Page 1


สภาพปัญหาอาชญากรรมของพื้นทีเ่ ป้าหมาย ลักษณะสภาพพืน้ ที่โดยทั่วไป


คดีอาชญากรรมในพื้นที่ในภาพรวมและประเภทคดีที่เป็นปัญหา


การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. คณะกรรมการ ตมอ.ประกอบด้วย 1. นายมะแอ เหล๊าะ ประธานชุมชนเขตสยาม เขตเทศบาลเมือง ปาดังเบซาร์ ทาหน้าที่ประธาน ตมอ. 2. นายวิจักษ์ หะยีหมะ รองประธาน ตมอ. 3. นายอรัญ สุวรรณรักษา นายก อบต. ปาดังเบซาร์ คณะทางาน 4. นายตอเหด สะมะแอ กานัน ต.ปาดังเบซาร์ คณะทางาน 5. พ.ต.ท.อธิป แสงวันลอย สวญ.สภ.ปาดังเบซาร์ คณะทางาน 6. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ วิทย์การพงษ์ สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ คณะทางาน/เลขาฯ 7. ร.ต.อ.ยุรสิทธิ์ พันธ์ชนะพล รอง สวป.สภ.ปาดังเบซาร์ คณะทางาน 8. จ.ส.ต.พงศ์ศักดิ์ คงละคร ผบ.หมู่(ป.) สภ.ปาดังเบซาร์ จนท./ผู้ช่วยเลขาฯ


เทคนิควิธีการเชิญชวนและรักษา ความมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายใน การดาเนินโครงการ ตมอ. เทคนิคการดาเนินโครงการ ตมอ. ที่น่าสนใจ และอาจเป็นประโยชน์ต่อ คณะกรรมการ ตมอ. อื่น ๆ


ระดับความพึงพอใจของตารวจและประชาชนในพื้นที่เป้าหมายต่อการ ดาเนินการโครงการ ตมอ. ในภาพรวม


ปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไข ที่จะดาเนินโครงการ ตมอ. ในระยะเวลาทีเ่ หลือ ( ถึง 31 ม.ค. 54 ) ให้มีประสิทธิภาพ และประสบผลสาเร็จต่อไป


ผลการดาเนินโครงการ ตมอ. สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งเกี่ยวกับคดีการโจรกรรมรถจักรยานยนต์

ตารางที่ 1 พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ 1

สถิตเิ ปรียบเทียบคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์เป้าหมายในพื้นที่ โครงการ ตมอ. ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2553 ปีพ.ศ. 2552 2553 ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ส.ค. 3 1

ก.ย. 2 0

ต.ค. 1 0

รวม 6 1


ตารางที่ 2 พื้นที่ เป้าหมาย

สถิตเิ ปรียบเทียบคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์เป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่าง 3 เดือน ก่อนทาโครงการ และ ระหว่างทาโครงการในปี พ.ศ. 2553 ก่อนทาโครงการ พ.ค.

พื้นที่ 1 0 ผลการดาเนินการ ตารางที่ 3

ระหว่างทาโครงการ

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

0

0

0

1

0

0

1

เพิ่ม/ลด

+1

สถิตเิ ปรียบเทียบคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่รบั ผิดชอบของ สถานีตารวจภูธรปาดังเบซาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2553

ปี พ.ศ. 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

ส.ค. 3 2

ก.ย. 2 2

ต.ค. 1 2

รวม 6 6


ตารางที่ 4

สถิตเิ ปรียบเทียบคดีโจรกรรมรถจักรยานยนต์ในพื้นที่รบั ผิดชอบของ สถานีตารวจภูธรปาดังเบซาร์ ระหว่าง 3 เดือน ก่อนทาโครงการ และ ระหว่างทาโครงการในปี พ.ศ. 2553 ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

0

0

0

0

2

2

2

6

ผลการดาเนินการ

เพิ่ม/ลด +6


ตารางที่ 5

สถิตเิ ปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตารวจภูธรปาดังเบซาร์ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2553

คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ลักทรัพย์

วิ่งราวทรัพย์

ชิงทรัพย์

ปล้นทรัพย์

ปีพ.ศ. 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

ส.ค. 4 4

ก.ย. 5 3

ต.ค. 2 6

รวม 11 13

0 1

0 0

0 0

0 1

0 1

0 0

0 0

0 1

0 0

0 0

0 0

0 0


ตารางที่ 6

สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานี ตารวจภูธรปาดังเบซาร์ ระหว่าง 3 เดือนก่อนทาโครงการ และ ระหว่างทา โครงการในปี พ.ศ. 2553

คดี ประทุษร้าย ต่อทรัพย์ พ.ค.

ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

เพิ่ม/ลด

ลักทรัพย์ วิ่งราว ทรัพย์ ชิงทรัพย์

3

0

2

5

4

3

6

13

+8

0

0

0

0

1

0

0

1

+1

0

0

0

0

1

0

0

1

+1

ปล้นทรัพย์

0

0

0

0

0

0

0

0

*

ผลการดาเนินการ


ตารางที่ 7

สถิตเิ ปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย และเพศ ในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตารวจภูธรปาดังเบซาร์ ระหว่างปี พ.ศ. 2552 และ 2553

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ฆ่า

พยายามฆ่า

ทาร้ายร่างกาย

ปีพ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2552 2553 ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ 2552 2553 ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

0 0

0 0

1 0

1 0

0 0

0 2

1 0

1 2

0 1

0 1

0 1

0 3


ตารางที่ 8

สถิตเิ ปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อชีวติ ร่างกาย และเพศในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตารวจภูธรปาดังเบซาร์ ระหว่าง 3 เดือน ก่อนทาโครงการ และ ระหว่างทา โครงการในปี พ.ศ. 2553

คดี ประทุษร้าย ต่อชีวิต ร่างกาย พ.ค. และเพศ

ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2

0

1

3

0

0

0

0

-3

พยายามฆ่า 0 ทาร้าย 0 ร่างกาย ผลการดาเนินการ

0

0

0

0

2

0

2

+2

0

0

0

1

1

1

3

+3

ฆ่า

ปาดัง  

สภาพปัญหาอาชญากรรมของพื้นที่เป้าหมาย ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป คดี อ าชญากรรมในพื ้ น ที ่ ใ นภาพรวมและประเภทคดี ท ี ่ เ ป็ น ปั ญ หา ระดั...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you