Page 1


๑. สภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นทีเ่ ป้าหมาย ๑.๑ พื้นที่เป้าหมายที่เลือก คือ บริเวณตลาดนัดวันอังคาร

สภาพตลาดนัดวันอังคาร เป็นพืน้ ที่ที่ตั้งอยู่ในเขตชุมชน ติดบริเวณรอบๆ สานักเทศบาล, ที่ว่าการอาเภอนาทวี และตลาด สดเทศบาลตาบลนาทวี และวันอังคารของทุกสัปดาห์ เป็นวันนัดสินค้า จะมีประชาชนเข้ามาซื้อ สินค้าเป็นจานวนมาก คนร้ายได้ฉกฉวยโอกาสเข้าโจรกรรมทรัพย์สินโดยเฉพาะรถจักรยานยนต์ มีโอกาสเสี่ยงต่อการโจรกรรมมากที่สุด


๑.๒ คดีอาชญากรรมในพื้นที่และประเภทคดีที่เป็นปัญหา คดีที่เป็นปัญหา คือ คดีโจรกรรมรถ

คนร้ายเป็นเด็กวัยรุ่น ไม่มีลักษณะเป็นแก้งค์ หรือมีผู้สนับสนุน

สาเหตุเนื่องจาก เป็นพืน้ ที่ที่มีรถของประชาชนที่มาซื้อสินค้าเข้ามาจอดเป็นจานวนมาก ความไม่ระมัดระวังข ของรถ ในการหาสถานที่จอด การล๊อคคอ ลืมถอดกุญแจออกจากรถ รถยี่ห้อ สี รุ่นเดียวกันจอ ใกล้กัน มีการนารถผิดคันไปประชาชนยังไม่คานึงถึงวิธีการป้องกันรถ หรืออาจไม่มีความรู้ใน เรื่องป้องกันรถหาย เช่น ไม่เพิ่มเครื่องนิรภัย ไม่ล๊อคขาตั้ง เป็นต้น


๒.การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ.และ อส.ตมอ. ๒.๑ เทคนิคและวิธีการเชิญชวนและรักษาการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

อั. นดับแรก ผกก.สภ.นาทวี ปรึกษาขอความเห็นจาก กต.ตร.และที่ปรึกษา สภ. เพื่อ กาหนดพืน้ ที่เป้าหมาย และ หาภาคีเครือข่ายจัดตั้ง คณะกรรมการ ตมอ.สภ. ๑. นายสุขเกษม เลนุกูล หัวหน้าหน่วยกู้ภัยนาทวี เป็นประธาน ๒. นายนายสมนึก ยอดเอีอด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เป็นรองประธาน ๓. ผญบ.หมู่ ๑,๔,๖,๑๔ ต.นาทวี (หมู่บ้านในเขตเทศบาลนาทวี)เป็นคณะทางาน ๔. นายสุรชัย แซ่เลี้ยว นักธุรกิจ เป็นคณะทางาน ๕. นายอับดุลขาหรีม เหมเด็น อิหม่าม ม.3 ต.นาทวี เป็นคณะทางาน ๖. สายตรวจตาบลนาทวี เป็นคณะทางาน ๗. พ.ต.อ.วราพงษ์ ประเศรษโฐ ผกก.สภ.นาทวี เป็นประธานที่ปรึกษา ๘. พ.ต.ต.เกรียงศักดิ์ ปัชโชโต สวป.สภ.นาทวี เป็นรองประธานที่ปรึกษา ๙. เจ้าหน้าที่สายตรวจ และธุรการป้องกันฯ เป็นคณะทางานที่ปรึกษา


ทีมผู้บริหารตารวจเข้าทาความเข้าใจกับผู้นามวลชน

สารวัตรป้องกันปราบปรามได้เข้าทาความเข้าใจกับผู้นาหน่วยกาลัง ของมวลชนที่ตั้งอยู่ใกล้พื้นที่เป้าหมายมากที่สุด คือ หน่วยกู้ภัยนาทวี และกาลัง ชรบ.หมู่ ๑ ตาบลนาทวี อ.นาทวี จว.สงขลาพร้อมทั้งแจ้ง วัตถุประสงค์ของโครงการฯ


การจัดตั้งศูนย์ประสานงาน ตมอ.สภ.นาทวี เพื่อให้โครงการดาเนินการไปได้อย่างเป็นรูปธรรม และต่อเนื่อง จาเป็นต้องมีศูนย์ประสานร่วม เพื่อ เป็นที่ประชุมเพื่อปรึกษาหารือ และวิเคราะห์ถึงปัญหา อุปสรรค ที่อาจเกิดขึน้ ตลอดทั้งเป็นที่พบปะ ร่วมประชุมทาการซักซ้อมความเข้าใจให้กับ อาสาสมัครฝ่ายปฏิบัติการ ก่อนออกปฏิบัติการ จึงมี ความเห็นตรงกันเลือกบริเวณที่ทาการหน่วยกู้ภัยนาทวี เป็นศูนย์ประสานงาน

ศูนย์ประสานงาน ตมอ.สภ.นาทวี ตั้งอยู่ที่ ๒๘๐/๑ ถนนเลนุกูล ต.นาทวี อ.นาทวี จว.สงขลา


คณะกรรมการ ตมอ.ร่วมประชุม กาหนดแผนการปฏิบัติ .

ทีมคณะทางานได้ประชุมกลุ่มเพื่อแสดงความคิดเห็น และวิเคราะห์เพื่อหา แนวทางการแก้ไข และร่วมกันวางแผน กาหนดแผนการปฏิบัติ ให้อาสา สมัครร่วมปฏิบัติงานกับตารวจในตลาดนัดวันอังคาร โดยให้รับผิดชอบ ออกลาดตระเวน และประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ประจาจุดต่าง ๆ


ภาพแสดงบริเวณรับผิดชอบของ อส.ตร.ในการออกปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายคือตลาดนัดวันอังคาร แต่เวลา๘ นาฬิกา ถึง เวลา ๑๘ นาฬิกา โดยแบ่งการปฏิบัติออกเป็น ๓ สาย ดังภาพ

แผนผังแสดงพื้นที่รับผิดชอบ อส.ตมอ.สภ.นาทวี แบ่ง ๓ ชุดๆ ละ ๕ คน ถนนนาทวี -จะนะ ชุดที่ ๑

ไปคลองแงะ

ไปลาไพล

ถนนเพชรเกษม

ชุดที่ ๓

ถนนเลนุกูล

ตลาดสด

๑๙๑ เทศบาล ถนนดารงวิถี

ชุดที่ ๒

เส้นประคือบริเวณตลาดนัดวันอังคาร

ไปประกอบ

ตลาดนาทวี


ภาพสภาพพื้นที่เป้าหมายตลาดนัดวันอังคาร ม.๑ ต.นาทวี (บริเวณเทศบาลตาบลนาทวี) ที่ดาเนินการตามโครงการ ตมอ. ถนนเพชรเกษม

ถนนดารงดงวิถี

ถนนเลนุกูล

ผลการปฏิบัติตามแผนที่กาหนด เมื่อเปรียบเทียบตามสถิติคดีอาญา เปรียบเทียบก่อนโครงการ ปี ๒๕๕๒ ทั้งปี รถจักรยานยนต์หายในพื้นที่โครงการ ๔ คัน ปี ๒๕๕๓ แต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน ๒๕๕๓ หาย ๓ คัน เริ่มโครงการแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓ ถึงปัจจุบัน - คดีไม่เกิด


๒.๒ เทคนิคการดาเนินโครงการ ตมอ.ที่น่าสนใจ และอาจเป็น ประโยชน์ต่อคณะกรรมการ ตมอ.อืน่ ๆ คณะกรรมการร่วมกัน กาหนดแผนการปฏิบัติให้ อส.ตมอ. และ ประชุมชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจ และมอบหมายให้ อส.ตมอ.ปฏิบัติ ภารกิจโดยอิสระ เพราะถือว่า มวลชนในพื้นที่ย่อมทราบถึงกลยุทธที่ จะทางานอย่างไรในพื้นที่ของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมา จากที่เริ่มโครงการ ประสบผลสาเร็จในระดับหนึ่ง


เทคนิคการดาเนินการของ อส.ตมอ.ที่ปฏิบัติงานร่วมกับตารวจ

การเข้าร่วมรับฟังปัญหาจากบ้านเรือน บริเวณตลาดนัดวันอังคาร

จัดเจ้าหน้าที่อยู่บริเวณจุดน่าก่ออันตราย

ถ่ายภาพบุคคลต้องสงสัย แปลกหน้า ฯลฯ

ถ่ายภาพไว้เป็นฐานข้อมูลเมื่อบุคคลเอารถออก จากที่จอดรถ


๓.ผลการดาเนินโครงการ ตมอ. ๓.๑ สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายและในภาพรวมของ สภ.ฯ ทั้งหมด ในช่วงก่อนและหลังการดาเนินโครงการ

คดีเกี่ยวกับทรัพย์ทั่วไปในพื้นที่ สภ.นาทวี

เดือน/ปี พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒๕๕๒ ๒๕๕๓

๑ ๑

๒ ๖

๓ ๑

๖ ๑๐

๕ ๑

ต.ค.

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ธ.ค.

รวม

๖ -

คดีเกี่ยวกับทรัพย์(โจรกรรมรถ) ในพื้นที่เป้าหมาย

เดือน/ปี พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒๕๕๒ ๒๕๕๓

๑ ๓

-

๑ -

๑ -

ต.ค. ๑ -

พ.ย.


๓.ผลการดาเนินโครงการ ตมอ. ๓.๒ สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมายและในภาพรวมของ สภ.ฯ ทั้งหมด ในช่วงก่อนและหลังการดาเนินโครงการ

คดีเกี่ยวกับประทุษร้ายต่อชีวิต-ร่างกาย ในพื้นที่ สภ.นาทวี

เดือน/ปี พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒๕๕๒ ๒ ๓ ๕ ๓ ๓ ๒๕๕๓ ๒ ๑ ๔ ๑

ต.ค. ๑ ๑

พ.ย.

ธ.ค.

รวม

ธ.ค.

รวม

คดีเกี่ยวกับประทุษร้ายต่อชีวติ -ร่างกาย ในพื้นที่เป้าหมาย

เดือน/ปี พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ๒๕๕๒ ๒๕๕๓

-

-

-

-

-

ต.ค. -

พ.ย.


การรักษาความมีส่วนของภาคีเครือข่าย

การรักษาความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย สภ.นาทวีฯ และ มวลชนมีการพบปะกันอย่างสม่าเสมอทั้งในช่วงปฏิบัติงานและกิจกรรม สันทนาการอื่นๆ เช่น การนั่งดื่มกาแฟพูดคุยกันในบริเวณที่จัดเป็นศูนย์ ปฏิบัติการ ตมอ. ประชุมปรึกษา วิเคราะห์ เพื่อให้สามารถนาแนวคิดและ หลักการดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติการเพื่อลดปัญหารถหายรวมทั้ง ความคืบหน้าของโครงการ และปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ฯลฯ


4.ปัญหาข้อขัดข้อง และแนวทางแก้ไขที่จะดาเนินโครงการ ตมอ.ในระยะที่เหลือ 

ปัญหาข้อขัดข้อง - ขาดงบประมาณในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เช่น การจัดทาแผ่นปลิว ป้ายประชาสัมพันธ์ กล้องถ่ายรูป กล้อง CCTV เพื่อติดตั้งที่ล่อแหลม ฯลฯ - ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการลักรถของชาวบ้านมีน้อย มักจะก่อให้เกิดปัญหาการลักรถ บ่อย - พื้นที่ในการจอดรถมีจากัด ทาให้ยากต่อการจัดการจอดรถให้เป็นระเบียบ - เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของพลังมวลชนมีน้อย ต้องไปประกอบอาชีพหลัก


แนวทางแก้ไข    

เจ้าหน้าที่ตารวจหาแนวทางจัดงบประมาณสนับสนุน จนท.ตารวจ จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการลักรถให้แก่ประชาชนทราบ ต้องขยายโครงการออกไปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันการลักรถ ขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่ และต่อเนื่องเชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียง


นาทวี  

๑. สภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมาย ๑.๑ พื้นที่เป้าหมายที่เลือก คือ บริเวณตลาดนัดวันอังคาร ๑.๒ คดีอาชญากรรมในพื้นที่และประเภทคดีที่เป็นปั...

Advertisement