Page 1


Column เอเจลประเทศไทย สาขาต่างจังหวัด

Message from President & Co-Founder

สาขาขอนแก่น

คุณทราบกันไหมครับ ว่าพวกคุณน่าทึ่งมากแค่ไหน ก็อย่างที่ทราบ เรามาอยู ่ ด ้ ว ยกั น มาประสบความสำ � เร็ จ อย่ า งเหลื อ เชื ่ อ อย่ า งไรก็ ด ี เมื่อเราได้พบกันหรือได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์ เราต่างรู้สึกประทับใจกับ ความสามารถแห่งการเป็นผู้นำ�ซึ่งปรากฏออกมาเป็นตำ�แหน่งผู้นำ�ระดับ ต่างๆ ของเอเจล บทความของ ดร.จอห์น ซี แมกซเวล เมื่อเร็วๆ นี้ ได้บรรยายไว้อย่าง ถูกต้องว่าขณะนี้เกิดอะไรขึ้นในครอบครัวเอเจลของเรา เขากล่าวว่า ผู้นำ� ทีย่ ง่ิ ใหญ่ ทำ�อย่างไรทีจ่ ะไม่มองหาความเป็นผูน้ �ำ แต่กลับให้ความเป็นผูน้ �ำ Craig Bradley นัน้ มาค้นหาพวกเขาเอง “ประวัตศิ าสตร์ได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเกิดวีรบุรษุ President & Co-Founder ขึ้นหลายคนในช่วงของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำ�คัญๆ” ทุกๆ จุดหักเหครั้งสำ�คัญ ในประวัติศาสตร์อเมริกา มีผู้นำ�ที่ยอดเยี่ยมเกิดขึ้น เช่น อับราฮัม ลินคอล์น, แฟรงกลิน รูสเวลท์, และ แฮรี่ ทรูแมน

สาขาหาดใหญ่

เรากำ�ลังอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญในปี 2011 จะเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงอย่างเหลือเชื่อสำ�หรับ บริษัท และสำ�หรับคุณ เอเจล 2.0 ได้นำ�ความเปลี่ยนแปลงที่น่าตื่นเต้นพร้อมกับอนาคตอันสดใสสำ�หรับคุณที่ยินดีที่จะ ให้คำ�มั่นสัญญากับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ ความสำ�เร็จของคุณ ขึ้นอยู่กับความมั่นคงต่อพันธะสัญญาของคุณเพียงอย่าง เดียวเท่านั้น เรากำ�ลังเปลี่ยนแปลงธุรกิจด้วยผลิตภัณฑ์ที่รอรับสิทธิบัตร เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งเดียวในโลกและมีคุณประโยชน์ อย่างมหาศาล เรากำ�ลังเปลี่ยนแปลงชีวิตด้วยแผนผลตอบแทนอย่างง่ายๆ และเรากำ�ลังเปลี่ยนมุมมองแห่งโอกาส และความเป็ น ไปได้ จ ากความเปลี่ ย นแปลงเหล่ า นี้ จริ ง ๆแล้ ว เรากำ � ลั ง เห็ น ว่ า ผู้ นำ � ที่ ย อดเยี่ ย มนั้ น กำ � ลั ง ก้ า วไป ข้ า งหน้ า อย่ า งไร เพื่ อ ที่ จ ะทำ � ภารกิ จ ให้ ส มบู ร ณ์ และเพื่ อ ฟื้ น ฟู สุ ข ภาพ และนำ � ความหวั ง กลั บ มาอี ก ครั้ ง หนึ่ ง

สาขาเชียงใหม่

ดังนั้น อะไรเล่าคือความรับผิดชอบของผู้นำ� ดร.แมกซเวล บอกเราว่า ควรต้องทำ�หน้าที่อย่างไรที่จะเป็นผู้นำ� ที่ยอดเยี่ยม คือ 1. ให้พันธะสัญญากับตัวเราว่าจะต้องเติบโต 2. ให้พันธะสัญญาว่าเราจะสร้างเกียรติประวัติ ให้เป็นที่ควรจดจำ� 3. ให้พันธะสัญญาว่าเราจะลงมือปฏิบัติ 4. ให้พันธะสัญญาว่าเราจะเป็นผู้สร้างตำ�นาน

และเตรียมพบกับ บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด สาขาพัทยา 565/52 หมู่ 10 (ซ.ข้างบิ๊กซี พัทยาใต้) ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี โทร. 038-413-940 แฟกซ์ 038-413-941

...เร็วๆนี้...

02

May-June 2011

อย่าปล่อยวัน เวลา หรือแม้เพียงนาทีให้ผ่านเลยไป โดยที่คุณไม่ได้ให้คำ�มั่นที่จะสรรสร้างภาวะความเป็นผู้นำ� เพื่อ ให้เหมาะสมกับงานเอเจลของคุณ ขอให้คุณเผยแพร่ข่าวนี้ไปถึงทุกคนให้มากที่สุด สร้างตำ�นานแห่งความเป็นผู้นำ�ใน ครอบครัวของคุณ ในชุมชน และในองค์กร และคุณจะได้รับสิ่งตอบแทนที่น่าพึงพอใจและความสำ�เร็จที่ประมาณค่ามิได้

เคร็ก แบรดลี่ย์

ประธาน และผู้ก่อตั้ง บริษัท เอลเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ I am Agel May-June 2011 03


GM Talk

Contents

14

สวัสดีครับ ท่านนักธุรกิจ และหุ้นส่วนธุรกิจเอเจล ที่รักทุกท่าน

The New ageless ที่สุดของ ความอ่อนเยาว์สำ�หรับผิวหน้าดุล ธรรมชาติ

นี่คือเวลาที่น่าตื่นเต้นมากที่สุดของเรา เนื่องจากเราอยู่ท่ามกลางการปฏิวัติแห่งโลกธุรกิจที่มีนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ที่สร้างสรรค์อย่างไม่รู้จบ เอเจลเป็นบริษัทที่มุ่งเน้นในการพัฒนา และเป็นผู้นำ�ทางด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในรูปแบบ เจล อย่างที่ผมได้กล่าวไว้เบื้องต้นว่า ช่วงเวลานี้คือช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของเรา เพราะท่านประธานผู้ก่อตั้งบริษัท และนักวิทยาศาสตร์ผู้วิจัยและคิดค้นนวัตกรรมเจล ได้เดินทางมาร่วมงาน Business Building Event ประจำ�เดือน มิถุนายนนี้ที่ประเทศไทย เพื่อร่วมประกาศข่าวดีต่างๆ มากมาย รวมทั้งบริษัทฯ ได้ทุ่มทุนมากกว่า 20 ล้านบาท เพือ่ เนรมิตอาคารสำ�นักงานใหญ่แห่งใหม่ใจกลางเมือง และการเปิดตัวสินค้าใหม่ ageless gel care ชุดผลิตภัณฑ์ ดูแลผิวให้สวยเยาว์วัยดุจวันวาน ด้วย 7 ขั้นตอนในการดูแลผิวหน้า รวมทั้งผลิตภัณฑ์ในการดูแลผิวพรรณ ด้วยเจลอาบนำ�้ ageless gentle shower gel และเนื้อครีมโลชั่นที่คล้ายโยเกิร์ตของ ageless gentle body lotion พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลจุดซ่อนเร้นด้วยฟองวิปเจลที่นุ่มนวลของ ageless feminine soft care เพื่อการดูแลที่ล้ำ�ลึกจากธรรมชาติ นอกจากนี้ทางบริษัทยังได้ที่ปรึกษามืออาชีพ รวมถึง พนักงานมือโปรอีกหลายท่านเข้ามาช่วยงานและผลักดันให้เอเจลก้าวขึ้นสู่ความเป็นที่ 1 อย่างแท้จริง

18 19

08

Top Leader’s Attitude

ทำ�ไมต้องเป็นธุรกิจเอเจล ในมุมมอง ของผู้นำ�คนเก่ง

12

Recognition Director

รายใหม่ 2 ท่าน เติบโตสวนกระแส!!!

ผมเชื่อว่าถ้าเราได้ค้นพบโอกาสที่ดีแล้ว รวมไปถึงได้ร่วมงานกับทีมงานมืออาชีพ ที่มีความร่วมมือร่วมใจ กันทำ�งานอย่างเป็นทีมเวิร์คแล้ว ผมมั่นใจว่าไม่มีสิ่งใดสามารถหยุดความยิ่งใหญ่ของเราได้อย่างแน่นอน ผมขอยืนยันว่าบริษัทฯ จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง การให้บริการอย่างเต็มที่ และสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อทุกท่าน อย่างไม่หยุดหยั่ง เพื่อสนับสนุนการทำ�ธุรกิจของท่านให้เติบโตอย่างแข็งแรงและยั่งยืน

25

เพราะคุณคือ ลูกค้าและหุ้นส่วนธุรกิจ คนสำ�คัญของเรา My name is Akiranut and I am AGEL

Join AGEL:

facebook.com/agelthaioffice facebook.com/agelcares www.dolife.in.th กด *47121040011 แล้วโทรออก กด *47121040011 แล้วโทรออก พิมพ์ R แล้วส่ง SMS มาที่ 4712104

10

Cover Story

พบหนุ่มไฟแรงจากภาคใต้คุณอัครพัชร์ และเคล็ด(ไม่)ลับ กับผู้ที่พิชิตทริปล่อง เรือสุดหรู

20

Agel Around The World

สัมผัสกลิ่นอายของกรุงลอนดอน เมือง ผู้ดี ที่ทุกคนอยากมาเยี่ยมเยือน

05

What’s Move?

ประมวณภาพกิจกรรมล่าสุดเดือน มี.ค-พ.ค

28 22 26

We product

ผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง เพื่อสุขภาพ ที่เราคัดสรรมาให้คุณ..

Health For YOU

“ไฟโตนิวเทรียนท์” กุญแจดอกสำ�คัญ ที่จะไขประตูสู่สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์

Agel Challenge

การแข่งขัน Fat Fighter by Agel SLM รางวัลมากกว่าแสนบาท เริ่มแล้ววันนี้

We Love Agel

Brave HRT บุรุษหัวใจทรนง

SMS News (Call for register)

May-June 2011

Agelcares

คุณอศินันท์ agelcares: Hero of the Year ของเมืองไทย

เอเจลยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอีกมากมาย อาทิ ทริปท่องเที่ยวเรือสำ�ราญสู่ประเทศ สิงค์โปร์, ทริปการเดินทางเยือนถิ่นผู้ดี ประเทศอังกฤษ, โครงการ Fat Fighter by agel SLM, กิจกรรม ageless Hair Expert เพื่อค้นหาฟรีเซนเตอร์ผมสวยด้วยผลิตภัณฑ์ ageless Hair Expert, ตามมาด้วย การประชุมครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี Agelworld 2011 ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และยังมีทริปการท่องเที่ยว แบบสุดหรูไปกับเหล่าผู้นำ�สู่เมืองแห่งการพักผ่อน Costa Rica

4

What’s Hot?

คุณอัญนิษฐ์ Face of Ageless คน แรกของเมืองไทย

นอกจากนี้เอเจล ยังได้มีการคัดเลือกผู้ที่เป็นตัวแทนโครงการ Face of Ageless จากทั่วโลก ซึ่งสมาชิก ของประเทศไทยได้รับการคัดเลือกเป็น 1 ในผู้หญิงจาก 5 ทวีป ทางบริษัทฯ ขอแสดงความยินดีกับคุณอัญนิษฐ์ อภิกิตติ์ชาญเมธี Face of Ageless แห่งเอเชีย ยิ่งไปกว่านั้นผมรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ครอบครัวเอเจล ของเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคมด้วยโครงการเอเจลแคร์ ประเทศไทย โดยมุ่งเน้นในการดูแล น้องๆ ผู้ด้อยโอกาส ในโอกาสนี้ ทางบริษัทฯ ร่วมกับครอบครัวข่าว 3 บริจาคเงินสดช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยภาคใต้ จำ�นวน 100,000 บาท และผมก็ตื่นเต้นที่ทราบว่าสมาชิกของประเทศไทยคือ คุณอธิศนันท์ ยอแสงรัตน์ ได้รับการเสนอชื่อเข้าเป็น agelcares Hero of the year

นายอคิรณัฐ สุทธิพงษ์เกษตร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

Cover Story

24

Why Agel?

อะไรคือเหตุผลที่ทำ�ให้ทุกคนชื่นชอบ และรักในตัวผลิตภัณฑ์

บริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด เลขที่ 54 ชั้น F-5 อาคารยูเนี่ยนมอลล์ ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์: 02-930-9009 โทรสาร : 02-930-9399 Call Center 02-793-9377 www.agel.co.th


What’s Move?

