Page 1

ยินดีต้อนรับ พล.ต.ท.เอกรัตน์ มีปรีชา จตร.(สบ.8) และคณะผู้ตรวจราชการ


บรรยายสรุป สถานีตารวจนครบาลเพชรเกษม


สถานที่ตงั ้ สน.เพชรเกษม เป็ นที่ตงั ้ ของ สน.หลักสองเดิม โดยได้ รับบริจาคที่ดนิ จาก นางอับ แสงสาอางค์ จานวน 1 ไร่ 20 ตารางวา เมื่อวันที่ 12 ส.ค.2539 ได้ เปิ ดที่ทาการเป็ น สถานี ตารวจนครบาล เพชรเกษม จนถึงปั จจุบัน


รายนามผู้บงั คับบัญชาที่ดารงตาแหน่ งหัวหน้ าสถานีตารวจ ตั้งแต่ อดีต - ปัจจุบัน 1. พ.ต.ท.การุณ กลิ่นประยูร

ตั้งแต่

12 ส.ค.2539 - 10 ก.พ.2541

2. พ.ต.อ.ศรายุทธ ประภาวัต

ตั้งแต่

10 ก.พ.2541 - 16 พ.ย.2544

3. พ.ต.อ.ชัยวรินทร์ เพ็ญสุภา

ตั้งแต่

16 พ.ย.2544 - 18 ธ.ค.2546

4. พ.ต.อ.วรนิตติ์ วีระพัฒน์

ตั้งแต่

18 ธ.ค.2546 – 30 ก.ย.2550

5. พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ

ตั้งแต่

1 พ.ย.2550 - ปัจจุบัน


ผู้บังคับบัญชา สน.เพชรเกษม

พ.ต.อ.อนุชา อ่ วมเจริญ ผกก.สน.เพชรเกษม

พ.ต.ท.สมเกียรติ เริงหิรัญ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม

พ.ต.ท.ไพโรจน์ ไตรธรรม รอง ผกก.ป.สน.เพชรเกษม


งานอานวยการ

พ.ต.ท.นิพทั ธ พลอยเจริญ สว.ธร.สน.เพชรเกษม


สถานภาพกาลังพล สน.เพชรเกษม ระดับ

อัตราอนุญาต คนครอง

ว่าง

ไปช่วย ราชการ

มาช่วย ราชการ

ปฏิบัติจริง

ชั้นสัญญาบัตร

57

35

22

-

-

35

202

138

64

6

-

132

ชั้นประทวน

หมายเหตุ


สถานภาพ ครุภัณฑ์ สน.เพชรเกษม ประเภท

จานวน ใช้ งานได้

ชารุ ด

หมายเหตุ

รถยนต์

11

11

-

รถจักรยานยนต์

112

112

-

เรื อยนต์

-

-

-

รถเช่ า

5

5

-

เครื่ องคอมพิวเตอร์

4

4

-

ปื นพก

24

24

-

กระสุน 3,000 นัด

ปื นลูกซอง

3

3

-

กระสุน 400 นัด

ปื นเย็ม 16

5

5

-

กระสุน 2,700 นัด

เสือ้ เกราะ

6

6

-

วิทยุมือถือ

61

59

2

วิทยุหวิ ้ ถือ

2

1

1

วิทยุตดิ รถยนต์

7

7

-


ข้ อมูลท้ องถิ่นและสถานภาพ อาชญากรรม สน.เพชรเกษม


ลักษณะภูมิประเทศ/ข้อมูลท้องถิ่น 1. มีพื้นที่รับผิดชอบ ทัง้ หมด 19.666 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือ จด สน.หลักสอง ทิศใต้ จด สน.บางขุนเทียน และ สน.บางบอน ทิศตะวันออก จด สน.ภาษีเจริญ ทิศตะวันตก จด สน.หนองแขม 2. ประชากร 103,106 คน (แขวงบางแค , แขวงหลักสอง) - ชาย 48,579 คน - หญิง 54,527 คน เฉลี่ย กาลังตารวจ 1 นาย ต่อประชากร 603 คน


