Page 1

สถานีตารวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา


สถานีตารวจภูธรวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Your company slogan


สถานภาพกาลังพล สถานภาพกาลังพล สถานีตารวจภูธรวังน้อย 1. นายตารวจชั้นสัญญาบัตร 16 นาย 2. ชั้นประทวน 95 นาย รวมทั้งสิ้น 111 นาย Your company slogan


จานวนประชากรในพืน้ ที่ - จานวนประชากรในพื้นทีป่ ัจจุบัน เป็นชาย เป็นหญิง - ประชากรแฝง ประมาณ

จานวน 64,390 คน จานวน 31,354 คน จานวน 33,036 คน ประมาณ 50,000 คน

เปรียบเทียบ ตารวจ 1 นาย ต่อประชากร

580 คน

Your company slogan


สภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมาย เนื่องจากสภาพพื้นที่ มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จานวนมาก ด้วยสาเหตุดังกล่าวทาให้สภาพชุมชนในเขตรับผิดชอบมีความหนาแน่นแออัดไปด้วยบ้านเช่าหอพัก รวมทั้ง บ้านจัดสรร และโรงงานอุตสาหกรรม เป็นจานวนมาก ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับประชากรที่เข้ามาทางานใน โรงงานต่างๆ ทาให้ปัญหาอาชญากรรมเกิดขึ้น จากสถิติจานวนประชากรปัจจุบันทั้งหมด ซึ่งได้รับข้อมูล จากทะเบียนราษฎร์อาเภอวังน้อยจานวน 64,390 คน เมื่อเปรียบเทียบกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจในสังกัดจะมี อัตราส่วน 1 : 580 คน พื้นที่เป้าหมาย ม.6 และ 7 ต.ลาไทร หอพักบ้านเช่า พื้นที่จัดตลาดนัดหน้าหมู่บ้าน เจษฎา 6-7

Your company slogan


ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป

Your company slogan


ที่พักสายตรวจ ต.สนับทึบ

ที่พักสายตรวจ ต.ลาตาเสา

ที่ที่เป้าหมาย ม.6-7 ต.ลาไทร

คลอง 10 ที่พักสายตรวจ ต.วังจุฬา

ที่พักสายตรวจ จราจร ต 01

คลอง 9 คลอง 8

สภ.วังน้อย

ต.ลาไทร

คลอง 7

ที่พักสายตรวจ จุดสกัด ลุงนวย คลอง 5

คลอง 6

คลอง 4

สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา คลอง 1

ที่พักสายตรวจ ต.พยอม คลอง 2

คลอง 3

อ.คลองหลวง


สถานีตารวจภูธรวังน้อย ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตาบลลาตาเสา อาเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่รับผิดชอบ 224 ตารางกิโลเมตร เปรียบเทียบตารวจ 1 นายต่อพื้นที่ 2.01 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ ติดอาเภออุทัย และอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดอาเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันออก ติดอาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และอาเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดอาเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พื้นที่การปกครอง แบ่งออกเป็น 10 ตาบล 68 หมู่บ้าน โดยมีการแบ่งเขตการปกครองเป็น 1 เทศบาล ได้แก่ ตาบลลาตาเสา

Your company slogan


ปัญหาพื้นที่ สภ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา

ดังที่กล่าวมา เนื่องจากสภาพพื้นที่ มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีโรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่จานวนมาก ด้วยสาเหตุดังกล่าวทาให้สภาพชุมชนในเขตรับผิดชอบมีความหนาแน่นแออัดไป ด้วยบ้านเช่าหอพัก ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับประชากรที่เข้ามาทางานในโรงงานต่างๆ ทาให้ปัญหาอาชญากรรม คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ เช่น ลักทรัพย์ในเคหะสถาน , ลักรถจักยานยนต์ ในหอพักบ้านเช่าในยามวิกาล และ บริเวณตลาดนัดชุมชน มักจัดขึ้นเป็นประจาทุกวัน ในเขต ต.ลาไทร พื้นที่เป้าหมาย Your company slogan


Your company slogan


การจัดตั้งคณะกรรมการตารวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม

นายอิทธิกร ทับทิมทอง กานันตาบลลาไทร

ประธานตารวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม

Your company slogan


การจัดตั้งคณะกรรมการตารวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม นายเศรษฐพงษ์ สงวนสุข รองประธาน ตมอ.

นายอานาจ รุ่งอุทัย รองประธาน ตมอ.

นายเกษม ฝาดสูงเนิน คณะทางาน ตมอ.

นางกชมณพร ฝาดสูงเนิน คณะทางาน ตมอ.

นายสุเทพ แสงฉัตร คณะทางาน ตมอ.

นายอุดร เย็บชา คณะทางาน ตมอ.

นายแบน พูนเพิ่ม คณะทางาน ตมอ.

คณะทางานตารวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม

Your company slogan


การก่อตั้งคณะกรรมการ ตมอ.

จัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. โดยทาการคัดเลือกสรรหา โดยนายอิทธิกร ทับทิมทอง ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานโดยมีคณะกรรมการ Your company slogan


การก่อตั้งคณะกรรมการ ตมอ.

