Page 1

9จังหวัด ภาคเหนือ


สารบัญ จังหวัดเชียงราย...............3

จังหวัดเชียงใหม..............7 ่ จังหวัดพะเยา..................11 จังหวัดแพร....................15 ่ จังหวัดน่าน....................19 จังหวัดอุตรดิตถ..............23 ์ จังหวัดลำพูน..................27 จังหวัดลำปาง.................31 จังหวัดแมฮ ่ ่ องสอน..........35


จังหวัดเชียงราย


4

ประวัติจงั หวัดเชียงราย เชี ย งราย เป็ นชื่ อ จัง หวัด ที่ อยู่ ทางตอนเหนื อ ที่สุ ด ของประ เทศไทยตั้ง ศาลากลางที่ต ำบลเ วีย งอำเภอเมือ งเชีย งรายอาณา เขตทิศ เหนื อ จรดแคว้ นเชีย งตุ ง ประเทศพมา่ โดยมีทางหลวงแ ผนดิ งกันส่วนทิศตะวั ่ นทะลุผานถึ ่ นออกเฉี ยงเหนื อติดตอกั ่ บแมน ่ ้ำ โขงทิศตะวันออกจดทิวเขาหลวง พระบางซึ่งปันเขตแดนไทยกับล าว และติดตอกั ่ บจังหวัดพะเยา ทิศใต้กับจังหวัดพะเยาจังหวัดลำ ปาง และเชียงใหม่ ส่วนทิศตะ วันตกกับจังหวัดเชียงใหม่ จัง หวัด เชีย งรายเป็ นเมือ งท่องเที่ย วสำคัญ เมือ งหนึ่ งของประเทศไทย และเป็ นเมือ งเศรษฐกิจสำคัญตามแผนพัฒน าเศรษฐกิจชายแดนจีนตอนใต้อินโดจีน

ตราประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด เหนือสุดในสยาม ชายแดนสามแผนดิ ่ น ถิน ่ วัฒนธรรมลานนา ้ ลำค ดอยตุง ้ าพระธาตุ ่

รูปช้างสี ขาวใตเมฆ หมายถึง ้ นิมต ิ ของความรุงเรื ่ องในอดีต เพราะพอขุ ่ นเม็งรายเคยใช้ช้างเป็ นก ำลังสำคัญในการทำศึ กปราบศั ตรูจนไ ดชั ้ ยชนะ นอกจากนี้ ช้างยังเป็ นช นวนให้พอขุ อร างเ ่ นเม็งรายมาก ้ ่ างสร ่ ้ มืองนี้ขน ึ้ อีกดวย โดยวากั ้ ่ นวา่ ช้าง ทรงของพอขุ ่ นเม็งรายหลุดหายไปจา กหลักทีผ ่ ก ู ไว้ พอขุ ่ นเม็งรายติดตาม ไปจนถึงภูมป ิ ระเทศอันบริบรู ณริ ์ มน้ำก ก จึงโปรดให้ตัง้ เมืองเชียงรายขึน ้ ณ ทีน ่ ้น ั


5

ต้นไม้ประจำจังหวัด กาสะลองคำ (โดยเป็ นไมที ่ มเด็จพร ้ ส ะนางเจ้าสิ รก ิ ต ิ ิ ์ พระบรมราชินีนาถ พร ะราชทานให้เป็ นไมประจำจั งหวัดเมือ ่ วัน ้ ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 เนื่องใ นโอกาสฉลองสิ รริ าชสมบัตค ิ รบ 50 ปี )

ดอกไม้ประจำจังหวัด


6

สถานที่ท่องเที่ยว


จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


8

ประวัตจิ งั หวัดเชียงใหม่ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ใ ห ม่ ตั้ง อยู่ทางทิศ เหนื อ ของประเทศไทย เ ส้ น รุ้ ง ที่ 1 6 อ ง ศ า เ ห นื อ และเส้นแวงที่ 99 องศาตะวันออก สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,027 ฟุต (310 เมตร) ส่วนกวางจากทิ ้ ศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนื อจรดทิศใตประมาณ 320 กิโลเมตร ้ ห่ างจากกรุ ง เทพมหานครประมาณ 7 5 0 กิ โ ล เ ม ต ร โ ด ย ท า ง ร ถ ไ ฟ และรถยนตประมาณ 720 กิโลเม ์ ตรตามแนวทางหลวงแผ่นดินสายเห นือ

ตราประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด ดอยสุเทพเป็ นศรี ประเพณีเป็ นสงา่ บุปผชาติลวนงามตา ้ นามลำค านครพิ งค ์ ้ ่

รูปช้างเผือกในเรือนแกว ้ หมายถึงความสำคัญ 2 ประการของจังหวัด ช้างเผือกคือช้า งทีเ่ จ้าผู้ครองนครเชียงใหมนำทู ลเกล้ ่ าถวายแดสมเด็ จพระพุทธเลิศหลานภ ่ ้ าลัย และไดขึ น ้ ระวางเป็ นช างเผื อกเ ้ ้ อกในรัชกาล ส่วนเรือนแกวคื ้ อดินแ ดนทีบ ่ วรพุทธศาสนารุงเรื ่ องสูงสุด


9

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ทองกวาว

ทองกวาว

วัดประจำจังหวัด

วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร


10

สถานที่ท่องเที่ยว


จังหวัดพะเยา


12

ประวัติจงั หวัดพะเยา

พะเยา เป็ นจังหวัดในภาคเหนือ ตอนบนมีประวัตค ิ วามเป็ นมาทีเ่ กาแก ยาว ่ ่ นานไมน อยไปกว าเมื อ งอื น ่ ๆในอาณาจั กร ่ ้ ่ ลานนาบริ เวณทีต ่ ง้ั ของจังหวัดพะเยาใน ้ ปัจจุบน ั อยูติ ่ ดกับกว๊านพะเยาเดิมเป็ นที่ ตัง้ ของ เมืองภูกามยาวหรือพยาว ทีก ่ อตั ้ เมือ ่ พุทธศตวรษที1 ่ 6 ่ ง้ ขึน โดยมีผ้ปกครองคื ู อพอขุ ่ นงำเมือง ภายหลังมีการเปลีย ่ นแปลงอำนาจและ ตกอยูภายใต อิ ่ ้ ทธิพลของอาณาจักร ลานนาเมื อ ่ ถึงสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร ์ ้ เมืองพะเยาอยูภายใต การปกครอง ่ ้ ของจังหวัดเชียงรายในฐานะอำเภอ พะเยาและเมือ ่ วันที2่ 8 สิ งหาคม พ.ศ 2520 อำเภอพะเยาไดยกฐานะขึ น ้ เป็ น ้ จังหวัดพะเยา นับเป็ นจังหวัดที่ 72 ของประเทศไทย

คำขวัญประจำจังหวัด กว๊านพะเยาแหลงชี ิ ่ วต ศั กดิสิ์ ทธิพ ์ ระเจ้าตนหลวง บวงสรวงพอขุ ่ นงำเมือง งามลือเลือ ่ งดอยบุษราคัม

ตราประจำจังหวัด

รูปพระเจ้าตนหลวงวัดศรีโคมคำเป็ น พระพุทธรูปปางมารวิชย ั


13

ต้นไม้ประจำจังหวัด ตนสารภี ไทย ้


14

สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว


จังหวัดแพร่


16

ประวัติจงั หวัดแพร่ จังหวัดแพรเป็ ่ นจังหวัดในภาค เหนือ อดีตเป็ นแหลงไม สั ่ ำคัญของ ่ ้ กทีส ประเทศ มีแมน อ ่ ้ ำสายสำคัญไหลผานคื ่ แมน ั ษณะภูมป ิ ระเทศเป็ นทีร่ า ่ ้ ำยม มีลก บมีเทือกเขาลอมรอบ ้ แพร่ มีพน ื้ ที่ 6,538ตารางกิโล เมตรมีแมน ลักษณะภูม ิ ่ ้ ำยมไหลผาน ่ ประเทศเป็ นภูเขาลอมรอบทั ง้ สี่ ทศ ิ มีท ี่ ้ ราบในหุบเขาอยูตอนกลางของจั งหวัด ่ เชือ ่ กันวาเป็ ่ นนครแหงวรรณกรรมอมตะ ่ ลิลต ิ พระลอทีร่ จั ู้ กกันทัว่ ไป แพรเริ ่ เป็ ่ ม นเมืองมาตัง้ แตประมาณพุ ทธศตวรรษที่ ่ 12 หลังจากตัง้ เมืองเชียงใหมเป็ ่ นราชธ านี แลว ้ ตามศิ ลาจารึกของพอขุ ่ นรามคำแ หงกลาวว า่ แพรเคยเป็ นเมืองหนึ่งใน ่ ่ อาณาจักรสุโขทัยเรียกชือ ่ วา่ เมืองแพล ในสมัยทีข ่ อมมีอำนาจในเขตลานนาไท ย ไดเปลี ่ นชือ ่ เมืองเป็ นเวียงโกศัยซึง่ แ ้ ย ปลวาผาแพร แลวมาเปลี ย ่ นเป็ นเมืองแ ่ ้ พรในสมั ยใดไมปรากฏหลั กฐาน ่ ่

คำขวัญประจำจังหวัด

มอฮ ่ ่ อม ไมสั ้ ก ถิน ่ รักพระลอ ช่อแฮศรีเมือง ลือเลือ ่ งแพะเมืองผี คนแพรนี ่ ้ใจงาม


17

ตราประจำจังหวัด

รูปพระธาตุอยูบนหลั งมา้ ่ หมายถึงพระธาตุช่อแฮอ ซึง่ เป็ ฯปูชนียสถานทีส ่ คัญของจัง หวัดใน ปัจจุบน ั

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ต้นยมหิน ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกยมหิน


18

สถานที่ท่องเที่ยว


จังหวัดน่ าน


20

ประวัติจงั หวัดน่ าน

จังหวัดน่านตัง้ อยูในภาคเหนื อตอนบน ่ ของประไทยมีประวัตค ิ วามเป็ นมาทีเ่ กาแก ่ ่ ยาวนาน มีชอ ื่ เรียกในพงศาวดารวานั ่ นทบุร ี มีพน ื้ ทีก ่ วางใหญ ้ ่ เป็ นอันดับ 13 ของ ประเทศ แตมี ่ ประชากรเบาบางเป็ นอันดับที่ 3 ของประเทศพืน ้ ทีเ่ ต็มไปดวยภู เขาสูงสลับ ้ ซับซ้อน และมีลำน้ำหลายสายเช่นลำน้ำน่าน ลำน้ำวา้ ทัง้ ยังมีประชากรหลายชาติพน ั ธุ ์ นับวาเป็ ่ นดินแดนของความหลากหลายอีก แหงหนึ ่งของประเทศ ่ พืน ้ ทีจ ่ งั หวัดน่าน มีเขตแดนดาน ้ เหนือและตะวันออกติดตอกั บ สาธารณรั ฐ ่ ประชาธิปไตยประชาชนลาวดานใต ติ ้ ้ ดกับจัง หวัดอุตรดิตถทางตะวั นตกติดกับจังหวัดพะเยา ์ และจังหวัดแพรนอกจากนี ้แลวจั ่ ้ งหวัดน่านยังมี ดานเข าออกกั บประเทศลาว ่ ้ หลายแหงด น เช่น ดานห ่ วยกั ้ ่ ้วยโกนจุ ๋ ด ผอนปรนบ านใหม ชายแดนและจุ ดผอนปรน ่ ้ ่ ่ บานห ้ ้วยสะแตง

คำขวัญประจำจังหวัด

แขงเรื ่ ง เมืองงาช้างดำ ่ อลือเลือ จิตรกรรมวัดภูมน ิ ทร ์ แดนดินส้มสี ทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง

ตราประจำจังหวัด

รูประธาตุอยูบนหลั งโคหมายถึงพระธาตุแช่ ่ แห้ง ซึง่ พญาการเมืองเจ้าผู้ครองนครไดรั ้ บพระราชทานพระบรมธาตุ 7 พระองค ์


21

ต้นไม้ประจำจังหวัด

ตนเสี ้ ้ ยวดอกขาว

ดอกเสี้ยวดอกขาว

ดอกเสี้ ยวดอกขาว


22

สถานทีท่ ่ องเทีย่ ว


จังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดอุตรดิตถ์


24

ประวัติจงั หวัอตุ รดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ ์ ตัง้ อยูทางภาคเหนื อตอนลาง ่ ่ ไดชื อ ่ ว าเมื อ ง แห งพระแท นศิ ้ ่ ่ ่ ลาอ าสนตำนานอั นลึกลับของเมืองลับแ ์ ล ดินแดนแหงลางสาดหวานหอม ่ และบานเกิ ด ของพระยาพิ ชย ั ดาบหัก ้ ขุนศึ กคูบารมี ของสมเด็จพระเจ้าตากสิ ่ นมหาราช

อุตรดิตถเป็ ่ ค ี วาม ์ นเมืองทีม สำคัญทางประวัตศ ิ าสตรมายา ์ วนาน โดยมีการค้นพบหลักฐ านการตัง้ ถิน ่ ฐานของชุมชนม าตัง้ แตสมั ตศ ิ าสตร ์ ่ ยกอนประวั ่ ในสมัยอยุธยาและสมัยธนบุรน ี ้น ั อุตรดิตถมี ์ เมืองสำคัญคือเมือง พิชย ั และเมืองสวางคบุรซ ี ง่ึ เป็ น เมืองทีม ่ ค ี วามสำคัญทางยุทธ ศาสตร(ซึ ์ ง่ ทัง้ สองเมืองนั้นเป็ น เมืองหน้าดานสำคั ญมาตัง้ แตสมั ่ ่ ย สุโขทัย)

เ ดิ ม ที ตั ว เ มื อ ง อุ ต ร ดิ ต ถ ์ ใ น ปั จ จุ บั น นี้ เ ป็ น เ พี ย ง ต ำ บ ล ชื่ อ “บางโพธิท ์ าอิ ้ กับเมืองพิชย ั ่ ฐ” ขึน แต่ เพราะบางโพธิท ์ ่ าอิฐ ซึ่ ง อยู่ ริม ฝั่ งขวาของแม่ น้ ำน่ านมี ค วามเจริ ญ รวดเร็ว เพราะเป็ นทาเรื ่ อขนถาย ่ สิ นค้ าสำคัญ ในหั ว เมื อ งฝ่ ายเหนื อ ดังนั้นในสมัยรัชกาลที่ 5 พระองค ์ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ้ ยกฐานะตำบลบางโพธิท ์ าอิ ้ เป็ นเ ่ ฐขึน มือง “อุตรดิตถ”์ ซึง่ มีความหมาย วาท ้ กับเ ่ าน ่ ้ ำแห่งทิศเหนือแตยั ่ งคงขึน มืองพิชย ั อยู่ ตอมาในสมั ยรัชกาลที่ ่ 6 เมืองอุตรดิตถมี ้ มาก ์ ความเจริญขึน กวาเมื ั เมืองอุตรดิตถจึ ่ องพิชย ้ ์ งไดรั บการยกฐานะขึน ้ เป็ นจังหวัด และเมื องพิชย ั เลือ ่ นลงไปเป็ นอำเภอหนึ่งขึน ้ กับจังหวัดอุตรดิตถจนทุ กวันนี้ ์


25

คำขวัญประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

เหล็กน้ำพีล ้ อ ื เลือ ่ ง เมืองลางสาดหวาน บานพระยาพิ ชย ั ดาบหัก ้ ถิน ่ สั กใหญของโลก ่

ตราประจำจังหวัด ต้นสัก

รูปพระแทนศิ ่ ลาอาสน์ ดวงตราเป็ นรูป แทนมี ่ มณฑปครอบหมายถึงพระแทนศิ ่ ล าอาสน์ ซึง่ ชาวเมืองในสมัยนั้นไดสร ้ าง ้ ไวเป็ นพุ ท ธยู ช าเพื อ ่ ระลึ ก ถึ ง พระพุ ท ธคุ ณ ้ พระธรรมคุณ พระสั งฆคุณแหงสมเด็ จพระสั ่ มมาสั มพุทธเจ้า

ดอกไม้ประจำจังหวัด

ดอกประดู่


26

สถานที่ท่องเที่ยว


จังหวัดลำพูน


28

ประวัติจงั หวัดลำพูน

ลำพูนเป็ นจังหวัดหนึ่งในภาคเหนื อตอนบน นับเป็ นอีกจังหวัดหนึ่ง ทีม ่ ป ี ระวัตศ ิ าสตรเก ่ ่ ยาวนาน ์ าแก เคยเป็ นทีต ่ ง้ั ของนครหริภุญชัย ในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชือ ่ เมืองหริภุญไชย เป็ นเมืองโบราณ มีอายุประมาณ 1,343 ปี ตาม พงศาวดารโยนกเลาสื ่ บตอกั ่ นถึงการ สรางเมื องหริภุญไชย โดยฤๅษีวาสุเทพ ้ เป็ นผู้เกณฑพวกเม็ งคบุตรหรือ ์ ขึน ้ เชือ ้ ชาติมอญมาสรางเมื องนี้ ้ ขึน ้ ในพืน ้ ทีร่ ะหวางแม น ่ ่ ้ ำสองสาย คือ แมน ่ มาสรางเสร็ ่ ้ ำกวงและแมน ่ ้ ำปิ ง เมือ ้ จไดส ้ ่ งทูตไปเชิญราชธิดากษัตริยเมื ์ องล ะโวพระนาม “จามเทวี” มาเป็ นปฐมกษั ้ ตริยปกครองเมื องหริภุญไชยสื บราชวงศ์ ์ กษัตริยต ่ ์ อมาหลายพระองค ์ จนกระทัง่ ถึงสมัยพระยายีบาจึงไดเสี ้ ยการปกครอง ให้แกพ ่ อขุ ่ นเม็งรายมหาราช ผู้รวบรว มแวนแคว นทางเหนื อเขาเป็ ่ ้ ้ นอาณาจักร ลานนา ้

ถึงแมว การปกครองของอาณาจั กรลานนา แตก็ ้ าเมื ่ องลำพูนจะตกอยูภายใต ่ ้ ้ ่ ไดเป็ นผู ถ ายทอดมรดกทางศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให แก ผู ที เ ่ ข ามาปกครอง ดั ง ปรากฏ ้ ้ ่ ้ ่ ้ ้ หลักฐานทัว่ ไปในเวียงกุมกาม เชียงใหม่ และเชียงราย เมืองลำพูนจึงยังคงความ สำคัญในทางศิ ลปะและวัฒนธรรมของอาณาจักรลานนา จนกระทัง่ สมัยสมเด็จพระเ ้ จ้าตากสิ นมหาราช เมืองลำพูนจึงไดเข ในราชอาณาจั กรไทย มีผ้ครองนคร ู ้ ามาอยู ้ ่ สื บตอกั งการเปลีย ่ นแปลงการปกครอ ่ นมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสิ นทร ์ ตอมาภายหลั ่ ง พ.ศ. 2475 เมือ ่ เจ้าผู้ครองนครองคสุ คือ พลตรีเจ้าจักรคำ ขจรศั กดิ ์ ้ ์ ดทาย ถึงแกพิ ่ นเป็ นจังหวัด มีผ้ว ู าราชการจั งหวัดเป็ นผู้ปกครอ ่ ราลัย เมืองลำพูนจึงเปลีย ่ ง สื บมาจนกระทัง่ ถึงปัจจุบน ั นอกจากจังหวัดลำพูนจะมีชอ ื่ เสี ยงในฐานะเป็ นเมือง ประวัตศ ิ าสตรแล กลำไย พระเครือ ่ ง โบราณสถานทีส ่ ำคัญ ้ ยังเป็ นแหลงเพาะปลู ่ ์ ว และผ้าทอฝี มือดี


29

คำขวัญประจำจังหวัด

ต้นไม้ประจำจังหวัด

พระธาตุเดน ่ พระรอดขลัง กระเทียมดี ประเพณีงาม ลำใยดัง จามเทวี ศรีหริกุญไชย

ตราประจำจังหวัด

ต้นจามจุรี ดอกไม้ประจำจังหวัด

รูปพระธาตุหริภุญชัย เจดียในดวง ์ ตราหมายถึงพระธาตุหริภุญชัยซึง่ กลาว ่ กันวามี พ ระบรมธาตุ ข องพระพุ ท ธเจ าปร ่ ้ ะดิษฐานอยู่ นับเป็ นปูชนียสถานสำคัญ เป็ นทีเ่ คารพนับถือของชาวเมืองและจังห วัด

ทองกวาว


30

สถานที่ท่องเที่ยว


จังหวัดลำปาง


32

ประวัตจิ งั หวัดลำปาง

จังหวัดลำปางเป็ นจังหวัดหนึ่ งในภาคเหนื อตอนบน ภูมป ิ ระเทศอุดมสมบูรณด ้ ่ าไม้ ์ วยป และภูเขาสูง มีประวัตศ ิ าสตรเก ยาวนาน ่ ่ ์ าแก มีชอ ื่ เดิมวา่ เขลางคนคร เป็ นที ร ่ จั ู ก ี ้ กันดีอก ์ ชือ ่ หนึ่งวา่ เมืองรถมา้ นครลำปางเป็ นเมืองสำคัญเมืองหนึ่ง ในลานนา เป็ นจุดศูนยรวมทางด านศิ ลปะ ้ ้ ์ วัฒนธรรม สถาปัตยกรรมลานนาอั นโดดเดน ้ ่ สมัยกรุงศรีอยุธยา อาณาจักรลานนารวมไ ้ ปถึง นครลำปางได้ ตกเป็ นเมือ งขึ้น ของพม่า มานานนับสองรอยปี ดังนั้นสถาปัตยกรรม ้ วัดวาอาราม โบราณสถานตาง ๆ ในเมืองลำ ่ ปางจึงไดรั ้ บอิทธิพลของศิ ลปะพมาเห็ ่ นไดอย ้ า่ งชัดเจน อาทิ วัดศรีชุม วัดพระแกวดอนเต าฯ ้ ้ ช่ วงสมัย พม่าปกครองอาณาจัก รล้านนารวม ไปถึง เมือ งลำปางไม่ได้สร้ างคุ ณ ประโยชน์แ กบ อง มิหนำซ้ำยังกระทำการยำยี ่ านเมื ้ ่ ขมเ ่ หงชาวบ้านจนทำให้ชาวเมือ งเกลียดชังไปทั่ ว จนกระทัง่ ไดเกิ งบ ้ ดวีรบุรุษผู้กลาแห ้ ่ านปก ้ ยางคก (ปัจจุบน ั อยูอำเภอห ่ ้างฉัตร) นามวา่ เจ้าพอทิ รวบรวมชาวเมื องขับ ่ พยช ่ ้ ์ ้าง ทานได ไลพม องลำปางไดสำเร็ จ พรอมกั นนี้ช ่ าพ ่ นเมื ้ ้ ้ าวเมืองจึงพากันสถาปนาทานขึ น ้ เป็ นเจ้าเมือง ่ ลำปาง มีพระนามวา่ พญาสุวฤๅไชยสงคราม เวลานั้นเมืองลำปางเป็ นเมืองเดียวในล้านนาที่ ปราศจากอำนาจปกครองจากพมา่ กาลเวลาต่ อมาลู ก หลานของท่ านได้ กอ บกู้ เอกราชขับ ไล่ พม่ าจากแผ่ นดิน ล้ านนา และไดเป็ ยงใหม่ ลำพูน น่าน และ ้ นเจาหลวงเชี ้ ต้นตระกูลของทานมี นามปรากฏในพงศาวดา ่ รวาราชวงศ ่ ์ ทิพยจั ์ กราธิวงศ์ในสมัยรัชกาลที่ 5 ไดมี ู ระบอบการปกครองเป็ นระบ ้ การปฏิรป อบมณฑล เมืองลำปางขึน ้ อยูกั ่ บมณฑลพายัพ (เมืองเชียงใหม)่ และมณฑลมหาราษฎร ์ (เมืองแพร)่ ตอมาสมั ยรัชกาลที่ ่ 6 ไดเปลี ่ นแปลงเป็ นจังหวัด เมืองลำปาง ้ ย จึงมีฐานะเป็ นจังหวัดหนึ่งตัง้ แตนั ่ ้นเป็ นตนมา ้


