Page 1


แผนการปฎิบัติการมวลชนลดอาชญกรรม

1.คดีอาชญากรรมเป้าหมาย 1.1 คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ 1.1.1คดีลักรถจักรยานยนต์ 2.พื้นที่เป้าหมายและช่วงปฏิบัติการ

ลำดับ พื้นที่เป้ำหมำย 1. พื้นที่ย่ำนถนนคนเดินวัวลำย 2. พืน้ ที่ย่ำนถนนคนเดินรำช ดำเนิน

ช่วงเวลำปฏิบัติกำร วันเสำร์ 18.00–24.00น วันอำทิตย์ 18.00–24.00 น.


1.

สภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เป้าหมาย 1.1 ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป 1.1.1 ถนนวัวลาย - เป็นถนนตัดผ่านย่านชุมชน จานวน 5 ชุมชน ระยะทาง ประมาณ 1.5 กม.มีตรอกซอกซอยจานวนมากสามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ - พ่อค้า แม่ค้า ส่วนใหญ่เป็นบุคคลในพื้นที่


1.2พื้นที่ถนนราชดาเนิน - เป็นถนนตัดผ่านย่านชุมชนใจกลางเมืองเชียงใหม่จานวน5 ชุมชนระยะทางประมาณ 2ก.ม.มีตรอกซอกซอยจานวนมาก สามารถเชื่อมโยงกันได้หลายทาง - มีการจัดกิจกรรมบนถนนอื่นๆที่ใกล้เคียงโดยรอบเช่นถนน พระปกเกล้า ถนนราชวิถี - อยู่บริเวณสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ เช่นอนุสาวรีย์สาม กษัตริย์ ประตูท่าแพ, วัดพระสิงห์, วัดเจดีย์หลวง - พ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เป็นบุคคลนอกพื้นที่


1.2คดีอาชญากรรมในพื้นที่ที่เป็นปัญหาสาคัญ  คดีเกี่ยวกับทรัพย์  (1) คดีลักทรัพย์รถจักรยานยนต์  (2) คดีวิ่งราวทรัพย์


2.การจัดตัง้ คณะกรรมการ ตมอ. และ ตร.อส.  การประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนได้รบ ั ทราบ


2.การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. และ อส.ตร.  ผกก.ประชาสัมพันธ์โครงการ ตมอ.ให้ประชาชนได้รับทราบ และ

เข้าร่วมโครงการ


นาตัวแทนพลังมวลชนเพื่อวางแผนปฏิบัติการ ตมอ.


การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ตมอ.ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย


มีการประชุมร่วมของกรรมการ ตมอ.ทุกครั้งก่อนออก ปฏิบัติการ


2.1การนากาลังตารวจอาสามาใช้ปฏิบัติตามโครงการ ตมอ.


วิธีการดาเนินงานตามที่คณะกรรมการ ตมอ.ประชุมชี้แจงและ นาเสนอ 1.การตัง้ จุดตรวจร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจบริเวณสถานที่จัดงาน ถนนคนเดิน 2.การตรวจค้นกลุ่มบุคคลต้องสงสัยที่จะเกี่ยวข้องกับการก่อ อาชญากรรม 3.การตรวจยึดรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ 4.การติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์รอบๆบริเวณงานถนนคนเดิน เพื่อให้ประชาชนที่ผ่านไปมาได้ตระหนักถึงความเสียหายใน ทรัพย์สินของตนเอง


วิธีการดาเนินงาน 5. การแจกใบปลิว/แผ่นพับประชาสัมพันธ์รอบๆบริเวณงานถนน คนเดิน 6. แจกสติกเกอร์ประชาสัมพันธ์ข้อความรถ จยย.หาย 7. ประกาศประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายภายในบริเวณงานถนน คนเดิน 8. ประกาศประชาสัมพันธ์ทางรถกระจายเสียงทัง้ ของประชาชนและ ของตารวจ


การนากาลังออกปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติที่ได้มีการ ประชุมกัน


การนากาลังออกปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติที่ได้มีการ ประชุมกัน


การนากาลังของภาคีในเครือข่าย ตมอ.ออกปฏิบัติการตาม แผนการปฏิบัติที่ได้มีการประชุมกัน


การนากาลังของภาคีในเครือข่าย ตมอ.ออกปฏิบัติการ ตามแผนการปฏิบัติที่ได้มีการประชุมกัน


การนากาลังออกปฏิบัติการตามแผนการปฏิบัติที่ได้มีการ ประชุมกัน ด้วยการประชาสัมพันธ์ทางรถกระจายเสียง


การวางแผนของกรรมการ ตมอ.ในการกาหนดจุดเสี่ยงที่จะ วางกาลังผู้ปฎิบัติงาน 18 จุด(วันเสาร์)  ถนนวัวลาย ซอย 1  ปากข้างสัตว์แพทย์  ถนนวัวลาย ซอย 1 ก.  แยกทางเข้าวัดศรีสุพรรรณ

 ถนนวัวลาย ซอย 2  ทางเข้าวัดหมื่นสาร  ถนนวัวลาย ซอย 3

 ปากซอยตรงข้ามบริษท ั เชียงหม่เดลต้า อีเคลทริค เทรดดิ้ง จากัด  ถนนวัวลาย ซอย 4  ถนนวัวลาย ซอย 5


การวางแผนของกรรมการ ตมอ.ในการกาหนดจุดเสี่ยง (วันเสาร์)  ถนนวัวลายซอย 5  ถนนวัวลายซอย 6

 ถนนวัวลาย ซอย 7  สามแยกหน้าร้านใจรุ่งเรือง  จุดจอดรถบนลานประตูเชียใหม่และห้างโลตัส สาขาประตูเชียงใหม่

 โรงพยาบาลรวมแพทย์  จุดจอดรถหน้าธนาคารกรุงเทพ จากัด


กาหนดจุดเสี่ยงที่จะวางกาลังผู้ปฎิบัติงานกาหนดจุดเสี่ยงที่จะ วางกาลังผู้ปฎิบัติงาน 28 จุด(วันอาทิตย์)  ปากซอยข้างธนาคารกรุงไทย สาขาพระสิงห์  ถนนราชดาเนิน ซอย 8  วัดศรีเกิด  วัดทุงยู

 ถนนราชดาเนิน ซอย 7  ปากซอยข้างวัดศรีเกิด  แยกถนนจ่าบ้าน (ด้านทิศเหนือ)

 แยกถนนจ่าบ้าน (ด้านทิศใต้)  วัดชัยพระเกียรติ  ถนนราชดาเนินซอย 6


กาหนดจุดเสี่ยงที่จะวางกาลังผู้ปฎิบัติงานกาหนดจุดเสี่ยงที่จะ วางกาลังผู้ปฎิบัติงาน(วันอาทิตย์)  ปากซอยป้ายโรงเรียนสามัคคีวท ิ ยาทาน  แยกวัดพันอ้น  วัดพันอ้น  วัดสาเภา

 ถนนราชดาเนิน ซอย 5  ถนนราชดาเนิน ซอย 4  ถนนราชดาเนิน ซอย 3

 วัดหมื่นล้าน  ถนนราชดาเนิน ซอย 2  ถนนราชดาเนิน ซอย 1


กาหนดจุดเสี่ยงที่จะวางกาลังผู้ปฎิบัติงานกาหนดจุดเสี่ยงที่จะ วางกาลังผู้ปฎิบัติงาน(วันอาทิตย์)  หน้าวัดพระสิงห์ ด้านทิศเหนือ  หน้าวัดพระสิงห์ ด้านทิศใต้  ประตูท่าแพ ถนนมูลเมือง  ซอยข้างวัดดวงดี , ซอยข้างวัดอุโมงค์

 ถนนจ่าบ้าน  ถนนหน้าโรงเรียนยุพราช  แยกพุทธิโสภณ

 ถนนหน้าอาชีวะศึกษาเชียงใหม่


เทคนิคการดาเนินโครงการ  1. ชี้แจงให้ประชาชนรับทราบปัญหา  2. ให้ประชาชนรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้เสียและเข้า

ร่วมโครงการ  3. ให้ประชาชนเป็นผู้คิด ริเริ่ม หาแนวทางป้องกัน อาชญากรรมใน ชุมชนของตนเอง โดยเจ้าหน้าที่ตารวจ เป็นพี่เลี้ยงคอยเสริมการปฎิบัติ


2.2 แผนงานในอนาคต - การขยายพื้นที่ดาเนินโครงการไปยังพื้นที่อื่นๆ - การให้เด็กและเยาวชน ในสถานศึกษามองเห็น ถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น และช่วยป้องกันอาชญากรรม


สถิติเปรียบเทียบคดีอาญาเป้าหมายที่เกิดขึ้นในภาพรวม ของ สภ. ในช่วงระยะ เวลาก่อนดาเนินโครงการ เดือน พฤษภาคม

2552 28

2553 32

มิถุนายน

23

27

กรกฎาคม

12

14


สถิติเปรียบเทียบคดีอาญาเป้าหมายที่เกิดขึ้นในภาพรวม ของ สภ. ในช่วงระยะเวลา ดาเนินโครงการ เดือน

2552

2553

สิงหำคม

28

31

กันยำยน

28

26

ตุลำคม

12

14


สถิติเปรียบเทียบคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ที่เข้าร่วมโครงการ) เดือน 2553

ในพื้นที่ นอกพื้นที่ เป้าหมาย เป้าหมาย

รวม

วัวลาย

ราชดาเนิน

สิงหาคม

12

17

29

2

10

กันยายน

2

12

14

1

1

ตุลาคม

-

1

1

-

-


ความพึงพอใจของตารวจและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย  จากแบบสอบถามตารวจและประชาชน ในพื้นที่เป้าหมาย ต่อการดาเนินโครงการ ตมอ.ในภาพรวม โดยตารวจและ ประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการ คิดเป็นร้อยละ 90 ไม่แน่ใจ คิดเป็นร้อยละ 10 และ ไม่เห็นด้วย ไม่มี


ปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไข ลาดับ 1.

2.

ปัญหาข้อขัดข้อง

แนวทางแก้ไข

ความร่วมมือของมวลชน เนื่องจากยังไม่แน่ใจใน โครงการ ความพร้อมของมวลชน ในการรวมตัวตามเวลาที่ นัดหมาย

ต้องทาความเข้าใจกับมวลชนให้มาก ขึ้นให้รู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ

ประธานโครงการกระตุ่นการทางาน ให้มีความพร้อมมากขึ้น


จบการนาเสนอ

สภ.เมืองเชียงใหม่  
สภ.เมืองเชียงใหม่  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม