Page 1


ปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ คดีในกลุ่มที่ 2 ความผิดเกี่ยวกับ ชีวิต ร่างกาย และเพศ


คณะกรรมการ ตมอ. คณะกรรมการฝ่ายประชาชน นายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ นายรัชวุฒิ บัวทอง เป็นประธานกรรมการ ตมอ. นายนิธิ สังข์ศิริ เป็นประธานกรรมการประสานงานชุมชน นายภิญโญ อุดมเลิศทรัพย์ รองประธานฝ่ายอาสาสมัครตารวจ นายสันติ บุญธรรม เป็นรองประธาน นางทองคา ภูป่ รางค์ เป็นรองประธาน นางสาวสุนีย์ ศรีพินิจ เป็นเหรัญญิก นายไพฑูรย์ พวงจาปา เป็นประชาสัมพันธ์ นางสาวธิดาวรรณ สังข์ศริ ิ เป็นเลขานุการ นายสมนึก บุญส่ง เป็นกรรมการ นายวิชัย วุฒิเมธา เป็นกรรมการ นางรัตนา รัตนกุล เป็นกรรมการ นางลาพึง มีเชาว์ เป็นกรรมการ นางศรีวรรณา พุ่มเพ็ง เป็นกรรมการ นางบังอร วงศ์ผุดผาด เป็นกรรมการ นายบรรจงศักดิ์ ธนะขจรพันธ์ เป็นกรรมการ

คณะกรรมการฝ่ายเจ้าหน้าที่ตารวจ พ.ต.อ.สุกิตติ ไสวเกียรติ ผกก.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท.ชาติชาย รื่นถวิล รอง ผกก.สส.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท.คมน์สรณ์ มาบารุง รอง ผกก.ป.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท.กุลภณ กุลวสุศริ ิ สวป.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท.โสฬส เอี่ยมสอาด สวป.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท.วันชัย วงศ์วานิชอนันต์ สวป.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท.สรรชัย สว่างวงศ์ สว.สส.สภ.เมืองชลบุรี พ.ต.ท.สมชาย เมืองใย สวป.สภ.เมืองชลบุรี

เป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ

เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ เป็นกรรมการ


แนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ.และตารวจอาสา 1. พื้นที่ตาบลบ้านสวนมีชุมชนทั้งสิ้น 17 ชุมชน ได้ เ ชิ ญ ประธานชุ ม ชนแต่ ล ะชุ ม ชนมาเป็ น คณะกรรมการ จากนั้นประธานแต่ละชุมชนได้คัดเลือกตัวแทนเป็นประธาน ตมอ.ฝ่ายประสานงานชุมชน 2. ตารวจอาสาจากเทศบาลบ้านสวน 3. อาสาสมัครจากประชาชนในเขตตาบลบ้านมาร่วมปฏิบัติงานใน รู ป แบบของสมาชิ ก แจ้ ง ข่ า วอาชญากรรม(ศู น ย์ เ หยี่ ย วชล) คัดเลือกตัวแทน 1 คน เป็นประธาน ตมอ 4. เชิญนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านสวนเป็นที่ปรึกษาให้คา ชี้แนะและสนับสนุนคณะกรรมการ ตมอ.


ร่วมกันตรวจค้นสถานบริการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง


การตรวจค้น จับกุมตามเบาะแสที่ได้รับแจ้ง


ระดมกวาดล้างยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ของ สภ.เมืองชลบุรี ระหว่างปี 2552 และ 2553

พื้นที่ เป้าหมาย

ปี พ.ศ.

2552 2553 สภ.เมืองชลบุรี ผลการ ดาเนินการ

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

6 9

5 10

10 9

21 28

เพิ่มขึ้น 7


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ สภ.เมืองชลบุรี ระหว่าง 3 เดือนก่อนทาโครงการ และ ระหว่างทาโครงการในปี 2553

สภ.

ก่อนทาโครงการ

ระหว่างทาโครงการ เพิ่ม/ลด

สภ.เมือง ชลบุรี ผลการ ดาเนินการ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

6

5

15

26

9

10

9

28

เพิ่มขึ้น 2

+2


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพืน้ ที่โครงการ ตมอ. ระหว่างปี 2552 และ 2553

พื้นที่ เป้าหมาย

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2552 2553 ผลการ ดาเนินการ

2 1

2 -

5 1

9 2

ลดลง 7


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่าง 3 เดือนก่อนทาโครงการและ ระหว่างทาโครงการในปี 2553 ก่อนทาโครงการ

พื้นที่ เป้าหมาย

ผลการ ดาเนินการ

ระหว่างทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

3

3

5

11

1

-

1

2

ลดลง 9

-9


ระดับความพึงพอใจของประชาชน ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย มีความพึงพอใจใน การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ ร่ ว มกั บ ตารวจอาสาเพิ่มมากขึ้น เนื่องมาจากประชาชนใน พื้นที่เป้าหมายพบเห็นการร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ มากขึ้นกว่าเดิมและสถิติพื้นที่เป้าหมายก็ลดลง


ปัญหาข้อขัดข้อง 1. ประชาชนที่ออกปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจได้ เฉพาะช่วงเวลาที่ว่างจากภารกิจประจาเท่านั้น ทาให้บาง ช่วงเวลามีผู้ปฏิบัติงานน้อย 2.เจ้าหน้าที่ตารวจ บางครั้งมีภารกิจอื่นแทรกซ้อนทาให้การ ปฏิบัติงานในบางครั้งยังไม่ต่อเนื่อง 3.ประชาชนบางส่ ว น ไม่ เ ข้ า ใจถึ ง การท างานของต ารวจ อาสา ในฐานะของผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงาน ทาให้บางครั้ง เกิดความไม่พอใจขึ้น


สิ้นสุดการนาเสนอ

ตมอ. เมืองชลบุรี  
ตมอ. เมืองชลบุรี  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม