Page 1


ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป สถานีตารวจภูธรช้างเผือก ตั้งอยู่เลขที่ 199 ถนนแยกด้านข้างกองกาลังผาเมือง อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มี พื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบทั้ ง สิ้ น 28 ตารางกิ โ ลเมตร โดยกาหนดเขตการปกครอง 4 ตาบล ดังนี้ 1). ตาบลช้างเผือก 2). ตาบลป่าตัน 3). ตาบลศรีภูมิ ( บางส่วน ) 4). ตาบลช้างม่อย ( บางส่วน )


เขตพื้นที่รับผิดชอบ


ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป  จานวนประชากร - ชาย ประมาณ 25,439 คน - หญิง ประมาณ 28,332 คน รวมทั้งสิ้น ประมาณ 53,771 คน  นอกจากนีม้ ีประชากรแฝงซึ่งเป็นนักเรียน,นักศึกษาและคนทางาน ที่พักอยู่ตามหอพักในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ประมาณ 65,870 คน


ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป สถานศึกษา 5 แห่ง 1. 2. 3. 4. 5.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฎชียงใหม่ วิทยาลัยพลศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา โรงเรียนพาณิชยการลานนา


ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป สถานพยาบาล 3 แห่ง 1. โรงพยาบาลลานนา 2. โรงพยาบาลสยามราษฎร์ 3. โรงพยาบาลช้างเผือก

ศูนย์การค้า 1 แห่ง 1. ห้างโลตัสสาขาคาเที่ยง


ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป หอพักและอพาทเมนท์จานวน 800 แห่ง ร้านอินเตอร์เน็ต/ร้านเกมส์จานวน 240 แห่ง


ภาพเปรียบเทียบพื้นที่ย่านสันติธรรม กลางวัน

กลางคืน


ร้านเกมส์


หอพักย่านสันติธรรม


กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักรถยนต์/จักยานยนต์ ปี พ.ศ. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค.53/54 รวม

2552 22 48 39 47 60 2553 42 59 42 - -

48

216 191


เปรียบเทียบสถิติ รอบ 6 เดือน ก่อนทาโครงการ ( ก.พ.53)กับช่วงการทาโครงการตั้งแต่ ส.ค.53 ถึง ม.ค.54

ปี พ.ศ.

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.53 รวม

กลุ่มคดีประทุษร้าย ต่อร่างกาย

3

ลักรถยนต์/จยย.

29 36 21 31 37 40 194 6 7 8 9 5 6 41

ลักทรัพย์อื่นๆ

3

1

8

1

1 17


สภาพปัญหาอาชญากรรมของพื้นที่เป้าหมาย มีสถิตติคดีเกี่ยวกับการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ สูงในเขตพื้นที่ย่านสันติธรรมพลาซ่า ซึ่งจากการ ตรวจสอบข้อมูลรถหายส่วนมากหายที่หอพัก

และร้านเกมส์


การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. * ชี้แจงถึงที่มาของโครงการ ตอม. * สร้างความเข้าใจถึงสภาพปัญหาอาชญากรรมของพื้นที่ เป้าหมาย


เชิญชวนภาคประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ


เทคนิควิธีการดาเนินการ โครงการ ตมอ. ฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจ  มีการประชุมชี้แจง จนท. ตร.ให้ทราบถึงโครงการฯ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ ถูกต้อง


เทคนิควิธีการดาเนินการ โครงการ ตมอ. ฝ่ายมวลชน  เชิญมวลชน ได้เข้ามามี บทบาทในการมีส่วนร่วม ลดปัญหาอาชญากรรม  โดย สภ.ช้างเผือก ได้เน้น ในการป้องกันปราบปราม การโจรกรรมรถ


เทคนิควิธีการดาเนินการ โครงการ ตมอ.  กาหนดโซนพื้นที่เป้าหมายและ คดีเป้าหมาย ( โจรกรรมรถ ) เพื่อให้ ตมอ.ภาคประชาชนเข้า ร่วมโครงการฯ และร่วมมือกัน แก้ไขปัญหา


เทคนิควิธีการดาเนินการ โครงการ ตมอ. ออกตรวจร่วมกับ ตมอ.เข้า พบเจ้าของ/ผู้ดูแลหอพัก และร้านเกมส์ ขอความ ร่วมมือในการป้องกันรถหาย


ได้มีการจัดรถออกประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถระมัดระวัง ป้องกันรถหาย


ประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุคลื่น ๘๘.๕ mz


ได้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ผู้ใช้รถระมัดระวัง ป้องกันรถหายในพื้นที่เป้าหมาย


เจ้าหน้าที่ตารวจและคณะกรรมการ ตมอ. ร่วมกันตั้งจุด ตรวจจุดสกัดตรวจสอบรถจักรยานยนต์


วิธีการดาเนินการ โครงการ ตมอ.  เจ้าของหอพัก ได้ให้ความ ร่วมมือในการติดตั้งราว เหล็ก เพื่อป้องกันรถหาย ให้กับผู้พักอาศัยตามที่ได้ ขอความร่วมมือไว้


วิธีการดาเนินการ โครงการ ตมอ.  และจัดระเบียบที่จอดรถ ให้มีการ ป้องกัน โดยให้มีทิศทางเข้า-ออก เพียงด้านเดียว ซึ่งง่ายต่อการ ป้องกันรถหาย  แนะนา รปภ.ให้ตักเตือนผู้ใช้รถให้ ป้องกันรถหาย โดยให้คล้องกุญแจ โซ่กับราวเหล็ก


เข้าพบเจ้าของ/ผู้ดูแลหอพัก ขอความร่วมป้องกันรถหาย


 มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดไว้ที่ บริเวณทีจ่ อดรถของหอพัก เพื่อป้องกันรถหาย


 เจ้าของหอพักให้ความร่วมมือในการ ป้องกันรถหาย โดยติดตั้งกล้องวงจรปิด ไว้ตามจุดที่กาหนด


ผลการดาเนินการ โครงการ ตมอ. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2553 เวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ตารวจ สภ.ช้างเผือก ร่วมกับ ตมอ. ภาคประชาชน ร่วมประชุมก่อนออกปฏิบัติ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร ป้ อ ง กั น ป ร า บ ป ร า ม แ ก๊ ง โจรกรรมรถฯ


ภาพคนร้ายที่ให้มีลักษณะเดียวกันที่ให้เจ้าหน้าที่ตารวจ ,ตมอ.ภาคประชาชน ดูก่อนออกปฏิบัติงาน


ในวันเดียวกันเวลา 21.30น.ได้จับกุมตัวคนร้ายจานวน 2 คน ตามภาพที่แจกในที่ประชุมก่อนออกปฏิบัติหน้าที่


จนท.ตารวจ และ ตมอ.ภาคประชาชน ให้ผู้ต้องหาทั้ง 2 คนพา ไปตรวจยึดรถ จยย.ที่ลักมาก่อนหน้านี้จานวน 2 คัน ที่บริ เวนป่าละเมาะ ถนนสายเชียงใหม่ – พร้าว


 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.2553 เวลา 21.30 น. จับกุม นายธันวาหรือ จิ๊บ ปาวิณ และ นายจีระศักดิ์ หรือ เจน บัวชุ่ม แก๊งโจร กรรมรถในพื้นที่ สภ.ช้างเผือก พร้อมตรวจจับรถ จยย. 2 คัน ที่แจ้งหาย นาส่ง พงส.ดาเนินคดี จากการสอบถามคนร้ายคนร้ายกลุ่ม แก๊งนี้ได้ตะเวนลักรถ จยย.ในเขต อ.เมืองเชียงใหม่ มาแล้วประมาณ 70 -80 คัน แต่ละคันใช้เวลาลักเพียง 5 วินาที


สิ่งที่น่าพอใจ

ในรอบเดือน พ.ย.2553 ( ณ วันที่ 18 พ.ย.2553 ) มีรถจักรยานยนต์หายในเขต พื้นที่รับผิดชอบ สภ.ช้างเผือก เพียง จานวน 2 คันเท่านั้น


ความเสียหายที่เกิดขึ้น สมมติรถจักรยานยนต์ 1 คัน ราคา 35,000 บาท 1 เดือน รถจักรยานยนต์หาย 40 คัน ( เฉพาะ สภ.ช้างเผือกฯ) 40 X 35,000 = 1,400,000 บาท/เดือน


ปัญหาในการดาเนินการ ตมอ.  เจ้าของรถ( ส่วนใหญ่เป็นวัยรุ่น )ไม่ให้ความใส่ใจในการระมัดระวัง ในทรัพย์สินของตนเอง จอดรถโดยไม่มีการป้องกัน  เจ้าของหอพักและอพาทเมนท์ไม่ให้ความสาคัญในการป้องกัน ทรัพย์สินของผู้เช่า เช่นไม่ติดกล้องวงจรปิด,ไม่มีราวเหล็กสาหรับล๊ อกล้อรถ  เจ้าของหอพักและอพาทเมนท์ไม่ใช่บุคคลในพื้นทีเ่ พียงแต่มา ประกอบธุรกิจในพื้นที่จงึ ไม่ให้ความสนใจในการป้องกันและไม่ให้ ความร่วมมือกับ จนท.ตารวจ


แนวทางแก้ไขปัญหาและความคาดหวัง  วิเคราะห์และวางแผนเพื่อป้องกันในเชิงรุกอย่างต่อเนื่อง  กาหนดมาตรการให้เจ้าของหอพักและอพาทเมนท์มีส่วนร่วมในการป้องกัน ทรัพย์สินของผู้เช่า  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการสังเกตและแจ้ง เบาะแสของผูต้ ้องสงสัยหรือคนร้าย  เน้นประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของรถใส่ใจในการระมัดระวังในการป้องกัน ทรัพย์สินของตนเอง  สามารถป้องกันรถหายได้ดีขึ้นและจับตัวคนร้ายดาเนินคดีมากขึ้น


สถานีตารวจภูธรช้างเผือก อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ตมอ. ช้างเผือก  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม