Page 1

สถานีตารวจภูธรพระอินทร์ราชา


ข้อมูลสภาพพื้นที่ สภ.พระอินทร์ราชา ตั้งอยู่ที่

ตาบลเชียงรากน้อย อาเภอ บางปะอิน จว.พระนครศรีอยุธยา

พื้นที่ทั้งหมด

แบ่งออกเป็น

พื้นที่ทั้งหมด

จานวนรวม 30.81

ประชากรทั้งหมด

มีจานวนรวม 13,810 คน

ประชากรแฝง

มีจานวน 200,000 คน

ลักษระพื้นที่

เป็นชุมชนเมือง การอยู่อาศัยค่อนข้างแออัด ส่วนมากเป็นที่ตั้งของ หอพัก ห้องเช่า

ปัญหาด้านอาชญากรรม

เกิดเหตุการโจรกรรมรถยนต์และรถจักรยานยนต์เกิดขึ้นบ่อยครั้งบริเวณ ซอย มาตา และบริเวณศาลพระพรหมเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

1 ตาบล ประกอบด้วย ตาบลเชียงรากน้อย

ตร.กม.


พื้นที่รับผิดชอบ สภ.พระอินทร์ราชา ทิศเหนือติดกับ ทิศใต้ติดกับ ทิศตะวันออกติดกับ ทิศตะวันตกติดกับ

เขตพืน้ ที่สภ.วังน้อย เขตพืน้ ที่ สภ.คลองหลวง เขตพืน้ ที่ สภ.วังน้อย เขตพืน้ ที่ สภ.บางปะอิน


ข้อมูลท้องถิ่นสภ.พระอินทร์ราชา -

สถานภาพกาลังพล สถานที่ราชการ ธนาคารและสถาบันการเงิน สถานบริการปั้มน้ามันและเชื้อเพลิง ร้านค้าทอง วัด มัสยิด

ส. 16 นาย ป. 54 นาย จานวน 8 แห่ง จานวน 6 แห่ง จานวน 8 แห่ง จานวน 6 แห่ง จานวน 1 แห่ง จานวน 2 แห่ง


ข้อมูลสถิติคดี ของสภ.พระอินทร์ราชา ตารางที่ 1 สถิติเปรียบเทียบคดี(ลักรถ จยย.)เฉพาะในพืน้ ที่เป้าหมาย (หมู่ 7 )

ช่วง 3 เดือนก่อนดาเนินการ ปี 53 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม

2

2

-

4

ช่วง 3 เดือนก่อนดาเนินการ ปี 52 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม 3 3 1 7

ช่วง 3 เดือนขณะดาเนินการ ปี 53 ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม ผล

2

1

1

4

=

ช่วง 3 เดือนขณะดาเนินการ ปี 53 ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม ผล 2 1 1 4 -3


ข้อมูลสถิติคดี ของสภ.พระอินทร์ราชา ตารางที่ 2 สถิติเปรียบเทียบคดี(ลักรถ จยย.)ในภาพรวมทั่วทั้งพื้นที่ของ สภ.พระอินทร์ราชา

ช่วง 3 เดือนก่อนดาเนินการ ปี 53 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม 2 3 5

ช่วง 3 เดือนขณะดาเนินการ ปี 53 ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม ผล 5 3 2 10 +5

ช่วง 3 เดือนก่อนดาเนินการ ปี 52 พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม

ช่วง 3 เดือนขณะดาเนินการ ปี 53 ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม ผล

6

-

-

6

5

3

2

10

+4


ความพึงพอใจ คณะกรรมการ ตมอ. และ อส.ตร. มีจิตอาสาในการทางานป้องกันและลดอาชญากรรมในเขต สภ. พระอินทร์ราชาเป็นอย่างดี มีความภาคภูมิใจที่เกิดขึน้ จากการได้รับความใกล้ชิดสนิทสนมและการ ได้รับความไว้วางใจจากสารวัตรใหญ่สภ.พระอินทร์ราชา และเจ้าหน้าที่ตารวจที่เกีย่ วข้อง  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานป้องกันและลดอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ. และอส.ตร. มากกว่าเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของความขยันขันแข็งในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นกันเอง และการมีมนุษย์สัมพันธ์ทดี่ ีกับประชาชนในชุมชน 


คณะกรรมการ ตมอ. สภ.พระอินทร์ราชา มีจานวน 17 คน ประกอบด้วย 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

ร้อยตรีกาจพิสัย สินธุยศ ณ กรุงธนบุรี นางสาวรัชนก ปี่ทอง นายภูสมพงษ์ รื่นชล นายบุญรอด แสงจันทร์ นายนรินทร์ ความคุ้นเคย นางสุรินทร์ แก้วสวัสดิ์ นางนงค์นุส ภาคีโชค นางณัฎฐกานต์ สินธุยศ ณ กรุงธนบุรี นางสมพร พัชรอาภากุล นายปราโมทย์ พุกพันธ์ นายเพลิน ปักษิณ นายณรงค์ ตรีภาส นางจารุพักตร์ มากแก้ว นายรณรงค์ จันทร์หอม นางวัชราภรณ์ จันทร์หอม นางสาวกัลยา เจริญพันธ์ นายอังศุรัตน์ ฟักเกาะ

สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน ประธานชุมชน ลูกจ้างองค์กรท้องถิ่น อาชีพอิสระ อาชีพอิสระ ค้าขาย ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างเอกชน ลูกจ้างองค์กรท้องถิ่น ค้าขาย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลูกจ้างเอกชน


ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ตมอ. เนื่องจากสถิติการเกิดเหตุอาชญากรรมในพื้นที่เพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดด และกาลังเจ้าหน้าที่ตารวจในพื้นที่ไม่เพียงพอ และยังมีส่วนร่วมในการดูแล ชุมชนของตนเอง จึงทาให้มีการจัดตั้งชุดปฏิบัติการ ตมอ. ขึ้น โดยมีการตั้งชุดปฏิบัติการเป็นเพื่อดูแลทรัพย์สินของคนในชุมชนร่วมกับตารวจ สภ.พระอินทร์ราชามีพื้นที่รับผิดชอบค่อนข้างน้อยและชุมชนที่อยู่อาศัยมีลักษณะ กระจุกตัว ชุดปฏิบัติการเพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่


รูปแบบ วิธีการ แนวทางในการลดอาชญากรรม ของ กก.ตมอ. มีการประชุมคณะกรรมการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง


รูปแบบ วิธีการ แนวทางในการลดอาชญากรรม ของ กก.ตมอ. มีการประชุมคณะกรรมการสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

มีการประชาสัมพันธ์ แจกแผ่นพับ ติดป้ายเตือนตามสถานที่เสี่ยง


รูปแบบ วิธีการ แนวทางในการลดอาชญากรรม ของ กก.ตมอ. ขอความร่วมมือกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ติดตั้ง CCTV ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


รูปแบบ วิธีการ แนวทางในการลดอาชญากรรม ของ กก.ตมอ. ออกประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการเพื่อหาวิธีการป้องกันการโจรกรรมฯ


รูปแบบ วิธีการ แนวทางในการลดอาชญากรรม ของ กก.ตมอ. ร่วมตัง้ จุดตรวจ จุดสกัด กับเจ้าหน้าที่ตารวจ จัดทาประวัติบคุ คลต้องสงสัย


ผลการปฏิบัติ


ปัญหาและอุปสรรค์ในการดาเนินการ แนวทางแก้ไข ปัญหา

แนวทางแก้ไข

แนวร่วมชุดปฏิบัติการส่วนมากมีงานประจาทาช่วงกลางวัน ทาให้เกิด ความอ่อนเพลียในการปฏิบัติงาน เพิ่มกาลังแนวร่วมให้มากขึ้นเพื่อทดแทนกาลังที่ไม่มีเวลาปฏิบัติหน้าที่ การดาเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการ ต.ม.อ. หาแนวร่วมเพิ่มมากขึ้น เรื่อยๆเพื่อเป็นการขยายเครือข่ายการป้องกันหรือการแจ้งเหตุ เพื่อ ป้องกันเหตุอาชญากรรมให้น้อยลง


พื้นที่เป้าหมาย

จัดประชุมตารวจร่วมกับมวลชนเพื่อสารวจปัญหาอาชญากรรมและ กาหนดพืน้ ที่เป้าหมายซึ่งได้ข้อสรุปให้ดาเนินการลดอาชญากรรม ประเภทความผิดประทุษร้ายต่อทรัพย์ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่งคือ ย่านชุมชนซอยมาตา หมู่ 7 ตาบลเชียงรากน้อย ย่านตลาดพระพรหม หมู่ 7 ตาบลเชียงรากน้อย


จบการนาเสนอ ตมอ. สภ.พระอินทร์ราชา ขอขอบคุณครับ

สภ.พระอินทร์ราชา  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

สภ.พระอินทร์ราชา  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

Advertisement