Woonmagazine Maaike winter 2016

Page 1

Nummer 3 | 2017

natuurmens

Louis Fraanje

Beleef

Gewoon

buiten!

verhuiskriebels


UW (VER)BOUW IN

GOEDE HANDEN

Nieuwbouw twee onder een kap

Nieuwbouw restaurant

Nieuwbouw appartementen

Nieuwbouw botenhuis

Renovatie kantoorpand

Nieuwbouw kerkgebouw

AL 48 JAAR HÉT ADRES VOOR WONING-, APPARTEMENT-, UTILITEITS-, EN AGRARISCHE BOUW EN TIMMERWERKZAAMHEDEN IN EIGEN FABRIEK

Wat uw bouwplannen ook zijn, maak eerst persoonlijk kennis met Bouwbedrijf Nap in Lunteren. Wij luisteren naar uw wensen en vertalen deze in een doordacht bouwplan. Van woning tot bedrijfspand, van agrarisch tot grootschalig bouwproject… onze medewerkers beheersen hun vak en realiseren uw droom! Uw bouwplan? In vertrouwde handen bij Bouwbedrijf Nap!

Bouwbedrijf Nap BV ■ Kauwenhoven 37 ■ 6741 PW Lunteren ■ 0318-48 35 12 ■ info@bouwbedrijfnap.nl ■ www.bouwbedrijfnap.nl


COLUMN

Van binnen naar buiten

N

atuurlijk, in de kille winterse maanden verlang je naar een warme plek om lekker weg te kruipen. Kaarsen aan, gordijnen dicht, muziek aan en ontspannen genieten van je eigen ‘binnen’. Met een verse cappuccino of stevige kop chocolademelk binnen handbereik. Dat is het ultieme wintergevoel, gewoon thuis. Maar wacht even, in de winter is er meer te doen dan binnen blijven! Juist in en rond Lunteren is er buiten veel te beleven! Bijvoorbeeld in je eigen tuin die steeds vaker geschikt is om er vier seizoen plezier van te hebben. Kijk eens naar de sfeervolle ideeën die de specialisten van Brandola hebben, je ziet hun exclusieve houten veranda’s en buitenkamers in dit magazine. Zie jij jezelf de barbecue of buitenkachel al aansteken? Of wat verder van huis maar toch heel dichtbij: ga samen struinen in de uitgestrekte Veluwse bossen met zijn volle natuurpracht. Ook in de winter! Buitenmens Louis Fraanje vertelt er meer over in deze wintereditie van Maaike. En kom je vervolgens weer thuis en ben je aan het dagdromen over een andere woning? Dan moet je toch weer even naar buiten om binnen te stappen in ons historische pand aan de Stationsstraat 49 in Lunteren. Daar helpen we je graag om van woondromen werkelijkheid te maken.

MAAIKE 3

Welkom bij Maaike!


COLOFON

6 28

Maaike van Doorn Makelaar Stationsstraat 49 6741 DH Lunteren 0318 48 37 00 info@maaikevandoornmakelaar.nl

25

www.maaikevandoornmakelaar.nl Creatie en realisatie: iConnect, Veenendaal Fotografie: Fotostudio Arjan van Bruggen Tekstredactie: Jaap van Dam

6

WE R K E N B I J M A A I K E

9 N ieuw e

Dit magazine is aan te vragen via www.maaikevandoornmakelaar.nl of gratis bij ons af te halen. Druk- en zetfouten voorbehouden.

c om m er c ieel m edew er k s te r

M aar t je v an B euz ek om

Harskamp, De Klomp, De Valk, Wekerom, Ede (Kernhem) en Ederveen.

Wet houder Willem ien Vr eugdenh i l v oelt z ic h ‘buit en’ t huis

Advertentieaquisitie: Dirk Jan Heijkamp Huis-aan-huis verspreid in Lunteren, Otterlo,

ON TWI K K E LI N G B U I TE N GE B I E D ED E

K LA N T A A N H E T WO OR D

Gew oon v er huis k r iebels

P LA ATS E LI J K A M B A C H T

11 10 m et een gr iff el 12 H uis naar ons har t

15 D e

D oes bur ger m olen dr aait op w i n d é n v ri j w i l l i g e rs


INHOUDSOPGAVE

52

11 15

44

35 Voor de lie fd e n a a r L u n te r e n Dokt er T jip k e k a n n e r g e n s a n d e r s

meer aar d e n

PA RT NE RS IN WONEN

23 B ouwen? K UNS T

la a t z ic h in s p ir e r en

door nat uu r é n d o r p

S COUT I N G L UNTEREN

28 Altijd

op z o e k n a a r a v o n tu u r

GA Z E NBEEK

35 Lunt eraan

L o u is Fr a a n je , n a tu u r mens en

rasvert elle r

44 R us t ,

bak k er ij naar m ak elaar dij

M A R K A N T S TR E E K M ON U M E N T

56 C elt ic

buit enlev en m et B r andola

PA N D M E T E E N V E R H A A L

52 Van

r uim t e en v r ijheid

PA RTN E R S I N WON E N

48 M éér

L a a t je b e g e le id e n !

25 S chi l derse c h tp a a r

M A A I K E TH U I S B I J

Fields t us s en M eulunt er en e n We k e ro m

S E RV I C E I N B E E LD

60 Woningm ar k t

pos it ief v oor v er k op e rs

én k oper s

MAAIKE 5

18 19

W ONE N IN L UNTEREN


ONTWIKKELING BUITENGEBIED EDE Wethouder Willemien Vreugdenhil

voelt zich ‘buiten’ thuis

DE GEMEENTE EDE IS MET ZIJN 32.000 HECTARE IN OPPERVLAKTE DE 8 E GEMEENTE VAN ONS LAND. ROND DE STEDELIJKE BEBOUWING LIGT EEN AGRARISCH BUITENGEBIED, WAAR DE KOMENDE JAREN HET NODIGE TE GEBEUREN STAAT. OM DIE ONTWIKKELING VAN LANDBOUW NAAR VEELZIJDIGER GEBRUIK GOED TE LATEN VERLOPEN, IS DE GEMEENTE ANDERHALF JAAR GELEDEN INTENSIEF IN GESPREK GEGAAN MET BOEREN, BEWONERS, BEDRIJVEN EN BELANGENORGANISATIES. HET RESULTAAT VAN ALLE BERAADSLAGINGEN IS HET ‘PROGRAMMA BUITENGEBIED’ DAT RECENT OP TAFEL KWAM IN DE RAAD. VERANTWOORDELIJK WETHOUDER WILLEMIEN VREUGDENHIL: “WE HEBBEN GEEN GLAZEN BOL, MAAR PROBEREN ANTWOORDEN TE VINDEN OP DE VRAGEN VAN DE TOEKOMST.”

'Ede Schoonhei d bui t e ngebi e d bewaren voor kindskinderen’

Die vragen voor de toekomst zijn niet mis. Uit onderzoek van Alterra blijkt dat binnen 20 jaar driekwart van de 800 boerenbedrijven in Ede worden beëindigd. “Er komen dus veel functiewisselingen aan”, vertelt Vreugdenhil. “Om te voorkomen dat we allemaal Wassenaarse landgoederen krijgen die de achterblijvende agrariërs hinderen, hebben we duidelijke lijnen uitgezet.” Die komen er in het kort op neer dat er ruimte is en blijft voor boeren, niet-agrarische bedrijven en recreatiebedrijven. Het handhaven van de omgevingskwaliteit loopt als een rode draad door het programma. “De stip op de horizon is dat we de schoonheid van het buitengebied bewaren, ook voor de kindskinderen.”


BU IT EN F IE T S E N Belangrijke uitgangspunten zijn dat vrijkomende gronden beschikbaar blijven voor de grondgebonden agrariër. Ede wil zich immers ook in de toekomst manifesteren als gemeente waar voedselproductie plaatsvindt. Niet-agrarische bedrijven mogen in het buitengebied starten. “Tenminste, als het bedrijf past op een specifieke plek. Deze jonge bedrijven zijn de kraamkamer van de economie. Ze groeien soms uit tot grote bedrijven die veel werkgelegenheid creëren. Hebben ze meer dan 1000 m 2 nodig, dan wordt het tijd om te verhuizen naar industrieterreinen aan de rand van de bebouwing. Zoals De Stroet in Lunteren en Het Laar in Wekerom.” Dit concentreren van grotere bedrijven is ook belangrijk voor de recreatiesector. “Mensen willen door een mooi buitengebied fietsen, niet langs industrieterreinen.”

I N D E M EL K PU T Nieuwe woningen ziet de gemeente het liefst aangrenzend aan bestaande kernen. “In het buitengebied is er ruimte voor wonen in kernen en buurtschappen. De ontwikkeling van Nederwoud is daar een mooi voorbeeld van. Ede zelf zal dichter bij Lunteren komen, is mijn verwachting. We zoeken daarbij naar een vriendelijke overgang tussen stad en buitengebied. Dus niet alleen bebouwing, maar een parkachtig gebied”, aldus Willemien Vreugdenhil, die dol is op het buitengebied. “In mijn jeugd bleek uit een beroepsinteressetest dat ik boerin moest

worden. Dat is niet gebeurd, maar ik heb een grote liefde voor het buitengebied. Er heerst veel inventiviteit en creativiteit. Bovendien is men daar van niet lullen, maar poetsen. Ja, je krijgt als bestuurder stevig repliek, maar dat geeft niet. Ik sta maar wat graag in de melkput te overleggen en help dan gerust een handje mee.”

De Valouwe

MAAIKE 7

In de vorige edite van Maaike Woonmagazine stond een mooi artikel over Rhododendroncentrum De Valouwe. Hierin werd echter gesuggereerd dat De Valouwe ook een hoveniersbedrijf is, maar dit is niet het geval. Om deze reden corrigeren we dit graag in deze editie. Naast de verkoop van vele soorten Rhododendrons verzorgt de Valouwe ook de aanleg van Rhododendronhagen en – wolken. Ook kan men hier terecht voor onderhoud en restauratie.


Vandaag bellen.

Morgen een hypotheekgesprek.

Vandaag bellen. Morgen een hypotheekgesprek. Je bent verliefd. Op het huis dat je net bezichtigd hebt. Je wilt snel weten of het financieel haalbaar is. Gelukkig kun je bij de Rabobank morgen al in gesprek met onze hypotheekadviseur. Meer informatie: www.rabobank.nl/morgenopgesprek.

Maak een afspraak met onze adviseur via (0342) 342 342 Een aandeel in elkaar


WERKEN BIJ MAAIKE N IE U WE C OMM E R C I E E L MEDEWERKSTER MAARTJE VAN BEUZEKOM

Welkom

binnen

IN VOETBALTERMEN IS ZE DE GELIJKMAKER: MAARTJE VAN BEUZEKOM (24). MET HAAR KOMST IN HET TEAM VAN MAAIKE VAN DOORN IS DE VERHOUDING TUSSEN VROUWEN EN MANNEN 3-3. DE GEBOREN EN GETOGEN LUNTERSE IS SINDS 1 OKTOBER ACTIEF ALS COMMERCIEEL

NU AL ERG BEVALT. “CONTACT MET MENSEN, ZE ENTHOUSIAST MAKEN VOOR EEN WONING, DAT IS ZÓ LEUK.”

Maa r tj es rou te naar d e f unc t ie leid d e v ia Utre ch t e n H i lver su m . Na haar opleid ing tot d irec tie se cre ta res se g i ng ze in d ie plaatsen aan d e slag bij e e n ou tsou rc i ng b ed r ij f. Eer s t als recept ionis te, late r als sec reta res se. Tot ze d e vacature van Maa ike va n D o o r n las , so l l ic iteerd e en werd aangenome n. “Ja we r ken i n ons eigen d or p, d ic hter bij huis , is e rg ha nd i g ” , ver tel t ze.

B I N N EN E N B U I TE N D e vo o rdel en van haar nieuwe j ob gaan ech te r ve r d e r da n de b espar ing op reis t ij d . Het is voo ral de ve elz ij di g hei d die Maar t j es wer k zo leuk e n a fwisse l end maakt. “ Ec ht geen dag is hetzelfd e” , a ntwo o rdt

WEL KOM Oo k he t te wo o rd staa n va n kla nte n die het kan toor va n Maa ike va n D o o rn bezo e ke n be ho o rt tot Maar tje s we rkzaa mhe de n. Er ko me n re ge lmatig mensen binne nstappe n, maa r dit zou wat be tre ft d e n ieu we me dewe rkste r no g we l vake r mo ge n. “Lo g isc h , veel me nse n o rië nte re n zich o p inte rne t als ze een n ieu we wo ning zo e ke n. Maa r als ze h ie r binnens tap p en ku nne n we ze be te r va n die nst zijn. Da n komen we er ach te r wat me nse n é ch t wille n e n zo e ken . Door g oed naa r ze te lu iste re n e n alte rnatieve n aa n te d rag en , wo rde n ze so ms e nthou siast vo o r e e n a nd ere won ing da n ze zo ch te n. Daa ro m: lo o p ge ru st even b in nen , dat vinde n we leu k. We lko m!”

MAAIKE 9

MEDEWERKSTER. EEN FUNCTIE DIE HAAR

ze o p de vraag o m eve n e e n ge midde lde werkdag do o r te ne me n. “Co ntact me t kla nte n via mail en te le fo o n”, be gint ze de o pso mming va n werk zaam he de n. “Ko o pakte s o pste lle n, a fsprake n p lan nen , d e e talage s ve rnieu we n, wo ninge n aa nme lden , b roch u re s make n. Eige nlijk ko mt he t e ro p neer dat we binne n alle s zo re ge le n, dat o nze make laars zond er zo rge n naa r bu ite n ku nne n”, ve rte lt Maa rtje, d ie in haa r vrije tijd he t lie fst de geze llighe id opzoekt b ij fa milie e n vrie ndinne n.


Meulunterseweg 34 6741 HN Lunteren 0318 482462 www.dbl-lunteren.nl


KLANT AAN HET WOORD

10

met een griffel “IK BEGRIJP NIET WAT JULLIE ERIN ZIEN.” DE WOORDEN VAN DE NOTARIS KLONKEN NIET BEPAALD VERTROUWENWEKKEND. TOCH WIST LINDA DE REUS VAN EEN VEREDELDE ‘KIPPENSCHUUR’ EEN SCHITTERENDE, RIETGEDEKTE WOONBOERDERIJ TE MAKEN. RECENT IS DE WONING AAN DE NIEFTWEG IN EDE VERKOCHT.

C OM PL E T E M E TA M OR FOS E Het huis is door de eigenaren zelf bijna vanaf de grond opgebouwd. “Toen we het kochten zei de notaris: “Ik begrijp niet wat jullie erin zien.” Het zag er ook niet uit, het was net

een oude kippenschuur. We hebben alles gefaseerd aangepakt, eerst het dak en vervolgens de hele buitenkant. Daarna de tuin met zwembad. Ook de binnenkant is in fases vernieuwd.” Het resultaat van de volledige metamorfose mag er zijn: een schitterende rietgedekte woonboerderij met fraaie tuin en zwembad. Het huis is inmiddels verkocht en de plannen voor de toekomst zijn gemaakt. Linda: “Ik heb een nieuw huisje gekocht, veel kleiner. Dat wordt een grote verandering, voor de meeste meubels is geen plaats meer. Het huisje ligt vlakbij de hei, daar kan ik fijn met de honden wandelen. Ook is er een groentetuin bij. Nee, geen open haard, wél een gashaard. Hoef ik geen hout meer te hakken! Het nieuwe onderkomen stond bij Maaike te koop. De samenwerking? Heel prettig! Wat mij betreft krijgt het team van Maaike een 10 met een griffel!”

MAAIKE 11

Met het vertrek laat Linda een deel van haar leven achter. “Het is een heerlijk huis, mijn moeder heeft in het voormalige bakhuis gewoond. De laatste jaren heb ik haar verzorgd, inmiddels is ze overleden. Het huis is te groot nu mijn zoon uitvliegt en gaat studeren. Daarom is het verkocht. Ik ga vooral de keuken met de open haard missen. Dat is zo’n fijne plek. Ik heb er heel wat uurtjes doorgebracht.” De tuin en het zwembad gaat Linda ook missen. “Maar die vragen wel veel onderhoud. Ik kan niet rustig in de tuin zitten, ik ben er altijd aan het werk. Ook daarom is het echt tijd voor iets kleiners.”


KLANT AAN HET WOORD

HUIS naar ons

hart

“IK MOEST WEL EVEN SCHAKELEN HOOR, VOOR WE HET TE KOOP ZETTEN. ER LIGGEN HIER HEEL VEEL HERINNERINGEN.” TOCH VERKOCHTEN CEES EN ANNETTE VAN VELDHUISEN HUN WONING AAN DE VALKSEWEG IN LUNTEREN OM EEN NIEUW PROJECT TE STARTEN…

“Inderdaad, we hebben weer een oud huis gekocht. Wij houden van die typische eigen sfeer in oudere huizen. De hoge plafonds bijvoorbeeld. Met dit soort karakteristieke stijlelementen gaan we zorgvuldig om. Het verbouwen wordt dus weer een uitgebreid project. Alleen doen we het deze keer niet zelf, maar laten we het doen. De verwachting is dan ook dat het dit keer sneller gaat. Wat we wel precies hetzelfde doen? Een eigen sfeer creëren”, vertelt Annette.

NVM OPEN HUIZENDAG Voor de familie Van Veldhuisen was het een uitgemaakte zaak dat Maaike van Doorn Makelaar de verkoop deed. Annette: “Cees heeft altijd in Lunteren gewoond, dus die kende haar. De presentaties en advertenties van Maaike zien er altijd goed uit. We hebben meegedaan aan de NVM Open Huizendag, de toekomstige bewoners kwamen toen kijken. Wij hopen dat ze hier met net zoveel plezier wonen als wij hebben gedaan!”

Gewoon

verhuiskriebels JE WOONT IN EEN SCHITTERENDE VILLA AAN DE HILLEGONDALAAN IN LUNTEREN. HELEMAAL ONTWORPEN EN INGERICHT NAAR JE PERSOONLIJKE SMAAK. WAAROM ZET JE HET DAN TE KOOP!? “EH, WE HEBBEN GEWOON WEER LAST VAN VERHUISKRIEBELS.”

“Het was een bouwval toen we ons huis in 1998 kochten,” vertelt Annette van Veldhuisen uit Lunteren. “We hebben twee jaar lang verbouwd. Ik kan wel zeggen dat we ons hart en onze ziel erin gelegd hebben. Het is hier zó fijn en gezellig wonen. Maar met drie kinderen van 13, 11 en 9 wordt het zoetjesaan te klein. Ja, ik moest wel even schakelen voor we het te koop zetten. Er liggen hier heel veel herinneringen.” De verkoop van dit karakteristieke, sfeervolle huis is snel gegaan. Net zoals de aankoop van het ‘nieuwe’ huis.

Het is met recht een bevoorrechte plek om te wonen, de landelijke villa van Jan en Marlies Heemskerk aan de Hillegondalaan 2 in Lunteren. Ze wonen er inmiddels 10 jaar, samen met dochter Senna (12) en zoon Milan (7). “Een heerlijke woning, mooi centraal gelegen en je loopt zo het bos in. Het ontwerp hebben we samen met een architect gemaakt. Daarom voelt het huis voor ons als een warme jas. Gasten ervaren dit; als mensen hier voor het eerst binnenstappen, krijgen we vaak complimenten. Ja, ook over de tuin. Die heeft Jan zelf ontworpen. Wat ook fijn is: het huis is helemaal onderkelderd”, vertelt Marlies Heemskerk enthousiast.


VIE R S EI Z OEN E N R U S TP U N T Het huis is voor de familie Heemskerk een rustpunt in het hectische bestaan van alledag. “Jan heeft een drukke baan, als hij thuis komt kan hij hier echt tot rust komen. Als het mooi weer is zitten we graag buiten, onder de veranda. Veel mensen hebben een hekel aan de herfst, wij verheugen ons er juist op. Dan zitten we heerlijk bij de open haard. Dit huis heeft voor elk seizoen een favoriete plek!” Ook voor de kinderen is het een geweldige plek om op te groeien. Geen wonder, want zowel binnen als buiten is rekening met ze gehouden. In de tuin is een afgescheiden gedeelte waar kinderen veilig kunnen spelen. Waarom het huis nu toch te koop is? “Tja”, zegt Marlies Heemskerk, “hoe gaan die dingen? We hebben gewoon weer last van verhuiskriebels, zin om weer zelf te bouwen. Dat vinden we allebei leuk, we doen het ook echt samen. Via Maaike hebben we een oud huis gekocht, ook in Lunteren. Dat gaat helemaal plat. In april beginnen we met de bouw. Over een jaar hopen we erin te kunnen.”

Zie ook de advertentie van de woning op pagina 51.

Lunteren, Marterlaan 2

Harskamp, Ruttenbeeklaan 32

Op een mooie l o cat i e s taat d eze u i tg e b ou wd e hoe kwon ing met ru ime ga rag e e n pa r ke e r p laats o p e i g e n terrein . De won ing is g e l e g e n o p e e n p e rce e lg rond va n 26 1 m ² en is hoo fdzake l ij k vo o r z i e n va n s i e r be st rat i ng. Al l e voorz ien ing e n z ij n b i n ne n e nke l e fi e ts m i nute n te be reiken .

Op e e n ki ndv ri e nde lijke, sfe e rvolle locat i e in het do r p Ha rska mp v i ndt u deze ui tg e bouwde hoe kwo n ing met ga rag e. He t pe rce e l is 2 1 8 m ² g root e n de achter tuin is omslote n door schut t i ng e n e n g e le g e n op het zuido o ste n. Voor de ki nde re n is e r e e n spe e lp laats o m de ho ek.

Vraagprijs: € 290.000,- k.k.

Vraagprijs: € 269.000,- k.k.

MAAIKE 13

ONS ACTUELE WONINGAANBOD


Werken met zo’is mooi n oudomapparaat te doen.


PLAATSELIJK AMBACHT

Doesburgermolen DE

DRAAIT OP WIND ÉN VRIJWILLIGERS

WIE VIA DE LUNTERSEWEG NAAR EDE RIJDT, KOMT DOOR DE DOESBURGERBUURT. DIT BUURTSCHAP HERBERGT EEN ZELDZAAM STUK AGRARISCH ERFGOED: DE DOESBURGERMOLEN. EEN HOUTEN GRAANMOLEN DIE VIER EEUWEN HEEFT GETROTSEERD. HET MARKANTE BOUWWERK STAAT HIER AL SINDS 1625 EN IS ALTIJD IN BEDRIJF GEBLEVEN. TOT OP DE DAG VAN VANDAAG, WANT DRIE VRIJWILLIGE MOLENAARS ZORGEN ERVOOR DAT DE BEJAARDE MOLEN IN BEWEGING BLIJFT. “JE MOET ZORGEN DAT ‘T IE DRAAIT, DAT IS GOED VOOR HET BEHOUD”, WEET MOLENAAR MICHIEL VAN DER LEEUW. “HOUTWORM HOUDT NIET VAN GESCHUD EN GEPIEP.”

Deze zaterdag morgen s teekt er een mild e he rfstw ind op, vo l doend e om d e w ieken in bewe ging te b reng en. G raa n malen is er vandaag niet bij. D e drie mol enaa r s , ook Aalf Wij nia en Jan Smit z ijn pre se nt, mal en al l een graan bij w ijze van d emo nstratie. “Vooral ta r we” , ald us Van d er Leeuw. “ We he bbe n h i er reg el mati g sc holen op bezoek en een e nke le keer een trou we r ij .” Naas t z ij n v r ij w illige we rk vo o r d e Doesbu rg er molen is hij ook ‘ beroeps ’ , bij mo le n De V l ij t i n Wageningen.

Vraag is waa rom iemand d ie wer kte in zowe l de ju r i disc he wereld als d e I CT uiteind elij k mo le naa r wo rdt. “Ac h , het begint met interes se en ee n ou de re b roer d i e mo lenaar word t , in Wij he. Toen be n ik d ezel fd e o p l ei d ing gaan d oen bij het Gild e va n Vrij w il l i g e Mol enaa r s . Wer ken met zo’ n oud appa raat is mooi om te d oen. Je s taat d ic ht bij d e natuu r e n geb r u i kt een natuur ver sc hij nsel - w ind - om te we r ken. Het nad ee l is dat j e een v ij fd e van d e tijd stil staat. . .” , ver tel t molenaar Van d er Leeuw die o o k ve e l b ela ngs tel l i ng heef t voor d e gesc hied enis.

MAAIKE 15

ST I L S TAA N


WONING & PROJECT STOFFERING

PVC vloeren altijd scherp geprijsd!

méér

sfeer in huis Klok zorgt met creatieve combinaties van vloer- en raambekleding voor sfeer in uw woning of werkruimte. Kom inspiratie opdoen in onze winkel in Ederveen en ontdek dat Klok méér stoffeert!

Klok stoffeert méér dan u denkt Hoofdweg 234 - Ederveen - 0318 48 53 32 - stoffeerderijklok.nl Open op: vrijdag 9.00-17.00 uur, zaterdag 10.00-16.00 uur. Overige dagen op afspraak.


WINDRECHT O ver de h is tor ie van d e Doesburger molen is de no d ig e o nzeker heid . Z eker is dat d eze er rond 1625 al stond, maa r h ij kan ook veel oud er z ij n. Al o mstre e ks 14 0 0 s tond en e r w ind molens in d eze omgeving, in 14 0 1 is er sp rake van w ind rec ht in d e ambte n Ga rde re n, Ko o twij k e n Ed e. Wind rec ht was het re ch t va n b ij voor b eel d een land heer om w ind te vange n e n d u s een mol en te ex ploiteren. Dit rec ht ko n h ij we e r b el enen b ij derd en. “ Een molenaar in d eze stre e k had e r mees tal nog een boerenbed r ij f bij . Dit in te ge nstel l i ng tot mo l enaar s in grote s ted en. Die wa re n fu l l ti me ond er nemer in graanprod uc ten” , aldu s de mol enaa r.

99 % H OU T De Doesbu rg er molen is een zogenaamd e sta nde rdmol en. D eze naam is ontleend aan d e ‘s tande rd’ o f ‘staa nder ’ , een houten paal van 60 tot 8 0 cm do o r sned e waa rop de molen r us t . “ De cent rale paal va n d eze mol en is nog or igineel, and ere d elen va n de mol en z ij n i n d e loop d er j aren wel ver vange n.”, we e t Va n der Leeu w. “ E igenlij k is d eze molen vo o r 99% va n hou t, er z i t ten maar een paar ijzeren de le n aa n. De tec h ni ek is ec ht mid d eleeuws . E r z ij n dive rse hou tsoor ten i n ver wer kt , ied er met hun eige n ha rdhei d . De vas te cons t r uc t ie is van eiken, d e bewe ge nd e d el en va n i epenhout of w ilgenhout .”

R E STA U R AT IE

Gasten uit Amerika Eige nlijk staa n e r ie de r jaa r we l e e n paar A merika ne n bewo nde re nd naa r de D o e sbu rg ermol en te kijke n: nazate n va n He rma nu s e n A nthony Tijs se ling. D e bro e rs ve rko ch te n in 1857 d e mol en o m ve rvo lge ns naa r A me rika te ve rh u izen . Hu n initiale n lie te n ze o p balke n in de mo l en ac h ter. He t nage slach t is maa r wat ge ïnte re sserd in het bezit é n ve rhaal va n h u n ve rre vo o rou d ers .

MAAIKE 17

B ijzond er is dat d e Doesburger molen in 193 5 is geres tau reerd als leer proj ec t van een Amste rda mse MTS. Een pub l icat ie in een AN WB- t ij dsc h rift ve r mel d de dat de Doesburger molen er beroerd u itzag. De sc ho o l i n A ms terdam-Zuid , op zoek naa r e e n e ind exa menp ro j ec t , kwam met een groep le e rlinge n naa r Lu nteren e n r ic ht te een kamp in. I n e e n aa ntal we ken is d e mo len geres taureerd . Van d it ka mp is e e n ver slag en prospec tus bewaard gebleve n. “He t is gevond en o p zo ld er d oor d e kind eren van é é n va n de toenmal i g e l eerlingen. Gelukkig is het niet we gge gooi d maa r hebben ze het aan ons over handigd.” Dat d e A ms terda mse knapen behoor lij k veel t re k kre ge n va n het wer ken, blij kt uit een aantekening in he t ve r slag. “ Va navond 11 boter hammen gegeten.”


WONEN IN LUNTEREN “Niks mis met Veenendaal hoor, maar ik heb er niets mee”, legt Betine Steenbeek uit, “daar is het ook prima, maar Lunteren vinden we gewoon leuker. Hier heb je alles om de hoek, een slager, bakker en groenteboer. Ik tennis er en run mijn eigen reisbureau aan de Dorpsstraat. Het was voor ons altijd vanzelfsprekend dat we in Lunteren zouden gaan wonen. Ik ben hier geboren.” Lachend voegt ze daar aan toe: “Diep in zijn hart is Bob ook een dorpsjongen hoor.” En partner Bob Buijs vult aan: “Je zou denken dat het niet veel uitmaakt, Lunteren of Veenendaal. Maar het is een wereld van verschil. Lunteren is knusser. Lunteranen hebben een ander karakter, ze zijn nuchterder. En het is ons kent ons.”

TENNISCL UB

VOOR DE

liefde

naar Lunteren EEN DING STAAT VAST: BOB BUIJS WIL ZIJN HELE LEVEN IN VEENENDAAL WONEN. HIJ WERKT IN BREDA, EEN FORSE REISTIJD, MAAR PIEKERT ER NIET OVER NAAR HET ZUIDEN TE VERHUIZEN. DAT HIJ NU TÓCH VEENENDAAL INRUILT VOOR LUNTEREN HEEFT EEN REDEN: ZIJN LIEFDE VOOR BETINE STEENBEEK. ZIJ IS DAAR GEBOREN EN NU HEBBEN ZE ER SAMEN EEN HUIS GEKOCHT. IN HET CENTRUM.

Betine is al heel wat jaren lid van de plaatselijke tennisclub en zet zich in als hoofd van de jeugdcommissie. Inmiddels is Bob ook lid. Het ‘mixed double’ roemt de tennisclub om de gezelligheid: een gezamenlijk glaasje na het tennissen is vanzelfsprekend. Bob: “Het voelde als een warm nest, de club is gezelliger dan mijn vorige vereniging. Ik leer zo langzamerhand veel mensen kennen, niet alleen via de tennis. Als je een paar keer in een winkel bent geweest, herkennen ze je. Dat spreekt mij aan.” Via Maaike van Doorn Makelaar kochten ze hun nieuwe huis aan: een vrijstaande jaren 60 woning in het centrum. Eensgezind: “De slager, bakker en groenteboer zitten vlakbij, heerlijk dat de winkels op loopafstand zitten van ons nieuwe huis, relaxed! De middenstand is goed vertegenwoordigd in Lunteren, je gunt elkaar wat.” En Bob voegt er aan toe: “Ik ben zoon van een slager, dus je begrijpt wel dat ik me vooral op de Keurslager om de hoek verheug.”

HANDBEREIK Betine prijst de ligging van Lunteren: “Het bos is dichtbij, de snelweg en het station ook. Het is fijn dat we een autovrij centrum hebben, we pikken regelmatig een terrasje. Alles is binnen handbereik, in principe heb je geen auto nodig, je kunt alles met de fiets doen.” Bob twijfelt er geen seconde aan dat hij zich als nieuwkomer helemaal thuis gaat voelen: “Ik ben al behoorlijk ingeburgerd, heb een paar keer de ‘Oud Lunterse Dag’ meegemaakt. Zelfs het Lunters volkslied kan ik al aardig meezingen!”


Dokt e r Tj i p ke kan nergens

anders meer aarden

“Ik h e b in d e r tijd de boel goed opges c hud” , s t eekt d e kl e u r rijk e T jip k e Timmer v an w al . “ I n 1975 gi ng het m i s m e t d e dr o g is t wa a r ik we r k t e. I k k w am i n de WW en dat vo n d i k hele ma a l n ie ts . O p de hoek K l om per w eg/ D or ps s tr a a t kw a m een p a n d v r ij, d a ar heb i k m i j n ei gen dr ogi s t er i j g e o p e n d . De b e id e a n d e r e dr ogi s t er i j en i n Lunt er en hadden d e kl a n te n v e r d e e ld . De e n e dr ogi s t had her v or m de, de ande r e g e r e fo r me e r d e k la n te n . I k pak t e het v an m eet af aan a n d e r s a a n en v e r te ld e k la n te n w at z e w el en ni et m oes t en ete n . Wa a r z e o p mo e s te n le t t en al s het om gez ondhei d gi ng. Vo o r l i ch tin g h e b ik a ltijd bel angr i j k gev onden, daar om no e m d e n ze me Do k te r T jip k e . M i j n dr ogi s t er i j v er hui s de l at er n a a r e e n ru ime r p a n d in d e D or ps s t r aat . ” “Aanvankelijk ging ik nog regelmatig terug naar Woudenberg, maar ik had er steeds minder te zoeken. Ik trouwde met Lida, een Lunterse en kocht een huis aan de Vleermuislaan. Later verkasten we naar de Kastanjelaan-Oost. Deze woning heb ik pas verkocht, via Maaike van Doorn Makelaar natuurlijk. Nu wonen we in een appartement aan de Dorpsstraat. Ik heb ‘t binnen één minuut gekocht, had er direct een goed gevoel bij.”

RODE SCHOENEN Ti m m e r i s i n m i d d e l s ve r kn o ch t a a n L u n te r e n en steekt dat n i e t o n d e r sto e l e n o f b a n ke n . “ N e e m h e t u i tzi cht uit mijn app a r te m e n t: i k ki j k zo l a n g s d e g r o te ke r k o p h et Westhoffhuis m e t zi j n p r a ch ti g e b o m e n . Sta j e b o ve n o p d e G oudsberg dan zi e j e r i ch ti n g Ba r n e ve l d ve e l p r a ch ti g e n a tu u r.” Als inwoner d i e a l m e e r d a n 4 0 j a a r i n h e t d o r p w o o n t, ka n hij ook de a a r d va n zi j n d o r p sg e n o te n n a u w ke u r i g b e sch rijven. Timmer: “ Ki j k, d e d o o r sn e e L u n te r a a n i s r e d e l i j k b e h o udend, iemand d i e zi j n m e d e - i n w o n e r s r e sp e cte e r t e n d e e i g en mening niet o p d r i n g t. In h e t b e g i n ke ke n ze w e l e e n b e e tj e vreemd van m i j o p , i k kl e e d m i j g r a a g kl e u r r i j k. N u d r a a g i k knalrode sch o e n e n m e t b l a u w e ve te r s. M a a r i n m i d d e l s zijn ze er wel a a n g e w e n d !”

BOVENSTEBEST D a t Ti m m e r n i e t a l l e e n b e ke n d , m a a r o o k g e l i efd is in ‘zijn’ d o r p b e w i j st d e ve r ki e zi n g to t ‘ Bo ve n ste b e ste Lunteraan’ in 2 0 1 0 . D i e ti te l i s vo o r b e h o u d e n a a n m e n se n die zich inzetten vo o r d e g e m e e n sch a p . In 2 0 1 5 w e r d d e d r o g i st 65 en besloot h i j n a 4 0 j a a r o n d e r n e m e r sch a p m e t p e n si o e n te gaan. De za a k i s vo o r tg e ze t d o o r e e n n e e f. D i t b e te ke n t niet dat hij zi ch n u ve r ve e l t: h i j ze t zi ch o n d e r m e e r i n vo or het museu m Ou d - L u n te r e n . D a t zi j n h a r t i n L u n te r e n l i gt, is duidelijk: “ Ik b e n vr o e g e r va a k ve r h u i sd , m a a r ka n n u n ergens anders m e e r a a r d e n .”

MAAIKE 19

HET DOMINEESGEZIN TIMMER VERHUIST IN 1973 VANUIT WOUDENBERG NAAR LUNTEREN. ZO BELANDT ZOON TJIPKE IN ONS VELUWSE DORP EN BEGINT ER TE WERKEN IN EEN DROGISTERIJ. IN 1975 OPENT HIJ - OP 25-JARIGE LEEFTIJD - ZIJN EIGEN WINKEL IN DROGISTERIJWAREN: DE OUDE GAPER. VANAF 1973 WOONT HIJ ONAFGEBROKEN IN LUNTEREN, SINDS 2015 IN EEN APPARTEMENT IN DE DORPSSTRAAT. EN: HIJ WIL ER NOOIT MEER WEG: “IK BLIJF HIER ZOLANG IK LEEF.”


Onderhoud & reparatie Verkoop & lease BOVAG-garantie Opmerkelijke service Verrassend betaalbaar

thuis in alle merken. Valkseweg 180, Barneveld • T 0342-442582 • www.gertpater.nl

Alex Hooijer Schilderwerken geeft Maaike kleur Wij van Alex Hooijer Schilderwerken zijn trots op ons vak. Geven met liefde voor het schildersambacht uw woning kleur. Wat maakt ons uniek? Onze visie op duurzaamheid en efficiëntie, waardoor u jaren langer plezier heeft van ons schilderwerk. Wilt u het niveau van ons werk beoordelen? Kijk dan bij Maaike van Doorn eens niet naar de woningen in de etalage, maar naar de uitstraling van het houtwerk. Wij mochten haar vernieuwde pand kleur geven! Wij zijn gespecialiseerd in het spuiten van houtwerk, kozijnen, deuren en keukens op locatie. Ook spuiten wij wanden en plafonds!

SCHILDERSBEDRIJF A. HOOIJER, CORVERSBOS 43, 6718 HK EDE, 06 523 715 18


Heerlijk familiehuis Lunteren Blankespoorselandweg 11 Di t he e rlijke fa mi li e huis met garag e li g t aa n e e n rust i g wo o ner f. De bosse n, we i la nde n e n het cen tr um va n Lunte re n v i ndt u om de ho ek. De woni ng is rui m va n o pzet en he e ft naast de L- vorm ige wo o n ka me r nog e e n we rkkamer o p de be ga ne g rond. Op de 1 e etage zijn 3 slaapka me rs e n e e n badkamer aa nwezi g e n ook de 2 e etage beschi kt nog ove r e e n ruime kamer.

Vraagprijs: € 359.500,- k.k.

Rietgedekte woonboerderij Wekerom Roekelseweg 26

Vraagprijs: € 439.000,- k.k.

MAAIKE 21

Op e e n mooi e, la nde lijke l o catie v i ndt u deze cha rma nte wo o nbo er de rij me t slaap - e n badkamer o p de be ga ne g rond. Naast de wo n ing staat e e n royale be rg i ng. De wo ni ng is g e le g e n op e e n perceel van 1 . 1 30 m² g rond. Door de slaap- en badka me r op de be ga ne gro nd is di t e e n i deale woni ng o m gel ijkvloe rs te wone n i n he t buitengebi e d va n We ke rom !


STUCEN BETER

Tijd voor vernieuwing van uw wanden of moeten de wanden van uw nieubouwwoning gestuct? De stucadoors van Hardeman zorgen voor eersteklas vakwerk. Wij zijn gespecialiseerd in: -

Pleisterwerk Schuurwerk Sierpleister Spackspuiten Betoncire

-

Sierlijsten Ornamenten Latexspuitwerk Buitenstucwerk

Meer informatie, vakkundig advies of een vrijblijvende kostenopgave? Neem contact op!

Hardeman Stucadoors - Beekhoekweg 12 - 6741 MV Lunteren T 06-30571455 - E info@hardeman-stucadoors.nl


PARTNERS IN WONEN

Bouwen? Laat je begeleiden! DE EEN KOMT VOOR EEN ADVIES OVER EEN DAKKAPEL, DE ANDER VOOR BOUWBEGELEIDING VAN EEN GROOTSCHALIG, JARENLANG BOUWPROJECT. BIJ VAN DE BEEK BOUWADVIES IN EDE IS GEEN DAG EN GEEN PROJECT HETZELFDE. EN DAT IS PRECIES WAT HET WERK ZO UITDAGEND MAAKT VOOR HET TEAM VAN VIER BOUWSPECIALISTEN.

KEU Z ES M AK E N Van de Beek werkt voor een breed pakket klanten: aannemers, projectontwikkelaars, bedrijven en particulieren. Zeker

voor particulieren is er veel te winnen door een bouwadviseur in de arm te nemen. “We willen mensen bewust maken van de gevolgen van keuzes. De voorkeur voor houten of kunststof kozijnen gaat verder dan de vraag wat je mooi vindt. Kunststof is onderhoudsarm, hout heeft altijd schilderwerk nodig en geeft dus op lange termijn onderhoudskosten. En zo zijn er nog veel meer zaken waar particulieren met bouwplannen over na moeten denken”, aldus Gert van de Beek.

P R OJECT MANAGEN Qua dienstverlening heeft Van de Beek veel in huis voor opdrachtgevers. Bij nieuwbouw kan het bedrijf het totale project managen, van ontwerp en detailtekeningen tot vergunningsaanvragen, van aannemerselectie tot projectbegeleiding en eindcontrole bij oplevering. Dezelfde

diensten biedt men ook aan bij verbouw en herbestemming van panden, alleen komen daar extra disciplines bij kijken. Met name verduurzaming en energiegebruik bieden veel kansen op besparingen.

GEBOUWENBEHEE R Overigens kan Van de Beek ook het beheer van gebouwen overnemen van klanten. Dankzij een Meerjaren Onderhouds Plan weten ondernemers en verenigingen van eigenaren precies waar ze op korte en lange termijn aan toe zijn. Gert van de Beek tot slot: “Laten we eerlijk zijn, de gemiddelde mens bouwt heel zelden een eigen woning of bedrijfspand. Als je het dan doet, doe het dan goed en laat je professioneel adviseren.” www.vdbeekbouwadvies.nl

MAAIKE 23

In 2003 vond Gert van de Beek, toen bijna tien jaar werkzaam in de bouwwereld, dat het tijd werd voor een eigen bedrijf. De aanleiding? “Ik was bij bouwbedrijven calculator, werkvoorbereider en projectleider geweest. Dan zie je heel veel dingen die beter kunnen. Daarom ben ik dit bedrijf gestart, omdat het beter kan.” Vanaf dag één maakt hij er samen met zijn medewerkers een sport van om onnodige zaken te voorkomen. “We doen alleen wat goed is voor de klant en zoeken naar meerwaarde. We nemen ze mee aan de hand, maar alleen als dat nodig is. Soms doen we een stapje terug, soms juist een stap naar voren.”


Mooie omgeving

voor kunstenaars


KUNST

Schildersechtpaar laat zich inspireren door

natuur én dorp

HOE HET SCHILDERSPAAR JAN BOUWSEMA EN ALIDE BOUWSEMA-ROELOFS IN LUNTEREN TERECHT ZIJN GEKOMEN? “WE WAREN OP ZOEK NAAR EEN OUD HUIS IN DEZE OMGEVING EN BELANDDEN IN LUNTEREN. WE RAAKTEN DIRECT VERKNOCHT AAN HET DORP EN WONEN ER INMIDDELS 23 JAAR. HET IS HIER EEN MOOIE OMGEVING VOOR KUNSTENAARS.”

BEKENDE EDENAREN Het echtpaar exposeert niet alleen gezamenlijk, maar werkt ook intensief samen. Jan: “Bijvoorbeeld aan portretten. Ik ben van de grote gebaren, Alide van de portretten. Samen werkt dat heel goed. Zo portretteerden we landelijk bekende Edenaren als Jan Siebelink, Hans Dorrestijn en Rob de Nijs. Die waren te zien in Huis Kernhem in Ede. Op dit moment werken we samen aan een portret van Maxima. Dat komt in Friesland, in galerie Lauswolt, te hangen.”

Beide kunstschilders werken nog steeds het liefst met acryl op doek. Jan is vrij schilder en werkt soms in opdracht. Hij maakt grotere, monumentale schilderijen in een expressieve stijl. Maar wel met herkenbare voorstellingen. Alide houdt zich vooral bezig met portretten in een impressionistische stijl. Vaak schildert ze in opdracht kinderen en kleinkinderen.

ATEL IERROUTE Lunteren heeft iets met kunst. In de vorige eeuw woonden er al kunstenaars uit heel Nederland. Tijdens de jaarlijkse atelierroute, in het tweede weekend van juni, wordt dit kunstminnende karakter van het dorp extra zichtbaar. De Bouwsema’s zijn betrokken bij de organisatie. De atelierroute mag zich jaarlijks verheugen op zo’n 600 bezoekers. “Er zijn trouwens ook veel bekende schrijvers die hier hebben gewerkt”, aldus Jan. Alide: “De omgeving is zeker inspirerend, niet alleen de natuur, maar ook het dorp zelf en de sfeer die hier hangt.” www.bouwsema-roelofs.nl

MAAIKE 25

In het eerste huis – aan de Boslaan 30 – had het paar geen apart atelier. “Schilderen met olieverf was eigenlijk geen doen in de woonkamer. Daarom zijn we overgestapt naar acryl op doek. Dat was wel even wennen”, memoreert Jan. “Later verhuisden we naar nummer 38”. Alide: “We houden van oude huizen en hebben deze woning zorgvuldig gerenoveerd naar 1915. In de tuin is een atelier gebouwd, in dezelfde oude stijl.”

Het kunstduo organiseert gezamenlijk workshops, maar cursussen geven ze afzonderlijk. “We hebben veel cursisten, werken allebei wat losser. Dat is onze kracht, dat spreekt aan. Cursisten komen vooral uit de regio”. Alide: “Onze workshops duren een dag, dan gaat het bijvoorbeeld over model schilderen of stillevens. Soms komen de deelnemers uit het hele land.”


Van Ginkel Keukens

Koken & Stap binnen in de wereld van Van Ginkel Keukens en u voelt het meteen: hier vind ik de keuken die past bij mijn leefstijl en levensfase. Onze adviseurs zijn niet alleen ervaren en creatief... Ze nemen ook alle tijd om uw wensen te vertalen in een keuken die past bij uw persoonlijkheid.

Bent u binnen, kijk dan ook even in de meest inspirerende woonkelder van Barneveld en omgeving: De Snuffelkelder Gifts & Living. Voor accessoires, meubelen, lampen, serviezen, cadeaus en nog veel meer woonideeĂŤn. Een team van interieurstylistes staat klaar om u persoonlijk advies te geven.


& wonen Van Ginkel Keukens & Snuffelkelder • Marconistraat 8, Barneveld • www.vanginkelkeukens.nl • www.snuffelkelder.nl


SCOUTING LUNTEREN

Altijd op zoek

naar avontuur

PROBEER HET EENS: MET UW AUTONAVIGATIE NAAR HESSENWEG 77 IN LUNTEREN RIJDEN, HET ADRES WAAR SCOUTING LUNTEREN ZIJN CLUBHUIS HEEFT. GROTE KANS DAT U VERDWAALT. BORDEN OF PIJLEN MET ‘SCOUTING’ EROP ZIJN NIET TE VINDEN EN DE TOMTOM RAAKT REGELMATIG DE WEG KWIJT. GELUKKIG BESTAAT ER NOG ZOIETS ALS SPEUREN MET OGEN EN OREN. WIE ZIJN AUTO AAN DE HESSENWEG PARKEERT EN RICHTING HET VROLIJKE GEJOEL VAN KINDEREN LOOPT, ONTDEKT MIDDEN IN HET LUNTERSE BUURTBOS HET HOUTEN HES. CLUBHUIS EN THUISBASIS VAN SCOUTING LUNTEREN.

Voorzitter Arjen Droog staat ons al op te wachten op een prachtige late herfstmorgen. Het is zaterdag en grote groepen bevers, welpen, verkenners en padvinders zijn naar het kamphuis gekomen voor nieuwe ontdekkingen in de natuur. “We hebben nu meer dan 180 leden en zijn de grootste van de zeven scoutinggroepen in de gemeente Ede”, weet Droog. “Leden komen uit verschillende plaatsen, maar we zijn echt verbonden met het dorp Lunteren. Er stroomt Lunters bloed door onze aderen. Die verbondenheid gaat twee kanten op. Op de Oud-Lunterse Dag helpen wij bij de organisatie; toen ons clubhuis zeven jaar geleden voor de tweede keer afbrandde, stond het dorp op om ons letterlijk uit de brand te helpen. Particulieren, ondernemers, iedereen hielp. Hartverwarmend.” In 2015 vierde de Lunterse scouting zijn 70-jarig bestaan.

C ON TA C T M ET D E N ATU U R Voor wie het niet weet: scouting - vroeger aangeduid als padvinderij - is een idee van de Engelsman Robert Baden Powel. In 1908 schrijft hij het boek ‘Scouting for Boys’ waarin elementen als natuur, actie, uitdaging, samenwerking en respect belangrijk zijn. Nu, ruim 100 jaar later, zijn dit nog steeds belangrijke waarden binnen Scouting Lunteren. De groep biedt

kinderen een actieve en uitdagende vrijetijdsbesteding die afwijkt van bijvoorbeeld sportclubs. “Scouting is heel divers en niet competitief”, legt Arjen Droog uit. “Alles is gericht op samenwerken. We gaan er vanuit dat iedereen ergens goed in is en talenten heeft. Die willen we ontwikkelen. Onze leden komen ook echt in contact met de natuur. Al deze elementen zijn goed voor kinderen. Uit Engels wetenschappelijk onderzoek blijkt dat mensen die in hun jeugd scouts waren, minder kans op psychische problemen hebben.”

Alles samen Gijs van tien jaar zit net een jaartje op Scouting. Of het bevalt? Nou en of! “Je speelt hier veel spelletjes en doet dingen die je normaal niet doet. Zoals fikkie stoken. Wat ook leuk is dat je alles samen doet. Soms krijg je een thuisopdracht om een insigne te krijgen. Nu is die opdracht ‘maak een spel’. Ik ben bezig met levend stratego, maar dan met steen-papier-schaar erbij.


Buitengewoon

vrijwilligerswerk

Benatuur levenis in de

MAAIKE 29

Scouting Lunteren heeft momenteel een wachtlijst voor nieuwe leden. In zowel clubhuis Het Houten Hes als in het bos is ruimte genoeg voor nog veel meer kinderen. Het aantal vrijwilligers is echter te beperkt om extra speltakken te starten. “Om het scoutingspel goed te begeleiden heb je voldoende leiding nodig. Met vier nieuwe vrijwilligers komen we al een heel eind”, vertelt voorzitter Arjen Droog. “Bijzondere talenten zijn niet nodig. Iedereen die enthousiast is, kan meedraaien.” Wat voor de kinderen geldt, telt ook voor de vrijwilligers: ze zijn iedere week een paar uur heerlijk buiten, midden in ‘puur natuur’.


NIEUWBOUW MUNNIKEBEEK EDERVEEN

rt ! te fase gesta verkoop laats

Wij snappen

licht

plan Munnikebeek bestaat uit:

Bel voor een GRATIS LICHT ADVIES GESPREK: 085 -10 44 664

rijwoningen

seniorenwoningen

halfvrijstaande woningen

vrijstaande woningen

bouwkavels

ontwikkeling & bouw

www.bouwbedrijfvanree.nl

in collegiale verkoop met Ditters makelaars

Kauwenhoven 38 | 6741 PW Lunteren

www.munnikebeek-ederveen.nl

Ò installatietechniek Ò elektrotechniek Ò advies & ontwerp Ò service & onderhoud

Totaalinstallateur Technisch Installatieburo Hevel B.V. Ribesstraat 9, 6744 XA Ederveen Tel: 0318 - 5712 64

info@ith.nl www.ith.nl


Z AGE N E N B I J LE N Geen wonder dat Scouting Lunteren zich in een grote belangstelling mag verheugen. Er is momenteel zelfs een wachtlijst voor nieuwe leden. “Ouders vinden het fijn als kinderen meer buiten spelen in plaats van binnen achter een beeldscherm te zitten. En kinderen spreekt het programma aan. Daar zitten klassieke activiteiten in als fikkie stoken, knopen maken en hutten bouwen. Maar net zo makkelijk gebruiken we een digitale techniek als gps-navigatie, zoals pas bij een provinciale speurtocht. Voor de wat oudere groepen – je kunt scouting doen tot je tachtigste! – zijn we veel bezig met koken op houtvuur.” We lopen de opslagruimte van het clubhuis in. Hier ligt een schat aan materialen voor spelen en ontdekken in de natuur. Van vuurtonnen en camouflagenetten tot touwen, gietijzeren pannen en indrukwekkende bijlen en zagen. Of dat niet gevaarlijk is voor kinderen? “We leren ze van jongs af aan hoe je er veilig mee omgaat. En gaat er iets mis, dan leer je daar ook weer van. Onze leden zijn iedere keer op zoek naar avontuur.”

VR IE N D SC H A P P E N

volbloed Lunteraan. Hij is getrouwd met een Lunterse en komt uit een echt scouting-gezin. “Mijn twee zussen zaten ook bij scouting en mijn kinderen zijn hier lid. Wat hij waardeert aan scouting is het beginsel dat iedereen welkom én gelijk is. “Daarom is er ook een uniform, dan zijn we allemaal gelijk. Zo kan iedereen zijn talenten ontdekken. Bij scouting ontstaan vriendschappen voor het leven, ja soms ook relaties”, besluit hij lachend.

Dingen leren Thithilay (14) staat op het punt om met de fiets op gps-safari te gaan als we vragen wat scouting voor haar zo uitdagend maakt. “Ik vind het leuk om meer over de natuur te leren. Ook het alles samen doen, is echt scouting. Je leert hier overleven in de natuur en slaapt dan in een tent. In de zomer gaan we op kamp en er zijn ook wedstrijden met andere scoutinggroepen.”

Belangstelling om eens kennis te maken met scouting? Mail naar voorzitter@scoutinglunteren.nl.

MAAIKE 31

Arjen Droog woont al jarenlang in Lunteren en voelt zich


800 m2 inspiratie voor

de mooiste meters in huis Stucwerk gerealiseerd door Hardeman Stucadoorsbedrijf

BADKAMER? TBE IS RECHT DOOR ZEE Is uw badkamer 5 of 8 vierkante meter? Welke ruimte u ook heeft, TBE in Ederveen ontwerpt en bouwt schitterende badkamers! Stap eens binnen en ontdek dat we verrassende ideeĂŤn en de mooiste materialen combineren met recht door zee advies.

* * * * *

20 badkameropstellingen Ruime sortering tegels Advies op maat 3D Tekening Levering op adres

Hoofdweg 140 Ederveen - (0318) 570 443 www.bouwcentrumederveen.nl


KAVEL 1

KAVEL 2

Uw eigen huis bouwen op één van de mooiste plekken van Ede met het Geldersch Landschap als voortuin en de weilanden als achtertuin. Aan de Wildzoom in Ede op slechts 5 minuten fietsafstand van het centrum heeft u deze mogelijkheid. Deze twee zeer royale kavels zijn geschikt voor de bouw van een vrijstaande villa met bijgebouw. Een heerlijke plek te midden van de uitgestrekte natuur om uw droom te realiseren. Er rusten geen architect- of aannemersverplichting op de kavels.

MAAIKE 33

Vraagprijs € 390.000,- kosten koper per kavel


“Hoe komen wij aan een voordelige hypotheek?” hypotheek n e e ! u P t O il T W E L ? Ook dit n e g in r e k e z r zonder ve . r u verzorgen o o v ij w n e n kun nze Vraag naar o ieven voor r a t e t n e r le specia nieuwbouw. TIP

Starter op de woningmarkt of doorstromen Profiteer nu naar een grotere woning? Uw huis verbouwen van de of hypotheek oversluiten? Begin met een historisch lage gesprek bij Van Ommeren Financieel Uw hypotheekgoed hypotheekrente.” Advies. Wij weten de weg in de finan-

een hele puzzel? ciële wereld en verzorgen graag uw hypotheek. Maak een afspraak voor een adviesgesprek.

Hypotheken Verantwoord en voordelig! Financieringen OudedagsOverweegt u een huis te kopen of uw hypotheek over te sluiten? voorzieningen Dan is het vinden van de juiste hypotheek vaak een hele puzzel. Sparen Wij van Van Ommeren Financieel Adviesbureau puzzelen graag met u mee. Maak daarom een afspraak om samen met ons de beste oplossing voor u te realiseren.

ypotheek antwoord

dsbezwaarden

keringen afsluiten

FINANCIEEL ADVIESBUREAU FINANCIEEL ADVIESBUREAU

AlbertPlesmanstraat Plesmanstraat22| |3772 3772MN MNBarneveld Barneveld ||0342 0342421 421653 653 ||www.vanommeren-fa.nl www.vanommeren-fa.nl Albert Albert Plesmanstraat 2 | 3772 MN Barneveld | 0342 421 653 | www.vanommeren-fa.nl


GAZENBEEK

LUNTERAAN

Louis Fraanje,

natuurmens EN

MAAIKE 35

rasvertel er


NAGEMEN T MA

M

RT

1 MANAAG N A EM G ENT

PO

NR 1i n NR1 i

NR

ORT PP SU

10 Jaa r

n

P SU E M E N TSU PPO

RT

HET FUNDAMENT VOOR UW ONDERNEMING INDRUKWEKKEND MOOI • Extreem matte muurverf MOOI • INDRUKWEKKEND Uitstekende dekking • • Zeer schrobvast Extreem matte muurverf • Uitstekende dekking NU 20% KORtINg Op • Zeer schrobvast

SIKKENS AlphAcRyl pURE MAt SF NU 20% KORtINgL Op ALPHACRY SIKKENS SIKKENS pURE MAt SF RE MAT SF: PUAlphAcRyl IS TE KOOP

Interim oplosser voor office, management en organisatieknelpunten

BIJ

PHACRYL SIKKENS AL PURE MAT SF: IS TE KOOP

Decohome Blankenspoor Dorpsstraat 68-70 6741 AM Lunteren Decohome Blankenspoor 0318-482995 Dorpsstraat 68-70 6741 AM Lunteren 0318-482995

BIJ

www.mklmanagement.nl

Marije Kuppens

M: 06 53 89 88 54

E: info@mklmanagement.nl

Een begrip in Lunteren en omstreken!

Wist u dat wij ook: Dé schadehersteller voor alle merken!

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Caravan- en camperschade herstellen? Oldtimers restaureren? Sterretjes in ruiten repareren? Ruiten vervangen? Industrie spuitwerk verrichten? Rechtstreeks schade afhandelen? Gratis uw WA schade verhalen?

AUTOSCHADE

Postweg 67 Lunteren T 0318- 487273 E info@vdwerfautoschade.nl

www.vdwerfautoschade.nl


GAZENBEEK

Dat

tere beestje

,

dat gaf de doorslag

Het Lunterse Bos is in nevelen gehuld als we Lunteraan Louis Fraanje ontmoeten bij De Lunterse Boer. Gelukkig trekt de sluier snel op en breekt de zon voorzichtig door het grijze wolkendek. “Mooi voor de foto’s”, weet de natuurliefhebber die zelf fotoboeken maakt over alles wat hij op zijn rondzwervingen en rondleidingen in de natuur tegenkomt. “Ik heb het grootste deel van mijn leven door het bos gelopen.”

Mooi weer?

Naar buiten! Daarom is zijn advies aan alle ouders: “Is het mooi weer, ga dan naar buiten. Het Lunterse buurtbos, het Wekeromse Zand, er is zoveel moois hier in de omgeving. Ga speuren naar sporen, maak het spannend en probeer er verhalen bij te vertellen. Dan gaat de natuur leven.” Meer informatie over de Jac. Gazenbeek Stichting: www.de-veluwenaar.nl

MAAIKE 37

Di e lie fd e v o o r d e nat uur ont w aak t al i n z i j n j eug d . Fr a a n j e gr o e it o p in B a r n ev el d i n een w ar m gez i n m et t i en ki n d e r e n . Va d e r is fie ts e n m ak er en m oet de k os t v er di enen d o o r h a r d te we r k e n , mo e d er ( doc ht er v an een bos w ac ht er ) n e e m t h a a r k ro o s t v e e l me e n aar het bos . “ Z e had 100. 000 ve r h a l e n .” De jo n g e L o u is g aat v anaf z i j n ac ht s t e ( ! ) bi j een b o e r i n d e buu r t a a n d e s la g al s k nec ht en ont v angt v oor z i j n i n sp a n n i n gen e e n r ijk s d a a ld er per w eek . “ M aar hi j bet aal d e o o k w e l i n natu r a me t s p e k , w or s t en k aas . H et w as een he e l a n d e r e ti j d dan n u . Ge s le n te r l angs de s t r aat w as er ni et bi j , u i t sch o o l was h e t o u d e k le r en aan en naar bui t en. ” S t eev a st g a a t h i j na h e t b o e r e n we r k het bos i n, m ees t al t ot het do n ke r w o r d t. “Ne t b u ite n h e t d or p gi ng er een w er el d v oor m e o p e n . Ik wee t n o g h e t mo m ent dat i k m et een v r i endj e ui t Vo o r th u i ze n het b o s in g in g . Tus s en de bl ader en z agen w e een r e e ka l f dat – h e e l b ijz o n d er – ni et w eggi ng. M i j n v r i endje ze i n o g : ni e t a a n r a k e n , d an w or dt het v er s t ot en door de mo e d e r. D a t mo me n t, d a t te r e bees t j e i n het bos , gaf de door sl a g , m i j n lie fd e v o o r d e n a t uur w er d w ak k er ges c hud. H et i s a l ti j d geb le v e n , to t o p d e dag v an v andaag. ”


IN DE TEIL H e t i s h e t b e g i n va n e e n l e ve n m e t e n i n d e n atuur. Fraanj e h e e ft va n ze l fsp r e ke n d d i ve r se ‘ g e w o n e ’ b a nen - hij was o n d e r m e e r ch a u ffe u r - m a a r l i e ve r d a n te r i j d en met een tr u ck str u i n t h i j d o o r d e n a tu u r. In 1 9 8 6 b e g i n t hij als gids r o n d l e i d i n g e n te g e ve n . D e IVN ( In sti tu u t vo o r Natuureducati e ) g e e ft e e n g i d se n cu r su s i n Ba r n e ve l d e n Fraanje besluit d i e te vo l g e n . “ Ik d a ch t m e te e n , i k g a h e t a n d ers doen. Niet a l l e e n n a tu u r l a te n zi e n e n e r w a t b i j ve r te l l e n, maar cultuur b i j d e n a tu u r b r e n g e n . Al s j e e e n to n d e l zw a m ziet, kun je iets ve r te l l e n o ve r e e n to n d e l d o o s, b i j e e n sp o n szwam komt de sp o n s u i t d e b a d ka m e r a a n b o d . En d a n ko m j e vanzelf op de te i l , w a a r i n w e a l s ki n d e r e n o m d e b e u r t g e w a ssen werden. Al s j e d a n a l s l a a tste a a n d e b e u r t w a s zo a l s ik meestal...” H e t l i e fst g e e ft Fr a a n j e r o n d l e i d i n g e n w a a r o o k kinderen bij zi j n . “ D i e zi j n p u u r, j e ku n t ze n o g r a ke n m e t de dingen die je l a a t zi e n .”

Op de wildkansel Louis Fraanje is een kleinzoon van de in Barneveld en omstreken bekende dominee Jozias Fraanje. Deze uit Zeeland afkomstige ‘herder’ was erg geliefd, omdat hij letterlijk en figuurlijk tussen de mensen stond. Of Louis iets van hem heeft? “Iemand uit Zeeland zei eens: je opa stond op de kerkkansel, jij op de wildkansel. Zo is het ook. Ik geef de liefde voor de schepping graag door aan iedereen die ik op mijn pad tegenkom. Wat ik zelf voel in de natuur, de verwondering, het jezelf klein voelen, wil ik graag overdragen. Nee, niet door bomen te knuffelen, maar door verhalen te vertellen.”


W E R EL D R E IS VA N 8 K I LOM E TE R

MAAIKE 39

In 1 9 9 6 v e r h u is t d e gebor en en get ogen B ar nev e l d e r n a a r Lun te r e n , d e p la at s w aar hi j i n z i j n j eugd al v eel kw a m . “ D a n gi n g e n we me t mi j n m oeder m et de t r ei n v an B ar n e ve l d n a a r Lun te r e n , 8 k ilo m et er m aar het l eek een w er el dr e i s. We gi n g e n n a a r h e t b uur t bos of de eendj es v i j v er. K w a m e n l a n g s Boe c k e n r o d e wa ar J ac . G az enbeek w oonde. ” D i ve r se m e n se n waa r s c h u wd e n h em v oor de v er hui z i ng naar het n a a stg e l e gen L u n te r e n . “ L o ui s , het duur t l ang v oor dat j e e r d a a r i n k o mt.” Da t v ie l in de pr ak t i j k r euz e m ee. “ A l s j e ge w o o n d o e t lu k t h e t h e e l s n e l . Wees aar di g en eer l i j k ” , i s de m e n i n g va n Fr a a n je , d ie z ic h r eal i s eer t dat de Vel uw enaar we l e e n e i g e n k a r a k te r h e e ft. “ N at uur l i j k , de Vel uw enaar geef t zi ch ze l f ni e t s n e l b lo o t, maar daar heb i k i n Lunt er en ni et ve e l va n geme r k t.”


Ieder seizoen heeft zijn eigen charme


Wandelend

de paden op, de lanen in Inwoners van Lunteren of omgeving zijn bevoorrechte

mensen. Zij hebben direct grenzend aan de oostkant van het dorp 1.500 hectare bosgebied om te wandelen. De VVV Lunteren heeft diverse wandel- en gps-routes uitgezet voor mensen die naar buiten willen. De routes variëren van 2,4 km (Fislerwoud) tot 13,2 km (route vanaf De Lunterse Boer). Wie de routes wil bekijken kan ze downloaden vanaf www.middelpuntvannederland.nl.

KL EI N K N OPJ E Hoe we l ie d e r s e iz oen z i j n ei gen c har m e k ent , he e ft L o u i s Fr a a n je e e n lic h te v oor k eur v oor de her f s t . Z ek e r h e t m o o i e naja a r v a n 2 0 1 6 dat door l i ep t ot v er i n nov em ber. “ D e m i st z o a ls v a n mo r g e n m aak t de w er el d k l ei n, de k l eure n va n d e bl a d e r e n z ijn p r a c ht i g. D e her f s t i s een t oegi f t v an d e zo m e r. Een win te r h e e ft i et s k ouds en k i l s en s t aat ei gen l i j k sym b o o l v o o r d e d o o d . Maar ook dan z i e j e s om s al de v oo r b o d e n va n het v o o r ja a r. E e n k l ei n k nopj e w aar s t r ak s een bl a d u i t ko m t. Ik k a n e r d o o r g e r aak t w or den en di e v er w onder in g g a a t n i e t ove r.”

U I T GES T R E KTE A R M E N

MAAIKE 41

Of d e n a tu u r me n s een f av or i et e pl ek heef t w aar h i j a l ti j d gr a a g te r u g k e e r t? J az ek er ! “ B ov enaan de H es s e n w e g . D i e pl e k a d e mt g e s c hi edeni s . Vi j f honder d j aar gel ede n kw a m e n de v r a c h tr ijd e r s u i t Z ui d- D ui t s l and er l angs , onde r w e g n a a r Am e r s fo o r t. Da a r w er d de v r ac ht ov er gel aden i n sch e p e n e n doo r v e r v o e r d n a ar het w es t en. D i e m annen m et p a a r d e n e n wag e n s h a d d e n ver hal en. O p di e pl ek s l ui t i k m i j n o g e n w e l een s e n d a n is h e t al s of i k de w agens hoor r i j den o ve r d e z a n d we g ” , v e r te lt F r aanj e w i ens v er hal en al t i j d do o r sp e kt zi j n me t a n e k d o te s e n hi s t or i s c he f ei t en. “ M aar ook de e n o r m e beu k e n b o o m wa a r w e de f ot o m aak t en, i s pr ac ht i g . D i e b o o m s tr e k t a ls h e t wa r e m et t ak k en z i j n ar m en ui t . ”


Als beste getest

Kwaliisteeenit inkeuze onderhoud

Bij heel wat huiseigenaren gaat zo eens in de vier of vijf jaar de schilder aan de slag om deuren, kozijnen en ander houtwerk strak in de lak te zetten. “Te vaak”, vindt Alex Hooijer van het gelijknamige schildersbedrijf uit Ede. Hij heeft een werkwijze waardoor het schilderwerk veel langer in topconditie blijft. Zonder dat zijn tarieven hoger zijn dan bij andere bedrijven. “Ik geef met een gerust hart 7 jaar garantie”. Hooijer start altijd met een gratis conditiemeting van het schilderwerk. De technische en esthetische staat wordt in kaart gebracht, vervolgens geeft hij een reële onderhoudsverwachting voor de komende jaren. “Inclusief de financiële consequenties”. Minstens zo belangrijk is zijn kleuradvies, waarbij hij actuele trends in balans brengt met de eigen architectuur van de woning of het bedrijspand. “Wat moet opvallen? Wat mag visueel wegvallen? Van een goed kleuradvies worden de bewoners gelukkig.” Het bedrijf is tevens gespecialiseerd in spuitwerk van deuren, kozijnen, keukens, wanden en plafonds. Dit wordt op locatie met de nieuwste spuitapparatuur uitgevoerd.

Welcome… bij Brouwer Home & Living Méér sfeer in huis? Doe 1001 ideeën op bij Brouwer Home & Living. Woonen decoratieartikelen? ‘Welcome Home’ bij Brouwer De leukste winkel van Lunteren boordevol wooninspiratie! Home & Living aan de Dorpsstraat. De gezelligste winkel van Lunteren biedt eenDorpsstraat uitgebreide aan industriële en landelijke 149collectie - 155 | Lunteren | 0318-482339 | volg onswoonaccessoires, nu ook op facebook kleinmeubelen, verlichting, cadeautjes en fashion items.

Bekende merken zijn Zusss, Still en 100% Leuk. Deze namen hebben gemeen dat zij gebruikmaken van natuurlijke materialen en naturelkleuren, waardoor ze mooi te combineren zijn. Margriet en team helpen u graag en geeft een passend stijladvies.

Werken met Alex Hooijer Schilderwerken is een keuze voor hogere kwaliteit en lagere onderhoudskosten. Niet voor niets geven klanten het bedrijf de hoogste testcijfers. Wie gebruik wil maken van de gratis conditiemeting, neemt contact op via 06 52 37 15 18. Méér sfeer in huis? Doe 1001 ideeën op bij Brouwer Home & Living. De leukste winkel van Lunteren boordevol wooninspiratie!

Alex Hooijer Schilderwerken Corversbos 43, 6718 HK Ede, 06 5237 1518

Dorpsstraat 149 - 155 | Lunteren | 0318-482339 |

volg ons nu ook op facebook

VAN EGDOM LUNTEREN BV

ed!

Natuurlijk go

O

ok bij nieuwbouw wordt steeds vaker de keuze gemaakt voor een rieten dak, een slimme keuze met het oog op duurzaamheid. Zo realiseerden wij in Brabant een bijzonder object, niet alleen het dak maar ook de gevels werden met riet gedekt. Het geheel kreeg een gouden randje toen we met deze opdracht de 1e prijs in de wacht sleepten voor ‘rietgedekt pand van het jaar 2015’. ‘Wij houden van ons vak en gaan geen uitdaging uit de weg.’ Henk-Jan, De Rietdekker BV WWW.DERIETDEKKER.NL EDERVEEN TEL 0318 570792

Géén luchtkastelen, wél een goed hypotheekadvies! Wij nodigen u uit om onze internetsite te bezoeken: www.egdom.nl Voor meer informatie: 0318-573833 Verzekeringsadviesbureau Van Egdom Lunteren B.V. Hoofdweg 8, 6744 WL Ederveen hypotheken@egdom.nl


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Bijzonder object in het buitengebied Lunteren Meulunterseweg 110 Di t bijzonde re be drijfso bject staat i n he t bui te ng e bi e d van Lun teren op e e n mooi e zi chtlocatie. Een uni e ke mog e lijkhe i d om wo nen en we rk te combi ne re n. De fraaie r ietg e de kte boe rde rijwoning genaamd Joha nna-Hoeve wordt o mr ingd door oude bome n, ve r keer t in een g oe de staat va n onde r houd en bi e dt ve e l woonplezi er. Perceel g rond 1 0. 42 0 m² g root.

Vraagprijs: € 1.550.000,- k.k.

In bosrijke omgeving Ede Wildzoom 16

Vraagprijs: € 649.000,- k.k.

MAAIKE 43

I n e e n mooi e bosrijke o mgeving staat deze onde rke lderde vr ijstaan de woni ng me t i npa ndige garage. Rondom is e e n tui n g el egen wel ke naadloos i n de omg eving past. U kunt i n deze woni ng vo l l edig gelijkvloe rs leve n, maa r uiteraard zijn e r ook nog e nke le moo ie ver trekken i n he t soute rra i n e n op de 1 e etage. He t g e he e l li g t op e e n perceel van ci rca 6. 000 m ².


“We dachten meteen,

híér wil en we wonen


MAAIKE THUIS BIJ

Rust, ruimte en

vrijheid

VANUIT HET WESTEN NAAR EEN WOONBOERDERIJ OP DE GRENS VAN EDE EN LUNTEREN. MIDDEN IN DE WEILANDEN, MIDDEN TUSSEN DE GRAZENDE KOEIEN. HET LIJKT EEN GROTE STAP (EN DAT IS HET OOK), MAAR DE BEWONERS VAN GOORSTEEG 6 IN EDE HEBBEN ER GEEN MOMENT SPIJT VAN. IN 2004 KOCHTEN ZIJ DIT ‘BUITEN’, NU STAAT DEZE IN OORSPRONKELIJKE STIJL GERENOVEERDE BOERDERIJ TE KOOP. JE VRAAGT JE ONWILLEKEURIG AF, WAAROM WIL IEMAND ZO’N UNIEKE, LANDELIJKE WOONPLEK ACHTERLATEN..?

HOOIZOL DER De woning is in 1925 gebouwd als boerderij met in de loop der jaren de uitbreiding met de diverse bijgebouwen. De eerste bewoners wonen meer dan 60 jaar in de boerderij en moderniseren nagenoeg niets. De boerderij wordt door de volgende eigenaren deels verbouwd. De huidige eigenaren kopen de woonboerderij in 2004 en laten direct na aanschaf

MAAIKE 45

Door behoefte aan meer ruimte in huis waren de bewoners een zoektocht naar een ruimere woning gestart. Een advertentie in De Telegraaf brengt ze naar een te koop staande woonboerderij op de grens van Ede en Lunteren. De beslissing om te kopen was snel gemaakt en kochten ze een in 1925 gebouwde boerderij aan de Goorsteeg. “We dachten meteen, híér willen we wonen.”


GOORSTEEG 6 IN EDE STAAT TE KOOP BIJ MAAIKE VAN DOORN MAKELAAR.


het grootste deel van de gewenste verbouwingen uitvoeren. “De varkensstal wordt een kantoor, de hooitas een garage en de deel is als living bij de woning getrokken.” Ook in de jaren erna gaan de verbouwingen en aanpassingen door. Er komt een nieuwe dakkapel, de tuin en boomgaard worden aangelegd en het zwembad volledig gerenoveerd.

ÉÉN VAN DE VELE BIJZONDERE DETAILS: DE METERKAST DIE IS GEMAAKT VAN DE OUDE BEDSTEE. TOEN EEN OUDE VERFLAAG WERD VERWIJDERD, KWAM ER EEN ORIGINELE LAAG VAN LICHTBLAUWE LOODVERF TEVOORSCHIJN.

SN IJ V OEGE N

Resteert de vraag: waarom wil iemand zo’n unieke, landelijke woonplek achterlaten..? “De kinderen worden ouder, gaan studeren en het huis uit. Het is hier altijd druk geweest met vrienden en vriendinnen, maar het zal er rustiger worden. We willen ook onze tijd aan wat andere dingen gaan besteden.”

Thuis in

Lunteren

Eén ding staat vast: als de woonboerderij aan de Goorsteeg verkocht is, blijven de huidige bewoners in Lunteren wonen. De kinderen zijn in Lunteren opgegroeid en zien het als hun thuis, ondanks dat het huis op de grens van Lunteren en Ede staat. Lunteren is een mooi en gezellig dorp waar we ons goed thuisvoelen. Het ligt ook heel centraal, je bent zo in Arnhem of Utrecht. “Vrienden uit het westen zijn meestal te vroeg als ze hier op visite komen, ze zijn er sneller dan ze denken.”

MAAIKE 47

Inmiddels is de in 2004 gestarte verbouwing met glans afgerond. Wie nu het terrein aan de Goorsteeg 6 betreedt, ziet een schitterend gerenoveerde woonboerderij waar de authenticiteit tot in detail van afstraalt. Klassieke stijlelementen zijn intact gebleven, in materiaal- en kleurgebruik spreekt de liefde voor ambachtelijk vakmanschap. “Snijvoegen zijn kostbaarder, maar die horen bij dit type woning. Daarom hebben we ze rondom toegepast in de gevel.” Op het bijna 3.000 vierkante meter grote buitengoed bevindt zich de woonboerderij, omzoomd door een weelderige tuin en boomgaard. De oude veldschuur heeft een metamorfose ondergaan en herbergt nu een dubbele garage, paardenbox en opbergschuur. In een stijlvol bijgebouw is ruimte voor een kantoor, maar het is evengoed bruikbaar als chillruimte voor kinderen of verblijf voor gasten. In de tuin aan de achterzijde ligt het zwembad. De huidige bewoners ervaren de privacy, vrijheid en rust als de meerwaarde van deze woning. Het is ook echt een heerlijke plek om met kinderen te wonen. Die hebben hier alle ruimte om te spelen en het huis ligt niet ver van de bebouwde kom van Lunteren dat per fiets via een landweg snel en makkelijk te bereiken is.


MĂŠĂŠrmet Brandola

buitenleven

Van t u i n hui s j e naar exclusieve buitenkamer Brandola in Lunteren startte 45 jaar geleden met de bouw van tuinhuisjes. Maar al snel realiseerde men maatwerk houtbouw in de breedste zin des woords. In de loop der jaren is een bedrijf ontstaan dat op drie terreinen actief is: houtbouw voor particulieren, houthandel voor hoveniers en aannemers en specialist in houtbouw in daktuinen.


PARTNERS IN WONEN WIE GENIET ER NIET VAN: GEZELLIG MET FAMILIE EN VRIENDEN LOUNGEN OP EEN MOOIE ZOMERSE DAG. STEEDS VAKER ZOEKEN TUINLIEFHEBBERS ECHTER MOGELIJKHEDEN OM HET HELE JAAR DOOR BUITEN TE LEVEN. VAN LENTE TOT HERFST, VAN ZOMER TOT WINTER! BRANDOLA IN LUNTEREN MAAKT DIT MOGELIJK MET HOUTBOUW OPLOSSINGEN DIE STIJLVOL ZIJN EN SLIM GEBRUIK MAKEN VAN DE BESCHIKBARE RUIMTE.

B U I T ENKAMERS De afgelopen jaren is met name de veranda een zeer gewilde aanvulling in de tuin. Eerst bouwde Brandola vooral overkappingen, momenteel zijn deze beter te omschrijven als ‘buitenkamers’.

Door bijvoorbeeld te werken met glazen wanden, is de overkapping geschikt om vier seizoenen te gebruiken. Zeker als men er voor frisse winterdagen ook een gezellige haard of nostalgische houtkachel in plaatst. Mensen met een wat kleinere achtertuin kiezen vaak voor de combinatie van buitenkamer en tuinschuur met een deur in de achterwand om de poort te gebruiken. Aanbouw aan de woning is natuurlijk ook een goede optie.

MAATWERK In de aanpak van Brandola staat persoonlijk contact met klanten voorop. Bij een bezoek aan het showterrein brengen de houtbouwadviseurs precies de wensen in kaart. Daar neemt men uitgebreid de tijd voor. Passen de ontwerpen van Brandola bij de voorkeuren van de klant, dan komt men bij de klant thuis de situatie bekijken en opmeten. Het bedrijf staat voor maatwerk en heeft naam gemaakt in de wijde omtrek met de hoogwaardige, duurzame kwaliteit.

MAAIKE 49

In het groene buitengebied tussen Lunteren en Barneveld wacht de tuinliefhebber een aangename verrassing. Aan de Veldhuizerweg is een bijzondere specialist in exclusieve houtbouw gevestigd: Brandola. Wie het inspirerende showterrein oploopt, ziet tal van stijlvolle veranda’s, tuinhuizen, ateliers en chalets. Enkele in klassieke of strakke vormgeving, de meeste in de momenteel zeer populaire landelijk-robuuste stijl. Deze laatste kenmerkt zich door vaak onbehandelde palen van soms wel 20 centimeter dik, waarbij de wanden zowel naturel als in vele kleuren uit te voeren zijn. Mooi is dat de meeste opstellingen ingericht zijn met loungesets en bijvoorbeeld een kachel. Zo kan iedereen echt de sfeer van een eigen ‘buiten’ beleven.


SJAAK HAMSTRA INTERIEURS

ONTWERP I INTERIEUR I ADVIES I bOUWbEgElEIDINg

Tel. nr. 06-46624216 | info@sjaakhamstra-interieurs.nl Bezoek onze website voor meer info: www.sjaakhamstra-interieurs.nl

‘t Koetshuys. Een mooie formule: vakmensen die zich laten inspireren door de klant en uw keuken of interieurinrichting op maat maken. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Een belletje is genoeg voor een afspraak.

Hoofdweg 120

Ederveen

0318-574192 www.koetshuys-ederveen.nl


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Charmante woonboerderij Ede Goorsteeg 6 Deze cha rma nte woonbo erder ij met fraa i aa ng e le gde tui n is wer kel ijk e e n p laat je. Ee n fa ntastisch o bject waa r he t he e rlijke bui ten wo nen in al haa r face t te n wordt bel eefd. De woni ng is volle di g g e renoveerd met be houd va n de oude stijl el emen ten . He t bijg e bouw is i deaal als kan toorrui m te te g e brui ken o f als prakt ijk aa n huis. He t totale perceel is maa r li e fst 2 . 91 0 m 2 g ro o t.

Vraagprijs: € 920.000,- k.k.

Fraaie villa in jaren ’30 stijl Lunteren Hillegondalaan 2

Vraagprijs: € 849.000,- k.k.

MAAIKE 51

Aan de mooie oostkant van Lunteren staat deze fraaie villa met veranda in jaren ’30 stijl met souterrain onder de gehele woning. Achter op het perceel van 617 m 2 staat de vrij staande garage. Zowel de villa als de tuin verkeren in perfecte staat en zijn tot in de puntjes verzorgd. Deze ruime gezinsvilla staat op een heer lijke plek op slechts enkele meters van het Luntersche Buurtbos.


PAND MET EEN VERHAAL

Van

bakkerij

naar

makelaardij AL 110 JAAR BEPAALT DE HUIDIGE THUISBASIS VAN MAAIKE VAN DOORN MAKELAAR, ‘HET PAND MET HET TRAPJE’, MEDE HET STRAATBEELD VAN LUNTEREN. IN DE LOOP DER JAREN WORDT DEZE MARKANTE WONING ANNEX BEDRIJFSPAND OP HEEL WAT ANSICHTKAARTEN VEREEUWIGD. SOMS IN COMBINATIE MET HET STATION, SOMS MET ZICHT OP DE DORPSKERK.

De historie van het pand begint in de zomer van 1906. Dan laat Hendrik Brouwer, smid te Barneveld, een woning met winkel en bakkerij bouwen voor zijn zoon Gerrit. Deze heeft trouwplannen en wil samen met schippersdochter Margje Jonkman een brood-, beschuit- en kleingoedbakkerij beginnen. De zaak wordt op 1 november 1906 geopend, enkele weken later trouwt de bakker met zijn Margje.

WARME BAKKER Belangrijkste detail in het pand is de hoek met de schuin geplaatste deur. Hier is de entree naar de winkel. Op de begane grond zijn tevens de woonkamer, de bakkerij en een deeltje met een pomp. Aan de kant van de Spoorstraat is nog een voorkamer, een toilet en een slaapkamer. Op de eerste verdieping bevinden zich twee slaapkamers (aan de Spoorstraatzijde). Deze worden soms verhuurd aan schooljuffrouwen. Het bedrijf van Gerrit en Margje Brouwer is met recht een warme bakkerij: productie en verkoop van brood en banket vinden in hetzelfde pand plaats. Zij ‘runnen’ tot 1919 hun zaak, in dat jaar verhuist het gezin naar Barneveld.


BR OOD W IN N I N G

Inmiddels zijn twee van de drie woningen in bezit van Maaike van Doorn Makelaar. Het gemeentelijk monument wordt momenteel in fases gerenoveerd en in oude luister teruggebracht. Recent is het houtsnijwerk in de gevel vernieuwd en zijn er luiken voor de raampartijen geplaatst. Het voegwerk wordt ook vernieuwd en wel met snijvoegen. Dit zijn traditionele voegen die net buiten de stenen steken en vaak een facetrandje hebben. Bron: Oud Lunteren (HvdB)

Neorenai s sance en Jugendstil Het bedrijfspand van Maaike van Doorn Makelaar is opgetrokken in de neorenaissancestijl die aan het einde van de 19 e eeuw erg populair was. In het pand zijn enkele Jugendstil-details zichtbaar. Het gemeentelijke monument is vrijwel rechthoekig, maar heeft aan de straatzijde een afschuining. Rond de deur in dit schuine gedeelte is een boogvorm met muurwerk in diverse kleuren, zowel geglazuurde- als verblendstenen. De architectuur aan de Spoorstraat is asymmetrisch. De gevel is afgesloten met een goot met fraai bewerkte klossen. Het dak bestaat uit een samengesteld schild- en mansardedak.

MAAIKE 53

Het pand komt in handen van Adriaan Blankestijn, zoon van timmerman Cornelis Blankestijn uit de Dorpsstraat. Deze Adriaan werkt als bakkersknecht in Soest, Wageningen, Leersum en Renkum en wil nu ‘voor zichzelf beginnen’. Het pand ondergaat een interne verbouwing en van 1919 tot ongeveer 1950 hebben de Blankestijns hier hun broodwinning. Dan verhuren zij de zaak aan G. Bloemendal die het bakkersbedrijf tot in de jaren 70 voortzet. A. Blankestijn blijft in de woning wonen. In 1973 wordt het pand opgesplitst in twee woningen. Aalbert Klomp koopt de winkel met bakkerij aan de Stationsstraat, Evert Lagerweij het woongedeelte aan de Spoorstraat. De bakkerij krijgt ook een andere bestemming: in de voormalige bakkerswinkel heeft assuradeur Bax nog enige tijd zijn kantoor. In 1976 wordt het pand opgesplitst in drie woningen.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD

Lunteren, Boslaan 24

Barneveld, Varenkamp 45

Op een mooie lo cat i e aa n d e o o s tka n t va n Lunte re n s taat d eze mon ume n tal e vr ij s taa nd e wo n i ng me t garage. De c harma n te u i ts t ral i ng va n d e wo n i ng wordt b enad ru kt d oor d e mo o i e ve ra nda , d e r i e te n de ke n e n de lu iken d ie d e ra me n fla nke re n . He t to tal e p e rce e l is 563 m 2 g root.