จัดประชุมตารวจร่วมกับมวลชนเพื่อสารวจปัญหาอาชญากรรมและกาหนดพื้นที่เป้าหมายซึ่งได้ข้อสรุปให้ ดาเนินการลดอาชญากรรมประเภทความผิดประทุษร้ายต่อทรัพย์ ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย 2 แห่ง คือ บริเวณพื้นที่จัดตลาดนัด หน้าหมู่บ้านเจษฎา 6-7 ถนนพหลโยธิน กม.57-58 หมู่ 2 และ 3 ต.ลาไทร บริเวณหอพักบ้านเช่าในพื้นที่ ต.ลาไทร เน้น ชุมชนซอยคานหัก ชุมชนหลังวัดลาดทราย ชุมชนหลังวัดกุฎีประสิทธิ์ Your company slogan


การก่อตั้งกาลังอาสาตารวจบ้าน

แสวงหาภาคีเครือข่ายต่างๆ พร้อมด้วยมวลชนให้เข้าร่วมโครงการให้ได้จานวนคนที่มากพอที่จะดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ “ตารวจมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Your company slogan


ก่อตั้งกองกาลังอาสาตารวจบ้าน

แสวงหาภาคีเครือข่ายต่างๆ พร้อมด้วยมวลชนให้เข้าร่วมโครงการให้ได้จานวนคนที่มากพอที่จะดาเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ “ตารวจมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Your company slogan


การก่อตั้งกองกาลังอาสาตารวจบ้าน

จัดอบรมมวลชนให้เข้าร่วมโครงการให้ได้จานวนคนที่มากพอที่จะดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร “ตารวจมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Your company slogan


การก่อตั้งกองกาลังอาสาตารวจบ้าน

จัดอบรมมวลชนให้เข้าร่วมโครงการให้ได้จานวนคนที่มากพอที่จะดาเนินงานตามแผนปฏิบัตกิ าร “ตารวจมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)” ได้อย่างมีประสิทธิภาพ Your company slogan


การก่อตั้งคณะกรรมการ ตมอ.

พิจารณาอาชญากรรมในพื้นที่ เช่น คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักรถยนต์ และลักรถจักรยานยนต์ แล้วคิดหาแนวทางป้องกันและลดอาชญากรรมให้เป็นผลสาเร็จได้จริง Your company slogan


จัดตัง้ ศูนย์ปฏิบัติการ “โครงการตารวจมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)” บริเวณที่พักสายตรวจตาบลลาไทร

ศูนย์ปฏิบัติการ “โครงการตารวจมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)” บริเวณที่พักสายตรวจตาบลลาไทร ม.4 ต.ลาไทร ถนนพหลโยธิน อ.วังน้อย จว.พระนครศรีอยุธยา Your company slogan


การปฏิบัติงาน

การประชุมคณะกรรมการ ตมอ.

Your company slogan


การปฏิบัติงาน

การประชุมคณะกรรมการ ตมอ.

Your company slogan


การปฏิบัติงาน การประชุมคณะกรรมการ ตมอ.

Your company slogan


การปฏิบัติงานคณะกรรมการ ตมอ.

จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอาชญากรรมตามหลักการของ โครงการ ตมอ. ที่ถูกต้องทั้งในส่วนของ ตารวจ และ อส.ตร. Your company slogan


รูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.

การแจกสติ๊กเกอร์ มาตรการการป้องกันอาชญากรรม การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ตามแหล่งชุมชน ตลาดนัด ของคณะกรรมการ ตมอ. Your company slogan


รูปแบบและวิธีการป้องกันการลดอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.

การแจกแผ่นพับ สติ๊กเกอร์ มาตรการการป้องกันอาชญากรรม การโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ตามแหล่งชุมชน ตลาดนัด ของคณะกรรมการ ตมอ. Your company slogan


รูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.

การดาเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ตามแหล่งพื้นที่เสี่ยง เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ตลาดนัด หอพัก บ้านเช่า เพื่อป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ. โดยได้รับความร่วมมือจาก อบต.ลาไทร ในการติดตั้ง Your company slogan


รูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.

การดาเนินการติดตั้งกล้อง CCTV ตามแหล่งพื้นที่เสี่ยง เช่น ชุมชน หมู่บ้าน ตลาดนัด หอพัก บ้านเช่า เพื่อป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ. ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก อบต.ลาไทร ในการติดตัง้ Your company slogan


รูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเส้นทางเข้าออกพืน้ ที่ เป้าหมายหรือจุดเสี่ยงที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางในการก่อเหตุ Your company slogan


รูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.

การป้องกันปราบปรามในพื้นที่ และเป็นกาลังเสริมในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่

Your company slogan


รูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.

ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเส้นทางเข้าออกพืน้ ที่ เป้าหมายหรือจุดเสี่ยงที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางในการก่อเหตุ Your company slogan


รูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.

จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันปราบปรามในพื้นที่ และเป็นกาลังเสริมในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ Your company slogan


ผลการปฏิบตั ิตรวจร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ และมวลชนที่มาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมาย

Your company slogan


ผลการปฏิบตั ิตรวจร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ และมวลชนที่มาสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เป้าหมาย

Your company slogan


ผลการปฏิบัติร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ และมวลชนที่มาสนับสนุนการปฏิบัตหิ น้าที่ในพื้นที่เป้าหมาย

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุม ของกลางยาบ้า 150,000 เม็ด ยาไอซ์ 32 กก. Your company slogan


ผลการปฏิบัติร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่ตารวจสายตรวจ และมวลชนที่มาสนับสนุนการปฏิบัตหิ น้าที่ในพื้นที่เป้าหมาย

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจจับกุมผู้ต้องหาลักรถ จยย. Your company slogan


สถิติเปรียบเทียบคดี (ลักรถ จยย.)ภาพรวมทั้งหมด ของ สภ.ฯ ระหว่างปีที่ผ่านมา

ปี 2553 พื้นที่ อ.วังน้อย

ช่วง 3 เดือนก่อนดาเนินโครงการปี 53

ช่วง 3 เดือนหลังดาเนินโครงการปี 53

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

รวม

ส.ค

ก.ย

ต.ค

รวม

1

-

1

2

-

2

2

4

ผล เพิ่มขึ้น

ปี 2552 พื้นที่ อ.วังน้อย

ช่วง 3 เดือนก่อนดาเนินโครงการปี 53

ช่วง 3 เดือนหลังดาเนินโครงการปี 53

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

รวม

ส.ค

ก.ย

ต.ค

รวม

1

-

2

3

-

4

4

8

ผล เพิ่มขึ้น

Your company slogan


สถิติเปรียบเทียบคดี (ลักรถ จยย.) เฉพาะพื้นที่เป้าหมาย ระหว่างปีทผี่ ่านมา

ปี 2553 พื้นที่ ม.6-7 ต.ลาไทร

ผล

ช่วง 3 เดือนก่อนดาเนินโครงการปี 53

ช่วง 3 เดือนหลังดาเนินโครงการปี 53

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

รวม

ส.ค

ก.ย

ต.ค

รวม

-

-

1

1

-

1

-

1

คงที่

ช่วง 3 เดือนก่อนดาเนินโครงการปี 52

ช่วง 3 เดือนหลังดาเนินโครงการปี 52

ผล

พ.ค

มิ.ย

ก.ค

รวม

ส.ค

ก.ย

ต.ค

รวม

1

-

-

1

-

2

1

3

ปี 2552 พื้นที่ ม.6-7 ต.ลาไทร

เพิ่มขึ้น

Your company slogan


ความพึงพอใจของตารวจและประชาชนในพืน้ ที่เป้าหมาย ต่อการดาเนินโครงการ ตมอ. ในภาพรวม การที่ คณะกรรมการ ตมอ. และ อส.ตร. เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ ก็คือ ตารวจมีความจริงใจเป็นมิตร เข้าไปรับรู้ รับทราบปัญหาซึ่งกันและกัน วิธีการชักชวนที่ได้ ใช้ไป คือ ความจริงใจเข้าหาผู้นาชุมชนในท้องถิ่น เปิดใจให้รับทราบปัญหา อุปสรรค ซึ่งกัน และกัน จนได้ข้อสรุปว่า ความสงบสุขในชุมชนท้องถิ่นจะเกิดขึ้นได้เนื่องจากความร่วมมือ ร่วมใจกันระหว่างตารวจกับประชาชนในพื้นที่ รู้รับ รับทราบปัญหาแล้วมาหาทางแก้ไข ร่วมกัน ซึ่งจากการออกแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่เป้าหมายได้รับความพึงพอใจในระดับ หนึ่ง

Your company slogan


ความพึงพอใจของตารวจและประชาชนในพืน้ ที่เป้าหมาย ต่อการดาเนินโครงการ ตมอ. ในภาพรวม

การออกแบบสอบถามความพึงพอใจประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และมีตู้รับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ Your company slogan


ความพึงพอใจของตารวจและประชาชนในพืน้ ที่เป้าหมาย ต่อการดาเนินโครงการ ตมอ. ในภาพรวม

การออกแบบสอบถามความพึงพอใจประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย และรับฟังความคิดเห็นประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ ตมอ. Your company slogan


ปัญหา ข้อขัดข้อง และการดาเนินการต่อไป ปัญหา ข้อขัดข้อง -ไม่มีปญ ั หา ข้อขัดข้อง ตารวจและภาคีเครือข่ายให้ความร่วมมือในการ ทางานร่วมกันตามโครงการดังกล่าว เป็นอย่างดี แนวทางการแก้ไขที่จะดาเนินโครงการ ตมอ. - ยังไม่ขอเสนอแก้ไขแผนปฏิบัติการฯ เดิม เนื่องจากที่ผ่านมาแผนปฏิบัติ การนี้ยังใช้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอยู่แล้ว

Your company slogan


ตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) สถานีตารวจภูธร วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตมอ. วังน้อย  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you