Page 1


พื้นทีป่ ฏิบัติการตามแผน ตมอ.สภ.นครชัยศรี ๔ แห่ง • พื้นที่ 1 แผนป้องกันการโจรกรรมทรัพย์สนิ ในเคหะ สถาน บริเวณหมู่บ้านกฤษฎานคร 26 • พื้นที่ 2 แผนป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวติ และ ร่างกาย บริเวณการเคหะแห่งชาตินครชัยศรี • พื้นที่ 3 แผนป้องกันการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บริเวณตลาดนัดไฟฟ้านครชัยศรี

• พื้นที่ 4 แผนป้องกันการประทุษร้ายต่อชีวติ และ ร่างกาย บริเวณตลาดริมแม่น้านครชัยศรี


สภาพพื้นที่เป้าหมาย 1 (หมูบ่ ้านกฤษดานคร 26 )


สภาพพื้นที่เป้าหมาย 2 การเคหะชุมชนนครชัยศรี


สภาพพื้นที่เป้าหมาย 3 ตลาดนัดไฟฟ้านครชัยศรี


สภาพพื้นที่เป้าหมาย 4 ตลาดริมแม่น้านครชัยศรี

- พื้นที่เป็นตลาดเก่าแก่สมัยก่อน ชื่อตลาดท่านา


ตารางที่ ๑ สถิตเิ ปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่ โครงการ ตมอ. ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ๒๕๕๓

พื้นที่เป้าหมาย

พื้นที่ ๑

พื้นที่ ๒

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๒๕๕๒

-

๒๕๕๓

-

-

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

-๒

-

เท่า

-๓

๒๕๕๒

๒๕๕๓

-

-

-

-

ผลเปรียบเทียบการ -๑ ดาเนินการ

-๑

-๑

-๓

๒๕๕๒ พื้นที่ ๓

๒๕๕๓ ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ ๒๕๕๒

พื้นที่ ๔

๒๕๕๓ ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ


ตารางที่ ๒ สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพืน้ ที่โครงการ ตมอ. ระหว่าง ๓ เดือนก่อนทาโครงการและระหว่างทาโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓

พืน้ ที่เป้าหมาย

พื้นที่ ๑ พื้นที่ ๒ พื้นที่ ๓ พื้นที่ ๔ ผลการด้าเนินการ

ก่อนทาโครงการ

ทาโครงการหลัง

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

-

๑ ๑

-

๑ ๑

-

-

๑ ๑

๑ ๑

+-เท่า +-เท่า


ตารางที่ ๓ สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายใน พืน้ ทีร่ ับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรนครชัยศรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒๓ และ ๒๕๕๓ ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๒๕๕๒

๑๘

๑๔

๑๕

๔๗

๒๕๕๓

๑๘

๓๓

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

-๑๐

+๔

-๘

-๑๔


ตารางที่ ๔ สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายใน พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรนครชัยศรี ระหว่าง ๓ เดือน ก่อนทาโครงการ และระหว่างทา โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๑๔

๑๙

๔๒

๑๘

๓๒

ผลการดาเนินการ

เพิ่ม/ลด -๑๐


ตารางที่ ๕ สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในพื้นที่ รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรนครชัยศรี ระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ คดีประทุษร้ายต่อ ทรัพย์

ลักทรัพย์

วิ่งราวทรัพย์

ชิงทรัพย์

ปล้นทรัพย์

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๒๕๕๒

๑๒

๑๐

๓๐

๒๕๕๓

๔ -๖

๒๔ -๖

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

-๑

๑๓ +๑

๒๕๕๒

-

-

-

-

๒๕๕๓

-

-

-

-

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

-

๒๕๕๒

-

-

๒๕๕๓

-

-

-

-

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

-๑

๒๕๕๒

-

-

-

-

๒๕๕๓

-

-

-

-

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ


ตารางที่ ๖ สถิตเิ ปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ในพื้นที่รับผิดชอบ ของสถานีตารวจภูธรนครชัยศรี ระหว่าง ๓ เดือนก่อนทา โครงการและระหว่างทาโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คดีประทุษร้ายต่อ ทรัพย์

ก่อนท้าโครงการ

หลังท้าโครงการ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ลักทรัพย์

๑๒

๑๗

๓๔

วิ่งราวทรัพย์

-

-

-

-

ชิงทรัพย์

-

-

-

ปล้นทรัพย์

-

-

-

ผลการด้าเนินการ

ก.ย.

เพิ่ม/ลด

ต.ค.

รวม

๑๓

๒๔

-๑๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


ตารางที่ ๗ สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรนครชัยศรี ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓

คดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ

ฆ่า

พยายามฆ่า

ทาร้ายร่างกาย

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๒๕๕๒

-

๒๕๕๓

-

-๑

๑ -๑

๑ -๒

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ ๒๕๕๒

-

๒๕๕๓

-

-

-

-

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ

-๓

-

-๒

-๕

๒๕๕๒

๑๗

๒๕๕๓

-๘

-๑

-๒

-๑๑

ผลเปรียบเทียบการ ดาเนินการ


ตารางที่ ๘ สถิติเปรียบเทียบคดีประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศ ในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจภูธรนครชัยศรี ระหว่าง ๓ เดือนก่อนทาโครงการและระหว่างทาโครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คดีประทุษร้ายต่อ ชีวิต ร่างกาย และ เพศ ฆ่า พยายามฆ่า ทาร้ายร่างกาย ผลการด้าเนินการ

ก่อนท้าโครงการ พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

๑ ๓ ๔

๑ ๒ ๓

๑ ๔ ๕

หลังท้าโครงการ รวม

๒ ๑ ๙ ๑๒

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๑ ๑

๒ ๒

๑ ๓ ๔

๑ ๖ ๗

เพิ่ม/ลด

-๑ -๑ -๓ -๕


การจัดตัง้ คณะกรรมการ ตมอ.ทั้ง 2 แห่ง


การประชุมวางแผนการปฏิบัติ ตมอ.ท่าต้าหนัก


ประชุมวางแผนในการปฏิบัติ ตมอ.นครชัยศรี


รูปแบบและวิธีการลดอาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ.


มีการตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารยาเสพติดบุคคลที่ต้องสงสัย


หลังเลิกตั้งจุดตรวจแล้วมาประชุมคณะท้างานถึงผลการปฏิบัติ และวางแผนการปฏิบัติในวันต่อไป


บริเวณตลาดนัดไฟฟ้านครชัยศรี


ตรวจดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย


ลานจอดรถ


บริเวณตลาดริมน้้านครชัยศรี


ตั้งจุดตรวจโดยมี ร้อยเวร(20)ในแต่ละวันร่วมกับ ตมอ.


การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. - การตั้งคณะกรรมการ ตมอ.สรรหามาจากความสมัครใจของ

ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งรู้สภาพพื้นที่ และปัญหาตาม ชุมชน คณะกรรมการมาจากหลากหลายอาชีพ - สิ่งที่เป็นแรงจูงใจให้มาร่วมทางาน คือการเปิดโอกาสให้

ประชาชนมามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือทางราชการ

-แนวทางป้องกันอาชญากรรม กาหนดพื้นที่เป้าหมายที่มีการลัก ทรัพย์ หรือการทาร้ายร่างกายมาเป็นเป้าหมายการดาเนินการแล้ว ทาการตั้งจุดตรวจค้น - การหาแนวร่วมเพื่อเป็นเครือข่ายขยายจานนพื้นที่เป้าหมาย โดย

การประชาสัมพันธ์ชักชวนประชาชนให้เข้าร่วมโครงการในการ ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง


รูปแบบและวิธีการป้องกันและลดอาชญากรรมของ ตมอ.


ปัญหา ข้อขัดข้อง และการด้าเนินการขั้นต่อไป -การดาเนินการของมวลชนมีปัญหาเนื่องจาก ตมอ.ส่วนใหญ่จะมี งานทาประกอบอาชีพรับจ้าง ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ เร่งรัดให้ ตมอ. มาดาเนินการในรูปแบบใช้คนน้อยได้ผลตามที่ กาหนด ซึ่งข้อเท็จจริงแล้วต้องนาประชาชนส่วนใหญ่มาร่วม สร้างจิตสานึก สร้างกระบวนการความรับผิดชอบต่อสังคมใน ชุมชนของตนเอง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชนส่วนใหญ่เกิดมา จากสภาพเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ ในการดาเนินชีวิตของประชาชน - การดาเนินการขั้นตอนต่อไป ทั้งทางภาครัฐและทาง ตมอ. จะต้องเข้าถึงประชาชนในรูปแบบที่ยั่งยืนจะต้องทาให้ประชาชน เกิดความศรัทธา เชื่อมั่น ชื่นชอบ และในที่สุดก็จะเกิดความ ช่วยเหลือ จากทางภาคประชาชนโดยแท้จริง ทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นกับ ขีดความสามารถของทางภาครัฐและทางผู้นา ตมอ.แต่ละบุคคล


ตมอ นครชัยศรี  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม