Page 1

9จังหวัดภาคเหนือ


สารบัญ จังหวัดเชียงใหม่

วัดพระธาตุดอยสุเทพ............3 พระตำหนักภูพงิ คราชนิเวศน ์.6

จังหวัดเชียงราย

พระตำหนักดอยตุง...............8

จังหวัดแมฮ ่ ่ องสอน

วัดพระธาตุดอยกองมู..........11 แมน ่ ้ ำปาย..........................12

จังหวัดน่าน

พระธาตุแช่แห้ง..................13

จังหวัดลำปาง

พระธาตุลำปางหลวง...........14

จังหวัดแพร่

พระธาตุช่อแฮ....................16

จังหวัดลำพูน

วัดพระธาตุหริกุญชัย วรมหาวิหาร.......................18

จังหวัดพะเยา

ก๊วานพะเยา.......................20

จังหวัดอุตรดิตถ์

อุทยานแหงชาติ ภส ู อยดาว...22 ่


วัดพระธาตุ ดอยสุเทพ

3

ดพระธาตุ ดอยสุ เทพราชวรวิ หาร วัดวัพระธาตุ ดอยสุ เทพราชวรวิ หาร เป็ นพระอารามหลวง ชัน ้ โท เป็ นพระอารามหลวง ชัน ้ โท ชนิดราชวรวิ ชนิดราชวรวิ หาร ห ตัาร ง้ อยูบนยอด ่ ่ ตัง้ อยูบนยอด งจากระดั บน้ำทะเล ๑๐๐๐ ดอยสุเสูทพ เป็ นหนึ ่งในวัดของจั งหวัเมตร ตัง้ อยูที นตกของตั ดเชียงใหม ่ ค ี วามสำคั ญมากที ส ่ ุด วเ ่ม ้านทิศตะวั ่ ทางด มืเอจดี ง ยห วเมืองเก าประมาณ ในวัดมี ทรงเชี ยงแสน ฐานสู ่ ่ งยอมุ ่ ม ์ างจากตั ๑๐ กิ ลเมตร สามารถม ระฆังทรงแปดเหลี ย ่ โมปิ ดดวยทองจั งโก 2 ้ อ ง เ ห็ นยจเป็ ก ตัดวชมทิ เ มื อวงทัไศดน้ ชั จน ชัน ้ ลานเจดี เมื ์ า นจุ ์ ดอเงเชี ่ อ ขึ ยงใหมและเมื น ้ ้น เป็ไปอยู นบันไดนาคเจ็ ดเศี ยร ่ ที่ พ ระบรมธาตุ ่ ทางขึ น ตัวเทพเป็ เมื อ งเชี ยใหญ งใหมในเชี กอปู ดดอยสุ นวัด ่ นก็ จวัะเห็ ่ ่ ได้ ทัย้งง ดอยสุ นหนึ ่งในวั ใหมป ายหน้าวั ดไมเทพเป็ มี งสื อ ลานนาเขี ่ ้ หมด ่ ตวั หนั ้ ดของ จังงหวั ดเชีนพระอารามหลวง ยงใหมที ่ ค ี วามสำคัชัญ ยนเลยยั มาเป็ น ้ มา โท ่ ม กทีส ่ ุด หในวั จดีบนยอดวั ยฒงแสน ชนิดราชวรวิ าร ดตัมีง้ เอยู นธรร ์ ่ ยทรงเชี ฐอกเลย า น สู ง ย่ อ มุ ม ร ะ ฆั ง ท ร ง แ ป ด เ ห มไมมี ่ บ ลีย ่ มปิ ดดวยทองจั งโก 2 ชัน ้ ้ ลานเจดีย ์เป็ นจุ ด ชมทิว ทัศ น์ เมื อ งเชียงใหม่ ทางขึน ้ เป็ นบันไดน าคเจ็ดเศี ยรกอปู วัดดอยสุเท ่ น พเป็ นวัด ใหญ่ ในเชี ย งใหม่ ป้ าย หน้ าวัด ไม่ มีต ว ั หนั ง สื อล้ านนาเขี ยนเลยยัง มาเป็ นพระอารามหลว ง ชัน ้ โท ชนิดราชวรวิหาร ตัง้ อยูบนยอดวั ฒนธรรมไมมี ่ ่ บอกเลย


4

ส ร้ า ง ขึ้ น เ มื่ อ ปี พ . ศ . 1 9 2 9 ใ น ส มั พ ญ า กื อ น า ก ษั ต ริ ย ์ อ ง ค ์ ที่ 6 แ ห่ ง อ า ณ า จั ก ร ล้ า น น า ร า ช ว ง ศ์ เ ม็ ง ร า ย พ ร ะ อ ง ค ์ ท ร ง ไ ด้ อั ญ เ ชิ ญ พระบรมสารี ร ิ ก ธาตุ อ งค ์ ใหญ่ ที่ ไ ด้ ทรงเก็ บ ไว้ สั กการบู ช าส่ วนพระองค ์ ถึ ง 13ปี มาบรร จุ ไ ว้ ที่ นี่ ด้ ว ย ก า ร ท ร ง อ ธิ ษ ฐ า น เ สี่ ย ง ช้ า ง ม ง คลเพื่ อ เสี่ ยงทายสถานที่ ป ระดิษ ฐานพอช้ าง ม ง ค ล เ ดิ น ม า ถึ ง ย อ ด ด อ ย สุ เ ท พ มั น ก็ ร้ อ ง ส า ม ค รั้ ง พ ร้ อ ม กั บ ท ำ ทั ก ษิ ณ า วั ต ร ส า ม รอบแล้ วล้ มลงพระองค ์จึ ง โปรดเกล้ าฯให้ ขุ ด ดิ น ลึ ก 8 ศ อ ก ก ว้ า ง 6 ว า 3 ศ อ ก ห า แ ท่ น หิ น ใ ห ญ่ 6 แ ท่ น ม า ว า ง เ ป็ น รู ป หี บ ใ ห ญ่ ใ น ห ลุ ม แ ล้ ว อั ญ เ ชิ ญ พ ร ะ บ ร ม ส า รี ริ ก ธ า ตุ ล ง ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น ไ ว้ จ า ก นั้ น ถ ม ด้ ว ย หิ น แ ล้ ว ก่ อ พ ร ะ เ จ ดี ย ์ สู ง 5 ว า ค ร อ บ บ น นั้นดวย ้

