Page 1


เหตุเกิด รายที่ ว/ด/ป/เวลา

สถานที่เกิดเหตุ

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

๑ ๑ เม.ย.๕๔ ถนนบุญวาทย์ 2 ฝ่าย เวลา ๐๒.๓๐ น. หน้า สนง.ที่ดินจังหวัดลาปาง 1.เก๋ง กก-2503 ลป 2.กระบะ ฝฉ- 7033 ชม. (ประมาท 2 ฝ่าย)

พตท.เกรียง ไกรฯ

พตท.เกรียง ไกรฯ

ผู้ขับรถเก๋งคันที่ ๑ ขับออก บริเวณที่เกิดเหตุมีแสงสว่างไม่เพียงพอ จากถนนข้างที่ว่าการอาเภอ และผู้ขับขี่ไม่ใช้ความระมัดระวัง มุ่งหน้ามาแยกแฟชั่น ถึง ที่เกิดเหตุมีรถพลุกพลาน จึงเกิด หน้า สนง.ที่ดินไม่ได้ใช้ความ เฉี่ยวชนกันดังกล่าว ระวังชนกับรถปิกอัพที่จอด สภาพรถคู่กรณี สภาพสมบูรณ์ อยู่ข้างทาง(จอดในที่ห้าม จอด) ถนน ลาดยาง มีเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน ๒ เม.ย.๕๔ ถ.ไฮเวย์ลาปาง - งาว เก๋ง+เสาไฟฟ้า ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว ผู้ขับขี่ขับรถไม่ระมัดระวังเท่าที่ควรขับ เวลา ๐๑.๐๐ น. หน้าปั้มน้ามัน พีพี. กง -8441 ลป ถึงที่เกิดเหตุ ไม่สามารถบัง รถด้วยความเร็วชนเสาไฟฟ้าเกาะกลาง (เป็นความประมาทผู้ขับขี่) คับรถได้ จึงเกิดอุบัติเหตุ ถนน ซึ่งมีแสงสว่างเพียงพอแล้ว ดังกล่าว สภาพรถ สภาพสมบูรณ์ ถนน ลาดยาง ๔ เม.ย.๕๔ ถ.สายลาปาง - แม่ทะ ฝ่ายเดียว ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็ว สุนัขตัดหน้า เวลา ๐๐.๒๐ น. หน้าร้านแม่น้อยกระทะทอง ขนล 288 ลาปาง ถึงที่เกิดเหตุ ไม่สามารถบัง หยุดรถไม่ทันเป็นเหตุให้แฉลบลงข้าง ( ขับรถแฉลบเอง ) คับรถได้ จึงเกิดอุบัติเหตุ ทางและเสียชีวิตภายหลัง ที่เกิดเหตุมี ดังกล่าว แสงสว่างเพียงพอแล้ว (ถ.ลาดยาง ทางตรง 2 ช่องทาง มีการติดตั้ง ป้ายบอกทาง มองเห็นชัดเจน สภาพถนน สภาพสมบูรณ์

พงส.

พตท.ยงศักดิ์


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

สถานที่เกิดเหตุ

๔ เม.ย.๕๔ ถ.ไฮเวย์ ลาปาง - เกาะคา เวลา ๑๘.๓๐ น. ปากทางเข้าหมู่บ้านลาปาง กลาง

๔ เม.ย.๕๔ ถ.ไฮเวย์ลาปาง - เกาะคา เวลา ๑๖.๑๐ น. ตรงสะพานลอยห้างบิ๊กซี

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

พงส.

2 ฝ่าย ผู้ขับขี่รถปิกอัพ ขับรถมาด้วย ผู้ขับขี่รถด้วยความเร็วสูง ไม่สามารถ รตท.วิเชียร 1. บรรทุก 70-200 ลป ความเร็วสูงและเร่งรีบ และ หยุดรถได้ทันเมื่อมีเหตุจาเป็น 2. กระบะ ผน 236 ชลบุรี เมือ่ จาเป็นหยุดรถเนื่องจาก -ถ. คอนกรีต ทางตรง 2 ช่องทาง มีรถบรรทุกวิ่งอยู่ข้างหน้าแต่ สภาพอากาศดี (รถกระบะประมาท) หยุดไม่ทัน จึงชนท้ายรถบรร - มีการติดตั้งป้าย/สัญญาณไฟครบถ้วน ทุกได้รับความเสียหาย มองเห็นชัดเจน สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์ ๕ ๔ เม.ย.๕๔ ถ.ป่าไม้ บริเวณหน้าสานักงาน 2 ฝ่าย ผู้ขับขี่รถ จยย.ขับออกจาก ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ใช้ความระมัดระวัง รตท.เอกชัย เวลา ๑๕.๒๐ น. ป่าไม้ จว.ลาปาง 1.เก๋ง กต-7277 ลป ซอย ไม่ระมัดระวังรถทางเอก ออกจากซอย โดยไม่ระวังรถทางตรง 2. จยย. ขทว-647 ลป เมื่อขับออกถนนใหญ่ จึงถูก จึงถูกรถเก๋งชน (จยย.ประมาท) รถยนต์เก๋งเฉี่ยวชน -ถ.ลาดยาง ทางแยกจุดเชื่อมถนนเล็ก-ใหญ่ ย่านชุมชน สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สมบูรณ์ 3 ฝ่าย 1. บรรทุก 70-2393 ลป 2.บรรทุก 70-0278 มหาสารคาม 3.กระบะ มข-3886 ลป รถยนต์บรรทุกคันที่ ๒ ประมาท )

รถบรรทุกคันที่ 1 เบรกกระ เป็นความประมาทของผู้ขับขี่ไม่ใช้ หัน รถบรรทุกคันที่ 2 ตามมา ความละมัดระวังเท่าที่ควร และไม่ หักหัวออกขวา จึงชนท้ายคัน ทิ้งระยะห่างตามกฏหมายกาหนด ที่ 1 และคันที่ 3 ที่ขับสวน -บนสะพานลอย ถ.คอนกรีต 2 ช่องทาง ทางมา สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์

รตท.เอกชัย


รายที่ ๗

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา ๔ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.เลี่ยงเมือง

เวลา ๑๙.๒๐ น. หน้าร้านหมูยอป้าปี๋

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

สาเหตุ

2 ฝ่าย

รถ จยย.กลับรถในที่ห้าม

1.กระบะ กร-5925 ชม.

กลับรถ จึงถูกรถปิกอัพที่ขับ ไม่ใช้ความระมัดระวัง

2.จยย. จกบ- 364 ชม.

ตรงมาชน จยย.

(จยย.ประมาท)

๕ เม.ย.๕๔

ถ.จามเทวี

เวลา ๑๙.๐๐ น.

วิเคราะห์ สาเหตุ ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร และ

พงส. รตท.เอกชัย

- จุดกลับรถ ถ.ลาดยาง 2 ช่องทาง มีเกาะ กลาง/ป้ายสุญญาณครบถ้วน เห็นชัดเจน สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์

จยย + ปิกอัพ

ผู้ขับขี่รถ จยย.มีสภาพเก่า

ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร และ

1. จยย. ขฉฉ-672 ลป

ไม่มีโคมไฟหน้าขับเข้าทาง รถมีสภาพเก่าไม่มีสภาพใช้การได้

2. กระบะ ข-0272 ลป (จยย.ประมาท)

ห้ามเข้า ชนกับรถปิกอัพ ที่ขับขีอ่ อกมาและเฉี่ยวชน กัน

รตท.อ นุสรณ์ฯ

- ทางแยก ถ.ลาดยาง 2 ช่องทาง ไม่มีเส้น แบ่งทาง , แสงสว่างน้อย - การติดตั้งป้ายมีแต่ปิดบังทัศนวิสัย

สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์ ๙

๕ เม.ย.๕๔

ถ.หลังสนามกอล์ฟค่าย

เวลา ๑๐.๐๐ น. สุรศักดิ์มนตรี

ฝ่ายเดียว

ขับรถเร็ว และไม่ชานาญทาง ผู้ขับขี่ไม่ชานาญทาง และขับรถเร็ว

เก๋ง กค - 3330 ลป

เพราะที่เกิดเหตุเป็นทางโค้ง ไม่ใช้ความระมัดระวัง - ถ.ทางโค้ง ลาดยาง 2 ช่องทาง มีเส้นแบ่ง สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์

รตท.อ นุสรณ์ฯ


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๑๐ ๗ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.ดวงรัตน์ ต.สวนดอก

เวลา ๑๖.๓๐ น. หน้าบริษัทไทยประกันชีวิต

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

สาเหตุ

ปิกอัพ + จยย

รถปิกอัพขับตัดหน้ารถ จยย. ผู้ขับขี่รถปิกอัพไม่ใช่ความระมัดระวัง

1.กระบะ ผ-8868 ลป

ซึ่งขับตรงมา เป็นเหตุให้ชน รถที่วิ่งสวนทางมา ขับตัดหน้ารถอื่น -จุดกลับรถ ถ.คอนกรีต 2 ช่องทาง(มีเส้น กัน(ฝ่าฝืนสัญญาณจราจร) แบ่ง)

2. จยย. ขมว 203 ลป (รถกระบะประมาท)

๑๑ ๗ เม.ย.๕๔

ถนนไฮเวย์ลาปาง- งาว

เวลา ๑๐.๔๕ น. ต.พิชัย อ.เมืองลาปาง

วิเคราะห์ สาเหตุ

การติดตั้งป้าย/สัญญาณครบถ้วน/ชัดเจน สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์ ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ใช้ความระมัดระวัง

เก๋ง + จยย

รถยนต์เก๋งขับนาหน้าและ

1.เก๋ง กง-9237 กทม.

จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยโดยให้ ขับรถตามหลังมาด้วยความเร็วจึงชน

2. จยย. ขมค 726 ลป

สัญญาณไฟแล้ว แต่รถจยย. ท้ายรถเก๋ง

พงส. รตอ.ไกรสร

รตอ.ไกรสร

(จยย.ประมาท ขับตามรถ ขับตามมาด้วยความเร็วหยุด ถ.คอนกรีต ทางตรง 2 ช่องทาง มีการติดตั้ง คันหน้าในระยะประชิด) ไม่ทันชนท้ายรถเก๋ง

๑๒ ๗ เม.ย.๕๔

ถ.สายลาปาง - แม่ทะ

ฝ่ายเดียว

เวลา ๑๐.๕๐ น. บริเวณทางโค้งโรงเรียนจิตอารี เก๋ง กท 1168 ลป

ป้าย/สัญญาณไฟครบถ้วน มองเห็นชัดเจน สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์ ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งขับมาด้วย ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งขับรถด้วยความเร็วสูง รตอ.ไกรสร ความเร็ว เมื่อถึงทางโค้งหน้า ไม่ใช้ความระมัดระวัง รร.จิตอารี จึงเป็นเหตุให้รถ สภาพถนน ทางโค้ง ลาดยาง 2 ช่องทาง แฉลบลงข้างทาง มีการติดตั้งป้าย/สัญญาณไฟครบถ้วน มองเห็นชัดเจน สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๑๓ ๗ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.ไฮเวย์ลาปาง - งาว

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท 2 ฝ่าย

เวลา ๐๘.๒๐ น. หน้าศาลเยาวชนและครอบครัว 1.กระบะ บท 3129 ลป

สาเหตุ รถ จยย.ขับมาทิศทางเดียว

วิเคราะห์ สาเหตุ ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ใช้ความระมัดระวัง

พงส.

รตอ.ไกรสร

กับรถปิกอัพ และขับอยู่หน้า -สภาพถนนลาดยาง,จุดกลับรถ มีการติดตั้ง

2. จยย. ขทว -396 ลป

รถปิกอัพ ได้เลี้ยวรถกลับทาง ป้าย/สัญญาณไฟครบถ้วน มองเห็นชัดเจน

(ประมาท 2 ฝ่าย)

กลับรถกระทันหัน รถปิกอัพ สภาพถนน ลาดยาง

ขับตามมาด้วยความเร็วหยุด สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์ ไม่ทันชนรถ จยย. ๑๔ ๗ เม.ย.๕๔ ถ.พหลโยธิน ต.ชมพู เวลา ๑๑.๐๐ น. หน้า หจก.บารมีโซนเหนือ

2 ฝ่าย 1 จยย. ผ-2219 ลป 2.เก๋ง บล 8393 ชม

รถ จยย.ขับย้อนศรออกจาก ผู้ขับรถจยย.ขับฝ่าฝืนเครื่องหมายบังคับ ซอยแล้วเลี้ยวขวาเลาะเส้น จราจรขับย้อนศร และเลี้ยวซ้ายเลาะ ทางมา ขณะเดียวกันรถเก๋ง เส้นทางเดินรถของผู้อื่น

รตอ.ไกรสร

จยย.ประมาท(ขับย้อนศร) ขับออกจากซอยจะเลี้ยวซ้าย - สภาพถนน คอนกรีต เป็นทางแยก จึงเกิดชนกันขึ้น มีการติดตั้งป้าย/สัญญาณไฟครบถ้วน สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์ ๑๕ ๗ เม.ย.๕๔

ถ.ท่าคราวน้อย

เวลา ๐๙.๐๐ น. หน้าบริษัทลาปางรัตนจากัด

2ฝ่าย

รถพ่วงเลี้ยวขวาเข้าซอยโดย ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ใช้ความระมัดระวัง รตอ.ไกรสร ขับขี่รถมาด้วยความเร็ว และแซงในที่คับ 1. บรรทุกพ่วง 80-4322ลปเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้ว แต่รถ ขัน 2. จยย. ขพพ-21 ลป

จยย.ขับตามมาด้วยความเร็ว ผู้ขับขี่ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร ซึ่ง

จยย.ประมาท(ขับรถแซง- แซงขวาและแฉลบไปชนด้าน มีการติดตั้งป้าย/สัญญาณไฟครบถ้วน รถคันอื่นในระยะคับขัน หน้าขวารถพ่วง เห็นชัดเจน สภาพถนน ลาดยาง สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๑๖ ๙ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.จามเทวี

เวลา ๐๑.๓๐ น. แยกวัดบุญโยง

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท 3ฝ่าย

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

รถปิกอัพคันที่ ๑ และ ๒ จอด ผู้ขับขี่รถ คันที่ ๓ ขับรถด้วยความเร็ว

พงส. รตอ.ไกรสร ฯ

1. กระบะ บท 3044 ลป รอไฟแดงแยกบุญโยง รถคัน ไม่สามารถบังคับรถได้ 2. กระบะ กฉ 3534 ลป ที่ ๓ ขับมาด้วยความเร็วหยุด -สภาพถนนคอนกรีต,เป็นทางแยก ไม่ทัน ชนท้ายคันที่ ๒ และ 3. กระบะ บน 9243 ลป คัน แสงสว่างน้อย มีการติดตั้งป้าย/สัญญาณไฟ (คันที่ 3 ประมาท ) ที่ 2 ลื่นไปกระแทกคันที่ 1 ครบถ้วน สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์

๑๗ ๙ เม.ย.๕๔

ถ.เจริญเมือง

เวลา ๑๒.๓๐ น. หน้าร้าน เค.เอฟ.ซี

เก๋ง + ปิกอัพ

รถยนต์ปิกอัพจอดอยู่ข้างทาง ผู้ขับขี่รถเก๋งขับรถไม่ชานาญ

1. เก๋ง กข-4180 ลป

รถยนต์เก๋งจะเข้าจอดด้าน

รตอ.ไกรสร

- สภาพถนน เป็นรถเดินทางเดียว มีร้านค้า

2. กระบะ บม -9935 ลป หน้าปิกอัพแต่กะระยะไม่ถูก มีการติดตั้งป้ายบอกทางชัดเจน

๑๘ ๙ เม.ย.๕๔

ถ.ปงสนุก

เวลา ๑๑.๓๐ น. หน้าวัดปงสนุก

(รถเก๋งประมาท)

จึงเฉี่ยวชนรถปิกอัพที่จอดอยู่ สภาพถนน ลาดยาง ได้รับความเสียหาย สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์

2 ฝ่าย

รถยนต์ปิกอัพขับเข้าช่องทาง ผู้ขับขี่รถปิกอัพ ขับรถเข้าช่องทางรถผู้อื่น

1.จยย. ขนว-803 ลป

เดินรถอื่น รถ จยย.ที่ขับสวน ขับรถหวาดเสียว

2. กระบะ ไม่มีทะเบียน ทางมาจึงหักเข้าช่องทางรถ (รถกระบะประมาท)

- สภาพถนน ลาดยางทางโค้ง ย่านชุมชน

ปิกอัพ ขณะเดียวกันรถปิกอัพ รถสวนทางกัน มีเส้นแบ่งกึ่งกลางถนน ก็หักรถเข้าช่องทางเดิม เป็น สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์ เหตุให้เฉี่ยวชนกัน

พตท.บุญ รัตน์ฯ


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๑๙ ๑๐ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.ลาปาง แม่ทะ

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท 2 ฝ่าย

เวลา ๑๕.๔๐ น. ทางแยกเข้าไปบ้านห้วยหลอ 1. เก๋ง ญฌ-6547 กทม. 2. จยย. ไม่มีทะเบียน (ใหม่)

๒๐ ๑๐ เม.ย.๕๔

ถ.เลี่ยงเมือง

เวลา ๑๕.๕๐ น. ต.ชมพู

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

ผู้ขับขี่รถ จยย.มุ่งหน้าไปทาง ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ใช้ความระมัดระวัง

พงส. พตท.นวพล

ห้วยหลอ โดยมีรถเก๋งขับตาม เมื่อเลี้ยวรถไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยวและ มา ผู้ขับขี่ จยย.กลับรถกระ ทัน เลี้ยวรถกระทันหัน

จยย.ประมาท (ขับรถเร็ว) หันเป็นเหตุให้รถเก๋งชนท้าย - สภาพถนน ลาดยาง -ทางแยก -ย่านชุมชน ได้รับความเสียหาย รถวิง่ สวนทางกัน สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์ ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งขับรถมา พตท.นวพล 2 ฝ่าย ตาม ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งไม่ปฏิบัติตามป้ายจราจร ฯ 1. กระบะ ตท 6013 กทม. ทางคู่ขนาน และกลับรถใน ห้ามเลี้ยว 2. เก๋ง กง- 2510 ลป

ที่ห้ามกลับรถ และให้รถทาง - สภาพถนนลาดยาง ทางตรง มีป้ายบอก

(รถเก๋งประมาท-กลับรถ ขวาไปก่อน ขณะเดียวกันรถ ทาง มองเห็นชัดเจน

๒๑ ๑๑ เม.ย.๕๔

ถ.นาก่วมใต้

เวลา ๑๘.๑๐ น. ซึ่งเป็นทางแยก

ในที่ห้ามกลับรถ)

ปิกอัพขับมาทางตรงจึงชนกัน สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์

2 ฝ่าย

รถยนต์เก๋งขับออกจากแยก บริเวณที่เกิดเหตุไม่มีเครื่องหมายบังคับ

1. เก๋ง กต-5135 ลป

ขณะเดียวกัน รถจยย.ขับมา หรือเตือน ผู้ขับขี่ทั้งสองไม่ใช้ความระมัด

2. จยย. ขพก-509 ลป

อีกทางหนึ่ง เมื่อถึงทางแยก ระวัง สภาพถนนลาดยาง -ทางแยกจุเชื่อม

(ประมาท 2 ฝ่าย)

จึงเฉี่ยวชนกัน

ถนนเล็ก-ใหญ่ เดินรถสวนทางกัน ไม่มีการ ติดตั้งป้ายบอกทาง/ไม่สัญญาณไฟจราจร สภาพรถ สภาพสมบูรณ์

รตอ.วิเชียร


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๒๒ ๑๑ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

ถ.บุญโยง

ปิกอัพ+ปิกอัพ+เก๋ง

เวลา ๑๒.๑๑ น. บริเวณสะพานพัฒนาภาค

1.เก๋ง กต -4886 ลป

เหนือ

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

พงส.

รถคันที่ ๑,๒และ๓ จอดอยู่ ผู้ขับขี่รถคันที่ ๔ ไม่ใช้ความระมัดระวัง รตอ.วิเชียร ขับรถด้วยความเร็วไม่สามารถหยุดรถได้ เนื่องจากรถมีปริมาณมาก ทัน

2.กระบะ ม-5050 ลพบุรี รถคันที่ ๔ ขับตามคันหน้า สภาพถนนลาดยาง -วงเวียน ต่อเนื่องขึ้น 3. กระบะ ผธ 9602 ชลบุรี ในระยะประชิด เป็นเหตุให้ สะพาน -ย่านชุมชน /มีการติดตั้งป้าย 4. กระบะ กฉ -5398 ลป ชนท้ายรถคันหน้าหลายคัน สัญญาณไฟครบถ้วน มองเห็นชัดเจน (คันที่ 4 ประมาท) ได้รับความเสียหาย สภาพรถ สภาพรถสมบูรณ์

๒๓ ๑๑ เม.ย.๕๔

ถ.วชิรวุธดาเนิน

เวลา ๐๘.๕๐ น. ซึ่งเป็นทางโค้ง

ฝ่ายเดียว

ผู้ขับขี่รถ จยย.ขับรถด้วย ความ

จยย. มบจ.970 กทม.

เร็ว เมื่อถึงทางโค้งไม่สามารถ รถมีสภาพสมบูรณ์

ผู้ขับขี่ไม่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่

รตอ.วิเชียร

บังคับรถได้ จึงแฉลบลงข้าง - สภาพถนน-ลาดยาง - ทางโค้ง 2 ช่องทาง รถเดินทางเดียว ไม่มีการติดตั้งป้าย/ ทาง สัญญาณไฟ ๒๔ ๑๑ เม.ย.๕๔

ถ.ท่าคราวน้อย ตัดกับ ถ.

เวลา ๑๘.๔๐ น. สุเรนทร์

2 ฝ่าย

ผู้ขับขี่รถ จยย.ฝ่าฝืนสัญญาณ ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ รตอ.วิเชียร

1.จยย. ขตล -637 ลป ไฟ จึงเฉี่ยวชนกับรถเก๋งที่ขับ ขับรถน่าหวาดเสียว / รถมีสภาพสมบูรณ์ 2. เก๋ง พห - 2089 กทม. มาตามสัญญาณไฟเขียว สภาพถนนลาดยาง - ทางร่วมทางแยก สภาพอากาศดี มีการติดตั้งป้าย/สัญญาณไฟ (จยย.ประมาท) ครบถ้วน


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๒๕ ๑๒ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.บ้านหนองวัวเฒ่า

เวลา ๑๓.๑๒ น. ซึ่งเป็นทางโค้ง

๒๖ ๑๒ เม.ย.๕๔

ถ.บุญวาทย์ ต.หัวเวียง

เวลา ๑๙.๓๐ น. บริเวณแยกโรงงานยาสูบ

๒๘ ๑๓ เม.ย.๕๔

ถ.เลี่ยงเมือง

เวลา ๐๑.๐๐ น. ไกล้โรงเรียนเทศบาล ๗

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

พงส.

2 ฝ่าย

ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งขับรถมาถึง ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งไม่ใช้ความระมัดระวัง

พตท.เกรียง

1. เก๋ง ฌส-4808 กทม.

ทางโค้งไม่ระมัดระวังเข้าช่อง รถมีสภาพสมบูรณ์

ไกรฯ

2.กระบะ บม -292 ลป (เก๋งประมาท)

ทางเดินรถของรถปิกอัพ จึง สภาพถนนลาดยาง-ทางตรง วิ่งสวนทางกัน เกิดเฉี่ยวชนกัน ถนนโล่ง สภาพอากาศดี ไม่มกี ารติดตั้ง ป้าย/สัญญาณไฟ

ถ.หน้าสถานีตารวจทางหลวง ปิกอัพ + จยย

เวลา ๑๐.๓๐ น. ลาปาง

๒๗ ๑๒ เม.ย.๕๔

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

ผู้ขับขี่รถปิกอัพไม่ใช้ความ ผู้ขับขี่รถปิกอัพ ไม่ใช้ความระมัดระวัง

1.กระบะ กต 1609 ระยอง ระมัดระวังขับตามรถ จยย. รถมีสภาพสมบูรณ์ 2. จยย. 2136 ลป ไม่ระวังชนท้ายรถ จยย.ได้ สภาพถนนคอนกรีต ทางตรง2ช่องทาง รถกระบะประมาท รับความเสียหาย มีการติดตั้งป้ายบอกทางชัดเจน

พตท.เกรียง ไกรฯ

2 ฝ่าย

ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งที่ออกจาก ผู้ขับขี่รถยนต์เก๋งที่ขับขี่รถไม่ระมัดระวัง พตท.เกรียง

1. เก๋ง กต-2198 ลป

ซอยไม่ดูรถทางตรง จึงชน

2. เก๋ง ฌน -2083 กทม. รถเก๋งคันที่ 2 ประมาท ฝ่ายเดียว จยย. กขว- 785 ลป

รถมีสภาพสมบูรณ์ -สภาพถนนลาดยาง ทางแยก แสงสว่าง กับรถเก๋งที่ขับตรงมา ได้รับ น้อย ความเสียหาย มีป้ายบอกทางชัดเจน ผู้ขับขี่รถ จยย.ขับรถด้วย ผู้ขับขี่รถไม่ใช้ความระมัดระวังในการ เร็ว เมื่อถึงทางโค้งไม่สามารถ ขับขี่ และขับมาด้วยความเร็วสูง ความบังคับรถได้ จึงแฉลบ รถมีสภาพสมบูรณ์ สภาพถนนลาดยาง-ทางโค้ง -วิ่งสวนทาง ลงข้างทางและเสียชีวิต ๒ คน กัน มีแสงสว่างน้อย ไม่มีเครื่องหมายเตือน

ไกรฯ


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๒๙ ๑๕ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.ไฮเวย์ลาปาง - เกาะคา

เวลา ๒๑.๓๐ น. ตรงบ้านฟ่อน

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท ปิกอัพ + ปิกอัพ

สาเหตุ

พตท.ยงศักดิ์ ผู้ขับขี่ปิกอัพกลับรถบริเวณ ผู้ขับขี่รถปิกอัพที่กลับรถโดยไม่ใช้ความ ฯ เหตุให้รถที่วิ่งมาอีกเลนหนึ่ง รถมีสภาพสมบูรณ์

รถกระบะคันที่ 2ประมาท เฉี่ยวชน และมีผู้เสียชีวิต ๑ คน ถ.พหลโยธิน ตัดกับ ถ.ดวงรัตน์ ปิกอัพ + จยย

เวลา ๐๘.๕๐ น. ตรงแยกเวียงทอง

๓๑ ๑๖ เม.ย.๕๔ เวลา ๑๐.๑๐ น.

ถ.บ้านกาดเมฆ ต.ชมพู

พงส.

1.กระบะ บฉ -1439 ลป คูน้าเกาะกลางถนน จึงเป็น ระมัดระวังและกลับรถที่ห้ามกลับรถ 2.กระบะ บง-800 ลป

๓๐ ๑๕ เม.ย.๕๔

วิเคราะห์ สาเหตุ

สภาพถนนลาดยาง-ทางตรง 2 ช่องทาง รถ เดินทางเดียว -สภาพอากาศมืด /มีป้าย บอกทางครบถ้วน

ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ปฏิบัติตาม ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณไฟ

1. จยย.ขมร-851 ลป

สัญญาณไฟขับฝ่าสัญญาณ รถมีสภาพสมบูรณ์

2.รถกระบะ ไม่ทราบ

ไฟและเฉี่ยวชนกับรถปิกอัพ สภาพถนน-คอนกรีต-3 ช่องทาง-ทางแยก

ทะเบียน จยย.ประมาท

ที่ขับมาตามสัญญาณไฟเขียว ถนนโล่ง-ย่านชุมชน มีป้ายบอกทางผู้ขับขี่รถ จยย.ขับรถด้วย สัญญาณไฟครบถ้วน

2ฝ่าย

ความ

1.เก๋ง กก-7961 ลาปาง

เร็วออกจากซอย ไม่ระมัดระ ขับออกจากซอยไม่หยุดรถให้ทางเอก

ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ใช้ความระมัดระวัง

2.จยย. บดท-953 ลาปาง วังรถทางเอก จึงเป็นเหตุให้ ไปก่อน จึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว (จยย.ประมาท) เฉีย่ วชนกัน ถนนทางตรง-ขึ้นเนิน เวลากลางวัน สภาพรถ สภาพสมบูรณ์

รตอ.วิเชียร

รตอ.เอกชัย


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๓๒ ๑๖ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.ไฮเวย์ลาปาง - งาว

เวลา ๑๐.๑๐ น. หน้าปั้มน้ามัน ปตท. ต.พิชัย

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

จยย กกก-922 พิจิตร

ผู้ขับขี่รถ จยย.ขับย้อนศรและ ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ปฏิบัติตามสัญญาณ

คนข้ามถนน

รถสภาพเก่าไม่ใช้ความระมัด ห้ามเข้า และรถสภาพเก่าแสงสว่าง

พงส. รตอ.เอกชัย

ระวัง ชนคนเดินทางถนนได้ ไม่เพียงพอ จึงเกิดอุบัติเหตุ รับบาดเจ็บ ๓๓ ๑๙ เม.ย.๕๔

ถ.ไฮเวย์ลาปาง - งาว

เวลา ๑๖.๔๐ น. หน้าสนามกีฬาค่ายสุรศักดิ์ มนตรี

๓๔ ๑๙ เม.ย.๕๔

ถ.ไฮเวย์ลาปาง - งาว

3 ฝ่าย 1 )ป 5895 ลาปาง

ขณะเกิดเหตุฝนตกถนนลื่น ผู้ขับขี่รถคันที่ ๓ ไม่ใช้ความระมัดระวัง ผู้ขับขี่รถคันที่ ๑ และ ๒ ชะลอ เนือ่ งจากมีรถหนาแน่นและฝนตก

2)ปิคอัพ อห 674 กทม.

รถคันที่ ๓ ขับมาเร็ว ชนท้าย หยุดรถไม่ทันเป็นเหตุให้เฉี่ยวชนรถผู้

3)บม 795 ลาปาง ( รถคันที่ ๓ ประมาท )

คันที่ ๒ และชนกันเป็นลูกโซ่ อื่นได้รับความเสียหาย (ผู้ขับขี่ประมาท) ได้รับความเสียหาย (สภาพถนนลาดยาง,ลงเนิน ,รถสวนทางกัน) สภาพรถ สภาพสมบูรณ์

ปิกอัพแฉลบลงข้างทาง ผู้ขับขี่ขับมาด้วยความเร็ว

เวลา ๑๕.๒๐ น. ทางลงหน้าค่ายสุรศักดิ์มนตรี บล 9916-พะเยา ไปทาง อ.งาว

๓๕ ๑๙ เม.ย.๕๔

ถ. ลาปาง - แม่ทะ

เวลา ๑๓๐๐ น. หน้าร้านเหลียงฮะเอง

2 ฝ่าย

ผู้ขับขี่ไม่ใช้ความระมัดระวังในการขับขี่

รตอ.ไกรสร ฯ

และถนนลื่นเนื่องจากฝนตก ขณะฝนตก และถนนลื่น ไม่สามารถ จึงแฉลบลงข้างทาง หยุดรถได้ทนั จึงเกิดอุบัติเหตุ สภาพรถ สภาพสมบูรณ์ ผู้ขับขี่รถเก๋ง ชลอรถข้างทาง ผู้ขับขี่รถเก๋งไม่ใช้ความระมัดระวังและ

1.เก๋ง กค-4459 ลป และเลี้ยวกลับกระทันหัน กลับรถกระทันหัน รถปิคอัพขับตามหลังจึง 2.กระบะ บบ 7989 ลป รถปิกอัพที่วิ่งตามหลังมาจึง พุ่งชนรถเก๋ง ซึ่งเป็นฝ่ายประมาท (เก๋งประมาท) ชนกัน (ถ.ลาดยาง ทางตรง ๔ ช่องทาง )

รตอ.ไกรสร ฯ


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๓๖ ๒๑ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.รัษฎา หน้าตลาดสด

เวลา ๐๗.๒๔ น. เทศบาล ๓

๓๗ ๒๑ เม.ย.๕๔

ถนนห้าแยกหอนาฬิกา

เวลา ๐๗.๔๐ น. ต.สบตุ๋ย

๓๘ ๒๑ เม.ย.๕๔

ถ.ไฮเวย์ลาปาง - งาว

เวลา ๑๔.๓๐ น.

๓๙ ๒๒ เม.ย.๕๔ เวลา ๑๓.๒๐ น.

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

จยย + คนข้ามถนน

ผู้ขับขี่รถ จยย.ขับรถมาด้วย ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ใช้ความระมัดระวัง

จยย. ขจจ 772 ลาปาง

ความเร็ว ขณะเดียวกันมีผู้ เดินข้ามทางม้าลาย จึงเป็น ให้ให้รถชนคนข้ามทางมา ลาย

2ฝ่าย

พงส. รตอ.ไกรสร

ขับรถด้วยความเร็วไม่สามารถหยุดรถ ได้ทัน ไม่ปฏิบัติตามกฏจราจร

(ถ.ลาดยาง ทางตรง 2ช่องทาง จราจรหนาแน่น) สภาพรถ สภาพสมบูรณ์ ผู้ขับขี่รถปิกอัพ ไม่ชลอรถให้ ผู้ขับขี่รถปิกอัพ ไม่ใช้ความระมัดระวัง รตอ.ไกรสร

1กระบะ บม 744 ลาปาง รถ จยย.ซึ่งขับเข้าวงเวียน ในการขับขี่รถในทางแยกทางร่วม 2จยย. ขตต 386 ลาปาง ก่อนไปก่อน จึงเฉี่ยวชนกัน (ถ.คอนกรีต/วงเวียน รถเดินทางเดียว สัญญาณไฟ (กระบะประมาท) มีแต่ใช้การไม่ได้

2 ฝ่าย

รถยนต์เก๋งเลี้ยวซ้ายออกช่อง ผู้ขับขี่รถเก๋ง ไม่ใช้ความระมัดระวังใน

1จยย. ขพพ-185 ลาปาง ทางคู่ขนานกระทันหัน โดย การขับขี่ และไม่ให้สัญญาณไฟเลี้ยว 2.เก๋ง กง-8713 ลาปาง ไม่ระวังหรือให้สัญญาณ รถ และเลีย้ วรถออกช่องทางกระทันหัน

ถ.วังขวา ต.สบตุ๋ย

(เก๋งประมาท)

จยย.ที่ขับตามมาจึงเฉี่ยวชน (ถ.ลาดยาง ทางตรง 4ช่องทาง จุดกลับรถ) กัน มีป้ายบอกทางชัดเจน สภาพรถ สภาพสมบูรณ์

2 ฝ่าย

ผู้ขับขี่รถปิกอัพถึงจุดกลับรถ ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ใช้ความระมัดระวัง

กระบะ บย-3585 ลาปาง ได้กลับรถ ขณะเดียวกันรถ และชลอรถ จึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว เก๋ง กง -4642 ลาปาง (ประมาท 2 ฝ่าย)

เก๋งที่ขับมาทางตรงเห็นมีการ (ถ.ลาดยาง ทางตรง 2ช่องทาง จุดกลับรถ) กลับรถ แต่ไม่หยุดรถหรือ ระวัง สภาพรถ สภาพสมบูรณ์ จึงเกิดชนกันขึ้น

พตท.นวพล


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๔๐ ๒๒ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.จามเทวี

เวลา ๑๕.๐๐ น. หน้าโรงเรียนแคนเน๊ตฯ

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

2ฝ่าย

ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ใช้ความ ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ใช้ความระมัดระวัง

1)บรรทุก 6 ล้อ 70-7004 พะเยา

ระมัดระวังในการขับขี่รถเมื่อ ในการขับขี่รถ ขับขี่รถสวนทางกัน จึงเกิด (ถ.ลาดยาง ทางตรง 2ช่องทาง )

พงส.

พตท.นวพล

2) จยย ขพว 569 ลาปาง เฉี่ยวชนกันบริเวณเส้นแบ่ง สภาพรถ สภาพสมบูรณ์ (ประมาท 2 ฝ่าย) กลางถนน ๔๑ ๒๒ เม.ย.๕๔ ถ.จามเทวี

2 ฝ่าย

ผู้ขับขี่รถ จยย.ออกจากแยก ผู้ขับขี่รถ จยย.ไม่ปฏิบัติตามป้ายสัญ

พตท.นวพล

เวลา ๑๔.๑๐ น. หน้าสนามกีฬาหนองกระทิง 1.จยย. ขพษ 631 ลาปาง โกสุม เพื่อจะตัดถนนใหญ่ไป ญาณห้ามเลี้ยว จึงเป็นเหตุให้เกิดการ 2.เก๋ง กต 2353ลาปาง ทางสนามกีฬาหนองกระทิง เฉี่ยวชนกันดังกล่าว

(จยย.ประมาท)

ซึ่งมีป้ายห้ามเลี้ยวขวา จึงเป็น (ถ.ลาดยาง ทางตรง 4ช่องทาง ) เหตุให้รถเก๋งที่วิ่งมาตามถนน สภาพรถ สภาพสมบูรณ์

จามเทวี มุ่งหน้าหนองกระทิง เฉี่ยวชน ๔๒ ๒๒ เม.ย.๕๔ ที่จอดรถในสานักงานเทศบาล 2 ฝ่าย เวลา ๑๐.๑๐ น. นครลาปาง

ผู้ขับขี่รถสองแถวขับถึงทาง ผู้ขับขี่รถสองแถว ไม่ใช้ความระมัด

1)กระบะโดยสาร

แยกเลี้ยวขวาและเบรคไม่ทัน ระวัง และเบรคไม่ดีจึงลื่นไหลไปชน

10-2725 ลป 2) เก๋ง กจ 3332 ลป (กระบะประมาท)

จึงเฉี่ยวชนรถเก๋งที่ขับตรงมา รถเก๋ง สภาพเบครไม่สมบูรณ์ ได้รับความเสียหาย (ลานจอดรถ)

พตท.นวพล


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๔๓ ๒๓ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ ถ.ป่ายะ - บ่อแฮ้ว

เวลา ๑๘.๕๐ น.

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

เวลา ๑๗.๓๐ น. หน้าห้างโลตัส

๔๖ ๒๘ เม.ย.๕๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.

ถ.ไฮเวย์ลาปาง - งาว

พงส.

ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ใช้ความ ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ใช้ความระมัดระวัง

1.กระบะ บฉ 343 ลป

ระมัดระวังในการขับขี่รถเมื่อ ในการขับขี่ (ประมาท 2 ฝ่าย) (ถ.ลาดยาง 2 ช่องทาง ไม่มีเส้นแบ่ง ถึงทางโค้ง และเป็นทางแคบ ช่องทาง) - แสงสว่างน้อย /การติดตั้งป้าย/สัญญาณ และไม่มีแสงสว่าง จึงเกิด ไฟ การเฉี่ยวชนกัน ตรงจุดเกิดเหตุไม่มี(แต่มีความจาเป็นต้องติดตั้ง)

(ประมาท 2 ฝ่าย)

๔๕ ๒๘ เม.ย.๕๔ ถ.ไฮเวย์ ลาปาง - งาว

วิเคราะห์ สาเหตุ

2ฝ่าย

2. จยย. ขตข 655 ลป

๔๔ ๒๓ เม.ย.๕๔ ถ.ในซอยข้างวัดปงสนุกใต้ เวลา ๑๓๐๐ น.

สาเหตุ

2ฝ่าย 1.กระบะ กง 6183 ลป

ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ใช้ความ คู่กรณีไม่ใช้ความระมัดระวังเท่าที่ควร ระมัดระวังในการขับขี่ในที่ ในการขับขี่ในทางแคบ

2.จยย. ขตม 125 ลป (จยย.ประมาท)

คับขันและเป็นทางโค้งจึงเกิด (ถ.คอนกรีต ทางโค้ง อยู่ในซอย ถ.โล่ง) อุบัติเหตุดังกล่าว สภาพรถ สภาพสมบูรณ์ ผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูง (น่า ผู้ขับขี่ขับมาด้วยความเร็ว หวาดเสียว)

1 ฝ่าย

หกล้อชนเกาะกลางถนน สูง ถึงที่เกิดเหตุเห็นคันหน้า ทะเบียน 81-2083 ลป เบรก จึงเบรกตาม แต่เนื่อง จากฝนตกถนนลื่นจึงแฉลบ ชนเกาะกลางถนน 2 ฝ่าย รถปิกอัพจอดอยู่ข้างทาง

สภาพถนนลาดยาง ทางตรง 2 ช่องทาง ถนนลื่นมีฝนตก สภาพรถ สภาพสมบูรณ์

1 จยย. ขนข 215 ลป

ขับรถขณะเกิดฝนตก ถนนลื่น มองไม่เห็น

จยย.ขับมาด้วยความเร็ว

รตอ.วิเชียร

รตอ.วิเชียร

รตท.เอกชัย

ผู้ขับขี่ขับรถจยย.ไม่ระมัดระวังเท่าที่ควร รตท.เอกชัย

2.กระบะ บง-4453 พะเยา ประกอบกับฝนตกหนักมอง ทาง และกางร่มขณะขับรถ ไม่เห็นทางจึงชนท้ายรถ (จยย.ประมาท) ปิกอัพ (ถ.ลาดยางทางตรง 2 ช่องทาง)


รายที่

เหตุเกิด ว/ด/ป/เวลา

๔๗ ๓๐ เม.ย.๕๔

สถานที่เกิดเหตุ

ถ.ไฮเวย์ลาปาง - งาว

เวลา ๒๑.๔๐ น.

๔๘ ๓๐ เม.ย.๕๔

ถ.จามเทวี

เวลา ๑๘.๑๐ น. แยกโรงฆ่าสัตว์

รถคู่กรณี /ฝ่ ายประมาท

สาเหตุ

วิเคราะห์ สาเหตุ

2ฝ่าย

คู่กรณีขับรถมาด้วยความเร็ว ผู้ขับขี่รถคู่กรณีไม่ใช้ความระมัดระวัง

1.กระบะ บม 9384 ลป 2.กระบะ บม-4029 ลป (ประมาท 2 ฝ่าย)

สูงทั้ง ๒ ฝ่าย และมีการ ในการขับขี่ ขับรถด้วยความเร็วสูง เปลี่ยนช่องทางเดินรถทั้ง ๒ และเปลี่ยนช่องทางกระทันหัน ฝ่าย จึงเฉี่ยวชนกัน (ถ.ลาดยาง ทางตรง 2 ช่องทาง) (รถคู่กรณีวิ่งมาทิศทาง เดียวกัน สภาพรถ สภาพสมบูรณ์

เก๋ง + จยย

ผู้ขับขี่รถ จยย.เมาสุราขับรถ ผู้ขับขี่เมาสุราขับรถ และขับรถด้วย

1.จยย กจข 648 ลป 2.เก๋ง กก 9186 กทม

และขับด้วยความเร็วเมื่อถึง ความเร็วสูง จึงเกิดอุบัติเหตุดังกล่าว แยกโรงฆ่าสัตว์เป็นจังหวะ - ถนนทางแยก-ลาดยาง 2 ช่องทาง

(จยย.ประมาท)

ไฟแดง หยุดรถไม่อยู่และ แฉลบไปชนรถเก๋งได้รับ ความเสียหาย

สี่แยกมีสัญญาณไฟจราจร -มีแสงสว่างพอ สภาพรถ สภาพสมบูรณ์

พงส.

รตท.อ นุสรณ์ฯ

รตท.อ นุสรณ์ฯ


จบบรรยายสรุป


เน‘


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1. ปรับปรุงและติดตั้งป้ายเครื่องหมายจราจร 2. ประสานเทศบาลนครฯเพิ่มไฟแสงสว่างบริเวณทางแยก

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัด 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2. ปรับปรุงทางวิศวกรรมจราจร 3.เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


เน’


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจากัดความเร็ว 2.กวดขันการขับขี่รถที่ใช้ความเร็วเกินกาหนด

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การนาเทคโนโลยีมาใช้บังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย 2.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร


เน“


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจากัดความเร็ว 2.กวดขันการขับขี่รถที่ใช้ความเร็วเกินกาหนด

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


เน”


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจากัดความเร็ว 2.กวดขันการขับขี่รถที่ใช้ความเร็วเกินกาหนด

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การนาเทคโนโลยีมาใช้บังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย 2.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร


เน•


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือนหรือสัญญาณไฟกระพริบเตือน บริเวณทางแยก

ในระยะสั้น 1.รณรงค์การใช้รถใช้ถนนและวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร


เน–


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจากัดความเร็ว 2.กวดขันการขับขี่รถที่ใช้ความเร็ว

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. ปรับปรุงทางวิศวกรรมจราจรด้วยการขยายช่องทางวิ่งสาหรับรถบรรทุกและรถ ทั่วไป 2.เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


เน—


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือน

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


เน˜


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฏจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร 3.จัดคณะกรรมการวิศวกรรมตรวจสอบถนนที่เกิดเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไข

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


เน™


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์เส้นทางและป้ายจากัดความเร็ว 2.กวดขันการขับขี่รถเร็ว

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การนาเทคโนโลยีมาใช้บังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย 2.การให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร


๑๐


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถเร็ว

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๑๑


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจากัดความเร็ว 2.กวดขันการขับขี่รถเร็ว

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๑๒


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน/สัญญาณไฟกระพริบ/ ป้ายจากัดความเร็ว 2.กวดขันการขับขี่รถเร็ว

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การนาเทคโนโลยีมาใช้บังคับเกี่ยวกับพฤติกรรมการขับขี่รถ เพื่อบังคับใช้กฎหมาย 2.การให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจร 3.ปรับปรุงวิศวกรรมจราจร


๑๓


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน 2.กวดขันการขับขี่รถ

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๑๔


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน 2.กวดขันการขับขี่รถ

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๑๕


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเครื่องหมายบังคับจราจร 2.กวดขันการขับขี่รถเร็ว

ในระยะสั้น 1. ประสานผู้ประกอบการขนส่ง กาชับผู้ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังการขับขี่ ยิ่งขึ้น 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๑๖


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน ป้ายจากัดความเร็ว 2.กวดขันการขับขี่รถเร็ว

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๑๗


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


๑๘


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งเครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


๑๙


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ติดตั้งเครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


๒๐


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๒๑


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๒๒


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การขับขี่รถในทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.เพิ่มมาตรการการอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


๒๓


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือนตรงทางโค้ง 3.ปรับปรุงทางวิศวกรรมจราจร


๒๔


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๒๕


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย 3.ติดตั้งป้ายบังคับการจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร 3.ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตั้งไฟกระพริบเตือน


๒๖


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๒๗


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


๒๘


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร 3.ประสานเทศบาลนครติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน 4.ปรับปรุงทางวิศวกรรมจราจร


๒๙


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือนสาหรับรถทางตรง 4.งานจราจรประสานแขวงการทางลาปางแก้ไขถนนที่มีปัญหาโดยเร่งด่วน

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


๓๐


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจรผู้ขับขี่รถ


๓๑


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2. ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ


๓๒


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฎจราจร 2.ติดตั้งป้ายเตือนรณรงค์การขับขี่ปลอดภัย

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๓๓


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2. ปลูกสร้างจิตสานึกวินัยจราจรผู้ขับขี่รถ


๓๔


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๓๕


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฏจราจร 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1.การให้ความรู้ด้านกฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกสร้างวินัยจราจร


๓๖


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือนและเครื่องหมายบังคับจราจร 2.จัด จนท.จราจรอานวยความสะดวกฯ 3.ทาสีทางมาลายใหม่เนื่องจากสีเก่าเลือนลางมองไม่เห็นชัดเจน

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2 ปลูกสร้างจิตสานึกวินัยจราจรผู้ขับขี่รถ


๓๗


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การใช้รถในวงเวียน 2.จัด จนท.จราจรอารนวยความสะดวกฯ

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2. ปลูกสร้างจิตสานึกวินัยจราจรผู้ขับขี่รถ


๓๘


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 2.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร 3.ติดตั้งป้ายเตือนให้รถในวงเวียนไปก่อน

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2. ปลูกสร้างจิตสานึกวินัยจราจรผู้ขับขี่รถ


๓๙


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถเร็ว 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือน

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ


๔๐


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ


๔๑


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ 3. เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับ


๔๒


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1. ปรับปรุงและติดตั้งป้ายเตือน 2. ประสานเทศบาลนครฯเพิม่ ไฟแสงสว่างบริเวณทางแยก

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2. เพิ่มมาตรการ การอบรมทดสอบผู้ขอใบอนุญาตขับขี่


๔๓


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.ติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบเตือน

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างต่อเนื่อง 2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2. ปลูกจิตสานึกด้านวินัยจราจร ในการขับขีร่ ถ


๔๔


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ


๔๕


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ


๔๖


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้เส้นทาง 3.ติดตั้งป้ายเตือน เครื่องหมายบังคับจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ


๔๗


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถให้ปฏิบัติตามกฏจราจร

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ


๔๘


แนวทางแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุในครั้งนี้ ในระยะเร่งด่วน 1.กวดขันการขับขี่รถ 2.ประชาสัมพันธ์การใช้รถใช้ถนน

ในระยะสั้น 1.บังคับใช้กฎหมายต่อเนื่อง 2.การรณรงค์ด้านวินัยจราจร

ในระยะยาว 1. การให้ความรู้กฏหมายจราจร 2.ปลูกจิตสานึกวินัยจราจรผูข้ ับขี่รถ

การสืบสวนอุบัติเหตุจราจร ห้วงเดือนเมษายน  

โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุจราจร