Page 1

เก็บตกจากการศึกษาข้ อมูลภาคสนาม คาแนะนา ข้อมูลต่อไปนี้เป็นประเด็นสาคัญที่ทีมพีเ่ ลี้ยงควรนาเสนอให้แต่ละสภ./ภ.จว.ทราบเพื่อ ดาเนินการและเตรียมในการนาเสนอข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ผล และการนาเสนอในเวทีระดับภาค และระดับชาติต่อไป ประเด็นสาคัญ 3 ประการ ประเด็นที่ 1 ดัชนีชวี ้ ัดความสาเร็จเชิงผลลัพธ์ ท่ ไี ด้ จากการทาโครงการฯ ดัชนีชี้วัดความสาเร็จมี 2 ประการคือ 1) ดัชนีเชิงปริมาณ เป็นการเปรียบเทียบข้อมูลสถิติอาชญากรรมเป้าหมายใน 2มิติ ดังนี้ มิติท่ ี1 เปรียบเทียบเดือนต่อเดือนระหว่างปีที่ผ่านมา(2552)กับปีปจั จุบัน(2553) ปี พ.ศ. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 2552 เฉพาะม.ค. 2553 2553 เฉพาะม.ค. 2554 มิติท่ ี2 เปรียบเทียบสถิติ รอบ 6 เดือนก่อนทาโครงการ(ก.พ.53ถึง ก.ค.53)กับ ช่วงการทา โครงการตั้งแต่ ส.ค.53ถึงม.ค.54 ช่วงเวลา สถิติอาชญากรรมเป้าหมาย ก.พ.53ถึง ก.ค.53 ส.ค.53ถึงม.ค.54 ทั้งนี้ขอให้สง่ ข้อมูลทั้งประเภทที่ลงเลขคดี และข้อมูลประเภทที่รับแจ้ง(แต่ไม่ได้ลงเลขคดี) เนื่องจากอาจมีเหตุผลหลายประการทีย่ ังไม่สามารถลงเลขคดีได้โดยขอให้แยกตารางให้ชัดเจนว่า เป็นตารางประเภทลงเลขคดี หรือตารางประเภทยอดคดีรบั แจ้งเพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์ข้อมูล 2)ดัชนีเชิงคุณภาพ เป็นการวัดความพึงพอใจ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัยทีเ่ กิดขึ้นจากการทาโครงการฯ โดยจะ วัดจากผู้ให้ข้อมูลหลัก 3 กลุ่มคือ 1)คณะกรรมการตมอ. 2)ตารวจ(ทุกระดับชัน้ ) 3)ประชาชนใน พื้นทีเ่ ป้าหมาย


ประเด็นที่ 2 ดัชนีชวี ้ ัดความเข้ มแข็งของคณะกรรมการตมอ. ในส่วนนี้เป็นการประเมินผลกระบวนการ หมายความว่าจะพิจารณากระบวนการทีต่ ารวจ เดินเข้าหาภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและลดอาชญากรรมโดยการจัดตั้ง คณะกรรมการตมอ.ขึ้น ซึ่งความเข็มแข็งของคณะกรรมการตมอ.จะพิจารณาจากหลักการที่สาคัญ ดังนี้ หลักการที่ 1 ความเข้มแข็งของคณะกรรมการ ตมอ. 1.คณะกรรมการตมอ.ต้ องเป็ นประชาชนที่อยู่ในพืน้ ที่เป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไป ตามปรัชญาที่ว่า “การเสริมสร้างพลังอานาจอานาจให้ประชาชนในพืน้ ทีเ่ ป้าหมายเกิดความสนใจ ตื่นตัวในการดูแล ป้องกัน และลดอาชญากรรมในชุมชนของตนเองโดยทางานร่วมกับเจ้าหน้าที่ ตารวจ ทั้งนีป้ ระชาชนจะทาหน้าที่เป็นผู้มีบทบาทหลักและตารวจทาหน้าที่เป็นพีเ่ ลี้ยงและให้ความ ช่วยเหลือแต่ไม่ทาหน้าที่ควบคุม สั่งการ” 2.คณะกรรมตมอ.ต้ องมีคุณสมบัติท่ หี ลากหลายและมีคุณสมบัติท่ เี หมาะสมที่จะทา หน้าทีใ่ นการร่วมคิด วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา ดังนี้ คณะกรรมการ ตมอ.จึงเปรียบเสมือนคณะกรรมการบริหาร(EXECUTIVE BOARD)นั่นเอง มิใช่เป็นกองกาลัง หน่วยปฏิบัติ หมายความว่าเมื่อคณะกรรมการตมอ.ทาหน้าที่ในการประชุม ปรึกษา หารือ คิด วางแผนแล้วนั้นจะทาการประสานงานกับหน่วยปฏิบัติทเี่ ป็นภาคีเครือข่าย เช่น อาสาสมัครตารวจ บ้าน อปพร. รวมถึงเจ้าหน้าที่ตารวจ ฯลฯเพื่อดาเนินการตามแผนที่คณะกรรมการตมอ.ได้วางแผน ไว้ต่อไป ดังนั้น คณะกรรมการตมอ.จะต้องมีคณ ุ สมบัติทหี่ ลากหลายเช่น เป็นผู้นาทางความคิด เป็นผูท้ ี่มีบารมีเป็นทีเ่ ชื่อถือศรัทธาในชุมชน เป็นผูท้ ี่มีความสามารถในการบริจาคทรัพย์ เป็นผู้นา ชุมชน เป็นผู้ที่มีความรอบรูเ้ กี่ยวกับปัญหาต่างๆในชุมชนเป็นอย่างดี(รู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆใน ชุมชน)เป็นต้น หลักการที่ 2 ความสามารถในการขยายเครือข่ าย คณะกรรมการ ตมอ. เมื่อมีการจัดตั้งคณะกรรม ตมอ.ในชุมชนใดชุมชนหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายและ ดาเนินการแล้ว พบว่า สถิติการกระทาผิดมีจานวนลดลงแต่ไปเกิดในพืน้ ที่อื่นในเขตความ รับผิดชอบของ สภ.ดังนั้น จึงมีการจัดตั้งคณะกรรมการ ตมอ.อีกชุดหนึใ่ นพืน้ ทีเ่ ป้าหมายใหม่ โดย พื้นทีเ่ ดิมยังคงมีคณะกรรมการตมอ.ดาเนินการอยู่ โดยนาบทเรียนที่ได้จากการจัดตั้งคณะกรรม ตมอ.ในครั้งแรกมาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างความเข็มแข็งในการจัดตั้งคณะกรรมการตมอ.ในพื้นที่ที่2 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งชึ้น ยกตัวอย่าง กรณี สภ.สันกาแพงได้จัดตั้งคณะกรรมการตมอ.ดุแล พื้นที่บริเวณด้านหน้าม.แม่โจ้ ต่อมาได้ขยายไป ตั้งคณะกรรมการ ตมอ.บริเวณ ม.พายัพ เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้สะท้อนความสาเร็จในเรื่องการขยายเครือข่าย ตมอ.


ซึ่งในที่สุดเมื่อเวลาผ่านไปในอนาคตจะมี คณะกรรมการ ตมอ.ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ของสภ. ซึ่งถือเป็นเป้าหมายสูงสุด ประเด็นที่ 3 รูปแบบและวิธีการนาพลังมวลชนร่ วมลดอาชญากรรม ในส่วนนี้หมายความว่า แต่ละสภ.จะต้องรายงานผลการปฏิบัติในแต่ละรอบเดือนว่า ตารวจและมวลชนร่วมกันทาอะไรบ้าง และ แต่ละอย่างทีท่ านั้น ทาอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น รูปแบบ วิธีการ 1.รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักในการป้องกันรถ 1.1ผลิตสื่อความรู้วิดิทัศน์เรื่อง “ง่ายนิดเดียวใน จยย. การขโมยรถ” เพื่อทาการเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบถึงโอกาสเสีย่ งที่สูงในการที่รถจะถูก โจรกรรม 1.2ผลิตสื่อแผ่นพับแจกในชุมชนพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย 1.3ทาป้ายรณรงค์ติดตามพืน้ ทีเ่ สี่ยงสูง 1.4ทาการอบรมให้กับกลุ่มประชาชนเป้าหมาย 1.5ประกวดข้อความรณรงค์เพื่อสร้างกระแส และใช้เป็นข้อความประชาสัมพันธ์ในชุมชน 2.ติดตั้งกล้อง CCTV 2.1ติดตั้งกล้อง CCTVในพืน้ ทีเ่ สี่ยงเพิ่มเติม 2.2ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้เสียติดตั้งกล้อง CCTVให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.จัดระบบความปลอดภัยในทุกพื้นที่เสีย่ ง 3.1สร้างการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสีย เช่น ร้านเกมส์ ร้านอาหาร ฯลฯให้ทาการจัดระบบ เฝ้าระวังรถจยย.ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ จอดรถไว้ที่หน้าร้าน 3.2ทาการประกวดร้านค้าดีเด่นใส่ใจความ ปลอดภัยแก่สังคม เพื่อสร้างสานึกของ ผู้ประกอบการในการป้องกันอาชญากรรมการ โจรกรรมรถยนต์บริเวณโดยรอบสถานบริการ ทั้งนี้ รูปแบบและวิธีการดังกล่าวจะต้องเกิดขึ้นจากคณะกรรมการ ตมอ. มิใช่เกิดขึ้นจาก การคิดวางแผนของตารวจเพียงฝ่ายเดียว

เก็บตกจากภาคสนาม  

ตำรวจร่วมมวลชนลดอาชญากรรม