วั ด พระธาตุ ด อยสุ เ ทพราชวรวิ ห าร

ส ว ม ร อ ง เ ท้ า ใ น บ ริ เ ว ณ พ ร ะ ธ า ตุ แ ล ะ มิ ใ ห้ ส ต รี เ ข้ า ไ ป บ ริ เ ว ณ นั้ น ใ น ปี พ . ศ 2 0 8 1 ส มั ย พ ร ะ เ มื อ ง เ ก ษ เ ก ล้ า ก ษั ต ริ ย ์ อ ง ค ์ ที่ 1 2 ไ ด้ ท ร ง โ ป ร ด ฯ ใ ห้ เ ส ริ ม พ ร ะ เ จ ดี ย ์ ใ ห้ สู ง ก ว่ า เ ดิ ม เ ป็ น ก ว้ า ง 6 วา สูง 11 ศอก พรอมทั ง้ ให้ช่างนำทอง ้ ค ำ ท ำ เ ป็ น รู ป ด อ ก บั ว ท อ ง ใ ส่ บ น ย อ ด เ จ ดี ย ์ แ ล ะ ต่ อ ม า เ จ้ า ท้ า ว ท ร า ย ค ำ ร า ช โ อ ร ส ไ ด้ ท ร ง ใ ห้ ตี ท อ ง ค ำ เ ป็ น แ ผ่ น ติ ด ที่ พ ร ะ บ ร ม ธ า ตุ ใ น ปี พ . ศ . 2 1 0 0 พ ร ะ ม ห า ญ า ณ มงคลโพธิ ์ วัดอโศการาม เมืองลำพู นไดสร นไดนาคหลวงทัง้ 2 ขาง ้ างบั ้ ้ เ พื่ อ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น ขึ้ น ไ ป สั ก ก า ร ะ ไ ด้ ส ะ ด ว ก ขึ้ แ ล ะ ก ร ะ ทั่ ง ถึ ง ส มั ย ค รู บ า ศ รี วิ ชั ย ท่ านได้ สร้ างถนนขึ้ น ไปโดยถนนนี้ ม ี ค วาม ยาวถึง 11.53 กิโลเมตร เป็ นวัดทีด ่ งั มาก


5

ในปี พ.ศ.2477 (ค.ศ.1934) ครูบาศรีวช ิ ย ั นักบุญแหงล ่ านนาไทย ้ มาจากวัดบานปาง จั ง หวั ดลำพูน ้ เป็ นผู้เริม ่ ดำเนินการสรางถนนขึ น ้ สู่พระ ้ ธาตุดอยสุเทพ โดยมีเจ้าแกวนวรั ฐ เ ้ จ้ าผู้ ครองนครเชี ย งใหม่ สมัย นั้ น เป็ น ผู้เริม ่ ขุดดินด้วยจอบเป็ นปฐมฤกษ์ตรง ทีห ่ น้าสวนสั ตวเชี ั ใกล้ๆ ่ จจุบน ์ ยงใหมปั กั บ บ ริ เ ว ณ น้ ำ ต ก ห้ ว ย แ ก้ ว โ ด ย เ ริ่ ม สรางวั ้ นที่ 9 พฤศจิกายน 2477

บัน ไดนาคเป็ นสั ญลัก ษณ ์สำคัญ แห่ ง หนึ่ งของวัดพระธาตุดอยสุเทพมีความ งดงามทางด้านศิ ลปะทีท ่ รงคุณค่าและ มีความสำคัญทางประวัตศ ิ าสตร ์ นัก ทองเที ย ่ วผู้มานมัสการพระบรมธาตุมก ั ่ จะต้องถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกทีด ่ ้านของ บันไดนาค ซึง่ มีทศ ั นียภาพงดงาม และมีเ สน่ ห ์เมื่อ มองขึ้น ไปตามขั้น ได้ นักทองเที ย ่ วทีม ่ าเยือนครัง้ แรก มัก ่ จะเดิน ขึ้น หรือ เดิน ลงบัน ไดนาคเสมอ แตส ส่วนตอน ่ ่ วนใหญมั ่ กจะเดินลง ขึ้น นั้ น มัก จะขึ้น ทางลิฟ ท หรื ์ อ รถราง ไฟฟ้า ป ร ะ วั ติ ก า ร ส ร้ า ง บั น ไ ด น า ค บันไดนาคสร้างขึน ้ ในปี พ.ศ.2100 (ค.ศ.1557) โดยมีพระมหาญาณ มงคลโพธิ ้เป็ นประธานกอสร าง ซึง่ ่ ้ มีขนาดความยาว 306 ขัน ้ จากลาง ่ ถึงบน ประกอบดวยพญานาคทั ง ้ 2 ้ ข้างทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กตกแตง่ อยางปราณี ต พญานาคแตละตั วมี 7 ่ ่ หัว บันไดนาคนี้สรางมานานกว า400 ้ ่ ปี มีการชำรุดไปบางแต ก็ ้ ่ ไดรั ้ บการบ ำรุงซ่อมแซมอยูตลอดเวลา จนทำให้ ่ พวกเราทุกคนได้เห็ นบันไดนาคอยูใน ่ ส ภ า พ เ ดิ ม ต ร า บ เ ท่ า ทุ ก วั น นี้


6

พระตำหนักภูพงิ คราชนิเวศน์ ณ ดินแดน ทีเ่ ป็ นเสมือนทิพยวิ์ มาน ในเทพนิยาย หรือสวรรคบนพื น ้ แหงพิ ่ ภ ์ พยามเช้าในฤดูหนาว กลุมสายหมอก ่ จะลอยพาดผ่านยอดดอยแห่ งพระตำหนัก ฯ หมูมวลดอกไม นานาพั นธุ ์ จะคลีก ่ ลีบดอก ่ ้ งามรั บ สายหมอกและท่ ามกลางแสงแห่ ง ตะวัน ดอกกุหลาบหลากสี ตางเบ งบาน ่ ่ กลีบอันสดใส ดูแลวงดงาม ซึง่ ยากยิง่ ้ ในอันทีจ ่ ะพบไดจากที แ ่ หงใด ในผืน ้ ่ แผนดิ ่ นไทย นอกจาก ณ พระตำหนัก แหงนี “พระตำหนักภูพงิ คราชนิเวศน”์ ่ ้ พระราชนิเวศนแห ตัง้ อยูบนดอยบวก ่ ้ ่ ์ งนี ห้า ตำบลสุเทพอำเภอเมือง จังหวัดเชียง ใหมความสู งจากระดับน้ำทะเล ๑,๓๗๓.๑๙๗ ่ เ ม ต ร ใ น เ นื้ อ ที่ โ ด ย ร อ บ พ ร ะ ต ำ ห นั ก ป ร ะ มาณ ๔๐๐ ไร่ นั้น แบงเป็ ่ นบริเวณที่ เปิ ดให้นักทองเที ย ่ ว ไดชื ่ ชมประมาณ ่ ้ น ๒๐๐ ไรคำว า่ “ดอยบวกห้า” เป็ นชือ ่ เรี ่ ยกตามคำพืน ้ เมืองดอยหมายถึง ภูเขา

บวกหมายถึง หนองน้ำ ห้าหมายถึงตนหว า้ ้ หมายความวา่ ทีย ่ อดดอยแหงนี หนอง ่ ้ม ี น้ำอุดมไปดวยต นหว าขึ ้ ปกคลุมทัว่ บริเวณ ้ ้ ้ น หนองน้ำนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั ่ ว ทรงพระกรุ ณ าโปรดเกล้ าฯให้ สร้ างขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๐๔ และพระราชทานนามพระตำ หนักองคนี ภูพงิ คราชนิเวศน์ โดยทรง ์ ้วา่ เลือกจาก หนึ่งใน ๒ ชือ ่ ซึง่ สมเด็จพระ ญาณสั งวร สมเด็จพระสั งฆราช สกลมหา สั งฆปรินายก วัดบวรนิเวศวิหารเมือ ่ ครัง้ เป็ นที่ พระศาสนโสภณ เป็ นผู้คิดชือ ่ ถวายคือ “พิงคัมพร”กับ“ภูพงิ คราชนิเวศน์”พระตำหนัก แห่ งนี้ ใ ช้ เป็ นที่ป ระทับ ในโอกาสที่เ สด็ จ พระ ราชดำเนิ น แปรพระราชฐานมาประทับ แรม ที่ จ ั ง หวัด เชี ย งใหม่ เพื่ อ ทรงงานและเยี่ ย ม เยียนราษฎรในเขตภาคเหนือ รวมทัง้ เพือ ่ รั บ ร อ ง พ ร ะ ร า ช อ า คั น ตุ ก ะ ที่ เ ข้ า ม า เ จ ริ ญ สั มพันธไมตรีกบ ั ไทยในโอกาสตางๆ การ ่ ทีท ่ รงเลือกสร้างทีจ ่ งั หวัด เชียงใหม่เนื่ องจาก มี อ า ก า ศ เ ย็ น ส บ า ย ภูมป ิ ระเทศสวยงาม อีกทัง้ เคยเป็ น


7

เพลินภูพงิ ค ์ ทำนอง: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหั ่ ว ภูมพ ิ ลอดุลยเดช คำรอง: ทานผู ั น์ บุนนาค ้ ่ ้หญิงมณีรต

พระตำหนัก ภูพ งิ คราชนิ เ วศน์มีล ก ั ษณะเป็ น แผนผัง แบบเรือ นไทยภาคกลางที่เ รีย กว่า“ เรือนหมู”่ มีรป ู แบบสถาปัตยกรรมเป็ นไทย ประเพณีประยุกต ์ กออิ ้ สูง ่ ฐถือปูน ยกพืน หลังคาทรงไทยภายในประกอบไปด้วยท้อง พระโรง ห้องเสวยห้องบรรทมและห้องสรง สำหรับ พระราชอาคัน ตุ ก ะตั้ง อยู่คนละด้ าน มีเฉลียงใหญ่ และพลับพลาหอนกเป็ นที่ ประทับ ทอดพระเนตรทัศ นี ย ภาพของเมือ ง เชียงใหม่ ชัน ้ บนเป็ นทีป ่ ระทับการกอสร าง ่ ้ พระตำหนักใช้เวลา ๕ เดือนก็แลวเสร็ จ ้ จากนั้น ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให้ ้ หมอมราชวงศ ่ ์มิตรารุณ เกษมศรี เป็ นทัง้ สถาปนิก และมัณฑนากรออกแบบตกแตง่ ภายในพระตำหนัก ทัง้ ในส่วนทีป ่ ระทับ และส่วนทีใ่ ช้รับรอง พระราชอาคันตุกะ ทัง้ หมด

สมใจกอนนี ้เคยอยากชมเขางาม ่ ตามหุบผาพงไพรไดมาเห็ นภูพงิ คแพรวพราย ้ ์ สวยจริงดอกไมสะพรั ง่ บานทัง้ ปี ้ ดูหลายสี เรียงรายโชยกลิน ่ หอมอวลอบชืน ่ ใจดุ จจะลอยฟ้าดัง่ ทิพยวิ์ มานทองแหง่ อินทรพรหมสองเสกสนององค ท ้ ์ ์ าวไท แสนเพลินสุขสมสดับแตเสี ย งเพลง ่ วิหคร้องมาไกลช่วยกลอมขวั ญทุกวันเพลิดเลิ ่ นสมใจกอนนี ้อยากชมเขางาม ่ ยามออนแสงรำไพได ไปถึ งดอยปุยเดียวดาย ่ ้ สูงจริงเสี ยดฟ้าตระหงานปานท าลม ่ ้ ชมยอดผาเรียงรายคราหมดแสงดวงสุรย ิ า ดุจจะลอยฟ้าอยูชิ ่ ดเดือนเคียงดาว โอลมพั ดหนาวรวดราวรานอุ รา ้ ้ แสนเพลินนั่งลอมไฟอุ นฟั ้ ่ งเสี ยงเพลง ชาวเผาเขาครวญมาสนุ กเหลือไมเบื ่ ภูพงิ ค ์ ่ ่ อ สุขจริงหนามาเชียงใหมแดนสรวงแสนเพลิ น ่


พระตำหนักดอยตุง

Doi Tung Royal Villa

ดอยตุงเป็ นแหลงท ย ่ วสำคัญ ่ องเที ่ อันดับแรกของเมืองเชียงราย มีชอ ื่ เสี ยงมากดานความสวยงามของดอก ้ ไมเมื ้ องหนาวโดยเฉพาะสวนแมฟ ่ ้า หลวงบนดอยตุงนั้น นับไดว ้ าเป็ ่ น สวนดอกไมที ่ วยทีส ่ ุดในประเทศ ้ ส ไทย นอกจากนี้แลวยั ่ ง้ั ของ ้ งเป็ นทีต พระธาตุดอยตุง ซึง่ เป็ นพระธาตุคู่ บานคู เมื ้ ่ องของจังหวัดเชียงราย ทัง้ ยังเป็ นพระธาตุประจำปี เกิดของผู้ที่ เกิดปี กุนอีกดวย ้

8


9

ความเป็ นมาของดอยตุง

ดอยตุง เดิมเป็ นเพียงภูเขาหัวโลนแห ง่ ้ หนึ่งในจังหวัดเชียงราย จนกระทัง่ สมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดเสด็ ้ จมา และทรงเล็งเห็ นถึงความสำคัญของป่าตนน ้ ้ำ แหงนี ่ โครงการพัฒนาดอยตุงใน ่ ้จงึ ทรงริเริม ปี 2531และพัฒนาเป็ นมูลนิธแ ิ มฟ ่ ้ าหลวงใน พระราชูปถัมภของสมเด็ จพระศรีนครินทราบ ์ รมราชชนนี มูลนิธแ ิ มฟ ่ ้ าหลวงทำงานดาน ้ พัฒนาเพือ ่ สาธารณกุศลเป็ นหลัก โดยมีเป้า หมายเพือ ่ ยกระดับคุณภาพชีวต ิ ของชนกลุม ่ น้อยและชาวไทยภูเขาบนดอยตุงให้มีความ เป็ นอยูดี ึ้ มีศักดิศรี ์ ในการดำรงชีวต ิ คน ่ ขน กับป่าสามารถอยูร่ วมกั นไดอี ่ ้ กทัง้ ทำงานดาน ้ การอนุ รก ั ษสื์ บสานศิ ลปะวัฒนธรรมประเพณี ของชาวไทยภูเขาและชาวไทยภาคเหนือ ให้คงอยูตลอดไป ่ ภายหลังทีส ่ มเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนีสวรรคตพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยูหั ่ วฯ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับ มูลนิธแ ิ มฟ ปถัมภ ์ ่ ้ าหลวงไวในพระบรมราชู ้ และทรงโปรดฯให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็ นองคประธาน ์ และดูแลการดำเนินงาน ให้เป็ นไปตามพระ ราชณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรม ราชชนนีสืบตอมา จนปัจจุบน ั ่