เมื่อวันที่ 7 พ.ค 54 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานประชุม BBE ที่ซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ที่นั่นตื่นเต้นกับผลิตภัณฑ์ใหม่ Ageless Shampoo กันมาก เพราะเพิ่งเปิดตัวที่เมืองไทยได้ไม่นาน จึงมีเซอร์ไพร์พิเศษ ด้วยการ ประมูลผลิตภัณฑ์เอเจลที่มีขายเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งในงานนี้ผลิตภัณฑ์ ใหม่แชมพูของเอเจล Ageless shampoo ได้ถูกประมูลไป 2 ชุด มูลค่าสูง ถึง 400 เหรียญออสเตรเลีย โดยคุณเอ๋ เพ็นนี จบงานได้เงินบริจาคไปทัง้ หมด กว่า 3,000 เหรียญหรือแสนกว่าบาท เพื่อช่วยผู้ประสบภัยสึนามิที่ญี่ปุ่น พวกเราชาวเอเจลขออนุโมทนาบุญสาธุด้วยค่ะ บริษัทเอเจลฯ ได้เนรมิตรโรงแรมสุดหรู ไอยรา ปาร์ค รีสอร์ท จังหวัดอุทัยธานี เป็น สถานที่จัดงาน I am Agel ครั้งล่าสุด มีผู้ให้ ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำ�นวนมาก โดย ไฮไลท์ ข องงานมี ก ารเปิ ด ตั ว ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ Ageless Shampoo and Conditioner ซึ่งในงานเปิดตัวนี้ยังมี คุณทรงธรรม แก้ว เจริญ ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเส้นผมของเอเชียตะวัน ออกเฉียงใต้ และมีรางวัลการรันตี แชมป์ถึง 3 ปีซ้อน (2007, 2008 และ 2009) มาการัน ตีคุณภาพ มีการต่อคิวเพื่อจับจอง Ageless Shampoo and Conditioner นับร้อยท่าน

Business Building Event วันอาทิตย์ที่ 3 เมษายน 2554 ณ หอประชุมกองทัพอากาศ ใกล้ ร.พ.ภูมิพล งานครั้ง นี้บริษัทเอเจลฯ ได้เชิญแขกกิตติมศักดิ์ 2 ท่ าน ท่านแรกเป็น เภสัชกรหนุ่มไฟแรง คุณอภิภูมิ โตวิวัฒนา จากลูกชาวนาผู้ มุ่งมั่นสู่วิชาชีพเภสัชกร ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยยาโรคมะเร็ง ปัจจุบัน ประสบความสำ�เร็จเป็นตำ�แหน่ง Senior Director อีกท่าน คือคุณศิริพร ตั้งมิตรประชา “ทายาทนักธุรกิจพันล้าน” ดีกรี นักเรียนนอกจากอเมริกา & ออสเตรเลีย สถาปนิกผู้ออกแบบ ตึกดังหลายแห่งในกรุงเทพฯ ปัจจุบันประสบความสำ�เร็จเป็น ตำ�แหน่ง Director และแขกรับเชิญพิเศษ Mr. Juan Calos, 4 Star Diamond จาก Mexico อดีตนักฟุตบอลทีมชาติ Mexico

6

May-June 2011

Warrior Camp ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2554 ณ เดอะ ไพน์ รีสอร์ท จ.ปทุมธานี กุญแจสำ�คัญทีจ่ ะช่วย ปลดล็ อ คศั ก ยภาพ อั น ไร้ ขี ด จำ � กั ด ในตั ว คุ ณ คื อ การเข้ า ถึ ง ตั ว ตนที่ แ ท้ จริ ง เพื่ อ นำ � ไปสู่ เ ส้ น ทางแห่ ง ความ สุ ข และความสำ � เร็ จ ได้ เ รี ย นรู้ ทั้ ง ท ฤ ษ ฎี ว่ า คุ ณ ต้ อ ง ทำ � อ ย่ า ง ไร แ ล ะ May-June 2011 ไ ด้ ล ง มื อ ป ฏิ บั ติ จ ริ ง ค ว บ คู่ ไ7ป ด้ ว ย


Leader Attitude

จิตราภรณ์ จันทร์อู่ (โอ๋)

ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 Star Diamond Director โอ๋เองได้ร่วมงานกับบริษัทเอเจลมาแล้วกว่า 3 ปี รู้จักธุรกิจนี้ จากคุณแม่แนะนำ� มาตอนแรกๆ ก็ไม่สนใจเพราะกำ�ลังเรียนอยู่ ปี 2 ที่มหาวิทยาลัย ที่ได้เริ่มสนใจหันมามองธุรกิจเอเจลเพราะเคย ได้ อ อกไปฝึ ก งานแล้ ว งานที่ ไ ด้ ทำ � นั้ น หนั ก มากดู แ ล้ ว ไม่ คุ้ ม กั บ “ถ้าในวันนี้ท่านมีความ เงินเดือนที่จะได้ เลยคิดที่อยากจะมีอะไรที่เป็นของตัวเอง เลยได้ ฝันหรืออยากจะได้อะไร สักอย่างแล้ว ท่านต้อง เข้ามาศึกษาถึงวิธีการการทำ�งานของธุรกิจเอเจล หลังจากที่ศึกษา และเรียนรู้กับธุุรกิจเอเจล ปัจจุบันมีรายได้ มีเป้าหมายที่ชัดเจน และ หกหลักต่อเดือนซึ่งหากเป็นบัณฑิตปริญญาตรีจบใหม่ คงไม่มี ลงมือทำ�อย่างถูกต้อง ทางมีรายได้ขนาดนี้กับการทำ�งานประจำ�ในเวลาสามปีแน่ๆ สิ่ง และต่อเนื่อง โดยไม่หวั่น สำ�คัญของการทำ�ธุรกิจเครือข่ายคือ การเรียนรู้ และเข้าใจถึงวิธี ถึงอุปสรรค” การทำ�งานอย่างถูกต้อง ซึ่งโอ๋ได้เรียนรู้และลงมือทำ�อย่างจริงจัง และได้ผลตอบแทนขนาดนี้ โอ๋ถือว่าคุ้มมากๆ กับการที่เราได้เข้า เรียนรู้อย่างต่อเนื่องทั้งงาน ABB, BBE และ IAA สิ่งที่ได้รับ นอกจากรายได้แล้วนั่นคือ การที่เราได้สามารถส่งผ่านสิ่งดีๆ ไปสู่ ผู้ ค นอี ก มากมาย และในปั จ จุ บั น จากการที่ โ อ๋ เ คยไปที่ บริษทั แม่ทรี่ ฐั ยูทา่ ห์สหรัฐอเมริกามาสองครัง้ รวมกับสาขาทีต่ อนนีม้ อี ยูม่ ากกว่า 60 ประเทศทัว่ โลก โอ๋ถงึ มัน่ ใจสุดๆ ว่าเป็นบริษทั ทีม่ นั่ คงมากๆ และขณะนีบ้ ริษทั ก็ก�ำ ลัง ก้าวหน้าไปได้อย่างดี เนือ่ งด้วยผลลัพธ์ของผลิตภัณฑ์ทใี่ ช้แล้วเห็นผลอย่างรวดเร็ว ซึ่งเรื่องนี้เกิดกับครอบครัวของโอ๋เองคือ คุณตาท่านป่วยเป็นโรคไตวาย หลังจากท่านทานผลิตภัณฑ์เอเจลร่วมกับการรักษาของแพทย์ สุขภาพของ ท่านก็ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้มีความเชื่อมั่นสุดสุดในผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ บริษทั และทางบริษทั ฯ เองก็ได้มกี ารออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ทีจ่ ะทำ�ให้เอเจล เข้าถึงทุกครัวเรือน เปลีย่ นรายจ่ายเป็นรายรับได้ ซึง่ โอ๋เชือ่ ว่าบริษทั เอเจลจะ ก้าวสู่การเป็นบริษัทที่มียอดขายเกินหมื่นล้านบาทได้อย่างแน่นอน และโอ๋ อยากจะฝากทุกๆ ท่านไว้คะ่ ว่า ถ้าในวันนีท้ า่ นมีความฝันหรืออยากจะได้อะไร สักอย่างแล้ว ท่านต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน และลงมือทำ�อย่างถูกต้อง และ ต่อเนื่อง โดยไม่หวั่นถึงอุปสรรค ขอให้ทำ�อย่างจริงจังรับรองว่า ท่านจะทำ�สำ�เร็จได้ อย่างแน่นอนค่ะ ธุรกิจเอเจลนี้สามารถเป็นตัวช่วยที่จะทำ�ให้ความฝัน ของท่านเป็นจริง

08

May-June 2011

“ต้องเข้าใจ ธรรมชาติของธุรกิจ มีความอดทน มีความสม่ำ�เสมอ ในการทำ�งาน มีเป้าหมายใหญ่”

อัครวัฒน์ สว่างทรัพย์ (นุย้ ) พันธ์วริ า สว่างทรัพย์ (ตุก๊ ) ดำ�รงตำ�แหน่ง : Executive Diamond Director

คุณตุ๊ก อดีตเคยทำ�งานเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำ�กัด ซึง่ ไม่เคยมีประสบการณ์ทางด้านการขายสินค้าเลย ไม่ชอบงานขาย ไม่ชอบ คุยกับคนแปลกหน้า มีความสุขตลอดการทำ�งานคือรับเงินเดือนทุกเดือน ก็พอใจแล้ว ส่วนผมนุ้ยเคยเป็นทั้งลูกจ้าง และเจ้าของกิจการนำ�เข้าเครื่อง ถ่ายเอกสาร จึงมีประสบการณ์ทั้งสองแบบ การเป็นลูกจ้างก็ดีรับเงินทุก เดือน ส่วนการเป็นเจ้าของกิจการก็ดีในระยะแรก แต่เมื่อผ่านไปสักระยะ ทำ�ให้เราได้เรียนรู้จาก ประสบการณ์ว่าไม่ใช่ของหมูๆ ความเครียดมีมา ตลอด เช่น เงินลงทุนสูง ปัญหาลูกจ้าง ต้นทุนเพิ่ม ของขาด ฯลฯ แต่ ณ ขณะนั้นยังมองไม่เห็นถึงธุรกิจอื่น เหมือนฟ้าลิขิตบางอย่างให้เรา เมื่อ 4 ปีที่แล้วมีโอกาสได้พบกับธุรกิจรูป แบบใหม่ซึ่งเป็นธุรกิจระบบเครือข่าย ชื่อบริษัท เอเจล เอ็นเตอร์ไพรส์ เป็น เครือข่ายผู้บริโภค โดยมีสินค้าเป็นตัวทำ�ตลาด สินค้าเป็นกลุ่มเสริมอาหาร และทีน่ า่ ตืน่ เต้นคือเป็นอาหารเสริมรูปแบบใหม่ซงึ่ เป็นเจล ครัง้ แรกทีไ่ ด้เห็น สินค้าแอบนึกขำ�อยู่ในใจว่า นี่หรืออาหารเสริม คิดว่าเป็นขนม ซองน่ารัก สีสดใสดูโดดเด่น น่าสนใจ ไม่เหมือนอาหารเสริมทั่วๆ ไปในท้องตลาด แต่คิดในใจ ณ ตอนนั้นว่าถ้าเป็นอาหารเสริมแบบนี้ก็ดีซิ สะดวกในการกิน สะดวกในการพกพา สินค้าไม่เหมือนใคร ทำ�ตลาดได้ง่ายกว่า ไม่มีคู่แข่ง มีเราขายเพียงคนเดียว หมดแล้วหาซื้อตามท้องตลาดไม่ได้ต้องซื้อกับเรา คนเดียว หลังจากนั้นจึงเริ่มตั้งใจทำ�มาตลอด โอ้แม่เจ้า! ไม่น่าเชื่อว่าสินค้า ที่คิดว่าเหมือนขนมจะทำ�เป็นธุรกิจได้ และไม่ใช่ธุรกิจธรรมดาสินค้าขาย

ตัวมันเองใช้แล้วเห็นผล ไม่ว่าจะคนในครอบครัวหรือเพื่อนๆ ทุก คนใช้แล้วประทับใจในสินค้ากันทุกคน ทำ�ให้มีความมั่นใจในตัว สินค้ามากขึน้ อีกทัง้ ได้มโี อกาสไปดูโรงงานและบริษทั แม่ทอี่ เมริกา แต่การจะทำ�เครือข่ายให้ประสบความสำ�เร็จต้องมีองค์ประกอบ หลายอย่าง ทั้งบริษัท สินค้า ทีมงาน ผู้บริหาร จังหวะเวลา และ อืน่ ๆ อีกมาก แต่ทบี่ ริษทั เอเจลบอกได้เลยว่ามีครบทุกองค์ประกอบ ตลอดระยะเวลา 4 ปี บอกได้เลยว่าเราทั้งสองมีความสุข มากในการทำ�ธุรกิจ เราได้รับสิ่งต่างๆ มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่อง รายได้ การท่องเที่ยวต่างประเทศ บ้าน รถยนต์ ได้ทำ�บุญ ได้พา ครอบครัวไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งงานทั่วไปบอกได้เลยว่ายาก มากที่จะได้ใช้สิทธิ์นี้ และที่สำ�คัญสุดๆ ที่เราภููมิใจคือเราได้ช่วย ทีมงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น และได้ท่องเที่ยว ไปกับพวกเรา ธุรกิจเครือข่ายเป็นธุรกิจที่ต้องช่วยทีมให้สำ�เร็จ ไปด้วยกัน เอเจลเป็นธุรกิจแห่งการให้ คือให้ทงั้ สุขภาพ และรายได้ ซึ่งธุรกิจอื่นไม่มี วันนี้เราสองคนมีความเชื่อมั่นในบริษัท อนาคตเรามั่นใจ มากๆ ว่าบริษัทเอเจลต้องเติบโตยิ่งใหญ่แน่นอน เพราะจะมี สิ น ค้ า ใหม่ ๆ คุ ณ ภาพสู ง ออกมาอี ก มากมาย อย่ า งที่ เราได้ สั ม ผั ส กั น แล้ ว เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดู แ ลร่ า งกาย ซึ่ ง กลิ่ น หอมดู ดี มาก และสุดท้ายนี้อยากจะฝากเคล็ดลับเพื่อความสำ�เร็จคือ ต้องเข้าใจธรรมชาติธุรกิจ มีความอดทน มีความสมำ�่ เสมอ ในการทำ � งาน มี เ ป้ า หมายใหญ่ แล้ ว พบกั น ที่ ค วามสำ � เร็ จ My name is Akkarawat and Phanviraa Sawangsap we are Agel 1,000,000,000%

May-June 2011 09


Southern Thailand อัครพัชร์ ทรัพย์สิน

เจ้าของธุรกิจร้านขายมือถือ อ.เบตง จ.ยะลา ผู้นำ�ระดับ : Director ผมเป็นชาวเบตง จังหวัดยะลา จบ ปวช. แผนกช่ า งกล ขึ้ น มาทำ � งานที่ สมุทรปราการ 3 ปี แล้ ว ก็ ล าออกมาทำ � ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว ร้ า นขายผ้ า หุ้ น ร่ ว มกั บ เพื่ อ น ขาย ดี ม ากๆ แต่ สุ ด ท้ า ยโดนเพื่ อ นโกงจนหมดตั ว แม้แต่เพื่อนยังไม่เหลือเลย หลังจากนั้นก็ทำ�มา อีกหลายอย่างจนมาเป็นนักเลงคุมวิ น มอเตอร์ ไซค์ แล้ ว วั น หนึ่ ง เวรกรรม มั น ตามทั น เกิ ด อุ บั ติ เ หตุ กั บ ตั ว เองแต่ โชคยั ง ดี ไ ม่ ถึ ง ชี วิ ต นอนอยู่ โรง พยาบาลประมาณ 2 เดือน หลังจากนั้นเลยกลับมาอยู่กับครอบครัวที่เบตง ผมใช้ชีวิตที่บ้านเกิด หางานทำ�เรื่อยๆ เปลี่ยนงานตลอด จนปัจจุบัน ผมมีธรุ กิจส่วนตัวอีกครัง้ คือเปิดร้านมือถือ 2 ร้าน และร้านคอมฯ อีก 1 ร้าน เปิด มาประมาณ 8 ปี ช่วงทีเ่ ปิดร้านใหม่ๆ ต้องเปิดร้าน 9 โมง -3 ทุม่ ปิดร้านแล้วก็ยงั ต้องคิดบัญชีตี 1 ถึงตี 2 ทุกวัน ทำ�งานทุกวันไม่มวี นั หยุด เพราะผมต้องทำ�งานเลีย้ ง ครอบครัว ทำ�ให้ผมมีสขุ ภาพทีแ่ ย่ลงๆ จนเป็นภูมแิ พ้ หน้าก็ดโู ทรมมาก จนผมต้องหันมา พึง่ ยา กินทุกอย่างทีค่ นอืน่ แนะนำ�ว่าดีแต่กไ็ ม่หาย ได้แค่ชว่ ยบรรเทาเพือ่ ทีจ่ ะได้ท�ำ งานต่อ

Insight Interview

จนวันหนึ่งได้รู้จักกับเอเจล โดยการแนะนำ�จาก คุณพิมพาภัทร์ วรวิรุฬห์กิตติ จากพัทลุง ผมได้ทดลองผลิตภัณฑ์กับตัวเอง เกิดผลลัพธ์ที่ดีตั้งแต่วันแรกเพียง 1 เดื อ นเกิ ด ผลลั พ ธ์ ชั ด เจน สุ ข ภาพผมดี ขึ้ น เรื่ อ ยๆ จึ ง ตั ด สิ น ใจทำ � เอเจลอย่ า ง จริงจัง แต่การทำ�งานของผมมีอุปสรรคตั้งแต่วันแรกที่เริ่มต้น โดนภรรยาด่าตั้งแต่ วันแรกที่ทำ� ด่าทุกวันไม่ซำ�้ คำ� ไปชวนใครๆ ในช่วงแรกก็ไม่มีใครสนใจเลย แต่ว่า หลังจากเข้าระบบเรียนรู้อย่างจริงจังภายใน 1 ปี 4 เดือน ผมก็สามารถประสบ ความสำ � เร็ จ ขึ้ น ตำ � แหน่ ง Director เป็ น คนแรกของสามจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ เพราะผมรูว้ า่ เอเจลคือโอกาส ผมรูว้ า่ วันนีผ้ มทำ�เพือ่ ครอบครัว เพือ่ อนาคตของลูกผม ทัง้ สองคน Agel มีผลิตภัณฑ์ทดี่ ที สี่ ดุ ในโลก และแผนรายได้ทใี่ ห้ผลตอบแทนอย่างคุม้ ค่า มี การออมเพือ่ อนาคต แต่การทำ�งานทุกอย่างต้องมีอปุ สรรค โดยเฉพาะในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ มีเหตุการณ์ตลอดเกือบทุกวัน ผมก็จะสูต้ อ่ ไปเพือ่ ทีมงานทุกคน ซึง่ ผมมีเป้า หมายทีจ่ ะสร้างคนสำ�เร็จกับเอเจลรายได้หลักแสนใน 3 จังหวัด 10 คนให้ได้ภายในปี 2012 นี้

“เงินไม่ใช่แก้วสารพัดนึก แต่ถ้าไม่มีเงินก็นึกอะไรไม่ออกสารพัด จริงไหมครับ” ผมชื่อ อัครพัชร์ ทรัพย์สิน และผม คือเอเจล 10

May-June 2011

Top Score Singapore Trip

สัมภาษณ์พิเศษฉบับนี้ Agel Focus ตื่นเต้นกันมากๆ เพราะว่าพวกเราได้มีโอกาสสัมภาษณ์ บุคคล 3 ท่าน ที่ร้อนแรงที่สุดในขณะนี้ เพราะว่าทั้ง 3 ท่านมีคะแนนสะสมไปทริปล่องเรือสุดหรู Superstar Virgo ประเทศ สิงค์โปร์ ติดอันดับสูงสุดในทวีป Southeast Asia และในประเทศไทย เรามารับฟังเคล็ดลับดีๆ ที่ทำ�ให้ ทั้ง 3 ท่านพิชิตทริปนี้ไปได้ด้วยคะแนนกว่า 60 คะแนน

พญ. นุจรินทร์ ศิปิพงศ์

“การเชื่อก่อให้เกิดมหัศจรรย์ ลงมือทำ�ก่อให้เกิดปาฎิหารย์ ทุกคนทำ�ได้” เพียงแค่คุณตั้งเป้าหมาย เชื่อมั่นในตัวเอง เชื่อมั่นในสินค้า ว่าเราทำ�ได้ ไม่ท้อถอย โดยดิฉันทำ�งานเพียงแค่ใช้เวลาช่วงที่ว่างเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากพักกลางวัน เน้น การพูดคุยกับคนให้มากที่สุด เจาะกลุ่มคนที่รักในสุขภาพ หากเกิดการปฏิเสธ 1 ท่าน ก็จะคุยต่อไปอย่างสม่ำ�เสมอไม่หยุดยั้ง ซึ่งจะติดตามกลุ่มที่ซื้อบริโภคเพื่อแนะนำ� โปรโมชั่ น ทริ ป ท่ อ งเที่ ย วที่ บ ริ ษั ท ได้ จั ด ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ กิ ด การตั ด สิ น ใจเข้ า ร่ ว ม เป็ น นั ก ธุ ร กิ จ แล้ ว สะสมคะแนนไปเที่ ย วกั บ เรา ฟรี ๆ เพี ย งแค่ นี้ ก็ ส ามารถพิ ชิ ต เป้ า หมายได้ แ ล้ ว ค่ ะ

ภกญ.พลอยนภัส & ภก.ติณณ์ณชัย ชุติภัทร์ทวีสิน “Focus ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทุกๆ วัน ลงมือทำ�ให้เต็มร้อย แล้วคุณจะได้มันมา”

สิ่งที่ดิฉันยึดเป็นหลักปฏิบัติในการทำ�งานคือสร้างบรรยากาศ Come Back สร้างความตื่นเต้น ตั้งเป้าหมายชัดเจนในการทำ�งาน แล้วจะพิชิตทริปท่องเที่ยวได้ อย่างง่ายๆ ทั้งนี้ทุกคนสามารถมีสิทธิ์ทำ�คุณสมบัติเพื่อพิชิตล่องเรือสุดหรู เพียงคุณ ลงมือทำ�ทันที ทำ�งานหนักแล้วไปเที่ยวฟรีแบบ 100% ด้วยกันค่ะ

อ.นาถลดา อภิรุ่งธนกุล

“ประชุมและติดตาม อย่างต่อเนื่อง ความสำ�เร็จ อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม” เคล็ดไม่ลับกับการพิชิตทริป ท่องเทีย่ ว ดิฉนั ทำ�แบบฉบับง่ายๆ ทำ�งาน พื้ น ฐานทุ ก วั น โดยใน 1 วั น จะมี ก าร นัดประชุม 2-3 ครั้ง แต่ก่อนที่จะนัดประชุมทีมดิฉันจะคัดกลุ่ม เป้าหมายให้ชดั เจน เพือ่ เลือกทีมไปทำ�งานด้วยกัน หลังจากทีม่ กี าร ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมธุรกิจ ดิฉันจะมีการติดตามผลตลอดเวลา ดิฉันเชื่อเหลือเกินว่าหากทำ�เป็นกิจวัตรประจำ�วันทุกวันสามารถ พิชติ โปรแกรมสนับสนุนของบริษทั เอเจลฯ ได้ทกุ โปรแกรมแน่นอน

รายชือ่ ผูท้ ไ่ี ด้คะแนนมากกว่า 40 คะแนน ณ วันที่ 2 มิถนุ ายน 2554 ทีพ ่ ชิ ติ ทริปล่องเรือสำ�ราญสุดหรู Super Star Virgo ยูนเิ วอร์แซล สิงค์โปร เดินทางวันที่ 17-20 สิงหาคม 2554 (4 วัน 3 คืน)

Nucharin Sipipong & Anusorn Sipipong Ploynapat & Tinnachai Shutipattaweesin Sawat Apiromruck & Natlada Apirungthanakul Anun Ketted & Praphatson Ratsameebanchongkit Rungsiya Ounsiri Akaninat Thewaporn & Nathathai Tharachai Pongphob Sriviriyanont & Buthamee Sriviriyanont Phuwatnant Phuripanyarat & Pinyarat Phuripanyarat Thipyapha Abe Pattama Aiyarakom Prajit Changpradit

May-June 2011 11


ช่วง 2 เดือนที่ผ่านมานี้ พวกเราชาวเอเจลมีความตื่นเต้นอยู่ตลอด ทั้งเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เข้ามา ทั้งเรื่อง การเติบโตของนักธุรกิจเอเจลที่อยู่ต่างจังหวัด โดยเฉพาะทางภาคใต้เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างมากว่ายอดขายเติบโตเป็น ทวีคูณ ดังนั้นทางบริษัทฯ จึงขอแสดงความยินดีกับ Director รายใหม่ทั้งสองท่านที่ได้ทำ�งานอย่างหนัก และเป็นแบบ อย่างที่ดีให้แก่องค์กร

นิติ จินดามณี

อดีตนักดนตรีอิสระ อ.หาดใหญ่

Director

“ผมเป็นชาวจังหวัดสงขลาโดยกำ�เนิดเรียนจบมาทางด้านดุริยางค์ ผมไม่เคยสนใจ อาชีพเครือข่าย แต่คุณพ่อของผม คุณมนูญ จินดามณี ชอบทำ�ธุรกิจเครือข่าย ทำ�มา หลายบริษัทแต่ไม่เคยสำ�เร็จ ทำ�ให้ผมแอนตี้กับธุรกิจเครือข่ายมากๆ แต่เมื่อผมได้ มาเจอธุรกิจเครือข่ายที่ชื่อว่า เอเจล ความคิดของผมก็เปลี่ยน จากคนที่เคยกิน เหล้า เล่นการพนัน พอได้เจอธุรกิจเอเจล ปัจจุบันเลิกหมด เราทำ�งานกันอย่างหนัก เป็นระยะเวลา 9 เดือน จนได้รับตำ�แหน่ง Director รู้สึกเหนื่อยแต่ก็คุ้ม ตัวผมเอง อยู่สงขลา แต่ทีมงานเติบโตที่จังหวัดตรัง เราทำ�แบบไม่มีผู้นำ�มา 7 เดือน พอเจอ ผู้นำ�ที่ตรัง แค่ 2 เดือน เราก็ขึ้น ตำ�แหน่ง Director ถ้าทุกคนอดทน แล้วมุ่งมั่น ผม เชื่อว่าทุกคนทำ�ได้ อยู่ที่ว่าทุกคนกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่า เมื่อปีที่แล้วถ้า ผมไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเอง ปัจจุบันผมคงใช้ชีวิตแบบเดิมๆ กินเหล้า เล่นการ พนัน เป็นลูกที่เลว แต่ปัจจุบันผมเชื่อว่าพ่อกับแม่ ภูมิใจในตัวผมมากๆ ขอบคุณ คุณพิชิต เพชรสามสี ผู้เปิดโอกาส และก็เป็นพี่ชาย ที่ให้แต่สิ่งดีๆมาตลอด”

ถ้าทุกคนอดทน แล้วมุ่งมั่น ผมเชื่อว่าทุกคนทำ�ได้

Recognition

“นั บ ว่ า เป็ น คนมี บุ ญ วาสนาค่ ะ ที่ ไ ด้ ม ารู้ จั ก ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ดี ๆ อย่ า งเอเจล จากคนไข้ อยากจะบอกว่า ประทับใจตัว UMI มากเลยค่ะ ทำ�ให้ดิฉันหายทรมาน จากอาการปวดหลังเรื้อรังที่เป็นมาตลอด 5 ปี เคยถึงขั้นพูดว่า ปัจจุบันอายุ 25 ปี ปวดหลังขนาดนี้ ไม่ทราบเหมือนกันว่า อายุ 40 ปีจะปวดมากขนาดไหน ซึ่งปัจจุบัน นี้ดิฉันไม่ต้องดิ้นรนเพื่อหาที่นวดแพทย์แผนไทยสัปดาห์ละ 3 ครั้งอีกต่อไป และ สิ่ง ที่ทำ�ให้ดิฉันประสบความสำ�เร็จได้ในธุรกิจเอเจลทุกวันนี้คือ ระบบการเรี ยน รู้ 4545 หากไม่มีระบบการเรียนรู้ที่ดี ผนวกกับมีทีมงานที่ปรึกษาที่ดีและน่ารัก ทุกคน แพทย์ที่เพิ่งจบใหม่คนหนึ่งที่ไม่รู้จักคำ�ว่าธุรกิจเครือข่ายมาก่อนอย่างดิฉัน คงทำ�ไม่สำ�เร็จค่ะ เราทุกคน สามารถทำ�ได้ทุกสิ่งทุกอย่าง ตราบเท่าที่เราต้องการ” หมอบิ๊ก

พญ.ปาลิตา บัวทอง

Director

12

May-June 2011

ประทับใจตัว UMI มากเลยค่ะ ทำ�ให้ดิฉันหาย ทรมานจากอาการปวดหลังเรื้อรัง

Recognition Feburay - April

Senior Manager

Apisith & Suwadee Phathanachote Marasri Natchapim & Teera Senggai

Manager

Phusit Baotong Naheeya Dola Panissara Natasaet Moolkampang Nuchanart Timaporn Thayalak Bonsong Siranat Komkla Sittiporn Prayoonhong Chadasa Janpromthong Natakitta Premsarin Maimuna Tawaitain Nopporn Arpapornnopparat Sookpunya Sangchuay

President Club Young D Healthcare Sawat Apiromruck Nucharin Sipipong Pattama Aiyarakom Natchapim Teera Senggai

May-June 2011 13


The New

คุณไม่สามารถหลีกหนีริ้วรอยแห่งวัยไปได้ แต่คุณสามารถหลีกเลี่ยงผลกระทบนั้นได้

อายุของคุณเป็นเพียงตัวเลข ด้วยผลิตภัณฑ์เอจเลส ผิวของคุณจะได้รับสารอาหารอย่างสมบูรณ์ มอยเจอร์ไรเซอร์ซึมลึกฟื้นฟู และบำ�รุงได้ยาวนาน นั่นหมายความว่า คุณสามารถรักษาสุขภาพผิวให้อ่อนเยาว์ เปิดเผยใบหน้าสวยใสของตนเองได้อย่างมั่นใจ

เจนเทิล เดลี่ คลีนซิ่ง เจล (Gentle Daily Cleansing Gel) 1

กำ�จัดสิ่งสกปรกด้วยเจลโฟมบริสุทธิ์ ใช้ล้างเครื่องสำ�อางค์ ช่วยขจัดเซลล์ที่ตาย สารตกค้างจากมลพิษ ฝุ่นละออง และ ความมันส่วนเกิน ใช้เป็นประจำ�ในตอนเช้าและกลางคืนเพื่อ ผิวหน้าที่นุ่มนวลสะอาดอย่างล้ำ�ลึก วิธีใช้ : หยดบนปลายนิ้วในปริมาณเล็กน้อย ทาเป็นวงกลม ให้ทั่วใบหน้า หลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตา ล้างออกด้วยน้ำ� และตามด้วย Gel Scrub หรือ Misting Gel 2 รีไวทัลไลซิง่ เจล สครับ (Revitalizing Gel Scrub) ขัดผิวของคุณให้สดใสอย่างนุ่มนวล และได้ผล ช่วยขจัดเซลล์ ผิวเก่าและสิ่งอุดตัน รูขุมขน ให้เลือดลมภายในหมุนเวียน เผยสภาพผิวที่เนียนนุ่ม ใช้เป็นประจำ�สัปดาห์ละ 4-5 ครั้ง เพื่อผิวกระจ่างใสเป็น ประกายแห่งสุขภาพ วิธีใช้ : หยดเพียงเล็กน้อยบนฝ่ามือ ทาเป็นวงกลมให้ทั่วใบหน้า และลำ�คอ หลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตา ล้างออกด้วยน้ำ�อุ่น ใช้ สัปดาห์ละ 4 - 5 ครั้ง

รีเฟรชชิ่ง แอนตี้-ออกซิแดน มิสติ้งเจล (Refreshing Anti-oxidant Misting Gel) 3

เอจเลส เจล แคร์

ด้วยสารบำ�รุงจากภายใน ส่งประกายแห่งความมีสุขภาพดีสู่ภายนอก ผิวพรรณเป็นด่านแรกของความประทับใจ คนจะมองคุณจากรูปลักษณ์ภายนอก ท่วงท่าที่ปรากฏและความมีสุขภาพดี โดยการ ควบคุมเพื่อต้านริ้วรอยแห่งวัย พลังของสารต้านอนุมูลอิสระใน Agel EXO, ทำ�ให้ผลิตภัณฑ์เอจเลส เจลแคร์ มีสารอาหารที่ผิว ของคุณต้องการเพื่อคงความเยาว์วัย คุณจึงอวดผิวหน้าสวยใสได้อย่างมั่นใจ

สารอาหารอันบริสุทธิ์จากธรรมชาติสำ�หรับผิวของคุณ

Cover Story

ผลิตภัณฑ์เอจเลส ทำ�ขึ้นจากส่วนผสมที่มีอยู่ตามธรรมชาติ โดยไม่มีการใช้สารฟอกสีหรือย้อมสี ยกระดับนวัตกรรมล่าสุด ใน การดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย รวมทั้งสารต้านอนุมูลอิสระในรูปเดียวกับสารสกัดของ Agel EXO จึงส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เอจเลส เพิ่มพูน ประสิทธิภาพด้วยส่วนประกอบจากธรรมชาติ ดังนั้นผิวของคุณจึงผ่อนคลายและคงความอ่อนเยาว์

ดูแลผิวของคุณอย่างเป็นระบบ

ด้วยผลิตภัณฑ์ 7 ชนิด เพื่อการดูแลในระดับพื้นฐาน และพิเศษ - เฉพาะผิวของคุณเท่านั้น ผิวของคุณเป็นส่วนสุดท้ายของร่างกายที่ได้รับสารอาหาร แต่ด้วยเอจเลส ความสวยงามของผิวพรรณมาก่อนส่วนอื่น ด้วยสาร อาหารจากธรรมชาติและเทคโนโลยีด้านการดูแลผิวพรรณล่าสุด ผลิตภัณฑ์ “เอจเลส” ปรนนิบัติผิวของคุณ ตั้งแต่ คลีนเซอร์ ไป จนถึง มอยส์เจอร์ไรเซอร์ ผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นในชุด เอจเลส ออกแบบมาเพื่อช่วยคืนความอ่อนเยาว์แก่ผิวของคุณ 14

May-June 2011

ช่วยปรับสมดุลผิว ขจัดสารตกค้างหลังการทำ�ความสะอาด ผิวหน้า ใช้เป็นประจำ�ใน ตอนเช้าและกลางคืน เพื่อผิวอ่อนนุ่ม ชุ่มชื่นและอ่อนเยาว์ วิธีใช้ : สเปรย์ทั่วใบหน้าและลำ�คอที่สะอาดแล้ว ปล่อยไว้ 2 นาที ให้ผิวซับความชุ่มชื้น ก่อนใช้เซรั่มบำ�รุงผิว และตามด้วย มอยส์เจอไรเซอร์กลางวันและกลางคืน

5 เดลี่ มอยซ์เจอไรซิง่ เจล (Daily Moisturizing Gel) ปกป้องผิวของคุณจากอนุมูลอิสระ ความเหนื่อยล้า และ ความเครียดที่เกิดจากการทำ�งาน ตลอดจนมลพิษจากสภาพ แวดล้อม และลมแรง ใช้เป็นประจำ�ทุกวัน ช่วยให้ผิวชุ่มชื้น วิธีใช้ : กด 2 - 3 ครั้ง และทาเบาๆ ให้ทั่วใบหน้า และลำ�คอ หลีกเลี่ยงบริเวณรอบดวงตา 6 เอจ-ดีฟายอิง้ อายเจล (Age-defying Eye Gel) ช่วยให้ผิวรอบดวงตาสดใสด้วยเจลบำ�รุงสูตรพิเศษ ลดริ้วรอย เพิ่มความยืดหยุ่นบริเวณรอบดวงตา ใช้เป็นประจำ�ทุกเช้าและ กลางคืน จะช่วยลดริ้วรอยแห่งความเหนื่อยล้าระหว่างวัน วิธีใช้ : แตะเบาๆ รอบดวงตา (หลีกเลี่ยงบริเวณเปลือกตา) จนเนื้อเจลซึมสู่ผิว 7 นูริชชิ่ง ไนท์ เจล (Nourishing Night Gel) เร่งการสร้างเซลล์ใหม่ในขณะที่คุณหลับ ช่วยให้ผิวยืดหยุ่น ปรับสภาพผิว วิธีใช้ : ใช้ทาผิวหน้าและลำ�คอในตอนกลางคืน หลีกเลี่ยง บริเวณรอบดวงตา ใช้ปลายนิ้วทาเป็นวงกว้างให้ทั่วใบหน้า เน้นบริเวณริ้วรอยและรอยเหี่ยวย่น

ส่วนประกอบหลัก: Main Ingredients:

Acai Berry Extract

Pomegranate Extract

Bisabolol and Ginger Root Extract

Beta Glucan

Tocopheryl Acetate (Vitamin E)

Ascorbic Acid

Grape Seed Extract

อินเทนซีฟ แอนไท-เอจจิ้ง เจล เซลั่ม (Intensive Anti-aging Gel Serum) 4

เพื่อผิวอ่อนเยาว์ และมีสุขภาพผิวที่ดี ด้วยวิตามิน และเซรั่ม ต้านอนุมูลอิสระ ช่วยฟื้นฟูผิวจากภายในสู่ภายนอก ลดริ้วรอย แห่งวัย รอยเหี่ยวย่นและผิวหย่อนคล้อย ใช้เป็นประจำ�ใน ตอนเช้าและกลางคืนเพื่อลดริ้วรอยแห่งวัย วิธีใช้ : กด 2 - 3 ครั้ง ทาให้ทั่วผิวหน้าและลำ�คอ หลีกเลี่ยง บริเวณรอบดวงตา ใช้หลังจากปรับสภาพผิวด้วย Misting Gel

Retinyl Palmitate (Vitamin A)

Bisabolol

May-June 2011 15


Face of

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่ถูกวิจัยเพื่อให้เหมาะสำ�หรับสภาพผิวของคนเอเชีย ซึ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มี ลักษณะเด่นพิเศษเฉพาะ ไว้ในรูปแบบของ “Gel-Cream“ ที่เข้มข้นแต่บางเบา เนียนนุ่ม ซึมซาบสู่ผิวได้ง่าย และคงความชุ่มชื้นอย่างเพียงพอต่อผิวคุณ เอจเลส เจนเทิล เดลี่ ชาวเวอร์ เจล (Ageless Gentle Daily Shower Gel)

เจลอาบน้ำ�สูตรเพื่อคงความอ่อนเยาว์ของผิวกาย สูตรเฉพาะของ เอเจล ทำ�ความสะอาดผิว จากมลพิษและฝุ่นละออง อ่ อ นโยน และหมดจดด้ ว ยฟองเจลครี ม อ่ อ นนุ่ ม ละมุ น ไม่ ทำ � ให้ ผิ ว แห้ ง ตึ ง หลั ง การอาบน้ำ � ผ่ อ นคลายอย่ า งอ่ อ นโยน ด้ ว ยกลิ่ น หอมอ่ อ นละมุ น จากการรวบรวมพื ช พรรณธรรมชาติ บำ � รุ ง และปกป้ อ งผิ ว กายของคุ ณ จากอนุ มู ล อิ ส ระด้ ว ยมอยซ์ เจอร์ ไรเซอร์ ห ลั ง การอาบน้ำ � ปรั บ สมดุ ล และปลอบประโลมผิ ว อย่างอ่อนโยน ด้วยสารสกัดจากดอกเอดิลไวซ์ (Edelweiss)

เอจเลส เจนเทิล เดลี่ บอดี้ โลชั่น (Ageless Gentle Daily Body Lotion)

จากนวัตกรรมการแห่งการดูดซึม ที่คืนความอ่อนเยาว์จากภายใน ของ Agel Exo พัฒนามาสู่การดูแล ผิวพรรณของ Ageless Gel Care ภายใต้แนวคิดที่ว่า ด้วยสารบำ�รุง จากภายใน ส่งประกายแห่งความมีสขุ ภาพดี สู่ภายนอก (Natural Inside Radiant Health Outside)

โลชั่นสูตรเพื่อผิวกระจ่างใสและคงความอ่อนเยาว์ของผิวกาย สูตรเฉพาะของเอเจล บำ�รุงผิวกายด้วย Gel-Cream สูตรเข้มข้นแต่บางเบาซึมซาบ ลงสู่ผิวได้ง่าย เนื้อเนียมนุ่มละเอียด ผ่อนคลายอย่างอ่อนโยน ด้วย กลิ่นหอมอ่อนละมุนจากการรวบรวมพืชพรรณธรรมชาติ ทำ�ให้คุณรู้สึกสดชื่น เหมือนได้ย้อนวัยอีกครั้ง บำ�รุงและปกป้อง ผิ ว กายของคุ ณ จากอนุ มู ล อิ ส ระ ด้ ว ยมอยซ์ เ จอร์ ไ รเซอร์ จากสารสกัดของผลไม้ธรรมชาติ และยังรวมถึงระบบการปรับสมดุล ปลอบประโลมผิวอย่างอ่อนโยน ด้วยเทคโนโลยีของการผสมผสาน ส่วนผสมที่ทรงพลังจากธรรมชาติ ในรูปแบบของนาโนเทคโนโลยี (Nano-Bright Ball) ให้ ก ารบำ � รุ ง ที ่ ย าวนานและช่ ว ยให้ ผิวดูกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ

เอจเลส เจนเทิล เดลี่ เฟมินีน ซอฟ แคร์ (Ageless Feminine Soft Care) ผลิตภัณฑ์ทำ�ความสะอาดจุดซ่อนเร้นสูตรอ่อนโยนเพื่อคงความ อ่อนเยาว์ของผิวบริเวณนั้น สูตรเฉพาะของเอเจล

ทำ�ความสะอาดจุดซ่อนเร้นอย่างมีประสิทธิภาพ อ่อนโยนนุ่มนวลด้วยเนื้อครีมโฟมหนานุ่ม ที่คัดสรรกลิ่นหอมอ่อนละมุน จากพืชพรรณธรรมชาติ สูตร pH balanced คงความสมดุลของความเป็นกรดนมอ่อนๆ (Lactic acid) ตามธรรมชาติ ช่วยในการระงับเชื้อแบคทีเรีย ปรับสมดุล และปลอบประโลมผิวบริเวณจุดซ่อนเร้นอย่างอ่อนโยน ด้วยสารสกัดจากใบ ของต้นไธม์ ถนอมผิวคุณอย่างอ่อนโยน และรักษาความชุ่มชื้น คงความเย็นสดชื่น เพิ่มความมั่นใจให้คุณตลอดทั้งวัน 16

May-June 2011

ชื่อ : อัญนิษฐ์ อภิกิตติ์ชาญเมธี อาชีพ : ครูสอนขี่ม้า เริ่มธุรกิจเอเจล เมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2010

ด้วยอาชีพของดิฉันนั้น เป็นครูสอนขี่ม้า ซึ่งจะต้องเจอกับมลภาวะ ฝุ่น-ลม-แสงแดด ที่จะต้องเจออยู่เป็นประจำ�ซึ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้เลย แต่พอมาเจอกับชุด Ageless Gel Care เป็นชุดดูแลผิวหน้าช่วยต่อต้านริ้วรอยและทำ�ให้ชลอวัย จึงได้ทดลองใช้ในระยะเวลาแค่ 2 สัปดาห์ก็เห็นถึงความแตกต่างได้อย่างชัดเจน เกิดความประทับใจจึงเข้าร่วมธุรกิจกับเอเจล พอดิฉนั เข้ามาศึกษาธุรกิจได้ระยะหนึง่ บริษทั เอเจล สำ�นักงานใหญ่ ประเทศอเมริกา ได้ จัดโครงการ Brand Ambassador Face of Ageless ดิฉันจึงสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อร่วมสนุกครั้งนี้ โดยเอเจลได้เปิดโอกาส ให้กับสมาชิกทุกคนที่มีความประทับใจใน ตัวผลิตภัณฑ์ Ageless ว่าก่อนใช้ และ หลั งใช้ มี ผ ลอย่ า งไรบ้ า ง แล้ ว ทำ � การถ่ า ย คลิปวีดิโอ ไม่เกิน 5 นาทีเพื่อนำ�เสนอว่า เรามี วิ ธี ก ารใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ Ageless อย่างไร ผลก่อนและหลังจากการทดลองใช้ โดยมีเพื่อนๆ สมาชิกเอเจลทั่วโลกเข้าร่วม การคัดเลือกในครั้งนี้ กว่า 30,000 คน คลิปวีดิโอของผู้เข้าร่วมประกวดทั้งหมด จะถูกคัดเลือกเพื่อค้นหาตัวแทน Face of Ageless ของแต่ละทวีป เพื่อ

