Page 1

โดย สถานีตารวจภูธรทุ่งสง ศูนย์ประสานงานตั้งที่ ที่ทาการชุมชนบ้านนาเหนือ ตาบลปากแพรก อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช


ด้วยสถานีตารวจภูธรทุ่งสง ได้รับการคัดเลือกจากตารวจภูธรนครศรีธรรมราช ให้เข้าร่วมโครงการตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรมด้วยเหตุผลหลัก 5 ประการ 1.สถานีตารวจภูธรทุ่งสงมีเขตพื้นที่รับผิดชอบที่กว้าง 2.มีประชากรในพื้นที่ และมีประชากรแฝงมาก 3.มีหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชนรวมถึงสถานศึกษาสถานบันเทงและ ชุมชนแออัดมาก 4.มีปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่เกิดขึ้นหลากหลาย เช่น ปัญหา ยาเสพติด,การป ทุษร้ายกับ ทรัพย์ , และทาร้ายร่างกาย 5.แนวโน้มของปัญหาอาชญากรรมนับวันยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นในสถานภาพ กาลังตารวจที่มีอยู่มีขีดจากัดหลายด้าน


สถานีตารวจภูธรทุ่งสงจาได้แต่งตั้งคณะทางานของสถานีตารวจภูธรเพื่อดาเนนนาารคัดเืือา แืะสรรหาอาสาสมัครเข้าร่วมโครงาารตารวจร่วมมวืชนืดอาชญาารรม 1.พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ถลาง รรท.ผกก.สภ.ทุ่งสง 2. พ.ต.ท.จรัส เจริญกุล รอง ผกก.ป 3.พ.ต.ท.วรรณนพ หนูเส้ง สวป. 4. พ.ต.ท.สุทัศน์ ชัยมงคล สวป. 5. พ.ต.ต.บุญชาย พราหมเภทย์ สวป. คณะทางาน

1 ด.ต.ประดิษฐ์ บุญค้าชู 2 ด.ต.ประยูร ถาวรสุข

เป็นประธาน รองประธาน กรรมการ กรรมการ/เลขานุการ กรรมการ

3 ด.ต.สมคิด อินทนี 4 ด.ต.เลอพงษ์ บัวเพชร


การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. 1. เทคนิควิธีการเชิญชวนและรักษาความมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการ ดาเนินโครงการ ตมอ. -มีการประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุเพื่อเผยแพร่ทาความเข้าใจร่วมประชาชนทั่วไปกับ อาสาสมัคร และตารวจ -ประกาศเชิญชวน ผู้นาท้องถิ่น ,อาสาสมัครและพ่อค้า ร้านค้าประชาชนทั่วไป ที่มี แนวคิดหรืออุดมคติ ที่จะมาข้าร่วมเป็นคณะทางานของ ตมอ.ในเขตพื้นที่ อ.ทุ่งสง -โดยการสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาระหว่างประชาชนและตารวจ -ใช้อาสาสมัครที่มีอยู่แล้วไปแนะนาเชิญชวนญาติพี่น้องและบุคคลในชุมชนให้เข้ามา เป็นอาสาสมัคร


2. เทคนิคการคัดเลือกและสรรหาอาสาสมัคร 1.รับสมัครอาสาสมัครฝ่ายต่างๆที่มีอยู่แล้วและรับสมัครเพิ่มเติมมีผู้มาสมัคร จานวน 140 คน 2.ได้ผ่านการคัดเลือกจากคณะทางานของ สภ.ทุ่งสง จานวน 46 คน (ตาม ที่ภ.จว.นศ ได้กาหนดให้โควตา ) โดยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามที่ ตร.กาหนดดังนี้ 1.เป็นชายไทยหรือหญิง ที่อายุตั้งแต่ 25 ปี ถึง 65 ปี 2.มีความประพฤติเรียบร้อย 3.ไม่อยู่ระหว่างการถูกดาเนินคดีอาญา(เว้นแต่เป็นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่เกิดจากการกระทา โดยประมาท) 4.ไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด 5.ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงและโรคที่สงั คมรังเกียจ


เทคนนคาารให้ความรู้แืะฝึาอบรม 1.ฝึกอบรมภาคทฤษฎี -ความรู้กฎหมายเบื้องต้นที่อาสาสมัครควรทราบ -กฎหมายอาญาที่เกี่ยวข้อง -สิทธิที่อาสาสมัครจะได้รับ -อานาจหน้าที่ที่อาสาสมัครพึ่งจะกระทาได้ -การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการลดปัญหาอาชญากรรม -สภาพปัญหาอาชญากรรมในพื้นที่ทุ่งสง


-มีการฝึกอบรมความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ฝึาอบรมภาคปฏนบัตน -ฝึาระเบียบแถวชนด บุคคืมือเปื่าแืะระเบียบาารทาความเคารพ -ยุทธวนธีตารวจเบื้องต้น -าารตรวจค้นบุคคื ยานพาหนะ าารจับาุม าารใช้เครื่องพันธาาร


แนวคนดในาารปฏนบัตนในาารดาเนนนโครงาาร ตมอ. 1.จัดทาโครงสร้างอาสาสมัครโดยาาหนดแานนา 5 คนแืะอาสาสมัคร 41 คน 2.แต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเหืือเจ้าพนัางานของ สภ.ทุ่งสง 3.าาหนดระเบียบาารปฏนบัตนงานร่วมาับเจ้าหน้าที่ตารวจมี10 ข้อดังนี้


ระเบียบข้อบังคับ 1.การออกปฏิบัติหน้าที่ต้องแต่งเครื่องแบบ และมีเจ้าหน้าที่ตารวจร่วมด้วยทุกครั้ง 2.การออกลาดตระเวนของสมาชิกแจ้งข่าว ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบทุกครั้ง อย่าจับกุมโดย พละการ เพราะสมาชิกแจ้งข่าวไม่มีอานาจในการจับกุม 3.การตรวจค้น จับกุมต้องร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจทุกครั้ง 4.การมีมารยาท ในการปฏิบัติหน้าที่ต้องพูดจาสุภาพ 5.สมาชิกผู้หนึ่งผู้ใด กระทาเกินกว่าที่สานักงานตารวจแห่งชาติกาหนดตามนโยบายในการ ปฏิบัติ หรือกระทาผิดกฎสามครั้งขึ้นไป ทางศูนย์จะเสนอชือ่ ถอดถอน เสนอ ผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา 6.ในการออกปฏิบัติหน้าที่ให้แต่งเครื่องแบบเรียบร้อยทุกครั้ง 7.ห้ามดื่มสุรา ของมึนเมา ในขณะออกปฏิบัติหน้าที่ 8.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ จะต้องเซ็นชื่อใว้เป็นหลักฐานทุกคน ทุกครั้ง 9.หลังการออกปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละวัน จะต้องบันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานโดย ละเอียด แม้รายงานเหตุการณ์ปกติก็ต้องรายงานด้วย 10.การใช้วิทยุสื่อสารต้องใช้วาจาสุภาพ ให้ใช้โค๊ด ว.ให้มากที่สุด เพราะเป็นความถี่วิทยุที่ ลูกข่ายรับได้หลายสถานี


สภาพปัญหาอาชญากรรมของพื้นที่เป้าหมาย 1. ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป ย่านหอพักสถานศึกษา สถานบันเทิง ตลาดสดเทศบาล ตลาดเปิดท้าย เหนือร้านน้าชาถนน ทุ่งสง-สุราษฏร์ ตาบลปากแพรก และพื้นที่ใกล้เคียง อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2.คดีอาชญากรรมในพื้นที่ในภาพรวมและประเภทคดีทเี่ ป็นปัญหา คดีชีวิตร่างกายและเพศ คดีเกี่ยวกับการโจรกรรมรถ คดีเกี่ยวกับทรัพย์


แผนที่ พื้นที่เป้าหมายโครงการ ตมอ.ที่ประสบความสาเร็จในการป้องกันอาชญากรรม


าาหนดแนวทางาารปฏนบัตน 1.จัดตั้งชุดืาดเวนเพื่อป้องาันอาชญาารรมในพื้นเป้าหมาย 2.มีาารเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่อาารเานดอาชญาารรม 3.าาหนดจุดแืะเส้นทางที่เสี่ยงต่อาารเานดอาชญาารรม 4.จัดอาสาสมัครนอาเครื่องแบบเฝ้าระวังแืะตนดตามบุคคืที่มีประวัตนอาชญาารรม 5.าาหนดาารตั้งจุดตรวจจุดสาัดโดยเน้นเส้นทางที่คนร้ายชอบใช้เป็นเส้นทางหืบเืี่ยง เจ้าหน้าที่ตารวจ 6.จัดทาแผนที่ าาหนดจุด าาหนดเส้นทาง เพื่อสะดวาต่อาารปฏนบัตน


าาหนดแผนาารปฏนบัตน 1.ชุดืาดตระเวนปฏนบัตนช่วงเวืา 20.00-02.00 น. ของวันใหม่ 2.จัดชุดเฝ้าระวังประจาจุดเสี่ยง ( ห้างสรรพสนนค้า ตืาดเปิดท้าย ) 3.จัดชุดสายตรวจ รถ จยย. ืาดตระเวนเส้นทางแืะประจาจุดเสี่ยง 4.จัดให้อาสาสมัครทุาคนคอยแจ้งข่าวเมื่อพบเหตุ


ผืาารปฏนบัตนตามโครงาาร ตมอ. ตั้งแต่ ( ส.ค. – ต.ค. 53 ) 1.จับตาม พ.ร.บ. ยาเสพตนดให้โทษประเภท1 13 คดี 2.จับตาม พ.ร.บ. ยาเสพตนดให้โทษประเภท5 9 คดี 3.จับตาม พ.ร.บ. อาวุธปืน 6 คดี 4.ระงับเหตุทะเืาะวนวาท 36 ครั้ง 5.จับอาวุธมีด 32 เื่ม 6.รถเป้าหมาย 112 คัน 7.นาบุคคืทาประวัตน 21 คน 8.ช่วยเหืือผู้ประสบอุบัตนเหตุ 73 ครั้ง 9.จัดระเบียบาารจอดรถ(โดย อส.จร)ภายในเขตเทศบาืเมืองทุ่งสงทุาวัน


10.จัด อส.จร สนับสนุนงานจราจรในชั่วโมงเร่งด่วนวันืะ 11 จุด 11.จัดอาสาสมัครร่วมานจารรมชุมชนแืะานจารรมของหน่วยงานราชาารต่าง

การตั้ง จุดตรวจ จุดสกัด


ผลการจับกุมคดียาเสพติด ประเภท1 , 5 และ พ.ร.บ.อาวุธปืนอย่างต่อเนื่อง


มีผลการจับกุมคดียาเสพติด ประเภท1 , 5 และ พ.ร.บ.อาวุธปืนอย่างต่อเนื่อง


มีการเฝ้าระวังการโจรกรรมรถและจัดระเบียบการจอดรถ


ภาพร่วมกิจกรรมต่างๆ


-มีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุและการไกล่เกลี่ยปัญหาต่างๆ


-ภาพการสนับสนุนงานจราจร โดย อส.จร

-ภาพการแจกจ่ายเครื่องแบบให้กับสมาชิก


-ภาพการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วม


-ภาพประชาสัมพันธ์โครงการ ตมอ.ทางสถานีวิทยุ -ภาพอาสาสมัครในโครงการ ตมอ. รับใบประกาศเกียรติคุณ


เปรียบเทียบคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้น หลักเกณฑ์การวิเคราะห์เพื่อคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายและวิเคราะห์คัดเลือกประเภทคดี เปรียบเทียบเดือน กันยายน ปี 2553 และตุลาคมของปี 2553


การวิเคราะห์สถิติคดีที่เกิดขึ้น เพื่อเปรียบเทียบและลดจานวนคดี 1.สภ.ทุ่งสง ได้วิเคราะห์และสารวจคดีที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ,การโจรกรรมรถ เพื่อเปรียบเทียบก่อนและหลังการดาเนินโครงการ ตารวจร่วมมวลชน เพื่อลดอาชญากรรม 2.วิเคราะห์สภาพประชากรแฝง เนื่องจากเป็นแหล่งงาน การเงิน การธนาคาร การศึกษาและแหล่งท่องเที่ยว 3.วิเคราะห์สภาพชุมชนประกอบด้วยที่อยู่อาศัย แหล่งบันเทิง และการแพร่ระบาดของ ยาเสพติด 4.วิเคราะห์สภาพพฤติกรรมของวัยรุ่นที่มักจะก่อเหตุทะเลาะวิวาท 5.วิเคราะห์สภาพที่อยู่อาศัยและหอพักนิสิตนักศึกษา 6.วิเคราะห์ลักษณะของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่คนร้ายมักโจรกรรมและศึกษา ยานพาหนะที่คนร้ายมักใช้ในการก่อเหตุ 7.วิเคราะห์จากสถิติข้อมูลของคดีเกี่ยวกับทรัพย์พบว่ามักเกิดขึ้นในพื้นที่นอกเมือง ตาม ตาบลที่มีบ้านคนน้อยหรือที่เปลี่ยว ( โดยเฉพาะการงัดบ้านที่เริ่มมีบ้างแล้ว )


ระดับความพึงพอใจของตารวจและประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย -ประชาชนมีทศั นคติกับตารวจที่ดขี ึ้นสังเกตจากมีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร มากขึ้นและแท้จริง -ชุมชนต่างๆเชิญชวนให้ช่วยลาดตระเวนในชุมชนมากขึน้ -มีประชาชนมาเยี่ยมที่ทาการ ตมอ. บ่อยขึ้น -มีเจ้าภาพสภากาแฟมากขึ้น -มีการปรึกษาหารือปัญหาในชุมชนต่างๆ มากขึ้น และหลากหลาย


ปัญหาข้อขัดข้องและแนวทางแก้ไข ปัญหา

การแก้ไข

ถูกตาหนิดูแคลน จาก จนท. ของรัฐ

สร้างจิตสานึกให้กับเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

เจ้าหน้าที่ ตารวจบางคนไม่ค่อยให้ความสาคัญหรือเข้า ใกล้อาสาสมัคร

สร้างจิตสานึกให้กับเจ้าหน้าที่ตารวจ

ถูกดูหมิ่น เกรียดชังกับผู้ที่กระทาผิด

เสริมสร้างขวัญและกาลังใจให้อาสาสมัครด้วยการชื่นชม ผลการปฏิบัติ

ขาดความพร้อมในอุปกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่

สรรคหาอุปกรณ์ต่างๆให้เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้า

ผู้บังคับบัญชาขาดการส่งเสริมอาสาสมัครที่ต่อเนื่อง

ควรมีนโยบายให้ ผบ.หน่วยส่งเสริมเรื่องการให้ตารวจ และประชาชนมีบทบาทในการป้องกันอาชญากรรมที่ ต่อเนื่อง

ไม่มีงบประมาณภาครัฐสนับสนุน

ตั้งงบประมาณสาหรับอาสาสมัครทุก สภ.

ขาดเจ้าหน้าที่ตารวจพี่เลียง( บางคนมาอยู่เพื่อหนีงาน หนักหรือหาที่สบายอยู่ )

สรรค์หาเจ้าหน้าที่ตารวจที่มีจิตสานึกต่อหน้าที่ หนักเอา เบาสู้ มีวิสยั ทัศน์และเข้ากับประชาชนได้ดี


พล.ต.ต.โกสินทร์ หินเธาร์ รอง ผบช.ภ.9 มาตรวจเยี่ยมและแนะนาการ ดาเนินงาน ของโครงการ ตมอ. และการขยายเครือข่าย


สภ.ทุ่งสงได้จัดทาโครงสร้างแืะคณะทางานเพื่อ รองรับาารขยายเครือข่าย ตมอ. ดังรายืะเอียด


ประกอบด้วย 1.คณะประธานที่ปรึกษามีจานวน10 คน สรรหาจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นความรู้ ความสามารถ เสียสละ และมีภาวะผู้นา ประกอบด้วย 1.1 นายสมชาย ปิ่นรัตน์สุวรรณ ประธานชมรมร้านทองทุ่งสง 1.2 นายสุรภักดิ์ นวกิจรังสรรค์ ผจก.ธนาคารกรุงไทยทุ่งสง 1.3 นายวิชัย องค์ปิยะนันท์กุล เจ้าของโรงแรมไทยวัฒนาโอเต็ล 1.4 นางวัชรา แก้วประทุม บริษัทโตโยต้า สาขาทุ่งสง 1.5 นายนภดล จันทรมาศ หจก.เจ ไอ ที คอมพิวเตอร์ ทุ่งสง 1.6 นายโกศล อธิมุตติกุล บริษัทโกศลการยางทุ่งสง 1.7 นายสุรจิต ศิริกุลพุทธิศกดิ์ บริษัทสุรจิต ทุ่งสง 1.8 นายพิชิต มณีฉาย กต.ตร สภ.ทุ่งสง 1.9 นายอาคม ภูมิเวชพงศ์ กต.ตร. สภ.ทุ่งสง 1.10 นายจารึก รัตนพันธ์ ร้านพรคาแคร์ ทุ่งสง


2.ประธาน( ตมอ .) นายประจวบ ไชยคชบาล 3.รองประธาน นายบุญลือ ถนอมวรรณ นายสุจินต์ สมทรง นายสมพร วิมลชัย


4.กรรมการ จานวนทั้งหมด 11 คน ประกอบด้วย  

      

 

1.นายอาคม ภูมิเวชพงศ์ 2.นายทนุธรรม ช่ายม่าน 3.นายศราวุธ พินิจวงศ์ 4.นายสาราญ ดาแดง 5.นายบุญลือ ถนอมวันล 6.นายโฆษิต เกราะแก้ว 7.นายพรชัย แซ่ฉาย 8.นายสุจินต์ สมทรง 9.นายวิฑูรย์ เมืองทรัพย์ 10.นายสมพร วิมลชัย 11.นายวิมลชัย ชัยวิเศษ


5.ประชาสัมพันธ์ จานวน 2 คน ประกอบด้วย 1.นายสมหมาย ศรีสงคราม 2..นายสาราญ ดาแดง

6.เลขานุการ จานวน 1 คน คือ นาง พัชรินทร์ เรืองช่วย 7.เหรัญญิก จานวน 2 คนประกอบด้วย นายพรชัย แซ่ฉาย นางพัชรินทร์ เรืองช่วย


8.ราชชื่อสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรม (ชป.ต่างๆ)ของ สภ.ทุ่งสง (รวม 108 คน) 1.ชป. นาเหนือ 2.ชป. ปากแพรก 3.ชป. ในหวัง 4.ชป. ชะมาย 5.ชป. ถ้าใหญ่ 6.ชป. ไสใหญ่ 7.ชุดลาดตระเวนเหยี่ยวข่าว 8.อาสาสมัครจราจร


ผลการดาเนินโครงการ ตมอ. 1 การขยายเครือข่ายโครงสร้าง ตมอ. -มีการขยายเครือข่ายไปสู่หมู่บ้านรอบนอกโครงการทุกหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ 1 ชุดปฏิบัติการ -จานวนอาสาสมัครในโครงการเดิมมี46 คน ปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็น 108 คน


มีาารเชนญชวนผู้นาท้องถน่นพ่อค้าประชาชนแืะอาสาสมัครต่างๆร่วม ฝึาอบรมเพื่อรองรับาารขยายเครือข่าย ตมอ. มีผู้เข้ารับาาร ฝึาอบรม จานวน 1,007 คน


นายชินวรณ์ บุญเกียรติ์ รมต.ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นประธานในพิธี เปิด การฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันอาชญากรรม ของ สภ.ทุ่งสง เพื่อรองรับ โครงสร้างของ โครงการ ตมอ. มีอาสาสมัครเข้าร่วมฝึกอบรม จานวน 1007 คน


พล.ต.ต.กระจ่าง สุวรรณรัตน์ ผบก.ภ.จว.นศ มาร่วมบรรยาย ในหัวข้อ การมี ส่วนร่วมของภาคประชาชน ในการลดปัญหาอาชญากรรม


พ.ต.อ.ธรรมนูญ ไฝจู ผกก.สภ.ทุ่งสง ร่วมบรรยายให้ ความรู้ เกี่ยวกับ กฎหมายที่ อาสาสมัคร พึงปฎิบัติหรือกระทาได้ในฐานะผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน


คิดดี ทาดี ที่นี่ เมืองนคร พบเหตุแจ้งข่าว ชาวประชาปลอดภัย

กราบขอบคุณผู้มีจิตอาสาทุกท่าน จบการบรรยาย

ทุ่งสง  
ทุ่งสง  

โดย สถานี ต ารวจภู ธ รทุ ่ ง สง ศู น ย์ ป ระสานงานตั ้ ง ที ่ ที ่ ท าการชุ ม ชนบ้ า นนาเหนื อ ต าบลปากแพรก อ.ทุ ่ ง สง จ.นครศรี ธ รรมราช 1...

Advertisement