Page 1

บรรยายสรุป โครงการ ตารวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม (ตมอ.) สถานีตารวจนครบาลหลักสอง กองบังคับการตารวจนครบาล ๙ กองบัญชาการตารวจนครบาล


ผังองค์กร โครงสร้าง ตมอ.สน.หลักสอง

นายสมนึก แก้วปู่วัด ประธานศูนย์ ตมอ.สน.หลักสอง

นายสมพร ดวงจาปา รองประธาน คนที่ 1

พ.ต.ท.ณัฐวัส สอนบุญ สวป.สน.หลักสอง

นายสมชาย เหมือนปิ๋ว รองประธาน คนที่ 2

ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน

ด.ต.สุนทร ศรสุวรรณ

ด.ต.สุรนาท ทองโกฎิ

นายปรีดา อ่อนเอม รองประธาน คนที่ 3

ด.ต.กิตติพงษ์ บุญเศษฐ


สภาพปัญหาของ หมู่บ้านเศรษฐกิจ  หมู่บ้านเศรษฐกิจ แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีประชาชนมาก มี ทางเข้าออกหลายทาง ปัญหาอาชญากรรม เกิดขึ้นมาก เจ้าหน้าที่ตารวจไม่สามารถดูแลได้ครอบคลุมทุกพื้นที่ สถานีตารวจนครบาลหลักสอง จึงได้นาโครงการ ตมอ. เข้าไปดาเนินการ เพื่อที่จะลดปัญหาอาชญากรรม และสร้าง ความเชื่อมั่นความศรัทธาให้กับประชาชน โดยการนา ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา


สถิติคดีอาชญากรรม


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่างปี 2552 และ2553 กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อชีวิตร่างกาย ( ทาร้ายร่างกายและพยายามฆ่า) พื้นที่

หมู่บ้าน เศรษฐกิจ

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2552

5

7

6

18

2553

3

6

1

10

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ลด 2

ลด 1

ลด 5

รวมลด 8


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่างปี 2552 และ2553 กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ( ลักทรัพย์รถจักรยานยนต์) พื้นที่

หมู่บ้าน เศรษฐกิจ

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2552

10

13

9

32

2553

5

6

8

19

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ลด 5

ลด 7

ลด 1

รวมลด 13


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่างปี 2552 และ2553 กลุ่มคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ ( ลักทรัพย์ในเคหสถาน) พื้นที่

หมู่บ้าน เศรษฐกิจ

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

2552

4

0

1

5

2553

2

1

2

5

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ลด 2

เพิ่ม 1

เพิ่ม 1

เทากัน 5 คดี


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ.ระหว่าง ๓ เดือนก่อนทาโครงการ และระหว่างทาโครงการในปี พ.ศ.๒๕๕๓ พื้นที่ เป้าหมาย

หมู่บ้าน เศรษฐกิจ

ก่อนทาโครงการ

หลังทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

15

12

41

12

11

10

34

14

สถิติคดีอาชญากรรม ลดลง ภายหลังการดาเนินการโครงการ ตมอ. ผลการ ดาเนินการ

ลด 8


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตารวจนครบาลหลักสอง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

๒๕๕๒

23

42

15

80

๒๕๕๓

16

13

13

42

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ลด 7

ลด 29

ลด 2

รวมลด 38


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจ นครบาลหลักสอง ระหว่าง ๓ เดือน ก่อนทาโครงการและระหว่างในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนทาโครงการ

หลังทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

18

33

27

78

16

13

13

42

ผลการดาเนินการ ประชาชนในพื้นที่ พอใจ รู้สึกอบอุ่นใจมากยิ่งขึ้น

ลดลง


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตารวจนครบาลหลักสอง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ คดีประทุษร้ายต่อ ทรัพย์

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ลักทรัพย์

2552

20

16

9

45

2553

0

11

10

21

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ลดลง 20

ลดลง 5

เพิ่ม 1

รวมลด 24

2552

0

0

0

0

2553

0

0

0

0

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

-

-

-

-

วิ่งราวทรัพย์


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตารวจนครบาลหลักสอง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ คดี ประทุษร้าย ต่อทรัพย์

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ชิงทรัพพย์

2552

0

0

0

0

2553

0

0

0

0

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

-

-

-

-

2552

1

0

0

1

2553

0

2

1

3

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ลด 1

เพิ่ม 2

เพิ่ม 1

เพิ่ม 2

ปล้นทรัพย์


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตารวจ นครบาลหลักสอง ระหว่าง ๓ เดือน ก่อนทาโครงการและระหว่างในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คดี ประทุษร้าย ต่อทรัพย์

ก่อนทาโครงการ

หลังทาโครงการ

เพิ่ม/ลด

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ลักทรัพย์

0

19

19

38

0

11

10

21

ลด

วิ่งราวทรัพย์

2

1

0

3

0

0

0

0

ลด

ชิงทรัพย์

0

0

0

0

0

0

0

0

-

ปล้นทรัพย์

0

0

0

0

0

2

1

3

เพิ่ม

ผลการดาเนินการ สามารถลดคดี ประทุษร้ายต่อทรัพย์ได้ แต่ดคีปล้นทรัพย์ในพื้นที่ เพิ่มขึ้น


สถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตารวจนครบาลหลักสอง ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๕๒ และ ๒๕๕๓ คดีประทุษร้าย ต่อชีวิต ร่างกาย และ เพศ

ปี พ.ศ.

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ฆ่า

2552

0

0

0

0

2553

0

0

0

0

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

-

-

-

-

2552

0

0

0

0

2553

0

0

0

0

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

-

-

-

-

2552

5

8

2

15

2553

1

2

0

3

ผลเปรียบเทียบ การดาเนินการ

ลดลง 4

ลดลง 6

ลดลง 2

รวมลด 12

พยายามฆ่า

ทาร้ายร่างกาย


สถิติเปรียบเทียบคดีอประทุษร้ายต่อชีวิต ร่างกาย และเพศในพื้นที่รับผิดชอบของ สถานีตารวจนครบาลหลักสอง ระหว่าง ๓ เดือน ก่อนทาโครงการและระหว่างทา โครงการในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ก่อนทาโครงการ

หลังทาโครงการ

คดี ประทุษร้าย ต่อชีวิต ร่างกาย และ เพศ

พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

รวม

ส.ค.

ก.ย.

ต.ค.

รวม

ฆ่า

0

0

1

1

0

0

0

0

ลด 1

พยายามฆ่า

0

0

0

0

-

0

0

0

เท่ากัน

ทาร้าย ร่างกาย

2

5

7

14

2

1

2

3

ลด 11

เพิ่ม/ลด

ผลการดาเนินการ : คดีฆ่าลด 1 และคดีทาร้ายร่างกาย ลด 11 ได้ดาเนินการเพิ่มความออกตรวจ ตั้งด่าน เน้นการปรากฎกาย และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทราบ


การจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ. 1. 2. 3. 4.

ผู้นาชุมชนแต่ละชุมชน ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย อาสาสมัครตารวจบ้าน เจ้าหน้าที่ตารวจ ทาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยง


แรงจูงใจ การทางาน ตมอ. 1. เพื่อต้องการให้ชุมชนของตนเอง มีความปลอดภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน มากยิ่งขึ้น 2. ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ในพื้นที่ของตนเอง


การประชุมของคณะทางาน ตมอ. • ใช้ที่ทาการชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อสะดวกในการวางแผนการปฏิบัติ และครอบคลุมพื้นที่ • มีการประชุม วางแผนทุกสัปดาห์ เพื่อนาปัญหาที่เกิดขึ้นมาร่วมกัน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา


คณะทางาน ตมอ.มีระบบบริหาร • การจัดการ มีการแบ่งชุดปฏิบัติการ ออกเป็น 4 ชุด ๆละ 5 คน • การตรวจจะแบ่งออกเป็นโซน


การทางาน โครงการ ตมอ.มีการทางานอย่างยั่งยืน • ให้ผู้นาชุมชน ร่วมกับคณะกรรมการชุมชน เป็นแกนนาในการปฏิบัติ เจ้าหน้าที่ตารวจเป็นผู้ช่วย • ประชาสัมพันธ์ วิธีการทางาน และผลการปฏิบัติที่ได้รับ ให้ประชาชน ได้รับทราบ • แสวงหาแนวร่วม เข้ามาร่วมปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เช่น อพปร.มูลนิธิ ต่างๆ


รูปแบบและวิธีการป้องกันและลดอาชญากรรม ของคณะกรรมการ ตมอ. • ให้แต่ละคนแสดงความคิดเห็น และเสนอแนวทางในการร่วมกันป้องกัน และลดอาชญากรรม ในพื้นที่ • นาสถิติการเกิดคดีอาชญากรรมที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์ แล้วกาหนดการ ปฏิบัติร่วมกัน คณะทางาน ตมอ. • เพิ่มความถี่ในการตรวจ บริเวณที่มีคดีเกิดขึ้นมาก • แสวงหาความร่วมมือกับประชาชนในชุมชนโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติอย่างจริงจัง • สอบถามปัญหา ข้อขัดข้อง และหาวิธกี ารแก้ไขปัญหาอาชญากรรมใน พื้นที่ กรณีที่มคี ดีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง


การประเมินผลการทางาน ของ ตมอ. ความพึงพอใจในการทางานป้องกันและลดอาชญากรรม การประเมินผล การปฏิบตั ิ โดยการแจกสอบถาม เพื่อนามา รวบรวมประเมินผลการปฏิบัติ ของกลุ่มผู้ส่วนร่วมดังนี้ ๑.คณะทางาน ตมอ. ๒.เจ้าหน้าที่ตารวจทุกระดับชั้น ๓.ประชาชนในพื้นที่ เป้าหมาย


ปัญหา ข้อขัดข้อง และการดาเนินการต่อไป 1. ประชาชนยังไม่เข้าใจ เนื่องจากเป็นโครงการนาร่อง 2. ผู้ปฏิบัติตามโครงการ ตมอ.ยังขาดแรงจูงใจ 3. การดาเนินการของเจ้าหน้าที่ตารวจ มีอุปสรรคด้านกาลังพล 4. การดาเนินการในขั้นตอนต่อไป ควรที่จะให้แต่ละฝ่ายหรือ ผู้บังคับบัญชาให้ความสาคัญ เห็นความสาคัญการมีส่วนร่วม ของประชาชน มากยิ่งขึ้น


จบการบรรยาย

สภ.หลักสอง  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you