In de wijk Norschoten is dit luxe en sfeervolle 4- kamer appartement gelegen met berging en eigen parkeer plaats in het souterrain. Het appartement is gelegen op de 3 e woonlaag en beschikt over een heerlijk zonnig balkon op het zuiden. De woonoppervlakte is maar liefst circa 133 m².

Vraagprijs: € 475.000,- k.k.

Vraagprijs: € 295.000,- k.k.

Harskamp, Kraatsweg

Harskamp, Dorpsstraat 152

Wij mog en u op e e n ze e r i d yl l ische l o cat i e e e n bouw kavel voor een v r ij s taa nd e, la nd e l ij ke wo n i ng aa nbi e de n . Het p ercee l g ro nd is maa r l i e fs t 83 5 m 2 g root me t e e n b reed te van ci rca 1 6 ,5 me te r e n e e n d i e pte va n c irca 5 0, 5 meter. D é mo g e l ij k he i d o m u w d ro omwoni ng te real iseren !

I n he t ce nt rum g e le g e n g oe d g e bouwde, vr ijstaande woni ng me t be rg i ng c. q. ga rag e. De rui me wo n ing is ze e r g oe d onde rhoude n e n be schi kt aa n de achter zijde ove r e e n rui m te rras me t g root zwe mbad. Het geheel g re nst aa n de achte rzijde aa n de we i la nden . Het per ce e l is 345 m 2 g root .

Vraagprijs: € 249.000,- k.k.

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.


Lunteren, Dorpsstraat 21

Lunteren, Dorpsstraat 239

Zeer ind ru kwek ke nd e hal fvr ij s taa nd e vi l la me t rui me be rging. Deze vo o r mal i g e d o kte r svi l la b i e d t ontze t te nd ve el ru im te, s fee r, ve r ras se nd e d e ta i ls e n e e n fijn dakterras . De won ing b e sch i kt ove r mo o i e l e e fvert re kke n waarond er 6 slaap ka me r s e n he e ft e e n i nhou d va n maa r lief s t 70 0 m 3 . Perce e l o p p e r vlakte 673 m 2 .

Op korte a fsta nd va n he t ce nt rum g e le g e n char man te v rijstaa nde woni ng me t slaap - e n badka mer o p de be ga ne g rond. De woni ng is keuri g onde rhouden , heeft e e n mooi e p rakt ische i nde li ng e n door de l igging o p e e n te rp he e ft u e e n leuk ui tzi cht . He t p e rceel is maar li e fst 672 m 2 g root .

Vraagprijs: € 449.000,- k.k.

Vraagprijs: € 485.000,- k.k.

Lunteren, Engweg 3B

Lunteren, Everlaan 31

Op een mooie lo cat i e i n d e wij k ‘ He t D i ng e r pa rk’ aa n de f raaie oos tkan t va n Lu n te re n g e l e g e n g e schake lde vrijs taand e won i ng. D e wo n i ng b e sch i kt ove r e e n ze e r ruime b egane gro nd . Aa n d e ach te r z ij d e va n de woni ng vi nd t u d e f raaie tu i n me t te r ras e n hou te n be rg i ng. He t p erceel is 33 4 m 2 g ro o t .

Sfeervolle, uitgebouwde eengezinswoning met een verrassende indeling de kindvriendelijke woonwijk “De Kempjes”. De woning wordt netjes bewoond en door de uitbouw van maar liefst 3,5 meter over de gehele breedte is er een zeer verrassende indeling ontstaan. Het perceel is 116 m 2 groot.

Vraagprijs: € 415.000,- k.k.

Vraagprijs: € 212.500,- k.k.

MAAIKE 55

ONS ACTUELE WONINGAANBOD


Celtic Fields

Meulunteren EN Wekerom

TUSSEN

HET WERKGEBIED VAN MAAIKE VAN DOORN MAKELAAR TELT VEEL CULTUURHISTORISCH ERFGOED. NEEM DE CELTIC FIELDS DIE OP HEEL WAT BRUINE, TOERISTISCHE WEGWIJZERS STAAN AANGEGEVEN. ZE VERWIJZEN NAAR EEN BIJZONDERE PLEK TUSSEN MEULUNTEREN EN WEKEROM, OP DE KRUISING VIJFSPRONGWEG EN HOGE VALKSEDIJK.


MARKANT STREEKMONUMENT

Het is een bekend gegeven: veel mensen denken bij Celtic Fields aan de Kelten, de bevolkingsgroep die tussen 1000 en 700 voor Christus overal in Centraal-Europa woonde. Misschien dat de mysterieuze vorm van de omwalde percelen grond bijdragen aan deze misvatting, de Kelten staan immers ook te boek als mystiek. Feit is echter dat de Celtic Fields niet meer en niets minder zijn dan akkers die in raatvorm zijn aangelegd. De benaming Celtic Fields is verzonnen door Engelse archeologen en verwijst naar de periode waarin de omwalde akkers werden aangelegd: tussen 1100 en 400 jaar voor Christus.

3 5 X 3 5 METER Een Celtic Field is een landbouwsysteem waarbij de akkers zijn ingedeeld in rechthoekige veldjes van 35 x 35 meter. Hierop paste men wisselbouw toe: het ene jaar graan zoals spelt of gerst, het andere jaar bonen of oliehoudende zaden. Zo verarmde de bodem minder snel en bleef bemesting effectief. Soms mocht een akkertje een jaar rusten. De velden werden omsloten door een lage wal. Deze wallen werden in de loop der eeuwen bijna op een natuurlijke wijze hoger. Stronken, takken en stenen werden hier neergegooid, stuifzand bleef er steken. Ook plantte men er struiken als natuurlijke afscheiding en bescherming tegen wind en stuifzand. Tot 400 voor Christus werd het systeem van raatakkers toegepast, daarna verdween het.

IJZERTIJDBOERDERIJ

MAAIKE 57

Het duurde bijna 2500 jaar (!) voor in 1996 de raatakkers in Lunteren werden ontdekt. Bij nader archeologisch onderzoek in 2006 werden er bovendien restanten van vijf boerderijen uit de ijzertijd ontdekt. De beheerder van de percelen grond, Geldersch Landschap en Geldersche Kastelen heeft toen een hectare raatakkers opnieuw geconstrueerd en ingezaaid. Ook is een ijzertijdboerderij herrezen als blijvende herinnering aan de oertijd waarin er ook al mensen woonden in Lunteren en omgeving!


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Nieuw gebouwd landhuis Lunteren Molenweg 12 Op e e n schi t te re nde l o catie mo gen w ij u te koop aa nbi e den dit n ieuw g e bouwde la ndhuis met bijgebouw. De woni ng is g e bouwd met luxe, eig e nt ijdse mate riale n met o o g vo o r de ta i l e n he e ft e e n moo ie stijlvo l l e ui tst rali ng. De locat i e is een van de mooi e re locat i e s aa n de rand van Lunte re n e n va nwe g e zijn l igging uni e k te noe me n. Pe rceel o pper vlakte 2 . 050 m 2 .

Vraagprijs: â‚Ź 895.000,- v.o.n.

Semibungalow Otterlo Onderlangs 5 Aa n de ra nd va n Ot te r l o vindt u deze se mibungalow met garage. He t g e he e l is g e le g e n o p een mo o i p e rce e l va n 547 m 2 e n heeft ro ndo m de woni ng e e n keuri g aangel egde tui n. Naast de woni ng staat een garag e va n ci rca 2 8 m 2 . Het is mo gelijk door e nke l kle i ne aanpassingen he t g e he e l rolstoe lv ri endel ijk te maken.

Vraagprijs: â‚Ź 425.000,- k.k.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Gerenoveerde woonboerderij Ederveen Oudendijk 36 L a nde lijk wone n op ruim 21.000 m 2 g rond i n e e n ri e tg edekte, gere nove e rde woonboe rder ij met een sfe e rvolle hooibe rg te gebr uiken als ga rag e, e e n ate li e r en twee schure n. H i e r v i ndt u het echte bui te n wone n te m i dd en van weila nde n, e e n e i g e n boo mgaard, een boe re ntui n me t moe stuin en diver se aut he nt i e ke la ndschapsel emen te n, zoals e e n g rote kikker po el .

Vraagprijs: € 725.000,- k.k.

Luxe villa Otterlo Sportlaan 29

Vraagprijs: € 649.000,- k.k.

MAAIKE 59

Op e e n fraa i e locat i e recen t gebouwde (2 01 1 ) luxe v i lla in Bel gische st ijl we lke we rke l ijk een lust voor he t oog is waa rbij de sfeer van oude rwe ts vakma nschap o p geraffine e rde w ijze is g e combineerd met mode rn comfort . De wo n ing heeft e e n i mp osa nte i nhoud van circa 660 m 3 . De v i lla is g e situeerd o p e e n mooi zonni g pe rceel gel egen op he t we ste n me t e e n zeer fraai aa ng e le gde tui n.


Lage rent e , verkoop. . ui t e i n del i j k draai t heteen biwonij hetnkopen of verkopen van g vooral om wooncomfort.


SERVICE IN BEELD

Woningmarkt positief verkopers én kopers

voor

HERINNERT U ZICH HET VORIGE MAAIKE MAGAZINE NOG? DAT VERSCHEEN EEN HALFJAAR GELEDEN EN VAN HET WONINGAANBOD UIT DIE EDITIE IS INMIDDELS MEER DAN 50% VERKOCHT. BOVENDIEN IS EEN GROOT AANTAL WONINGEN DIE DE AFGELOPEN MAANDEN IN DE VERKOOP KWAMEN OOK AL VAN EIGENAAR GEWISSELD. DE OORZAKEN VAN DEZE GOEDE VERKOOPRESULTATEN? DE WONINGMARKT FUNCTIONEERT WEER GEZOND DOOR ONDER MEER DEZE DRIE FACTOREN:

De zeer lag e rentes tand is voor zowel kopers als ve r ko p er s aa ntrek kelij k. Koper s kr ij gen d oor de h isto risc h lag e rente veel woning voor hun geld. Wie nu i ns tap t heef t a f hankelij k van d e rentevas t pe rio de jare nla ng s tab i el e, lage maand las ten. Ook vo o r ve rko p er s ka n het re ntepercentage goed uit pakke n, ze ke r vo or mensen die een ‘oud e’ hypot heek hebbe n. Nie t zel den is d e h u id ige rente tus sen d e 2% en 5% lage r e n ver h u izen is d e eenvoud igs te manier om va n e e n ‘du re’ hyp o theek af te komen. Onze makelaa rs he bb en het a fg el open j aar al heel wat woning bezitte rs naa r een royal ere woning begeleid , tegen lage re o f d ezel fd e maa nd las ten.

2. V ER K OOPS N E LH E I D E r is veel v raag naar woningen en dat is we l zo p l ez i er i g vo o r mensen d ie hun pand te koop ze tte n b ij Maa i ke va n Door n Makelaar. De ver koo ppe rio de is aa nz i enl ij k kor ter dan enkele j aren gele de n e n dat g eef t ver trouwen. Ook woningen in het ho ge re se g ment k r ij g en nu s neller dan voor heen e e n nieu we e ig enaa r. O ok het feit dat huiseigenaren we e r do o r -

stro me n naa r e e n a nde r type wo ning is een teken va n e e n gezo nde wo ningma rkt.

MEER WOONCOMFORT Lage re nte… u ite inde lijk draa it he t bij het kop en of ve rko pe n va n e e n wo ning vo o ral o m wo oncom fort. Wo o nt u in e e n h u is dat past bij u w leve ns f ase en pe rso o nlijke we nse n? Wij va n Maa ike van Doorn Make laa r be ginne n altijd me t de vraag: wat z ijn u w pla nne n e n dro me n? Da n blijkt dat ve e l mensen nog o nve rvu lde we nse n he bbe n. Ee n e ige n op rit, een extra slaapka me r, e e n ru ime re tu in o f ju is t g een tu in me e r. Wie dit he rke nt do e t e r go e d aa n om n u in actie te ko me n. D e actu e le wo ningma rkt maakt het realise re n va n u w we nse n mo ge lijk. Wilt u e e ns va n e e n de sku ndige make laa r horen hoeve e l u w wo ning waa rd is e n we lke ka nsen d e h u id ig e h u ize nma rkt bie dt? Maak e e n a fspraak met Maaike va n D o o rn Make laa r. We ko me n graag bij u langs vo o r e e n go e d e n e e rlijk ge spre k ove r verkop en , kope n e n vo o ral... wo ne n!

MAAIKE 61

1. R E N T E STAN D


ONS ACTUELE WONINGAANBOD

Lunteren, Hermelijnlaan 37

Lunteren, Klomperweg 95

D eze verzorgd e, l i ch te tu s se nwo n i ng he e ft z ijn ni euwe bewoners veel te b i e d e n . Ee n tu i ng e r i ch te wo onka me r, e en f raaie keu ken e n e e n fij ne d i e p e ach te r tui n g e le gen op het zu id e n . Ach te r i n d e tu i n s taat e e n ve r nieu wd e b erg ing e n e e n ve ra nda . Pe rce e l o p p e rvlakte 133 m 2 .

Aa n de ra nd va n Lunte re n staat deze i nstapklare, mo de rne v rijstaa nde woni ng me t be rg i ng. De wo n ing is in 2 01 6 volle di g g e mode rnise e rd e n ve rbouwd. Ko r to m, e e n he e rlijke woni ng we lke u zo kunt be t rekken ! De tui n me t rui m te rras is g e le g e n op he t zui dwesten . Per ce e lop p e rvlakte 51 0 m 2 .

Vraagprijs: € 229.500,- k.k.

Vraagprijs: € 369.500,- k.k.

Harskamp, De Rank 14

Ede, Laan van Kernhem 11

M id d en in het ha r t va n Ha r ska mp g e l e g e n s fe e rvol & li c h t d riekamerap pa r te me n t . He t ap pa r te me nt he e ft aa n d e voorz ijd e ove r d e g e he l e b re e d te e e n mooi balkon . Het ap pa r te me n t is g e b ou wd i n 2 0 0 9 , he e ft e e n op p ervlakte van ci rca 63 m 2 e n he e ft e e n e i g en be rg i ng op d e b egane gro nd .

Aa n de ra nd va n de jong e w ijk Ke rnhe m mogen wij u te koop aa nbi e de n deze ve rrasse nd rui me, keur ig o nder houde n tusse nwoni ng me t be rg i ng. De woning is extra bre e d e n be schi kt ove r maa r li e fst 5 slaapkamer s. Opvalle nd is onde r a nde re de di e p e tui n va n maar l iefst 2 0 me te r.

Vraagprijs: € 159.500,- k.k.

Vraagprijs: € 239.500,- k.k.


Harskamp, Laarweg 66

Wekerom, De Ring 26

Op d e hoek L aar we g / Mo l e nwe g s taat d eze l euke v rij staand e sem ibu ngal ow me t r u i me ga rag e. D e woni ng be sc h ikt over 2 slaap - e n bad ka me r s o p d e be ga ne grond . Het gehe e l is g e l e g e n o p e e n p e rce e l va n 741 m 2 waard oor u een he e r l ij ke royal e tu i n ove r houdt .

In het centrum van Wekerom in een kindvriendelijke woonomgeving staat deze goed onderhouden tussenwoning met vrijstaande houten berging. In 2010 is het huis grotendeels gemoderniseerd en aan de achterzijde uitgebouwd. Het geheel is gelegen op een perceel van 138 m² en er is voldoende parkeergelegenheid in de omgeving.

Vraagprijs: € 365.000,- k.k.

Vraagprijs: € 219.000,- k.k.

Ederveen, Nieuweweg 58

Lunteren, Oude Arnhemseweg 6

Prac h tig aan d e ra nd va n Ed e r ve e n g e l e g e n bouw kave l voor d e b ou w va n e e n vr ij s taa nd e wo n i ng. Wi lt u bui te naf wonen , maa r we l d i ch t b ij d e p laatse l ij ke dorpske rn met al haar vo o r z i e n i ng e n , da n is d i t u w ka ns om u w d roomwon ing te real ise re n ! He t p e rce e l grond is 2.630 m 2 g root.

Op korte a fsta nd va n de bosse n e n he t ce ntr um mo gen w ij u deze st ijlvolle nota riswoni ng me t ga rage aanbiede n. Di t he e rlijke fa m i li e huis is g e bouwd in 2007 en ve rke e rt i n e e n p e rfe cte staat va n onde rhoud. De sfeer volle achte rtui n is g e le g e n op he t zui de n. Het to tal e p e rce e l is 694 m 2 g root .

Prijs nader overeen te komen

Vraagprijs: € 749.000,- k.k.

MAAIKE 63

ONS ACTUELE WONINGAANBOD


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Sfeervolle hoekwoning Harskamp Wormgoorlaan 10 Deze ve rrasse nde hoekwo n ing is e e n lust voor he t oog en mo et u zeke r va n bi nne n zi e n! De wo n ing is op bijzonde re e n smaakvo l l e wijze ui tg e bouwd e n i ng e deel d. Een heer lijk fa m i li e huis me t e en waanzin n ig e le e frui mte op de begane gro nd i n e e n ki nde rrijke woono mgeving. Achte r de woni ng is tevens een rui me ga rag e aa nwezi g. Het to tal e p e rce e l is 2 2 0 m 2 g roo t.

Vraagprijs: € 299.000,- k.k.

Vrijstaande villa met royaal bijgebouw Lunteren Bisschopweg 29 Op e e n mooi e locat i e staat deze pracht i g e i n ni euwstaat ver kerende v i lla me t royaal bijg e bouw. De wo ni ng is tot i n de punt jes afgewer kt me t hoogwaa rdi g e mater ial en . Het g e he e l he e ft e e n v rije l igging met voldoe nde p rivacy e n is gel egen o p e e n pe rce e lg rond va n circa 1.365 m ². E r zijn op de 1 e verdieping 3 slaap ka me rs e n op de begane gro nd is e r e e n ka ntoorrui mte.

Vraagprijs: € 869.000,- k.k.


Ederveen, Spiraeastraat 26

Lunteren, Troelstrastraat 42

Op een k ind v rie nd e l ij ke l o cat i e i n Ed e r ve e n g e le g e n hoekwon ing met hou te n b e rg i ng. D e wo n i ng is g e le g e n o p een s teenworp a fs ta nd va n d e dag e l ij kse voorzi e ni ngen . Aan d e ac h te r z ij d e b e sch i kt d e wo n i ng ove r e e n zon n ige, b eslote n tu i n o p he t we s te n . He t p erce e lop pervlak b ed raag t 1 53 m 2 .

Op e e n leuke locat i e di cht bij he t ce nt rum gel egen fijn, ze e r royaal fa m i li e huis. De woni ng is enkel e jaren g e le de n op smaakvolle w ijze ui tg e bouwd en gemo der nise e rd. Naast de woni ng bev i ndt zi ch nog een mul tifunct i one e l bijg e bouw. De he e rlijke zonni ge tuin maakt he t g e he e l a f.

Vraagprijs: € 225.000,- k.k.

Vraagprijs: € 445.000,- k.k.

Wekerom, Van Delenerf 12

Harskamp, Wormgoorlaan 9

D eze zeer verzorgd e g e schake l d e wo n i ng met ga rag e s taat m id d en in he t ce n t r u m . Me t z ij n fraa i e ui tst rali ng, ru im telijke i nd e l i ng e n ne t te a fwe r k i ng is di t e e n b ijzond er f ijn h uis vo o r me nse n d i e o p zo e k zijn naa r wo oncom fort, rui m te e n e e n zo rg e l oze wo o nomg ev i ng. He t p erceel is 2 1 3 m 2 g ro o t .

Op e e n mooi e, rust i g e locat i e aa n e e n v ijver par tij g e le g e n keuri g onde rhoude n, ui tg e bouwde middenwo ni ng me t ste ne n be rg i ng. Zowe l de voor - als achter tuin is re ce nt aa ng e le gd e n de achte rtui n is g e legen o p het ooste n. He t g e he e l is g e le g e n op e e n p e rceel gro nd va n 1 43 m 2 .

Vraagprijs: € 275.000,- k.k.

Vraagprijs: € 235.000,- k.k.

MAAIKE 65

ONS ACTUELE WONINGAANBOD


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Idyllische boerderij Ederveen Oudendijk 40 I n he t bui te ng e bi e d van Eder veen op e e n p e rce e l va n bij na 9.200 m² staat di t i dyllische boerder ijtje met bijg e bouwe n e n 2 we i landen . De boe rde rij is door de jaren heen ver bouwd e n be schi kt over een gezel l ig e woonkeuke n, woonkamer, slaape n badka me r op de begane gro nd e n 2 ka me rs op de 1 e etage. Achter de woni ng staat e e n bijgebouw wat i deaal g e schi kt is als man telzo rgwoni ng.

Vraagprijs: € 539.000,- k.k.

Luxe, vrijstaande villa met inspraak mogelijkheden Ederveen Munnikebeek I n ni euw bouw w ijk Mun n ikebeek te Ede rve e n kom t deze nieuw te bouwe n luxe, v rijstaa nde vil la met garag e. De woni ng word t in klassiek mode rne st ijl g e bouwd met ho o gwaa rdi g e mate riale n. De wo n ing is g e le g e n op e e n pe rceel gro nd va n 480 m². Doordat het een no g ni euw te bouwe n v i lla betreft is er i nspraak mog e lijk i n de indel ing en a fwe rki ng.

Koopsom: € 569.000,- v.o.n.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Droomwoning realiseren Lunteren Edeseweg 22 Op e e n mooi e zi chtlocatie aan de ra nd va n Lunte re n g e legen prachtig e rui me bouw kave l. De kavel heeft e e n op p e rvlakte va n maar l iefst cir ca 1 . 600 m². He t p e rceel l igt zowel i n de nabijhe i d va n de uitgestrekte bosse n alsme de he t cen tr um van Lunte re n. Dé mog e lijk heid o m uw droomwoni ng te realiseren !

Vraagprijs: € 390.000,- k.k.

Royaal familiehuis Lunteren Mielweg 31

Vraagprijs: € 525.000,- k.k.

MAAIKE 67

Deze sfe e rvolle, v rijstaande wo n ing is g e le g e n i n e e n leuke straat in Lunte re n. Di t he e rlijke famil iehuis is op royale e n smaakvo l l e wijze ui tg e bouwd waa rdoor er heer l ijke rui me le e fve rt re kke n zijn o n tstaan . De p rivacyvolle achte r tuin beschi kt ove r fijne te rrassen en fraaie be pla nt i ng. De prakt ische dubbele ca rport me t be rg i ng maakt het g e he e l a f.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Luxe onderkelderde villa Ede Doesburgerdijk 26 L a nde lijk wone n i n e en luxe o nder ke lde rde v i lla me t dubbel e garage op korte a fsta nd va n het cen tr um. Bij de bouw is g e brui k gemaakt va n hoogwaa rdi g e mater ial en , waa rdoor he t g e he e l in en per fecte staat ve rke e rt . De a rchitectuur van de woni ng i n combi natie met de tui naa nle g slui t pe rfe c t aan bij de omg ev i ng. Door de praktische indeli ng is he t e e n he e rlijk famil iehuis.

Vraagprijs: € 1.150.000,- k.k.

Moderne hoekwoning Renswoude Vendelier 12 Op e e n leuke locat i e in Renswoude staat deze ni euwe, moder ne ho ekwoni ng me t be rg i ng. D e wo n ing is i n 2 01 5 opg e leve rd e n is no g naar g e he e l e i g e n smaak i n te r ichten . De woni ng is ove rdwar s gebouwd waa rdoor e r mooi e ruimtes o n tstaa n zijn. De woni ng is o p een ste e nworp a fsta nd g e l egen van alle dag e lijkse voorzi en ingen . Het g e he e l is g e le g e n op een perceel g rond va n 1 08 m².

Vraagprijs: € 240.000,- k.k.


ONS ACTUELE WONINGAANBOD Sfeervolle woning Lunteren Molenparkweg Oost 6 Nabij de bosse n va n Lun teren staat deze g oe d onde rhouden vr ijstaande woni ng me t ga rag e e n car po r t. Er is e e n fraa i e a rchi te ctuur to egepast waa rdoor e r op de be gane gro nd mooi e zi t hoe ke n zijn gecreëerd. De woni ng is omslote n doo r een keur ig e tui n g e si tue e rd op het zuido o ste n e n is g e le g e n op een perceel va n 605 m². Ee n prakt ijk aan huis of t huis we rke n be hoor t bij deze woni ng tot de mog e lij kheden !

Vraagprijs: € 595.000,- k.k.

Fraaie helft van een dubbel woonhuis Lunteren Blankespoorselandweg 21

Vraagprijs: € 375.000,- k.k.

MAAIKE 69

Aa n de ra nd va n he t gezel l ige Lun te re n staat deze fraa i e hel ft van een dubbe l woonhuis me t er ker, garage me t op bouw e n be rg i ng. De wo n ing is volle di g g e ïsole e rd en netjes a fg ewe rkt . De tui n is gesitueerd o p he t zui dwe ste n waa rdo o r u veel zo n i n uw tui n he e ft , he t geheel is gel eg e n op e e n p e rce e l van 249 m². Er is voldoe nde pa rke e rgel egenheid op e i g e n te rre i n aa nwezig.


In het dorpshart Lunteren Dorpsstraat 221 G oe d onde rhoude n v r ijstaande woni ng me t e e n ze e r royal e garage va n 90 m 2 . De woni ng is gel egen in he t dorp sha rt va n Lunteren en aan de achte rzijde va n he t perceel staat e e n rui mte we lke i deaal als kan toorrui mte of prakt ijk r uimte kan di e ne n. Achte r de woning l igt een he e rlijke rui me tui n met zo nl igging op he t we ste n. Pe rce e l o pper vlakte 492 m 2 .

Vraagprijs: € 425.000,- k.k.

2

Ervaar nieuwe haardencollecties EDE – Buiten is het guur, binnen gezellig. Natuurlijk met de gas en hout gestookte haarden van ’t Kachelhuus van der Vlist. ‘De nieuwe collecties staan zoveel mogelijk brandend opgesteld’, vertelt Jos van der Vlist. ‘Dus u kunt zien, voelen en beleven.’

E

én van die mogelijkheden is het ombouwen van uw huidige open haard. Kiest u voor een dichte houthaard of een gesloten gashaard?

Gashaarden Bellfires maakt gashaarden in elk denkbaar type: inzet-, inbouw-, vrijstaande en vrij hangende gashaarden. Nieuw is de gesloten variant Smart Bell. In te bouwen op de plaats van uw oude open haard. ‘De techniek van deze gas gestookte haarden is echt geperfectioneerd. Net alsof je echt hout stookt. Veel verscheidenheid in design en je kunt spelen met het geleverde vermogen. Daarom loop je met Bellfires het risico het hele jaar door de haard aan te willen hebben’, lacht Jos. Een ander inbouw-alternatief is dat van een echte houtkachel. Producent Barbas maakt tal van verschillende uitvoeringen. Nieuw is type BOX. Een strakke, doorontwikkelde inbouwhaard, die nu als vrijstaande blikvanger op de markt komt. Leverbaar in 20 variaties. Kanaalpijpen worden in exact dezelfde kleur als de BOX-houthaard geleverd. Dit detail maakt deze houtkachel tot een strakke verschijning.

Ervaar wat mogelijk is in uw woning in ’t Kachelhuus van der Vlist. Naast het Interfocusaanbod vindt u nog meer moois van o.a. Morsø, Harrie Leenders, Buntfires, Firo, Oxford, Helex, Scan, Contura, Hase, Jacobus, Max Blank, Element 4, Dru, Dovre, Faber, Stuv, Hwam, Altech, Olsberg, Ruby f ires, Kal-f ire, Jøtul, Wanders, Koppe, Vermont, Yeoman, Stovax, Gazco, Tulp, Nestor-Martin. Loop vrijblijvend binnen, er wacht u een warm welkom! ’t Kachelhuus van der Vlist Galvanistraat 20, 6716 AE Ede- T: 0318 69 00 89 E: info@kachelhuus.nl - I: www.kachelhuus.nl


EEN GREEP UIT O

N I N O W E T H C O K R NZE RECENT VE

GEN


W WW. M AAI KE VANDO O R NM AKE L AA R. NL

Henk Maaike

Gary Laura

Nick

Maartje