Page 1

7สิง่ มหัศจรรย์ CHIANGRAI


พระตำหนัก ดอยตุงดอยตุง

Doi Tung Royal Villa

2


ระตำหนักดอยตุง

พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง เป็ นที่ ประทับแปรพระราชฐานเพื่อทรงงานของสมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนี พระ-ตำหนักเป็ นอาคารสองชั้น มีรูปทรงผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนากับชาเล ย์ของสวิส มีการแกะสลักไม้ตามกาแล เชิงชายและขอบหน้าต่างเป็ นลวดลายต่าง ๆ ฝี มือช่างชาวเหนือ พระตำหนักดอยตุง ตั้งอยูท่ ี่ หมู่ที่ 7 บ้านมูเซอลาบา ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย บริ เวณสันเขาของเทือกดอยนางนอน ระดับความสูงประมาณ 1,200 ม. เป็ นส่ วนหนึ่งของโครงการพัฒนาดอยตุง  

3


ารเดินทาง     พระตำหนักดอยตุงอยูห่ ่างจากตัวเมืองเชียงราย 60 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 110 ไป 45 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าทาง หลวงหมายเลข 1149 ไปประมาณ 15 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ย วที่เดินทางโดยรถประจำทางสามารถใช้บริ การรถสองแถวสี ม่วงบ ริ เวณปากทาง รถออกตั้งแต่ 07.00 น. มีรถออกทุก 20 นาที

4


ภูชี ้ฟ้ า

5


ภู

ชี้ฟ้า   เป็ นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของจังหวัดเชียงราย    และเป็ นจุดหมายปลา ยทางของนักเดิ นทางที่ ชอบความสวยงามของธรรมชาติ และยังพอเรี่ ยวแรงที่ ฝันอยากจะมาสัมผัสกับ ความงามของสถานที่แห่งนี้สกั ครั้งในชีวติ     ภูชี้ฟ้า    ถ้าพูดถึงความหนาวเย็นก็คงจะไม่แตกตางอะไรมากห นักกับหลาย ๆ ดอยสูงทางภาคเหนือของไทย    แต่สิ่งหนึ่งที่อยูค่ ู่กบั ยอดภูแห่งนี้มาตลอดและสร้างความปร ะทับใจให้กบั ผูท้ ี่มาพบเห็น    ก็คือ    ความสวยงามแปลกตาของหน้าผาสู งที่ยนื่ เด่นลอยออกไปในอากาศ    ส

ายลมหนาวที่วบู ผ่านมาแล้วเลยผ่านไป   ทิวทัศน์เบื้องล่างคือ ภาพทะเลหมอกและภาพของดวงอาทิตย์สีแด ง ที่กำลังเบียดเสี ยดแทรกตัวออกมาท่ามกลางทะเลหมอกหนา และหุบเขาน้อยใหญ่    ภาพความสวยงามต่าง ๆ เหล่านี้    ได้กลายเป็ นสิ่ งที่ดึงดูดผูค้ นมากมายให้หลัง่ ไหลมาที่นี่    ในแต่ละปี เมื่อลมหนาวมาเยือนจะ มีนกั ท่องเที่ยวมากมายจากทัว่ ทุกสารทิศ    เดินทางมาสัมผัสกับอากาศหนาวและชมความงามของทะเล หมอกยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า    อย่างไม่ขาดสาย    โดยเฉพาะช่วงวันหยุดยาว    บนยอดดอยสู งแห่งนี้แทบไม่มีที่ ยืนถ่ายรู ป    ทะเลหมอกและพระอาทิตย์ข้ ึนยามเช้าที่ภูชี้ฟ้า      ได้รับการกล่าวขานว่าสวยงามกว่าที่ใด ๆ ในประเทศ   บริ เวณทางเดินขึ้นสู่ยอดภูช้ ีฟ้า   เป็ นทุ่งหญ้ากว้าง   มีทุ่งดอกโคลงเคลงขึ้นแซมเป็ นระยะ   ออกดอก สี ชมพูอมม่วงในช่วงเดือนกรกฎาคม – มกราคม    ช่วงเพิ่มความสวยงามให้กบั ยอดภูแห่งนี้ได้อีกไม่ใช่นอ้ ย   ระห ว่างทางขึ้นมายังภูช้ ีฟ้ายังต้องผ่านภูเขาที่มีววิ ทิวทัศน์งดงาม หากมาในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์จะได้ชมความงามข องดงดอกเสี้ ยวที่ออกดอกสี ขาวอมชมพูบานสะพรั่งระหว่างทางขึ้นสูภ่ ูชี้ฟ้า

6


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

7


มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง

หาวิ ท ยาลัย แม่ ฟ้ าหลวงได้รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัยข องรัฐตามพระราชบัญญัติจดั ตั้ง เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2541 โดยมีสถานภาพเป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการ การดำเนินการด้านต่างๆ ได้มีการพัฒนามาเป็ นลำดับ ด้วยความมัน่ คงและมีคุณภาพ จวบจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ ได้ทรงมีพระมหากรุ ณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบร มราชกุ ม ารี เสด็ จ พระราชดำเนิ น แทนพระองค์ ป ระกอบพิ ธี เ ปิ ดมหาวิ ท ยาลั ย แม่ ฟ้ าหลว ง พิธีเปิ ดศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนสิ รินธร และพระราชทานปริ ญญาบัตรแก่ผสู ้ ำเร็ จกา รศึกษาประจำปี การศึกษา 2545 ยังความปลื้มปิ ติสำนึกในพระมหากรุ ณาธิคุณเป็ นล้นพ้น 

8


วัดร่องขุน่ 9


วั

10

ด ร่ อ ง ขุ่ น เป็ นวัด พุ ท ธและวัด ฮิ น ดู ที่ จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย ออกแบบและก่อสร้างโดย เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 จนถึงปั จจุบนั โดยเฉลิมชัยคาดว่า งานก่อสร้ างวัดร่ องขุ่นจะไม่เสร็ จ ลงภายในช่วงชีวติ ของเขา[1] วัดร่ องขุ่นได้ตน้ แบบการสร้ างมาจาก วัดมิ่งเมือง ใน จังหวัดน่าน[2]

เฉลิมชัย โฆษิตพิพฒั น์ได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างวัดมาจาก 3 สิ่ งต่อไปนี้คือ -ชาติ : ด้วยความรักบ้านเมือง รักงานศิลป์ จึงหวังสร้างงานศิลปะที่ยงิ่ ใหญ่ไว้เป็ นสมบัติของแผ่นดิน -ศาสนา : ธรรมะได้เปลี่ยนชีวติ ของอาจารย์เฉลิมชัยจากจิตที่ร้อนกลายเป็ นเย็น จึงขออุทิศตนให้แก่พระพุทธศาสนา -พระมหากษัตริ ย ์ : จากการเข้าเฝ้ าฯ ถวายงานพระองค์ท่านหลายครั้ง ทำให้อาจารย์เฉลิมชัยรักพระองค์ท่านมาก จากการพบเห็นพระอัจฉริ ยะภาพทางศิลปะและพระเมตตาของพระองค์ท่าน จนบังเกิดความตื้นตันและสำนึก ในพระมหากรุ ณาธิคุณ จึงปรารถนาที่จะสร้างงานพุทธศิลป์ ถวายเป็ นงานศิลปะประจำรัชกาลพระองค์ท่าน


วั

ด ร่ อ ง ขุ่ น แ ห่ ง นี้ เ ป็ น วั ด พุ ท ธ ซึ่ งสังกัดอยูใ่ นฝ่ ายมหานิกาย ไม่ใช่วดั ฮิน ดูเหมือนดังที่จวั่ หัวไว้ในวรรคแรก ซึ่ งนั่ นการนำเอาวัฒนธรรมแวดล้อมของตัวเองเข้ามาผ สมผสานหรื อถูกอิทธิ ของศาสนาอื่นเข้ามาแทรกแ ซงบ้าง ก็เป็ นเรื่ องของธรรมชาติ ต า ม พ ร ะ บั ญ ญั ติ แ ห่ ง ค ณ ะ ส ง ฆ์ ไ ท ย แ ล้ ว วัดร่ องขุ่น เป็ น “วัดพุทธ” ไม่ใช่ “มหายาน”[แก้] ความหมายของอุโบสถ

- สี ขาว : พระบริ สุทธิคุณของพระพุทธเจ้า - สะพาน :การเดินข้ามจากวัฎสงสารสู่พทุ ธภูมิ - เขี้ยว หรื อ ปากพญามาร : กิเลสในใจ - สันของสะพาน : มีอสูรอมกัน ข้างละ 8 ตัว 2 ข้าง รวมกันแทนอุปกิเลส 16 - กึ่งกลางของสะพาน : เขาพระสุ เมรุ - อกบัวทิพย์ : มี 4 ดอกใหญ่ตรงทางขึ้นด้านข้างอุโบสถแทนซุม้ พระอริ ยเจ้า 4 พระองค์ คือ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์ - บันไดทางขึ้น : มี 3 ขั้นแทน อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา

11


วัดเวีย(กาขาว) งคำ 12


วัด

เวียงคำกาขาว ตั้งอยูบ่ า้ นเทอดไทย ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย มีองค์พระทรงชัยรัตนพลังแผ่นดิน ขนาดหน้าตักกว้าง 8 เมตร สูง 10 เมตร อยูบ่ นอาคาร 3 ชั้น สามารถขึ้นไปเที่ยวชมวิวได้ อีกจุดหนึ่ง

13


14

สามเหลี่ยมทองคำ


15

สามเหลี่ยมทองคำ ส

ามเหลี่ยมทองคำ (อังกฤษ: Golden Triangle) หมายถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างสามประเท ศ ได้แก่ ประเทศไทย (จังหวัดเชียงราย) ลาว (แขวงบ่อแก้ว) และพม่า (แขวงท่าขี้เหล็ก, รัฐฉาน) มีลกั ษณะเป็ นพื้นที่สามเหลี่ยมบรรจบกัน โดยมีแม่นำ้ โขงตัดผ่านชายแดนไทยและลาว นับเป็ นพื้นที่เศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของภูมิภาค นอกจากนี้สามเหลี่ยมทองคำยังมีทิวทัศน์ที่ง ดงามโดยเฉพาะยามเช้า ที่ดวงอาทิตย์ข้ ึนท่ามกลางสายหมอก เดิมสามเหลี่ยมทองคำเป็ นที่รู้จกั ใน ฐานะเป็ นแหล่งท่องเที่ยวรอยต่อระหว่างประเทศ แต่ในปั จจุบนั มีความสำคัญในทางเศรษฐกิจมา กขึ้น gนื่องจากเป็ นแหล่งขนถ่ายสิ นค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของไทย


สาม

เ ห ลี่ ย ม ท อ ง ค ำ ใ น ส่ ว น ข

องประเทศไทยอยู่ ใ นเขตบ้ านสบรวก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีท่าเรื อขนาดเ ล็กขนส่ งสิ นค้าไปยังประเทศจี น และลาว เมื่อมองจากฝั่งไทย ไปทางตะวันออกเฉี ยงเหนือ จ ะเห็ นหมู่บา้ นในฝั่ งลาวอย่างชั ดเจน ส่ วนทางพม่าซึ่งอยูด่ า้ นต ะวันตกนั้น ไม่มีหมู่บา้ นหรื อสิ่ งก่อสร้างให้เห็นในระยะใกล้ๆ

16

บ ริ เ ว ณ ดั ง ก ล่ า ว ยั ง เ ป็ น ที่ บ ร ร จ บ กั นของแม่นำ้ โขงและแม่นำ้ รวก ที่เรี ยกว่า สบรวก บริ เวณนี้มีเคยมีชนกลุ่มน้อย และกองกำลังติดอาวุธอยูห่ ลายกลุ่ม พื้นที่ในแถบนี้เคยเป็ นแหล่งปลูกฝิ่ นและผลิตยา เสพติดแหล่งใหญ่ เช่น มีโรงงานผลิตเฮโรอีนและกระจา ยอยูต่ ามชายแดน ส่ วนการลำเลียงฝิ่ นจะไปเป็ นขบวนลัด เลาะไปตามไหล่เขาพร้อมกำลังคุม้ กัน ว่ากันว่ายาเสพติด และฝิ่ นจะถูกแลกเปลี่ยนด้วยทองคำในน้ำหนักที่เท่ากัน จึงเป็ นที่มาของชื่อ สามเหลี่ยมทองคำ นั ก ท่ อ งเที่ ยวนิ ย มเดิ น ทางไปยัง สามเ หลี่ยมทองคำในช่วงฤดูหนาว และไปถ่ายรู ปกับป้ าย “สามเหลี่ยมทองคำ” ที่ติดตั้งไว้ริมฝั่งแม่นำ้ โขงด้วย น อกจากนี้ ยงั นิ ยมนัง่ เรื อเที่ยวชมทิวทัศน์จุดบรรจบของพ รมแดนไทย ลาว และพม่า ค่าเช่าเรื อประมาณ 300-400 บาท (นัง่ ได้ 6 คน) นอกจากนี้ยงั สามารถล่องแม่นำ้ โขง ไปเที่ยวทางตอนใต้ของประเทศจีน เช่น สิ บสองปั นนา คุนหมิง ได้อีกด้วย แต่หากต้องการจะชมทิวทัศน์มุมกว้ าง ของสามเหลี่ยมทองคำบริ เวณสบรวกและเพื่อนบ้าน ต้องขึ้นไปบนดอยเชียงเมี่ยง ที่อยูร่ ิ มแม่นำ้ โขง


ิ หอนาฬกา 17


ิ หอนาฬกา 18

ห อ น า ฬิ ก า ห ลั ง ใ ห ม่ของจังหวัดเชียงราย โดยคว า ม ร่ ว ม มื อ ร ะ ห ว่ า ง เ ท ศ บ า ล น ค รเชี ยงรายและอาจารย์ เ ฉลิ มชั ย โฆษิ ต พิ พ ฒ ั น์ ต ัว หอนาฬิ ก ามี สี ท อง มี เ สี ยงระฆั ง บอกเวลาทุ ก ชั่ ว โมง และที่สำคัญเมื่อถึงเวลา 2 ทุ่มและ 3 ทุ่มของทุกวัน จะมีการเล่น แสง สี เสี ยงประกอบเพลงเชียงรายรำลึก หอนาฬิ ก าจะเปลี่ ย นสี จากสี ทอง เป็ นสี แดง ชมพู ฟ้ า เขียว และอื่นๆ สลับกันไปมา ตรงกลางอาคาร จ ะ มี ด อ ก บั ว ค่ อ ย ๆ โ ผ ล่ อ อ ก ม า และบานออกในที่สุด เป็ นที่ตื่นตาตื่ นใจต่ อ นัก ท่ อ งเที่ ย วทั้ง ชาวไทยแล


19 12


7สิ่งมหัศจรรย์m531171124  

7สิ่งมหัศจรรย์

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you