Page 1

ตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.)


ข้อมูลทั่วไป อาเภอปากช่อง ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 85 กิโลเมตร และอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 171 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 1,825.168 ตารางกิโลเมตร หรือ 1,040,312.50 ไร่ อาเภอปากช่องมีประชากรทั้งสิ้น 183,754 คน เป็นชาย 91,501 คน เป็นหญิง 92,253 คน จานวนครัวเรือน 44,250 ครัวเรือน อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ ติดต่อกับอาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอาเภอสีคิ้วและอาเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ทิศใต้ ติดต่อกับอาเภอเมืองนครนายก อาเภอปากพลี จังหวัดนครนายก และอาเภอประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอาเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี กาลังพล สภ.ปากช่อง สัญญาบัตร 22 นาย ประทวน 154 นาย


ผกก.สภ.ปากช่อง + คณะกรรมการ ตมอ.

สวป.สภ.ปากช่อง ควบคุมการปฏิบัติตามโครงการ

สายตรวจรถยนต์

สายตรวจ จยย.

สายตรวจ จราจร

ชุดสืบสวน

ตารวจบ้าน


นายมงคล เขยนอก


นางสาวสุมีนา สกุลโชติ


   

สถิติอาชญากรรมเพิ่มสูงขึน้ ตามอัตรา การเพิ่มขึ้นของประชากรอาเภอปากช่อง

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อายุมาก(45 ปีขึ้น) สุขภาพร่างกาย ขวัญและกาลังใจในการทางาน


๑. อาเภอปากช่อง เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ๒. มีการเพิ่มขึ้นของประชากรจานวนมาก ๓. มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขึ้นของชุมชนเมือง


สารวจสถิติคดีอาชญากรรม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ของ สภ.ปากช่อง

ประเภทคดี อุกฉกรรจ์และ สะเทือนขวัญ ชีวิต ร่างกาย และ เพศ ประทุษร้ายต่อ ทรัพย์

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

รวม

หมายเหตุ

เกิด

จับ

เกิด

จับ

เกิด

จับ

2

1

6

4

4

4

75

53

59

41

54

49 188 143

82

54

57

47

62

58 201 159

เกิด จับ 12

9


 

จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอาชญากรรมตามหลักการของ โครงการ ตมอ. ที่ถูกต้องทั้งในส่วนของตารวจและ อส.ตรบ. จัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. โดยให้ อส.ตรบ. และคณะกรรมการชุมชนที่อยู่ใน เขตดาเนินการตามโครงการ ทาการคัดเลือกสรรหา ในขั้นตอนนี้พบว่านาย มงคล เขยนอก ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานโดยมีคณะกรรมการ ตมอ. ทั้งสิ้น 12 คน ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณะกรรมการ ตมอ. ทาการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม ประเมินผล ร่วมพัฒนาแผนการดาเนินการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ด้วย มิได้ทาหน้าที่เพียงผู้ช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตารวจดังเช่นที่ผ่านมา เท่านั้น


จัดประชุมตารวจร่วมกับมวลชนเพื่อสารวจปัญหาอาชญากรรมและกาหนดพื้นที่ เป้าหมายซึ่งได้ข้อสรุปให้ดาเนินการลดอาชญากรรม 3 เป้าหมาย ดังนี้  คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย  คดีลักทรัพย์ในเคหสถาน  คดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์


ฝึกทบทวนอาสาสมัครตารวจบ้าน สนามบินบ่อฝ้าย อ.หัวหิน จว.ประจวบ ฯ


ฝึกทบทวน ตรบ.บ้านหนองมะค่า อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา


ฝึกทบทวน ตรบ.

