Page 1


ต.เกาะยอ

เทศบาลนครสงขลา เกิดอุบัติเหตุ 41 ราย ต.เขารูปช้าง เกิดอุบัติเหตุ 20 ราย

ต.พะวง เกิดอุบัติเหตุ 11 ราย

ต.เกาะแต้ว ต.ทุ่งหวัง

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขต พื้นที่ อาเภอเมืองสงขลา


แสดงการเปรียบเทียบข้อมูลจานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก ในรอบเดือน พฤษภาคม 2554 เปรียบเทียบกับเดือน มิถุนายน 2554

จานวนการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก, จานวนผู้เสียชีวิต, ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย, พ.ค. 54

มิ.ย.54

+เพิ่ม –ลด

ร้อยละ

65

72

+7

+10.76

ผู้เสียชีวิต

6

1

-5

-83.33

รวมผู้บาดเจ็บ

49

40

-9

-18.36

-บาดเจ็บสาหัส

9

6

-3

-33.33

-บาดเจ็บเล็กน้อย

40

34

-6

-15.00

จานวนอุบัติเหตุ


ลักษณะ

ลักษณะของการเกิดอุบัติเหตุ พ.ค.2554

มิ.ย.2554

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

เฉี่ยว/ชนกัน พลิกคว่า

56 -

86.15 -

64 -

88.88

เฉี่ยว/ชนแล้วพลิกคว่า

2

3.07

7

9.72

พลิกคว่าแล้วชน

-

-

-

เฉี่ยว/ชนสิ่งกีดขวางบน/ริมถนน

5

7.69

1

1.38

ตกถนน อื่นๆ(ระบุ) รวม

2 65

3.07 100

72

2.77 100


การได้รับใบอนุญาตขับรถของผู้ขับขี่

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

ไม่ได้รับ

26

22.22

36

26.47

ใบอนุญาตขับขี่ ชั่วคราว

27

23.07

37

27.20

ใบอนุญาตขับขี่ ตลอดชีพ

30

25.64

32

23.52

อื่น(ระบุ)

34

29.05

31

22.79

รวม

117

100

136

100


อายุผู้ขับขี่/คนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ อายุ ต่ากว่า 15 ปี

15-19 ปี

20-25 ปี 26-30 ปี 31-39 ปี

พ.ค.54

3 10

12 18

34

ร้อยละ

2.30 7.69

9.23 13.84

26.15

มิ.ย.54

6 18

27 15

38

ร้อยละ

3.50 10.52

15.78 8.77

22.22

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน

จานวน

ชาย

3

3

หญิง

-

3

ชาย

5

15

หญิง

5

3

ชาย

6

19

หญิง

6

8

ชาย

15

9

หญิง

3

6

ชาย

21

22

หญิง

13

16

เพศ


อายุผู้ขับขี่/คนที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ อายุ 40-49 ปี 50-59 ปี 60-65 ปี 66-70 ปี 71 ปี ขึ้นไป

พ.ค.54

34 14 3 2 -

ร้อยละ

26.15 10.76 2.30 1.53 -

มิ.ย.54

34 27 5 1

ร้อยละ

19.88 15.78 2.92 0.58

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน

จานวน

ชาย

21

29

หญิง

13

5

ชาย

13

18

หญิง

1

9

ชาย

2

5

หญิง

1

-

ชาย

2

-

หญิง

-

-

ชาย

-

1

หญิง

-

-

เพศ


อาชีพของผู้ขับขี่/คนเดินถนน ที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุ อาชีพ

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

กาลังศึกษา

14

13.20

21

18

ค้าขาย

6

5.66

6

5

ลูกจ้าง

20

18.86

20

17

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

16

15.09

15

13

รับจ้างทั่งไป

17

16.03

17

14

ขับรถรับจ้าง

3

2.83

8

7

พนักงานขับรถ

6

5.66

4

3

ธุรกิจส่วนตัว

14

13.20

20

17

อื่นๆ

10

9.43

8

7

รวม

106

100

119

100


วันที่เกิดเหตุ วัน

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

จันทร์

11

17

13

20

อังคาร

5

8

5

8

พุธ

8

12

10

15

พฤหัส

6

9

10

15

ศุกร์

8

12

17

26

เสาร์

11

17

7

11

อาทิตย์

15

23

10

15

วันหยุดเทศกาล หรือขักขัตฤกษ์

1

2

-

65

100

72

รวม

100

หมายเหตุ


เวลาเกิดเหตุ

เวลา 00.01-03.00 03.01-06.00 06.01-09.00 09.01-12.00 12.01-15.00 15.01-18.00 18.01-21.00

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน

ร้อยละ

จานวน

ร้อยละ

3 1 9 11 11 17 10

5 2 14 17 17 26 15

1 9 13 16 19 11

2 14 20 25 29 17

หมายเหตุ


ประเภทถนนที่เกิดเหตุ พ.ค.54

ประเภทถนน

จานวน อุบัติเหตุ

ตาย

ทางหลวงแผ่นดิน

20

ทางหลวงชนบท

มิ.ย.54 บาดเจ็บ

จานวน อุบัติเหตุ

ตาย

บาดเจ็บ

4

12

25

-

21

5

-

7

2

-

2

ถนนเทศบาล

29

-

20

40

-

45

ถนน อบต.,อบจ./หมู่บ้าน

5

1

4

2

1

1

ถนนในซอย

3

-

1

3

-

-

อื่นๆ

3

-

2

2

-

-


ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

ประเภทถนน

ถนนทางหลวง

ถนนเขต เทศบาล

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน

ตาย

เจ็บ

จานวน

ตาย

เจ็บ

หมายเลข 407

12

1

7

20

-

12

หมายเลข 408

6

3

4

7

-

3

หมายเลข 414

4

-

6

-

-

-

นครสงขลา

33

-

12

42

-

15

ตาบลเขารูปช้าง

5

2

3

3

1

11

ตาบลพะวง

-

-

-

-

-

-

ตาบลทุ่งหวัง

-

-

-

-

-

-

ตาบลเกาะแต้ว

-

-

-

-

-

-

ตาบลเกาะยอ

-

-

-

-

-

-


ประเภทถนนที่เกิดอุบัติเหตุ

ประเภทถนน

ถนนทางหลวง ชนบท

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน

ตาย

เจ็บ

จานวน

ตาย

เจ็บ

หมายเลข สข 5004

-

-

-

-

-

-

หมายเลข สข 3015

-

-

-

-

-

-

หมายเลข สข 3005

-

-

-

-

-

-

ถนนติณสูลานนท์

2

-

1

3

1

2

สามสิบเมตร (นวมินทร์-ท่าสะอ้าน)

3

2

2

2

-

3

ถนน อบจ.


สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ

สาเหตุ

พ.ค.54

มิ.ย.54

จานวน อุบัติเหตุ

ตาย

บาดเจ็บ

จานวน อุบัติเหตุ

ตาย

บาดเจ็บ

ขับเร็ว

17

3

10

25

-

17

แข่งรถ

-

-

-

-

-

ขับไม่ชานาญ

8

-

2

10

1

5

หยุดกะทันหัน

3

-

1

8

-

3

เลี้ยวรถกะทันหัน

13

1

7

13

-

7

ขับตามรถคันหน้าใน ระยะกระชั้นชิด

14

-

11

12

-

5

ขับน่าหวาดเสียว

2

-

1

1

-

1

ขับเปลี่ยนช่องทางเดินรถ กะทันหัน

3

-

1

3

-

2

ขับตัดหน้าคนอื่นในระยะ กระชั้นชิด

4

-

2

5

-

1


สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ พ.ค.54

สาเหตุ

มิ.ย.54

จานวน อุบัติเหตุ

ตาย

บาดเจ็บ

จานวน อุบัติเหตุ

ตาย

บาดเจ็บ

ไม่ตรวจดูอย่างรอบด้าน

13

1

10

13

-

8

ไม่เปิดสัญญาณไฟเตือนเมื่อ เปลี่ยนช่องทาง

2

-

-

-

-

ขับแซงคันอื่นในระยะคับขัน

1

1

1

6

-

2

มึนเมาสุรา

1

-

-

1

-

1

ง่วง/หลับใน

2

-

1

2

-

1

สภาพร่างกายส่วนอื่นๆ ไม่ พร้อม

3

-

2

2

-

1

สภาพจิตใจไม่พร้อม

2

-

1

3

-

1

มีอาการป่วยกะทันหัน

-

-

-

-

-

-

ไม่มีสมาธิในการขับรถ

3

-

1

1

-

1


การสืบสวนอุบัติเหตุ : วันเวลาที่เกิดเหตุ วันอังคาร ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. : จุดเกิดเหตุ ใกล้แยกแพพี่มีน๊ะ ถนนติณสูลานนท์ ต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ๑. รถกระบะ หมายเลขทะเบียน บล ๑๔๐๘ สข มีนางสาว ดลกมล แก้วคารักษ์ อาชีพขายประกัน อายุ ๓๙ ปี เป็นผู้ขับขี่ มีใบขับขี่ประเภท ชั่วคราว ๒.รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กกฉ ๙๗๗ สข มีนายทอง ทิพย์ เกษสา อายุ ๖๐ ปี เป็นผู้ขับขี่ ไม่มีใบขับขี่ ไม่สวมหมวกนิรภัย (เสียชีวิต)


ลักษณะเกิดเหตุ: รถจักรยานยนต์วิ่งสวนทางกับรถยนต์ กระบะขณะขับรถสวนกันได้เฉี่ยวชนกันเป็นเหตุให้มี ผู้เสียชีวิต เหตุเกิดถนนติณสูลานนท์ ใกล้สวน ๗๒ พรรษา