3. ชุมชน 4. ธนาคาร 5. ร้านทอง 6. ร้านค้าสะดวกซื้อ 7. ห้างสรรพสินค้า 8. สถานีบริการน้ามัน 9. สถานบริการ

26 21 21 32 4 16 4

ชุมชน แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง แห่ง

10. สถานศึกษา - ระดับมัธยมศึกษา - ระดับประถมศึกษา

3 แห่ ง 11 แห่ ง


11. วัด 2 แห่ง 12. โบสถ์คริสต์ 3 แห่ง 13. ถนนสายสาคัญ - ถนนกาญจนาภิเษก - ถนนสุขาภิบาล 1 (บางแค – บางบอน) - ถนนพัฒนาการ (เทอดไท) - ถนนกัลปพฤกษ์ - ถนนเพชรเกษม 69


14. โรงงานอุตสาหกรรม 61 แห่ง - ขนาดใหญ่(คนงาน 100 คนขึ้นไป) - ขนาดกลาง(คนงาน 50-100 คน) - ขนาดเล็ก(คนงานไม่เกิน 50 คน) 15. สถานที่ราชการ 6 แห่ง 16. โรงพยาบาล / สถานพยาบาล / คลินิก 17. ท่ารถเมล์ 18. ท่าเรือ 19. หมู่บ้านจัดสรร 46 หมู่บ้าน 20. อพาร์ทเม้นท์ 21. โรงรับจานา 22. คิวรถจักรยานยนต์รับจ้าง

21 แห่ง 18 แห่ง 22 แห่ง 20 แห่ง 2 แห่ง 4 แห่ง 78 แห่ง 3 แห่ง 62 แห่ง


โครงสร้างสถานีตารวจ (รูปแบบที่ 2) ตามคาสั่ง ตร.ที่ 655/2550 ลง 17 ต.ค.2550

สน. ด้ านป้องกัน และปราบปราม งานอานวยการ

- งานปกครองป้องกัน - งานจราจร

ด้ านสืบสวนสอบสวน - งานสืบสวนสอบสวน - พนักงานสอบสวน


ด้านป้องกันและปราบปราม

พ.ต.ท.ไพโรจน์ ไตรธรรม รอง ผกก.ป. สน.เพชรเกษม


งานปกครองป้องกัน

พ.ต.ท.สมพงษ์ สี ชานิ พ.ต.ท.สุ รเดช อรรถพิจารณ์ พ.ต.ท.กนกศักดิ์ สุ มงคล พ.ต.ท.ภูเมศ อั้งสุ วรรณกูล สวป.(2-1)สน.เพชรเกษม สวป.(2-2)สน.เพชรเกษม สวป.(2-3)สน.เพชรเกษม สวป.(2-4)สน.เพชรเกษม


งานปกครองป้องกัน สน.เพชรเกษม กาลังพล สัญญาบัตร 12 ประทวน 124 กาลังพลประกอบด้วย 1. สวป. 4 2. รอง สวป. 7 2.1 ทาหน้าที่ หน.สายตรวจ 6 2.2 ทาหน้าที่ หน.ตชส. 1

นาย นาย

นาย นาย นาย นาย


3. สายตรวจรถยนต์ 4. สายตรวจรถจักรยานยนต์ 5. สายตรวจเดินเท้า 6. ธุรการ 7. เจ้าหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหา 8. พนักงานวิทยุ 9. เสมียนประจาวัน 10. เจ้าหน้าที่พิมพ์มือ 11. ประชาสัมพันธ์

4 40 7 3 4 4 4 1 1

นาย นาย นาย นาย นาย นาย นาย นาย นาย


การจัดกาลังพลสายตรวจ จัดสายตรวจออกเป็น 4 ชุดปฏิบัติการ แต่ละชุดประกอบด้วย - สายตรวจรถยนต์ 1 สาย - รถจักรยานยนต์ 5 สาย โดยถือปฏิบัติรูปแบบการจัดสายตรวจของกองบัญชาการ ตารวจนครบาล ออกตรวจพื้นที่ตลอด 24 ชั่วโมง


แบ่ งพืน้ ทีอ่ อกเป็ น 8 เขตตรวจ จัดสายตรวจ จยย. ออกเป็ น 5 สาย


การประชุมชี้แจงข้อราชการ/อบรมกวดขันระเบียบวินัย กาหนดแผนการปฏิบัติตามสถานการณ์


การตรวจอาวุธปืน และซักซ้อมยุทธวิธี ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่


ตรวจสอบยานพาหนะก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่


จัดสายตรวจเดินเท้ า เพือ่ ประจาตามจุดเสี่ ยง จานวน 3 แห่ ง


งานจราจร พ.ต.ท.พัฒนา คุ้มวงศ์ สว.จร.สน.เพชรเกษม


ร.ต.อ.วรวิช บุญยงค์

ร.ต.อ.สันติ ประทุมรัตน์

รอง สว.จร.สน.เพชรเกษม

รอง สว.จร.สน.เพชรเกษม

ประกอบด้ วย... รอง สว.จร.

2 นาย

ผบ.หมู่ (จร.) 30 นาย


ข้อมูลด้านยานพาหนะ   

รถยนต์สายตรวจจราจร 1 คัน รถยก - คัน รถจักรยานยนต์ 30 คัน


สถิติการจับกุมผู้กระทาผิด ปี 2551 เดือน

ขับรถขณะเมาสุรา/ราย

พ.ร.บ.จราจร/ราย

รวม

มกราคม

67

2,116

2,183

กุมภาพันธ์

39

2,210

2,249

มีนาคม

39

2,982

3,021

เมษายน

35

2,189

2,224

พฤษภาคม

41

2,152

2,193

มิถุนายน

43

2,255

2,298

กรกฎาคม

42

2,178

2,220

สิงหาคม

18

2,005

2,023

กันยายน

15

1,868

1,883

ตุลาคม

0

2,227

2,227

พฤศจิกายน

32

2,410

2,442

ธันวาคม

17

2,304

2,321


สถิติการจับกุมผู้กระทาผิด ปี 2552 เดือน

ขับรถขณะเมาสุรา/ราย

พ.ร.บ.จราจร/ราย

รวม

มกราคม

24

1,881

1,905

กุมภาพันธ์

22

1,512

1,534

มีนาคม

32

1,124

1156

เมษายน

25

521

546

พฤษภาคม

24

532

556

มิถุนายน

17

801

818

กรกฎาคม

18

1,732

1,750

สิงหาคม

17

1,525

1,542

กันยายน

14

1,459

1,474

ตุลาคม

17

1,355

1,372

พฤศจิกายน

17

1,511

1,528

ธันวาคม

16

1,216

1,232


สถิติการจับกุมผู้กระทาผิด ปี 2553 เดือน

ขับรถขณะเมาสุรา/ราย

พ.ร.บ.จราจร/ราย

รวม

มกราคม

29

939

968

กุมภาพันธ์

22

692

714

มีนาคม

7

462

469

เมษายน

9

238

247

พฤษภาคม

4

452

456

มิถุนายน

7

911

918

กรกฎาคม

4

1,104

1,108

สิงหาคม

8

927

935

กันยายน

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม


โครงการอบรมอาสาจราจร


โครงการครู 5 นาที


โครงการยุวชนจราจร


โครงการนาความรู้สู่ประชาชน


โครงการเตือนก่อนจับ


ด้านสืบสวนสอบสวน

พ.ต.ท.สมเกียรติ เริงหิรัญ รอง ผกก.สส.สน.เพชรเกษม


งานสืบสวน

พ.ต.ท.นครินทร์ งามถ้ อย สว.สส.สน.เพชรเกษม


งานสืบสวน รองสารวัตรเป็ นผู้ควบคุมการปฏิบตั ขิ องชุดปฏิบตั กิ าร 3 นาย

ร.ต.อ.สนธยา เรืองอนันต์

ร.ต.อ.สมเกียรติ สุพัฒน์ทรงฤทธิ์

ร.ต.ท.พงศกร พวงคา

รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม

รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม

รอง สว.สส.สน.เพชรเกษม


การจัดกาลังพลของงานสืบสวนสอบสวน - ชุดปฏิบัติการจานวน 2 ชุด จานวน 15 นาย - ชุดปฏิบัติการที่ 1 - ชุดปฏิบัติการที่ 2 - งานธุรการสืบสวน - งานส่งหมาย

จานวน 6 นาย จานวน 6 นาย จานวน 3 นาย จานวน 1 นาย (อยู่ในชุด 2)


สถิตเิ ปรียบเทียบผลการจับกุมคดีค้างเก่ า 4 กลุ่ม เดือน มกราคม – ธันวาคม 2551

มกราคม – ธันวาคม 2552 มกราคม – 31 ส.ค. 2553

คดีกลุ่ม 1 คดีกลุ่ม 2 คดีกลุ่ม 3 คดีกลุ่ม 4

รวมทั้งสิ้น

1 2 4 3 10 1 11 11 12 35 - 8 13 1 22


งานสอบสวน สถานภาพกาลังพล พนักงานสอบสวน ( สบ 3 ) พนักงานสอบสวน ( สบ 2 ) พนักงานสอบสวน ( สบ 1 ) เจ้ าหน้ าทีธ่ ุรการ งานสอบสวน

6 1 9 5

นาย นาย นาย นาย


สถิติสานวนการสอบสวน ปี 2550 จานวน ปี 2551 จานวน ปี 2552 จานวน 1 ม.ค. – 31 ส.ค.53 จานวน

1,917 2,119 2,057 1,204

คดี คดี คดี คดี


สานวนการสอบสวนค้าง ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552

จานวน จานวน จานวน

-

คดี คดี คดี


1. การตั้งจุดตรวจค้น , จุดสกัด

โดยกาหนดเวลา สถานที่ให้ เหมาะสมกับสถานภาพอาชญากรรม


2. การเพิ่มจุดตรวจตู้แดง


3. การตรวจยึดรถต้องสงสัย

ผลการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ ต้องสงสั ย ปี 2551 จานวน 581 คัน ปี 2552 เดือน มี.ค. 117 คัน เดือน เม.ย. 161 คัน เดือน พ.ค. 269 คัน เดือน มิ.ย. 274 คัน เดือน ก.ค. 416 คัน เดือน ส.ค. 380 คัน 1 – 10 ก.ย. 122 คัน


4. การให้ความรู้แก่ชุมชนในการป้องกันตนเอง


5. การจัดตั้งเครือข่ายแจ้งข่าวอาชญากรรม มีการจัดตั้งเครือข่ายแจ้งข่าวอาชญากรรม ทั้งใน

ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการประเภท ต่าง ๆ และกลุ่มบุคคลหลากหลายอาชีพ


โครงการฝากบ้านไว้กับเพื่อนบ้าน ณ หมู่บ้านร่มเย็น 24 มรกาคม 2553


6. เพิ่มมาตรการคุ้มครองเด็กและเยาวชน

หลังเวลา 22.00 น.ออกตรวจสอบตามสถานที่ที่เด็ก เยาวชน อาจจะมั่วสุม และนาตัวไป สน.เพื่อแจ้งผู้ปกครองรับตัวกลับที่พัก


7. มาตรการจัดระเบียบสถานบริการ , มาตรการตีวงสุรา

ร่ วมกับส่ วนราชการที่เกีย่ วข้ อง เข้ าตรวจสอบอย่ างสมา่ เสมอ


8. การซักซ้อมการเข้าจุดก้าวสกัดจับของเจ้าหน้าที่ตารวจ

หยุดสั งเกตการณ์ ในจุดล่ อแหลม


9. การระดมกวาดล้างอาชญากรรม

ประกอบกาลังจากสายงานต่ าง ๆ ใน สถานีตารวจ และอาสาสมัคร เข้ าปิ ดล้ อมตรวจค้นเป้าหมาย


การระดมกวาดล้างอาชญากรรม


10. การเร่งรัดจับกุมคดีค้างเก่า ให้ฝ่ายสืบสวนเร่งรัดจับกุมคดีค้างเก่า

โดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน  เร่งรัดหมายจับค้างเก่า  เปลี่ยนหมายจับ ปี 39-45 ให้เป็น ปัจจุบัน


ผลการปฏิบัติงานของสถานีตารวจ ทั้ง 6 ด้าน 1. ด้านบริหารและบริการทั่วไป 2. ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา 3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน 4. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร 5. ด้านการพัฒนาตารวจและครอบครัว ตามแผนพัฒนางานจเรตารวจแห่งชาติ 6. ด้านการฝึกยุทธวีธีตารวจ

ผลตรวจราชการของ จต. เมื่อ 18 มี.ค.52 = 81.05 %


ผลการตรวจราชการประเมินผลโครงการพัฒนาสถานีตารวจเพื่อประชาชน ประจาปี 2552 สน.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากลว่า ร้อยละ 70 ในทุกด้าน 1. ด้านบริหารและบริการทั่วไป ไม่ต่ากว่า 14 คะแนน 2. ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา ไม่ต่ากว่า 24.5 คะแนน 3. ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ต่ากว่า 24.5 คะแนน 4. ด้านการควบคุมและจัดการจราจร ไม่ต่ากว่า 7 คะแนน สน.เพชรเกษม ได้ผลการประเมิน ดังนี้ 1. 2. 3. 4.

ด้านบริหารและบริการทั่วไป ด้านการอานวยความยุติธรรมทางอาญา ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการควบคุมและจัดการจราจร

ได้ ได้ ได้ ได้

13.3/20 24.9/35 23.8/35 8.3/10

(ไม่ผ่าน) (ผ่าน) (ไม่ผ่าน) (ผ่าน)


ผลการปฏิบัติ ตามแผนพัฒนาสานักงานตารวจแห่งชาติ


แผนพัฒนาตารวจและครอบครัว ให้มีอุดมการณ์แห่งชีวิต มีรูปแบบ วิ ถี ชี วิ ต ที่ ดี ง าม และมี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี และเพื่ อ ร่ ว มมื อ กั น ผสมงาน ประสานใจ ในการปฏิบัติงาน


แผนพัฒนาตารวจและครอบครั ว


แผนพัฒนาองค์ กร - หน่ วยงาน เพื่อพัฒนาโครงสร้ างองค์ก ร ให้มี ความพร้อม สามารถรองรับการปฏิ บัติงานให้บังเกิดประสิทธิภาพ สูงสุด

ศูนย์ ปฏิบตั ิการสั่ งการและควบคุม

Command and Control Operations Center


แผนพัฒนาระบบงาน เพื่อพัฒนางานให้เป็นระบบที่ถูกต้อง ครอบคลุม การปฏิบัติในทุกๆ ด้าน เหมาะสม ทันสมัยและมีคุณภาพ รวมทั้งสร้าง ความเข้าใจให้แก่ข้าราชการตารวจ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่าง ถูกต้องรวดเร็ ว เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์สูงสุด ตามพันธกิจหลักที่ สาคัญยิ่ง ของสานักงานตารวจแห่งชาติดังกล่าวข้างต้น

โครงการฝึ กทบทวนเจ้ าหน้ าที่ตารวจสายตรวจ ดาเนินการตลอดปี งบประมาณ 2553


แผนพัฒนาตารวจและครอบครัว

โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการตารวจ ดาเนินการเมื่อ 13 ตุลาคม 2552


โครงการตรวจเยี่ยมอาคารพักอาศัยข้ าราชการตารวจ บก.น. 9 (บางแค) ดาเนินการเมื่อ 16 ตุลาคม 2552


โครงการสานสั มพันธ์ ครอบครัวข้ าราชการตารวจ สน.เพชรเกษม ดาเนินการเมือ่ 24 มกราคม 2553


โครงการอาหารกลางวัน ดาเนินการ ตลอดปี งบประมาณ 2553


โครงการบริจาคโลหิต ดาเนินการเมือ่ 18 ธันวาคม 2552


แผนพัฒนาองค์กร - หน่วยงาน

ก่อนปรับปรุง

หลังปรับปรุง

โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ าการ ดาเนินการเมือ่ 10 ตุลาคม 2552


ปรับปรุงสภาพภายนอกสถานที่ทาการ

ก่ อนปรับปรุ ง

หลังปรับปรุ ง


โครงการพัฒนาเพิม่ พูนความรู้ แก่ ข้าราชการตารวจ ดาเนินการเมือ่ 1 กุมภาพันธ์ 2553


ศูนย์ปฏิบัติการ สถานีตารวจนครบาลเพชรเกษม ส่วนบังคับบัญชา พ.ต.อ.อนุชา อ่วมเจริญ ผกก. เป็น ผู้อานวยการ พ.ต.ท.สมเกียรติ์ เริงหิรัญ

พ.ต.ท.ไพโรจน์ ไตรธรรม

รอง ผกก.สส. เป็นรองผู้อานวยการ

รอง ผกก.ป. เป็นผู้ช่วยผู้อานวยการ

ส่วนอานวยการ รอง ผกก.ป. เป็นหัวหน้า ฝ่ายกาลังพล (สว.ธร.)

ฝ่ายข่าว (สว.สส.)

ฝ่ายแผน (สวป.)

ฝ่ายส่งกาลังบารุง (สว.ธร.)

สว.ทุกนาย เป็นผู้ช่วย ฝ่ายประชาสัมพันธ์ (สวป.) ฝ่ายกฎหมายสอบสวน (พ.ต.ท.ผะอบ)


โครงการ พงส. ทาหน้าที่ที่ปรึกษาประจาชุมชน


โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด

ดาเนินการตลอดปี งบประมาณ 2553


โครงการโรงเรี ยนสีขาว


การป้องกันอาชญากรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน

โครงการ คณะทางาน กต.ตร.ชุมชน ดาเนินการเมือ่ 19 กุมภาพันธ์ 2553


แนวทางการมีส่วนร่วม  กต.ตร.สน.  คณะทางาน กต.ตร.ชุมชน

 อาสาสมัครภาคประชาชน (ตารวจบ้าน) (กองปราบอาสา)

(สมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม) (สมาชิกเหยี่ยวเวหา) (อาสาสมัครบรรเทาฯ)  ภาคราชการอื่น (อป.พร.) (ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย) (เจ้าหน้าที่เทศกิจ) (สถานศึกษาในพื้นที)่


การแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน - ด้า นกาลัง พล ใช้วิธีทาคนน้อยให้เป็ นคนมาก , แสวงหาความร่วมมือจาก ประชาชนในการร่วมออกตรวจตราและแจ้งข่าว - ด้านงบประมาณ ใช้มาตรการประหยัดพลังงาน ควบคุมการเบิกจ่าย การ จัดซื้อจัดจ้าง เพียงเฉพาะเท่าที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน - ด้านวัสดุอุปกรณ์ ใช้มาตรการประหยัด การนากลับมาใช้ใหม่ แสวงหา ความร่วมมือจากภาคเอกชนช่วยสนับสนุน - ด้านการบริหารจัดการ จัดการประชุมหารือ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทั้ง ระหว่างข้าราชการตารวจ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน


มุ่งสู่เป้าหมาย บริหารงานของตารวจนครบาลให้เป็นหน่วยที่มี มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณสูง มีความเป็น มืออาชีพในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและการ รักษาความสงบเรียบร้อยในสังคม จนเป็นที่เชื่อมั่นและ ศรัทธาของประชาชน...


จบการนาเสนอ

ตมอ เพชรเกษม  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you