Page 1


พื้นที่ 603,287 ตร.กม. 7 ตาบล 1 เทศบาล ตารวจ 113 นาย ส. 13 ป.100 ตร. 1 นาย / ประชากร 630 คน


นายสุนทร ช่างคิด


นายวันชัย นามสน


  

เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ อายุมาก สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง ขาดขวัญและกาลังใจในการทางาน


อาชญากรรมส่วนใหญ่เกิดขึ้นในกลุ่มผู้เที่ยวกลางคืน


ปีพ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

2552

2

4

3

2553

0

1

2

ผล

-2

-3

-1

: คดีประทุษร้ายต่อชีวิตและร่างกาย


 

จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอาชญากรรมตามหลักการของ โครงการ ตมอ. ที่ถูกต้องทั้งในส่วนของตารวจและอส.ตร. จัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. โดยให้อส.ตร. ทาการคัดเลือกสรรหา ในขั้นตอนนี้ พบว่านายสุนทร ช่างคิด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานโดยมี คณะกรรมการ ตมอ.ทั้งสิ้น 16 คน ส่งเสริมและกระตุ้นให้คณะกรรมการตมอ. ทาการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วม ประเมินผล ร่วมพัฒนาแผนการดาเนินการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรม ด้วย มิได้ทาหน้าที่เพียงผู้ช่วยเหลืองานของเจ้าหน้าที่ตารวจดังเช่นที่ผ่านมา เท่านั้น


จัดประชุมตารวจร่วมกับมวลชนเพื่อสารวจปัญหาอาชญากรรมและกาหนดพื้นที่ เป้าหมายซึ่งได้ข้อสรุปให้ดาเนินการลดอาชญากรรมประเภทความผิดทาร้าย ร่างกายในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่งคือ  ย่านชุมชนหมู่ 4 ตาบลท่ายาง  ย่านตลาดเทศบาลหมู่ 2 ตาบลท่ายาง  ถนนสายทุ่งใหญ่ – พระแสง หมู่ 2 ตาบลท่ายาง


: อบรม วันที่ 17 – 19 มีนาคม 2553 ระยะเวลาการฝึก 2 วัน จานวน 191 นาย สถานที่ฝึกอบรม กองกากับการ 8 กองบังคับการฝึกพิเศษ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


ปฐมนิเทศก่อนฝึกวันที่ 5 มีนาคม 53


ระหว่างการฝึก


จบการฝึกอบรม


เดินเท้าเข้าหาชุมชน


18 กันยายน 2553


การประชุม คณะกรรมการ ตมอ.


 จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดตามแผนในพื้นที่เป้าหมาย  จัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วในการป้องกันปราบปรามในพื้นที่ และเป็นกาลังเสริมในการตั้ง 

   

จุดตรวจ จุดสกัดในพื้นที่ ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเส้นทางเข้าออกพื้นที่เป้าหมาย หรือจุดเสี่ยงที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางในการก่อเหตุ จัดสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ออกตรวจในพื้นที่เป้าหมาย ตรวจค้นอาวุธปืน สิ่งเสพติดในสถานบริการในพื้นที่เป้าหมาย รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเป้าหมาย เพื่อนามาใช้ในการ วางแผนป้องกันหรือจับกุมการกระทาผิด ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะในกลุ่มวัยรุ่น


จัดประชุมตารวจร่วมกับมวลชนเพื่อสารวจปัญหาอาชญากรรมและกาหนด พื้นที่เป้าหมายซึ่งได้ข้อสรุปให้ดาเนินการลดอาชญากรรมประเภทความผิด ทาร้ายร่างกายในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย 3 แห่งคือ   

ย่านชุมชนหมู่ 4 ตาบลท่ายาง ย่านตลาดเทศบาลหมู่ 2 ตาบลท่ายาง ถนนสายทุ่งใหญ่ – พระแสง หมู่ 2 ตาบลท่ายาง


ประชุมหัวหน้าตาบลกับ อส.ตร.


อส.ตร. ร่วมตั้งด่าน


ร่วมจับกุมยาบ้า


ตารางที่ 1 สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ.ระหว่างปี พ.ศ.2552และ2553 พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ 1

พื้นที่ 2

พื้นที่ 3

พื้นที่ 4

ปีพ.ศ. ส.ค. 2552 2 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ

ก.ย. 1 -

ต.ค. 1 -

-

-

-

-

-

-

รวม 4 -


ตารางที่ 2 สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่าง 3 เดือนก่อนทาโครงการ และ ระหว่างทาโครงการในปีพ.ศ.2553 พื้นที่ เป้าหมาย พื้นที่ 1

พื้นที่ 2 พื้นที่ 3

พื้นที่ 4 ผลการดาเนินการ

ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2

-

-

2

-

-

-

-

ลด


ตารางที่ 3 สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจทุ่งใหญ่ระหว่างปีพ.ศ.2552 และ 2553

ปีพ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2552

2

4

3

9

2553

-

1

3

4

ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ


ตารางที่4 สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจทุ่งใหญ่ ระหว่าง 3 เดือนก่อน ทาโครงการ และระหว่างทาโครงการในปีพ.ศ.2553

ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

3

1

1

5

-

1

3

4

ผลการดาเนินการ

ลด


ตารางที่6 สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในพืน้ ที่รับผิดชอบของสถานีตารวจ....... ระหว่าง 3 เดือนก่อนทาโครงการ และระหว่างทาโครงการในปีพ.ศ.2553 คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์

ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ลักทรัพย์

3

9

2

14

8

5

4

17

วิ่งราวทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

ชิงทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

ปล้นทรัพย์

-

-

-

-

-

-

-

ผลการดาเนินการ


ตารางที่ 5 สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในพืน้ ที่รับผิดชอบของสถานีตารวจทุ่งใหญ่ระหว่างปีพ.ศ.2552 และ 2553 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักทรัพย์

วิ่งราวทรัพย์

ชิงทรัพย์

ปล้นทรัพย์

ปีพ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2552 2 2553 7 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ

5 5

5 4

12 16

2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ

-

1 -

-

1 -

-

-

-

-

-

-

-

-


ตารางที่7 สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจทุ่งใหญ่ ระหว่างปี พ.ศ.2552 และ 2553 คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ฆ่า พยายามฆ่า

ทาร้ายร่างกาย

ปีพ.ศ. 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

-

1 -

1 2

2 2

-

3 1

1 -

4 1

2 -

1

1 1

3 2


ตารางที่ 8 สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจทุ่งใหญ่ ระหว่าง 3 เดือนก่อนทาโครงการ และระหว่างทาโครงการในปีพ.ศ.2553 คดีประทุษร้าย ต่อชีวิต ร่างกาย และ เพศ ฆ่า

พ.ค.

ก่อนทาโครงการ มิ.ย. ก.ค.

รวม

ส.ค.

ระหว่างทาโครงการ ก.ย. ต.ค.

เพิ่ม/ลด

รวม

1

1

1

3

-

-

2

2

พยายามฆ่า

2

-

-

2

-

1

-

1

ทาร้ายร่างกาย

-

-

-

-

-

1

1

2

ผลการดาเนินการ


คณะกรรมการ ตมอ. และ อส.ตร. มีจิตอาสาในการทางานป้องกันและลด อาชญากรรมในอาเภอทุ่งใหญ่เป็นอย่างดี มีความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นจากการ ได้รับความใกล้ชิดสนิทสนมและการได้รับความไว้วางใจจากผู้กากับสภ.ทุ่ง ใหญ่ และเจ้าหน้าที่ตารวจที่เกี่ยวข้อง ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานป้องกันและลดอาชญากรรม ของคณะกรรมการ ตมอ. และอส.ตร. มากกว่าเจ้าหน้าที่ตารวจ โดยเฉพาะ อย่างยิ่งในประเด็นของความขยันขันแข็งในการปฏิบัติหน้าที่ ความเป็นกันเอง และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนในชุมชน


ถึงแม้ว่าผลการดาเนินงานป้องกันและลดอาชญากรรมคดีเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายจะ ลดลงอย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งประชาชนมีความพึงพอใจในการดาเนินการมากกว่าที่ผ่านมา แต่เมื่อทาการประชุมเพื่อวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนในการพัฒนาการดาเนินการตาม โครงการต่อไปนั้นพบว่า  ควรมีการพัฒนาคุณสมบัติของคณะกรรมการ ตมอ.ให้มีความหลากหลายเพื่อสร้างความ เข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นแก่คณะกรรมการ ตมอ. โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการที่ ปรึกษาอีกชุดหนึ่ง ซึ่งในคณะนี้ได้มีการทาบทามบุคคลไว้ส่วนหนึ่งแล้ว  ขยายพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น


ทุ่งใหญ่  

พื้นที่ 603,287 ตร.กม. 7 ตาบล 1 เทศบาล ตารวจ 113 นาย ส. 13 ป.100 ตร. 1 นาย / ประชากร 630 คน นายสุ น ทร ช่ า งคิ ด นายวั น ชั ย นามสน  เจ้ า...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you