เป็นพรีเซ็นเตอร์ของผลิตภัณฑ์ New Ageless Gel Care ที่เหมาะสำ�หรับทุกเพศ ทุกวัย ทุกๆทวีป และผลการตัดสินคัดเลือกก็ได้ถูกประกาศออกมาในงาน IAA ที่โรงแรมไอยรา จ.อุทัยธานี เมื่อมีนาคมที่ผ่านมานี้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณ บอยด์ แมทธิสัน เป็นผู้ ประกาศชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของทวีปเอเซีย ซึ่งดิฉันก็ไม่คาดคิดว่าจะได้รับ คัดเลือกให้เป็นตัวแทนในครั้งนี้ รู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากๆ ที่ได้รับเกียรติ์นี้ ต้องขอขอบคุณ บริษัทเอเจล ที่ให้โอกาสดิฉันได้รับตำ�แหน่ง Face of Ageless ดิฉันจะตั้งใจทำ�หน้าที่นี้ ให้ดีที่สุด ท้ายนี้ดิฉันอยากให้ทุกๆคนได้สัมผัส และลองใช้ชุดผลิตภัณฑ์ Ageless ชุดใหม่นี้ เพือ่ เป็นการพิสจู น์วา่ ผลิตภัณฑ์ชดุ นีเ้ หมาะสำ�หรับทุกสภาพผิว ทุกเพศ ทุกวัยจริงๆ และทีส่ �ำ คัญ คุณจะเห็นผลลัพธ์บนใบหน้า ที่ดูกระจ่างใส เนียนนุ่ม เห็นผลเป็นที่พึงพอใจอย่างมาก ในระยะเวลาอันสั้น

My name is Anyanit & I am Brand Ambassador Face of Ageless Southeast Asia

“ทำ�ทุกๆ ความฝัน ให้เป็นจริงให้ได้ และ เมื่อทำ�ทุกอย่าง สำ�เร็จแล้ว ก็พร้อม ที่จะเกษียณในธุรกิจ เอเจล”


hero of the year สวัสดีค่ะ ดิฉันชื่ออธิศนันท์ ยอแสงรัตน์ เป็นผู้นำ�ระดับ Regional Director ในธุรกิจเอเจลค่ะ ก่อนที่ดิฉันจะเข้ามาทำ�ธุรกิจเอเจล ดิฉันเคย ทำ � งานเป็ น ผู ้ จั ด การสาขาของ KFC & Pizza Hut มาประมาณ 5 ปี หลังจากนั้นก็มาทำ�ธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับเครื่องประดับมุก

โครงการสานฝันให้น้อง กับเอเจลแคร์ โรงเรียนบ้านเขาพัง อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี

การที่เราได้ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนได้มีความรู้จากห้องเรียน และยังได้มีโอกาสค้นคว้าเพิ่มเติมในห้องสมุด จึงทำ�ให้นักเรียนมีโอกาสได้ความรู้ทัดเทียมกับเด็กนักเรียนในเมือง

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบ อุทกภัยในภาคใต้ กับเอเจลแคร์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือ ณ อาคารมาลีนนท์ ไทยทีวีสีช่อง 3 กับคุณสรยุทธ สุทัศนะจินดา จำ�นวน 100,000 บาท

18

May-June 2011

ในปี 2552 น้ อ งสาวของดิ ฉั น ชั ก ชวนให้ เ ข้ า มาทำ � ธุ ร กิ จ เอเจล ทำ � มาได้ ป ระมาณ 7 เดื อ น ดิ ฉั น ก็ ไ ด้ รั บ ตำ�แหน่งผู้นำ�ระดับ Regional Director ในระหว่ า งที่ ทำ � ธุ ร กิ จ เอเจลนั้ น ดิ ฉั น ก็ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการ เอเจลแคร์ ซึ่ ง เป็ น โครงการช่ ว ยเหลื อ สั ง คม ค รั้ ง แ ร ก ที่ เ ข้ า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม ที่ จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี ภาพที่ ดิ ฉั น เห็ น คื อ ที ม งานของเรา กุ ลี กุ จ อ ช่ ว ย เ ห ลื อ ผู้ ด้ อ ย โ อ ก า ส อ ย่ า ง ไ ม่ รู้ เ ห นื่ อ ย ดิฉันเกิดความประทับ ใจที่ ไ ด้ มี ส่ ว นร่ ว มและได้ สั ม ผั ส ถึ ง ความรู้ สึ ก ตื้ น ตั น ใจในสิ่ ง ที่ เ ห็ น ดิ ฉั น บอก ตัวเองว่า “นีแ่ หละคือสิง่ ที่ดิฉันต้องการจะทำ�” เมื่ อใดก็ ต ามที่ มี โอกาสดิ ฉั น อยากสร้ า ง กิ จ กรรมการกุ ศ ลเพื่ อ โครงการเอเจลแคร์ และตรงนี้ คือจุดเริ่ม ต้น ของความฝันที่ ดิ ฉั น ตั้ ง ใจใฝ่ ห า

มานาน นั่นคือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ไทย ดิฉันยินดีที่จะเรียนท่านว่า ตลอดหลายปีที่ ผ่านมาโครงการเอเจลแคร์ได้จัดกิจกรรมเพื่อการ กุศลหลายอย่าง โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส จริงๆแล้ว การทำ�งานกุศลเพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมเป็นความ ฝันอย่างหนึง่ ของดิฉนั ทีต่ อ้ งการจะทำ�ฝันให้เป็นจริง บริษัทเอเจลได้ให้อิสรภาพทางการเงิน และ ความมี สุ ข ภาพดี แ ก่ ดิ ฉั น ซึ่ ง ดิ ฉั น ต้ อ งการที่ จ ะ แบ่ ง ปั น สู่ ผู้ ด้ อ ยโอกาสในสั ง คมไทย ดิ ฉั น คิ ด อยู่ เ สมอว่ า บริ ษั ท เอเจลช่ ว ยสร้ า งคุ ณ ภาพ ชี วิ ต ที่ ดี ก ว่ าให้ แ ก่ ผู้ ค นทั่ วโลก แล้ ว ทำ �ไมเราจึ ง ไม่ ใ ช้ โ อกาสที่ ไ ด้ เ ปรี ย บนี้ คื น สู่ สั ง คมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความอยู่ ดี มี สุ ข ให้ แ ก่ ผู้ ค นที่ เ ขาต้ อ งการ ดิฉันมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยเหลือคนยากจนใน ชุมชนแออัด และในท้องถิ่นทุรกันดาร ช่วยเหลือ ให้เด็กๆ ได้รับการศึกษาเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้นของเขา เหล่านั้น ดิ ฉั น ภู มิ ใ จที่ ไ ด้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของโครงการ เอเจลแคร์ เพือ่ ผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมไทยเหมือนดัง เช่นกิจกรรม เดินการกุศล “Walk of Hope” ที่ เมื อ ง Salt Lake City, รัฐยูท่าห์ สหรัฐอเมริกา และล่าสุด “Walk of Hope” ณ สวนวัชิรเบญจทัศน์ หรือสวนรถไฟ ในวัน เสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2554 My name is Athisanun & I Care

“ร่วมคลิ๊กถูกใจที่ www.facebook.com/agelcares เพื่อ ช่วยเหลือสังคมร่วมกันนะคะ ประเทศของเราจะได้น่าอยู่ และมีแต่บุคลากรคุณภาพเกิดขึ้นในอนาคต หากพวกเรา ไม่ช่วยเด็กที่ขาดโอกาสเหล่านี้ ก็คงมีน้อยคนที่จะยื่นมือเข้า มาช่วย หากมีโครงการดีๆ ดิฉันจะแจ้งให้ท่านทราบผ่านเฟสบุ๊ค เพจนี้อย่างเร็วที่สุดค่ะ”

May-June 2011 19


Agel Around The World

LONDON

ต่อด้วยที่เป็นเอกลักษณ์ของลอนดอนคือ “หอนาฬิกาบิ๊กเบน” (Big Ben) ที่งดงามด้วย หน้าปัดเที่ยงตรงเป็นหอนาฬิกาที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกอยู่ติดกับตึกรัฐสภาอันแสนสง่าในสถาปัตยกรรม โกธิคชื่อว่า “มหาวิหารเวสมินสเตอร์” หรือชื่อเต็มว่า The Collegiate Church of St Peter, Westminster ซึ่งล่าสุดใช้เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีเสกสมรสระหว่าง เจ้าชายวิลเลียม องค์ รัชทายาทลำ�ดับที่ 2 ของประเทศ กับสาวสามัญชน แคทเธอริน มิดเดิลตัน เท่านั้นยังไม่พอ เราจะตาม รอยพิธีเสกสมรถไปจนถึง “พระราชวังบัคกิ้งแฮม” (Buckingham Palace) เป็นสถานที่ที่เจ้าชาย วิลเลี่ยมจุมพิตเคทตรงระเบียงหน้าพระราชวัง ซึ่งที่นี่โดยปรกติจะมีนักท่องเที่ยวจับจอง เพื่อรอดูการ ผลัดเปลี่ยนเวรยามของทหารองครักษ์ในช่วงเวลาเช้า แล้วมายังสถานที่สำ�คัญ “ลอนดอนอาย” (London Eye) ที่เปิดมาตั้งแต่ปี 2000 ตั้งอยู่ บริเวณริมแม่น้ำ�เทมส์ เป็นชิงช้าสวรรค์ยักษ์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ทุกคนจะได้เก็บภาพวิวอันสวยงามของลอนดอนในมุมสูง ยิ่งถ้าได้ขึ้นในช่วงพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้ว ล่ะก็ จะเป็นช่วงที่น่าประทับใจและโรแมนติกเป็นที่สุด ใช้เวลาต่อ 1 รอบประมาณ 30 นาที หลังจากนั้นก็ถึงเวลาช้อปปิ้ง สินค้าแฟชั่นชั้นนำ�ต่างๆ ในห้างสรรพสินค้าชื่อดังของโลก อาทิเช่น

Director Trip 2011 ช่วงเวลาทำ�คุณสมบัติ ก.ค. - ธ.ค. 2554

, , จนไปถึงย่าน “ถนนอ๊อกซ์ฟอร์ด” (Oxford Street) ถนนสายธุรกิจที่ยาวที่สุดในโลก และวุ่นวายที่สุดในลอนดอน มีร้านแบรนด์ดังระดับโลกให้ เลือกมากมาย หรือ ห้างแฮมเล่ย์โลกแห่งของเล่นสำ�หรับคุณหนู ๆ ที่นี่มีของเล่นมากมายหลายชนิด สำ�หรับเด็กทุกเพศทุกวัย

กรุงลอนดอนเป็นเมืองอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลกที่ต้องมาเยี่ยมเยือนให้ได้โดยเฉพาะ พวกเราชาวไทย กิจกรรมต่างๆ ที่ไม่ควรพลาดเลยเมื่อถึงลอนดอนคือ การเดินทางด้วยรถไฟใต้ดินที่เก่าแก่ที่สุดใน โลก “London Underground” หรือที่ชาวลอนดอนเรียกกันสั้นๆ ว่า “ทูบ” (Tube) เป็นรถไฟใต้ดิน สายแรกของโลกยาวนานเกือบ 150 ปี ปัจจุบันมีให้บริการถึง 11 สาย กว่า 300 สถานี และมีระยะทาง รวมมากกว่า 400 กิโลเมตร โดยมีผู้โดยสารเฉลี่ยมากกว่า 3 ล้านคนต่อวัน พวกเราต้องลองสัมผัสดู แล้ว จะรู้ว่าสนุกมากแค่ไหน ต่อกันด้วยจุดศูนย์กลางของเมือง “จตุรัสทราฟัลการ์” (Trafalgar Square) เป็นที่ตั้งอนุสาวรีย์ของลอร์ดเนลสัน ยอดวีรบุรุษแห่งราชนาวีอังกฤษผู้ซึ่งทำ�ให้อังกฤษเป็นมหาอำ�นาจทาง ทะเลที่ยิ่งใหญ่ในอดีต มีฐานรูปปั้นสิงโตสี่ผู้พิทักษ์อยู่ ถัดมาไกลออกไปสักหน่อย เป็น “มหาวิหารเซนต์ ปอล” (St Paul’s Cathedral) วิหารที่เด่นเป็นสง่าด้วยยอดโดมที่ใหญ่เป็นที่สองของโลกรองจาก ยอดโดม ของมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครวาติกัน Agel

tor

Direc

และที่พลาดไม่ได้เลยสำ�หรับทริปลอนดอนในครั้งนี้คือ “ร้านเป็ดย่างชื่อดัง Four Seasons” ใกล้สถานี Bayswater รสชาติไม่ต้องพูดถึงต้องมาลองด้วยตัวคุณเอง เนื้อเป็ดที่นุ่มกำ�ลังดี หนังไม่ กรอบมากเกินไป และน้ำ�ราดเป็ดที่หวานหอมมาก ทริปท่องเที่ยวประเทศอังกฤษครั้งนี้ ทุกคนจะได้สัมผัสไม่เพียงแค่เป็นประเทศที่น่าอยู่ น่า เยี่ยมชม และทำ�งาน แต่เป็นประเทศที่เปิดกว้าง เข้าถึงกัน และมีความหลากหลายของวัฒนธรรมที่ สามารถรวมประวัติศาสตร์และประเพณีดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัยและนวัตกรรมที่หลากหลาย อย่าลืม ว่าปีหน้าประเทศอังกฤษเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน “กีฬาโอลิมปิคลอนดอน” 2012 ระหว่างวันที่ 27 กรกฏาคม ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2012 แล้วพบกันที่ลอนดอน :)

Trip

ต่อจากนั้นจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญๆ ถ่ายรูปกันให้หมดเมมโมรี่กันไปเลย เริ่มตั้งแต่ “สะพานทาวเวอร์บริดจ์” (Tower Bridge) ที่ทอดข้ามลำ�น้ำ�มาตั้งแต่ร้อยปีก่อน ตระหง่านด้วยแนว สะพานแบบโบราณ และหอคอยสูงของสไตล์โกธิค ต่อกันด้วย “หอคอยแห่งลอนดอน” (Tower of London) อายุกว่า 900 ปี ภายในมีมหามงกุฎและเครื่องราชกุฏภัณฑ์ของราชวงศ์อังกฤษ รวมถึงเพชรที่ มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

NEXT TRIP

THE


Health for You

ไฟโตนิวเทรียนท์

เคล็ดลับสุขภาพดีที่คุณควรรู้

ในสภาวะปัจจุบันการดำ�รงชีวิตของเราต้องรับเอามลพิษต่างๆ เข้าสู่ร่างการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่ ตลอดเวลาการแสวงหาสารอาหารต่าง ๆ เพื่อมาเสริมสร้างร่างกายจึงกลายเป็นสิ่งจำ�เป็นและยังคงมีอีก หนึ่งความลับจากธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นกุญแจดอกสำ�คัญที่จะไขประตูสู่สุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์สูงสุด ความลับนี้ คือ ไฟโตนิวเทรียนท์ ไฟโตนิ ว เทรี ย นท์ หรื อ สารพฤกษเคมี (Phytochemical หรื อ Phytonutrients) หมายถึ ง สารเคมี ที่ มี ฤ ทธิ์ ท างชี ว ภาพ ที่ พ บเฉพาะในพื ช สารกลุ่ ม นี้ อ าจเป็ น สารที่ ทำ � ให้ พื ช ผั ก ชนิ ด นั้ น ๆ มี สี กลิ่ น หรื อ รสชาติ ที่ เ ป็ น ลั ก ษณะเฉพาะตั ว สารพฤกษเคมี เหล่ า นี้ ห ลายชนิ ด มี ฤ ทธิ์ ต่ อ ต้ า นหรื อ ป้ อ งกั น โรคบางชนิ ด และโรคสำ � คั ญ ที่ มั ก จะกล่ า วกั น ว่ า สารกลุ่ ม นี้ ช่ ว ยป้ อ งกั น ได้ คื อ “โรคมะเร็ ง ” กลไกการทำ � งานของสารพฤกษาเคมี เ มื่ อ เข้ า สู่ ร่ า งกายอาจเป็ น ไปโดยการช่ ว ยให้ เ อ็ น ไซม์ บ างกลุ่ ม ทำ � งานได้ ดี ขึ้ น เอ็ น ไซม์ บ างชนิ ด ทำ � หน้ า ที่ ทำ � ลายสารก่ อ มะเร็ ง ที่ เข้ า สู่ ร่ า งกาย มี ผ ลทำ � ให้ ส ารก่ อ มะเร็ ง หมดฤทธิ์ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น พบสารพฤกษาเคมี แล้วมากกว่า 15,000 ชนิด ผั ก และผลไม้ ร วมเข้ ม ข้ น คื อ สารสกั ด เข้ ม ข้ น ที่ ไ ด้ จ ากผั ก และผลไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง ให้ ส ารอาหารและสารพฤกษเคมี ที่ มี ป ระโยชน์ ต่ อ ร่ า งกาย นอกจากนั้ น ผั ก และผลไม้ ยั ง เป็ น แหล่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด สำ � หรั บ สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระ คนไทยส่ ว นมากรั บ ประทานผั ก และ ผลไม้ ไ ด้ ไ ม่ เ พี ย งพอในแต่ ล ะวั น จึ ง อาจจะมี ส ารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระในระดั บ ต่ำ � การบริ โ ภคผั ก และผลไม้ ใ นปริ ม าณที่ เ หมาะสมต่ อ วั น จะช่วยให้ประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระเพียงพอในการลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ ได้ นักวิทยาศาสตร์พบว่าสารพฤกษเคมีสร้างประโยชน์ด้วยกลไกการออกฤทธิ์ในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ • ต้านออกซิเดชั่น ทำ�ลายฤทธิ์ของอนุมูลอิสระ • ลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับดีเอ็นเอ เป็นกลไกสำ�คัญที่ทำ�ให้สารพฤกษเคมีลดการเกิดโรคมะเร็งได้ • เพิ่มภูมิต้านทานโรค • ควบคุมการออกฤทธิ์ของฮอร์โมน งานวิ จั ย จำ � นวนมากแนะนำ � ว่ า การผสมผสานของสารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ พ บในผั ก และผลไม้ ช นิ ด ต่ า งๆ หลากชนิ ด จะให้ คุ ณ ภาพ การต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระที่ ดี ก ว่ า เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ การได้ รั บ สารต้ า นอนุ มู ล อิ ส ระจากแหล่ ง อาหารเพี ย งแหล่ ง เดี ย ว วั น นี้ เราได้ รู้ จั ก กั บ ไฟโตนิ ว เทรี ย นท์ หรื อ สารพฤกษเคมี กั น แล้ ว เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ค วรทานผั ก ผลไม้ เ พิ่ ม มากขึ้ น และเอเจลของเราก็ มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่มีไฟโตนิวเทรียนท์ หรือ สารพฤกษเคมีอยู่หลายชนิดด้วยกันเลือกทานเอเจลเพิ่มเพื่อเสริมไฟโตนิวเทรียนท์ หรือสารพฤกษาเคมี ก็จะยิ่งได้ประโยชน์ต่อสุขภาพ มากขึ้นอีกทาง

อ้างอิง • รศ.ดร.วินัย ดะห์ลัน , เอกสารประกอบการบรรยาย “โภชนาการพื้นฐานเพื่อการมีสุขภาพสมบูรณ์สูงสุด” , พ.ศ. 2550 • http://th.wikipedia.org 22

May-June 2011

โดย บุญหา สวัสดี

ในยุคนี้คงไม่มีใครไม่รู้จักสารพฤกษเคมี (Phytonutrients) ซึ่งเป็นสารอาหาร จากพืชที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในด้านต่างๆ เช่น ระบบย่อยอาหาร ต้านอนุมูลอิสระ และชำ�ระล้างสารพิษในร่างกาย

อัลฟาฟ่า (Alfalfa Herb) ผลิตภัณฑ์ GRN เป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่รวบรวมเอา Phytonutrients มาใส่ในซอง ภายใต้นวัตกรรมใหม่ในรูปแบบ Gel ที่สะดวก ต่อการบริโภคและมีรูปลักษณ์ที่น่าพกพา Phytonutrients ใน GRN รวบรวมมาจากพืชพรรณหลาย ชนิด ได้แก่ สาหร่าย คลอเรลลา,สาหร่ายสไปรูลินา, อัลฟาฟ่า, ต้นอ่อนของข้าวสาลีและ ต้นอ่อนของข้าวบาเลย์,บรอคโคลี่ และ สปิแนช ดังนั้นมาทำ�ความรู้จักกับพืชพรรณเหล่านี้ให้มากขึ้น

สาหร่ายคลอเรลลา (Chlorella Vulgaris) - มีโปรตีนสูงกว่าเนื้อสัตว์ 3 เท่า - มีคลอโรฟิลล์ สูงถึง 2 mg/100 g จึงมีสรรพคุณในการช่วยกำ�จัดสารพิษใน ร่างกายโดยเฉพาะในลำ�ไส้ - มีเบต้าแคโรทีนถึง 180 mg/100 g ช่วยต้านการเกิดมะเร็ง ในอวัยวะต่างๆ - ผนังเซลของคลอเรลลา เป็นเส้นใยอาหารที่ช่วยกระตุ้น การทำ�งานของลำ�ไส้ใหญ่ให้เคลื่อนไหวปกติ ลดอาการท้องผูก นอกจากนี้ยังมีสาร cholrella qrowth factor ซึ่งเพิ่มการ เจริญเติบโตของเด็ก

สาหร่ายสไปรูลินา (Spirulina Algae) - มีโปรตีนในปริมาณสูง และสมบูรณ์ไป ด้วยกรดอะมิโนที่จำ�เป็นต่อชีวิต อย่างครบถ้วน - มีคลอโรฟิลล์ จำ�นวนมาก เป็นที่รู้กันว่า ช่วยให้ร่างกายขับสารพิษต่างๆ ช่วยลด อาการท้องผูก - มีไฟโตไซยานิน ที่มีผลต่อการทำ�งานของตับ และป้องกันการ แพร่กระจาย ของเนื้องอก - มีโปรวิตามินเอ ตามธรรมชาติเป็นจำ�นวนมาก และมี ธาตุเหล็ก ช่วยส่งเสริมการสร้างเม็ดเลือดในร่างกาย นอกเหนือจากสารอาหารที่กล่าวมา สไปรูลินา ยังมีเส้นใย อาหารที่ช่วยควบคุมความต้องการอาหารได้ จึงเหมาะสำ�หรับ ผู้ที่ต้องการควบคุม น้ำ�หนัก “การรับประทานสไปรูลินา 4 กรัม จะได้รับสารอาหารและแร่ธาตุ เทียบเท่ากับรับประทานผักสด ถึง 100 กรัม”

ได้ชื่อว่า “ราชาแห่งอาหารทั้งมวล” เนื่องจากเป็น แหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์ เพราะมีระบบรากที่หยั่ง ลึกถึง 130 ฟุต ทำ�ให้สามารถหาอาหารได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากกว่าพืชอื่นๆ ประโยชน์ของอัลฟา มาจากส่วนใบและลำ�ต้น ซึ่งประกอบไปด้วย - วิตามิน เอ, บี, ดี, อี, เค และเกลือแร่ต่างๆ จึงสามารถต้าน อนุมูลอิสระ ได้ดี - อัลฟาฟ่า เป็นพืชที่ให้ คลอโรฟิลล์ที่บริสุทธิ์และดีที่สุด จึงส่งผลให้ กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดง,ขับสารพิษจากตับ และร่างกาย

ต้นอ่อนของข้าวสาลี และ ต้นอ่อนของข้าวบาร์เลย์ (Wheatgrass + Barley grass) อุดมไปด้วยเบต้าแคโรทีน,แคลเซียม,เหล็ก,โปตัส เซียม,วิตามินอี และ มีคลอโรฟิลล์สูง นอกจากนี้ยัง มีสารซาโปนิน ที่ได้ชื่อว่า สารขจัดพิษออกจากเซล ร่างกาย เมื่อเกิดความไม่สมดุลย์ขึ้นในเซลล์ คลอโรฟิลล์ จากต้นอ่อนของข้าวสาลี มี คุณสมบัติที่ดีกว่า คลอโรฟิลล์จากพืชหลายชนิด เนื่องจากมี สารประกอบ ที่ร่างกายสามารถนำ�ไปใช้ประโยชน์ได้มากกว่า พืชอื่นๆ จึงช่วยต้านอนุมูลอิสระ และช่วยขจัดสารพิษในร่างกาย ส่งผลต่อให้ผิวพรรณสดใส, ลดการเกิดมะเร็ง

บรอคโคลี (Broccoli) - มีสารไฟโตเคมีคอลที่ชื่อว่า ซัลโฟราเฟน และ Indoles ซึ่งมีคุณสมบัติในการยับยั้ง สารก่อมะเร็งได้ดี - มีสารอาหารที่ให้ประโยชน์แก่ร่างกายได้แก่ วิตามิน A, B, แคลเซียม, ธาตุเหล็ก และโฟลิก ในส่วนของก้านจะมีวิตามิน C สูง และมีเส้นใย ช่วยให้ระบบ ขับถ่ายทำ�งานได้ดีขึ้น

สปิแนช(Spinach) ประกอบด้วย กรดโฟลิก, คลอโรฟิลล์, ธาตุเหล็ก, แคลเซียม, คาโรทีน, วิตามิน C, A และใยอาหาร ซึ่งให้ประโยชน์ต่อร่างกาย ในด้านต่างๆ ดังนี้ - กระตุ้นการสร้างเม็ดเลือด - บำ�รุงสายตา 2011 บ23 - ต้านการเกิดมะเร็ง - ช่วMay-June ยส่งเสริมระบบขั ถ่าย


BRAVE HRT

Why Agel

ต้องยอมรับกันแล้วว่า ณ ปัจจุบันนี้ สินค้าทางด้านสุขภาพและความงามเติบโตขึ้นกว่าแต่ก่อนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดของผลิตภัณฑ์สาร อาหารเสริม ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นส่วนหนง่ึ ในชีวิตประจำ�วันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้ไม่ว่าเราจะไปทางไหน เราก็จะเห็นการโฆษณาสินค้าที่เกี่ยว กับผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพกันอย่างมากมาย ทั้งทางโทรทัศน์ นิตยสาร อินเตอร์เน็ต รถไฟฟ้า ป้ายโฆษณาต่างๆ นั่นเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้คน ทั่วไปเริ่มเข้าใจ และเล็งเห็นถึงความสำ�คัญของสารอาหารเสริม เพื่อดูแลสุขภาพให้ร่างกายของตนเอง และคนที่ท่านรักแข็งแรงมากขึ้น

บริษัทเอเจลฯ ผู้นำ�นวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรูป แบบเจล บริษัทแรกและเป็นนวัตกรรมใหม่ของโลก ได้เล็งเห็น ถึงความสำ�คัญของการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร โดยมุง่ เน้นไปในจุดสำ�คัญที่สุดคือ “การที่ร่างกายสามารถดูดซึมนำ�สาร อาหารสำ�คัญทีม่ อี ยูใ่ นอาหารเสริมไปใช้อย่างไรให้เกิดผลทีร่ วดเร็ว และร่างกายนำ�สารอาหารเหล่านัน้ ไปใช้ได้มากทีส่ ดุ ” บริษทั เอเจล จึงคิดค้นและใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการผลิต “Gel based” เป็นตัวนำ�สารอาหารเข้าสู่เซล และนำ�ไปสู่การค้นพบ วิธีการดูดซึมใหม่ที่ยิ่งใหญ่และมีประสิทธิภาพสูง ที่พวกเรารู้จัก กันว่า “Suspension Gel Technology” หรือ “Gel Matrix” โดยใช้วิทยาศาสตร์ที่ทันสมัยในการบรรจุสารอาหารลงไปใน รูปแบบของสารแขวนลอย จุดเด่นที่ได้คือ ความรวดเร็วในการ ดูดซึมสารอาหารสำ�คัญที่อยู่ในซอง และเข้าสู่กระแสเลือดได้ อย่างเต็มที่ ลองนึกภาพดูว่า เมื่อคุณได้ดึงคุณค่าที่ดีที่สุดจากผล เบอร์รี่ รวมทั้งคุณประโยชน์ของใยอาหาร สิ่งที่คุณได้รับคือการ กระตุ้ น ระบบย่ อ ยอาหารและการดู ด ซึ ม สารอาหารเข้ า สู่ ร่ า งกาย และสารอาหารมากมายทั้ ง หมดนี้ ถู ก บรรจุ ไว้ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ อเจล สารอาหารสำ � คั ญ เหล่ า นี้ ถู ก ห่ อ หุ้ ม ไว้ ด้วยเนื้อเจล ผลิตโดยการทำ�ให้ชุ่มน้ำ� จาก Natural Guar Gum ที่ได้จาก Cluster Bean และ Xanthan Gum ที่ได้ จาก Corn Kernels ซึ่งมีคุณสมบัติในการดึงดูดน้ำ� เมื่อนำ� มาผสมผสานกั น ในลั ก ษณะ Matrix จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ภาวะที่ ทำ�ให้ “สารโมเลกุลสำ�คัญต่างๆ สามารถถูกเก็บเอาไว้อย่างดี” ดังนั้นบริษัทเอเจลฯ ไม่ได้ผลิตยาเม็ด ซึ่งในระบบย่อยอาหาร ไม่สามารถย่อยได้ง่าย โดยเฉพาะผู้สูงวัย ยิ่งดูดซึมยาก และไม่ 24

May-June 2011

สามารถส่งสารอาหารที่มีคุณค่าเข้าสู่ร่างกายได้ทั้งหมด บริษัทเอเจลฯ ไม่ได้ผลิตน้ำ�ผลไม้ที่ไม่สามารถกักเก็บเส้นใยอาหารไว้ได้ กุญแจสำ�คัญ ของบริษัทเอเจลฯ คือ การส่งคุณค่าของสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อ ร่างกาย ด้วยผลิตภัณฑ์ในรูปแบบเจล ที่รักษาคุณภาพที่ดีของเส้นใย อาหารไว้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถของร่างกายในการดูดซึมสาร อาหาร แถมรสชาติอร่อย ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่า ทุกๆ ครั้งที่คุณทาน ในแต่ละซอง สารอาหารเสริมที่จะถูกกักเก็บไว้ด้วยเจลนั้น จะรักษา คุณสมบัติเอาไว้ในระหว่างเดินทางผ่านกระเพาะอาหาร และจะถูก ปลดปล่ อ ยอย่ า งรวดเร็ ว ที่ ลำ � ไส้ เ ล็ ก อั น เป็ น ที่ ๆ สารอาหาร เสริ ม จะถู ก ดู ด ซึ ม เข้ า สู่ ก ระแสเลื อ ด จึ ง ทำ � ให้ ร่ า งกายได้ รั บ สาร อาหารเสริ ม ในปริ ม าณสู ง สุ ด (90-100%) และตอบสนองต่ อ คุ ณ ประโยชน์ ข องสารอาหารเสริ ม เหล่ า นั้ น ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ซึ่ ง มั น จะไม่ มี ค วามสำ � คั ญ เลย ถึ ง แม้ อ าหารเสริ ม ชนิ ด นั้ น จะมี ป ระโยชน์ และคุ ณ ค่ า มากเพี ย งใด ถ้ า ร่ า งกายไม่ ส ามารถ ดูดซึมไปใช้ได้

และนี่คือเหตุผลที่ทำ�ไมบริษัทเอเจลฯ ถึง เป็นที่ยอมรับ และเป็นที่ชื่นชอบของ ผู้ที่รักสุขภาพทุกๆ คน รับประทานง่าย, ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้รวดเร็ว, เหมาะสำ�หรับทุก เพศ ทุกวัย, ผูท้ ี่ออกกำ�ลังกาย, ผู้ที่กำ�ลังพักฟื้นร่างกาย

ผมทำ�อาชีพค้าขายของเก่าอยู่ย่านหนองจอก กทม. ผมเป็นคน ที่ทำ�งานเยอะ กินเหล้ากินเบียร์ก็เยอะ มีโรคประจำ�ตัวหลายอย่าง ทั้งความดัน เบาหวาน และมีอาการหยุดหายใจขณะนอนหลับ จน ต้องใช้เครื่อง CPAP เวลานอน เครื่องนั้นราคาสูงถึง 7 หมื่นบาทเขา ให้มาทดลองใช้ เมื่อประมาณ 3 เดือนที่แล้วผมมีอาการเหนื่อยง่าย แค่เดินขึน้ บันไดบ้านไม่กขี่ นั้ ก็เหนือ่ ยแล้ว และมีอาการเจ็บหน้าอก วัน หนึง่ ผมเจ็บหน้าอกมากจึงรีบไปตรวจทีโ่ รงพยาบาล ปรากฏว่าหมอจับ เข้า ICU หมดค่าใช้จ่ายไปประมาณ 8 หมื่นบาท โชคดีที่มีประกันจ่าย ให้ครึ่งหนึ่ง แต่ก็ต้องจ่ายเองอีก 4 หมื่นบาทอยู่ดี หมอตรวจพบว่าผม เป็นโรคหัวใจ เส้นเลือดตีบ 2 เส้น กล้ามเนื้อหัวใจทำ�งานเหลือเพียง 17% ถ้าต้องผ่าตัดก็เสี่ยงมากเพราะผมเป็นโรคเบาหวานด้วย ก่อน ออกจากโรงพยาบาลหมอบอกให้ผมเตรียมเงินไว้ประมาณ 6 แสน บาท สำ�หรับการผ่าตัด ผมยังไม่มีเลยขอเลื่อนไปก่อนอีก 2 อาทิตย์ ณมนัสสวัวันนจาด จาด ในช่วงนั้นบ้านหลังตรงข้ามผมที่หนองจอก มีการจัดประชุม คุณคุมนั เรื่องสุขภาพ ผู้ที่มาบรรยายก็เป็นลูกชายของเสี่ย ยอด (คุณยอด ธุพันธ์) เพื่อนผมเอง มาบรรยาย เกี่ ย วกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ข องเอเจล ผมเลยเล่ า ปั ญ หา สุขภาพให้คุณนัน (คุณอนันต์ เกตเทศ) ลูกชาย ค่าเลือดผมดีขึ้นมาก ของเสี่ ย ยอด ฟั ง ว่ า ผมกำ � ลั ง จะต้ อ งผ่ า ตั ด มี ตั ว ไหนช่ ว ยให้ ไ ม่ ต้ อ งผ่ า ตั ด ไหม เขาก็ แ นะนำ � ว่ า มี ความดันเป็นปกติ ตั ว ที่ ช่ ว ยในเรื่ อ งหลอดเลื อ ดกั บ หั ว ใจได้ มี ค น เบาหวานเหลือแค่ 130 หลายคนใช้แล้วอาการดีขึ้น ชื่อ Agel HRT ซอง สีเหลือง ผมเลยซื้อไปกิน กินวันละ 1 ซอง ผม กว่าๆ กล้ามเนื้อหัวใจ กิ น ไปได้ 10 วั น ร่ ว มกั บ การรั ก ษาของแพทย์ ทำ�งานเหลือเพียง 17% ถึงวันที่หมอนัดตรวจอีกครั้ง มันมหัศจรรย์ มากๆ หมอบอกผมว่า ค่าเลือดผมดีขนึ้ มาก ความดัน กลับเพิ่มขึ้นเป็น 27% เป็นปกติ เบาหวานเหลือแค่ 130 กว่าๆ กล้ามเนื้อ หัวใจที่ทำ�งานเหลือเพียง 17% กลับเพิ่มขึ้นเป็น 27% แล้วที่น่าดีใจที่สุด หมอบอกผมว่าผมไม่ต้อง ผ่าตัดแล้ว เพราะนั่นหมายถึงผมประหยัดเงินไปถึง จำ�เป็นต้องใช้แล้ว ประหยัดไปอีก 7 หมื่นบาท 6 แสนบาท หลังจากนัน้ ผมก็กนิ HRT ต่อมาเรือ่ ยๆ ตอนนี้ที่หนองจอกมีหลายคนที่ฟังเรื่อง และมากินตัวสีเขียวอ่อนทีช่ อื่ UMI เพิม่ อีกตัว ร่างกายผม ราวของผม แล้วเกิดความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ แข็งแรงขึ้นมากจากที่เดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้ว ผม ของเอเจลและทดลองกินดู ทุกคนที่รับประทาน สามารถเดินขึน้ เขาคิชฌกูฎ ที่ จ.จันทบุรไี ด้ สามารถ อย่างต่อเนื่อง ก็มีสุขภาพแข็งแรงดีขึ้นมาก ไปร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงตามหาบัวได้ สุดท้ายนี้ผมต้องขอขอบคุณเสี่ยยอดที่แนะนำ�ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดให้ผม และปัจจุบันนี้ผมก็คืนเครื่อง CPAP เขาไป เพราะไม่ ขอบคุณผลิตภัณฑ์เอเจลอีกครัง้ ทีท่ �ำ ให้ผมประหยัดเงินไปหลายแสนบาทครับ

We Love Agel

มนัส วันจาด บุรุษหัวใจทรนง

May-June 2011 25


ระยะเวลาในการดำ�เนินกิจกรรม

การแข่งขันกิจกรรม Fat Fighter by Agel SLM จะใช้เวลา 2 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย 2554 - 31 ก.ค 2554 โดยผู้เข้าร่วมโครงการต้องทำ� บันทึก “รายงาน Fat Fighter by Agel SLM ประจำ�สัปดาห์” และส่งรายละเอียดมาที่ agelfatfighter@agel.co.th

วิธีการรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องเสียค่าสมัคร 100 บาท/ ท่าน พร้อมลงทะเบียนและรับคู่มือ การเข้าร่วมการแข่งขัน และทำ�การตรวจวัดดัชนีมวลกาย และถ่ายทำ�คลิปวิดีโอสั้นๆ เพื่อแนะนำ�ตัว และเก็บใบเสร็จรับเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการรับสิทธิ์เข้าร่วม และชิงรางวัล สมัครได้ที่หน้าเคาน์เตอร์ลูกค้าสัมพันธ์ และทำ�การตรวจวัดสัดส่วน ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2554

เอกสารประกอบการเข้าร่วมกิจกรรม

1. ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Healthy Challenge 2. ใบตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย (BMI) จากโรงพยาบาล (ถ้ามี) 3. ใบเสร็จรับเงินค่าสมัครร่วมกิจกรรม 4. สำ�เนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นรับรองสำ�เนาถูกต้อง 5. รูปถ่ายหน้าตรง และ ด้านข้าง อย่างละ 1 รูป (4x6”) *กรณีต่างจังหวัด ท่านสามารถโอนเงินค่าสมัครร่วมกิจกรรม มายังบัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขายูเนี่ยนมอลล์ ประเภทกระสายรายวัน ชื่อบัญชี” นายอคิรณัฐ สุทธิพงษ์เกษตร และนางกัญญาภัค พุทธรักษา เพื่อค่าใช้จ่ายเอเจล” เลขที่ 763-1002549

คุณสมบัติผู้เข้าร่วม

1. อายุไม่ต่ำ�กว่า 18 ปี และมีค่าดัชนีมวลกายไม่ต่ำ�กว่า 20 2. มียอดสั่งซื้อส่วนตัวไม่น้อยกว่า 100 คะแนน (CV) และจะต้องรับประทาน Agel SLM อย่างน้อย 2 กล่อง ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิ.ย – ก.ค 54 จึงจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล 3. กรณีผู้สมัครใหม่และบุคคลทั่วไปจะต้องซื้อผลิตภัณฑ์ Agel SLM อย่างน้อย 2 กล่อง ติดต่อกันเป็นเวลา 2 เดือน นับตั้งแต่เดือนมิ.ย – ก.ค 54 จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

เกณฑ์การตัดสินด้านสุขภาพ

1. สามารถลดน้ำ�หนักได้มากที่สุดภายในระยะเวลาที่สมัครจนถึง 31 ก.ค 54 และเห็นการ เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน 2. ตัดสินจากผลดัชนีมวลกาย (BMI) เปลี่ยนแปลงมากที่สุดในระยะเวลาที่กำ�หนด

รางวัลการแข่งขันกิจกรรม Fat Fighter by Agel SLM

ผู้ชนะอันดับที่ 1 ทริปท่องเที่ยว SuperStar Virgo Cruise 1 ที่นั่ง พร้อม Pocket Money เงินสด 40,000 บาทและบัตรร่วมงาน IAA 2 ใบ มูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท ผู้ชนะอันดับที่ 2 ชุดผลิตภัณฑ์บำ�รุงผิวหน้า Ageless 1 ชุด มูลค่า 12,000 บาท บัตรร่วมงาน IAA 2 ใบ มูลค่ารวมกว่า 16,500 บาท ผู้ชนะอันดับที่ 3 รางวัลบัตรร่วมงาน IAA 2 ใบ มูลค่ากว่า 8,000 บาท

SLIM Tips ตอนนี้บริษัทเอเจลของเรามีการแข่งขัน Fat Fighter by Agel SLM สิ้นสุดการแข่งขัน 31 ก.คนี้ ชิงของรางวัลมูลค่ารวม มากกว่าแสนบาท! เพื่อนๆ ได้สมัครลงแข่งกันหรือยังครับ? ดังนั้นฉบับนี้...ผมจึงมีเทคนิคดีๆ ที่เกี่ยวกับการลดน้ำ�หนักด้วย Agel SLM และเคล็ดลับการดูแลตัวเองมาฝากให้ทุกๆ คนได้นำ�ไปใช้หรือปรับให้เหมาะสมกับแต่ละคน คุณอาจจะชนะได้รับรางวัลใหญ่ไปเลยก็ได้ การที่เราจะมีรูปร่างที่ดีหรือหุ่นดีได้นั้น ต้องอาศัยการปรับพฤติกรรม 2 อย่างให้ถูกต้องก่อน อย่างแรกเลยคือ การทานอาหาร ดีและอย่างที่สองคือ การออกกำ�ลังกายอย่างถูกต้อง ซึ่งจริงๆ แล้วเราไม่ควรอดอาหาร แต่เราต้องเลือกอาหารให้ถูก และเมื่อรวมกับการ ออกกำ�ลังกายที่ถูกต้องแล้วเราสามารถที่จะมีหุ่นที่ดีได้ภายใน 6 เดือน แต่ถ้าวัันนี้เราทาน Agel SLM วันละ 2 ซองเสริมด้วยเท่ากับเราได้ ตัวคูณ ทำ�ให้เกิดผลมากกว่าไม่ทานถึง 3 เท่าจากเดิมที่ต้องใช้เวลาถึง 6 เดือนก็จะเหลือแค่ 2 เดือน ถ้าเราหุ่นดีขึ้นภายใน 2 เดือนเหมือน ฝันเลยใช่ไหมครับ ผมยกตัวอย่างการทานให้เพื่อนๆ ได้พิจารณาหรือลองทำ�ตามก็ได้ครับ ถ้าใช้ตัวอย่างนี้แล้วลดน้ำ�หนักไปได้สัก 10% พวกเราว่าดี ไหมล่ะ? สิ่งที่เราจะต้องทำ�ในตลอดหนึ่งวัน คือ ควรรับประทานอาหารในแต่ละมื้อเพียงแค่พออิ่ม แม้จะรู้สึกเสียดายส่วนที่เหลืออยู่ก็ตาม หรือคุณอาจจะรับประทานสักวันละ 5 มื้อก็ได้ แต่ให้เลือกรับประทานแต่อาหารประเภทสลัดหรือผัดผักที่น้ำ�มันน้อยๆ เริ่มจากมื้อเช้า ทานอะไรก็ได้ตามปกติ แต่จะดีมากๆ ถ้าเป็นผักผลไม้และโปรตีนต่างๆ มื้อเที่ยงต่อด้วย Agel SLM ก่อนทาน อาหารเที่ยงสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมง มื้อนี้ลดข้าวลงสักครึ่งหนึ่งของปกติิ แต่เพิ่มผักกับเนื้อสัตว์ก็จะดีครับ ที่สำ�คัญต้องมีปริมาณน้ำ�มัน ในอาหารนั้นๆ ให้น้อยที่สุด และก่อนที่จะถึงมื้อเย็น ถ้าได้ออกกำ�ลังกันสักครึ่งชั่วโมงจนถึงหนึ่งชั่วโมงได้จะดีมากๆ เลย เอาง่ายๆ แค่เรา ออกเดินสักครึ่งชั่วโมงก็พอแล้ว แต่ใครทำ�ได้มากกว่า ก็ย่อมได้มากกว่า แต่อย่าออกกำ�ลังหักโหมมากเกินไปล่ะ สำ�หรับมื้อค่ำ�เมื่อทาน Agel SLM ก่อนสักชั่วโมงหนึ่ง ก็ควรจะเลือกรับประทานอาหารที่เป็นเนื้อไก่ หรือเนื้อปลาเพราะย่อยได้ง่ายกว่าเนื้อหมูหรือเนื้อวัว หลีกเลี่ยงอาหารประเภทแป้งต่างๆ ที่สำ�คัญอย่านั่งแช่อยู่ที่โต๊ะอาหารนานๆ เพราะจะทำ�ให้เพลิดเพลินกับการกินโดยไม่รู้ตัว นอกเหนือจากนี้ ในร่างกายของเราจะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งที่สามารถเผาผลาญไขมันให้กลายเป็นพลังงานได้ ซึ่งเอนไซม์นี้มีอยู่ ในสัปปะรด หรือในมะละกอ ฉะนั้นควรจะซื้อผลไม้เหล่านี้มารับประทานช่วงเช้าๆ หรือดื่มน้ำ�ผลไม้สักหนึ่งแก้ว จะช่วยให้ระบบขับถ่าย ของคุณคล่องตัวขึ้น ส่วนการดื่มน้ำ�ก่อนอาหารสักสองแก้วจะช่วยคลายความอยากอาหาร ทำ�ให้คุณรับประทานอาหารได้น้อยลง เลือกฟังดนตรีช้าๆ เบาๆ แนวคลาสสิคใต้แสงเทียน จะช่วยให้คุณทานอาหารได้ช้าและน้อยลง เนื่องจากเสียงดนตรีสามารถดึง ความสนใจจากอาหารมื้อนั้นของคุณได้มากทีเดียว และสุดท้ายที่สำ�คัญคุณควรจะสำ�รวจตรวจตราน้ำ�หนักของตัวเองอยู่เสมอ ว่าผลการ ลดน้ำ�หนักที่คุณกำ�ลังปฏิบัติอยู่นี้ก้าวหน้าไปถึงไหน อย่างน้อยถ้าลดลงไปได้สักหนึ่งกิโลกรัมภายหนึ่งอาทิตย์ ก็น่าภาคภูมิใจแล้ว ดังนั้น เมื่อคุณประสบความสำ�เร็จกับการลดน้ำ�หนักสักสองกิโลกรัม คุณก็ควรจะให้รางวัลกับชีวิตด้วยการพาตัวเองไปร้านเสริมสวย ด้วยการทำ� ผมทรงใหม่ อบนวดร่างกาย ขัดผิว ทำ�เล็บ ให้ตัวเองดูดีมากขึ้น ง่ายๆ อย่างนี้ ถ้าทำ�ได้แล้วน้ำ�หนักลงซัก 10% คิดว่าหุ่นคุณจะดีขึ้นกันแค่ไหนครับ สุดท้ายอยากฝากไว้ว่าการลดน้ำ�หนักอย่าง ชาญฉลาด ควรจะให้น้ำ�หนักค่อยๆ ลดลงไปทีละเล็กละน้อย ไม่ควรลดอย่างเอาเป็นเอาตาย โดยปล่อยให้ตัวเองหิวโหยไปกับการลดน้ำ� หนัก ถ้าผอมแล้วต้องไปนอนซมอยู่โรงพยาบาลจะไปมีความหมายอะไร จริงไหม? ติดตามเทคนิคและเคล็ดลับการดูแลสุขภาพดี ไปพร้อม กับผลิตภัณฑ์เอเจลได้ในเอเจลโฟกัสครั้งต่อไปนะครับ