พระตำหนักดอยตุง

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรง เรียกพระตำหนักนี้วา่ “บานที ด ่ อยตุง” วัตถุ ้ ประสงคแรกทั ง้ รัฐบาล ขาราชบริ พารตัง้ ใจ ้ ์ ให้เป็ นทีป ่ ระทับแปรพระราชฐานแทนทีจ ่ ะ เสด็จไปประทับ ณ เมืองโลซานนประเทศ ์ สวิสเซอรแลนด แต สำหรั บ พระองค ท ว ่ ่ ้ ์ ์ ์ านแล หากวาไม มี โ ครงการพั ฒ นาดอยตุ ง ฯไม มี ง าน ่ ่ ่ ถวายให้ทรง ไมเสด็ จ มาประทั บ อยู ที น ่ ่ ่ ี่ ใน ตอนแรก กรมป่าไม้ ตองการน ้ ้ อมเกลาฯ ้ ถวายพืน ้ ทีท ่ จ ี่ ะสรางพระตำหนั กแตสมเด็ จ ้ ่ พระศรีนครินทราบรมราชชน นีไมทรงรั บ ่ เนื่องจากเป็ นเขตป่าสงวนไมต ่ องพระราชประ ้ สงคที จ ่ ะมี อ ภิ ส ิ ท ธิ เ ์ หนื อ ประชาชนคนไทยทั ว่ ์ ไป

พระตำหนักดอยตุง

สรางจากพระราชทรั พยส ้ ้ ์ ่ วนพระองค ์ ดาน นอกกอสร างด วยคอนกรี ตตกแตงด กไม้ ่ ้ ้ ่ วยปี ้ ซึง่ เป็ นไมสั ้ กขนาดเล็กทีไ่ ดจากการทอนไม ้ ้ ทีไ่ มได ขนาดในสวนป าขององค การอุ ต สาห ่ ้ ่ ์ กรรมป่าไม้ เพือ ่ ให้ไมสั ก ที เ ่ หลื อ เจริญเติบ ้ โตแข็งแรง ไดใช ภาย ้ ้ประโยชนต ่ ์ อไป ในพระตำหนักบุผนังดวยไม สนจากลั งไมที ้ ้ ้ ่ ใส่เครือ ่ งมือและอุปกรณขนาดใหญ นำเข า้ ่ ์ มาจากตางประเทศ ส่วนพืน ้ เป็ นไมสั ่ ้ กทอง ทีอ ่ งคการอุ ตสาหกรรมป่าไมน ้ ้ อมเกลาฯ ้ ์ ถวาย การสรางพระตำหนั ก จึ ง เป็ นตั ว ้ อยางของการรู จั ่ ้ กใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อยางรู ้ บนแยกเป็ น 4 ่ คุ ้ ณคาตั ่ วอาคารชัน ส่วน ส่วนทีป ่ ระทับของสมเด็จพระศรีนคริน ทราบรมราชชนนี ส่วนทองพระโรงและ ้ ห้องประกอบพระกระยาหาร ส่วนทีพ ่ ก ั ของ ทานผู ่ ้หญิงทัศนาวลัย ศรสงคราม พระ ธิดาในสมเด็จพระพีน ่ างเธอกรมหลวงนราธิ วาสราชนครินทร ์ และส่วนทีป ่ ระทับของ สมเด็จพระพีน ่ างเธอ กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร ์ การตกแตงภายในเป็ นไป ่ อยางเรี ยบงาย สงางาม เน้นประโยชน์ ่ ่ ่ ใช้สอยอยางพอดี สะทอนลั กษณะอุปนิสัย ่ ้ ของ เจ้าของบานได เป็ ้ ้ นอยางดี ่


10

ลักษณะเดนของพระตำหนั ก ่

คือ เพดานทองพระโรง ทีแ ่ กะสลักเป็ นกลุมดาวต างๆที ส ่ มเด็จพระศรีนครินทราบรมราช ้ ่ ่ ชนนีทรงเลือก และตรงกลางสลักเป็ นกลุมดาวในสุ รย ิ ะจักรวาลเรียงตามองศาในวันที่ 21 ่ ตุลาคม 2443 ซึง่ เป็ นวันพระราชสมภพ และฝังดวงไฟให้กำลังแสงตามขนาดทีไ่ ดสั ้ ด ส่วนตามจริงโดยการคำนวณ และออกแบบโดยสมาคมดาราศาสตรแห จ ่ ์ งประเทศไทยสมเด็ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ไดเสด็ ่ ระตำหนักดอยตุงเป็ นครัง้ แรกใน ้ จฯ มาประทับทีพ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2531 10 เดือนจากวันทีเ่ ริม ่ กอสร างและพระตำหนั กยังไมเสร็ ่ ้ ่ จ สมบูรณดี ่ ระตำหนักดอยตุงอีก ์ หลังจากนั้นพระองคเสด็ ์ จฯ มาประทับทรงงานทีพ 5 ครัง้ แตละครั ง้ เป็ นเวลาหลายเดือน ่


วัดพระธาตุดอยกองมู

11

วัดพระธาตุดอยกองมู

ตัง้ อยูบนยอดดอยกองมู ทางทิศตะวันตก ่ ของตัวเมืองแมฮ ่ ่ องสอนเดินมีทางโดยแยก จากทางหลวงสาย 108 ตรงบริเวณ อนุ สาวรียพญาสิ งหนาทราชาขึน ้ ไปทางซ้าย ์ มือเป็ นทางลาดยางขึน ้ ภูเขาไปอีกประมาณ 1.5 กิโลเมตร ก็จะถึงบริเวณวัด วัด นี้ เดิมมีชอ ื่ เรียกวา่ วัดปลายดอย เป็ นปูชนี ยสถานคูบ เมื ่ ำคัญ ประกอบดวย ่ านคู ้ ่ องทีส ้ พระธาตุเจดียที ส ่ วยงาม 2 องค พระเจดี ์ ์ ยองค ใหญ สร างโดย “จองต องสู ” ่ ่ ้ ่ ่ เมือ ์ ์ พ.ศ. 2403 เป็ นทีบ ่ รรจุพระธาตุของพระ โมคคัลลานะเถระ ซึง่ นำมาจากสหภาพ พมา่ ส่วนพระธาตุดองคเล็ อ ่ พ.ศ. ้ ์ กสรางเมื 2417 โดยพญาสิ งหนาทราชา เจ้าเมือง แมฮ ่ ่ องสอนคนแรกบริเวณวัดพระธาตุดอย กองมูนี้สามารถมองเห็ นภูมป ิ ระเทศและ สภาพตัวเมืองแมฮ ดเจน ่ ่ องสอน ไดอย ้ างชั ่ และสวยงามมาก ส่วนอีกทางดานหนึ ่งซึง่ ้ เป็ นทิศตะวันตก หากนักทองเที ย ่ วมาใน ่ ช่วงตะวันตกดิน จะมองเห็ นพระอาทิตย ์ ตกดิน


แม่นำ้ปาย แมน ่ ้ ำปาย เป็ นแมน ่ ้ ำทีใ่ หญและ ่ ยาวทีส ่ ุดของจังหวัดแมฮ องสอน เกิ ด ่ ่ จากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดน ลาวในเขตอำเภอปาย แลวไหลลงมา ้ ทางทิศใต้ ผานอำเภอแม ฮ ่ ่ ่ องสอนไป ประจบกับแมน ่ ้ ำสาละวิน(แมน ่ ้ ำคง) ใน เขตรัฐคะยา ประเทศพมา่ มีควายาว 180 กิโลเมตร กวางประมาณ 30 ้ เมตรและลึกประมาณ 7 เมตรทองน ้ ้ำ มีลก ั ษณะเป็ นกรวดทรายและในฤดูแลง้ น้ำลึกประมาณ 1 เมตร

12


พระธาตุแช่แห้ง พระธาตุแช่แห้ง พระอาราม หลวง วัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ 3 บานหนองเต า่ ตำบลมวงตี ด ๊ ้ ่ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิม เป็ นวัดราษฎร ์ ปัจจุบน ั เป็ นพระ อารามหลวง ประดิษฐานอยู่ ณ อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน อยูห ่ าง ่ จากตัวเมืองออกไปประมาณ 3 กิโลเมตร องคพระธาตุ ตง้ั อยูบนเ ่ ์ นินเขาลูกเตีย ้ ๆ เป็ นสี ทองสุกปลัง่ สามารถมองเห็ นไดแต ่องจาก ้ ไกลเนื ่ สูงถึง 2 เส้น เป็ นอนุ สรณของคว ์ ามรักและความสั มพันธ ์ ระหวางเมื อ ่ งน่านกับเมืองสุโขทัยในอดีต

13


14

พระธาตุลำปางหลวง แหวนเงินทองเป็ นเครือ ่ งบูชา แลวแต ง่ ้ ตามตำนานกลาวว าในสมั ยพุทธกาล ยนตผั น ่ ่ ้ ์ ด(ยนตหมุ ์ น) รักษาไวและถมดิ พระพุทธเจ้าพรอมด วยพระเถระสามองค ให้เรียบเสมอกัน แลวก ้ ้ ์ ้ อเป็ ่ นพระเจดีย ์ ไดเสด็ องตาง ๆ สูงเจ็ดศอกเหนืออุโมงคนั ้ จจาริกไปตามบานเมื ้ ่ ่ ์ ้นในสมัยตอ จนถึงบานลั ม ภะการี ว น ั หรื อ บ านลำ มาก็ ไ ด มี ก ษั ต ริ ย เจ าผู ครองนครลำปาง ้ ้ ้ ์ ้ ้ ปางหลวงในปัจจุบน ั พระพุทธเจ้าได้ อีกหลายพระองคมาก อสร างและบู รณะ ่ ้ ์ ประทับเหนือดอยมอนน ซ่อมแซม จนกระทัง่ เป็ นวัดทีม ่ ค ี วาม ่ ้ อย มีชาวลัวะ คนหนึ่งชือ ่ ลัวะอายกอน เกิ ด ความ งามอยางที เ่ ป็ นอยูในปั จจุบน ั ้ ่ ่ เลือ ่ มใส ไดนำน ้ ้ ำผึง้ บรรจุกระบอกไม้ ป้างมะพราว และมะตูมมาถวายพระ ้ พุทธเจ้า พระพุทธองคได ้ นน้ำผึง้ แลว ้ ์ ฉั ทิง้ กระบอกไมป างไปทางทิ ศ เหนื อ แล ว ้ ้ ้ ทรงพยากรณว์ า่ สถานทีแ ่ หงนี ้ ต อไป ่ ่ จะมีชอ ื่ วา่ ลัมพกัปปะนครแลวได ทรง ้ ้ ลูบพระเศี ยรไดพระเกศามาหนึ ่งเส้นมอบ ้ ให้แกลั ่ วะอายกอนผู ้ ้นั้นลัวะอายกอนได ้ ้ นำพระเกศานั้น บรรจุในผอบทองคำ และใส่ลงในอุโมงคพร บถวายแกว ้ ้ ์ อมกั


15 ในทางประวัตศ ิ าสตรนครลำปางวั ดพระธาตุ ์ ลำปางหลวงมีประวัตวิ า่ เมือ ่ ปี พ.ศ.๒๒๗๕ นครลำปางวางจากผู ่ ้ครองนคร และเกิดความ วุนวายขึ น ้ สมัยนั้นพมาเรื ่ ่ องอำนาจไดแผ ้ อิ ่ ท ธิพลปกครองอาณาจักรลานนาไว ได ้ ้ ทั ้ ง้ หมด พมาได ยึ น โดยแตง่ ่ ้ ดครองนครเชียงใหมลำพู ่ ตัง้ เจ้าผู้ครองนครอยูภายใต การปกครองของ ่ ้ กษัตริยพม ้ ้าผู้ครองนครลำ ์ า่ ทาวมหายศเจ พูนไดยกกำลั งมายึดนครลำปาง โดยไดมาตั ง้ ้ ้ คายอยู ภายในวั ดพระธาตุลำปางหลวงครัง้ นั้น ่ ่ หนานทิพยช จจุบน ั อย ้ ์ ้างชาวบานปงยางคก(ปั ู่อำเภอห้างฉัตร) วีรบุรุษของชาวลำปางได้ รวบรวมพลทำการตอสู ่ ้ ทัพเจ้ามหายศโดยลอบ เขามาในวั ดและใช้ปื นยิงทาวมหายศตายแล ว ้ ้ ้ ตีทพ ั ลำพูนแตกพายไป ปั จ จุ บ น ั ยั ง ปรากฏ ่ รอยลูกปื นอยูบนรั ว้ ทองเหลืองทีล ่ อมองค พระ ่ ้ ์ ธาตุเจดีย ์ ตอมาหนานทิ พ ย ช างได รั บ สถาป ่ ้ ์ ้ นาขึน ้ เป็ นพระยาสุลวะลือไชยสงคราม เจ้าผู้ ครองนครลำปาง และเป็ นตนตระกู ล ้ ณ ลำปาง เชือ ้ เจ็ดตน ณเชียงใหม่

“กูพระเจ านหลั ง” ่ ้าลานทองด ้ ้

“กูพระเจ านหน ่ ้าลานทองด ้ ้ ้ า”

กูพระเจ (ศาสตราจารย ์ สั นติ เล็กสุขม ุ เรียกวา่ เจดียทรงปราสาท) ่ ้าลานทอง ้ ์ ตัง้ อยูบริ เ วณท ายวิ ห ารหลวง ภายในประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป คื อ พระเจ าล านทองซึ ง่ หลอ ่ ้ ้ ้ ่ ขึน ้ เมือ ่ พ.ศ.2019 กูนี ้ ค งได รั บ การบู ร ณะครั ง ้ ใหญ ใน พ.ศ.2106 หลั ง จากที เ ่ มื อ งเชี ย ่ ้ ่ งใหมตกอยู ใต า่ ส่วนบนของกูเป็ งคาลาดกับหลัง ่ ่ ปกครองของพม ้ ่ นแบบผสมระหวางหลั ่ คาลดชัน ้ องคประกอบต างๆ รวมทัง้ ลวดลายปั้นประดับมีอยูอย แสดงให้เห็ ่ ่ างมากมาย ่ ์ นถึงแบบแผนของงานประดับในช่วงเวลานั้นดวยออ ้


16

พระธาตุช่อแฮ

พระธาตุช่อแฮ พระธาตุช่อแฮเป็ น

เจดียพุ ่ มยอมุ ่ มไมสิ ้ บสอง ์ กามรูปแปดเหลีย ศิ ลปะแบบเชียงแสน บุดวยทองดอกบวบ ้ สูง 33 เมตรฐานสี่ เหลีย ่ มกวางด านละ ้ ้ 11 เมตรลักษณะองคพระธาตุ ต ง ้ ั อยู บน ่ ์ ฐาน สี่ เหลีย ่ ม1 ชัน ้ ถัดขึน ้ ไปเป็ นฐาน หน้าแปดเหลีย ่ ม 3ชัน ้ รองรับถัดไปเป็ น ฐานบัวควำและชุ ดทองไม แปดเหลี ย ่ ม ่ ้ ้ ซ้อนลดชัน ้ กันขึน ้ ไป 7 ชัน ้ จากนั้นเป็ น บัวระฆัง 1ชัน ้ และหน้ากระดานหนึ่งชัน ้ ถัดขึน ้ ไปเป็ นบัลลังคย ่ มสิ บสองส่วน ์ อมุ ยอดฉัตร ประดับตกแตงด อ ่ งบน ่ วยเครื ้ แบบลานนา หุ้มดวยทองจั งโกตลอดทั ง้ ้ ้ ้ องคมี 4 ทิศ ์ รว้ั เหล็กรอบองคพระธาตุ ์ มีประตูเขาออก 4 ประตู แตละประตู ้ ่ ไดสร างซุ มปราสาทแบบล านนาไว อย ้ ้ ้ ้ ้ าง ่ สวยงามลงตัวภายในองคพระธาตุ ช อแฮ ่ ์ ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรม สารีรก ิ ธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า เอาไว้ สำหรับชือ ่ พระธาตุช่อแฮนั้นบาง ้ วาได มาจากชื อ ่ ผ าแพรชั น ้ ดี ซ ง ่ ึ ทอมาจาก ่ ้ ้ สิ บสองปันนาจากประเทศจีน แลวชาว ้ บานนำมาผู ก บู ช าพระธาตุ บ างก็ วามา ้ ้ ่ จากผ้าแพรทีข ่ ุนลัวะอายก ้ ๊ อมนำมาถวาย จึงตัง้ ชือ ่ องคพระธาตุ ตามชือ ่ ของผ้าแพร ์ ทีน ่ ำมาพันถวาย

ตำนานพระธาตุช่อแฮ

  ตามตำนานกลาวว า่ พระมหารา ่ ชาลิไทพระราชทานพระบรมสารีรก ิ ธาตุ แก่ ขุนลัวะอายก อมให ้ ้ ้นำมาบรรจุไวใน ้ ฐานเจดีย ์ เมือ ่ ขุนลัวะอายก อมมาถึ ง บริ ้ ้ เวณดอยโกสิ ยธชัคคะเห็ นวาทำเลดี จงึ ่ สรางเจดี ยขึ ้ และนำผอบพระบรมสารี ้ ์ น ริกธาตุบรรจุบรรจุไวในสิ งหทองคำสร าง ้ ้ ์ แทนที ่ ง้ั ผอบดวยเงิ นและทอง แลวตั ่ ต ้ ้ ง้ สิ งหทองคำไว โดยโบกปู นทับอีกชัน ้ หนึ่ง ้ ์ หลังจากนั้นก็จด ั งานบำเพ็ญกุศลเฉลิม ฉลอง ๗ วัน ๗ คืน ภายหลังเมือง แพรถู ่ กรวมเขากั ้ บอาณาจักรลานนาไทย ้ กษัตริยล ทรงไดทะนุ บำรุงพระ ้ ้ ์ านนาก็ ธาตุช่อแฮตามลำดับ  จนกระทัง่ ราช วงศ์นี้หมดอำนาจลง พระธาตุช่อแฮก็ ทรุดโทรมเป็ นอันมากจนลวงมาถึ ง พ.ศ. ่ ๒๔๖๗ พระครูบาศรีวช ิ ย ั (หรือตุ๊เจ้า วัดบานปาง จังหวัดลำพูน) ไดเป็ ้ ้ นประ ธานบูรณะปฏิสังขรณพระธาตุ รวมกั บ ่ ์ คณะสงฆจั พระมหาเมธัง ่ ์ งหวัดแพรและมี กร (พรหม พรหมเทโว) อดีตเจ้า คณะจังหวัดแพร่ เป็ นประธานฝ่ายสงฆ ์ ในการบูรณปฏิสังขรณ ์ จนทำให้พระ ธาตุช่อแฮกลับมามีความงดงาม และเป็ นแหลงเชิ ่ ดหน้าชูตาของจังหวัดแพร่ ในวันมาฆบูชา ปี 2554 ทีผ ่ านมา ่ มีประชาชนจำนวนมากทัง้ ทีเ่ กิดปี ขาล และไมได ยนเทียน ่ เกิ ้ ดปี ขาล มารวมเวี ่ รอบองคพระธาตุ ช่อแฮอยางต อเนื ่ ่ ่อง ์ ตลอดทัง้ วัน


17

บันไดขึน ้ สั กการะพระธาตุช่อแฮ เมือ ่ เดินทางมาถึงวัดพระธาตุช่อแฮทันที ทีห ่ าทีจ ่ อดรถไดเราก็ เดินมุงหน ้ สู่อง ้ ่ ้ าขึน คพระธาตุ เพือ ่ สั กการะพระธาตุช่อแฮ ์ ทันที ทางเดินขึน ้ พระธาตุช่อแฮเป็ น บันไดมีพญานาคเลือ ้ ยตลอดแนว จาก จุดเริม ่ ตนมองเห็ นซุ้มประตูอยูด ้ ่ านบน ้ ไกลๆ รอบๆ บริเวณนี้มรี านค ้ ้ามาก มายให้บริการสิ นค้า อาหารเครือ ่ งดืม ่ ของทีร่ ะลึก เป็ นตน ้

พระประธานในพระอุโบสถวัดพระธาตุช่อ แฮ มีพระอัครสาวกเบือ ้ งซ้ายและเบือ ้ ง ขวาดานหน ษฐาน ้ ้ าองคพระประธานประดิ ์ พระพุทธรูปอีกหลายองค ์ ภาพจิตรกรรม ดานหลั งขององคพระพุ ทธรูปเป็ นภาพพระ ้ ์ พุทธเจ้าทรงโปรดปัญจวัคคียทั ์ ง้ ๕ เสา ทุกตนประดั บดวยกระจกสี ลวดลายงดงาม ้ ้

ซุ้มประตูโขงเป็ นซุ้มประตูกออิ ่ ฐถือ ปูน จำหลักลวดลายงดงามตามแบบศิ ล ปะลานนา กอสร างเหมื อนกันทุกซุ้ม ตัง้ ้ ่ ้ อยูระหว างระเบี ยงคตทีล ่ อมรอบองค พระ ่ ่ ้ ์ ธาตุช่อแฮและพระอุโบสถซุ้มประตูแตละซุ ่ ้ม มีชอ ื่ ของซุ้ม

ยอดพระธาตุช่อแฮยอดพระธาตุช่อแฮ เฉพ าะในครัง้ นี่ทเี่ ราไดมี ้ บุญเห็ นยอดพระธาตุช่อ แฮอยางใกล ชิ ่ ้ ดเนื่องจากเป็ นวันบูรณะยอด พระธาตุช่อแฮ โดยมีการนำลงมาหุ้มทองค ำเพิม ่ เติม พุทธศาสนิกชนหลายคนไดมี ้ โอ กาสทำบุญสมทบทุนหุ้มทองคำในครัง้ นี้ พ ระธาตุช่อแฮนี้หลังจากทีไ่ ดรั ้ บการบูรณะใน ครัง้ นี้จะยกลงมาบูรณะอีกคงตองรอประมา ้ ณ 400 กวาปี ่


18

วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร


วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหารเป็ นพระอา รามหลวงชัน ้ เอกชนิดวรมหาวิหาร ตัง้ อยูใจ ่ กลางเมืองลำพูน มีเนื้อทีท ่ ง้ั หมดประมาณ27 ไร่ 3 งาน 88 ตารางวาสรางขึ น ้ ในพุทธ ้ ศตวรรษที่ ๑๗ในรัชสมัยของพญาอาทิตย ราช กษัตริยแห ่ ์ งราชวงศ ์จามเทวีวงศ์ โดยที่ แหงนี ่ ้ เคยเป็ นพระราชฐานของพระองค ์ ซึง่ พระราชทานอุทศ ิ ถวายให้เป็ นวัดพระ ธาตุฯ เพือ ่ เป็ นพุทธบูชาหลังจากทีพ ่ ระบรมสารีรก ิ ธาตุไดปรากฏ ให้พระองคได ้ ้ ์ ทอดพระเนตร ในบริเวณดัง กลาว มวลสารผงจากองค พระ ่ ์ บรมธาตุหริภุญชัยใช้ทำพระสมเด็จจิตรลดา พระบรมธาตุหริภุญชัยเป็ นโบราณสถานอันสำ คัญของนครหริภุญชัยที่ พระเจ้าอาทิตยราช เป็ นผู้สถาปนาขึน ้ ในราว พุทธศตวรรษที1 ่ 7 เพือ ่ ประดิษฐานพระบรมสารีรก ิ ธาตุ อันมีธาตุ กระหมอม ธาตุกระดูกอก ธาตกระดูกนิ้วมือ ่ และธาตุยอยอี กเต็มบาตรหนึ่งตามพุทธทำนาย ่ ลักษณะทางสถาปัตยกรรมขององคพระธาตุ ์ หริภุญชัย ตามทีป ่ รากฏในหนังสื อตำนาน พระธาตุหริภุญชัย กลาวว า่ มีลก ั ษณะเป็ น ่ สถูปสี่ เหลีย ่ มทรงปราสาท ทีม ่ ซ ี ุ้มทวาร เขา้ - ออกทะลุกน ั ไดทั ้ ง้ สี่ ดาน ้

19

มีปราสาทสี่ เหลีย ่ มอยูตรงมุ มละองคก ่ ่ วยศิ ้ ์ อด ลาแลงซึง่ เป็ นวัตถุดบ ิ ทีม ่ ม ี ากอยูในเมื อ งนี ้ ่ ภายในเป็ นแทนสำหรั บประดิษฐาน พระโกศ ่ ทีบ ่ รรจุพระบรมสารีรก ิ ธาตุกษัตริยแห ่ ์ งราช วงศ์จามเทวีวงศ์ โดยทีแ ่ หงนี ่ ้เคยเป็ นพระ ราชฐานของพระองค ์ ซึง่ พระราชทานอุทศ ิ ถวายให้เป็ นวัดพระ ธาตุฯ เพือ ่ เป็ นพุทธบูช าหลังจากทีพ ่ ระบรมสารีรก ิ ธาตุไดปรากฏ ้ ให้พระองคได เวณดัง ้ ์ ทอดพระเนตรในบริ กลาว มวลสารผงจากองคพระบรมธาตุ หริภุ ่ ์ ญชัยใช้ทำพระสมเด็จจิตรลดาพระบรม ธาตุ หริภุญชัย เป็ นโบราณสถานอันสำคัญของ นครหริภุญชัยที่ พระเจ้าอาทิตยราช เป็ นผู้ สถาปนาขึน ้ ในราวพุทธศตวรรษที1 ่ 7เพือ ่ ประ ดิษฐานพระบรมสารีรก ิ ธาตุ อันมีธาตุกระ หมอมธาตุ กระดูกอก ธาตุกระดูกนิ้วมือ และ ่ ธาตุยอยอี กเต็มบาตรหนึ่งตามพุทธทำนายลัก ่ ษณะทางสถาปัตยกรรมขององคพระธาตุ หริ ์ ภุญชัย ตามทีป ่ รากฏในหนังสื อตำนานพระ ธาตุหริภุญชัย กลาวว ามี ั ษณะเป็ นสถูปสี่ ่ ่ ลก เหลีย ่ มทรงปราสาท ทีม ่ ซ ี ุ้มทวาร เขา-ออก ้ ทะลุกน ั ไดทั ง ้ สี ่ ด าน มี ป ราสาทสี ่ เ หลี ย ่ มอยู ้ ้ ่ ตรงมุมละองคก อด วยศิ ล าแลงซึ ง ่ เป็ นวั ต ถุ ด บ ิ ์ ่ ้ ทีม ่ ม ี ากอยูในเมื องนี้ ภายในเป็ นแทนสำหรั บ ่ ่ ประดิษฐานพระโกศทีบ ่ รรจุพระบรมสารีรก ิ ธาตุ


20

กว๊านพะเยา


21

นักทองเที ย ่ วสามารถนั่งเรือพายไปนมัส ่ การหลวงพอศิ ่ ลากลางกว๊านพะเยา คาบริ ่ การเพียงคนละ 20 บาท มีคนพายลำละ 2 คนและมีชูชพ ี ให้นักทองเที ย ่ วใส่เพือ ่ ่ ความปลอดภัย ใช้เวลาเดินทางไปกลับ ประมาณ 20 นาที หลวงพอศิ ่ ลา เป็ นพร ะ พุ ท ธ รู ป หิ น ทร า ยปา ง ม า รวิ ช ั ย อายุกวา่ 500 ปี ค้นพบเมือ ่ ปี 2526 ในบริ เ วณวัด ติ โ ลกอารามที่ จ มอยู่ ใต้ น้ ำ ชาวบ้ านจึ ง ได้ อัญ เชิ ญ มาประดิ ษ ฐานที่ วัดศรีอโุ มงคคำ จนกระทัง่ ปี 2550 ์ จึ ง ได้ อัญ เชิ ญ หลวงพ่ อศิ ลากลับ ไปประ ดิษ ฐานบริเ วณที่เ ป็ นที่ต ้งั ของวัด ติโ ลกอา รามกลางกว๊ านพะเยาเพือ ่ ให้ นัก ท่องเทีย ่ ว ไดนั และเป็ นการส่ง ้ ่งเรือไปสั กการะบูชา เสริม การท่องเทีย ่ วทางน้ ำของเมือ งพะเยา

