Page 1


ผลการปฏิบัติงาน

ตมอ.

สภ.บ้านฝาง

นาเสนอโดย พ.ต.ท.อนุศักดิ์ ศักดาวัชรานนท์ รอง ผกก.ป.สภ.บ้านฝาง


พื้นที่ 393 ตร.กม.

ประชากร = 54,000 คน 7 ตาบล 75 หมู่ 4 ทต. 4 อบต.

แหล่งท่องเที่ยว หินช้างสี, วัดถ้างูเหลือม,บึงสวาง, ทิศเหนือ - อ.อุบลรัตน์ จว.ขอนแก่น

ทิศใต้ - อ.พระยืน + อ.มัญจาคีรี จว.ขอนแก่น ทิศตะวันออก - อ.เมืองขอนแก่น ทิศตะวันตก - อ.หนองเรือ จว.ขอนแก่น อัตรากาลังปัจจุบัน ส.12 ป.80


พื้นที่ 4 ตร.กม. ประชากร = 4,776 คน 5 หมู่

7

ชุมชน


ประธานตารวจร่วมมวลชน ลดอาชญากรรม

นายเงิน มูลตรีภักดี


ปัญหา สภ.บ้านฝาง

• เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ • อายุมาก • สุขภาพร่างกายไม่แข็งแรง


สารวจสถิติคดีอาชญากรรม ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ที่ผ่านมา ของ สภ.บ้านฝาง

ประเภทคดี อุกฉกรรจ์และ สะเทือนขวัญ ชีวิต ร่างกาย และ เพศ ประทุษร้ายต่อ ทรัพย์

พ.ศ.2550

พ.ศ.2551

พ.ศ.2552

เกิด

เกิด

เกิด

จับ

จับ

รวม

จับ

เกิด

หมายเหตุ

จับ

-

-

1

1

1

1

2

2

23

20

18

17

20

20

61

57

10

9

22

20

17

12

49

41


การดาเนินการคณะกรรมการ ตมอ. • จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและลดอาชญากรรมตาม หลักการของโครงการ ตมอ. ที่ถูกต้องทั้งในส่วนของตารวจ และอส.ตร. • สารวจปัญหาอาชญากรรมและกาหนดพื้นที่เป้าหมายซึ่งได้ ข้อสรุปคือ ให้ดาเนินการลดอาชญากรรมประเภทความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ในบริเวณพื้นที่เขตเทศบาลบ้านฝาง


นายเงิน มูลตรีภัคดี ประธาน ตมอ.สภ.บ้านฝาง ร่วมประชุมวางแผน


รูปแบบและวิธีการป้องกันอาชญากรรมของ คณะกรรมการ ตมอ. – ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจค้นบุคคลและยานพาหนะเส้นทางเข้าออก พื้นทีเ่ ป้าหมายหรือจุดเสี่ยงที่คาดว่าคนร้ายน่าจะใช้เส้นทางในการก่อ เหตุ ในเขตเทศบาลบ้านฝาง – จัดสายตรวจรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ออกตรวจในพื้นที่เป้าหมาย – ตรวจค้นอาวุธปืน สิ่งเสพติดในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการกระทาความผิด – รวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมเป้าหมาย เพื่อ นามาใช้ในการวางแผนป้องกันหรือจับกุมการกระทาผิด


ตารางสถิติเปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ ในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่างปี พ.ศ.2552 และ 2553 พื้นที่เป้าหมาย ปีพ.ศ. ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม เขตเทศบาล 2552 1 1 2 บ้านฝาง 2553 1 1 ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ ลดลง 2552 ลดลง เพิ่มขึ้น ลดลง 50 % คิดเป็น % 2553 ลดลง 100%

100%

ผลเปรียบเทียบการดาเนินการ

100%

ลดลง


ตารางสถิตเิ ปรียบเทียบคดีอาชญากรรมเป้าหมายในพื้นที่โครงการ ตมอ. ระหว่าง 3 เดือนก่อนทาโครงการ และ ระหว่างทาโครงการในปีพ.ศ.2553

พื้นที่ ก่อนทาโครงการ ระหว่างทาโครงการ เพิ่ม/ เป้าหมาย พ.ค. มิ.ย. ก.ค. รวม ส.ค. ก.ย. ต.ค. รวม ลด เขต เทศบาล บ้านฝาง

2

ผลการดาเนินการ

-

-

2

ลดลง 50%

-

-

1

-

ลดลง


ความพึงพอใจของประชาชนต่อ ตมอ. คณะกรรมการ ตมอ. ที่ มี จิ ต อาสาในการท างานป้ อ งกั น และลด อาชญากรรมในเขตเทศบาลบ้านฝาง มีความภาคภูมิใจที่ได้ทางานได้ ใกล้ชิดสนิทสนมกับประชาชนในเขตเทศบาลบ้านฝาง รวมถึงการได้รับ ความไว้วางใจจาก ผู้กากับการ และเจ้าหน้าที่ตารวจที่เกี่ยวข้อง • ประชาชนมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การปฏิ บั ติ ง านป้ อ งกั น และลด อาชญากรรมของคณะกรรมการ ตมอ. ที่ปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเจ้าหน้าที่ ตารวจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นของความขยันขันแข็งในการปฏิบัติ หน้าที่ ความเป็นกันเอง และการมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนใน ชุมชน ทาให้อาชญากรรมเกี่ยวกับทรัพย์ลดลง •


ปัญหาข้อขัดข้องและการดาเนินการต่อไป • พัฒนาคุณสมบัติของคณะกรรมการ ตมอ.ให้มคี วามหลากหลายเพื่อสร้าง ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้เกิดขึ้น • จัดตัง้ เป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอีกชุดหนึ่ง • ขยายพื้นที่เป้าหมายให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหา อาชญากรรมเพิ่มขึ้น • ประชาชนเกิดความสับสนกับทาง อพปร.ของทาง อาเภอ ว่าเป็น เจ้าหน้าที่ชุดเดียวกัน ควรมีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าเป็น ตมอ.


สภ.บ้านฝาง  

โครงการตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you