Page 1

ผลการปฏิบัติตามโครงการตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม ของ สภ.นาหม่อม จว.สงขลา


แผนการปฏิบัติการมวลชนลดอาชญากรรม

1.คดีอาชญากรรมเป้าหมาย 1.1 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 1.1.1 คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 2.พื้นที่เป้าหมายและช่วงปฏิบัติการ ลำดับ พื้นที่เป้ำหมำย 1. พื้นที่ตลำดนัดนำม่วง

ช่วงเวลำปฏิบัติกำร วันเสำร์ 12.00 น – 18.00 น วันอำทิตย์ 06.00 น – 12.00 น.


1.

สภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมาย 1.1 ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป 1.1.1 ด้านหน้าสถานีรถไฟนาม่วง - เป็นสนามปูพื้นด้วยปูนคอนกรีต พ่อค้า แม่ค้า กางเต็นท์ ตั้งโต๊ะวางของขาย - พ่อค้า แม่ค้า ส่วนใหญ่เป็นบุคคลนอกพื้นที่


1.2 พื้นที่ด้านหลังสถานีรถไฟ - เป็นพื้นที่ของเอกชนมีเส้นทางเข้า - ออกเป็นถนนคอนกรีต มีเส้นทางเข้า - ออก 2 เส้นทางจากทิศตะวันออก และทิศตะวันตกได้จัดเจ้าหน้าที่ตารวจร่วมกับกลุ่มมวลชน รักษาความสงบเรียบร้อยเกี่ยวกับการประทุษร้ายต่อทรัพย์ ( คดีโจรกรรม รถจักรยานยนต์ ) และจัดระเบียบการจราจรแก่ผู้มาซื้อสินค้าในตลาดนัด


1.2คดีอาชญากรรมในพื้นที่ที่เป็นปัญหาสาคัญ  คดีเกี่ยวกับทรัพย์  (1) คดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์


2.การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. และ ตร.อส. สถานีตารวจภูธรนาหม่อม ได้ดาเนินการ ประสานงานกับนายกองค์การบริหารส่วนตาบล นาหม่อมที่ได้ดาเนินการฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชน เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยภายในพื้นที่ รับผิดชอบ โดยการนาเสนอโครงการ ตมอ. เข้าที่ ประชุมเพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียต่อที่ประชุมกลุ่มผู้นา ท้องถิ่นเช่น กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. เกี่ยวกับ การป้องกันการประทุษร้ายต่อทรัพย์ ( โจรกรรม รถจักรยานยนต์ )บริเวณตลาดนัดนาม่วงในวัน เสาร์และวันอาทิตย์ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดาเนินการโครงการได้โดยใช้ กาลังกลุ่มพลัง มวลชน อปพร.ของตาบลนาหม่อม เป็น ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับ ตารวจ


รายชื่อคณะกรรมการ ตมอ. 1 นายลอย ทวีรัตน์ นายกองค์การบริการส่วนตาบลนาหม่อม 2 พ.ต.อ.ผล สุวรรณะ ผกก.สภ.นาหม่อม 3 นายธนัติชัย ศิริโสภา กานันตาบลนาหม่อม 4 นายเปรม เพชรชนะ ประธานอปพร. ต.นาหม่อม 5 นายทวี อินทชัย ผญ.หมู่ที่ 7 ต.นาหม่อม 6 นายทวี ศรีนิล ผญ.หมู่ที่ 8 ต.นาหม่อม 7 นายพายุ เพ็ชรทวี ผญ.หมู่ที่ 9 ต.นาหม่อม 8 นายสามารถ ศรีมาฆะ ส.อบต.หมู่ที่ 5 ต.นาหม่อม 9 นายพิศ คงแก้ว อปพร.ต.นาหม่อม 10 พ.ต.ท.บัณฑูรย์ บุญครือ สวป.สภ.นาหม่อม 11ด.ต.จรูญ อิสโม ผบ.หมู่ งานสืบสวน

เป็นประธานกรรมการ เป็นรองประธานกรรมการ เป็นรองประธานกรรมการ เป็นรองประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการศูนย์ เป็นเลขานุการ เป็นผู้ชว่ ยเลขานุการ


นาตัวแทนพลังมวลชนเพื่อวางแผนปฏิบัติการ ตมอ.


การจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบัติการ ตมอ.ในพื้นที่เป้าหมาย


มีการประชุมร่วมของกรรมการ ตมอ.ทุกครั้งก่อนออก ปฏิบัติการ


2.1 การนากาลังตารวจอาสามาใช้ปฏิบัติตามโครงการ ตมอ.


วิธีการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการ ตมอ.ประชุมชี้แจง และนาเสนอ 1. ประชุมชี้แจงแนะนาวัตถุประสงค์ของโครงการและการ ดาเนินงานให้แกนนาและกลุ่มพลังมวลชนมีความเข้าใจและถือ ปฏิบัติตามแผนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ออกตรวจร่วมเพื่อป้องกันอาชญากรรมและอานวยความสะดวก ด้านการจราจร 3. ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจค้นบุคคลต้องสงสัยบริเวณหน้าตลาดนัด 4. ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันรถจักรยานยนต์หายให้ประชาชน ทราบ


การนากาลังออกปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติที่ได้มีการ ประชุมกัน


เทคนิคการดาเนินโครงการ  1. ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบปัญหา  2. ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเข้า

ร่วมโครงการ  3. ให้ประชาชนเป็นผู้คิด ริเริ่ม หาแนวทางป้องกัน อาชญากรรมใน ชุมชนของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็นพี่เลี้ยงคอยเสริมการปฏิบัติ


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ.ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2553 พื้นที่เป้าหมาย พื้นที่ตลาดนัด นาม่วง หมู่ที่ 5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม

ปีพ.ศ. 2552 2553 ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

1 -

-

1 -

2 -


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่าง 3 เดือน ก่อนทาโครงการ และระหว่างทาโครงการในปีพ.ศ.2553 พื้นที่ เป้าหมาย พ.ค.

พื้นที่ตลาด 1 นัดนาม่วง หมู่ที่ 5 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม ผลการดาเนินการ

ก่อนทาโครงการ มิ.ย. ก.ค. รวม

2

-

บรรลุผล

3

ระหว่างทาโครงการ ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม

-

-

-

-

เพิ่ม/ลด

-3


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตารวจภูธรนาหม่อม ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2553 ปีพ.ศ. 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

1 -

-

1 -

2 -

บรรลุผล


สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตารวจภูธรนาหม่อม ระหว่างปีพ.ศ.2552 และ 2553 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์

ปีพ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ลักทรัพย์

2552

6 3 -3

2 3 +1

2 2 เท่ำกัน

10 8 -2

-

1 +1

1 +1

2 +2

2553 ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ วิ่งราวทรัพย์

2552 2553

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ


สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตารวจภูธรนาหม่อม ระหว่างปีพ.ศ.2552 และ 2553 ชิงทรัพย์

ปล้นทรัพย์

2552

-

-

-

-

2553

-

-

-

-

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

-

-

-

-

2552

-

-

-

-

2553

-

-

-

-

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

-

-

-

-


สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศในพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตารวจภูธรนาหม่อม ระหว่าง 3 เดือนก่อนทาโครงการ และระหว่างทาโครงการในปีพ.ศ.2553 คดีประทุษร้าย ต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ฆ่า

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พยายามฆ่า

-

-

-

-

1

-

-

1

+1

ทาร้ายร่างกาย

-

-

-

-

1

1

-

2

+2

ผลการดาเนินการ

ไม่บรรลุ


ความพึงพอใจของตารวจและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย  จากการสอบถามตารวจและประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย ต่อการดาเนินโครงการ ตมอ.ในภาพรวม โดยตารวจและ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ เนื่องจาก ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คิดเป็น ร้อยละ 90 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 10 และ ไม่เห็นด้วย ไม่มี


ปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไข ลาดับ 1.

2.

ปัญหาข้อขัดข้อง

แนวทางแก้ไข

ความร่วมมือของมวลชน เนื่องจากยังไม่แน่ใจใน โครงการ ความพร้อมของมวลชน ในการรวมตัวตามเวลาที่ นัดหมาย

ต้องทาความเข้าใจกับมวลชนให้มาก ขึ้นให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประธานโครงการกระตุ่นการทางาน ให้มีความพร้อมมากขึ้น


จบการนาเสนอ

นาหม่อม  

ผลการปฏิ บ ั ต ิ ต ามโครงการต ารวจร่ ว มมวลชนลดอาชญากรรม ของ สภ.นาหม่ อ ม จว.สงขลา 1.คดี อ าชญากรรมเป้ า หมาย 1.1 คดี ป ระทุ ษ ร้ า ยต่ อ ทร...