Page 1

สถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา


โครงการตารวจพัทยาร่วมมวลชนในพื้นที่ป้องกัน รถจักรยานยนต์หาย บริเวณศูนย์การค้าบิ๊กซี พัทยาเหนือ วัตถุประสงค์ 1. จากสถิติการก่อเหตุพบว่า ในบริเวณดังกล่าว มีรถจักรยานยนต์ หายบ่อยครั้ง 2. ต้องการให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการป้องกัน เพื่อให้ การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างมีระบบ ต่อเนื่องและยั่งยืน 3. การร่วมมือร่วมใจกันระหว่างประชาชนกับตารวจย่อมได้ผล ดีกว่า


ที่ตั้ง

พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ศูนย์การค้าบิก๊ ซี พัทยาเหนือ ถนนพัทยาสายสอง ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จว.ชลบุรี

ตามแผนปฏิบตั กิ ารตารวจ ร่วมมวลชนลดอาชญากรรม ของสถานีตารวจภูธรเมืองพัทยา


การระดมความคิด


คณะกรรมการตรวจร่วมมวลชลลดอาชญากรรม   

  

  

  

นายจิระ นายทนนชัย นายวิรัตน์ นายชริน นายพรรุ่ง นายศราวุธ นายทศพล นายสาเภา นายสุรินทร์ นายก้อยแก้ว นายพนม นายวิชัย

ลวนะกร เหรียญปรีชา จ้อยจินดา ชมบุตร์ ชาวสวน จันทร์เทศ ภูญาณสวัสดิ์ อยู่เย็น เหมณีย์ ซื่อตรง เหรียญปรีชา พรมพงษ์

ประธาน ตมอ. รองประธาน ตมอ. หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปราม รองหัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปราม เลขานุการ ผู้ช่วยเลขานุการ เหรัญญิก ผู้ช่วยเหรัญญิก ปฏิคม ผู้ช่วยปฏิคม


การดาเนินการ ฝ่ายตารวจ -ตั้งด่านบริเวณโดยรอบๆ -จัดอบรมพนักงาน รปภ. ทาประวัติ -ป้ายรณรงค์ จอดรถในคอก ล็อคล้อ  ฝ่ายมวลชน -จัดชุดสายตรวจออกตรวจคู่ขนานกับตารวจ -ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ทราบ 


การปฏิบัติงาน


การปฏิบัติงาน


ผลการปฏิบัติ 6 6

5

5

5 4 3

3 2 1 0

กรกฎาคม

สิงหาคม

กันยายน

ตุลาคม

กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม

โครงการที่ 1 บิ๊กซี ( ตมอ. )  

สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งพั ท ยา โครงการตารวจพัทยาร่วมมวลชนในพื้นที่ป้องกัน รถจักรยานยนต์หาย บริเวณศูนย์การค้าบิ๊กซี พัทยาเหนือ ตามแผนปฏิบัต...

โครงการที่ 1 บิ๊กซี ( ตมอ. )  

สถานี ต ารวจภู ธ รเมื อ งพั ท ยา โครงการตารวจพัทยาร่วมมวลชนในพื้นที่ป้องกัน รถจักรยานยนต์หาย บริเวณศูนย์การค้าบิ๊กซี พัทยาเหนือ ตามแผนปฏิบัต...