กว๊านพะเยาอยูในเขตอำเภอเมื องพะเยา ่ จังหวัดพะเยา เป็ นทะเลสาบน้ำจืดใหญเป็ ่ น อันดับ 1 ในภาคเหนือ และ อันดับ 4 ของประเทศไทย (รองจาก หนองหาน, บึงบอระเพ็ด และบึงละหาน) [1] คำวา่ “กว๊าน” ตามภาษาพืน ้ เมืองหมายถึง “บึง” เป็ นแหลงน อง ่ ้ ำธรรมชาติอยูใจกลางเมื ่ พะเยา มีทวิ เขาเป็ นฉากหลังเกิดจากน้ำที่ ไหลมาจากห้วยตางๆ 18 สายมีปริมาณ ่ น้ำเฉลีย ่ ปี ละ 29.40 ลานลู กบาศกเมตร ้ ์ มีพน ั ธปลาน ำจื ด กว า 48 ชนิ ด มี เ นื้อที่ ้ ่ ์ 12,831 ไร่ เป็ นแหลงเพาะพั นธุปลาต างๆ ่ ่ ์ ทัศนียภาพโดยรอบกว๊านพะเยา มีส่วน ทำให้เป็ นสถานทีท ่ องเที ย ่ วตามธรรมชาติ ่ ทีส ่ วยงามประทับใจผู้พบเห็ น จนอาจจะก ลาวได ว ่ ว๊านพ ่ ้ าหั ่ วใจของเมืองพะเยาอยูที ่ ก ะเยานี่เองริมกว๊านพะเยาเป็ นรานอาหารแล ้ ะ สวนสาธารณะให้ประชาชนพักผอนหย อน ่ ่ ใจ กว๊านพะเยาในอดีตแตเดิ ม เคยเป็ นที ่ ่ ราบลุมแม น ่ ่ ้ ำมีสายน้ำอิงไหลพาดผานคด ่ เคีย ้ วทอดเป็ นแนวยาวไปตลอดจากทิศ เหนือจรดขอบกว๊านฯ ทางทิศตะวันออก เฉี ยงใตประกอบกั บมีหนองน้ำน้อยใหญห ้ ่ ลายแหงและร องน ำหลายสายที ไ ่ หลลงมาจ ่ ่ ้ ากขุนเขาดอยหลวงแลวเชื ่ มติดตอถึ ้ อ ่ งกัน ทำให้พืน ้ ทีร่ าบลุมแม น ่ ่ ้ ำแหงนี ่ ้จงึ มีความอุด มสมบูรณยิ ู ามาตั ง้ ถิน ่ ฐาน ้ ์ ง่ นักและมีผ้คนเข อาศั ยอยูเป็ ่ นชุมชนนานนับตัง้ แตโบราณ ่


22

อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ภู ส อ ย ด า ว อุทยานแหงชาติ ภส ู อยดาว มีพน ื้ ทีค ่ รอบคลุมอยูในท องที ป ่ ่ าสงวนแหงชาติ ป่าน้ำปาด ่ ่ ้ ่ ทองที ต ่ ำบลมวงเจ็ ดตน อำเภอบานโคกตำบลห ้ ่ ้ ตำบลนาขุม ตำบลบานโคก ้ ้ ้วยมุน ่ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ ์ ตำบลบอภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุ โลก เป็ นพืน ้ ทีท ่ ม ี่ ส ี ภาพป่าค่ ่ อนขางสมบู รณปกคลุ มไปดวยป ี่ วยงาม เป็ นแหลงต ้ ้ ่ าธรรมชาติทส ่ นน ้ ้ ำลำธาร ยอดสูงสุดของภู ์ สอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเล 2,102 เมตร ซึง่ สูงเป็ นอันดับ 4 ของประเทศไทย อุทยานแห่ งนี้มจ ี ุดเดนที ่ ่ าสนใจและเป็ นทีด ่ งึ ดูดใจของนักทองเที ย ่ ว ไดแก ่ น ่ ้ ่ น้ำตกภูสอยดาว เป็ นน้ำตก 5 ชัน ้ และการผจญภัยขึน ้ สู่ลานสนสามใบอันสวยงาม มีเนื้อทีก ่ วางประมาณ 1,000 ไร่ ้ มีความสวยงามมาก มีถนนลาดยาง เขาถึ ้ ทีท ่ ำให้สะดวกสบายในการเดินทางพักผอนห ้ งพืน ่ ยอนใจ อุทยานแหงชาติ ภส ู อยดาวมีเนื้อที่ 125,110 ไร่ หรือ 200.18 ตารางกิโลเมตร ่ ่


อุทยานแหงชาติ ่ ภสู อยดาว

แตเดิ ่ มเป็ นวนอุทยา นภูสอยดาวได้สำรวจจัดตัง้ เป็ นวนอุทยานภูสอย ดาว โดยสำนักงานป่าไมเขตพิ ษณุ โลก เมือ ่ วันที่ ้ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 มีพน ื้ ทีเ่ พียง 20,000 ไร่ จนกระทัง่ ปี งบประมาณ พ.ศ. 25 35กรมป่าไม้ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงาน ป่าไมเขตพิ ษณุ โลกทำการสำรวจพืน ้ ที่ เพิม ่ เติม ้ เพือ ่ ผนวกเข้ากับพืน ้ ทีเ่ ดิมของวนอุทยานภูสอยด าว ผลการสำรวจพืน ้ ทีเ่ พิม ่ เติมในเขตป่าสงวนแ หงชาติ ป่าน้ำปาด ทองที อ ่ ำเภอน้ำปาด จังหวัดอุ ่ ้ ตรดิตถและในเขตป ่ าไม้ถาวรตามป่าภูสอยดาวท้ ์ องทีอ ่ ำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถป ์ ่ าภูสอยดาว ท้ องที่ อ ำเภอชาติ ต ระการจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก ตามมติคณะรัฐมนตรีไดเนื 48,962.5 ้ ้อทีร่ วม ไร่ หรือ 78.34 ตารางกิโลเมตร ตอมาในเดื อนสิ งหาคม พ.ศ. 2536 สำนัก ่ งานป่ าไม้ เขตพิ ษ ณุ โลกได้ ขอจั ด ตั้ง วนอุ ท ย านภู ส อยดาวเป็ นอุ ท ยานแห่ งชาติภู ส อยดาว ไดรายงานให า่ พืน ้ ทีว่ นอุทย ้ ้กรมป่าไมทราบว ้ านภูสอยดาวเป็ นพืน ้ ทีท ่ ม ี่ ส ี ภาพป่าคอนข ่ ้างสมบู รณ ์ จึงเห็ นสมควรทีจ ่ ะรักษาพืน ้ ทีป ่ ่ าแหงนี ่ ้ไวเป็ ้ นพืน ้ ทีป ่ ่ าอนุ รก ั ษ์ และพืน ้ ทีใ่ กลเคี ้ ยงยังมีสภาพ ป่าธรรมชาติทส ี่ มบูรณ ์ สามารถผนวกเป็ นเขตอุ ทยานแหงชาติ ไดอี ่ ้ กเป็ นจำนวนมาก โดยกำหน ดให้เป็ นอุทยานแหงชาติ ภส ู อยดาว จนกระทัง่ ปี ่ 2551 ไดมี ้ พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็ นอุท ยานแหงชาติ ซึง่ ประกาศในราชกิจจานุ เบกษา ่ เลม 125 ตอนที่ 71 ก ลงวันที่ 28 ่ พฤษภาคม พ.ศ. 2551

23


9จังหวัดภาคเหนือ  

m531171124

9จังหวัดภาคเหนือ  

m531171124

Advertisement