Page 1


สภ.เมือง นศ. ตั้งอยู่ที่ พิกัด พีเค 062318 เลขที่ 1027/18 ถ.ราชดาเนิน ต.คลัง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช มีพื้นที่ รวม 523.694 ตร.กม. ทิศเหนือ ทิ ศ ใ ต้ ทิ ศ ต ะ วั น อ อ ก ทิ ศ ต ะ วั น ต ก

จดพื้นที่ อ.ท่าศาลา จดพื้นที่ อ.ปากพนัง,พระพรหม,เฉลิมพระเกียรติ จดพื้นที่ อ.ปากพนัง,ทะเลอ่าวไทย จดพื้นที่ อ.พระพรหม,ลานสกา,พรหมคีรี


มีลักษณะเป็นเทือกเขา และเป็นที่ราบชายฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีแม่น้า ลาคลองที่สาคัญ 3 สาย - คลองปากพยิง - คลองท่าแพ - คลองปากนคร


มี 15 ตาบล 94 หมู่บ้าน 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลตาบล 12 องค์การบริหารส่วนตาบล จานวนประชากร ชาย 130,348 คน หญิง 136,013 คน รวม 266,361 คน/ 80,846 ครัวเรือน ประชากรแฝง ประมาณ 20,000 คน


ชั้นสัญญาบัตร อัตราอนุญาต 72 ชั้นประทวน อัตราอนุญาต 395

มีตัวจริง 48 ว่าง 24 มีตัวจริง 340 ว่าง 55

เฉลี่ย ตร.1 นาย ต่อ ประชากร 738 คน ตร. 1 นาย ต่อ พื้นที่ 1.35 ตารางกิโลเมตร


ต.ค.51-ก.ย.52

ต.ค.52-ก.ย.53

เปรียบเทียบ

รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

เพิ่ม/ลด

จับกุม%

1.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

24

12

32

17

8

53.13

1.2 ปล้นทรัพย์

6

6

3

1

-3

33.33

1.3 ชิงทรัพย์ (รวม)

10

8

8

5

-2

62.50

1.4 ลักพาเรียกค่าไถ่

0

0

0

0

0

0.00

1.5 วางเพลิง

0

0

0

0

0

0.00

40

26

43

23

3

53.49

ประเภทความผิด

1.คดีอุกฉกรรจ์และสะเทือนขวัญ(46.57%)

รวม


2. คดีชวี ิตร่างกายและเพศ(58.54%)

ต.ค.51-ก.ย.52 แจ้ง จับ

ต.ค.52-ก.ย.53 แจ้ง จับ

เพิ่ม/ลด จับกุม %

2.1 ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

24

12

32

17

8

53.13

2.2 ฆ่าผู้อื่นโดยไม่เจตนา

1

1

1

1

0

100

2.3 ทาให้ตายโดยประมาท

1

1

0

0

-1

00.00

2.4 พยายามฆ่า

50

17

42

16

-8

38.10

2.5 ทาร้ายร่างกาย

128

70

107

51

-21

47.66

9

1

9

2

0

22.22

213

102

191

87

-22

45.55

2.6 ข่มขืนกระทาชาเรา รวม


ต.ค.51-ก.ย.52 3. คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (45.62%) แจ้ง จับ

ต.ค.52-ก.ย.53 แจ้ง จับ

เพิ่ม/ลด จับกุม %

3.1 ลักทรัพย์

327

83

300

94

-27

31.33

3.2 วิ่งราวทรัพย์

59

39

33

25

-26

75.76

3.3 รีดเอาทรัพย์

0

0

0

0

0

0.00

3.4 กรรโชก

0

0

1

1

1

100

- บาดเจ็บ

2

1

0

0

-2

0.00

- ไม่บาดเจ็บ

8

7

8

5

0

62.50

3. 6 ปล้นทรัพย์

6

6

3

1

-3

33.33

3.7 รับของโจร

0

0

1

1

1

100

3.8 ทาให้เสียทรัพย์

24

7

31

9

7

29.03

รวม

426

143

377

136

-49

36.07

3.5 ชิงทรัพย์(รวม)


ต.ค.51-ก.ย.52

ต.ค.52-ก.ย.53

เปรียบเทียบ

ประเภทความผิด รับแจ้ง

จับ

รับแจ้ง

จับ

เพิ่ม/ลด

4.1 โจรกรรมรถจักรยานยนต์

103

14

110

16

7

4.2 โจรกรรมรถยนต์ 4.3 โจรกรรมโค – กระบือ

21

3

8

1

-13

0

0

0

0

0

4.4 โจรกรรมเครื่องมือเกษตร 4.5 ปล้น – ชิงรถยนต์โดยสาร

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.6 ปล้น – ชิงรถยนต์แท็กซี่

0

0

0

0

0

4.7 ข่มขืนและฆ่า

0

0

0

0

0

4.8 ลักพาเรียกค่าไถ่

0

0

0

0

0

4.9 ฉ้อโกง

39

12

30

6

-9

4.10 ยักยอก

48

2

56

7

8

211

31

204

30

-7

4. คดีที่น่าสนใจ

รวม


5. คดีที่รัฐเป็นผูเ้ สียหาย

เปรียบเทียบ จับ/ราย

จับ/คน

จับ/ราย

จับ/คน เพิ่ม/ลด

5.1 อาวุธปืน 163

180

91

116

-72

1

1

0

0

-1

- การพนันทัว่ ไป

267

745

236

634

-28

- การพนันสลากกินรวบ

26

27

38

38

12

5.3 ยาเสพติด

817

1033

1064

1442

247

5.4 ปรามการค้าประเวณี

37

37

81

81

44

5.5 มีและเผยแพร่วัตถุลามก

1

1

1

1

0

1312

2024

1514

2312

202

- อาวุธปืนธรรมดา - อาวุธปืนสงคราม 5.2 การพนัน

รวม


ปัญหาอาชญากรรมเป็นปัญหาที่สาคัญที่สุด ถึงแม้จะมีมาตรการในการป้องกันปราบปรามอย่างต่อเนื่อง แต่แนวโน้มก็ยังเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ทาให้มีผลกระทบต่อประชาชน สังคม เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อาเภอเมือง นศ. สภ.เมือง นศ. จึงได้เล็งเห็นถึงความร่วมมือกับภาคประชาชน จึงได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครเข้าร่วม ได้แก่ .• อาสาเหยี่ยวข่าว มีสมาชิกจานวน ๖๙๖ คน • กองปราบอาสา มีสมาชิกจานวน ๑,๒๕๕ คน • อาสาสมัครตารวจบ้าน มีสมาชิกจานวน ๒๒๐ คน


ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ และเข้าใจสภาพของพื้นที่ได้ดีเข้ามามีส่วน ร่วมในการช่วยเหลือ ดูแลความสงบเรียบร้อย และป้องกัน อาชญากรรม โดยมีการประสานการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องก่อนที่ จะมีการทาโครงการวิจัยปฏิบัติการเรื่องศึกษารูปแบบและ วิธีการนาพลังมวลชนร่วมลดอาชญากรรม (ตมอ.)


สภ.เมือง นศ. ได้มีคาสัง่ ที่ ๒๓๘/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๔ มิ.ย.๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) ประกอบด้วย .๑. นายสุภาพ คาสงค์ ประธาน ๗. นายโชคดี แย้มอิ่ม คณะกรรมการ ๒. นายกรพรหม ณ พัทลุง รองประธาน ๘. นายโอภาส เจนชล คณะกรรมการ ๓. นายพิเชษฐ คชรัตน์ คณะกรรมการ ๙. นายวิทวัส พลพยัค คณะกรรมการ ๔. นายสุธี ทองพริก คณะกรรมการ ๑๐. นายจรัญ ทองนอก คณะกรรมการ ๕. นายคานึง โชติประดิษฐ์ คณะกรรมการ ๑๑. นายสุดใจ ตรีณานนท์ คณะกรรมการ ๖. นายดารงศักดิ์ ไชยนิน คณะกรรมการ ๑๒. ส.อ.ไพรัช ขันไส เลขานุการ