รถที่เกิดเหตุ รถยนต์กระบะ อีซูซุ สีบร์อนเทา หมายเลขทะเบียน บล ๑๔๐๘ สข


รถที่เกิดเหตุ รถจักรยานยนต์พ่วงข้าง หมายเลขทะเบียน กกฉ ๙๗๗ สข


ข้อมูลถนนและสภาพแวดล้อม

สถานที่เกิดเหตุอยู่บนถนน ติณสูลานนท์ ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา ลักษณะถนนเป็นถนนลาดยาง สองช่องการจราจร รถวิ่งสวนทางกันได้ มีเส้นทึบเป็นแบ่งช่องจราจร ความกว้างถนนประมาณ ๙ เมตร ช่วงเวลาเกิดเหตุเป็นช่วงเวลาที่มีการจราจรเบาบางเนื่องจากเวลาที่เกิดเหตุเป็นเวลา ๑๓.๐๐ น.ไม่อยู่ในช่วง ชั่วโมงเร่งด่วน


ภาพการเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ


ลักษณะเกิดเหตุ:รถจักรยานยนต์วิ่งสวนทางกับรถยนต์ กระบะขณะขับรถสวนกันได้เฉี่ยวชนกันเป็นเหตุให้มี ผู้เสียชีวติ


วิเคราะห์ปัจจัยจากคน/รถ/ถนน/สิ่งแวดล้อม สาเหตุจากคน : ก่อนเกิดเหตุ รถยนต์กระบะขับขี่จากแยก สวน ๗๒ พรรษา มาตามถนนติณสูลานนท์ เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุก่อนถึงแยกแพ พี่มีน๊ะ ได้เฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่ขับขี่สวนทางมาเป็น เหตุให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างเสียชีวิต ผู้ขับไม่ได้สวมหมวก นิรภัย สาเหตุจากรถ : รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซึ่งการบังคับรถค่อนข้าง ลาบาก สาเหตุจากถนนและสิ่งแวดล้อม : ถนนสองช่องจราจรวิ่งสวนทางกัน มีเส้นแบ่งกึ่งกลางเป็นเส้นทึบห้ามแซงเนื่องจากเป็นทางโค้งเล็กน้อย สภาพอากาศดี


วิเคราะห์สาเหตุและความรุนแรง วิเคราะห์สาเหตุจาก คน/รถ/ถนน/สิ่งแวดล้อม ตามวันเวลาที่เกิดเหตุเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบาง ผู้สัญจร สามารถใช้ความเร็วได้ โดยผู้ขับรถยนต์กระบะและรถ จยย. พ่วงข้างขับโดยไม่ชิดซ้าย เมื่อสวนทางกันจึงได้เฉี่ยวชนกัน ประกอบกับ รถ จยย.พ่วงข้างเป็นรถที่ยากต่อการบังคับรถ จึง ทาให้รถทั้งสองคันเฉี่ยวชนกันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต สาเหตุที่ ทาให้เกิดเหตุ เชื่อว่าเกิดจากคน และ รถ


องค์ประกอบสาคัญที่ทาให้เกิดอุบตั ิเหตุมากทีส่ ุด ในเดือนพฤษภาคม 2554 คือ

พฤติกรรมของคน


แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุในภาพรวมเพื่อให้ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลง และลดการเสียชีวิตเนืองจากอุบัติเหตุ ระยะเร่งด่วน กวดขันวินัยจราจร โดยตั้งจุดตรวจเพื่อ ตรวจสอบความพร้อมของผู้ขบั ขี่ • ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ • ตั้งจุดตรวจวัดความเร็ว • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ขบั ขี่ ใช้ความเร็วตาม กฎหมายกาหนด ไม่ขบั รถขณะมึนเมาสุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์


แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุในภาพรวมเพื่อให้ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลง และลดการเสียชีวิตเนืองจากอุบัติเหตุ ระยะสั้น

•กวดขันจับกุมผู้กระทาผิดตามมาตรการ 3 ม 2 ข 1 ร อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ • รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในการสัญจรในช่วงเทศกาลต่างๆ • ตั้งจุดตรวจเพื่ออานวยความสะดวกด้านการจราจร


แนวทางการแก้ไขอุบัติเหตุในภาพรวมเพื่อให้ปริมาณการเกิดอุบัติเหตุลดลง และลดการเสียชีวิตเนืองจากอุบัติเหตุ ระยะยาว • อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎจราจรมีวินัยในการขับรถ และประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนที่ดมื่ สุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของ การเมาแล้วขับ •รณรงค์ให้สวมหมวกนิรภัยทั้งคนขับและคนซ้อนเพื่อป้องกันการเสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ


รณรงค์สวมหมวกนิรภัย ทั้งคนขับและคนโดยสาร


จบการนาเสนอ

การปฏิบัติงาน สภ.เมืองสงขลา โครงการสืบสวนอุบัติเหตุจราจร  
การปฏิบัติงาน สภ.เมืองสงขลา โครงการสืบสวนอุบัติเหตุจราจร  

โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุจราจร