in bladvo r m heb b en g ekozen. Z ij n keuze voor een bo s was i n d e tij d ni et ongebr uikelij k, maar hij gaf e r we l zij n ei g en draa i aan. E n betaald e het uit e ige n zak.”

R I J K SM ON U ME N T “B ehalve de b ijzond ere onts taansgesc hiede nis is het la nenpatro o n van het Lunter sc he Buurtbo sch (i n b lad vor m ) e en and ere red en voor het fe it dat het b os zel f een Rij ks monument is . E r s taan maa r we i ni g b os sen o p d e lij s t van Rij ks monume nte n. He t Vo ndelpa r k s taat erop, maar dat is een park. En e e n aa ntal la ndg oed eren, maar een bos? Dat maakt he t b o s to c h b es t wel bijzond er. Daarom probere n wij het la nenpatro o n ook zo goed mogelij k in sta nd te hou d en.” I n het bos is – als eer betoon aan Va n de n Ha m – een u i tz ic ht toren gebouwd , d ie tege nwo o rdig ve el meer is da n alleen een plek met mooi u itzich t. E r z ij n tento o nstellingen en er v ind en conce rte n p laats . “ De Ko e pel zelf is ook een Rij ks mo nu me nt.”

W E LVA ART Het buu r tb os brac ht Lunteren welvaar t . “ Me t de ve s ti g i ng va n een her s tellingsoord in d eze gezo nde,

bo srijke o mgeving, e e n vaka ntie h u is voor d oven en sle ch tho re nde n e n late r o o k co ngre sce n tra, p ens ions e n ho te ls kwa m e r ve e l publie k naa r Lu n teren . Dat e r e e n spo o rwe gve rbinding kwa m, dro e g daar zeker aa n bij.” Ab so mt no g me e r plaatse n o p d ie mensen va n bu ite na f naa r Lu nte re n he bbe n ge trok ken . “ De (B lije) We re lt, He t Ko lo nie h u is, He t D r. d e Vis ser h u is. Ve e l bezo e ke rs he bbe n zich do o r d e jaren heen o o k h ie r geve stigd. Daa rdo o r he e ft Lu nteren b es t ve e l impo rt. He t is vo o r ‘allo ch to ne ’ Lu n teranen v rij makke lijk o m h ie r in te bu rge re n. En de imp ort is missch ie n no g we l he t me e st tro ts o p o ns buu rtb os .”

”Het

buurtbos

is onze gezamenlijke

achtertuin” GEZAMENL IJKE ACHTERTUIN

D e rijke cu ltuu rh isto rie e n he t bijzo nde re lanenpatro o n zijn nie t e e ns de vo o rnaa mste re d enen dat het buu rtbo s zo ge lie fd is bij de Lu nte ra ne n . “ Het mees t aa nspre ke nde vind ik dat je als inwo ne r als het ware me de - e ige naa r be nt. He t buu rtbo s – dat ec h t in het do rp is inge sne de n – is daa rdo o r o nze g ezamenl ijke ach te rtu in. En zo wo rdt dat o o k be le e fd , wan t d e ver e niging Vrie nde n va n he t Lu nte rsche Buu rtb osc h is me t 1.250 le de n ve rrewe g de gro o tste veren ig ing van de ge me e nte Ede. D e be tro kke nhe id va n d ie l ed en is gro o t. Op le de nve rgade ringe n ko me n steevas t meer da n 100 le de n a f die zich graag late n horen tijd ens he t vrage nuu rtje. Inmidde ls is de stich t ing b ijna 1 0 4 jaa r ou d e n we pro be re n alle ge bru ike rs van het b os te r wille te zijn. Dat is so ms be st lastig, wan t een natuu rlie fhe bbe r wil ie ts a nde rs da n e e n mou n tain bike r o f e e n ru ite r. Maa r he t draagvlak is g root. We krijge n ze lfs le gate n.” Ab ze t zich graag in voor het buu rtbo s: “He t is be st ve e l we rk, maa r ik zet me in vo o r ie ts dat e r e ch t to e do e t in dit do rp.”


MAAIKE 41 Fo to : het Luntersche Buurtbosch


Een goede hypotheek begint met betaalbare maandlasten. Elke vrijdagmiddag geven onze adviseurs geheel vrijblijvend antwoord op uw hypotheekvragen tijdens het Woon-Inloop-Spreekuur. In een kort, persoonlijk oriëntatiegesprek krijgt u inzicht in uw toekomstige maandlasten en ontdekt u hoe u zich goed online kunt oriënteren. Bent u niet in de gelegenheid om langs te komen maar wilt u wel weten wat uw financiële mogelijkheden zijn? Ga naar www.rabobank.nl/hypotheken.

Het Woon-Inloop-Spreekuur Voor al uw woonvragen

Rabobank Gelderse Vallei Een aandeel in elkaar


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Droomvilla realiseren? LUNTEREN ENGWEG 60 Je e i g e n droomv i lla b ouwen o p e e n mooi p e rce e l i n de bo ssen? Op deze schi t te re nde l o catie mag volg e ns he t be ste mm ingsplan een v i lla g e bouwd worde n van 1.100 m 3 . Di t is excl. eve ntue le vergun n ingsv rije aa nbouw e n excl. o nder kel deri ng. Daa rnaast mag e r 150 m 2 aan bijg e bouwe n staa n. Het perceel van maa r li e fst 17. 41 4 m 2 is gel egen te m i dde n va n de Lunte rsche bo ssen .

Vraagprijs: € 675.000,- k.k.

Nederwoud (lunteren) 7 vrijstaande woningen en 6 tweekappers

onen in Landelijk w gebied het buiten en van Lunter

Sfeervol wonen op een heerlijke landelijke locatie in Lunteren. Daar droomt u toch ook van? Dan is dit uw kans om uw dromen waar te maken! Zeven vrijstaande woningen en zes tweekappers met elk veel karakteristieke details met respect voor de historische en natuurlijke waarde van de omgeving!

Bouwbedrijf Nap BV Kauwenhoven 37 6741 PW Lunteren 0318-483512 info@bouwbedrijfnap.nl www.bouwbedrijfnap.nl ■

MAAIKE 43


KLANT AAN HET WOORD

Modern

wonen

in jaren ’30-stijl

Familie de Bruin

NIEUWBOUWWIJK DE EEKHOORN IS EEN EXCLUSIEVE JAREN ’30-WIJK IN EEN NATUURLIJKE EN HISTORISCHE OMGEVING. HOE IS HET OM TE WONEN IN DE EEKHOORN? “WE PLANDEN DE EERSTE BUURTBARBECUE TIJDENS EEN INFORMATIEAVOND.” NADAT ZIJ TWEE JAAR GELEDEN TROUWDEN WOONDEN DINANT (28) EN CAROLINE (24) HARDEMAN IN EEN HUURWONING IN AFWACHTING VAN EEN MOOIE KANS OP EEN STARTERSWONING IN HUN GEBOORTEPLAATS LUNTEREN. DIE KANS KWAM ER MET NIEUWBOUWPROJECT DE EEKHOORN. “De wijk is vrij kleinschalig”, zegt Dinant. “Dat vond ik wel grappig. Niet zo’n enorm project als je in Barneveld en Ede ziet, maar een gezellige buurt waar je mensen kent. En het mooie was dat we er een hoekwoning met tuin konden betalen.” De wijk is ruim, groen en grenst aan de weilanden, terwijl het toch dicht bij het dorp is.”

Familie Hardeman


GEDULD Dinant en Caroline waren snel overtuigd toen De Eekhoorn in de verkoop kwam. Dat gold niet voor iedereen. “De duurdere woningen werden minder snel verkocht, daarom duurde het even voor het project gerealiseerd was. Maar de projectontwikkelaar organiseerde regelmatig avonden om ons bij te praten over de voortgang. Daar leerden we onze nieuwe buren kennen en ontstonden plannen voor de eerste buurtbarbecue”, vertelt Dinant. “Het grappige is dat mijn vader en moeder uiteindelijk ook een huis gekocht hebben op De Eekhoorn.”

“NIETS KON TIPPEN AAN DE EEKHOORN” MARIE-ANNE (35) EN MARTIJN (40) DE BRUIJN VERHUISDEN MET HUN DOCHTERS LYSANNE (7), MARLIEKE (5) EN NANNE (2) VAN BARENDRECHT NAAR LUNTEREN. “We misten rust en ruimte in de Randstad. Mijn schoonouders waren weg van Lunteren en bij hen zagen we de eerste bouwtekeningen van De Eekhoorn. Toen dachten we allebei:

SNEL INGEBURGERD De familie De Bruijn stapte te laat in om hun nieuwe buren bij alle informatieavonden te ontmoeten, maar ontmoetten hen wel tijdens een open dag bij de bouw. “Er kwamen ook mensen uit de bestaande wijk hiernaast kijken. Zij kregen ineens nieuwbouw in hun achtertuin en toch stonden ze echt voor nieuwe bewoners open.” Inmiddels woont het gezin een jaar in het nieuwe huis. “De meiden hebben het prima naar hun zin. Ze fietsen met buurtkinderen door de straat en spelen bij elkaar in de tuin. Dat is het leuke van een kleine nieuwbouwwijk. Ook al hadden veel bewoners al binding met Lunteren, je begint hier samen opnieuw en dat schept een band.”

hier ook wonen? LUNTEREN, EDESEWEG 19 Op een prachtige locatie gelegen imposante, vrijstaande villa welke opvalt door de speelse details. Deze woning is onlangs gerealiseerd op een mooie locatie in Lunteren. Een geweldige living, heel veel lichtinval en een heerlijke leefkeuken, deze stijlvolle woning in jaren ’30 stijl heeft het allemaal. Maar er is zoveel meer om enthousiast over te zijn!

Koopsom: € 495.000,- v.o.n. MAAIKE 45

Wilt u

dat is gaaf!” Het kon gewoon niet mooier en de familie kocht een twee-onder-één-kap-woning. “We zijn gevallen voor de bouwstijl van dit project. Het is nieuwbouw, maar wel écht in de stijl van de jaren ‘30. Met mooie details die hartstikke leuk zijn.”


Van Ginkel Keukens

Koken Stap binnen in de wereld van Van Ginkel Keukens en u voelt het meteen: hier vind ik de keuken die past bij mijn leefstijl en levensfase. Onze adviseurs zijn niet alleen ervaren en creatief... Ze nemen ook alle tijd om uw wensen te vertalen in een keuken die past bij uw persoonlijkheid.

Bent u binnen, kijk dan ook even in de meest inspirerende woonkelder van Barneveld en omgeving: De Snuffelkelder Gifts & Living. Voor accessoires, meubelen, lampen, serviezen, cadeaus en nog veel meer woonideeĂŤn. Een team van interieurstylistes staat klaar om u persoonlijk advies te geven.


Van Ginkel Keukens & Snuffelkelder • Marconistraat 8, Barneveld • www.vanginkelkeukens.nl • www.snuffelkelder.nl

MAAIKE 47

& wonen


Goor Installatie Techniek BV is specialist op verschillende vakgebieden. Zoals loodgieterswerk, alles wat met water te maken heeft, gas & verwarming, sanitair, dakbedekking en riolering. Wij leveren degelijk werk volgens ambachtelijke principes en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding. U kunt rekenen op een flexibele instelling en korte lijnen. Onze opdrachtgevers zijn aannemers, bedrijven in algemene zin en particulieren. Heeft u bouw- of verbouwplannen? Nodig ons dan tijdig uit voor een inventariserend gesprek, veelal kunnen wij u dan besparende oplossingen voorstellen.

Gas • Water • Dakbedekking • Lood en Zinkwerk Edeseweg 37, 6741 CP Lunteren • Tel. 0318 590 150 • www.goorinstallatietechniek.nl

Alex Hooijer Schilderwerken geeft Maaike kleur Wij van Alex Hooijer Schilderwerken zijn trots op ons vak. Geven met liefde voor het schildersambacht uw woning kleur. Wat maakt ons uniek? Onze visie op duurzaamheid en efficiëntie, waardoor u jaren langer plezier heeft van ons schilderwerk. Wilt u het niveau van ons werk beoordelen? Kijk dan bij Maaike van Doorn eens niet naar de woningen in de etalage, maar naar de uitstraling van het houtwerk. Wij mochten haar vernieuwde pand kleur geven! Wij zijn gespecialiseerd in het spuiten van houtwerk, kozijnen, deuren en keukens op locatie. Ook spuiten wij wanden en plafonds!

SCHILDERSBEDRIJF A. HOOIJER, CORVERSBOS 43, 6718 HK EDE, 06 523 715 18


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Uitstekende zonligging WEKEROM A.G. WIJERSWEG 39 Op e e n gunst i g e locatie gel egen g oe d onde rhoude n 2 -onder -1- kapwoni ng me t ria nte ga rage. Deze woni ng is g e bouwd rondo m 1970, wordt keuri g bewoond, beschikt ove r 4 slaapka me rs e n staat o p een mooi p e rce e l va n 42 0 m². De fraai aa ng e le gde tui n me t veel pr ivacy is g e si tue e rd op he t zui do o sten waar door u e e n ui tste ke nde zo nl igging he e ft .

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

In het hart van de Veluwe ligt deze mooie kavel. Een unieke mogelijkheid om je eigen droomwoning te realiseren met een inhoud van 660 m 3 en 75 m 2 aan bijgebouwen. Uiteraard is het ook nog mogelijk om de woning te onderkelderen. De kavel heeft een oppervlak van circa 3.000 m 2.

Vraagprijs: € 298.000,- v.o.n.

EDE, LAAN VAN KERNHEM 11 Aan de rand van de jonge wijk Kernhem mogen wij u te koop aanbieden deze verrassend ruime, keurig onderhouden herenhuis met berging. De woning is extra breed en beschikt over maar liefst 5 slaapkamers. Opvallend is onder andere de diepe tuin van maar liefst 20 meter.

Vraagprijs: € 249.500,- k.k.

MAAIKE 49

WEKEROM, ROEKELSEWEG


WONING & PROJECT STOFFERING

PVC vloeren altijd scherp geprijsd!

méér

sfeer in huis Klok zorgt met creatieve combinaties van vloer- en raambekleding voor sfeer in uw woning of werkruimte. Kom inspiratie opdoen in onze winkel in Ederveen en ontdek dat Klok méér stoffeert!

Uw keuken.

Klok stoffeert méér dan u denkt

Dorpsstraat 199 ∞ 6741 AG Lunteren T 0318 48 66 56 ∞ M 06 23 58 51 98 info@ndrkeukens.nl ∞ www.ndrkeukens.nl

Hoofdweg 234 - Ederveen - 0318 48 53 32 - stoffeerderijklok.nl Open op: vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur. Overige dagen op afspraak.

“Hoe komen wij aan een voordelige hypotheek?” n hypotheek LET OP! Wilt u ee n? Ook dit ge in er zonder verzek n. ve or u rzorge kunnen wij vo

BLOEMEN

&

ZO

BLOEMEN

&

ZO

gezelligheid hapje bloemschikken koffie hapje gezelligheid thee & workshops koffie bloemschikken

ze Vraag naar on ven voor ie ar et nt re speciale nieuwbouw. TIP

verf&bloemen workshops sfeer verf bloemen & landelijk schilderen sfeer & landelijk stijl creatie schilderen & trends thee

natuurlijk natuurlijk

Profiteer nu van de historisch lage hypotheekrente.”

Hypotheken Financieringen Oudedagsvoorzieningen Sparen

Starter op de woningmarkt of doorstromen naar een grotere woning? Uw huis verbouwen of hypotheek oversluiten? Begin met een goed gesprek bij Van Ommeren Financieel Advies. Wij weten de weg in de financiële wereld en verzorgen graag uw hypotheek. Maak een afspraak voor een adviesgesprek. Financiële vragen? Verstandige antwoorden!

curcus

creatie

& trends

stijl curcus

KERST WORKSHOPS Atelier De Binderij KERST WORKSHOPS Roskammersteeg 19 BLOEMEN &SFEER Lunteren BLOEMEN &SFEER 0318 57 49 88 bezoek onze 06 20 44 18 80

FINANCIEEL ADVIESBUREAU

Albert Plesmanstr. 2 | 3772 MN Barneveld | 0342 421 653 | www.vanommeren-fa.nl

Bij Atelier De Binderij kunt u terecht voor een workshop of cursus bloemschikken en/ of schilderen. In mijn atelier verzorg ik ook boeketten, bruidswerk, rouwarrangementen en zakelijk bloemwerk. Mijn werk typeert zich door een eigen stijl, betrokkenheid, creativiteit en enthousiasme. Variërend van een enkel boeket tot exclusief bruidswerk en troostgevende rouwarrangementen - volledig naar uw wens en passend binnen uw budget.

opendagen op bezoek onze opendagen op www.atelierdebinderij.nl VRIJDAG 23 OKTOBER VRIJDAG OKTOBER VAN 19.3023- 21.30 UUR VAN 19.30 - 21.30 UUR ZATERDAG 24 OKTOBER


GEN

MAAIKE 51

EEN GREEP UIT O

N I N O W E T H C O K R NZE RECENT VE


W WW. M AAI KE VANDO O R NM AKE L AA R. NL

Gary Nick

Maaike

Laura

Henk