Page 1

โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุกับ การแก้ไขและ ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สภ. เมืองพะเยา ผลการดาเนินการตามโครงการพัฒนาระบบงาน สืบสวนอุบัติเหตุเพื่อแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทาง ท้องถนน


สืบเนื่องจาก ผู้บังคับการ ตารวจ ภูธรจังหวัดพะเยา ได้อนุมัติ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ระบบการสืบสวนอุบัติเหตุกับการ แก้ไขและ ป้องกันอุบัติเหตุทางท้องถนน และได้ทาการอบรมเชิง ปฏิบัติการตมโครงการเมื่อ วันที่ 28 มีนาคม 255 4 นั้น

สภ. เมืองพะเยา ได้มีคาสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขและ ป้องกัน อุบัติเหตุทางถนน (กปถ.)ระดับ อาเภอขึ้น โดยมีคณะกรรมการ ตารวจกับภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ตามคาสั่งที่ 151 /2554ลง 29 มีนาคม2554 เป็นคณะทางาน ประสาน กรปฏิบัติงานและจัดให้มกี ารประชุมร่วมกันเดือนละครั้ง


  

      

คาสั่ง สถานีตารวจภูธรเมืองพะเย ที่ ๑๕๑ / ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ( กปถ. ) สถานีตารวจภูธรเมือง พะเยา +++++++++++++++ ตามที่สานักงานตารวจแห่งชาติ ได้จัดทาโครงการ “ การพัฒนาระบบงาน สืบสวนอุบัติเหตุเพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ “ ขึ้นโดยตารวจภูธร ภาค ๕ เป็นหน่วยงานหลักที่ทาหน้าที่รับผิดชอบขับ เคลื่อนโครงการดังกล่าวให้บรรลุวัตถุประสงค์ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์สาคัญอยู่ ๓ ประการ คือ ๑. เพื่อ พัฒนาระบบข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนระดับพื้นฐานที่(แต่ละ สภ.)ให้มีประสิทธิภาพ ๒. เพื่อพัฒนา กระบวนการมีส่วนร่วมระหว่างตารวจกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และภาคประชาชนในรูปแบบ ของคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนระดับอาเภอและจังหวัดในการทาหน้าที่ วิเคราะห์ วางแผนและดาเนินการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนโดยใช้ข้อมูลที่ได้รับจาก ระบบการสืบสวนอุบัติเหตุทางถนนเป็นพื้นฐานที่สาคัญ ๓. เพื่อใช้ข้อมูลจากระบบการสืบสวน อุบัติเหตุทางถนนในการกาหนดนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุ ทางถนนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างยังยืน และตารวจภูธรจังหวัดพะเยา ได้จัดอบรม เชิงปฏิบัติการตามโครงการดังกล่าวไปแล้ว ดังนั้นจึงเห็นควรแต่งตั้งให้ผมู้ ีรายชื่อดังต่อไปนี้.  ๑. พันตารวจเอก บัญญัติ เนตรสุวรรณ์ ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา เป็นประธานกรรมการ ๒. พันตารวจโท คมสันต์ สะอาดล้วน รอง ผู้กากับการ(ป.)สถานีตารวจภูธร เมืองพะเยา เป็นรองประธานกรรมการ ๓. พันตารวจโท เฉลิมชาติ ยาวิชัย รองผู้กากับการสืบสวนสอบสวน เป็นรองประธานกรรมการ ๔. พนักงานสอบสวน สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยาทุกนาย เป็นกรรมการ ๕. พันตารวจโทสุพสิทธิ์ สืบแสน สารวัตรจราจร สภ.เมืองพะเยา เป็นกรรมการ


เพื่อจะได้กาหนดแนวทางแก้ไขป้องกันอุบัติเหตุทางถนนแบบ

บูรณาการ โดยเริ่มดาเนินการ ตั้งแต่ 1เมษายน255 เป็นต้นไป ต่อมาวันที่ 22 เมษายน 2552 ได้รับความอนุเคราะห์จาก ริษัท กลางฯ โดยผู้จัดการอาวุโส สาขาพะเยา และคณะจากสานักงาน ใหญ่ นาส่งแบบรายงานงานสืบสวนอุบัติเหตุจราจร พร้อมมา ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุจราจร จาก เว็บไซต์ให้กับคณะกรรมการตามคาสั่งเละเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ที่ห้องประชุม


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุม สภ. เมืองพะเยา คณะกรรมการได้ร่วมกันประชุม สรุป ปัญหาและสาเหตุการเกิดอุบตั ิเหตุ ระหว่างดาเนินการ และร่วมกันหาแนวทางแก้ไข