และมี ตร. ชั้นสัญญาบัตร ๒ นาย ชั้นประทวน ๗ นาย เป็นที่ปรึกษา ร่วมกันกาหนดกรอบ และพื้นที่เป้าหมายในการดาเนินการเพื่อพัฒนารูปแบบ กับมวลชน และวิธีการรวมพลังมวลชนร่วมลดอาชญากรรมในพื้นที่


1. การสร้างภาคีเครือข่ายให้เข้ามามีส่วนร่วม 2. สร้างความสัมพันธภาพกับภาคีเครือข่าย 3. สร้างความเข้าใจ ปรับเปลีย่ นวิธีคิดให้ภาคีเครือข่าย


สภ.เมือง นศ. ได้มีการประชุมทาความเข้าใจกับกลุ่มภาคีเครือข่าย ต่างๆ ที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจและ ร่วมกันรับผิดชอบ ในการกาหนดพืน้ ที่เป้าหมายพื้นที่ล่อแหลม ที่ จะเกิดคดีชีวิต ร่างกาย ที่เกิดบ่อยครั้ง


ที่ประชุมมีความเห็นตรงกันว่าปัญหาประทุษร้ายร่างกายและชีวิต มัก เกิดขึ้น บริเวณหน้าสถานศึกษา บริเวณห้างสรรพสินค้า ตลาดเปิดท้าย และคิวรถประจาทางตลาดคลองทา สวนสมเด็จพระนครินทร์ ๘๔ (ทุ่งท่าลาด) จนทาให้บุคคลทัว่ ไปมองภาพลักษณ์เป็น “ นครเมืองคนดุ ” เมือ่ ตมอ.ชุดนี้เข้ามาร่วมทางานกับทาง สภ.เมือง นศ. ความมุ่งมั่น อยากให้เปลี่ยนภาพลักษณ์ของเมืองนคร เป็นเมืองท่องเทีย่ ว/ เมืองมงคลคนทาดี


สามารถลดคดีประทุษร้ายต่อร่างกายและชีวิตในพืน้ ที่เป้าหมาย ภายใต้ปรัชญา

“ ร่วมคิด ร่วมทา ลดอาชญากรรม ได้แน่นอน ”


• ทุกคนตระหนักในการแก้ปัญหาร่วมกันเป็นพลังสาคัญ คือ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมตัดสินใจ และร่วมรับผิดชอบเพื่อ ก้าวสู่เป้าหมายร่วมกัน • จนท.ตารวจและพลังมวลชนมีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน • ร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาจากสถิติและแก้ไขให้ตรงจุด • ใช้สถานีวิทยุชุมชน เป็นเครือข่ายในการประชาสัมพันธ์ แจ้งข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึน้


- สามารถดูแลพื้นที่เป้าหมายและลดอาชญากรรมได้เป็นอย่างดี - ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีความพึงพอใจและรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย - ประชาชนให้ความร่วมมือและมีการปฏิสัมพันธ์กับชุด ตมอ.เป็นอย่างดี - สถิติคดีในพื้นที่เป้าหมายไม่เกิด


• ยานพาหนะไม่เพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ • วัสดุอุปกรณ์ในการการปฏิบัติงานไม่พร้อม • สถานที่ทาการไม่พร้อม


หากปราศจากความร่วมมือของประชาชนแล้ว การหยุดยั้งอาชญากรรมก็ไม่อาจเป็นไปได้ ฉะนั้น ประชาชนจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง ในการป้องกันการลดอาชญากรรมในพืน้ ที่ อนาคต เครือข่าย ตมอ.สภ.เมือง นศ. จะมีหลากหลายอาชีพ


สรุป “ การป้องกันอาชญากรรมจะได้ผล เมื่อเราสามารถลดโอกาสการเกิดอาชญากรรมได้ ”


NAKON_P191@HOTMAIL.COM PPRC.NAKON@GMAIL.COM www.muangnakhonpolice.com 075 -341030 ,075-356500,191

เมืองนครฯ  

สภ.เมื อ ง นศ. ตั ้ ง อยู ่ ท ี ่ พิ ก ั ด พี เ ค 062318 เลขที ่ 1027/18 ถ.ราชด าเนิ น ต.คลั ง อ.เมื อ ง จ.นครศรี ธ รรมราช มี พ ื ้ น ที ่ ร...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you