33

คำขวัญประจำจังหวัด

ตราประจำจังหวัด

ถานหิ นลือชา ่ รถมาลื ่ ้ อลัน เครือ ่ งปั้นลือนาม งามพระธาตุลอ ื ไกล ฝึ กช้างใช้ลือโลก

ต้นไม้ประจำจังหวัด รูปไกอยู ่ ในมณฑปตามตำ ่ นานเดิมเมืองนี้มช ี อ ื่ วา่ กุกกุฏนคร กุกกุฏะ แปลวา่ ไก่ ดวงตราขอ งจังหวัดจึงเป็ นรูปไกอยู ่ ในมณฑป ่

ดอกไม้ประจำจังหวัด ต้นกระเจา

ดอกธรรมรักษา


34

สถานที่ท่องเที่ยว


จังหวัดแม่ฮ่องสอน


36

ประวัติจงั หวัดแม่ฮ่องสอน แมฮ ่ ่ องสอน เป็ นจังหวัดใน ภาคเหนือของประเทศไทยมีความ โดดเดนหลายลั กษณะ โดยเฉพาะ ่ สภาพภูมป ิ ระเทศ ความหลากหลาย ดานวั ฒนธรรม และความหลากหลาย ้ ของประชากรจากหลายกลุมชาติ พน ั ธุ ์ ่ นับเป็ นจังหวัดทีส ่ ถิตน ิ ่ าสนใจ หลายอยาง เช่นมีประชากรเบาบาง ่ ทีส ่ ุดในประเทศและมีประชากร น้อยมากเป็ นอันดับ 3 ในขณะทีม ่ พ ี น ื้ ทีม ่ ากเป็ นอันดับ 8 ของประเทศ

แมฮ ่ วาเป็ ิ ระเ ่ ่ องสอนไดชื ้ อ ่ น เมืองสามหมอก เนื่องจากมีสภาพภูมป ทศเต็มไปดวยภู เขาสูงสลับซับซ้อน สภาพอากาศมีหมอกปกคลุมตลอดเวล ้ าส่วนใหญของปี นอกจากนี้แมฮ ้ ทีป ่ ลายสุดดานตะวั น ่ ่ ่ องสอนยังนับเป็ นพืน ้ ตกของประเทศ คือทีเ่ ส้นแวง 97.5 องศาตะวันออกในเขตอำเภอแมสะเรี ่ ยง (ตะวันออกสุดของประเทศ อยูที อ ่ ำเภอโขงเจี ย ม จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ่ ที่ 105.5 องศาตะวันออก)


37

ตราประจำจังหวัด

คำขวัญประจำจังหวัด

หมอกสามฤดู กองมูเสี ยดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดี ประเพณีงาม ลือนามถิน ่ บัวตอง

ต้นไม้ประจำจังหวัด

รูปช้างในทองน ้ ้ ำ หมายถึงการ ฝึ กช้างป่าให้รูจั ้ กการบังคับบัญชาใ นการรบและงานดานต างๆ นับเป็ ้ ่ นความเชีย ่ วชาญของชาวเมืองมาแ ตโบราณ ่

ดอกไม้ประจำจังหวัด ดอกบัวตอง กระพีจ้ นั ่


38

สถานที่ท่องเที่ยว


9จังหววัดภาคเหนือ  

m531171124