เหตุเกิดเมื่อวันที่ 3 พ.ค.2554 เวลาประมาณ 01.15 น. พ.ต.ท.อเนก บางวัน พงส.(สบ๒)พนักงานสอบสวนเวรฯ รับแจ้งเหตุ มีอุบัติเหตุรถชนกัน ที่ ถนนพหลโยธิน สายพะเยา – ลาปาง ฝั่งขาล่อง บริเวณก่อนถึงปั๊มนามัน ปตท. บ้านแม่ตา ต.แม่ตา อ.เมืองพะเยา จึงร่วมกับพวกออกไปตรวจที่เกิดเหตุ พบ รถยนต์สิบล้อพ่วง หมายเลขทะเบียน จอดชะลอ อยู่ไหล่ทางด้านซ้ายของถนน หันหน้าไปทาง จ.ลาปาง มีนายอนนท์ ปทุมานน์ ที่อยู่ 136 หมู่ 6 ต.วังน้าเย็น อ.ศรีประจันท์ จ.สุพรรณบุรี แสดงตัวเป็นผู้ขับขี่ ท้ายรถยนต์ พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน งคย- 473 ชลบุรี และศพ นางเบญจวรรณ พุทธ รรม อายุ 37 ปี ที่อยู่ 21 หมู่ ต.จาป่าหวาย อ.เมืองพะเยา นอนตายอยู่บน ไหล่ถนน จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุ พบว่าก่อนเกิดเหตุมีฝนตก และขณะเกิดเหตุ ฝนยังตก ปลอยๆ อยู่


จากการสอบสวนนายอนนท์ ฯ ผู้ขับขี่รถยนต์สิบล้อพ่วง ก่อนเกิด เหตตนได้ขับรถยนต์มาจากทางจ.เชียงราย ถึงที่เกิดเหตุได้ชะลอรถเพื่อต่อคิว จากรถยนต์สิบล้อพ่วงคันที่อยู่ด้านหน้าของตน เข้าเติมแก๊ส ที่ปั๊มน้ามัน ปตท. แม่ตา ได้มีเสียงรถรถยนต์ถูกกระแทกด้านหลังของตน จึงลงไปดูพบว่า พบผู้ ขับขี่เป็นผู้หญิงขับรถจักรยานยนต์ ล้มนอนอยู่บนถนน เลือดไหลออกทาง ศรีษะ จึงตรวจดูพบว่าเสียชีวิตแล้ว

จึงร่วมกับพวกตรวจวัด จัดทาแผนที่เกิดเหตุไว้พอสังเขป เพื่อประกอบการดาเนินตามคดี จร. 146/2554


ตัวอย่างคดีอุบัติเหตุจราจร


ผู้ขับขี่รถยนต์สิบล้อพ่วง


ที่ประชุ ม ได้สรุปมีความเห็นร่วมกันว่าสาเหตุของอุบตั ิเหตุที่ เกิดขึ้น สาเหตุหลักมาจากผู้ขับขี่ขาดวินัยการจราจร รองลงมาเป็นการขับ รถในขณะเมาสุรา และสาเหตุอื่นอีกๆ ที่ประชุมจึงมีมติขอความร่วมมือไป ยัง โรงพยาบาล กรณีเกิดอุบัติเหตุจราจรผู้ขับรถเข้ารับการรักษาขอให้แพทย์ เวรตรวจหาแอลกอฮอล์ในร่างกายไว้ให้ปรากฏในรายงานการตรวจรักษาไว้ เพื่อ พงส.จะได้ประกอบคดีต่อไป สภ.เมืองพะเยา จึงได้ทาหนังสือขอความร่วมมือไปยัง รพ. แล้ว


คณะกรรมการร่วมกันประชุมเพื่อวิเคราะห์ปัญหา และ สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ ณ ห้องประชุม สภ.เมืองพะเยา เมื่อ 3 พ.ค. 3554 เวลา 10.00 น.


