Page 1

ผลการวิเคราะห์อุบัติเหตุจราจรของจังหวัดอ่างทอง ประจาเดือน เมษายน 2554

1


การประชุม กปถ. สถานีตารวจภูธรเมืองอางทอง ่ เมือ ่ วันที่ ๑๑ พ.ค.๒๕๕๔


การประชุม กปถ. ตารวจภูธรจังหวัดอางทอง ่ เมือ ่ วันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๕๔


4


อุบัติเหตุจราจร เกิดทั้งสิ้น 38 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 2 ราย ผู้บาดเจ็บ 28 คน

5


สรุปสาเหตุการเกิดเหตุ มีจุดเกิดเหตุ ทั้งหมด 30 จุด โดย มีจุดที่เกิดซ้ามากกว่า 2 ครั้ง ดังนี้

แยกป่างิ้ว

แยกบ้านรอ

โค้งโรงเรียนสตรีอ่างทอง

6


สรุปสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุจราจร เกิดจาก 3 ส่วนดังนี้ 1. เกิดจากผู้ขับขี่ 31 ครั้ง (ขับรถเร็ว ตัดหน้ากระชั้นชิด เมา ฯลฯ) 2. เกิดจากสภาพแวดล้อม 6 ครั้ง (ฝนตกถนนลื่น แสงสว่าง) 3. เกิดจากสภาพรถ 1 ครั้ง (ห้ามล้อชารุด) 7


สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากข้อเสนอของ กปถ.จังหวัด อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

• คน • 1. การบังคับใช้กฎหมายในจุดเสี่ยง เพิ่มความถี่ในการตั้งจุดตรวจ • 2. ป้ายเตือนก่อนเข้าทางร่วมทางแยก “ตรงไป หยุดรอสัญญาณไฟ” หรือ “เลี้ยวขวา หยุดรอสัญญาณไฟ” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แยกป่างิ้ว และ แยกบ้านอิฐ (สานักบารุงทางฯ) • 3. ป้ายไฟวิ่ง แยกบ้านรอ เพิ่มข้อความเตือนอุบัติเหตุเกิดบ่อยครั้ง (เทศบาลเมืองฯ) • 4. ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุดเสี่ยง (เทศบาลศาลาแดง อบต.ป่างิ้ว) • 5. ศึกษาเพิ่มเติมป้ายจากัดความเร็วในเส้นทาง • 6. ขอกาลังจราจรประจาจุดกลับรถไผ่ล้อม ในชั่วโมงเร่งด่วน • 7. ทาโครงการจัดซื้อกล้องตรวจจับความเร็ว เสนอขอ อบจ./ หรือ เทศบาล อบต. ที่สนใจ • 8. จัดทาโครงการครู 5 นาที ให้ครบทุก รร. ในพื้นที่ อ.เมืองอ่างทอง โดย เน้น การให้ ความรู้เรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน

8


สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากข้อเสนอของ กปถ.จังหวัด อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 • ถนน • 1. ศึกษาพื้นที่ ที่ขาดแสงสว่างเสนอ ผู้เกี่ยวข้องติดตั้งแสงสว่าง /ไฟส่อง สว่างเพิ่มเติม • 2. โค้ง รร.สตรี ให้รอผลการพิจารณาจาก จาก ม.สุรนารี และ อ.จร. อ่างทอง ที่กาลังทาการศึกษาในเชิงวิชาการ และเสนอขอความเห็น เพิ่มเติมว่า ปัจจุบันขาออกจากเมืองอ่างทองมุ่งหน้า อ.โพธิ์ทอง/อ.วิเศษ ชัยชาญ มีรถจอดบริเวณทางโค้ง เสนอให้มีทาสีขาวแดงห้ามจอดบริเวณ ทางโค้ง • 3. ทาป้ายเพิ่มเติมบริเวณทางร่วมทางแยกว่า “หากสัญญาณไฟจราจร ขัดข้อง หรือทางชารุด โปรดแจ้ง สานักบารุงทางฯ โทร ........” 9


สรุปแนวทางแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุจากข้อเสนอของ กปถ. จังหวัด อ่างทอง เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

• รถ • 1. การตั้งจุดตรวจของเจ้าหน้าที่ตารวจเพิ่มความเข้มในการตรวจ/ เตือน สภาพรถของผู้ขับขี่ โดยเฉพาะ ระบบห้ามล้อ

10

การประชุม กปถ. จังหวัดอ่างทอง  
การประชุม กปถ. จังหวัดอ่างทอง  

โครงการพัฒนาระบบงานสืบสวนอุบัติเหตุจราจร