สิทธิพิเศษสำ�หรับผู้ชนะเลิศ 3 อันดับ

1. ได้รับเกียรติให้เป็น Product Ambassador สำ�หรับผลิตภัณฑ์ Agel SLM เป็นเวลา 1 ปี 2. ได้รับเชิญให้เข้างานพิเศษต่างๆ ที่บริษัทจัดขึ้นในโอกาสต่างๆ ตลอดปี 3. ได้รับสิทธิที่นั่งพิเศษในงานต่างๆ ของบริษัท 4. ได้รับเกียรติให้เข้าอยู่ใน Health Challenge Hall of Fame พิเศษ! สำ�หรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันท่านอื่นที่เข้าร่วมกิจกรรมครบตามที่กำ�หนดตลอด 2 เดือน และมีผลการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจน จะได้รับของที่ระลึกพิเศษจากบริษัทฯ May-June 2011 26 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษ หรือเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

May-June 2011 27


“ชะลอความเสื่อม หน้าใส ชะลอวัย”

“เพิ่มพลังงาน สร้างสมาธิ”

- สกัดจากผลไม้หายาก 17 ชนิด - มีสารต่อต่านอนุมูลอิสระกว่า 300 ชนิด - ทำ�ให้หน้าใส และช่วยชะลอความชรา ป้องการการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด - เหมาะกับผู้ที่เป็นภูมิแพ้และหอบหืด - เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาความดันโลหิตสูง

- สกัดจากโสมและสมุนไพรหายากหลายชนิด - ให้พลังงานอย่างฉับพลันโดยไม่มีสารกระตุ้นทางเคมี - ตื่นตัวโดยไม่ทำ�ให้ใจสั่น - เพิ่มสมาธิ ลดความเครียด

“วิตามินแร่ธาตุจากธรรมชาติ รวม 24 ชนิด” - วิตามินและเกลือแร่ครบถ้วน ตามที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน - 100% RDI* FOR VITAMIN (วิตามิน) - 75% RDI* FOR MINERAL (แร่ธาตุ) - ดูดซึมเข้าร่างกายได้ดีกว่ามาก

*RDI = Recommended Daily Intake (ปริมาณการบริโภคต่อวันที่แนะนำ�โดย องค์การอนามัยโลก)

“ลดคอเลสเตอรอล บำ�รุงหัวใจ” - มีทอรีน, คาร์นิทีน, โค-เอ็นไซม์ คิวเท็น - ลดคอเลสเตอรอล และความดันโลหิต - ช่วยเพิ่มพลังงานให้กล้ามเนื้อหัวใจ - ยืดอายุการทำ�งานของหัวใจ - ป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับหัวใจ

“เพิ่มภูมิต้านทาน ควบคุมน้ำ�ตาล ต้านมะเร็ง” - สกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำ�ลึก - เพิ่มภูมิต้านทานได้อย่างดี - ลดระดับคอเลสเตอรอล - ขจัดเซลผิดปกติและขับสารพิษ - ช่วยระบบย่อยและบำ�รุงไต - ช่วย Activate Stem Cell - มีสารสำ�คัญคือ ฟูคอยแดนที่มีผลงานวิจัยทางการแพทย์มากกว่า 800 ฉบับ

“ช่วยให้อิ่มเร็ว ควบคุมน้ำ�หนัก ลดไขมันส่วนเกิน”

We Product

- ลดน้ำ�หนักและกระชับสัดส่วน - ลดความอยากอาหาร โดยไม่กระทบระบบประสาทส่วนกลาง - ลดการสะสมไขมันใหม่ - เผาผลาญไขมันส่วนเกิน - ไม่มีผลข้างเคียง

COFFEEPLUS 28

May-June 2011

- ผิวพรรณจะดูสดใส เปล่งปลั่งขึ้น รูปร่างกระชับขึ้น เพราะคอลลาเจน - ทำ�ให้รู้สึกอิ่ม ด้วยโปรตีนสกัดจากปลาทะเลน้ำ�ลึก - สารสกัดจากตะบองเพชรช่วยลดความอยากอาหาร - ช่วยในเรื่องระบบขับถ่ายเพราะเป็นสารสกัดจากพืชซึ่งอุดมไปด้วยใยอาหาร - ป้องกันปริมาณไขมันที่จะเกิดใหม่ ลดปริมาณไขมันส่วนเกินที่ถูกสะสมไว้

“ดีท็อกซ์ระบบเลือด และทางเดินอาหาร” - ล้างสารพิษในร่างกาย - ช่วยกำ�จัดโลหะหนัก เช่น ปรอท ตะกั่ว - ช่วยกระบวนการกำ�จัดสารพิษในตับ - ช่วยระบบย่อยอาหารและการขับถ่าย

Shampoo & Conditioner

แชมพูสำ�หรับทุกสภาพเส้นผม ด้วยสูตรเฉพาะของเอเจล ที่ช่วยทำ�ความสะอาดเส้นผมและ หนังศรีษะอย่างอ่อนโยน พร้อมคุณค่าสารสำ�คัญจาก เคราติน คอมเพล็กซ์ (Keratin Complex) บำ�รุงเป็นพิเศษด้วย นาโนวิตามินซีและอี (Nano Vitamin C&E) ปกป้อง ดูแล เส้นผมที่แห้งเสีย จาก มลภาวะ รักษาสมดุลน้ำ�หล่อเลี้ยงเส้นผมที่พอเหมาะ ให้ผมแลดูมีน้ำ�หนัก นุ่มสลวย อย่างมีสุขภาพดี ด้วย โพรเทคทีฟ ไชน์ ฟิล์ม (Protective Shine Film) ครีมนวดสำ�หรับทุกสภาพเส้นผม ด้วยสูตรเฉพาะของเอเจล ที่ช่วยทำ�ความสะอาดเส้นผม และหนังศรีษะอย่างอ่อนโยน พร้อมคุณค่าสารสำ�คัญจาก เคราติน คอมเพล็กซ์ (Keratin Complex) บำ�รุงเป็นพิเศษด้วย วิตามินบี 5 (Vitamin B5 หรือ Panthenol) นาโนวิตามินซีและอี (Nano Vitamin C&E) ปกป้อง ดูแล เส้นผมที่แห้งเสีย รักษาสมดุลน้ำ�หล่อเลี้ยงเส้นผม ที่พอเหมาะ ให้ผมแลดูมีน้ำ�หนัก นุ่มสลวย อย่างมีสุขภาพดี ด้วยโพรเทคทีฟ ไชน์ ฟิล์ม (Protective Shine Film)


Agel 2.0 How It Work

วันนี้ผมจะมาพูดถึงระบบในภาพรวม และการให้ความสำ�คัญของระบบ 4545 ซึ่งใน Agel 2.0 เรายังคงความสำ�คัญของระบบ 4545 ซึ่งเป็นระบบที่ทุกๆ ท่าน สามารถทำ�ตามได้ ง่ายในระบบ 4545 นั้นประกอบไปด้วย 4 รู้, 5 งานพื้นฐาน, 4 การเคลื่อนคน และ 5 เป้า หมายสู่ความสำ�เร็จ และเมื่อรวมกับ 3 เครื่องมือสู่ความสำ�เร็จคือ 1. เครื่องมือที่ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำ�ธุรกิจเช่น การ STP, งาน ABB, งาน BBE, หรืองานใหญ่ระดับนานาชาติ IAA คือเครื่องมือที่จะช่วยสร้างแรงบันดาล ใจให้แก่ท่าน 2. เครื่องมือที่จะทำ�ใหัเกิดความรู้ เช่น การเทรนนิ่งต่างๆ, งานแคมป์ และสื่อต่างๆ ของบริษัท 3. เครื่องมือในการพัฒนาตนเอง เช่น การเข้างานสัมนาเพื่อพัฒนาตนเองใน ระดัต่างๆ ของนักธุรกิจเอเจล ซึ่งในขณะนี้ทางบริษัทเอเจลฯ และนักธุรกิจเอเจลระดับสูง ได้มีการประสานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงระดับโลกอาทิเช่น T.Harv Eker ในการที่จะ พัฒนานักธุรกิจเอเจลให้ก้าวไปสู่อีกขั้นเป็นระดับมาตรฐานสากลโลก

ขยายเวลา!

Matching Bonus แบบจุใจ ระยะเวลา: พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ.2554 ตั้งแต่ตำ�แหน่ง: Team Member - Corporate Director เงื่อนไขสำ�หรับรับ LMB จาก G1 35% มีคะแนน 50 cv ส่วนตัว, G1 มี 50 cv ส่วนตัว 3 คน กระจายอยู่ทั้งซ้าย-ขวา และมียอดทีมอ่อนมากกว่า 1,000 cv

YOU

50cv

1,500 cv

YOU

50cv

G1

ดังนั้นทุกท่านจะเห็นได้ว่าหากท่านได้ใช้ระบบที่ดีและเครื่องมือดังที่กล่าวมาแล้วนั้นอย่าง ต่อเนื่องและจริงจังทุกท่านจะประสบความสำ�เร็จไปกับเอเจล 2.0 ได้อย่างแน่นอนครับ

G2

‘My Name is Niti and I am Agel’

50cv

50cv

50cv

50cv

50cv

50cv

50cv

50cv

2,500 cv

โปรโมชั่นพิเศษ! A-Knowledge คุณรู้ไหมว่า Agel 2.0 ดีอย่างไร?

Agel 2.0 จะเน้นให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเรามากขึ้น มีการ บริหารธุรกิจอย่างเป็นระบบมากขึ้น Agel 2.0 เป็นทางที่ดีกว่าอย่างแท้จริงและมากกว่าที่เคยเป็นมา เพราะ “มันไม่สำ�คัญหรอก ว่าคุณ จะหาเงินได้มากเท่าไร... แต่มันสำ�คัญตรงที่ คุณจะเก็บเงินได้มากแค่ไหน...?” 30

May-June 2011

50cv

50cv

50cv

50cv

G1

50cv

1,000 cv

เงื่อนไขสำ�หรับรับ LMB จาก G2 17% 1. มีคะแนน 50 cv ส่วนตัว, G1 มี 50 cv ส่วนตัว 3 คน 2. กระจายอยู่ทั้งซ้าย-ขวา, มี G2 3 คนของ G1 แต่ละคน 3. มี 50 cv ส่วนตัว 3 คน กระจายอยู่ทั้งซ้าย-ขวา และมียอดทีมอ่อนมากกว่า 1,000 cv

50cv

50cv

1,500 cv

(สนับสนุนโดย คุณนิติ สว่างทรัพย์)

ดำ�รงคุณสมบัติ: 1. พาตนเองไปเข้าร่วมทริปเรือ 1 หรือ 2 ที่นั่งก็ได้ 2. พาทีมงาน G1 ไปเข้าร่วมทริปล่องเรือได้ - 3 คน รับ $500 - 6 คน รับ $1,000 - 10 คน รับ $2,000 * โปรโมชั่นนี้ได้รับต่อเมื่อทีมงานไปขึ้นเรือครบตามจำ�นวนที่กำ�หนดเท่านั้น

! ย า ้ ท ด ุ ส ้โคง พลาด า ่ ย อ May-June 2011 31


magazine  
magazine  

magazine agel focus

Advertisement