• • • • • • • •

• • • • • •

ที่ พย ๐๑๒๙(ส)/๑๑๖๗

สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา ถนนดอนสนาม จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง ขอความร่วมมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายผู้เข้ารับการรักษา เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลพะเยา อ้างถึง คาสั่งตารวจภูธรจังหวัดพะเยา ที่ ๘๗/๒๕๕๔ ลง ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และคาสั่งสถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา ลง ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๔ สิ่งที่ส่งมาด้วย ตามคาสั่งที่อ้างถึง ตารวจภูธรเมืองพะเยา ได้จัดตัง้ ศูนย์อานวยกานจราจรและลดอุบัตเิ หตุทางถนน และคณะกรรมการติดตามโครงการกวด ขัดวินัยจราจร และลดอุบตั ิเหตุของตารวจภูธรจังหวัดพะเยา (หยุดความตายด้วยวินัยจราจร)เพื่อการแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างบูรณาการ ในระดับจังหวัด เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนงานแบบมีส่วนร่วมการรับรูป้ ัญหาและหาแนวทางแก้ไขการเกิดอุบัติเหตุ ทางถนนดังกล่าว สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยาจึงได้มีคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานระหว่างตารวจกับเครือข่ายภาคีทงั้ ภาครัฐและภาคประชาชนในรูปแบบคณะ กรรม การขึ้น ระดับอาเภอ(กปถ.) เพื่อดาเนินการตามโครงการ ฯ โดยเริ่มดาเนินการตามโครงการแล้ว เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕๕๔ และต่อมา เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๔ คณะกรรมการแก้ไขปัญหาและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน(กปถ.) ระดับอาเภอ ได้ร่วมกันประชุมสรุปวิเคราะห์หาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข จากตัวอย่าง อุบัติเหตุทเี่ กิดขึ้นจริงๆ ตัง้ แต่เริ่มโครงการเป็นต้นมา ที่ประชุมได้มีมติ พอสรุปสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุที่เกิดทางถนน อันเนือ่ งมาจากผู้ขบั ขี่รถทีป่ ระสบอุบัติเหตุ ขับรถขาดวินัยการจราจร ไม่ค่อยปฏิบัติตามกฏจราจร และขับรถในขณะเมาสุรา เป็นสาเหตุหลักๆ ของการเกิดอุบัติเหตุจราจร เพื่อให้ลดปัญหาการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจรอย่าง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม และการแก้ไขปัญหาการการเกิด อุบัติเหตุ ที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขและป้องกันอุบตั ิเหตุทางถนน(กปถ.)ระดับอาเภอ มีมติ เรียนขอความร่วมมือมายังท่าน หากมีการเกิดอุบัติเหตุทางการจราจร ในเขต ท้องที่อาเภอเมืองพะเยา ผู้ขบั ขีท่ ไี่ ด้รับบาดเจ็บเข้ามา หรือถูกส่งตัวเข้ามารับการรักษายัง โรงพยาบาลพะเยา ขอความกรุณาแพทย์เวร ตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายของผู้ เข้ารับการรักษา ไว้ให้ปรากฏในรายงานการตรวจไว้ด้วย เพื่อพนักงานสอบสวนจะได้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป จักขอบ พระคุณยิ่ง ขอแสดงความนับถือ พันตารวจโท เฉลิมชาติ ยาวิชยั ( เฉลิมชาติ ยาวิชัย ) รองผู้กากับการ สืบสวนสอบสวน/ปฏิบัตริ าชการแทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา


การแก้ไขปัญหาการจราจร บริเวณปั๊มน้ามัน ปตท.วันสิริ


ใช้รถยนต์ 601 ประกาศประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับการจอดรถ


สารวัตรจราจร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จราจร แจกเอกสารประชาสัมพันธ์การจอดรถ


เรียน ผู้ขับขี่รถบรรทุกที่มาจอดพักรถเพื่อเติมเชื้อเพลิงทุกท่าน(ก๊าซ NGV) ด้วยในบริเวณถนนตั้งแต่แยกทางเข้าแม่ตาสายในไปจนถึงบริเวณหน้าศูนย์โตโยต้า พะเยา จะมี รถบรรทุกมาจอดในบริเวณไหล่ทางเพื่อรอเติมเชื้อเพลิงที่ปั๊มน้ามัน ปตท.วันสิริ ทาให้ผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณ ดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนและเกิดอุบัติเหตุขึ้นบ่อยครั้ง ทาให้มีผู้บาดเจ็บและชีวิต ซึ่งสาเหตุเกิดเนื่องมาจาก การจอดรถบริเวณขอบทางของรถบรรทุกเพื่อรอเติมเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการกีดขวางช่องวิ่งของรถจักรยานยนต์และ ปิดบังเส้นทางเข้าออกของบริษัทและร้านค้าต่างๆที่อยู่ในบริเวณนี้ งานจราจร สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจอดรถรอเพื่อเติมเชื้อเพลิง ดังนี้ ๑.ห้ามจอดรถกีดขวางทางเข้าออกบริเวณหน้าบริษัทหรือร้านค้าที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว ๒.การจอดรถเพื่อรอเติมเชื้อเพลิงทุกครั้งโปรดติต่อที่ปั๊มน้ามันวันสิริ เพื่อขอทราบวิธีปฏิบัติใน การจอดรถ ๓.รถที่มาจอดเป็นคันหลังสุดให้เปิดสัญญาณไฟบริเวณท้ายรถไว้ และทาเครื่องหมายหรือ สัญญาณห่างจากท้ายรถไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ๔.ปฏิบัติตามระเบียบของปั๊มน้ามันวันสิริและกฎหมายจราจรว่าด้วยการจอดรถและการขับรถ โดยเคร่งครัด หากฝ่าฝืนจะเดินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด ด้วยความปรารถนาดี จาก งานจราจร สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา

เอกสารประชาสัมพันธ์การจอดรถ


สารวัตรจราจร ชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตั้งสัญญาณไฟวับวาบและวางกรวยยางจราจร แก่ผู้ขับขี่รถที่มาจอดรอเพื่อเติมเชื้อเพลิง(ก๊าซ NGV)


มอบกรวยยางจราจรและไฟวับวาบ แก่ปั๊มน้ามันวันสิริเพื่อนาไปใช้ใน การแก้ไขปัญหาจราจร


โครงการถนนตัวอย่างที่ต้องสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และ โครงการรณรงค์เพื่อสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์


การดาเนินการ 1.กาหนดให้ถนนตั้งแต่แยกประตูชัย ผ่านหน้า สภ. ผ่านหน้าตลาด จนถึงแยกประตูเหล็ก เป็นถนนตัวอย่างที่ต้องสวมหมวกนิรภัย 100 % โดยกานดอัตราค่าปรับเป็นจานวนสูงสุด สาหรับผู้ฝ่าฝืนไม่สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และผู้ซ้อนท้าย คือ 500 บาท

จึงขอความร่วมมือ ดังนี้ -ให้ข้าราชการตารวจในสังกัดสวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งอยู่ในและ นอกเครื่องแบบพร้อมทั้งแจ้งให้สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตามด้วย - กรณีที่การว่ากล่าวตักเตือนในการออกใบสั่งบริเวณถนนตัวอย่างของผู้ไม่สวมหมวกนิรภัย ขอให้พิจารณาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้การดาเนินการตามโครงการบรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากโครงการดังกล่าวอยุ๋ในการติดตามผลการปฏิบัติของ พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยจิต รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา โดยให้รายงานความคืบหน้าเป็นระยะ


การดาเนินการ 2.ดาเนินการติดตั้งป้ายถนนตัวอย่างฯและป้ายรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% โดยขอรับ การสนับสนุนงบประมาณจากภาคเอกชน

ถนนตัวอย่าง

ที่ต้องสวมหมวกนิรภัย

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ตั้งแต่แยกประตูชัยถึงแยกประตูเหล็ก

ตามนโยบาย ปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริม การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ของรัฐบาล

ฝ่าฝืนปรับ ๕๐๐ บาท งานจราจร สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา

สนับสนุนโดย บริษัท มาสด้า สินธานี จากัด


การดาเนินการ 3.ดาเนินการขอความร่วมมือสถานศึกษา ส่วนราชการ สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ประชาสัมพันธ์การดาเนินการตามโครงการ

ที่ พย ๐๑๒๙(จร)/

สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา ถนนดอนสนาม จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔

เรื่อง

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์

เรียน ผู้อานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียง ด้วยสถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา ได้จัดทาโครงการ “ ถนนตัวอย่างที่ต้องสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ “โดยกาหนดให้ ถนนบริเวณถนนตั้งแต่แยกประตูชัย ผ่านหน้าสถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา ผ่านหน้าตลาด จนถึงแยกประตูเหล็ก รวมระยะทางประมาณ ๑ กิโลเมตร เป็นถนนตัวอย่างที่ต้องสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ และ โครงการ ” รณรงค์เพื่อสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ “ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการลดปัญหาในการเกิดอุบัติด้านการจราจรที่มีผู้เสียชีวิตหรือทุพลภาพจากการไม่สวมหมวกนิรภัยในขณะขับขี่ รถจักรยานยนต์ รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีในการพิจารณาเห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๔ สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา จึงเรียนมายังท่านเพื่อขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนใน เขตอาเภอเมืองพะเยา ได้รับทราบและปฏิบัติตามกฎหมายโดยสวมใส่หมวกนิรภัยในขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารอย่าง เคร่งครัด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ พันตารวจเอก ( บัญญัติ เนตรสุวรรณ์ ) ผู้กากับการ สถานีตารวจภูธรเมืองพะเยา

งานจราจร โทร (054) 413969


จบการนาเสนอ

ผลการปฏิบัติงานโครงการสืบสวนอุบัติเหตุจราจร เมืองพะเยา  

โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุจราจร

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you