อุทยานแห่งชาติ เขาใหญ่


 จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนในพื้นที่เป้าหมาย  จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันปราบปรามในพื้นที่ และเป็นกาลังเสริมในการตั้ง 

   

จุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเส้นทางเข้าออกพื้นที่เป้าหมาย หรือจุดเสี่ยงที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางในการก่อเหตุ จัดสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ออกตรวจในพื้นที่เป้าหมาย ตรวจค้นอาวุธปืน สิ่งเสพติดในสถานบริการในพื้นที่เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเป้าหมาย เพื่อนามาใช้ในการ วางแผนป้องกันหรือจับกุมการกระทาผิด ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในกลุ่มวัยรุ่น


การออกตรวจด้วยรถยนต์ในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองปากช่อง

จับกุมและทาลายแหล่งปลูกกัญชา


จับกุมและท าลายแหล่ งปลูใกนเวลากลางวั กัญชา น การออกตรวจด้ วยรถจั กรยานยนต์


การตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงในเวลากลางคืน


ตรวจค้นวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่น่าจะก่อเหตุร้าย


การเข้าจุดสกัดจับเมื่อได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุ สภ.ปากช่อง

จับกุมและทาลายแหล่งปลูกกัญชา


จับกุมผู้ต้องหาลักรถจักรยานยนต์ ภายใน 10 นาทีหลังเกิดเหตุ


จับกุม ผู้ต้องหา พกพาอาวุธ ปืน(ปากกา


ตรวจหาสารเสพติดกลุ่มเยาวชนเป้าหมาย


จับกุมและทาลายแหล่งปลูกกัญชา


จับกุมขบวนการลักรถจักรยานยนต์


ตารางที่ 1 สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ.ระหว่างปี พ.ศ.2552 และ2553

พื้นที่เป้าหมาย

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

รวม

แผนป้องกันการ ประทุษร้ายต่อชีวติ และร่างกาย

2552

5

3

5

4

17

2553

0

0

3

1

4

ผลเปรียบเทียบ เพิ่ม/ลด

ลด

ลด

ลด

ลด

ลด


ตารางที่ 1 สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ.ระหว่างปี พ.ศ.2552 และ2553

พื้นที่เป้าหมาย

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

รวม

แผนป้องกัน การลักทรัพย์ ในเคหสถาน

2552

6

4

4

6

20

2553

0

0

3

0

3

ผลเปรียบเทีย ลด บ เพิ่ม/ลด

ลด

ลด

ลด

ลด


ตารางที่ 1 สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ.ระหว่างปี พ.ศ.2552 และ2553

พื้นที่เป้าหมาย

ปีพ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

พ.ย.

รวม

แผนการป้องกันการ ลักทรัพย์ รถจักยานยนต์

2552

1

0

0

0

1

2553

0

0

1

1

2

ผลเปรียบเทียบ เพิ่ม/ลด

ลด

-

เพิ่ม

เพิ่ม

เพิ่ม


คณะกรรมการ ตมอ. และ อส.ตร. มีจิตอาสาในการทางานป้องกันและ ลดอาชญากรรมในอาเภอปากช่อง เป็นอย่างดี มีความภาคภูมใิ จที่เกิดขึน้ จากการได้รับความใกล้ชดิ สนิทสนมและการได้รับความไว้วางใจจากผู้ กากับ สภ.ปากช่อง และเจ้าหน้าที่ตารวจที่เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานป้องกันและลด อาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ. และอส.ตร. มากกว่าเจ้าหน้าที่ ตารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของความขยันขันแข็งในการ ปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นกันเอง และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับ ประชาชนในชุมชน


งบประมาณสนับสนุนด้านการดาเนินงานตามโครงการ ตมอ. ให้พิจารณากฎหมายรองรับอานาจหน้าที่ ของ ตารวจบ้านให้ มีความชัดเจน ทั้งเรื่องอานาจหน้าที่ และ สวัสดิการที่ควรจะ ได้รับ 3. ปรับทัศนะคติข้าราชการตารวจที่มีต่อตารวจบ้าน 4. ขยายพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา อาชญากรรมเพิ่มขึ้น 1. 2.


สภ.ปากช่อง  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you