Page 1

แผนที่ อาเภอดอยสะเก็ด มี 14 ตาบล ทิศเหนือ ติด อ.แม่แตง จ.เชียงราย จ. ลาปาง-อ.แม่ออน อ.สันกาแพง ทิศตะวันตก ติด อ. สันทราย

ทิศ ตะวันออก อ.แจ่ห่ม ทิศใต้ ติด อ.สันกาแพง


ชมรมกานันผู้ใหญ่บ้าน ตาบล แม่คือ

100 80 60

East

West

40

North 20 0

นายจุมพล ชัยรุ่งเรือง ประธาน

1st Qtr 2nd Qtr 3rd Qtr 4th Qtr

นายอภิชาติ จันทร์จริง ผู้ใหญ่บ้านหมู่1 ที่ปรึกษา

นายสุภชัย ไชย เทพ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 เลขา

นายจันทร์คา จันทร์ แก้ว ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ที่ปรึกษา

นายอิ่นคา สุภาศรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 ประชาสัมพันธ์

นายยอดปัญญา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 เหรัญญิก


ขั้นตอนวิธีดาเนินการ ๑.ประชุ มร่ วมผู้นาชุมชนเพือ่ ชี้แจงวัตถุประสงค์ ของโครงการฯ


ลักษณะพื้นที่เป้าหมาย อาชญากรรม เป็นตลาดนัด ทุกวันพฤหัสบดี มีพ่อค้าและประชาชน เป็นจานวนมาก เป็นจุดที่อันตรายที่จะก่อเหตุ ประทุษร้ายต่อทรัพย์ คดีลักรถจักรยานยนต์ ล้วงกระเป๋า วิ่งราวลักทรัพย์ ทะเลาะวิวาท คดีอาชญากรรมในพื้นที่ในภาพรวมที่เป็นปัญหา เด็กวัยรุ่นที่อื่นรวมตัวกัน ทะเลาะวิวาท และมียา เสพติด และบุคคลต่างด้าว ทางานไม่เป็นที่ การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในโครงการ ต.ม.อ ต้องมีจิตสานึกและเสียสละทาด้วยใจโดยการไม่ มองเห็นเอาเงินเป็นตัวตั้ง และตระหนักของผู้นา เพื่อเป็นการให้มีการช่วยเหลือกันโดยเฉพาะ ได้ ปรึกษา และเห็นความสามัคคีเป็นใหญ่


การจัดกาลังในการปฏิบัติการ ๑. เจ้าหน้าที่ตารวจ ๒. อส.ตารวจบ้าน ๓. อปพร.

สัญญาบัตร ๒ คน ประทวน ๑๐ คน รวม ๑๒ คน ชาย ๒๐ คน หญิง - คน รวม ๒๐ คน ชาย ๕ คน หญิง - คน รวม ๕ คน


ตรวจสถานที่ ในตลาด


ออกตรวจพืน้ ที่ ในตาบล เพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุที่จะเกิดขึ้น


ในการตรวจค้น และ คนต่างด้าว

และจับกุมผู้เสพยาเสพติด


ประชุมย่อย ทุกวัน พฤหัสบดี เพื่อสรุปปัญหาอุปสรรคที่จะ เกิดขึ้น แล้วหาทางแก้ไข


รองผู้บัญชาการ ภาค 5 ที่ได้มาตรวจเยี่ยมเป็นกาลังใจ ตารวจ และชมรม กานันผู้ใหญ่บา้ น ที่ปฏิบตั ิ หน้าที่


การอบรม เกี่ยวกับอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้นโดย ท่าน นายอาเภอ เป็นประธาน


อมรม ผู้ประสานพลังแผ่นดิน และเยาวชนให้ ห่างไกลยาเสพติด


การอบรมเด็กและ ผู้ใหญ่ให้ ห่างไกลจากยาเสพติด


ส่งเสริมการออกกาลังกาย ให้เยาวชนและ ประชาชน ห่างไกลยาเสพติด


สนับสนุนในการแข่งกีฬา เยาวชน ทั่วไป


ประชุมวางแผน และ ปรึกษาแพทย์จากโรงพยาบาลสวนปรุง ร่วมกับ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด สถานีอนามัย อ.ส.ม. กรรมการหมู่บ้าน เพื่อหาแนวทาง แก้ไขปัญหา กรณี มีผู้เสพยา ป่วยเป็นโรคจิตหลอน


ผลการดาเนินงาน ของ ต.ม.อ ทาแล้วชุมชนมีการตื่นตัว ได้รวมตัวกันและได้แก้ไข ปัญหา ได้ปรึกษากัน อย่างจริงจัง โดยเฉพาะผู้นา ชาวบ้านและตารวจเป็นมิตรต่อ กัน แบบภาคภูมิใจ เหมือนพี่กับน้อง เหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกัน และมีความพึงพอใจของตารวจที่ได้ปฏิบัติต่อประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ปัญหา ขัดข้องในระยะที่เวลาเหลือ ต้องสร้างชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้ และดูแลตัวเองได้ต้องสร้างจิตสานึกและพัฒนาตนเองให้เข้ากับเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา ปรับใช้ในครัวเรือน โดยอยู่บนเงื่อนไข ของความรู้คู่คุณธรรม


สถานีตารวจภูธร อ. ดอยสะเก็ด ร่วมกับ คณะกรรมการ ต.ม.อ. ในโครงการ แผนปฏิบัติการ ตารวจ ร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม ขอขอบคุณ

ตมอ. ดอยสะเก็ด  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you