Page 1

โครงการตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

ของ สภ.สันกาแพง จว.เชียงใหม่


เขตพื้นที่อาเภอสันกาแพง อาเภอดอยสะเก็ด

อาเภอสันทราย อาเภอแม่ออน

เขตแม่ปิง อ.เมือง

อาเภอสารภี อาเภอบ้านธิ จ.ลาพูน


สภาพปัญหา  อาเภอสันกาแพง ประกอบด้วยประชากร 73,739 คน 1 อาเภอประกอบด้วย พื้นที่ 10 ตาบล 100 หมู่บ้าน มีย่านชุมชนใหญ่ 2 ตาบล คือบ้านบ่อสร้าง ตาบลต้นเปา และย่านชุมชนสันกาแพง รวม 24 หมู่บ้าน มีตลาดนัดชุมชนใหญ่ ๆ ในพื้นที่และมีประชากรมาจับจ่ายใช้สอยจานวน 5 ตลาดนัด แยกเป็นตลาด นัดตอนกลางวัน 2 ตลาดนัด ตอนกลางคืน 3 ตลาดนัด ปัญหาที่เกิดตามมาคือ อาชญากรรมเกี่ยวกับการลักทรัพย์ , โจรกรรมรถจักรยานยนต์ และเหตุวัยรุ่น ทะเลาะวิวาท  ด้วยสถานภาพกาลังพลของ สภ.สันกาแพง จานวน 168 นายซึ่งไม่เพียงพอจึง ไม่เพียงพอต่อการดูแลความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ ประกอบกับได้มีการศึกษาวิจัย การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรม จึงทาให้เกิดโครงการ ตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม ( ตมอ. ) นี้ขึ้น


รูปตลาดนัดชุมชนในพื้นที่จานวน 5 แห่ง


สถิติเหตุประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย และประทุษร้ายต่อทรัพย์ ( 1 สิงหาคม ถึง 31 มกราคม ก่อนดาเนินโครงการ เทียบปี )

ปี 2551 ( ส.ค.51-ม.ค.52 ) 2552 (ส.ค.52-ม.ค.53) 2553 (ก.พ.-ก.ค.53) รวม

ประทุษร้ายชีวิต ร่างกาย 9

ลักทรัพย์

ลักรถ จยย.

23

3

9

22

6

4

15

16

22

60

25


• เป้าหมาย * คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย * คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ การโจรกรรมรถ * พื้นที่เป้าหมาย * ตลาดนัดต้นดู่ * ตลาดนัดแยกบุญเลิศ * งานถนนคนเดินสานศิลป์ฯ * ตลาดนัดริมออน * งานถนนคนเดินตาบลต้นเปา


*

ช่วงวัน/เวลาปฏิบัติการได้ออกคาสั่งประกอบแนบท้ายโดยมี ตารางปฏิบัติการประจาเดือน พฤศจิกายน 2553 ดังนี้

สถานที่ เวลา/น. ดาเนินการ ตลาดนัดต้นดู่ 07.0011.00 ตลาดนัดแยก 15.00บุญเลิศ 20.00 ถนนคนเดิน 20.00 – สานศิลป์ 24.00 ตลาดนัดริม 20.00 – ออน 24.00 ถนนคนเดิน 20.00 – ต้นเปา 24.00

อาสาสมัครฯที่ปฏิบัติหน้าที่

จานวน/นาย

หมายเหตุ

ตมอ.บวกค้าง/ตมอ.แช่ช้าง

69

*ทุกวันพฤหัส

ตมอ.ร้องวัวแดง

24

*ทุกวัน ศุกร์

ตมอ.ห้วยทราย/ตมอ.แม่ปูคา

65

ตมอ.ออนใต้

55

*ทุกวัน เสาร์ *ทุกวัน อาทิตย์

ตมอ.สันกลาง/ต้นเปา/

23

*ทุกวัน อาทิตย์


จานวนอาสาสมัครประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ ลาดับ

อาสาสมัคร

1

สันกลาง

8

อปพร.

2

ต้นเปา

10

อปพร.

3

แม่ปูคา

9

ผชต.ฯ

4

ห้วยทราย

56

สตบ.ภ.5

2

5

แช่ช้าง

40

สตบ.ภ.5

2

6

บวกค้าง

29

สตบ.ภ.5

2

7

ร้องวัวแดง

15

ผชต.ฯ/อปพร.

2

8

ออนใต้

28

อปพร.

2

รวม

จานวน/คน

หมายเหตุ

195 นาย* ตามคาสั่งสภ.ที3่ 58/2553 ลง 18 ก.ค.2553

กรรมการ/คน 2

2 2

16


1. ตลาดนัดต้นดู่ ทุกวันพฤหัส 07.00 – 11.00 น. บริเวณ ตลาดนัดต้นดู่ ตั้งที่ 5 แยก ม.3 ต.บวกค้าง จุดสกัด

จุดสกัด

ปั๊มน้ามั น ตู้ยามต้นดู่ ถนนเชียงใหม่ – สันกาแพง - น้าพุร้อน


2. ตลาดนัดแยกบุญเลิศ ทุกวันศุกร์ 15.00-20.00 น. ทางไปบ้าน ออนหลวย

จุดสกัด

บริเวณสี่แยกบุญเลิศ ม.10 ต.ร้องวัวแดง

ถ.เชียงใหม่สัน กาแพง-น้าพุ ร้อน จุดสกัด

ทางไปสภ.สันกาแพง

ตู้ยามร้องวัวแดง


3. งานสานศิลป์ฯ ทุกวันเสาร์ 15.00 – 22.00 น. บริเวณศูนย์กู้ภัยก้ามปู ม.6 ต.สันกาแพง ตั้งเป็น กองอานวยการร่วมฯ พื้นที่บริเวณงาน

จุดตรวจร่วมบริเวณ หน้าเทศบาลสันกาแพง

ประตูทางเข้า/ออก ด้านทิศตะวันออก งานถนนคนเดิน

ประตูทางเข้างาน/ ออกถนนคนเดิน

พื้นที่บริเวณงานเส้นทาง 1.8 กิโลเมตร ใช้เป็นถนนคนเดิน

จุดตรวจร่วม แยกป่าไผ่


4.ตลาดนัดริมออน ทุกวันอาทิตย์ 07.00 – 11.00 น. บริเวณตลาดนัดริมออน ม.2 ต.ออนใต้

ถนนสันกาแพง-ออนหลวย จุดสกัด

จุดสกัด

เทศบาลออนใต้


5.ถนนคนเดินต้นเปา ทุกวันอาทิตย์ 16.00 – 22.00น. ตู้ยามบ่อ สร้าง

ถนนสายวัฒนธรรมสันกาแพง-เชียงใหม่ จุดสกัด

สี่แยกหลุยส์ สี่แยกบ่อสร้าง บริเวณถนนคนเดินต้นเปา ม.1 ต.ต้นเปา จุดสกัด


คณะกรรมการโครงการตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)

 ความเป็นมา จากการดาเนินงาน ชมส.ตั้งแต่ปี 2535 ได้จัดฝึกอบรม อาสาสมัครประชนชนครอบคลุมพื้นที่ 10 ตาบล 100 หมู่บ้าน และได้ มีการดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในรูปของคณะกรรมการประจา ตาบลรวม 10 ตาบล โดยการคัดเลือกจากผู้นาตามธรรมชาติ ที่มีจิตใจ รักงานด้านบริการ มีความเสียสละ และพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดาเนินงานของตารวจทุกด้าน จากการประชาสัมพันธ์งานตามโครงการ ศึกษาวิจยั รูปแบบการนามวลชนร่วมลดปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่  จึงได้มีประชาชนที่อาสาสมัครเข้าร่วมตามโครงการจานวน 10 ตาบล รวม 195 คน และคัดเลือกคณะกรรมการจานวน 9 คน


จานวนอาสาสมัครประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ ลาดับ

อาสาสมัคร

1

สันกลาง

8

อปพร.

2

ต้นเปา

10

อปพร.

3

แม่ปูคา

9

ผชต.ฯ

4

ห้วยทราย

56

สตบ.ภ.5

2

5

แช่ช้าง

40

สตบ.ภ.5

2

6

บวกค้าง

29

สตบ.ภ.5

2

7

ร้องวัวแดง

15

ผชต.ฯ/อปพร.

2

8

ออนใต้

28

อปพร.

2

รวม

จานวน/คน

หมายเหตุ

195 นาย* ตามคาสั่งสภ.ที3่ 58/2553 ลง 18 ก.ค.2553

กรรมการ/คน 2

2 2

16


รูปคณะกรรมการ ตมอ.สภ.สันกาแพง

นายมาโนช พึ่งจะแย้ม ประธานฯ

นายสุทัศน์ ผางคา กรรมการ

นายคุณัณญู อังกูรธนโชค ประธานฯ

นายอุทัย จันทร์หอม กรรมการ

นายอุ รอง ทัย จันทร์หอม เลขานุนายชั การ ยรัตน์ กันธาหล้า กรรมการ

นายพงศกร ศรีธวัช กรรมการ

นายวิรัช วิชัยยา กรรมการ

นายบุญฤทธิ์ ฝั้นเงิน กรรมการ


ศูนย์ปฏิบัตกิ ารตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม ( ตมอ.สภ.สันกาแพง )

ตั้งอยู่เลขที่ 9/42 ม.คันทรี่โฮม ม.10 ต.สันกาแพง อ.สันกาแพง


กิจกรรมการปฏิบัติงาน ตมอ.สภ.สันกาแพง * การประชุมรับมอบนโยบายจาก ท่าน พล.ต.ท.โกสินทร์ หินเธาว์ รอง ผบช.ภ.9 ณ ห้องประชุมภูธรจังหวัดเชียงใหม่


การประชุมคณะทางาน ตมอ.ทั้ง 10 สภ. ณ ภ.จว.เชียงใหม่ - พ.ต.อ.เอกชัย พิมลศรี ผกก.พร้อมคณะทางานฯร่วมประชุม


พ.ต.ท.คมสันติ์ ศรีสองเมือง รอง ผกก.(ปป.)ฯ ขณะประชุมร่วม อาสาสมัครมวลชน ห้องประชุม สภ.ฯ

ขั้นตอนการดาเนินการ * ประชุมชี้แจง * * * * *

สร้างความเข้าใจ รับทราบปัญหา หาข้อสรุปร่วม แนวทางการปฏิบัติ มอบหมายภารกิจ


* สรุปปัญหาและแนวทางดาเนินการ - โดยให้อาสาสมัคร ตมอ.เป็นศูนย์กลางการดาเนินงาน


* นาสู่การปฏิบัติ - พ.ต.ท.สุกจิ จันจร สวป.ฯประชุมแถวมอบหมายภารกิจ ณ ศูนย์กู้ภัยก้ามปู( ตมอ.สันกาแพง ) ม.6 ต.สันกาแพง


* ตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม - กาหนด 2 จุดตรวจก่อน 800 เมตรหัวท้ายงาน - กาหนดจุดรักษาความปลอดภัยในงาน 23 จุด - จานวน ตร. 27 นาย อส.ตมอ. 40 นาย*


กิจกรรมการปฏิบัติงานทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ งานถนนคนเดิน “ สานศิลป์ถิ่นหัตถกรรมสันกาแพง ”


การตั้งจุดสกัดร่วม จนท.ตร ร่วมกับ ตมอ.


นี่ก็ตั้งด่าน..ขอตรวจกันหน่อยป้องกันรถหาย..ครับ


สวัสดีครับ...ขออนุญาตตรวจหลักฐานคู่มือประจารถหน่อย


ประชุมสรุปผลปฏิบัติงาน ตมอ.สภ.สันกาแพง - มีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปัญหาข้อขัดข้องประจาทุกเดือน


การดาเนินการประชาสัมพันธ์ ณ จุดเสี่ยง


กิจกรรมประชาสัมพันธ์ติดสติ๊กเกอร์


ติดเพื่อให้เจ้าของรถรับทราบ


ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การป้องกันการโจรกรรมรถ ในสถานศึกษาในพื้นที่


อบรมให้ความรู้แก่ประชาชน ตมอ.ตาบลออนใต้


ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน คลื่น 90.75 MHz.ทุกวันศุกร์ 12.00-14.00 น.


* คาสั่ง สภ.ฯ/จุดตรวจร่วม ออกทุกสัปดาห์


จานวนอาสาสมัครประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติงานตามโครงการ ลาดับ

อาสาสมัคร

1

สันกลาง

8

อปพร.

2

ต้นเปา

10

อปพร.

3

แม่ปูคา

9

ผชต.ฯ

4

ห้วยทราย

56

สตบ.ภ.5

5

แช่ช้าง

40

สตบ.ภ.5

6

บวกค้าง

29

สตบ.ภ.5

7

ร้องวัวแดง

15

ผชต.ฯ/อปพร.

8

ออนใต้

28

อปพร.

รวม

จานวน/คน

หมายเหตุ

195 นาย* ตามคาสั่งสภ.ที่358/2553 ลง 18 ก.ค.2553


มิติที่ 1 สถิติคดีเทียบปี 2552 กับ 2553 - กลุ่มคดีประทุษร้ายแก่กาย

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

2552

2

2

3

1

2553

2

0

1

เพิ่มลด

=

-2

-2

รวม

0

ม.ค.53 และ54 1

-

-

-

3

-

-

-

-4

9


สถิติคดีเทียบปี 2552 กับ 2553 - กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักรถ จยย. ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.53 และ54

รวม

2552

2

3

0

0

0

0

5

2553

0

1

1

-

-

-

2

เพิ่มลด

-2

-2

+1

-

-

-

-3


สถิติคดีเทียบปี 2552 กับ 2553 - กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักทรัพย์ ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

ม.ค.53 และ54

รวม

2552

2

2

7

5

5

3

24

2553

1

1

5

-

-

-

7

เพิ่มลด

-1

-1

-2

-

-

-

-4


มิติที่ 2. เปรียบเทียบคดีรอบ 6 เดือน ก่อนและหลังทาโครงการ ( ก.พ.-ก.ค.53 กับ ส.ค.53-ม.ค.54) กลุ่มคดี ก.พ.53 มี.ค.53 เม.ย.53 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53

รวม

ชีวิตร่างกาย ( ก่อนทา)

0

0

0

1

2

1

4

ชีวิตร่างกาย ( หลังทา)

2

0

1

-

-

-

3

ลัก จยย. ( ก่อนทา )

0

8

0

2

0

5

15

ลัก จยย. ( หลังทา)

0

1

1

-

-

-

2

ลักทรัพย์ ( ก่อนทา )

3

1

1

6

0

5

16

ชีวิตร่างกาย ( หลังทา )

1

1

5

-

-

-

7

เพิ่ม/ลด

-1 -13 -9


มิติที่ 2. เปรียบเทียบคดีรอบ 6 เดือน ก่อนและหลังทาโครงการ ( ก.พ.-ก.ค.53 กับ ส.ค.53-ม.ค.54) 16 14 12 10 8

ก่อนทาโครงการ

6

หลังทาโครงการ

4 2 0 ร่างกาย

ลักจยย

ลักทรัพย์


ผลการดาเนินการด้านประชาสัมพันธ์ กิจกรรม ส.ค.53

ก.ย.53

ต.ค.53

พ.ย.53

ธ.ค.53

ม.ค.54

รวม

อบรมให้ ความรู้

3

4

1

-

-

-

8

วิทยุ ชุมชน ตรวจ ร่วม

4

4

4

-

-

-

12

4

4

16

-

-

-

24


ผลการจับกุม ณ ที่ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/ตรวจยึด จยย. จับกุม

ส.ค.53

ก.ย.53

ต.ค.53

พ.ย.53

ธ.ค.53

ม.ค.54

รวม

ร่างกาย

1

0

0

-

-

-

1

ลักทรัพย์

1

0

5

-

-

-

6

ลัก จยย.

0

1

1

-

-

-

2

ตรวจ ยึดรถ

93

42

19

-

-

-

154


จบการนาเสนอ โดย คณะทางาน ตมอ. สภ.สันกาแพง

ตมอ. สันกำแพง  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญกากรรม

ตมอ. สันกำแพง  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญกากรรม